Autorijden leren dubbel groc koppen t e Instituut „DUBBEL W BEELD voor BEELD BETER VERZEKERINGEN f 299- f 559 - Koninklijke Scheepjeswolfabrieken „Schoonmoeder" L.HEU D. v. d. Meijden troü^Var^ DE VALLEI UW BLAD Fa. J. van Ginkel Bolderman ASCOT WATERDICHTEN HflRDEVELD „DE LELIE" I nette jongens en meisjes D.A.F. Horlogerie Van Manen VAN RIJSWIJK sta óók op n\ 140 liter Firma G. J. HIENSCH Adverteren doet verkopen! Flinke Jongens en Meisjes ELEKTRO TECHN. BEDRIJF autorijles M. VAN BEEK A. W. de H a a s Aanbesteding 11 Wl A. H. VAN WAGENSVELD Pickwick Theezakjes 8 voor INSCHRIJVING dan naar de ffJ A W I K O erkende rijschool Telefoon 3726 VAN DELFT'S KINDERWAGENS NAAR AANVANG NIEUWE CURSUSSEN BEGIN SEPTEMBER GESLAAGDEN AFGELOPEN CUR SUSJAAR KOOPT UW DRANKEN Slijterij en Wijnhandel „DE ZWAAI" KUNSTGEBITTEN GEDURENDE 2 JAAR VOLLE GARANTIE. GEEN VOORUITBETALING. GEPLAATST VOOR (NOG GEEN) Billia PER WEEK. f 928.- 59 cm - volautomatisch REPARATIES KUNSTGEBITTEN Rijlessen? Dan naar Chem. Reinigen jumper ajvv japoni nr colbert 1. 4 j topper costuum 9 7C mantel POOR VOOR EEN GOEDE WASVERZORGING FRMFIII FN Onze ASSURANTIEMAN weet er alles van. Hotel-Restaurant Stuyvenberg - Eist (Utr.) Garage „DE KLOMP" DOUWE EGBERTS Elk dubbel groot theezakje is voldoende voor ongeveer 1 liter (ca. 8 koppen) geurige thee! fijne engelse melange Hoogstraat 28 - Telefoon 2521 tafelmodel 210 liter Markt 17 Zandstraat 111 Veenendaal de enige koelkast met 12 pluspunten vragen: Nadere inlichtingen zullen gaarne worden verstrekt door de afdeling Personeelszaken, Zandstraat 2, Veenendaal. ELEKTRO-MOTOREN DIESEL-BRANDSTOFPOMPEN DYNAMO'S STARTMOTOREN Grote voorraad ONDERDELEN tt Eenvoudlaan 10a, Veenendaal, Tel. 2983 Een vertrouwd adres voor Jan Steenlaan 61' Veenendaal -H- VAMOR-diploma ■fr Sinds jaren erkend Talrijke geslaagden Hoofdstraat 43-45 Veenendaal Groots assortiment in VOUWWAGENS KINDERWAGENS WANDELWAGENS Hiervoor verhuren wij DE NIEUWSTE TROTJWCOSTUUMS MET ALLE TOEBEHOREN Hoofdstraat 46 VOOR UW met auto's zijn wij SPECIAAL ingericht 4-8 pers. auto's disponibel. Tevens inlichtingen ver krijgbaar (ook 's avonds) Dr. Colijnstraat 47 en J. P. C. Leinweberstraat 79 N.V. v/h Fa. Wed. Kerkewijk 91 - Telef. 2845 OPLEIDING VOOR: MACHINESCHRIJVEN (10 vinge.rsysteem) STENOGRAFIE „GROOTE" MIDDENSTANDSDIPLOMA PRAKTIJKDIPLOMA NED. HANDELS CORRESPONDENTIE PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN PRAKTIJKDIPLOMA M.B.A. onder leiding van de heren A. Anbeek, leraar Machineschrijven en Stenografie J. Bogerd, leraar M.O. Handelsweten schappen A. Dek, leraar M.O. Boekhouden D. P. de Ruiter, leraar M.O. Boekhouden A. C. Schilperoort, hoofd Patrimonium- school. Machineschrijven en Stenografie 26, Midden stand 30, Boekhouden (Associatie) 20, M.B.A. (Associatie) 8. Inlichtingen en aanmeldingen op maandagavond 19 augustus of vrijdagavond 30 augustus van 7- 10 uur voor: Machineschrijven en Stenografie bij de heer A. Anbeeek, Stationssingel 16 te Veenendaal. Tel. 08385-3355. Boekhouden en M.B.A. bij de heer D. P. de Rui ter, Populierenlaan 4 te Veenendaal. Tel. 08385-2605 Middenstand en Ned. Handelscorrespondentie bij de heer A. C. Schilperoort, Kerkewijk 78 te Veenendaal, Tel. 08385-2892. bij de SPECIAALZAAK met de grootste sortering Verlaat 2 Telefoon 3610 Veenendaal Namens de Stichting Ver enigingsgebouw te Ame rongen zal in het open baar worden aanbesteeed: Het bouwen van een dorps huis met gymnastiekgele- genheid, een fietsenstalling en bijbehorende