Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Nieuwewegse school bestaat 100 jaar Voor de KANTONRECHTER 1863 1963 In record tijd Gouden medaille voor „organisator" W. J. J. Keman Zeventien „veteranen" kregen Nieuw-Guinea-kruis Kand. M. v. Beek uit Ederveen bevestigd als predikant van Alblasserdam 37e JAARGANG WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1963 Nr. 70 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen - Renswoude Scberpenzeel Herdenkings-comité gaat jubileum-viering voorbereiden Honderd dagen Nieuws uit de omgeving OOK BEDRIJFS-JUBILEUM Ommezwaai Jubileum-feest Oproep AMERONGEN JONGETJE AANGEREDEN Burgemeester Hazenberg: „De mensen vergeten zo gauw Maandag 16 sept. Lampegietersavond ELST V erkeersongevallen Vurig betoog Knijp zitten Een geschenk Veel Ederveners woonden diensten bij Intrede ACHTERBERG Gymnastiek voor senioren dames en heren Wat nu weer MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Zo zag de Nieuwewcgse school er uit vóór de verbouwing van 1912. Ruim honderd jaar geleden om nauwkeurig te zijn op 18 februari 1863 werd in Veenendaal een kerkeraadsvergadering gehouden van de Herv. Gem. Na wat gebruikelijke punten werd plotseling door een der aanwezigen de aandacht gevraagd voor „de zaak der bijzondere scholen", zoals men dat toen pleegde te noemen. Er was namelijk een wet ingevoerd op het Lager Onderwijs, die alle godsdienstig element in de scholen verbood en waarmee het herv. deel van Veenendaal zich niet erg ingenomen voelde. Men wilde, zo bleek op de vergadering onder voorzitterschap van dominee Schouten, christelijk onderwijs. Alleende vraag bleef: hoe dit op te lossen? Op die avond kon men weinig besluiten nemen omdat men niet goed wist of er in de herv. gemeente wel genoeg animo was voor deze zaak. Toch werden er enkele spij kers met koppen geslagen en al was het begin moeilijk en soms ook teleurstellend, de kerke- raadsledcn van toen hebben hun plannen binnen een jaar tot uitvoer kunnen brengen want reeds op 19 juni van datzelfde jaar werd door de inmiddels gevormde „Commissie voor de Vrije Chr. School" een hoofd benoemd voor de te stichten school. De keuze was gevallen op de heer J. Mulder uit Utrecht omdat „de inform alien omtrend hem in alle opzigten zeer gunstig waren en sijne uitwendige bekwaam heden, godsdienstige beginselen en onbesproken wandel niets te wenschen overlieten". Het jaarlijkse tracte- ment werd bepaald op 600,plus een vrije wo ning Voor de initiatiefnemers tot stichting van een dergelijke school was 19 maart 1863 een teleurstellende datum. Er waren namelijk vanuit de kerke- raad driehonderd circulaires rondge zonden om op die manier sympathisan ten bijeen te krijgen, maar er kwamen er slechts 113 ondertekend terug... In de notulen staat dan ook „De vergadering vindt zich deerlijk te leurgesteld over deze flauwe deel neming, daar het aanzienlijkste deel der gemeente volstrekt geen sym patic in deze zaak betoont". Men zette toch door en zodoende was de toekomst op 10 augustus, nog steeds van datzelfde jaar, veel rooskleuriger. Nadat de bovenmeester de Veenen- dalers persoonlijk was komen mede delen, dat hij bereid was, „wanneer de tijd daar is dat zij voorzien zijn van schoollocaal en woonhuis" naar Vee nendaal te komen, werd op de tiende augustus het „schoollocaal" publieke lijk aanbesteed. Men had aan het Verlaat een perceel EDE: De stichting het nationale park „De Hoge Veluwe" heeft het gemeentebe stuur van Ede verzocht te bevorderen, dat bij de hoofdingang van het park aan de Apeldoornseweg tussen Otterlo en Hoenderlo twee wachthuisjes voor