Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Boeren wachten iedere dag op zon en wind Graanoogst veel te lijden van regen Raad ruilde met tegenzin gronden, woningbouw gaf doorslag JONG GEZIN KRIJGT GEEN WONING J. F. Tak Vrije boeren werden niet gearresteerd WAAR IS DE^ VALLEI-RIKS? AMERONGEN Ruim een ton ver schil bij inschrijving dorpshuis Raiffeisenbank Amerongen overschreed de zes ■"Uj oen UIT DE RAAD VAN VEENENDAAL Geen subsidie voor tafeltennissers 37e JAARGANG VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1963 Nr. 71 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel VOOR DE GROND Nadrogen AVONDSTILTE BEGINT WEER ORGELCONCERT IN CHR. GER. KERK Geboft BAKHUIS WERD VRIJWILLIG VERLATEN NAAR POLITIE Klacht van vader LUSTEN UW KINDEREN GEEN LEVERTRAAN echte Deense levertraanpillen HIJ ZWAAIDE NAAR MEISJES Nader onderzoek DRIE DAGEN CEL VOOR VRIJE BOER Nieuwe Supermarkt in Veenendaal-Zuid f27,50 WAARD KS 31820 Drie spaarders kregen gratis inleg Geflest Zwerver sliep in bushalte Ringeloren Krachteloos Goede woordjes Turven tellen Beloofde vrouw Contact Bezwaren Bed&ktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lflnen) - Giro 563427 Be dak tie: W* F. ter Hoeren Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" ln plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprtfzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De ongekende regenval van de laatste zes weken betekent naast het bederven van vele vakantiege noegens, ook een strop voor de agrarische onder nemingen. In streken met lage bouwlanden is de situatie min of meer kritiek geworden. Er moet hoognodig geoogst worden doch het land staat on der water en de granen groeien gewoon door. Het zaad begint uit te lopen en om dit „schot" te voor komen moeten zon en wind de boeren terzijde staan. Al zou het maar één dag goed drogen, dan zou er nog een groot gedeelte van de oogst gered kunnen worden. Gelukkig is de toestand in onze omgeving niet zo ernstig. De akkerbouw in zuid oost-Utrecht maakt slechts een klein onderdeel uit van de gemengde bedrijven omdat in de loop der jaren alles wat geschikt was voor grasland is in gezaaid en als zodanig in gebruik is genomen. Dit neemt niet weg dat op die bedrijven, waar de ak kerbouw nog op vrij grote schaal uitgeoefend wordt, eveneens stroppen geleden worden. Op de Emmikhuizer Eng bijvoorbeeld staat nog een be langrijk gedeelte van de oogst in hokken op het veld. Bij enkele percelen al zes weken lang en het gemaaide koren is op sommige plaatsen al weer bijna vastgegroeid in de grond. De boeren lopen iedere dag te wachten op zon en wind. Wanneer de depressies nu eens enige tijd achterwege bleven, kan er nog veel gered worden. Een woordvoerder van het Rijkstuin- bouwconsulentschap Utrecht verklaarde, dat de schade aan de akkerbouw in deze streek meevalt. Het accent ligt in zuid-oost-Utrecht op veeteelt, varkenshouderij en kippenhou- derij. De twee grootste gebieden waar tegen woordig nog wel het meeste graan wordt verbouwd is de Emmikhuizer Eng en de Achterbergse Eng. Beide gebieden hebben het voordeel op hoge grond te liggen, zo dat de stand van het grondwater hier weinig invloed heeft. Dat de situatie abnormaal is, bewjjst wel het feit dat er thans nog haver en mengteelt (haver en gerst) op de velden staat, meestal gemaaid maar op sommige plaatsen ook nog onge- maaid. En dit terwyi de normale oogsttyd half augustus is.! De meeste boeren beschouwen het graan wat thans nog op de akkers staat als ver loren. Rekent men daarbij nog de omstandig heid dat het merendeel van het reeds ge- De wekelijkse Avondstilte in de Petrakerk (iedere zaterdagavond van half acht tot acht uur) begint morgenavond weer. Vanzelfspre kend is hier iedereen hartelijk welkom. De eerste avond is een jeugdvesper, waar naast de jeugd ook ouderen ver wacht worden. Liturg voor deze dienst is de heer Tigchelaar, leraar in het gods dienstonderwijs aan het Chr. Lyceum te Veenendaal. Ds. Overduin houdt vervol gens een meditatie over „Het advies van een fabrieksbaas". Verdere