Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Problemen rond openbaar onderwijs «0? «D e Wereld van WEEK-tot-WEEK te Ederveen-De Klomp Koopcentrum Veenendaal Bekendmaking OPROEP WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Gemeente laat onderzoek instellen naar behoefte aan winkels Heeft school aan De Klomp nog levensvatbaarheid? SCHERPENZEEL Jeugdvierdaagse tippelaars verwachten grootse inhaal 37e JAARGANG VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1963 Nr. 63 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel IN HET 17,50 WAARD DINSDAGAVOND RAADSVERGADERING: 40 JAAR EXPEDITEUR BUITENLANDSE DEELNEMERS Wandelen met afwisseling Botsing met ernstige afloop Lof voor medewerking Strijd om handtekeningen Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Re dak tie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent 0 wordt iedere DINSDAGMOR GEN tot 13 uur en ZATER DAGS de gehele dag een in teressante warenmarkt ge houden in het centrum van het dorp. zijn de winkels op WOENS DAGMIDDAG na 13.00 uur gesloten. 6 trekt de koopavond op VRIJ DAG tot 21.00 uur altijd weer grote belangstelling. en zijn de winkels ZATER DAGS de gehele dag (tot 18.00 uur) geopend. Naar aanleiding van de op maandag 5 augustus 1963 op het terrein van de Koninklijke V.S.W. aan de Zandstraat te Veenendaal plaats gehad hebbende ontplof fing, waarvan de neerslag op de omliggende tuinen is terechtge komen, wordt medegedeeld, dat het gebruik van groente Uit die tuinen geen gevaar voor de ge zondheid oplevert, mits de groen te goed wordt gewassen. Slechts indien een grote hoe veelheid neerslag op de groente zou zijn terechtgekomen en deze ongewassen worden gebruikt, kan dit gevaar voor de gezondheid op leveren.» De Inspecteur van politie, W. C. H. Dekker. Het ideale weer en het grote aantal deelnemers en medewerkers was een aansporing om vlot van start te gaan. Donderdagmiddag j.l. te om streeks 14 uur is ter hoogte van de Ritmeester (Kerkewijk) een geparkeerd staande auto aange reden, model Citroen DS 19.. Een klein model wagen welke het bordje voerde van 20 km pas seerde even voor de aanrijding de plaats van het ongeval. Moge lijk kunnen de inzittenden inlich tingen verschaffen omtrent de in- dentiteit van de vrachtwagen welke deze aanrijding heeft ver oorzaakt. De Korpschef van politie, W. C. H. Dekker. De vorige week btf Fruithal De Haas, Jan Steenlaan, Veenen daal uitgegeven Valleiriks is niet gevonden. De waarde is hierdoor gestegen, zo dat de nieuw uit te geven riks met het nummer R M 33640 ZEVENTIEN VIJFTIG waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmid dag 12 uur, wordt de premie a contant uitbetaald. Burgemeester en wethouders van Veenendaal hebben de raad om een krediet van ruim 15 duizend gulden gevraagd voor het laten samenstellen van een rap port over de behoefte aan winkels in de toekomst. Aan een dergelijk rapport blijkt, afgaande op het desbetreffende voorstel van b. en w. aan de raad, be hoefte te bestaan. Dit bleek o.a. sedert enige tjjd btf het ontwerpen en beoorde len van structuur- en uitbreidingsplannen. Bij de samenstelling van het rapport, waaraan uiteraard een deskundig on derzoek zal moeten voorafgaan, dient rekening te worden gehouden met de te verwachten groei van de Veenen- daalse bevolking en de functie van Veenendaal als streekverzorgend cen trum. Speciale aandacht moet, volgens b. en w. worden besteed aan de volgen de drie punten: a. het voor de realisering van de uit breiding wenselijk geachte tempo; b. de onderscheiding in centrum- en wijkwinkels en de daaruit voort vloeiende wenselijkheid van uitbrei ding van