buspassagiers worden geplaatst. WAGENINGEN: Drie hondpn, eigendom van de in de nabijheid wonende G., hebben een jacht ingezet op herten in het afgesloten hertenkamp bij Oranje Nassau's Oord. Toen de boswachter ar riveerde was een der prachtige herten reeds doodgebeten. Een der bouviers ge droeg zich zo agressief dat de boswach ter hem neer moest schieten. SOEST: Aan de korpschef van de Soester politie is per 1 september eervol ontslag verleend. Dit ontslag staat geheel los van het gerechtelijk onderzoek dat in opdracht van de procureur-generaal in gesteld wordt naar het beleid van de heer Van Es. ZEIST: Nu de avonden gaan lengen is de politie van plan speciale controles te gaan houden op de verlichting van fiet sen, bromfietsen en auto's. Om de weg gebruikers aan de verplichting de ver lichting in orde te hebben te herinneren zullen in de komende dagen „betaalde waarschuwingen" worden uitgedeeld. grond gekocht voor 2500 gulden en bij de aanbesteding bleek Frans Kool, meester-timmerman, met 1400,de „minste" inschrijver te zijn. Hem werd de bouw opgedragen on der voorwaarde, dat hij met de bouw klaar moest zijn vóór 1 december van dat jaar. Hy kreeg dus in feite honderd dagen de tyd om zijn bouwwerk te voltooien. De meester-timmerman is daar ook inderdaad in geslaagd en op 11 decem ber 1863 werd de eerste christelijke school van Veenendaal geopend met 57 leerlingen. De „Commissie voor de Vrije Chr. School" groeide reeds enkele De Veenendaler Wilhelm Jacob Johannes Keman (70), alom bekend als de or ganisator en promotor van allerlei evenementen met een sociaal doel, heeft vrijdagmiddag uit handen van loco-burgemeester Ant. de Ruiter de ere-medaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau mogen ontvangen. Deze plechtigheid werd o.a. bygewoond door bestuursleden van Vereniging „Oranje dag". De koninklijke onderscheiding werd hem toegekend omdat hij altyd bij zonder actief geweest is op sociaal gebied, met name zijn zorg voor de zieken, de jaarlijkse autotocht bejaarden en zijn stimulerende invloeden rond de be jaardenzorg. Overigens is de onderscheidene, op eigen verzoek, nooit op de voorgrond getreden, reden waarom ook deze uitreiking in alle stilte heeft plaats gehad. De uitreiking van de gouden me daille viel samen met de viering van het 40-jarig bedrijfsjubileum van de Firma KEMAZO aan de Parallelweg, waarvan de heer Keman Sr. de op richter is. Na enige tijd ambtenaar geweest te zijn en hij vervolgens in de textiel handel terecht kwam, vestigde hij zich in september 1923 zelfstandig als tex- tiel-grossierderij aan de Patrimonium laan. Hij ontpopte zich als een uitstekend zakenman die er niet tegenop zag - zelfs aanvankelijk per fiets - door het gehele land cliëntèle op te zoeken. Vooral in de beginjaren had hij een grote steun aan zijn echtgenote, me vrouw Keman. Na verloop van enige jaren ver huisde het bedrijf naar de Parallelweg waar in de loop der tijd verschillende bedrijfsgebouwen zijn bijgebouwd. In 1949, de beide zoons waren toen al in het bedrijf opgenomen, werd van manufacturen overgeschakeld op Bon- neterie (gebreide bovenkleding). maanden later uit tot een „Vereniging ter bevordering van Chr. Onderwijs te Veenendaal". Het huidige bestuur van deze ver eniging heeft terecht gemeend het 100-jarig bestaan van de school (sinds 1905 niet meer aan het Verlaat maar aan de Nieuweweg) niet ongemerkt te moeten laten passeren. Er is inmiddels een herdenkings comité gevormd, dat plannen zal ont werpen voor de viering van dit ju bileum. Hoogstwaarschijnlijk zal dit comité, gevormd door mej. G. W. Beekenkamp en de heren