Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Regen werd spelbrekerbij jaarlijkse autotocht De Wereld van WEEK-tot-WEEK Sfeer en stemming vielen in het water WAAR IS DE VALLEI-RIKS? RAAD KOOPT WONINGEN ZANDHEUVELSTRAAT ELST Rode Kruis kreeg ambulance RHENEN AMERONGEN RENSWOUDE 37e JAARGANG VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1963 Nr. 69 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhencn Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Het einde HET BEGIN Naar de thee In „Erica" De broodmaaltijd Vierde prijs voor politie FAM. H. HEEFT WONING GEKREGEN Morgenmiddag: Ritmeestertocht DE ONENIGHEID IN JEUGDHERBERG WAARDE 25, 4 QS 53682 RESTAURATIE ELSTERSE KERK BEGONNEN UIT RHENENS RAADZAAL In Eist percelen aangekocht in het kernplan Eervol ontslag mevr. G. Nieuwenburg-de Boer onderwijzeres te Achterberg VEEL GELD Bouw dorpshuis gaat beginnen Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Re dak tie: W« F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven b(J de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De regen hield de oudjes binnen en dit betekende natuurlijk ook een stijgende om zet van consumpties. Hoe druk het aan het buffet was laat deze foto zien. De jaarlijkse autotocht voor de Veenendaalse be jaarden is woensdagmiddag hèt feest geweest van de ruitenwissers! Zo'n slordige honderdvijftig paar hebben tijdens de gehele rij-tour vrijwel con stant op de voorruiten van de auto's en bussen gedanst, enkel en alleen omdat Pluvius het een voudig vertikte afstand van de bejaarden te doen. Zo af en toe deed hij de hoop op zonnig weer her leven zoals bijvoorbeeld in de buurt van Groes- beek waar het wolkendek tot vreugde van ieder een dunner begon te worden. Helaas - voor niet lang zou later blijken Om half zes toen de oudjes amper binnen waren om de broodmaaltijd te gaan gebruiken begon het pas goed! De regen viel in stromen neer en zelfs een hond waagde het niet om de buitendeur van hotel Erica te ver laten. Achter het glas, aan lange rijen dissen, za ten, stonden of liepen zevenhonderd Veenenda- lers. Aanvankelijk was de stemming goed maar toen het blééf regenen kwam mét het verstrijken van de tijd, ook de verveling binnen sluipen. Voor al de oudjes die toch zo graag de benen eens ge strekt hadden door een korte wandeling te ma ken of iets dergelijks stonden verlangend achter de grote ramen naar buiten te kijken. Men kreeg sterk de indruk dat iedereen blij was toen om half acht vertrekken geblazen werd. De regen was inmiddels sterk verminderd zodat het instap pen gelukkig geen grotere moeilijkheden ging op leveren. Al met al bleef deze tocht onder de maat. Waar het nou precies aan lag In de eerste plaats natuurlijk het miserabele weer, maar in één adem dient dan toch ook genoemd te worden de (veel te) geringe ontspannings-mogclijkheden bij hotel Erica. En dit laatste had, ongeacht de weersomstandigheden, wellicht voorkomen kun nen worden. ning vinden in de overdekte schiettent, autootjes enz. doch dit alles ontbrak hier De terugtocht voerde over de Waal dijk tot Ochten via de Rijnbrug naar Veenendaal. Muziek, loeiende claxons en (minder) publieke belangstelling dan voorgaande jaren vormden het sluitstuk van een tocht die organisatorisch goed in elkaar zat, maar die toch niet tot de beste ge rekend kan worden. Hut begin was - afgezien van het veel te late tijdstip van vertrek dan - hoop vol. Er kwamen wel steeds meer don kere wolken vanuit de richting Ame- rongse Berg, maar omdat het weerbe richt sprak van „hier en daar een bui" namen