Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Zorg om toekomst bij bedrijfsleven Voor de KANTONRECHTER Koopcentrum Veenendaal INTOCHT JEUGDVIERDAAGSE ZOALS ALTIJD GRANDIOOS Stijging van de werkloosheid door aanbod van jeugdigen ajLticJ 37e JAARGANG WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1963 Nr. 64 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel VOLGENS JAARVERSLAG KAMER VAN KOOPHANDEL: Bedrijfskosten blijven stijgen - winsten naar beneden! GEDEELTELIJK Niet star Mislukt Nieuws uit de omgeving IN HET Uittreksels Uitslagen wedstrijden tij dens de jeugvierdaagse RAADSVERSLAG VEENENDAAL OVERBERG SUBLIEME PRESTATIE VAN „DE TREKVOGELS" RITMEESTERKOOR ZONG IN VIJF TALEN AUTO OVER DE KOP GESLAGEN Wat nu weer AMERONGEN Geen voorrang verleend MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 I(jnen) - Giro 563427 Re dak tie: W* F« ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfj de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De verwachtigingen voor dit jaar zijn bij vele be drijven niet hoog gespannen Dit staat te lezen in het zopas verschenen jaarverslag van de Kamer van Koophandel voor Utrecht en Omstreken - een keurig boekwerkje dat echter voor een jaarverslag wel op een bijzonder laat tijdstip verschijnt. Waar om het bedrijfsleven met een tikkeltje zorg ver vuld is Wel: in de eerste plaats vertoont de con- juctuur in diverse sectoren een „duidelijke aarze ling". De orderportefeuilles zijn veelal ingekrom pen; soms zelfs drastisch. Een tweede geval: de rentabiliteit van de meeste bedrijven is onder zware druk komen te staan. Door het prijsbewa- kingsbeleid van de Overheid en ook door de ver scherpte concurrentie is het veelal niet mogelijk prijsverhogingen door te voeren, terwijl ander zijds de bedrijfskosten algemeen een voortdurend stijgende lijn vertonen. Weliswaar trachten de be drijven door uitbreiding van de omzet en verdere practische inrichting van het produktieproces een voldoende marge te behouden tussen verkoopprijs en kostprijs, doch kennelijk is het veelal niet mo gelijk een daling van de winst te voorkomen. „De kostenaanwas voltrekt zich daardoor te snel", al dus het verslag. Vooral loonintensieve bedrijven hebben vaak grote moeite aan de verkorting van de arbeidstijd en de stijging van het absolute ni veau der lasten het hoofd te bieden. In de loop van het vorig jaar is de arbeidsvoorziening iets gemakkelijker geworden, al gold dit voor vele be drijven nog niet. Vakbekwaam personeel is nog onver minderd schaars, terwijl ook het aan bod van ongeschoolden doorgaans on voldoende is. In het overzicht wordt voorts gezegd dat de fiscale maatregelen ten bate van werkende gehuwde vrouwen nog niet veel effect gesorteerd hebben. Het wordt door vele bedrijven als een bezwaar gevoeld dat de ge huwde vrouw vaok slechts een ge deeltelijke dagtaak op zich wil ne men. De Kamer heeft zich vorig jaar o.a. ook bemoeid met het Streekplan Utrechtse Heuvelrug, wat voor een be langrijk gedeelte betrekking heeft op Zuid-Oost-Utrecht. De Kamer acht het juist, dat het na tuurschoon en de recreatie-gebieden zoveel mogelijk intact blijven, al houdt dit een beperking in voor de economi sche activiteiten in dit gebied. Het beleid mag achter niet node loos star zijn en uitbreidingen of vestigingen tegenhouden welke het natuurschoon en de recreatie-mo gelijkheden niet wezenlijk scha den I Voor wat speciaal Veenendaal be treft heeft de Kamer er vorig jaar bij de Spoorwegraad op aangedrongen de lange wachttijden te Utrecht voor hen die van Veenendaal reizen in de richtingen Leiden en Geldermalsen-Den Bosch, in te korten. Deze wachttijden bedragen veelal 42 resp. 34 a 52 minu ten! Er werden ook stappen