bestaande, c.q. vorming van nieuwe winkelcentra; c. de bij de winkelcentra wenselijk ge achte nevenvoorzieningen, parkeer gelegenheid enz. Niet alleen het Veenendaalse gemeen tebestuur ziet de noodzaak van zo'n rapport in; ook de provinciale planolo gische dienst voor Utrecht heeft op de samenstelling ervan aangedrongen. Dit naar aanleiding van het ontwerp-uit- breidingsplan „De Dragonder", welk plan eveneens in de raadsvergadering van dinsdagavond a.s. aan de orde zal komen. Het Economisch-Technologisch Insti tuut voor Utrecht is bereid het rapport samen te stellen voor een bedrag van 15.200,Hierbij is reeds rekening ge houden met een korting van 33'/3 per cent, een meevallertje voor gemeenten die subsidie verstrekken aan het E.T.I. Hiervan is Veenendaal er één. HOOFDLEIDSTER KLEUTERSCHOOL DE KLIMOP IN VASTE DIENST Sedert 1 april 1961 is mej. H. van Wijk hoofdleidster van de openbare kleuter school in Veenendaal-Zuid. Deze school startte destijds in een lokaal van de Rijk van Gaasbeekschool en is thans sedert enige maanden gevestigd in de nieuwe kleuterschool „De Klimop" aan de Jan Steenlaan. Mej Van Wijk was nog steeds in tij delijke dienst werkzaam, doch thans stellen b. en w. de raad voor haar met ingang van 1 april j.l. aan te stellen als hoofdleidster in vaste dienst. (zie verder pag. 4) OPENLUCHTUITVOERING VAN HOLLANDIA-MEISJESKOOR Het Hollandia-meisjeskoor zal maan dagavond een openluchtuitvoering ge ven in de muziektent te Leersum, sa men met de accordeonvereniging Cres cendo. Iedereen is hier welkom. COLLECTE „DRAAGT ELKANDERS LASTEN" Van maandag 12 t.e.m. zaterdag 17 augustus a.s. wordt een huis-aan-huis collecte gehouden door „Draagt Elkan ders Lasten" een fonds die de verbete ring beoogt van de Volksgezondheid. Het zal voor de heer Jan Heikamp op 23 augustus a.s. vast wel een dag wor den die hem nog lang, naar hij hoopt, zal heugen, evenals de dag waarop hij zijn vaste aanstelling kreeg, in 1922. Op 18-jarige leeftijd begon de heer Heikamp bij Van Gend en Loos en een jaar later kreeg hij zijn vaste aanstel ling. Dat men zijn energie en accura tesse waardeerde bleek toen hij in 1941 als chef werd aangesteld. De heerJHei- kamp, die in De Klomp in 1904 het le venslicht aanschouwde, hoopt zijn werk nog vele jaren in gezondheid te mogen verrichten. Bij de vele gelukwensen die hij in ontvangst krijgt te nemen voegen wij gaarne de onze. WftNDKLOKKiN nrwerken DE STERKE ARM VAN VROUWE JUSTITIAE De weegschaal der gerechtigheid vormt een hoge, maar niet oncomfortabele zit plaats voor de twee werklieden, die de opdracht kregen het grote beeld van Vrouwe Justitiae op de Old Bailey schoon te maken. Ook uit het buitenland waren er dit jaar voor het eerst deelnemers, o.a. uit Italië en Duitsland. Totaal namen on geveer 570 jongens en meisjes, ook uit andere delen van ons land, aan dit wan delfestijn deel, verspreid in groepen voor de 10, 15 of 18 km marsen. On danks het feit dat de jeugd zich in doorsnee niet zo geoefend naar de start begeeft als de ouderen, waren er de eerste dag geen uitvallers te betreuren, wat op woensdag wel het geval was. Op de eerste dag genoot men van een IEDEREEN zal over 20 jaar in staat zijn op elk ogenblik een gesprek te voeren met de geliefde die ver weg is en haar of hem daarbij ook nog in de ogen te schouwen. Dat zal mo gelijk zijn door een apparaatje zo groot als een polshorloge, dat de eigenschappen van ra dio, televisie en telefoon in zich zal verenigen. Dit voor spelt een der reuzen van de Amerikaanse t.v., de heer Da vid Sarnoff, directeur van de Radio Corporation of America. 