Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Rhenen s sportcommissie vraagt twee ton voor Eist «D e Wereld van WEEK-tot-WEEK „Candia" wordt aanzienlijk uitgebreid Het meest urgent Koopcentrum Veenendaal B.P. JEUGD GRAND PRIX GRANDIOOS SUCCES WAAR IS DE VALLEI-RIKS? AUTOMOBILIST OP SLAG GEDOOD 1 HS®? ■Ui EDERVEEN RENSWOUDE AMERONGEN LEERSUM Ernstige aanrijding op Utrechtsestraatweg RHENEN Personenauto verpletterd tegen boom OVERBERG 37e JAARGANG VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1963 Nr. 65 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede - Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel ZATERDAG FINALES TRAGISCHE DOOD VAN VEENENDAALSE BOUWVAKARBEIDER WAARDE f 20,— 3 AR 84560 CONSULTATIEBUREAU VERPLAATST Voetbaltournooi om Taets van Amerongen-beker MORGENMIDDAG BLOEMENCORSO IN LEERSUM DRIE MEDE-INZITTENDEN LICHT GEWOND INHALEN NOODLOTTIG CHAUFFEUR ZWAAR GEWOND m llll'Vj Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W> F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven b(J de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Sinds men in Rhenen een herboren sportcommisie rijk is, zijn de activiteiten niet van de lucht. Deze commissie is als het ware een gemeentelijke. Voor zitter is de heer Mr. J. Deen (P. v. d. A.), met wie wij een uitvoerig gesprek hadden over de sport in Eist, Achterberg en Rhenen en hoe de commissie, waarin verder zitting hebben de heer W. F. Schol- te, raadslid voor de V.V.D., een vertegenwoordiger van de veldsporten, één van de andere sporten, één voor Eist en één voor de buurtschap Achter berg, alsmede twee vakonderwijzers en de tech nisch hoofdambtenaar van de gemeente Rhenen, de heer J. Meijer, zich de verdere ontwikkeling daarvan denkt. Deze gedachten zullen op papier worden gezet en burgemeester en wethouders, als mede de gemeenteraad ter kennis worden ge bracht. Want de sportcommissie heeft slechts een adviserende taak. Als eerste urgente onderdeel van die taak ziet de sportcommissie de sportacco- modatie in de gemeente uit te breiden en te verbeteren, met als meest urgente zaak de aanleg van een sportterrein in het dorp Eist. De gemeenteraad besloot reeds tot aankoop van het benodigde stuk grond, waarmee ruim tachtig duizend gulden was gemoeid. De oppervlakte bedraagt niet minder dan vier ha. De Ned. Heide Mij maakte de plannen reeds klaar, plannen die drie sportvelden bevatten, een cantine en kleedaccomodatie. Er zal een aparte hoek worden gemaakt voor de beoefening van andere sporten dan voetbal, terwijl ook nog wordt gedacht aan een parkeer terrein. Alles bij elkaar komt de begroting op een slordige twee ton, waarvan de sportbeoefenaren zelf een en ander bijeen zullen moeten brengen. De heer Deen zegt dat dit in geld kan. maar ook uit daadwerkelijk meehelpen. Iedere vereniging heeft toch wel deskun digen in haar midden. Onze zegsman denkt in dit verband aan bouwvakarbeiders, schilders, metselaars of aan gewone hel pers, die van alles en nog wat kunnen aanpakkeh om de verwezelijking van het sportcomplex in Eist mogelijk te maken. Al zou iemand maar komen helpen bij het plaatsen van de omheining. Dat levert al een besparing op de totale kosten van het object. De heer Deen stelde voorop, dat er sa menwerking moet zijn, daar er anders wel een lelijke streep door de rekening kon worden gehaald. „Oranjewit" heeft haar terrein achter de steenfabriek op „Rem merden", de andere verenigingen in Eist moet zich behelpen met een terrein op de uiterwaarden. Komt die samenwerking er niet dan zal de gemeente de zaak rustig zo laten liggen, aldus de voorzitter van de sportcommissie. Het