Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Langdurig zieken genieten van ongekende vakantie Voor de KANTONRECHTER Hendrik Velthuizen (84) wil best voor 15 j. bijtekenen Nieuws uit de omgeving Koopcentrum Veenendaal Zo is het. Zo moet het RHENEN Ernstig auto ongeluk nabij Rijnbrug Rhenen SPIONNAGE- SLECHT DOCH NODIG NA SPANNENDE DAGEN: GOUDEN HELM VOOR JAN DEKKER DE KLOMP AMERONGEN RENSWOUDE SCHERPENZEEL Wat nu weer uplieJt 37e JAARGANG WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1963 Nr. 66 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede - Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel TERUGGESTUURD Telefoon IN HET S.K.F. OPENT NIEUW SPORTTERREIN BEKLEMD Jeugd Grand Prix trok zich niets van regen aan! FINALES Hoog niveau Morgenavond raadsvergadering Kankerbestrijding MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 Hjnen) - Giro 563427 Re dak tie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent HENDRIK VELTHUIZEN is chronisch ziek. Vier jaar zit hij nu al in het Veenendaalsc rusthuis en al die zomers zag hij over de Kerkewijk duizenden vakantiegangers voorbijtrekken die in of buiten ons land van een welver diende rust(?) gingen genieten. Hendrik Verthuizen zélf nietNee, hoe zou dat kunnen; hij was toch immers ziek en bovendien: wie zou dat bekostigen? Toch zou daarin geheel onverwacht verandering komen want vorige week zaterdag werd Hendrik Velthuizen opgehaald. Een goed uur later zat hij met nog veertien andere chronisch zieken in een vakantiehuisje op de moderne camping „De Thymse Berg" tussen Veenendaal en Rhenen! Onder voor treffelijke leiding en rondom verzorgd hebben deze zie ken daar een week vakantie aangeboden gekregen die klinkt ais een klok. Prima van eten en drinken, een ge zellige onderlinge verstandhouding en vooral: een week lang uit de dagelijkse sleur te zijn en te kunnen praten met lotgenoten is voor deze mensen een nog grotere be levenis dan dat wij voor het eerst in ons leven de we reldstad New York zouden aanschouwen. Ze lopen daar niet zo mee te koop, maar ze zijn al die gene door wier medewerking dit mogelijk is geworden, vanzelfsprekend dankbaar. En wie dit zijn? Wellaten we zeggen de gehele Veenendaalse bevolking. Zij gaf geld, steun in natura en hulp in de vorm van mensen en materiaal. Alhoewelin den beginne scheen de hele actie een fiasco te worden De heer J. SLOTBOOM, secretaris van de commissie Veteranentournooi Veenendaal, heeft daar gistermorgen eens iets over verteld. Samen met voor zitter A. MIDDELHOVEN, komt hun de eer toe de plannen gerealiseerd te hebben. „Vorig jaar hadden wij het hele tournooi al ingedeeld toen er stemmen opgingen om nu ook eens wat te doen voor de chronisch zieken die toch altijd PUTTEN Op de inwoners van Putten is een beroep gedaan in het vervolg hun vuilnisemmers op de rand van het trottoir te zetten, zodat de werk lieden niet meer einden ver met de emmers behoeven te sjouwen. EDE Vorige week werd uit een tuin aan de Stationsweg een personenauto gestolen. De wagen werd nu terug gevonden in het Lierderbos bij Beek bergen. Het contactsleuteltje en de papieren lagen er nog in. WAGENINGEN Dank zij de vinding rijkheid van de directeur van hotel „De Wageningse Berg" alsmede de expressionistische orginaliteit van de jonge veelbelovende Antilliaanse kunstenaar Guillaume Lo-An-Joe, is in de kelders van dit hotel een Indisch restaurant gecreëerd, dat mede opvalt door zijn wanddecoraties. RENKUM Gisteravond zijn in de bar van hotel „Rijnhof" opnamen ge maakt door de K.R.O. voor het pro gramma „Snipperavond", waarin de gezellige sfeer rondom het Cubaanse orkest van Don