de optimisten maar aan dat de stoet nat tussen „hier en daar" zou doorzeilen. Vijf minuten over één zette de kara vaan van 150 auto's zich in beweging, richting Ochten. Toen al vroegen velen zich af of er bij het overzetten van de Waal niet enorm veel tijd verloren zou gaan. De organisatoren bleken echter geen half werk te hebben gedaan, want spe-* ciaal ten gerieve van een snelle door voer van de oudjes, kwam een tweede pont opstomen, zodat de zaak binnen een uur „bekeken" was. De circa honderd vijf tig auto's en bus sen waren na de overtocht in zeven aparte groepen verdeeld en in deze for matie ging het naar Wychen. Het was zonder meer een mooie route. Een sterk wisselend landschap met o.a. het oude kasteeltje van Hemen en het zadeldakkerkje van Leur. Op verschillende plaatsen werden de bejaarden hartelijk toegewuifd. De da mes gingen er nog eens extra gemak kelijk bij zitten met de verstrekte ver snaperingen op hun schoot, terwijl de heren hun lucifers opzochten om een van de drie uitgedeelde sigaren in de brand te zetten. In feite was dat lucifers-opzoeken een overbodige vermoeienis want de Panter Sigarenfabrieken hadden een keurig pakketje aangeboden, compleet met pijpje en lucifers en dit alles magnefiek. verpakt. Tweemaal moest er een drukke ver keersweg overgestoken worden en dit ging allemaal goed totdatwagen nummer 77 door een bestelauto werd gegrepen. Deze auto werd bestuurd door de heer De Man, die in de colonne reed en terecht in de veronderstelling ver keerde dat de ordonnansen de weg had den afgezet. Helaas bleek dit niet het geval te zijn, zodat een botsing het on vermijdelijke gevolg was. Gelukkig viel alles mee. De auto was alleen aan de voorzijde beschadigd en kon zodoende de tocht voortzetten. Voor zover bekend is de schade onder ling geregeld. Inmiddels waren de auto's met de laagste nummers al bij hotel „Erica" gearriveerd. Alles stond er gereed, inclusief een legertje obers en „oberinnen", zoals een oud mannetje hun beroep aanduid de. Langzaam maar zeker zochten ze een plekje waar ze even later hun con sumptiebon konden inruilen voor een warme kop koffie of thee. Zij, die als eersten waren aangeko- 3UN6UANS PRISMA iAc PONT OMKOA ▼oor betere uurwerken H0QFDSTP 91 VEENENDAAL men, zochten hun vertier een half uur later grotendeels buiten, ondanks de lichte regen. Maarer was weinig ontspanning te vinden. Een enkel (gammel) motorbootje, een minuscuul doolhofje en een iets grotere speeltuin, daarmee was alles gezegd. De oudjes dwaalden weer terug naar binnen en wachtten geduldig op het sein van de rondtour. Intussen was ook burgemees ter Hazenberg een kijkje komen nemen bij zijn oudste onderdanen. De rondtour via Milsbeek, Piasmolen, Mook en Wyler nam ongeveer een uur in beelag. Af en toe zagen de passagiers onderweg verregende vakantiegangers diep in het plastic gehuld en ietwat jaloers kijkend naar de droog en ge makkelijk zittende oudjes in de auto's. Voor mooi werd de rondtour in een iets te hoog tempo gereden want er was volop te genieten van een heuvelach tig landschap met in Wyler zelfs een douanepost. Nog voor zes uur zaten de ongeveer zevenhonderd auto-tochters weer in de zalen van hotel „Erica". Net op tijd voor de langdurige en hevige regenbui. De twaalf charmante „smeersters" (zij verwerkten 2840 broodjes, 18 kg kaas, 33 kg vleeswaren en ruim 700 koeken) deelden met rappe hand lunch pakketten uit, terwijl het bedienend hotel-personeel af en aan liep om de honderden kopjes met thee of koffie te vullen. Wat later werden de cno- sumptiebor.nen in