nieuwe complex zal verrijzen achteraan de Schoolweg. Eigen lijk was dit in strijd met het streekplan, maar bij gedeputeerde staten werd bereids goedkeuring verkregen. „Candia" uitbreiden Ook het sportcomplex „Candia" in Rhe nen wordt onderhanden genomen. Daar voor zou de zaak al rond zijn. Ook hier mee zal twee ton gemoeid zijn en zullen dezelfde voorwaarden gelden als voor de uitvoering van het Elsterse plan. dus sa menwerking en opofferingsgezindheid van de Rhenense sportverenigingen door het verlenen van financiële steun of daadwer kelijke hulp. Voor „Candia" achtte de heer Deen dringend nodig een behoorlijke kleedge legenheid en een fatsoenlijke cantine. Daarnaast moet er handbal, korfbal, atle tiek, gymnastiek, voetbal en tennis in be hoorlijke mate kunen worden beoefend. Er staan op de plannen van de Heide Mij geprojecteerd een korfbalcomplex, twee gravelbanen voor tennis, twee voetbalvel den plus een derde terrein alsmede een atletiekhoek. Het ligt in het voornemen dit alles nog vóór oktober in de gemeen teraad te behandelen. De heer Deen heeft er haast mee. Sportnota En die haast zal hij tot uiting laten ko men in een sportnota, die aan burgemees- UITSLAG VISWEDSTRIJD Hengelsportverenigingen uit de plaat sen Oosterbeek, Renkum, Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal hebben thans drie wedstrijden gehouden in het kader van de onderlinge competitie. De stand is thans: Veenendaal 589 gram, Renkum 421 gram, Wageningen 403 gram, Oosterbeek 273 gram, Ede 260 gram en Rhenen 219 gram. De eerst volgende wedstrijd vindt plaats op 31 augustus a.s. te Wageningen. IN HET wordt iedere DINSDAGMOR GEN tot 13 uur en ZATER DAGS de gehele dag een in teressante warenmarkt ge houden in het centrum van het dorp. zijn de winkels op WOENS DAGMIDDAG na 13.00 uur gesloten. trekt de koopavond op VRIJ DAG tot 21.00 uur jaltijd weer grote belangstelling, en zijn de winkels ZATER DAGS de gehele dag (tot 18.00 uur) geopend. ter en wethouders en aan de raad zal worden aaangeboden. Ook gedeputeerde staten zullen er van in kennis worden ge steld. Zij hebben speciaal een ambtenaar aangesteld die belast is met onder andere sportzaken en veel belangstelling heeft voor het wel en wee van de sport in de provincie. Er zitten zelfs subsidiemoge lijkheden in, maar dan ook weer als er een goed samenspel is tussen gemeentebe stuur en sportverenigingen. Sporthal De idee van een sporthal voor Rhenen heeft de heer Deen nog steeds niet laten varen. Er zou al een terrein voor zijn ge reserveerd aan de Groeneweg, doch er zal nog wel een vier of vijf jaar mee ge moeid zijn. Dit is dus nog een kwestie van bekijken, evenals dat het geval is met de jachthaven aan de Rijn nabij hotel „De Stichtse Oever". Volgens de heer Deen behoeft dit heus niet zoveel te kosten. Wanneer er toestemming van Waterstaat wordt verkregen om hier t grind uit de grond te halen zou uit de opbrengst daar van een deel kunnen worden bekostigd. Die jachthaven kan echter eerst aan de orde komen wanneer de Rijn is gekanali seerd. Zo heeft de sportcommissie ook een overdekt zwembad „bekeken" met een instructiebassin. En zelfs takken van sport en mogelijkheden ter beoefening daarvan door ouden van dagen. De sportcommissie zal volgens de voorzitter een sportraad moeten worden met grotere bevoegdhe den dan nu het geval is. De sportterreinen en gebouwen zullen dan in beheer moeten worden overgedragen. Maar dat lijkt ons iets voor later zorg. We zijn benieuwd hoe de thans op tafel liggende plannen uit de bus zullen komen en of er werke lijk op korte termijn spijkers met koppen zullen worden geslagen. Heel