400. Te Taipeh, hoofdstad van Formosa, is het grootste huwe lijk van het jaar voltrokken en ook het gedisciplineerdste. Vier honderd Chinese meisjes hebben er tegelijk „ja" gezegd tegen vierhonderd officieren en sol daten van het leger van Tsang- Kai-Chek. Een aalmoezenier voltrok de plechtigheid en liet de 400 tegelijk ja roepen. Daar op rangschikten de bruidjes zich aan twee lange tafels waar ze toen ze de ogen opsloegen hun echtgenoot tegenover zich zagen zitten. PERS Voor de persconferen tie van generaal De Gaulle wor den steeds meer journalisten uitgenodigd. Voor de eerste wer den destijds 800 uitnodigingen rondgestuurd. Voor zijn laatst gehouden conferentie (de acht ste) was dit aantal opgelopen tot 950. De pers hoort de gene raal blijkbaar graag, want ge middeld wordt er door slechts 8 procent bericht van verhinde ring gezonden. HANDSCHOEN De zangeres Maria Callas betrekt haar hand schoenen van een fabrikant in Saint-Martin-Valmeroux. Zij stelt daarbij als eis dat ze 30 cm lang zijn en niet meer dan 30 gram wegen. HELP Een man viel in een Amsterdamse gracht en riep luidkeels: „Au secours, au se- cours!" Waarop een voorb(jgang- er van over de brugleuning te rugriep: „In plaats van Engels had je beter zwemmen kunen leren". BUSTE Voor de liefhebbers: De buste in brons van Maurice Chevalier, gemaakt in 1948, staat te koop voor 1.500 francs bij een antiquair boulevard Saint Ger main te Parijs. EEUWIGE Een der antwoor den van een examenkandidaat in Zwitserland luidde: „Omdat het zomer was hadden de ber gen hun eeuwige sneeuw ver loren". ROOK Rechter Weinkrantz te New York heeft een boete van 100 dollar opgelegd aan de passagiersschepen „Queen Eli sabeth" en „Queen Mary" om dat ze in de haven te veel had den gerookt. Dat is nu al de vierde maal, zei hij bestraffend. Omstreeks 6 uur in de avond j.l. woensdag, had op het kruispunt Eiken laan - Willaerlaan een autobotsing plaats, die vrij ernstige gevolgen had. De heer L. S. uit Hoevelaken verleende I geen voorrang aan de auto van de heer P., die van rechts uit de Eikenlaan kwam. De Ford Taunus bestuurd door de heer S. liep ernstige schade op, terwijl het Dauphientje van de heer P. er re delijk goed van af kwam. Als gevolg van de botsing liep de heer S. enkele verwondingen op aan het hoofd, waar voor hij naar dokter Van Vulpen werd gebracht, die hem verbond. De Rijkspolitie was aanwezig voor het aftekenen van de situatie en het maken van foto's. De kraanwagen behoefde de zwaar verminkte Taunus niet weg te slepen, want deze kon, zij het met moeite en hobbelend op eigen kracht naar een garage worden gereden. 1 930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties leider de heer v. d. Schee en zijn even enthousiaste vrouw voor de spontane medewerking die zij hebben ondervon den van oudere scholieren en anderen. Vooral hieraan dankt de leiding het sla gen van de jeugdvierdaagse-onderne- ming. Traditiegetrouw heeft de Veenendaal se melk-inrichting melk beschikbaar gesteld, terwijl ook andere firma's voor verfrissingen zorgden. De jeugd verwacht vanzelfsprekend groots onthaald te worden bij haar intocht vrijdagavond om 7 uur. De route is: Zandstraat, Hoofdstraat, Kerkewijk, Industrielaan. tocht richting Ede, terwijl men de tweede dag de boslucht van Pratten- burg heeft kunnen inademen, 's Avonds werd de jeugd onthaald door de Cefa op een komische film in gebouw Elthe- to. Woensdag-morgen heeft de jeugd zich kunnen inzetten om aan het einde van de Westersingel, aan wedstrijdspe len te kunnen meedoen, terwijl ze 's- avonds - een volle zaal - in 't Trefpunt de opvoering van „Tom Poes en Olie B. Bommel" door het Nederlands Ma rionetten theater bijwoonden. Niet min der is genoten van