onderno men teineinde te bewerkstelligen dat Veenendaal frequente en directe ver bindingen met de Betuwe zal verkrij gen. Met teleurstelling moet de Kamer constateren dat deze actie geen resul taat heeft opgeleverd, „omdat het per- WAGENINGEN: Aan de Wallstraat in Wageningen komen drie flats voor in totaal 114 studenten van de land bouwhogeschool. Gehoopt wordt dat de flats volgend jaar september ge reed zijn. Een van de flatgebouwen is bestemd voor vrouv^lijke studen ten. BARNEVELD: Ds. W. Vroegindewey neemt zondag 25 augustus afscheid van de Ned. Herv. Gem. van Barne- veld, welke hij vele jaren als predi kant heeft gediend. Op donderdag 22 augustus zal een officiële afscheids receptie worden gehouden in gebouw Irene. LEERSUM: Komende zaterdag zal in Leersum het 12e Bloemencorso wor den gehouden. Dit corso is in de zo merse bloemevenementen een be langrijke plaats gaan innemen in Midden-Nederland. EDE: De Edese wandelsportvereniging Blauw-Wit organiseert zaterdag 17 en zondag 18 augustus voor de tiende maal de nationale Heide-mars. Tal van verenigingen uit heel het land hebben reeds ingeschreven. wordt iedere DINSDAGMOR GEN tot 13 uur en ZATER DAGS de gehele dag een in teressante warenmarkt ge houden in het centrum van het dorp. zijn de winkels op "WOENS DAGMIDDAG na 13.00 uur gesloten. trekt de koopavond op VRIJ DAG tot 21.00 uur altijd weer grote belangstelling, en zijn de winkels ZATER DAGS de gehele dag (tot 18.00 uur) geopend. sonenvervoer, behalve op de spitsuren, daarvoor gering blijkt te zijn." Tenslotte nog een aantal uitreksels uit de in het verslag gegeven overzich ten van verschillende industrieën: Hang- en sluitwerkfabricage: om zet met 5 °/o gestegen. Buitenlandse landse concurrentie nam toe. Tekort aan personeel belemmert expansie van bedrijf Spinnerijen omzet bevredigend. Aanzienlijke verbetering van orderpo sitie. Winstontwikkeling niet bevredi gend dcor steeds stijgende bedrijfskos ten Tricotage-industrie: omzetten toegenomen ondanks grotere buiten landse concurrentie. Export daalde. Jon ge vrouwelijke arbeidskrachten zijn zeer schaars. Stijging bedrijfskosten baart zorgen Sigarenindustrie: omzet bleef ge lijk. Export belangrijk gestegen. Toe neming van Duitse importen. Rentabili teit onbevredigend geworden Aannemersbedrijven: Verhoging van kosten doordat bouwvergunningen zeer onregelmatig afkwamen. Goede vak lieden zijn schaars. JDoor gemeente classificatie worden vaak arbeidskrach ten weggezogen naar hoger geklasseer de gemeenten. Steenfabrieken: Orderpositie bleef gunstig. Arbeidsvoorziening baart ern stige zorgen. Nettowinst werd gedrukt door grote investeringen. Drukkerijen: Omzetten bleven op peil of stegen. Toename van buitenlandse concurrentie. Onder invloed van kos tenstijgingen wordt het steeds moei lijker van prijsverhogingen af te zien. Tekort aan vaklieden groot. Automobielbedrijven: Stijgende omzet ten. Er wordt geklaagd over een te gro te import van gebruikte personenwa gens, met name uit Duitsland. Deze wagens zijn dikwijls van inferieure kwaliteit waardoor de verkoop van ge bruikte automobielen in het algemeen wordt belemmerd. Middenstandssector: Omzetten stegen met 5 a 7%. Het teruglopen van aan tal ondernemingen zet zich voort. Aan tal filiaalbedrijven nam sterk toe. De Veenendaalse jeugdvierdaagse zit er weer op. Vier dagen lang hebben hon derden Veenendaalse- en andere kinderen genoten van het wandelprogramma en wat daaromheen door de ontspanningscommissie was geweven. Een programma van film, muziek, speurtochten, volksspelen, zwemwedstrijden, kortom teveel om op te noemen. Maar aan alle goede dingen komt een eind en ook aan deze vijfde Veenendaalse jeugdvierdaagse. Vrijdagavond drukten de