werken, volgens bestek 7-61 en 15, tekeningen in één per ceel. (Electra valt buiten dit bestek). Bestek en tekeningen ver krijgbaar vanaf 12 aug. '63 tegen bet. van 40,Verz. p. post na storting van 42,50 op giro no. 271598 t.n.v. de architekt. De aanbesteding wordt ge houden op dinsdag 3 sept. 11 uur v.m. in café Bui tenkist, Burg. Jhr. H. v. d. Boschstraat 13 te Ame- rongen. De architekt C. M. Ploeg, Imminkstraat 2 te Amerongen. REPARATIES Sneller, beter en goedkoper! A. VAN MANEN Rijksstraatweg 61a, Eist (Utr.) - Tel. 08377-288. SPECIAAL in BRILLEN Hoofdstr. 51 Veenendaal ^9 F2ÊE Ê- Een luxueus televisietoestel met 59cm.beeldbuis. Zowel beeldbreedte als beeldhoogte-instelling als horizontale en vertikale synchronisatie geheel automatisch. .Nu op de ZEKERSTE en VOORDELIGSTE manier bij u in huis. Keuze uit donkere (hoogglans gepolitoerde) of lichte (mat teakhouten)uitvoe- ring. Wij geven u graag en vrijblijvend alle inlichtingen die u wenst. 2e kanalenkiezer (UHF- unit) reeds ingebouwd en dus onmiddellijk gereed voor ontvangst 2e pro gramma. PATRIMONIUMLAAN 39, VEENENDAAL - TEL. 2196 V«.V..V« Sneller, beter en goedkoper BARNEVELD Gortstraat 12 - Veenendaal Jan Steenlaan 65 Tel. 3705 - Veenendaal ERKEND SCOOTER- EN AUTORIJSCHOOL UITSLUITEND NIEUW MATERIAAL IJ- EXAMENS IN ARNHEM, UTRECHT EN AMERS FOORT Ve Gediplomeerd VAMOR- instructeur Voor Amerongen: B. v. REMMERDEN v. Reede Ginckell. 11 Amerongen i tegen ongekend lage prijzen. pantalon aa rok I llfll verz. 10 ct. per order Davidsplein 8 tel. 2407 Veenendaal mjjajaS/faieltyaif (iwAjtyiftMmai B. Hoogstede Veerweg 121 Wageningen TeL 08370-2665 BESPREEKT MET ONS UW FINANCIERING8- MOEILIJKHEDEN EN UW AAN- EN VERKOPEN VAN VASTE GOEDEREN Kerkewtjk 110 - Telefoon 0 8388-2252- 3900. Veenendaal. KERKEWIJK 71 - TELEFOON 3838 - VEENENDAAL Iedere dag VERSE ZALM, TONG en PALING verder alle WILDSOORTEN •ö- en onze bekende PIEPKUIKENS, Uw zaak voor recepties en trouwpartijen. A. STUYVENBERG, Eist (Utr.) GEVRAAGD: PRETTIGE WERKKRING HOOG LOON REISKOSTEN WORDEN VERGOED Wolspoeier ij VAN ZETTEN Pr. Bernhardlaan 206 - Veenendaal - Tel. 2570 Het Nederlandse vertrouwensmerk TYPEN 600 vanaff 4175.— TYPEN 750 vanaf4475.— Vraagt vrijblijvend proefrit bij Uw Dealer: Rijksstraatweg 2 Ederveen Telefoon 08387-250-550, b.g.g. 381 PRONTO Naast de bekende groene doosjes theezakjes Groot Formaat, biedt Douwe Egberts u thans óók Pickwick theezakjes DUBBEL GROOT, verpakt in een aantrekkelijke rode doos. Handig en gemakkelijk om ca. 8 koppen geurige thee van te zetten. INH 20 THEEZAKJES a 6 GR. Vraagt uw winkelier! HOEK ZWAAIPLEIN HANDELSINSTITUUT Prins Bernhardlaan 6 te Veenendaal op woensdag, 21 en donderdag, 22 au gustus a.s. voor de NIEUWE CURSUS SEN Secretaresse, Directie-assistente, Receptioniste, Boekhouden, Taal, Corresp. en Conversatie in Nederlands, Frans. Duits en Engels, Stenografie in 4 talen, Ritmisch machineschrijven en Alge mene ontwikkeling. In het afgelopen cursusjaar slaagden 261 cursisten voor de erkende prak tijkexamens. zonder aanbetaling 2,90 per week. Als U werk zoekt. Stel het niet uit Neem nu het besluit Er zijn nog onbezette plaatsen in ons bedrijf! WIJ REPAREREN AL UW: (zo mogelijk een bruikleen-motor beschikbaar) NIEUWE EN GEBRUIKTE MOTOREN VOORRADIG Levering van alle voorkomende Elektr. Apparaten Aanleg van Licht- en Kracht-installaties. W. DE KRUIJF ZUIVELSTRAAT 5 VEENENDAAL TELEFOON 08385-2532 Feuilleton van l. van schooten (26) Peter Polderman hoorde de verande ring en zag haar