medewerking verlenen het Ritmeestermannenkoor en organist Kees Buddingh. Morgen (zaterdag) wordt in de Chr. Ge- ref. Kerk in de Hoofdstraat het openings concert van dit seizoen gehouden. Twee nog jonge musici verlenen hieraan hun medewerking, (zie foto). PIETER DE JONG is organist van de Immanuel-kerk te Haarlem. Zijn oplei ding ontving hij van Jacob Bijster aan het conservatorium te Amsterdam. Tevens heeft hij enige tijd gestudeerd bij Piet Kee. De trombonist van deze avond is GER- RIT VAN SLOOTEN. Hij is le trombonist van het Noordhollands Philharmonisch Orkest te Haarlem en maakt tevens deel uit van het Radio Trombonekwartet. Voor orgel hebben zij werken van o.a. Bach, Handel, Guillmant en J. Matheson op hun programma staan en voor samen spel o.m. „Ontwaakt gii die slaapt" Ps. 138 en „De vreemdeling Galilé" Tot slot een improvisatie over „Nader mijn God tot U". Resumerend belooft dit een aantrekke lijke openingsavond te worden. dorste graan nagedroogd moet worden, dan behoeft het geen nadere uitleg dat er veel extra kosten gemaakt moeten worden en er verliezen geleden worden. Over een eventuele financiële ver goeding, kon thans nog geen enkele mededeling worden gedaan. Zou hiertoe aanleiding bestaan, dan komt dit van overheidswege en pas over enkele maanden. Een meevaller voor de meeste boeren is dat de rogge normaal geoogst kon wor den. Dit graan heeft dan ook heel weinig van de regenperiode te lijden gehad. Hetzelfde geldt voor het halen van het hooi. In dit verband waren de weersom standigheden de boeren gunstiger gezind, zodat de veeteelt nagenoeg geen hinder van de natte augustus-maand heeft on dervonden. Wél kunnen de boeren merken dat ook het vee last heeft van de nattigheid. Het gedraagt zich onrustig in de wei zodat er veel voer vertrapt wordt. Ook de melkproduktie lijdt er onder. Gelukkig is er in deze streek nog geen sprake van een noodtoestand zoals dat in andere lager gelegen gebieden van ons land wel het geval is. Daar schijnen de zorgen met de dag toe te nemen en een van de maatregelen van de overheid is, dat militairen een speciaal oogst-verlof kunnen krijgen. Een vergoe ding van geleden schade is niet aan de orde geweest omdat dit tot op heden tot de normale bedrijfs-risico's gerekend wordt. Het jonge gezin H. (vader, moeder en 4-maanden oude baby) aan de Middelbuurtseweg, dat vorige week plotseling op straat zou zijn ge zet, krijgt van de Woningcommissie GEEN woning toegewezen! Uiteen ingesteld onderzoek is namelijk gebleken dat het gezin, na een voor gevallen woordenwisseling met de vader van de echtgenoot, het bak huis vrijwillig heeft verlaten. Aanvankelijk gaf II. jr. aan de politie voor dat hij zonder meer de woning was uitgezet. Toen hierover be richten in de pers verschenen, heeft H. sr. zich onmiddellijk met de politie in verbinding gesteld, waarna een gedegen onderzoek volgde. Het resultaat hiervan was dat de Woningcommissie, die in principe reeds een woning had toegezegd, besloot het gezin geen ander huis toe te wijzen. Voor zover bekend weigert de vader het gezin thans het bakhuis te laten betrekken. Zoals bekend kwam ruim een week ge leden H. jr. op het politiebureau met het verzoek om onderdak. Hij verklaarde dat zijn vader hem uit het bakhuis gezet had en dat hij zijn inboedel bij buren onder had moeten brengen. Zijn vrouw en zoon tje hadden tijdelijk onderdak in Amster dam gevonden. H. jr. kreeg inderdaad onderdak en nam tegelijkertijd contact op met Volkshuis vesting. De Woningcommissie die met dit acute geval geconfronteerd werd besloot toen in principe het jonge gezin zo snel moge lijk aan woonruimte te helpen. Toen enkele dagen later dit voorval ge publiceerd werd, kwam er een stroom van reacties los. Het secretariaat van de plaatselijke Wo ningcommissie werd overstroomd met te lefoontjes en brieven van mensen die in soortgelijke situaties verkeerden of het in sommige gevallen helemaal niet eens wa ren met het feit, dat het gezin zo spoedig aan een andere woning geholpen kon wor den. Ook de vader, H. sr., kwam met klach ten b(j de politie omdat h(J zich bele digd achtte. Zijn verklaring was namelijk volkomen De organist Pieter de Jong in zijn element. Wij importeerden voor U: ■8- Geen nare smaak, prettig om in te nemen. •8- Hoge vitaminen-waarde! 