Baretto het belang rijkste onderwerp zal vormen. De feitelijke uitzending zal plaats hebben d.d. 28 september van 12.00-21.40 uur. maar aan huis gebonden zijn" ver telde de heer Slotboom. Men raamde de kosten op ca. 2500 gulden en er werd besloten een loterij te houden. De lootjes zouden dan, al thans zo had men gehoopt, via de Vee nendaalse vereinigingen, aan de man gebracht kunnen worden. „Dat is in de soep gevallen" zegt de secretaris heftig! „Van de chris- telijke vereinigingen bjj voorbeeld kregen we geen enkele medewer king. Ik kreeg brieven waarin ze Deze groep chronisch zieken uit Vee nendaal met helpsters en helpers, houdt thans een week vakantie in de moderne camping „De Thymse Berg" schreven dat ze de lootjes zonder meer vernietigd hadden De commissie heeft toen een stencil laten maken en dit aan een groot aan tal particulieren en bedrijven gezon den. Ze kregen geld, maar nog niet vol doende en dus trokken de twee er per- wordt iedere DINSDAGMOR GEN tot 13 uur en ZATER DAGS de gehele dag een in teressante warenmarkt ge houden in het centrum van het dorp. zijn de winkels op WOENS DAGMIDDAG na 13.00 uur gesloten. trekt de koopavond op VRIJ DAG tot 21.00 uur altijd weer grote belangstelling, en zijn de winkels ZATER DAGS de gehele dag (tot 18.00 uur) geopend. Ja, zei de dokter, U hebt gelijk, dat U direct bij mij gekomen zijl. Dit bultje kan kwaadaardig zijn. Maar het behoeft niet. We zullen het direct laten onderzoeken in het laboratorium van het zieketfhuis. En als het nodig mocht zijn, dan bent LJ er gelukkig vlug bij. Blijkt het, dat het bultje maar op één plaats zit, dan kunt U gaan behoren tot de nu reeds velen, die een kankerachtig gezwel onder de leden hadden en nu, na 10, 20 en meer jaren, weer volkomen gezond zijn. Zo lopen er hier ook in Veenendaal verscheidenen. Dank zij de moderne behandelingsmethoden. Zo'n gesprek heeft iedere arts, ook in Veenendaal, verscheidene malen per jaar. Het is mogelijk, dat zo'n gesprek ook met U gevoerd moet worden. Dan staat de medische wetenschap gereed om, zo mogelijk, Uw leven te redden. Kom, helpt U nu ook een handje mee! Het kan betekenen, dat mede door Uw bijdrage het leven gered wordt van U of Uw medemens. En dat kan Uw vrouw, Uw man, Uw kind, Uw Vader of Moeder zijn. Het Koningin Wilhelmina Fonds presenteert U de rekening voor de kankerbestrijding. U laat deze collectanten toch niet „in de kou staan"Opdat we onze pa tiënten, waartoe U ook zou kunnen gaan behoren, wat God verhoede, niet „in de kou behoeven te laten staan". Welke plaatsgenoot kan onbewogen blijven en denken: Ga heen en wordt warm. Namens de plaatselijke afdeling C. P. E. soonlijk op uit. In de avonduren gingen ze bij de telefoon zitten en bleven bel len. De een na de ander en dat hielp. Toen het plan grotendeels bekostigd kon worden kreeg men kontakt met de familie Van Erk van de Thymse Berg, (zie verder pag. 2) Op zaterdag 31 augustus a.s. zal de personeelsvereniging SKF haar nieuwe (tweede) sportterrein aan de Wagening- selaan officieel openen. Er is een feestelijk programma opge steld dat er als volgt uitziet: om half twee begint de korf bal wedstrijd SKF- VADA uit Wageningen. Aansluitend hierop kunnen de aanwezigen getuige zijn van een gekostumeerde voetbal wedstrijd tussen de besturen van de diverse verenigingen. Als derde pro gramma-onderdeel is een demonstratie van radiografisch vliegen opgenomen, waaraan o.a. een vijftal leden van de Rotterdamse Luchtvaartclub zullen deelnemen. Het sluitstuk is een voetbal wedstrijd tussen NSVS en Kulan. De ingang van het nieuwe sportterrein is aan de Wageningselaan. By de afrit Zwarteweg nabij de RÜnbrug