P. N. van Galen, J. Turke steen, J. Kroesbergen, J. v. d. Nadort en A. Visser, zich bij het maken van plan nen wel laten leiden door het „feest programma" uit het het jaar 1913, toen men als de grootste chr. school van ons land het 50-jarig bestaan vierde. Het herdenkings-comité wil vanaf deze plaats gaarne een beroep doen op iedereen die nog oude schoolfoto's of klasse-foto's van deze school in zijn of haar bezit heeft, deze, liefst met de no dige toelichting, voor enige tijd te wil len afstaan aan het hoofd van de Nieuwewegseschool, de heer A. Visser. Omtrent een definitief programma, zullen t.z.t. nadere bijzonderheden be kendgemaakt worden. CHR. KLEUTERSCHOOL Naast mej. J. van de Weerd te Veenen daal als hoofdleidster is als leidster be noemd mej. C. Engel eveneens te Veenen daal. De werkzaamheden voor verbetering en verfraaiing van de voormalige nood- schoQl aan de Irenestraat zijn thans in volle gang, zodat in elk geval per 1 ok tober met het kleuteronderwijs kan wor den aangevangen. Op de Kon. Wilhelminaweg is vrijdagavond het 7-jarig jongetje K. V. uit Amerongen door een per sonenauto aangereden. Zwaar ge wond is het slachtoffertje naar het julianaziekcnhuis overgebracht. Het ventje stak plotseling de weg over, doch liet eerst een vrachtwagen passeren. Een daarachter rijdende Volkswagen, be stuurd door een buitenlander, had hij kennelijk niet in de gaten. Dc bestuurder probeerde hem nog door krachtig remmen te ontwijken, doch mocht hierin niet sla gen. „Deze uitreiking van het Nieuw-Guinea-Hcrinneringskruis wil ik graag in het volle licht stellen. Daar heeft u mét uw ouders recht op!" Deze, aan duidelijk heid niets te wensen overlatende woorden werden maandagavond in de boven zaal van hotel De Korenbeurs uitgesproken door burgemeester Hazenberg en waren bestemd voor zeventien Veenendaalse ex-militairen die in Nieuw-Guinea dienst hebben gedaan. Alle zeventien waren ze met hun verloofde én ouders present om uit handen van het gemeentebestuur deze onderscheiding ter her innering aan de periode overzee, in ontvangst te nemen. Het Ministerie van Defensie werd tijdens de plechtigheid vertegenwoordigd door de le Luitenant der Mariniers Woortman alsmede vier bestuursleden van Gewest Utrecht van het Veteranen Legioen Nederland. TEKORT AAN RUIMTE Vrijdagmorgen meende een automobilist die op de Rijnsteeg reed, dat een hem tegemoet komende bestelauto, teveel ruimte in beslag zou nemen. Bij het uit wijken werd een bermpaal geramd en liep de personenauto vrij veel materiele scha de op. Het specifiek Veenendaalse Lam- gietersavondfeest zal maandag avond 16 september a.s. gehouden worden in de vorm van een groot se optocht door de straten. De or ganisatie is, wederom in handen van het Jeugdwerk „De Instuif". Om de jeugd, die nu al bijna iedere avond verkleed op straat loopt, een hand je te helpen bij het versieren van karren kruiwagens e.d., is het Jeugdwerk van plan op zaterdag 14 september het Jeugd- gebouw open te stellen. De kinderen heb ben dan volop ruimte en kunnen dan ook nog advies krijgen van de jeugdwerkleid ster mej. de Raat en haar medewerksters. De firma heeft zich successievelijk ontwikkeld tot een modern bedrijf met een kleine veertig man personeel. Tot deze ontwikkeling behoort ook de in gebruikname van een moderne show room in Amsterdam alsmede de in stelling van een eigen sportkleding- atelier. Op die wijze is Kemazo in staat sportkleding op de mode-markt te brengen naar geheel eigen idee, dat zelfs in het buitenland bekendheid geniet. De viering van het bedrijfs-jubileum is in interne kring geschied. Nadat het