opmerkzaam aan. Wat was er opeens gebeurd, dat die stem nu zo ijzig klonk? Hij wist meteen dat hij niet verder moest aandringen. ,,'t Is misschien toch nog wel wat ver moeiend", vergoelijkte hij en stond op. „Kom mensen, ik moet weer es weg." „Ja, u zult 't wel druk hebben", lachte Jitske. Hij ging er niet op in, nam afscheid en enkele ogenblikken later sloeg be neden de deur dicht. Maria van Hoornwijck had haar eigen gedachten over dat snelle afscheid. Maar hij moest zich vooral niet ver beelden, die oom van Jitske Polderman, dat hij met zijn Buick en zijn dollars nu opeens de gelijke van een Van Hoornwijck geworden was. Ze was hele maal vergeten, Maria van Hoornwijck, dat ze vroeger óók alleen maar „Ma- rietje Jansen" geweest was Bert had de kaartjes rondgestuurd. Er was een klein rose strikje aan be vestigd geweest, wanthet was een dochter. Achteraf vertelde hij dat hij alleen maar zo hard om een zoon ge schreeuwd had, omdat hij in stilte hoop te dat het een dochter zou zijn. En de zuster zei dat het een pracht van een dochter was, dat hij er geweldig trots op kon zijn. Dat was hij dan ook en nog meer op Jitske, die nu de moe derglorie proefde en in haar kraambed heerlijk werd verwend. Ook door Maria. Want die was even heel bleek gewor den, toen Bert haar had verteld, dat Jitske die naam voor hun dochtertje gekozen had. En toen was ze, moeilijk lopend nog altijd, naar beneden gegaan en had, voor het eerst, Jitske zo maar, spontaan en hartelijk, een zoen gege ven. „Je bent een lieve meid", zei ze. En Jitske, die een hele strijd had moeten strijden voor ze besloot, dit ge baar tegenover haar schoonmoeder te maken, was plots heel blij dat ze dit had gedaan. Haar eigen moeder had wijs geknikt. „Goed gedaan, kind." En moeder Maria was zo gek met het kind. Ze was niet bij de wieg vandaan te slaan. Jitske zag nu opeens een heel andere kant van haar wezen, al haar reserve, al haar koele trots verdween als ze de malle woordjes zei die altijd tegen babies worden gezegd en waarop ze wijselijk niet reageren. „Moeder wordt weer jong", plaagde Bert. „Dat is haar strijd tegen het grootmoederschap." Maar de grootmoeder lachte stralend en trok zich van allé plagerijen niets aan. Oom Peter had een Amerikaans- kolossale fruitmand gestuurd en verklaarde voor zijn nieuwe nicht geen geschenk te kun nen bedenken., daarom had hij maar een spaarbankboekje voor haar meegenomen. Jitske schrok toen ze het bedrag zag. „Oom.dat is toch. „Kind., mijn geld zit in dollars, en als je het in guldens omrekend, wat is het dan nog? Chickenfeed.kuikenvoer, zeg gen ze bij ons". Na die keer dat Maria geweigerd had, met hem uit te gaan. was hij minder vaak gekomen, en Maria moest toegeven dat ze dat wel een beetje jammer vond. Ten slotte was hij een gezellige man om over de vloer te hebben, en ergens was ze ook een beetje bang, dat hij haar motieven geraden had. Ze schaamde zich daarvoor., dat wil zeggen, dat ze zich niet méér be heerst had, dat ze er niet een elegante draai aan had gegeven. Je was geen dame, Maria, berispte ze zichzelf. Jitske nam het oom Peter kwalijk, dat hij minder dan vroeger kwam, maar hij verontschuldigde zich dat hij het erg druk had. Maria's vriendinnen kwamen ook naar de nieuwe baby kijken. Mevrouw Loman, nog steeds moedig en merkbaar strijdend tegen de onvermijdelijke naderende „ge vorderde leeftijd" vertelde druk over Mia, die nu zo'n beetje verloofd was met een veel oudere, gescheiden man, een echte aristocraat, volgens mevrouw