deelnemers de laatste kilometers en kwamen in de Zandstraat de verschillende groepen bij elkaar. Vandaaruit begon de jaarlijks terugkerende triomftocht door het cen trum van Veenendaal. Met vier muziekkorpsen ging het langs de vele toeschouwers, die niet karig waren met het uitdelen van bloe men. Een feestelijke stoet arriveerde bij de garage Van Schoonhoven op de In dustrielaan. Hier was o.m. Veenendaals burge meester, mr. dr. J. Hazenberg aanwezig om de jeugdige wandelaars te begroe ten. De burgemeester sprak een kort welkomstwoord en hoopte dat alle wan delaars het volgende jaar weer aanwe zig zouden zijn. Ollie B. Bommel, de hond van de Overbergse groep, kreeg om een beetje op een andere smaak te komen dan die van alle worsten in andere jaren, een pak hondebrood, dat hem aan een krans om de nek werd gehangen. Uiteraard kreeg Ollie deze onderscheiding niet voor niets. Hij had ook meegewandeld, al ging het dan op vier poten enigszins gemakkelijker Het weer hebben de jeugdvierdaagse- lopers niet meegehad. De laatste twee dagen waren bijzonder slecht, maar de stemming bleef er de volle vier dagen in. De eerste dag telsjj^vijf uitvallers, maar dat waren ook de laatsten. Nie mand gaf het verder op. Woensdagmorgen: le prijs Aart v. d. Weerd, 2e Aart v. d. Haar, 3e Wim v. Hunnik; le Stientje Mulder, 2e Gertie van Essen, 3e Tinie v. d. Ham; le Mar cel Lamber, 2e Piet Hey, 3e Tonny v. d. Hulst; le Gert Versteeg, 2e Henk de Ruiter, 3e Rijk Roor; le Annie Rozen- boom, 2e Truusje v. Braak, 3e Bertie Bruinhorst; le Henk Roor, 2e Kees v. Wijk, 3e Peter Tijsen; le Lenie v. Esse, 2e Hetty v. Esse, 3e Alie v. Dijk. PRIJSWINNAARS ZWEMWEDSTRIJ DEN: Kurk duiken: Liesbeth Binsber- gen, Jacob Aartse, Bert v. d. Horst; Snel zwemmen: Aart v. d. Weerd, Sqn- ja Jansen, Dik Schreuder, Annemarie Lochtenberg, Gerrit Mak, Marijke v. Rijswijk, Elly v. Zanten, Anneke Sep- ter, Gerrit v. d. Weerd, Bert Diepe- veen, Jasper v. Wijk. PRIJSWINNAARS SPEURTOCHT: E. v. Zanten, A. v. Binsbergen, R. Veer, L. Binsbergen, Jan Jansen, Wim v. Dijk, Gert v. Siel, Piet Hey. ARBEIDER KREEG IJZER OP ZIJN HOOFD De 51-jarige heer Van D. uit Eist (U) kreeg bij werkzaamheden op de SKF- fabriek alhier een stuk ijzer op zijn hoofd. Hij werd met een hersenschud ding naar het Veenendaalse Juliana- ziekenhuis vervoerd. Bloemen voor de kranige Vierdaagse- tippelaars. Voor een volledig zie pag. 2 van dit blad. Vorige zaterdag werd in Arnhem een wandelmars gehouden t. b. v. de Stichting „Het Dorp". Hieraan werd deelgenomen door meer dan 8000 wandelaars van diverse ver enigingen uit Nederland. Het prachtige parcours dat door de wandelaars moest worden gelopen over een afstand van resp. 5, 10, 15, 20 en 30 km trok veel belangstelling. De stemming onder de deelnemers was uit stekend. De wandelgroep „De Trekvogels" ge vormd door de jongens van het Rijks observatiecentrum „Kamp Overberg" o.l.v. de heer H. Verhaaf viel op door het gediciplineerde en sportieve wan delen. De jury was dit kennelijk ook opge vallen want in de persoon van Mies Bouman, kende zij de eerste prijs in de categorie 30 km toe aan deze kranige wandelgroep. Een bijzondere onder scheiding voor deze jongens uit onze omgeving die ook hier dikwijls deel nemen aan allerlei wandelmarsen. Het Ritmeesterkoor heeft zaterdag middag 3 augustus met groot succes een concert gegeven in de dierentuin van de Duitse stad Krefeld. Vooral de pers commentaren waren bijzonder goed waarvan wij er één - n.l. uit de „Kre- felder Stadtpost" - woordelijk over namen. „Voor wie Holland bezoekt en zijn sigaren kent is de firma Ritmeester Veenendaal een waardevol begrip. Dat hier echter ook muzikale waarden voor bereid en geëxporteerd worden, bewees