het zwemmen, zij het dan in de regen. Niets dan lof heeft de jeugd werk - WACHTVERBOD OOSTZIJDE PRINS BERNHARDLAAN Dat dit niet geldt voor jeugdige toe schouwers blijkt uit de knapen op de achtergrond, voor wie de vernieuwings werkzaamheden met bulldozers en trac toren een aantrekkelijke afwisseling is in hun lange vakantie. De wachtverbod- maatregel, ook de reeds bestaande aan de westzijde, blijft van kracht zolang dit nodig zal zijn. De toestand rondom het openbaar onderwijs ten noorden van Veenendaal roept de laatste tijd enige spanningen op. Wat is namelijk het geval? De Val- leischool te De Klomp telt momenteel nog slechts 33 leerlingen, waarvan er 8 uit De Klomp en 25 uit Ederveen komen. De voorgestelde verbetering aan de Valleischool - die zo'n 60 jaar oud is - werd door de Raad van Ede onlangs niet aanvaard om dat het aantal leerlingen nog verder zou dalen. Een overplaatsing van die school naar Ederveen zou de zaak volgens enkele raadsleden - meest van de P. v. d. A. en V.V.D. - nog kunnen redden. Men verwacht namelijk dat er meer Ederveense gezin nen openbaar onderwijs voorstaan, maar hun kin deren thans niet naar de Valleischool zenden om dat zij bevreesd zijn voor het oversteken van de zeer drukke rijksweg. Hoe groot dit aantal ouders is, daarover bestaan geen gegevens. Bezien naar de politieke samenstelling van de bevolking van Ederveen wekt dit inderdaad het vermoeden dat het aantal na overplaatsing van de school naar Ederveen zou kunnen stijgen. Op de Prot. Chr. partijen werden bij de laatste stemming 710 stem men uitgebracht, op niet speciaal Chr. partijen 208 (waarbij niet inbegrepen de Boerenpartij). Van de in totaal 425 leerlingen zou den gezien bovengenoemde samenstel ling, uit politiek oogpunt bezien, uiter aard meer dan 25 kinderen uit gezinnen die niet speciaal prot. chr. georiënteerd zijn kunnen worden betrokken. De schoolgeschiedenis te Ederveen heeft echter een dermate schokkend verloop gehad dat het niet direct zeker is of en in welke mate de Ederveense ouders openbaar onderwijs voor hun kinderen begeren. Op 2 aug. 1904 besloot de gemeente raad van Ede een opehbare school te De Klomp te bouwen. Deze school was echter meer bedoeld voor Veenendaal se kinderen dan voor Ederveen. Daar was namelijk maar 1 school, een open bare. In het toenmalige Gelders Vee nendaal was ook nog een openbare school. De school te Ederveen was al in 1862 gesticht, die in Gelders Veenendaal in 1878. De school te Gelders Veenendaal haddestijds geweldige aftrek. In het jaar 1904 behoefde deze school uitbrei ding. Veel leerlingen kwamen echter van ver, uit de omgeving van De Klomp. Zo werd dan ook besloten om een nieuwe school te De Klomp te bou wen, tussen de bestaande scholen te Veenendaal aan het Boveneind en die te Ederveen. Dit besluit tot de bouw van de Klompse school leek een goede zet. Meester W. W. de Jong, het eerste schoolhoofd, kon les geven aan meer dan 80 kinderen. Vanaf de bouw in 1904 tot 1919 stond de school onder zijn lei ding. De gehele schooljeugd van Eder veen bezocht de openbare school aldaar met 287 leerlingen. Onder leiding van de latere wethouder, de heer H. G. de Leeuw, die van 1919 tot 1943 hoofdon derwijzer te De Klomp was ging het ook met de Klompse school steeds op waarts en kon men op een gegeven moment zelfs meer dan 100 leerlingen inschrijven. Vanuit Ederveen gebeurde er in 1928 echter een ingrijpend iets dat de struc tuur geheel zou wijzigen. Er werd toen in Ederveen een comité opgericht tot bevordering van de godsdienst en dit comité wilde de totstandkoming van een christelijke school in Ederveen. De activiteit van dit comité was zo