sportminnend Rhenen zal onge twijfeld de aangekondigde sportnota al thans met veel belangstelling en veel ver wachting tegemoet zien. Er is nog nimmer een dergelijk document samengesteld. Eén van de programmapunten van de Rhenense sportstichting is ook de ver betering van de kleedaccomodatie op het Candia-terrein. Gisteren is onder grote belangstelling de B.P. jeugd Grand Prix begonnen op het Slotemaker de Bruineplein te Veenendaal. Dit evenement wat tot en met zaterdag zal duren blijkt niet alleen voor de jeugd, doch ook voor de ouderen een bijzondere attractie te zijn gezien het grote aantal toeschouwers welke gisteren ondanks de bij zonder slechte weersomstandigheden, rondom het hiervoor aangelegde circuit waren geschaard. Het was dan ook een bijzonder spectaculair gezicht om de jeugd van 9 t.m. 13 jaar in een echte racewagen langs dit parcours te zien rijden. De organisatoren hebben werkelijk niets nagelaten om de sfeer van een echte Grand Prix zo perfect mogelijk weer te geven. Iedere deelnemer wordt, alvorens in een van de fel gekleurde racewagens (model Ferrari) te stappen, gekleed in een echt rennersvest met helm. Deze helm is meer bedoeld als een attribuut om het ge heel te completeren, als wel voor de veiligheid, want dit evenement is werke lijk zodanig georganiseert dat de veilig heid voor de deelnemertjes volkomen verzekert is. Er zullen in deze 3 dagen ongeveer 600 kinderen geheel gratis aan mogen deel nemen, en als afsluiting van het geheel zal er zaterdagmiddag een grootse finale plaatsvinden, waauit dan de kampioen van Veenendaal naar voren zal komen. Deze jongen zal op 31 augustus Veenen daal vertegenwoordigen in het kampioen schap van Nederland op een circuit in Arnhem. Ook voor het snelste meisje is er een prijs en ook deze jongedame zal in Arn hem trachten de eer van Veenendaal hoog te houden. Dit evenement, wat met groot succes al twee jaar in diverse plaatsen werd georganiseerd is naar Veenendaal gekomen onder auspiciën van het kinder vakantiewerk. Het idee hiervoor is enkele jaren geleden ontstaan tijdens de 24 uurs race van Le Mans. In deze race gebeurde een verschrikkelijk ongeluk doordat een coureur door onbeheerst rijden met zijn bolide in het publiek reed. Een employe van de B.P. België heeft toen gedacht aan een manier om de jeugd reeds vroeg ver trouwd te maken met het mechanisme van een auto, en dat op een wijze waarop deze jeugd direct ondervind dat te snel rijden en onbeheerst manouvreren vol komen fout is. Dit idee is door deze jeugd Grand Prix volkomen tot zijn recht gekomen. Ieder kind maakt een proef- en een tijdrit. Als hij tijdens deze tijdrit op dit moeilijke circuit te hard wil gaan rijden, dan gaat hij met zijn wagen onherroepelijk de stro balen in, en een speciaal mechanisme aan de voorzijde van de renwagens maakt, dat zijn motor onmiddellijk afslaat waar door zijn tijd doortelt en hij dus geen en kele kans meer maakt om zich in de fina les te plaatsen. Het is alles bij elkaar een mooi feest, zowel voor de deelnemertjes als toeschouwers, en velen zullen met spanning de verrichtingen van de finalis ten op zaterdagmiddag tegemoet zien. De onderstaande jongens en meisjes hebben in de series van gisteren kans gezien zich in de finales van zaterdag te plaatsen. Coupe des Dames: 1. Corrie Bouwmeester, 13 jaar, 18.5; 2. Petra Beemer, 10 jaar, 17.2; 3. Ria v. d. Berg, 12 jaar, 16.9; 4. Truus v. d. Heuvel, 11 jaar, 15.2. Finalisten: I. Aart van Brandhof, 9 jaar, 14.9; 2. Bram van Barneveld, 12 jaar, 15.1; 3. Bas Andeweg, 11 jaar, 16.2; 4. Dirk Schreuder, 12 jaar, 17.4; 5. Wim Bolderman,'13 jaar, 15.3; 6. Eppie Vlastuin, 