te Rhenen vond vrjjdagoch- tend een ernstige aanrijding plaats tussen een personenauto en een zand- wagen. De chauffeur van de luxe wa gen, de Veenendaler W. J. A„ oud 41 jaar, moest in zorgwekkende toestand naa,r het Julianaziekenhuis worden vervoerd. Op het ogenblik dat de chauffeur van de zandwagen, de 36-jarige F. H. E. uit Scherpenzeel bezig was komende uit de richting Achterberg de Zwarte weg in te draaien, naderde A. uit de richting Resteren. Hoewel er nog ruim te was om te passeren schoof de per sonenauto onder de vrachtwagen. A. werd in bewusteloze toestand aan getroffen. Hij heeft twintig minuten klem gezeten tussen de wrakstukken. Te hulp gesneld personeel van de NB M-garage heeft met aangevoerd ge reedschap A. bevrijd, waarbij zelfs de stuurstang moest worden afgezaagd. In zorgwekkende toestand werd de zwaar gewonde automobilist naar het Julianaziekenhuis overgebracht. De zandauto was nauwelijks bescha digd. De chauffeur was ongedeerd. Het beroep van spion is zeer zeker geen edel beroep. Wie er zich voor geeft, moet in staat zijn om te huichelen, te liegen en te bedriegen, te chanteren, te moorden desnoods, kortom bereid zijn elke misdaad te begaan. En toch ligt op de achtergrond van dit alles vaak nog een edel motief, n.l. vaderlandsliefde, want alle landen en vooral de grote mogendheden hebben spionnage broodnodig om van de plannen en de bewapening van hun mogelijke tegenstanders zo goed mo gelijk op de hoogte te komen. Het bestond dan ook in alle eeuwen en ontwikkelde zich in onze tijd „dank zij de gevorderde techniek" tot een ware kunst. We zeiden: vaderlandsliefde is de hoofdgrond van de spionnage. Maar dit geldt natuurlijk niet van elke spion; er zijn er maar al te veel, die het alleen om geldgewin te doen is. De besten zijn deze niet; een spion moet zich nobel kunnen voordoen; en hiertoe is in het algemeen alleen iemand, die idealen heeft in staat. De Gouden Helm voor Jan Dekker! Dolgelukkig: stond de 13-jarige knaap zaterdag middag op het ereschavot op het SI. de Bruïneplein om ztfn prijs in ontvangst te nemen. Even later werd hem een interview afgenomen voor radio Luxemburg en toen volgde tot. slot de grandioze ere-ronde, samen met Marion Knegjens uit Bilt- hoven die de Coupe des Dames had gewonnen. Aan drie spannende dagen was een einde gekomen en hoewel de regen veelvuldig met bakken uit de hemel stroomde, blééf het publiek in grete getale kjjken. Een bewjjs dat de BP met de Jeugd Grand Prix en niet te vergeten het Jeugdwerk De Instuif, die dit evenement als sluitstuk van het Kinder-vakantiewerk had gepland, in Veenendaal midden in de roos hebben geschoten. Zaterdagmiddag steeg de spanning wel ten top toen de finales moesten werden verreden. Aan de start verschenen 28 jongens en 14 meisjes als besten uit hun series en nu ging het erom wie de zo fel be geerde titels in de wacht zou slepen. Dat het soms regende dat het goot, daar trokken de jongelui en de oudere kijkers zich totaal niets van aan. Er werd verbeten gestreden om zo snel mogelijk en zonder ongelukken door het bochtige circuit te komen. Jan Dekker won het tenslotte bij de jongens, terwijl Marion Kneg jens uit Bilthoven (een deel van het publiek betreurde het dat de Coupe des Dames niet aan een streekgenootje ten deel was geval len) bij de meisjes het sterkste bleek. Deze twee kampioenen zullen op 31 augustus a.s. in de landelijke finale uitkomen die in Arnhem wordt ge houden. Tweede bij de jongens werd Hans Hartog uit Veenendaal en de derde plaats was voor Wim van Maurik uit Eist. Zeer tot vermaak van de rijen dik staande toeschouwers werd het aan wezige gemeentebestuur zo enthousiast, dat