het indrukwekkende mannenkoor on der leiding van Bertus v. d. Vliet met zijn 65 voortreffelijke zangers zaterdag middag in het dierenpark. Hoewel ook de koopzaterdag en de bedenkelijke weersgesteldheid het bezoek misschien iets beïnvloedden, was het toch wind stil en de regenloze bewolking matigde hoofdzakelijk de hoogzomerhitte. Zo kon het koor zijn programma ongehin derd en succesvol aanbieden. Direct bij het begin, bij de intocht van de Hollandse gasten in het dieren park was er een klein humoristisch voorval: een ezel als bewoner van het dierenpark voelde zich verplicht de gas ten met een luid „iah" te begroeten. An ders heerste echter weldadige stilte, die ook door het kleine meer hier af en toe verbroken werd. Inplaats van Dr. Ro man Bachs was de voorzitter van de zangerskring linker Niederrhein, Kon rad Lüttges, persoonlijk verschenen om de gasten te begroeten, en hen in aan sluiting op haar debuut het dierenpark te laten zien. Als bijzondere prestatie mag erkend worden, dat de tien gebrachte num mers van de middag in vijf talen aan geboden werden, namelijk: Giesens „Domine salvam fac", Joh. Verhulsts „Haec Dies" en Schuberts „In monte Oliveti" in 't Latijn; Diepenbrocks „Ti- bur", Injalofs „Zwölf Rauber" met de voortreffelijke baritonsolist Jan Janssen en Czajaneks „Erde" in 't Duits; Koe- kelkorens „Zwei Japanische Lieder" in 't Japans; Kees Kefs Negro spiritual „Steel away" met dezelfde goede solist in 't Engels en het luchtige „Wat ik heb" van A. Zonder en tenslotte het staand aangehoorde „Wilhelmus van Nassauen" in 't Nederlands. Alle gebrachte nummers kwamen dankzij het gelukkig gekozen stemmen- materiaal en gebruikte toon en tekst de fijne pianissimo's en rallentando's ten goede. Alleen bij 't Latijn moet men er op letten, menige „g" niet als „ch" te zingen. Men is aan de linker Niederrhein goede mannenkoren gewend, die in staat zijn veel te presteren, en dit Ne derlandse Ritmeester koor kan zich met recht in zijn kunnen op één lijn stellen met de goede mannenkoren van ons va derland. Dit keer maakte een uitstap je van het koor naar Köningswinter het debuut alhier mogelijk. Men moet er zich steeds op verheugen dit koor op een latere reis weer te ontmoeten." Een te hoge snelheid en ondes kundig rijden waren vrijdagmid dag op de Munnikenweg oorzaaak van dat een volkswagenbusje in volle vaart tegen een lichtmast botste en zwaar beschadigd langs de kant van de weg terecht kwam. De bestuurder, de 28-jarige v. d. H. uit Hoogvliet, ging met een snelheid van zeker 90 km per uur een voor hem rijdende trekker met oplegger en en kele vrachtauto's inhalen. Tijdens het passeren verloor hij de macht over het stuur waardoor de auto frontaal tegen een lichtmast botste. Om standers haalden de bestuurder en zijn twee kinderen uit de auto die er alle drie wonderwel met enkele schramme tjes afkwamen. De foto toont de over blijfselen van het busje na de botsing. De geregistreerde arbeidsreserve van mannen steeg gedurende juli van 18.733 tot 22.212. De bezetting op aanvullende werkgelegenheidsobjecten daalde met rond 200 tot 1.441, zodat hjet aantal werklozen met bijna 3.700 toenam tot 20.771. Het voor normale seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfer van de geregistreerde ar beidsreserve bleef wederom ongewijzigd en bedroeg derhalve eind juli 27.000. De stijging van de geregistreerde arbeidsreserve is normaal voor deze tijd van het jaar en houdt verband met de inschrijving by de arbeidsbureaus van jeugdi gen, die hun opleiding hebben beëindigd. De stijging van het aantal ingeschreve nen beneden de 19 jaar bedroeg 3.547, terwijl de totale geregistreerde arbeidsre serve met 3.479 toenam. Hieruit blijkt, dat er zich in