12 jaar, 14.7; 7. Wim v. Zanten, 13 jaar, 15.8; 8. Teus Die- peveen, 12 jaar, 14.7; 9. Eep Sukkel, 12 jaar, 15.7; 10. Henk Roos, 12 jaar, 16.3; II. Hennie v. d. Broek, 12 jaar 16.6; 12. Teus Versteeg, 13 jaar, 17.7; 13. Hans Slie- ker, 12 jaar, 16.9; 14. Tonny de Roos, 12 jaar, 14.9; 15. Kees Sukkel, 13 jaar, 15.6; 16. Teus v. d. Braak, 9 jaar, 16.6; 17. Gert v. Dijk, 9 jaar, 16.8; 18. Henk v. d. Berg, 13 jaar, 12.9; 19. Henk Bekker, 13 jaar, 13 jaar, 12.9; 19. Henk Bekker, 13 jaar, 13.8. De 22 jarige Veenendaalse bouw arbeider Arnoldus van de Boven- kamp is maandagmiddag tijdens werkzaamheden in Amersfoort door kortsluiting om het leven ge komen. Hij greep het stelwiel van een betonmo len om specie te storten en kon het toen niet meer loslaten, doordat er spanning op stond tengevolge van kortsluiting in de motor van de betonmolen. Ook zijn broer die hem te hulp schoot, bleef aan hem vastkleven. Collega's beseften plotseling wat er gebeurde en één van hen sloeg met de schop de elektrische leiding stuk. Hierdoor vielen de twee broers op de grond, doch de te hulp geschoten broer had geen letsel. Een onderzoek van de Arbeidsinspectie heeft uitgewezen, dat de aardleiding van de betonmolen was onder broken en dat de isolatie van de elektri sche leiding ondeugdelijk was. ■H- Volgens officiële cijfers waren er eind juni ruim 5000 personen in Griekse gevangenissen die wegens opruiing waren veroordeeld. ■S- Vorig jaar zijn er 70.000 Chinezen naar de Sowjet-Unie gevlucht om dat zij ernstig gebrek leden. De vorige week bü J. Bosman t.o. Veelweg Eist (U) uitgegeven Valleiriks is niet gevonden. De waarde is hierdoor gestegen, zo dat de nieuw uit te geven riks met het nummer TWINTIG GULDEN waard Is. Btf inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uit betaald. Het consultatiebureau voor zuigelingen van het Groene Kruis moest de huidige lokaliteit verlaten wegens uitbreiding van de school. Men heeft thans de zuigelingen zorg verplaatst naar de School met den Bybel aan de Schras, waar de moeders met hun kinderen worden verwacht op de 2e en 4e dinsdag van elke maand, 'smorgens van 10-11 uur. Men hoopt en verwacht dat deze maat regel slechts voor dit winterseizoen zal gelden daar de plannen voor de bouw van het nieuwe Groene Kruisgebouw in een vergevorderd stadium verkeren. Uit officieuze bron vernamen wij dat de ver gunning vanwege het Departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid bereids is afgekomen, zodat men eertijds met de bouw zal kunen beginnen. De voetbalvereniging „Renswoude" houdt zondag 18 en 25 augustus haar jaarlijks toumooi om de Taets van Amerongen-wisselbeker. Vorig jaar sleepte Scherpenzeel deze trofee in de wacht, die beschikbaar gesteld werd door de ere-voorzitter baron Taets van Amerongen. Op beide zondagen worden er in to taal vier wedstrijden gespeeld, waar bij op de 25e augustus om de le, 2e„ 3e en 4e plaats gestreden zal worden. Mor genmiddag om één uur komt Renswou de in het veld tegen DVSA, gevolgd door de wedstrijden Veenendaal II - Scherpenzeel, Rhenus - Edesche Boys en R.K. Unitas - Sportclub Domstad. Behalve de genoemde wisselbeker zijn er nog vier andere bekers beschik baar. Het beloven twee aantrekkelijke sportmiddagen te worden. HERVATTING LESSEN De leden van de Sportvereniging Amerongen wordt onder de aandacht gebracht, dat de lessen op 20 augustus a.s. hervat zullen worden. Met het oog op het 25-jarig bestaan is aller opkomst dringend gewenst, omdat het beschik bare aantal leden over de verschillende afdelingen verdeeld moet worden. Op die wijze kan zo vlug mogelijk met het instuderen begonnen worden. Ook