verstrekkend dat men een lijst van handtekeningen verzamelde waarop 159 leerlingen van de openbare school ver meld stonden die bij een te stichten christelijke school de openbare school zouden verlaten. Van deze 159 bezochten er 151 de school te Ederveen. Een gemakkelijke berekening zou uit wijzen dat er dan nog maar 53 leer lingen zouden overblijven. B. en w. stelden daarom voor om een gedeelte van de openbare school naar de chris telijke school over te hevelen. derwijs - naar Ederveen te zenden om de toestand te overzien en rapport uit te brengen. merkt door enkele verwarrende zaken. Zo zouden een aanial van de 159 hand tekeningen niet geheel correct zijn. Men kreeg bij b. en w. namelijk be richt dat 25 ouders hun handtekening introkken en later veranderden zeven van deze 25 ouders weer van gedach ten. Er ontspon zich een discussie in de raad waarbij een raadslid (de onlangs overleden heer De Klein) wist te ver klaren dat er behoorlijke strubbelingen waren geweest in Ederveen en men zou zelfs op de vuist zijn geweest, in beide kampen. Men stelde dan ook voor om 2 raads- vertegenwoordigers, - 1 voorstander van openbaar- en 1 van christelijk on- Het toenmalige hoofd van de open bare school te Ederveen kreeg ook nog een beschuldiging te horen van de heer De Klein, want volgens dit lid van de raad was hij medeplichtig om zijn school de nek om te draaien. Bewijzen daarvoor bracht de heer De Klein niet in het midden en die zullen ook wel niet direct aanwezig zijn geweest, want men eerde deze hoofdonderwijzer, de heer T. C. Hootsen, zodanig dat men momenteel twee straten in de nieuw bouwwijk naar hem heeft genoemd. Burgemeester Baron Creutz vond de kwestie ook moeilijk oplosbaar maar de aanvraag voldeed aan de wet en zo moest dit doorgang hebben. Een chris telijke school werd gesticht. De nieuwe INTOCHT VANAVOND OM 7 UUR Het viel niet te verwonderen dat de deelnemers aan de vijfde Jeugd vierdaagse hun benen aan de start niet in bedwang konden houden. Dit is de school aan De Klomp die nog al wat stof doet opwaaien. „Of om er een robbertje te knok ken", zo viel de heer De Klein in. christelijke school kwam dus na veel geharrewar in 1928 tot stand. Men trok zoveel leerlingen van de openbare school weg dat spoedig de ge hele ruimte van de voormalige open bare school nodig bleek. Aan de Hoofd weg verrees toen een kleinere school - thans kleuterschool - maar hoe mooi dit gebouw ook was het kon de teruggang van leerlingen niet stuiten. In 1935 daal de het aantal leerlingen van de open bare school al tot 57. Toen de heer Schiere in 1936 hoofdonderwijzer werd kwam er weer enige opleving, maar na diens vertrek ging het weer achteruit. In 1939 waren er te Ederveen nog 41 kinderen op de openbare school, maar te De Klomp nog ruim 100. Edes gemeenteraad kreeg er weer mee te maken. Men vroeg zich af of het niet beter was de school te Eder veen maar op te heffen, gezien de da lende tendens. De raad besloot tot af wachten, maar de Ged. Staten van Gel derland gingen hiermee niet akkoord en namen een drastisch besluit; opheffing van de openbare school te Ederveen. De raad ging nog in beroep bij de'Kroon, maar dat mocht niet baten. Zo ging de openbare school op 1 april 1943 ter ziele. Bleven dus weer twee scholen over, de openbare aan De Klomp en de chris telijke te Ederveen aan de Schras, Jaren achtereen bleef deze toestand constant. De christelijke school kwam tot bijna 400 leerlingen en de school aan De Klomp schommelde om de 100. Tot 1957 bleef de onderwijssituatie zo bestaan. (Zie verder pag. 2) Deze periode van strijd werd geken-

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1