feite een lichte daling van de werkloosheid van arbeids krachten van 19 jaar en ouder heeft voorgedaan. De toeneming van de geregistreerde arbeidsreserve had voornamelijk plaats in de beroepsgroepen bouw, metaal, land bouw, kantoor en losse arbeiders. Inde bouw is de stijging van het aanbod, welke voor ongeveer 90°/o betrekking had op jeugdigen, voor het overgrote deel ge concentreerd in de burgerlijke- en utili teitsbouw, hetgeen samenhangt met het feit dat in deze sector van de bouw een re latief veel groter aantal geschoolden werk zaam is dan in de water-, spoor- en we genbouw. De lichte stijging van het aan bod van ouderen heeft voornamelijk be trekking op een aantal tijdelijk ingeschre venen, dat nog niet bemiddeld kon wor den als gevolg van de bouwvakantie. De toeneming van de arbeidsreserve in de beroepsgroep metaal had geheel be trekking op jeugdigen, terwijl bij het kan toorpersoneel de toeneming van de vraag naar jongeren de totale stijging van het aanbod zelfs overtrof. Behalve in de bouw heeft zich ook een stijging van het aanbod van ouderen voor gedaan in de beroepsgroepen landbouw, veen en losse arbeiders. De oorzaak van het toegenomen aanbod van landarbei ders en losse arbeiders is gelegen in een tijdelijke vermindering van de werkzaam heden: in de weidestreken is de hooioogst vrijwel beëindigd, terwijl in de akker bouw de oogst nog niet is begonnen. De stijging van het aantal openstaande aan vragen had vrijwel geheel betrekking op jongeren, die een vakopleiding hebben ge volgd. De stijging van de werkloosheid moet vrijwel geheel aan wrijvingsverschijnse len worden toegeschreven, hetgeen, zoals hierboven reeds werd vermeld, veroor zaakt wordt door het aanbod van jeugdi gen in deze tijd van het jaar. De stijging van het aantal werkloze vrouwen had geheel betrekking op jeug digen, die hun schoolopleiding hebben be ëindigd. TABEL I 1962 eind juni eind juli Werkloze mannen 17.550 22.227 (waarvan op sociale werkvoorzie ningsobjecten) (8.163) (8.156) Bezetting A.W1.818 1.494 Geregistreerde arbeidsreserve mannen 19.368 23.721 Werkloze vrouwen 3.363 4.430 (waarvan op sociale werkvoorzie ningsobjecten (771) (747) Openstaande aanv. mannen 98.509 101.268 Openstaande aanv. vrouwen 43.351 42.832 1963 eind juni eind juli 17.082 (7.647) 1.651 18.733 3.626 (795) 96.881 44.852 20.771 (7.673) 1.441 22.212 4.496 (811) 100.822 44.393 Analyse van de werkloosheid. TABEL II 1962 eind juni eind juli Wrijvings werkloosheid 5.000 9.000 Werkloosheid van minder ge- schikten 12.000 12.000 Structuurwerkloosheid 2.000 3.000 Totaal 19.000 24.000 1963 eind juni eind juli 6.000 11.000 2.000 19.000 9.000 11.000 2.000 22.000 Geregistreerde arbeidsreserve van en openstaande aanvragen om mannelijk personeel naar provincie. TABEL III Per 1000 mannelijke Geregistreerde arbeidsreserve loontrekkenden Provincie 30-6- 31-7- 30-6- 31-7- 30-6- 31-7- 1962 1963 1962 1963 1962 1963 Groningen 2.405 2.599 2.241 2.341 21 22 Friesland 1.434 1.672 1.106 1.392 12 15 Drenthe 1.659 2.271 1.757 2.253 28 36 Overijssel 1.529 2.194 1.513 2.188 8 12 Gelderland 1.592 1.881 1.711 1.849 6 7 Utrecht 897 1.181 859 1.098 5 7 Noordholland 2.686 3.760 2.669 3.561 5 7 Zuidholland 3.154 3.793 3.032 3.103 4 5 Zeeland 811 884 658 669 11 12 Noordbrabant 2.50? 