personeel vrijdagmiddag een fraaie glasplaat, waarop de levensloop van oprichter en zaak tot uitdrukking zijn gebracht, had aangeboden, werd van uit het bedrijf een oriëntatierit gehou den naar hotel La Montagne, waar het feest werd voortgezet. Loco-burgcmcestcr Ant. de Ruiter speldt hier de gouden medaille op bjj de heer W. J. J. Keman (links). Vrijdagavond laat botste de bromfietser v. d. B. uit Eist tegen een goed geparkeerd staande luxe wagen bij de kerk. v. d. B. die de auto waarschijnlijk te laat opmerk te heeft nog wel geprobeerd de wagen te ontwijken maar dat is hem niet gelukt. Hij moest met een dubbele beenbreuk naar het ziekenhuis worden overgebracht. Zondagmorgen ging een Volkswagen ter- hoogte van de Plantage Willem III aan het „kopje-duikelen" doordat de bestuurder v. d. K. uit Den Haag met grote snelheid een inhaalmanoeuvre uitvoerde en waar bij hij de macht over het stuur verloor. De auto rolde enkele malen over dé kop, waarna de jeugdige Hagenaar en zijn meisje ongedeerd uit de zwaar beschadig de auto tevoorschijn konden stappen. VRIJDAGAVOND OPENSTELLING GEMEENTE-SECRETARIE Burgemeesters en wethouders van Ame rongen maken nogmaals bekend dat met ingang van vrijdag 6 sept. a.s. de ope ningstijden van de gemeentesecretarie op vrijdagavonden voor het publiek uitslui tend geopend zijn van 7 tot 8 uur en niet meer van 7 tot 9 uur. De uitreiking vond plaats in een ge zellige sfeer en werd vanzelfsprekend ook bijgewoond door de heren wethou ders van de gemeente Veenendaal en gemeentesecretaris Van Manen, m.u.v. de heer Ant. de Ruiter, die wegens om standigheden verhinderd was. Nadat enkele ogenblikken stilte in acht waren genomen ter eerbiedige na gedachtenis aan hen die in dit deel van de wereld hun leven lieten, hield bur gemeester Hazenberg een korte maar kernachtige toespraak, waarin hij een vux*ig pleidooi hield voor vaderlands liefde. „Er zijn mensen", zo merkte de bur gemeester o.a. op, „die je, wanneer je praat over vaderlandsliefde, zonder meer tot in het achterlijkste deel van de bevolking rekenen. Zij zeggen: je moet internationaal denken en doen", aldus de burgemeester, „maar dat je dan van alle kanten bedrogen wordt, dat moet je maar op de koop toenemen" Mr. dr. Hazenberg was zeker geen tegenstander van internationaal denken en doen „maar dan moet dit opgebouwd worden in een sfeer die niet buiten de realiteit ligt." Een hartig woordje zei burgemeester Hazenberg ook nog over de, naar zijn mening, typisch Nederlandse eigen schap dat de mensen alleen maar ge neigd zijn mee te leven als de jongens, zoals in dit geval, knijp zitten in Nieuw- Guinea. „Alles is nu achter de rug - of het een ontijdig einde was laat ik hier buiten beschouwing - en dan zijn we zo gauw geneigd te zeggen: ga heen en zoek het verder zelf maar uit. Dat komt ook om dat iedereen tegenwoordig zo gehaast leeft. We weten bijna niet meer wat er vorig jaar gebeurd is Om die reden zei burgemeester Hazenberg het nodig te vinden een dergelijke bijeenkomst in het volle licht te zetten. Hierna ontvingen de zeventien oud militairen P. L. H. Aalders, M. de Bruin, P. van Eden, W. A. Eimers, M. van Gin- kel, H. van 't Hoog, R. van Leeuwen, G. v. d. Poel, J. Roodbeen, H. v. d. Aan deze 17 Veenen daalse oud-militairen die een gedeelte van hun dientstijd in Nw- Guinea doorbrachten, is maandagavond het Nieuw-Guinea-Her- inneringskruis uitge reikt. (Voor namen zie het verslag). Onder overweldigende belangstelling ook gekomen uit Ederveen werd kand. M. van Beek, eerder ouderling alhier, woensdagmiddag bevestigd tot predikant van de Geref. gemeente te