besloten werd eikaars krachten eens te meten op het circuit. Burgemeester Hazenberg, de wet houders Van Kuijk en Koppenberg, inspecteur Dekker alsmede jeugdwerk leider Van der Schee en de voorzitter van het Jeugdwerk De Instuif, de heer Tichelaar, zaten enkele seconden later gespannen achter het stuur van hun racewagen. Wat niemand verwachtteburge meester Hazenberg bleek de beste capaciteiten als coureur te bezit ten. Hij eindigde als eerste met een ron detijd van 15,7, op de voet gevolgd door wethouder Van Kuijk, die er 15,8 sec. over deed en wethouder Koppen berg met 16,7 sec. Al met al een uitstekend slot van SLACHTOFFER ONGELUK OP OVERWEG OVERLEDEN In een ziekenhuis te Utrecht over leed de 22-jarige G. van Roekei, wo nende aan de Kade, die op 2 aug. be trokken was bij een ongeluk op de spoorwegovergang aan de Kade met een door hem bestuurde traktor. De teraardebestelling van de jeugdige van Roekei heeft zaterdag plaats gehad op de Alg. Begraafplaats aan de Klomp. het Kindervakantiewerk, mede door dat de organisatie van dit BP-evene- ment tot in de details klopte. Zaterdagavond laat, toen de ccu- reurtjes al lang en breed sliepen, ruim den de mannen van Gemeentewerken de laatste overblijfselen op - een plein vol stro - van een spannende en vooral voor de jeugd bijzonder aantrekkelijke gebeurtenis. De Sovjet-spionnage behoort tot de beste van de wereld. Van de aanvang af van het bolsjewisme richtte men zich sterk op de spionnage. Het drijvend motief hiertoe was de agressie, de be doeling om een wereldrevolutie te ont ketenen en deze te winnen. Daarom ook namen zij als spionnen gaarne men sen in dienst, die bolsjewistische mo tieven hadden. Ze hielpen de Sovjets uit overtuiging en werden hiervoor niet al te best betaald. Allengs kwamen de Russen hiervan terug. Deze spionnen bleken vaak wan kelmoedig, bijv. de Duitse emigrant, zoon van een Protestantse prediker, dr. Klaus Fuchs, pacifist en communist, die vrijwillig voor Rusland spionneerde, maar allengs zich bezwaard voelde en zich aan zijn taak begon te onttrekken. De Russen, die dit merkten, speelden hem in Amerikaanse handen en hij werd een gevangene, verraden door zijn vrienden. Zo was het ook met de beide salon communisten Burgess en Maclean. Toen Rusland hen niet langer vertrouwde verdwenen zij achter het ijzeren gor dijn, idem hun stille partner Philby. En Rusland ging nu het stuur anders rich ten; het ging zich op beroepsagenten toeleggen. Hun voornaamste hulpmiddel hierbij was een geweldig archief van menselijke zwakheden, de Centrale In dex, nog enorm vergroot, toen de Rus sen in 1945 een wagonlading gegevens van de Duitsers buit maakten. Hoe men met deze index zich be roepsspionnen verschaft blijkt o.a. uit de volgende gevallen. In 1953 maakte een Poolse dame Christina een Britse gezantschapsatteché verlekkerd op winsten uit verboden zwarte handel. Hij (Houghton) verdiende er 45000 Mark mee. Maar toen verdween Christina en verschenen twee Sovjetagenten, die Houghton voor de keus stelden: in Rus sische dienst treden of de zwarte handel wordt aan de Britse regering verraden en uw carrière is gebroken. Houghton bezweek. Een ander geval was de Brit Vassall, die op een partij tot onzedelijke han delingen met andere mannen werd ver- Het kostte de jongens en meisjes nog heel wat behendigheid om hun race wagen zonder ongelukken en zo snel mogelijk naar de finish te sturen. In de raadzaal van het gemeente huis hoopt de raad van Amerongen morgenavond om precies zeven uur in openbare zitting bijeen te komen. De zomer-agenda bestaat uit slechts tien punten. Tot deze punten behoren o.m. en kele verzoeken om