2.747 2.468 2.930 7 8 Limburg 699 739 719 828 4 4 Totaal 19.368 23.721 18.733 22.212 111 135 ■8- Met het oog op de Olympische Spe len van 1964 is de Japanse politie een grote actie tegen misdadigers begonnen. V., plastic-spuiter te Ede, had op een avond zonder brandend achterlicht met zijn bromfiets gereden en dat leverde hem een bekeuring op. Ik weet zeker, dat het lampje brandde toen ik van huis ging, verklaarde V. vrij dag voor het Wagenings kantongerecht. Later bleek trouwens ook, dat een losge trilde draad de oorzaak was, maar de politie gaf me niet de kans, om het ter plaatse te controleren. Ik had geen geld bij me om de boete meteen te betalen en de verbalisant zei me, dat ik de vijf gul den dan later wel op het postkantoor zou kunnen betalen. Ik zou in de week daar op wel een kaartje thuis krijgen. In plaats daarvan kwam er een girobiljet, waarop stond, dat ik 7.50 moest betalen. Ver der werd me ook nog een brief thuisge stuurd, dat ik hier moest verschijnen. U hebt 't allemaal een beetje verkeerd begrepen, veronderstelde de officier. De dag, nadat u het proces-verbaal had ge kregen, had u de vijf gulden nog op het politiebureau kunnen gaan betalen. Toen u dat niet deed, trad het normale justitio nele apparaat in werking. Dat kost altijd wat meer, zodat u een schikkingsvoorstel van 7.50 kreeg. Daar bent u echter ook niet op ingegaan. Omdat u eigenlijk door een misverstand niet meteen betaald hebt, zal ik het voor deze keer laten bij 5.— of 1 dag. Rechter V. d. Brand vonniste conform. Aan de 18 jarige L .uit Rhenen werd vrijdag voor het Wagenings kantongerecht ten laste gelegd, dat hij zonder rijbewijs met een bestelauto gereden had. 't Was maar een heel klein eindje, niet verder dan vijf- tot achthonderd meter, pleitte verdachte. Die schikking van 50.— vond ik dan ook wel een beetje hoog. Ik ben trouwens al voor het rijbewijs aan het leren. En wanneer bent u daarmee begonnen? informeerde rechter V. d. Brand. Verdachte draaide er om heen, maar uiteindelijk gaf hij toch toe, dat het pas na de dag van het proces-verbaal was ge weest. Maar dat zegt niets, want ik kon al van m'n tiende jaar af rijden, pochte hij. Dus u hebt al heel wat vaker gereden zonder rijbewijs, concludeerde de rechter. Nee, dat gebeurde altijd op eigen ter rein, haastte L. zich te antwoorden. Dit was de eerste keer, dat ik op de weg kwam. Als u dan zo goed rijden kon en als het zo nodig was dat u het deed, had u met een vorig jaar september, toen u achttien werd, rijexamen moeten doen, vond rech ter V. d. Brand. In de stad kon ik natuurlijk nog niet rijden toen, alleen in Rhenen, legde L. uit. 't Blijkt wel, dat L. ging rijden zonder over de nodige bekwaamheid te beschik ken, resumeerde de officier, mr. Leusink. Er wordt niet voor niets een rijbewijs gevorderd. Eis en vonnis luidden daarna 100. of 20 dagen. (zie verder pag. 2) Afgelopen vrijdagmiddag verleende een luxe auto, komend uit de Prinses Irenelaan, geen voorrang aan een auto, rijdend op de Koenestraat. Het gevolg was, dat beide wagens met elkaar in botsing kwamen. De inzittenden in de auto welke op de Koenestraat reed en op weg was naar het vakantie-oord „De Ossenberg" raakten allen licht gewond. Twee E.H. B.O.-ers die toevallig in de buurt van het ongeval vertoefden, verleenden de eerste hulp, waarna de vakantiegangers op eigen gelegenheid naar hun vakan tie-bestemming konden gaan. De beide auto's liepen aanzienlijke materiële schade op. •8- Een Westduitse ingenieur heeft een plastic reddingsboot geconstrueerd voor 120 opvarenden. ■8- Op 40 km van Buenos Aires is een marihuana-plantage ontdekt, waar van de stekken door Nederlandse zeelieden uit Hongkong zouden zijn meegenomen. -8- Ons land telde op 1 juli van dit jaar 1.447.119 geregistreerde televisie-toe stellen. ■8- Hoewel de passagiers er niets van gemerkt hebben, sprongen bij de lading op het Londense vliegveld alle vier de banden van een Zwitsers vliegtuig. -8- Een 27-jarige mijnwerker uit Ubach heeft de hoofdprijs van DM 500.000 gewonnen in de Duitse lotto. Hoofdstr. 511 Vdaal 1922-1962 Assurantiekantoor Elg. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1