Alblasserdam. De bevestiging vond plaats in dc Geref. Kerk omdat het eigen kerkgebouw de, grote schare niet kon bevatten. Per luidspreker konden de honderden aanwezigen de dienst nog volgen in twee bijgebouwen. De bevestiging geschiedde door de docent van kand. van Beek: Dr. C. Steenblok uit Gouda met een predikatie De 25-jarige wever Van B. uit Rhenen verscheen vrijdag voor het Wagenings kantongerecht omdat hij met een auto op de kruising Kerkstraat-Molenweg- Groeneweg te Renkum geen voorrang had vreleend aan een andere, van rechts ko mende auto. De bestuurder daarvan, de werktuigkundige Van V. uit Nieuwkoop, was van de Groeneweg gekomen en had de flauwe bocht naar links naar de Molen weg willen nemen. De verdachte kwam voor hem scherp van links, van de Kerk straat. Ik moest daar ergens wezen, maar ik wist niet precies waar en reed daarom niet harder dan zo'n dertig of veertig kilometer per uur, vertelde Van B. Die auto van Van V. zag ik opeens voor me. Hij reed toen helemaal links. Van B.'s vader, die tijdens de aanrijding naast zijn zoon in de auto zat, en nu als getuige décharge was meegekomen, leg de een dergelijke verklaring af. Hij be schuldigde echter bovendien Van V. van te hard rijden en toen hij, in zijn ijver om zijn zoon vrij te pleiten, aan een wat al te onwaarschijnlijk verhaal begon, her innerde rechter V. d. Brand hem eraan, dat op meineed zware gevangenisstraffen staan. Ik had voor de bocht al teruggescha keld naar de tweede versnelling zei Van V. als getuige charge. Van B. raakte met de linkervoorkant van zijn auto mijn linkerportier. Er is geen enkele aanwijzing, dat Van V. naar links gekomen is en evenmin, dat hij hard gereden heeft, vopd de officier in zijn requisltor. Uit de gevolgen van de aanrijding en de sporen op de weg valt af te leiden, dat de botsing bij een geringe snelheid moet hebben plaats gevonden. Ik geloof wel, dat het daar een moeilijk punt is en ik zal dan ook niet boven het schikkingsbedrag gaan. Eis 40.— of 8 dagen. Het normale tarief voor geen voorrang verlenen ligt op het ogenblik tussen de 75,en 100,Alleen omdat het uitzicht erg moeilijk is, zal ik het laten bij 50,of 10 dagen, besliste rechter V. d. Brand. XXX T. een bontwerker te Hoevelaken, was op de Veenendaalsestraatweg te Eist met een huurauto tegen struiken en bomen tot stilstand gekomen. Ik kon er niets aan doen, beweerde T. vrijdag voor het Wagenings kantonge recht. Een tegenligger reed met groot licht en die verblindde mij. Ik heb nog met mijn licht geknipperd om hem te waarschuwen, maar dat hielp niets. Ik kwam in de berm terecht met m'n rech- terwielen en doordat er een hoogtever schil van acht centimeter met de weg is, verloor ik de macht over het stuur. U had maar beter stil kunnen gaan staan toen u de verblindende lichten zag, meende rechter V. d. Brand. Ik reed tachtig kilometer, dus dat ging niet zo gemakkelijk, legde T. uit. Toen ik merkte, dat hij niet zou dimmen, was hij al vlakbij. U had een meisje bij u in de auto. Mis schien heeft dat uw aandacht wat afge leid? veronderstelde rechter V. d. Brand. Nee, heus niet, verzekerde verdachte. Ik had de auto gehuurd om een avondje uit te gaan, maar ik heb steeds goed op m'n stuur gelet. Doordat de auto alleen W.A. verzekerd was, wat ik te voren niet wist, heb ik ook nog de helft van de schade, die in totaal 350,bedroeg, moeten betalen. Verblinding wordt bij het van de weg raken wat al te vaak als argument ge bruikt, vond de officier. Men kan echter heel goed langs de lichten heen kijken en ook de snelheid drastisch verminderen. Eis en vonnis 100,of 20 dagen. (Zie verder pag. 