op gave van nieuwe leden gaarne zo spoe dig mogelijk. De bedrijvigheid in Leersum draait op volle toeren om de dui zenden bloemen te verwerken op de bijna dertig wagens die mor genmiddag zullen meerijden in het jaarlijkse Bloemencorso Midden- Nederland. De opstelling der wagens vangt aan om 13.00 uur op de Lomboklaan, waar ook de keuring zal plaats vinden. Tij dens de opstelling kan men de wagens van nabij bezichtigen. Vijf muziekkorp sen zullen het kleurrijke corso bege leiden. De route is als volgt: 13.00 uur op stellen Lomboklaan; 15.00 uur zet de stoet zich in' beweging naar de Konin- gin-Julianalaan, Englaan, Engelberg, de Dam, M. C. Verloopweg, Kon.-Juliana- laan, Prins Bernhardlaan, Burgemees ter van den Boschlaan, Lomboklaan, Kon.-Julianalaan, Englaan, alwaar de stoet zich zal ontbinden. Men wordt verzocht de pijlen voor parkeergelegenheden te volgen en de aanwijzingen van de Politie stipt op te volgen. KOFFIE Van wat de weten schapsmensen uitdokteren aan nieuwe vormen van psycho- chemische en biologische oor logsvoering, lekt meestal niet zoveel uit. Maar onlangs heeft men een groep Amerikaanse elitetroepen kunnen gadeslaan die tijdens een oefening plot seling bevelen weigerden op te vólgen, daarbij hun gewe ren in de lucht wierpen, zich over de grond kronkelden, dan eens luid wenend, dan weer hysterisch lachend of plotse ling zonder reden zich kwaad makend. Dat was allemaal het gevolg van een kop koffie waaraan iets was toegevoegd. HEILIGE OORLOG Tussen twee Amerikaanse zangeressen is een soort van heilige oorlog ontbrand. Het zijn Mahalia Jackson en Clare Ward. De eerste zingt haar spirituals al leen in kerken en voor de te levisie, de tweede alleen in nachtclubs. Mahalia beschul digt Clare daarom van blas femie. MENU Om klanten te trek ken heeft een restaurateur op Times Square in New York op het trottoir een luidspreker geplaatst die het menu aan de voorbijgangers bekend maakt. BOOS De Amerikanen heb ben door middel van hun sa telliet Tyros weervoorspellin gen gedaan voor een groot deel van de aardbol. Daarbij werd er voor Engeland wel mooi weer maar meer regen dan in andere landen voorspeld. Waarop de Engelsen heel boos zijn geworden. „Gaan die Amerikanen niet een beetje té ver", schrijft een van hen in het Engelse blad Times, „met welk recht voorspellen zij het weer voor Engeland? Dat is een inmenging in andermans zaken die we niet moeten dul den." MUG Muggen zoeken met zorg hun slachtoffer uit alvo rens een steek toe te brengen, zegt de Amerikaanse geleerde dr. H. L. Haynes. Als men kleren van een lichte kleur draagt, zich driemaal daags in lauw water baadt, als men een tere huid heeft, of een zacht karakter, of als men boven de 65 jaar is, dan zal geen mug u steken. Voldoet u echter niet aan een van deze voorwaar den, dan bent u aan de mug gen uitgeleverd, besluit de dokter heel serieus. KILO'S Fernandel klaagt erover dat het in Rome zo heet is. Hij speelt er de hoofd rol in de film „Koning Dag- obert". Bij een hitte van 43 graden in de schaduw is hij 3 kilo afgevallen. Een oorzaak is ook het gewicht van het cos- tuum dat hij moet dragen: het weegt 40 kilo. Op rijksweg 25 (Utrechtsestraatweg), even buiten de stadskern van Rhenen, vond donderdagochtend een practisch frontale botsing plaats tussen een lijnbus van de Nederlandse Buurtvervoer Maatschappij, be stuurd door de 24 jarige chauffeur C. v. D. uit Rhenen en een bestel auto. De bestuurder van deze laatste wagen, de 36 jarige P. Selissen uit Beneden - Leeuwen, werd daarbij op slag gedood. Zijn vrouw en> beide dochtertjes van respectievelijk 3 en 5 jaar werden licht gewond overgebracht