subsidie van de Stichting voor Maatschappelijk Werk in de provincie Utrecht en van de So ciaal Psychiatrische Diensten in de pro vincie Utrecht. B. en w. stellen voor resp. 3 cent per inwoner en 20 cent per inwoner te verlenen. Ook is bericht binnengekomen van de heer H. J. Slotboom dat hij zijn be noeming als gemeentebode heeft aan genomen. Medegedeeld wordt nog dat door G. Aan W„ een 22-jarige bankwerker uit Renkum, werd vrijdag voor het Wagenings kantongerecht ten laste ge legd, dat hij zonder rijbewijs op een motor gereden had. Een collega had die motor gekocht en 's avonds hebben we hem samen op de fabriek zo'n beetje gerepareerd. Voor hij een oefenvergunning aanvroeg wilde hij eerst controleren of het mo tortje goed werkte. We zijn er daarom op een avond mee naar de Parallelweg gelopen en daar heb ik erop gereden, terwijl m'n collega op de duo zat. Ik wist, dat de Parallelweg vaak als oefenweg gebruikt werd en er komt ook bijna geen verkeer over. De motor deed het trouwens nog niet zo erg best. Onbekwaamheid achter het stuur kan bij een enkele voorbijganger al fa taal zijn, merkte de officier in zijn re quisitoir op. Rechter v. d. Brand stemde daarmee in en vonniste conform de eis met 100,of 20 dagen. Het voeren van verblindende ver lichting op zijn bromfiets bracht vrij dag de Amerikaan S. uit Leavenworth in Kansas, die op het ogenblik tijdelijk te Oosterbeek verblijft, voor het Wa genings kantongerecht. S„ die van Hongaarse afkomst was, doch door een verblijf van een aantal jaren in het voormalige Nederlands Indië vloeiend Nederlands sprak, was aangehouden op de Utrechtseweg te Oosterbeek op het vrij donkere gedeel te ten westen van Hartenstein. Ik had de bromfiets juist gekocht, vertelde hij, en ik begrijp niet, dat ze zo in de handel gebracht mogen wor den als die verlichting onwettig was. Ik had het grote licht aangedaan, maar ik wist niet, dat dat niet mocht. Ik heb er niemand mee verblind, want voor me bevond zich geen verkeer en de verbalisant kwam van achteren, dus ik weet niet hoe hij het gezien kan hebben. De officier, mr. Leusink, eiste een boete van 15,of 3 dagen. Rechter v. d. Brand wilde er nog iets rekening mee houden, dat S. als vreemdeling de Nederlandse wetten waarschijnlijk niet goed kent en hij verlaagde de straf tot 10,- of 2 dagen. H„ een 19-jarige scholier uit Arn hem, was op de Molenstraat te Ede be trapt toen hij zonder rijbewijs met een motor reed. Ik heb inmiddels examen gedaan en ben voor het praktische gedeelte geslaagd, kondigde hij vrijdag voor het kantongerecht te Wageningen trots aan. (zie verder pag. 2) S. het besluit werd goedgekeurd waar bij aan de heer Van der Heyden, meu belfabrikant te Amerongen, twee per celen grond werden verkocht ter op pervlakte van 915 m2 voor de somma van 14.640,Hetzelfde geldt voor de verkopen van 576 m2 grond aan de heer Smilde voor 13.248,en een bouwperceel van 550 m2 voor 12.650,- aan bouwonderneming Van Manen. Verder vermeldt de agenda vaststel ling van enkele verkeersmaatregelen, benoeming gemeentewerker G. Drost in vaste dienst, verlening van eervol ont slag aan mej. Maatsman als kleuter leidster bij kleuterschool Margriet en een aanvulling op de destruktieveror- dening. (Ingezonden) De jaarlijkse collecte voor de kankerbestrijding zal gehouden worden op 30 en 31 augustus a.s. en in de daaropvolgende week. Het doel is de lezers bekend. De strijd tegen de kanker mag niet verslappen. Tpt dusverre hebben Amerongen en Overberg steeds gezorgd voor een goede opbrengst der inzameling. Het plaatselijk comité verwacht het zelfde voor 1963. De collectanten worden vrien delijk verzocht zich gereed te