100 pillen 2,75 250 pillen 6,25 Alleen verkrijgbaar b(j: Hoofdstraat 106 - Telefoon 2576 Veenendaal De Edenaar J. v. d. II. zal het in de toe komst wel uit z(jn hoofd laten om, wan neer hij achter het stuur van een auto zit, naar meisjes te zwaaien. Hij deed dit zondagmorgen namelijk toen hij met zijn auto vanuit de Rem- brandtlaan linksaf de Kerkewijk opreed. Het gevolg was dat zijn auto frontaal te gen de midden op de spoorwegovergang staande verkeerszuil botste. Behalve dat zijn mede-inzittende M. uit Veenendaal zijn houten been brak, was de materiele schade aanzienlijk. tegengesteld aan die van zijn zoon. Hij gaf toe dat er een woordenwisseling was ge vallen, doch hij zou pertinent met geen woord hebben gerept over een gedwongen verlating van het bakhuis. Zijn bewering kon hij staven met enkele getuigen. Voor de politie was dit het sein om een grondig onderzoek in te stellen. Hierbij kwam het volgende aan het licht: na de woordenwisseling heeft H. jr. op eigen initiatief en met behulp van enke le buren zélf zijn inboedel uit het bak huis gehaald. Omdat hieruit bleek dat van op-straat- zetten geen sprake was, heeft de Woning commissie, toen zij van dit resultaat van het onderzoek op de hoogte werd ge bracht, besloten het gezin H. geen andere woonruimte toe te kennen. H. sr. heeft inmiddels verklaard het ge zin niet meer te willen opnemen, zodat de situatie voor het Jonge gezin nog moei lijker is geworden. Twee Vrije Boeren uit Veenen daal, J. v. Kooten Stationsstraat 59 en G. v. Burken Stationsstraat 16, zijn gistermorgen niet door de po litie gearresteerd. Zij hadden een aanzegging gekregen dat zij 's morgens in alle vroegte gehaald zouden worden om ieder 5 dagen gevangenisstraf uit te zitten. Dit in verband met hun weigering een handtekening te plaatsen onder de inventarisatielijst van het Land bouwschap. De politie, drie man sterk, kwam wél op de afgesproken morgen vóór zes uur om beide mannen op te halen, doch toen waren zij aan het melken en dus niet thuis. De politie deelde hierop mee later op de dag terug te komen. Inmiddels hadden zich, ondanks het vroege uur, een groot aantal Vrije Boe ren, o.w. zelfs uit de Betuwe, bij de boerderij verzameld. Omstreeks kwart over zeven arriveerde het Tweede- Kamerlid, de heer Harmssen, die zich geruime tijd met de families onder hield. Uit de gesprekken viel op te maken dat er een gratie-verzoek onderweg was en men hoopte uitsluitsel te heb ben, alvorens de politie opnieuw zou arriveren om de twee boeren naar de gevangenis over te brengen. TEGEN LICHTMAST GEREDEN De Elstenaar G. v. L. is zaterdagnacht tegen een langs de Kerkewijk staande lichtmast gereden. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis. De bromfiets werd zwaar beschadigd. De vrije Boer Teus Boers aan de Dragonderweg is door de Edese politie gearresteerd en overge bracht naar het Huis van Bewa ring om drie dagen celstraf uit te zitten omdat hij geweigerd heeft aan de voorschriften van het Landbouwschap te voldoen. Tot tweemaal toe kwam de politie ver geefs, omdat de boer tijdelijk ondergedo ken was. Zo heeft hij met nog een aantal andere boeren uit de omgeving die op het punt stonden gearresteerd te worden, de nacht in een hooiberg doorgebracht. Toen de politie de derde keer kwam, ging hij vrijwillig mee. zijn vrouw blijft thans achter met 20 koeien, 40 mestkalveren en een groot aantal kippen en varkens. Zij weigert iedere hulp „omdat ik net als mijn man vechten wil voor het recht". Volgende week donderdag zal aan de Adr. van Ostadclaan 33-35 de nieuwe K. en K.