2) uit Jeremia 1 vers 9 (laatste gedeelte), „Zie, Ik geef mijn woorden in Uw mond". Aan de handoplegging namen deel de pre dikanten Ds. Mallan uit Veenendaal, Ds. v. d. Woestijne uit Barneveld, Ds. Aan- geenbrug uit Rijssen en Ds. Ligtenberg uit Utrecht. De belangstelling voor de intredepredi- katie 's avonds was zo mogelijk nog gro ter. Er waren ongeveer 1700 mensen in de drie gebouwen aanwezig. Ds. van Beek bediende voor het eerst als predikant van de gemeente Alblasserdam het wóórd uit Kolossenzen 4 vers 3: Biddende meteen ook voor ons dat God ons de deur des Woords opene om te spreken de verbor genheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben". Na de predikatie, die met grote aandacht werd gevolgd, werd de nieuwe predikant toegesproken door de predikanten Aan- geenbrug, Ligtenberg en v. d. Woestijne, alsmede de Oud-Geref. predikant Ds. Toes uit Kinderdijk. Ouderling Vermeulen heet te Ds. van Beek hartelijk welkom in de gemeente van Alblasserdam. Ds. van Beek richtte zich daarne met dankwoorden tot zijn bevestiger alsook aan de overige spre kers. Tenslotte sprak Ds. van Beek een ern stig welkomstwoord tot zijn catechisanten en richtte voor welgemeende woorden tot de vele belangstellenden uit zijn oude woonplaats Ederveen, die in zo grote ge tale bij zijn inleiding tot predikant aan wezig waren. De gymnastickvcrcniRing Excelsior heeft besloten naast haar afd. dames-senioren een afd. heren-senioren op te richten. De ze groepen zullen onder bekwame leiding gaan trainen en z(jn bedoeld voor die mensen die deze mooie sport alleen wil len beoefenen voor ontspanning en gezel ligheid. De lessen voor de heren zijn iedere dins dag van acht tot negen uur. Voor de da mes donderdags van acht tot negen uur. Zij die hier interesse voor hebben kunnen zich opgeven bij de heren A. v. Nieuw- amerongen, Goudenregenplantsoen 15, Rhenen en bij R. Rijkse Dijk 8 Achterberg. Tevens is er gelegenheid tot opgave tij dens lessen aan de zaal. Weerd, G. Bouwmeester, J. J. J. Hollan der, H. Huiberts, J. J. M. van Kessel, W. J. van Manen, H. A. W. Ravenswaay, en A. Spies, uit handen van de burge meester het kruis alsmede een fraai boek getiteld „Het witte hart van Nieuw-Guinea" dat van het gemeente bestuur aangeboden werd. De heer 't Hart van het Kon. Inst. der Tropen liet later op de avond een aantal fraaie dia's zien over het land waarin de militairen zo ver van huis hun plicht hadden gedaan en gelukkig behouden terugkeerden. ■8- De blonde twintigjarige IJslandse Gud- brun is gekozen tot wereldschoonheids koningin en verdiende hiermee bijna 40.000 gulden als hoofdprijs. ■8- Volgens een nieuwe wet in Nepal mo gen meisjes beneden 14 jaar niet meer trouwen, terwijl de leeftijdsgrens voor jongens op 18 jaar gesteld is. ■8- Tijdens de grootste militaire oefening die sinds de tweede wereldoorlog in de Ver. Staten is gehouden, zijn twaalf sol daten omgekomen. ■8- Volgens het brouwersgenootschap in Londen is het bierverbruik vorig jaar in de wereld gestegen tot 43.312.000.000 liter. •8- Omdat studenten beschonken in de collegezalen verschenen zal er in de kantine van de Kopenhaagse universi teit geen bier meer geschonken worden. -8- Twee Engelse mannen hebben een gro te graafmachine gestolen die zij voor de helft van de waarde van de hand deden. •8- Volgens een Russische geleerde wonen er op Mars denkende wezens die dui zenden jaren geleden de aarde hebben bezocht. ■8- Amerika investeert ca. 400 miljoen gul den aan het project om een mens op de maan te brengen. 1922-1962 Assurantiekantoor Elg. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1