houden. Belangstellenden, die een handje willen helpen, kun nen zich opgeven ten gemeente huize. Vele handen maken licht werk. Aan gevers en collectan ten bij voorbaat hartelijk dank. Het comité. -B- Britse kleermakers hebben er voor gepleit dat parlementsleden die een bezoek aan het buitenland brengen, meer aandacht aan hun garderobe zullen besteden. leid; deze handelingen waren gefoto grafeerd; men kan zich de erop volgen de chantage indenken; aangifte en pu blicatie van de foto's of spion. Vas sall koos het laatste. Ook militairen - en deze bij voor keur werden op overeenkomstige wijze gestrikt, o.a. de Zweedse overste en vriend van koning Gustaaf Adolf, Wen- nerström, die de militaire geheimen van Amerika en geheel Scandinavië precies kende. Hij was bij zijn ontmaskering reeds 15 jaar in Russische dienst en werd ook goed betaald; op een Zwitser se bank werden ieder jaar 40.000 Mark voor hem gestort. De Sovjets hebben meer van deze militairen in hun dienst. In de laatste tijd houdt de contra- spionnage met succes onder hen huis, maar er zijn er zeer velen, die men tot dusver niet vindt. Opmerkelijk is, dat zoals heel Rus land verandert ook de spionnage ver andert. De oude wereldrevolutie-agres sie is er uit. In plaats ervan gebruiken de Russen nu een soort coexistentie- systeem, dat van karakter hetzelfde is als van hun tegenstanders. Dit is een „vordering" in politieke zin, hoewel uit het oude systeem is overgebleven, dat de Russen er enorm veel geld en moei te aan besteden. Hun spionnage is nog steeds buitengewoon sterk en staat in dienst van een zeer grote militaire macht, zo dat ze ook zeer te duchten is. SPREKERS VOOR IMMANUEL De Ned. Herv. Jeugdver. Immanuël heeft evenals vorige jaren sprekers ge- engageerd voor het komend winter seizoen. Op het programma staat al vast: 21 okt. ds. Kalff; 20 nov. ds. v. d. Blink; dec. ds. v. d. Peut; jan. ds. v. d. Krift; maart ds. Monster. Van de laatste drie maanden zijn de juiste data nog niet bekend. ORIENTATIERIT Wederom is de Ned. Herv. Jeugdver. Immanuël voornemens een puzzelrit te houden. Deze zal plaats hebben op woensdag 28 aug. Volgens de organi satoren belooft het deze keer een bij zondere rit te worden. De start van de rit is om 6.30 uur vanaf Molenstraat 1. V.V.V.-FIETSTOCHT Donderdagavond fietste de V.V.V. met haar leden en gasten in de mooie om geving van Scherpenzeel. Voorafgegaan door de voorzitter, de heer W. J. Cra mer, volgden een twintigtal natuurlief hebbers het van tevoren uitgezette tra ject, dat voerde tussen bospaden en langs open velden met grote boerde rijen. De lange file werd in de rug ge dekt door de heren Verkerk en Muller, beide bestuursleden van de plaatselijke vereniging. In overeenstemming met het plan was men omstreeks 8 uur weer terug. Velen betoonden zich dankbaar voor deze rondrit, vooral de nieuwe in gezetenen, die attent werden gemaakt op enige mooie lanen, die zeker later nog wel eens als doel van een fiets- of wandeltocht zullen worden gekozen. ■B- In Engeland is vorig jaar de verkoop van koffie tot bijna vier keer het peil van voor de oorlog gestegen. -B- De Italianen hebben de voordelen van de confectie ontdekt, zó zelfs dat som mige fabrikanten niet aan de snel toenemende vraag kunnen voldoen. -B-De opbrengst van wol in Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika was dit seizoen meer dan 5 miljard gulden. -B-Vier Amerikaanse dames hebben bij het bridgen ieder dertien kaarten van een zelfde kleur in handen gekregen, een kans van één op de 700 miljard. 1922.1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, en*. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1