natura omgezet. Naar schatting heeft het hotel zo'n slordige 3500 consumpties aan de man gebracht, hetgeen vooral de kassier met welgevallen heeft zien gebeuren. De stemming zakte naarmate de avond viel. Er was misschien nog wat leven in de brouwerij geweest, wanneer men had kunnen beschik ken over een goed functionerende omroep-installatie. Deze bleek echter defect, reden waar om ook de traditionele dank-toespraak achterwege moest blijven. Er was ook geen enkele conferencier die de zaak eens probeerde aan te pakken, des noods met samenzang of iets dergelijks. Vorig jaar in Apeldoorn bijvoorbeeld konden de bejaarden nog wat ontspan- Het volleybalteam van de Politie Sportvereniging Veenendaal heeft dins dag een vierde prijs behaald op een toernooi in de Expohal te Hilversum. In totaal namen er Uen teams aan dit toernooi deel. Het Veenendaalse team bestond uit de brigadiers Van Bmsbergen en C. A. Visser, alsmede de hoofd-agenten Van Rooyen, Karseboom. Stuit, Van Kapel en reserve Van Wiel ingen. De fam. H., die vorige week aan de Middelbuurtseweg op straat we^.l ge zet, heeft thans een woning toegewezen gekregen in het Schrijverspark. Zoals bekend heeft het hoofd van het gezin een aantal nachten gastvrij on derdak genoten op het Veenendaalse politiebureau. Zijn vrouw en het vier maanden oude zoontje verbleven in Amsterdam. Tijdens de dinsdagavond gehouden vergadering van de plaatselijke Wo ningcommissie is deze precaire situatie behandeld met als resultaat dat het jonge gezin een woning toegewezen heeft gekregen in het Schrijverspark. By gebouw 't Trefpunt aan de Dennen laan vindt morgenmiddag (zaterdag) om half drie de eerste start plaats van de jaarlykse Ritmeester Wandeltocht. Gisteren waren er al meer dan vijf honderd inschrijvingen binnen, o.w. wandelaars uit verschillende plaatsen van ons land. De vier parcour^.»: 5, 10, 15 en 20 km, voeren in de richting Overberg. De grote rust is in Kamp Overberg. De intocht via de Dijkstraat en Dr. Slot. de Bruïnestraat zal ongeveer om half zes plaats hebben. Wanneer de weersomstandigheden meewerken, wordt een grote 4£Lelname verwacht. In onze woensdag-editie berichtten wij dat de politie zaterdagavond be middelend had moeten optreden omdat er begin van onenigheid was ontstaan tussen enkele groepen jongeren. De aanvankelijke lezing van officiële zijde van dit voorval was, dat er strub belingen waren ontstaan doordat de leiding van de Trekkersronde besloten had de fakkeloptocht af te gelasten. De ware toedracht blijkt achteraf de volgende te zijn: Na 12 uur 's avonds heeft een grote groep jongelui, o.w. Dank zij de vakkun digheid van de bege leidende verkeers-ex- perts werden de auto's bij hotel Erica keurig op nummer gepar keerd. Vorige week is de Valleiriks uit gegeven bijKruidenier Jongetjes te Renswoude en niet gevonden. Zoals gebruikelijk is de waarde hierdoor gestegen zodat de nieuw uit t» geven riks met het nummer: VIJFENTWINTIG .GULDEN waard is. B(j inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uit betaald. óók volwassenen, uit de omgeving het terrein ongevraagd betreden. Nadat de commissie van de Trekkersronde had verzocht het terrein te verlaten, weiger den zij dat. Er vielen klappen en na dien werd ditzelfde verzoek enkele ma len herhaald door de jeugdherberg- vader Holierook. Toen ook dit niet hielp is de politie ingeschakeld om de raddraaiers buiten de poort te zetten. Er is nog een uur door de politie ge post om te voorkomen dat ze opnieuw het terrein zouden betreden. KERKDIENSTEN TIJDELIJK IN PNIëL Volgende week maandag