-Supermarkt geopend worden. In feite worden dit acht winkels onder één dak want er zullen acht verschillende afdelin gen wodren ingericht t.w. vers brood en banket, levensmiddelen, slagerij, groenten en fruit, huishoudelijke artikelen, rook waren, gramofoonplaten en lectuur. Deze nieuwe supermarkt met vol ledige zelfbediening is het resultaat van een fusie tussen de Fa. Kraan en Van Kuyk, eigenaar van de huidige VéGé- winkel aan de Adr. van Ostadelaan en B. D. Superslagerijen Den Haag-Vee- nendaal, welke reeds een zaak aan de Zandstraat exploiteert. Met de bouw van het pand, nu ruim zes jaar geleden, is reeds rekening gehouden met een eventuele uitbreiding tot supermarkt. Tot bedrijfsleider van de K. en K. Supermarkt is de heer J. 'Havekes be noemd. Volgende week woensdagavond wordt ter gelegenheid van de opening een receptie gehouden in het winkelpand, terwijl de verkoop .."lerdagsmorgens om tien uur begint. Men is thans nog druk bezig met het ontwerpen van een grootscheepse openingsreclame. De Valleiriks is vorige week uitge geven bij Van Hierden's Woninginrichting Ederveen en niet gevonden. Zoals gebruikelijk is de waarde hierdoor gestegen zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer ZEVENENTWINTIG GULDEN VIJFTIG waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmid dag 12 uur wordt de premie a contant nitbetaaid. De directeur van de Bank, de heer W. Bouman (rechts) overhandigt hier de gratis-inleg aan de spaarders (v.l.n.r.) C. van Rhenen, K. p. d. Broek en het echtpaar Mulder. In hotel Buitenlust heeft dins dagmorgen de openbare aanbeste ding plaats gehad van het nieuw te bouwen Amerongse Dorpshuis. De grootste verrassing van deze inschrijving was wel het enorme verschil tussen de hoogste en laag ste inschrijver, n.l. 120.000, Van de zijde van de aannemers be stond er voor deze inschryving grote be langstelling: er waren liefst 27 inschry- vingen. De hoogst inschryvende was P. Verberne te Tiel met 308.000,De aan nemer die het dorpshuis waarschijnlijk gaat bouwen is G. v. d. Brink uit Veenen daal die met een bedrag van 187.800,— uit de bus kwam. Ook Bouwbedrijf Boers uit Veenendaal bleek veel belangstelling voor dit project te hebben. Het inschrijf- bedrag van deze onderneming luidde 190.800,terwijl de begroting van de architect rond de 190.000,lag. In deze bouwsom zijn niet opgenomen de staal constructies, aanleg electriciteit en de vouwwanden voor de grote gymnastiek zaal. De electriciteit komt gedeeltelijk bij de post voor de inrichting. De gunning is nog even aangehouden. Stichtingsbestuur en architect waren zeer tevreden over de dMoop van deze aanbesteding. In verband met de overschrijding van de zes miljoen spaartegoed bij de Raif feisenbank Amerongen-Leersum-Eist is vorige week een speciale vergadering belegd ten kantore van de bank in Amerongen. Hierbij waren uitgenodigd de spaarder die genoemd bedrag vol maakte alsmede de spaarders dis. juist vóór en nd hem inlegden. De voorzitter van het bestuur gaf een overzicht van de stormachtige ontwik keling, zowel van de afdeling-spaar bank als van de overige bankzaken, waardoor de jaarlijkse omzet in het af gelopen jaar steeg tot 22 miljoen. Uit de gehouden toespraak bleek dat de bank is aangesloten bij de Coöp. Centrale Raiffeisenbank Utrecht, welke als enige Nederlandse bank behoort tot die categorie banken, welke een miljard dollar aan toevertrouwde middelen hebben bereikt. Van de 500 grootste banken op de MAC DOORN HOUDT PIJLEN-RIT De MAC 's Sticht te Doorn houdt zon dag 8 september een pijlen-oriënterings- rit met een totale lengte van 50 km. Er wordt om half drie gestart bij café-restau rant Flora. Inschrijving is mogelijk van af een half uur voor de start. De aanvallen die de Veenendaalse gemeenteraad tydens de gisterenavond gehouden raadsvergadering op het college van bur gemeester en wethouders deed waren niet vele. Een tiental voorstellen nam de raad aan met een vraagje hier en een opmerking daar. Toen men echter de staart van de agenda aansneed leek het er op dat de raad slechts een aanloopje nodig gehad had om tot de aanval over te gaan en het college achter de bestuurstafel moest ter verdediging het nodige in stelling brengen. Het vuurwerk kwam los toen een voorstel van b. en w. tot ruiling van gronden ter tafel