Loman. Ze zouden binenkort wel gaan trouwen. „Ach ja" zuchtte het elegante vrouwtje en nipte met een kanten zakdoekje heel voorzichtig aan haar zwartgemaakte wimpers „Je brengt je kinderen groot om ze te verliezen. Jij bent eigenlijk nog ge lukkig" vervolgde ze tot Maria. „Jij hebt je zoon nog thuis". Maria had wel willen opmerken dat dit ook niet altijd en in alle opzichten zo verrukkelijk was, maar ze bedacht zich. En daarenboven werd er gebeld. Ze hoorde Bert's hartelijke begroeting bij de deur; even later stond oom Peter in de kamer, en zag verwonderd rond toen hij daar de hele familie plus bezoek ver enigd vond. Maria van Hoornwijck wilde haar be zoekster voorstellen maar dat was niet nodig. „Ik ben Sonja Loman", zei ze en sloeg haar nog altijd mooie ogen naar Peter Polderman op. Ze had hem meteen geta xeerd: goed in de kleren, goed in de cen ten. goed voor een vrouw. Jitske, nog een beetje bleekjes, keek vanuit haar makkelijke stoel geamuseerd het gezelschap rond. Af en toe ontmoette ze Berts blik, ze wist wat hij dacht. Voor het eerst zag ze Sonja Loman op het oorlogspad en het was een belevenis. Peter Polderman was wel een beetje geïmponeerd door dat wel niet meer jon ge, maar toch charmante vrouwtje, dat zo veel gereisd en zo veel beleefd had, zo onderhoudend praten kon en toch in haar ogen iets had van een groot ver driet, dat naar de achtergrond werd ge drongen, zij het dan ook met moeite, wanneer die ogen naar hem, Peter Pol derman, keken. Sonja Loman was zelf eens in Amerika geweest en ze wist Peter makkelijk aan 't praten te krijgen, toonde gespannen belangstelling. Ze hing aan zijn lippen dacht Jitske vermaakt. Toen keek ze naar haar schoonmoeder. Maria van Hoornwijck zat, een beetje teruggetrokken, het allemaal aan te zien als was ze in de schouwburg. Ze kende Sonja Loman al vele jaren, ze kende haar reputatie, als een bekwame flirt, een vrouwtje dat van pretmaken en uitgaan hield, en, had ze tot nog toe gedacht, nu precies net niet het type waar een man als Peter Polderman belangstelling voor zou kunnen opbrengen, waarbij hij zich, integendeel, helemaal niet op zijn gemak zou voelen. Maar deze Sonja was vrolijk, ja maar serieus, zacht en een heel klein beetje hulpbehoevend, speculerend op de ridder lijke gevoelens die schuilen in de man vooral als die man al een beetje ouder en nog een beetje romantisch is. Sonja had aangekondigd dat ze nog éven bleef, maar ze maakte pas aanstal ten om te vertrekken toen Peter Polder man zijn ouderwets gouden horloge te voorschijn haalde en er bedenkelijk op keek. „O gunst" zei ze met een blik op de klok „wat heb ik mijn tijd verschrikke lijk zitten te verpraten. O.ik kom veel te laat thuis, 't is zo'n end.." Jitske wisselde een blik met Bert, die knipoogde. Oom Peter kon er niet onder uit, haar weg te brengen. Maar Oom Peter wou er ook niet onderuit. „O mevrouw" zei hij „ik breng u zó thuis. Sonja was bang dat het teveel moeite was, en een te groot eind om, en ze kon heel best lopen, dan liep ze maar wat vlugger., hoe het zij, ze stapten samen in de Buick. „Als we niet oppassen" grinnikte Bert, „dan krijgen we binnenkort nog een brui loft ook". „Hm" zei Maria scherp, „ik heb altijd gedacht dat die oom van jou een man met een grote dosis gezond verstand was". „Dat is hij ook" kwam Jitske oom Pe ter te hulp „maar hij is ook een eenzaam mens, dat moet u niet vergeten. En me vrouw Loman is eh.. een vrouw met véél begrip. (Wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 4