zal een aan vang worden gemaakt met de inwendige restauratie van de Ned. Herv. Kerk te Eist aan de Rykstraatweg. Tijdens deze ingrijpende werkzaam heden, waarbij o.a. ook nieuwe banken geplaatst zullen worden, zal het niet mogelijk zijn daar de kerkdiensten voortgang te doen vinden. Kerkeraad en kerkvoogdij hebben daarom in onderling overleg besloten om de kerkdiensten met ingang van zondag 8 september a.s. tijdelijk in „Pniël" te houden en wel 's morgens om 9 en 10.30 uur. De avonddienst van 6 uur blijft dus op de gewone tijd ge handhaafd. Wanneer alles volgens plan verloopt, hoopt men het gerestaureerde kerkge bouw eind oktober weer in gebruik te kunnen nemen. Ten behoeve van een toekomstige sanering en in verband met het verwezelijken van een nieuw uitbreidingsplan in westelijke richting besloot de gemeenteraad van Rhe- nen dinsdagavond tot aankoop van 13 woningen aan de Zandheuvelstraat voor een bedrag van 70.500.De heer Klaassen (CHU) merkte op dat het al9 belegging niet deugde. Komen de woningen in handen van de gemeente dan komen de bewoners zeker met eisen daar er hier daar nog wel een en ander aan moet gebeuren. De voorzitter gaf toe dat van een belegging geen sprake kon zijn. Er zit in zekere mate een verlies in, maar voor de toekomst is het nodig dat de woningen in bezit komen. Ilij dankte de familie HooUer voor de prettige wUze waarop de koop kon worden geregeld. De begroting voor de streekwerk- plaats voor het jaar 1964 werd voor kennisgeving aangenomen, hoewel de raad schrok van de hoge bedragen die ten laste van Rhenen komen, samen plm. 60.000.De heer Klaassen zag dit instituut toch als een zegenrijke in stelling voor de gehandicapten. Ook de vernieuwing en uitbreiding van de ver warmingsinstallatie voor de school in Eist kostte veel geld. De raad verleen de een crediet van plm. 25.000.De heer Klaassen informeerde naar stoken met aardgas en waarschuwde dat dan wel eens het geld over de balk zou kunnen zijn gesmeten. De voorzittr schatte dat dit toch nog wel minstens tot zes jaar zal duren. Aan mevrouw G. Nieuwenburg-de Beor, onderwijzeres aan de o.l. school Achterberg werd eervol ontslag ver leend in verband met benoeming el ders. Ook de vakleerkracht de heer E. v. Asselt werd op diens verzoek eervol ontslag verleend als onderwij zer in de lichamelijke opvoeding aan de Vglo-school. Op een vraag van en kele raadsleden deelde de voorzitter mede dat nog niet ln deze vacature was voorzien. Getracht was de Rhenenaar Bosch te benoemen, doch deze was al geheel bezet. Inmiddels is een opro«p geplaatst. Beide leerkrachten werd dank gebracht voor hetgeen zij in het belang van het onderwijs hadden ge daan. Nog een onderwijspunt betrof de mede werking die de raad verleende aan de school met de Bijbel aan de Achterb.- straatweg voor de aanschaffing van leer middelen en de invoering van een metho de voor het geven van Bijbels onderwijs. De heer Thijssen werd herkozen als lid van het bestuur van de burgerlijke instel ling voor maatschappelijke zorg. De des tructieverordening werd gewijzigd, zodat het nu verboden is afvallen te vermen gen met scherpe voorwerpen of andere rommel, zoals huisvuil. De woning Rijks straatweg 4 te Eist werd onbewoonbaar verklaard. Wethouder Van Gesink werd dank gebracht voor de succesvolle be moeiingen die hij daarmee heeft gehad. Aan de Stichting Gast en Weeshuis ver kocht de raad 3416 m1 grond voor de bouw van 32 woningen voor de prijs van 47.824.De huur van de woningen zal plm. 80.per maand gaan bedragen. Zonder hoofdelijke stemming werd een verordening