naar het Julianaziekenhuis. De bestelauto was één hoop verwrongen metaal. Er was niets meer van over. De bus liep lichte schade op. Van de passagiers werd niemand gewond. Op de Utrechtsestraatweg stond een grote vrachtwagen stil op de rijbaan van de NBM-bus, die naderde uit de richting Eist. Terwijl de chauffeur van de bus deze stilstaande auto zou passeren, kwam er uit de tegenovergestelde richting een personenauto, die werd ingehaald door de bestelauto. Hoewel de chauffeur van de bus nog probeerde af te remmen en de chauffeur van de bestelauto zo ver mogelijk op het rijwielpad ging rijden, was een botsing niet meer te voor komen. De gevolgen waren verschrik kelijk. De heer Selissen, die op de meest kwetsbare plek in de wagen zat, was op slag dood. Zijn vrouw, die naast hem zat, en de beide kinderen die ach terin de auto waren gezeten, kwamen ONDERLING HENGELEN Zaterdag 17 augustus organiseert de Rhenense Hengelaarsvereniging „De Voorn" een onderlinge hengelwedstrijd. De vissers komen samen bij café „Cen trum" en kunen zich voor deelname aan melden tot uiterlijk vrijdagavond tegen betaling van een inleggeld van slechts één gulden. NIEUWE STANDPLAATS EN BEVOR DERING VOOR POLITIEMAN UIT RHENEN De wachtmeester le klas van de groep Rhenen van de rijkspolitie, de heer W. H. van Kerkwijk, wordt ingaande 1 sep tember overgeplaatst naar Leerbroek, waar hij de functie van postcomman- dant gaat vervullen. Dit betekent voor de heer Van Kerkwijk, die Rhenen ruim elf jaar heeft gediend, tevens een promotie, daar hij wordt bevorderd tot opper-wachtmeester. Op 18 april 1952 kwam de heer Van Kerkwijk naar Rhe nen vanuit zijn standplaats Benschop. er wonderwel nog betrekkelijk goed af. Mevrouw Selissen liep schaafwonden op, haar dochtertje van 5 jaar even eens, doch haar kind van 3, eveneens een meisje, moest vanuit het Juliana ziekenhuis voor verdere behandeling worden overgebracht naar een zieken huis in Tiel. Het gezin Selissen was een dagje uit. De zware NBM-bus, die slechts lichte schade opliep, heeft de bestelauto aan de voorzijde totaal verpletterd. Het wrak moest worden weggesleept. De rijkspolitie Rhenen en de ver- keersgroep van de rijkspolitie uit De Bilt stellen een onderzoek in naar de oorzaak van de aanrijding. Op de Maatsteeg in de Achterbergse Meent is donderdagochtend de heer G. Th. T., afkomstig uit Wageningen, te gen een langs de weg staande boom ge reden. Hij moest zwaar gewond in het ziekenhuis te Wageningen worden op genomen. De auto was totaal vernield. Volgens een chauffeur van een ande re wagen, die uit de tegenovergestelde richting over de Maatsteeg kwam, reed T. met grote snelheid. Toen hij was ge passeerd ging de auto zig-zag over de weg, ramde eerst een links van de weg staande boom en kwam daarna tegen een aan de andere kant van de rijbaan staand exemplaar tot stilstand. Omtrent de oorzaak is nog niets be kend. Een onderzoek wordt door de rijkspolitie ingesteld. MEVROUW KENNEDY VERLAAT HOSPITAAL Mevrouw Kennedy heeft woensdag het hospitaal van de luchtmachtbasis Otis verlaten, waar zij precies een week geleden een baby te wereld bracht, dat naar bekend, twee dagen later is overleden. Op weg naar de auto hield president Ken nedy zijn echtgenote stevig vast. GESLAAGD Voor het textielbrevet slaagde dezer dagen onze plaatsgenote Mevr. E. Anto- nides- v. d. Vliert. Het examen werd af genomen in Rotterdam. WANDKLOKKEN voor betere uurwerken H00FDSTR 91 VEENENDAAL N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918, na 0 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxatie*

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1