vastgesteld waarbij het mo gelijk wordt dat de gemeente hypothe caire leningen kan verstrekken aan amb tenaren en onderwijzers voor woningbouw of aankoop. De heer Klaassen verzocht nog maat regelen te nemen tegen het ongeoorloofd plakken door circussen. Op talrijke plaat sen in de gemeente zaten de muren nog vol. De heer Van Dijk (Vrije Partij) was het opgevallen dat een gemeentearbeider De Roode Kruis-colonne afd. Veenen daal beschikt sinds kort over een ambu lancewagen die voor verschillende doel einden gebruikt zal kunnen worden. Dins dagavond vond de officiële overdracht plaats toen de voorzitter van het Roode Kruis, de heer A. H. van Pijpen het con tactsleuteltje overhandigde aan de co lonne-commandant van de afd. Veenen- daal-Overberg, dokter Verbeek. De heer Van Py'pen zei dit een heuglijk moment te vinden. Hy bracht dank aan - zoals hy dat noemde - de mannen van het eerste uur, die op zeer actieve wyze hun krachten hadden ingezet om dit prachtige resultaat te bereiken. „Uiteinde- ïyk hebben de inwoners van Veenendaal het geld opgebracht en daarom komt deze ambulance Veenendaal ook toe." Op de vraag: is zo'n ambulance wel nodig, zeg ik, aldus de voorzitter, vol mondig ja. Veenendaal is een vooruit strevende plaats en wy willen hiermede de put dempen alvorens het kalf verdron ken is. De ambulance zal worden ingezet by rampen, grote ongelukken, bloedtrans fusiedienst, lectuurdienst, vervoer van patiënten naar het Henri Dunanthuis en -boot, oefeningen en wedstryden. Na de overdracht werd het woord ge voerd door de colonne-commandant dok ter Verbeek. Hy sprak de hoop uit dat de ambulance zo weinig mogeiyk - of liever helemaal niet - ingezet behoefde te worden by rampen of massale onge lukken, doch uitsluitend voor vredes doeleinden. Op zyn beurt droeg dokter Verbeek de sleutel over aan de heer Don kelaar die voorlopig het beheer over de wagen krygt. Tot slot feliciteerde de oud voorzitter, de heer J. J. Welle, de colon ne met deze ambulance. VOOR DE ZENDING Voor de gereformeerde gemeente syno daal te Rhenen werd ds. C. Wisse van Elspeet bereid gevonden op 4 september om half acht een dienst te houden welke zal staan ln het teken van het zendings werk. ANJER. Een Deen, genaamd Stormly-Hansen, heeft voor 50 60 procent de wereldhandel in anjers in handen. Afkom stig uit een tuindersfamilie had hij zijn hart gezet op het kweken van deze bloemen, maar daar het in Denemarken te koud is om tot een floreren de anjercultuur te komen, kocht hij uitgestrekte terrei nen in Italië en Afrika. Hij heeft de zaken zo georgani seerd dat de oogst van bloe men het hele jaar doorgaat, de bollen stuurt hij vanuit Dene marken en de bloemen wor den vanuit Italië en Afrika geëxporteerd over de halve aardbol. Op 't ogenblik leve ren zijn aanplantingen zo'n 250 miljoen bloemen per jaar op. Hijzelf is 43 en begon deze onderneming negen jaar ge leden. OUDSTE. Denemarken is het oudste koninkrijk ter we reld. De huidige koning Fre- derik IX is een afstammeling van koning Gormondie zo'n duizend jaar geleden regeerde. Als men in Denemarken komt wordt men direct van deze bijzonderheid op de hoogte ge steld, want het staat te lezen op de vensters van oude her bergen en winkels. PARK. 120 jaar geleden vond een Deen genaamd Cars- tensen dat kinderen en op groeiende jeugd zich moesten kunnen amuseren in een om geving die mooi, vrolijk en sprookjesachtig was. Daarom stichtte hij het park „Tivoli" in Kopenhagen. Dat park maakt nog steeds een der aan trekkelijkheden uit van de Deense hoofdstad. Het vrolijke decor bestaat uit 140.000 bloe men en 85.000 gloeilampjes. AUTO. Het is in het minia tuurstaatje Monaco dat er ge middeld de meeste autobezit ters zijn. Het percentage is één auto op elke 2,4 inwoner. PARAPLU. Ook in Parijs rgent het veel deze laatste weken. Men kan het opmaken uit de verkoop van paraplu's. In de grote magazijnen ligt die 50 procent hoger dan in de overeenkomstige periode van vorig jaar. Het record wordt gehouden door een galerie op de linker Seineoever: op één dag 426 (25 juli). KAN. Het bestuur van de Franse gemeente Saint-Pee- sur-Nivelle heeft om vreem delingen te trekken dit zomer seizoen de operatie-jerry kan georganiseerd. Elke autotoerist ontvangt zo'n kan met 25 liter benzine wanneer hij twee we ken in één der hotels heeft gelogeerd. Voor het volgende seizoen staat de operatie-lot op het programma. Elke toerist krijgt dan een lot in de nationale loterij gratis door het ge meentebestuur aangeboden. Tijdens de woensdagavond gehouden jaarvergadering van de stichting „Het Dorpshuis" te Amerongen, is bekend gemaakt dat de bouw van het nieuwe dorpshuis-gymnastiekzaal vóór 30 sept. a.s. zal moeten beginnen, daar anders de vergunning verloopt. Op dit moment moet van particuliere zijde nog f 10.000,binnen komen. Van de 21 aangesloten verenigingen hadden er 14 een afgevaardigde ge stuurd. Het oude bestuur bleef geheel gehandhaafd met toevoeging van twee nieuwe leden, de heren Meersman en Dijkslag. Uit de jaarverslagen bleek dat er zeer veel voorbereidend werk is gedaan, maar hopelijk zal Amerongen volgend jaar uit de misère zijn, hetgeen vooral voor de gymnastiekvereniging een ware uitkomst is. Het kapitaal der stichting was ver meerderd, doch om geheel aan de voor schriften voor subsidie te voldoen, zal er nog 10.000 gulden bijeen gebracht moeten worden uit de burgerij. KINDERKOOR NAAR „ZONNEGLOREN" Het Renswoudse kinderkoor zal 11 september a.s. in het sanatorium „Zon negloren" voor de patiënten zingen. De lopende patiënten zullen dit kunnen beleven in de recreatiezaal, terwijl de bed-patiënten dit kunnen beluisteren via hun radio. Na afloop hiervan zullen de kinderen nog een uitstapje maken naar het die renpark te Amersfoort en zullen zij nog een speeltuin bezoeken. een particuliere muur aan het schoon maken was. Dat kost alleen maar geld. Laten de eigenaren de boel zelf opruimen zo stelde hij vast. De voorzitter zei dat het moeilyk was. Een circus besteedt het aanplakken uit en we worden van het kastje naar de muur gestuurd. De heer Verwoert interpelleerde tenslotte nog over een woningkwestie tussen twee ge meentewerklieden, de heren Aartse, en Arends. Aartse was de dupe geworden omdat Arends zijn toezegging niet was nagekomen. Er bleek weinig aan te doen te zijn. Wellicht zou de rechter kunnen ingrijpen. N D S 1 930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Tel. 08385-2918. na 0 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties UITSLAG ORIENTATIE-RIT Ook de 2e oriëntatierit uitgaande van de Ned. Herv. Jongelingsvereniging is dank zij de heren G. J. Eikelkamp en H. Mandersloot uit Scherpenzeel weer een succes geworden. Deze rit werd zonder op- of aan merking gereden met de volgende uit slag. Auto's: 1. M. van Dijk, Veenendaal, 12 strafp.; 2. Jetten, Ede, 65 strafp.. Poedelprijs: J. van Voorthuizen, Vee nendaal, 5ó6 strafp. Bromfietsen: 1. Gerritsen, Lunteren, 23 strafp.; 2. Schreuder, Ederveen, 24 strafp.; 3. v. d. Wolff, Veenendaal, 54 strafp.. Poedelprijs: A. Vermeer, Rens woude 505 strafp.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1