kwam. Tydens de behandeling hiervan bleek, dat tot een dergelyke ruiling een tyd geleden in feite al door de raad was besloten, maar dat pas by het transporteren van de akte de eigenaresse van de aan de gemeente voer te dragen grond nog een nadere voorwaarde stelde. Hierdoor ging de ruiling op het allerlaatste moment niet door. Mr. J. P. van Leeuwen (AR) was er bijzonder gebelgd over. Hij had er zijn argumenten voor op papier gesteld. Spreker dacht dat de eigenaresse, juri disch gezien, op dat moment geen recht meer had om haar handtekening te weigeren. De nadere voorwaarde bleek het bou wen van een „quick-service-station" te zijn en afgezien van alles leek het mr. Van Leeuwen beter om de grond voor dergelijke objecten te verpachten. De gemeente Amsterdam b.v. haalde van één zo'n station per jaar het lieve som metje van 83.000 gulden aan pacht bin nen. Krasser nog drukte de heer P. G. van Ojik (CH) zich uit. We zijn aardig geflest, zei deze. De grond die de gemeente tegen een veel te hoge prys krygt is, volgens spre ker. zo slecht, dat een ezel de tranen in i'n ogen zou krygen als hy hier z'n bestaan op zou moeten zoeken. Von Ojik tranen 7«jn fractiegenoot, de heer M. Bast- me|er, had evenwel begrip voor de dwmgpositie waarin de gemeente te reent was gekomen. Hij stelde voor altfld te trachten om te onderhandelen, mair als dit niet vlugger gaat dan ont- eifpnen, om dan de toevlucht tot het laatste te nemen. Slapend op de bank van de bushalte aai de Zandstraat, zo werd maandag- aivnd de 67-jarige B., zonder vaste wton- of verblijfplaats, aangetroffen. De zwerver, die veelal vertoeft in het lofement te Wageningen, bleek geen geld mier te hebben. De politie heeft hem miegenomen naar het bureau waar hem onderdak werd verleend. Volgens wethouder C. N. van Kuijk was het college een gevoel van onbe hagen ook niet vreemd, maar men moest wel in aanmerking nemen dat over de hele transactie een jaar of drie heengegaan waren en dat de situatie sindsdien wel enigszins veranderd was. De wethouder deed de complete voor geschiedenis uit de doeken en zei ten slotte, dat men voor bijzonder grote moeilijkheden zou komen te staan als de raad het voorstel afwees. Hiervan was de hele woningbouw in de Enge lenburg afhankelijk. Dat kon wel zijn volgens de heer Van Ojik, maar hij vond het toch verschrik kelijk, dat eigenlijk één persoon het hele woningvraagstuk kon beheersen. En dat in een land vóór het IJzeren Gordijn. Hij was bang, dat „de kleine man met z'n confectiepakkie an" er straks wel weer de dupe van zou wor den. Ook de heer G. J. van Deelen (SGP) vond het verre van correct, terwijl de heer Van Leeuwen nog eens te rugkwam met het advies zich niet teveel te laten ringeloren. Op het voorstel van de heer Haggen- burg (KVP) om het voorstel aan te hou den en de raad nog eens over de zaak in te lichten, wilde de voorzitter in geen geval ingaan. Omdat er niets meer over te zeggen was, aldus deze. Moet de gemeente be paalde gronden hebben dan is de eerst aangewezen manier deze te trachten langs minnelijke weg te krijgen. Daar na komt onteigening pas aan bod. En dat vraagt een enorme lange tijd. Kennelijk „omdat het niet anders Haggenburg inlichten kon" accepteerden de meeste raadsleden het voorstel, echter met uitzondering van de heren Van Ojik en Haggenburg, die op hun stuk bleven staan. Zij wens ten als tegenstanders te worden geno teerd. Meer tegenstemmers waren er bij het voorstel van b. en w. om de tafeltennis vereniging „Climax" een subsidie van 350 gulden te verlenen. Zoveel dat de aanvraag werd afgewezen. Buiten het college waren er slechts drie voorstem mers: mevr. H. Buddingh-de Vries Lentsch (WD) en de heren Haggen burg en H. van Manen (AR). De vereniging zat, blijkens het voor stel, met een tekort van 525 gulden, dat door twaalf leden zou moeten wor den opgebracht. De heer J. H. H. Jan sen (PvdA) meende, dat dezen, gezien hun posities in staat moesten worden geacht, dit persoonlijk op te brengen, terwijl de heer A. Visser (CH) wees op de consequenties. Het tekort was ont staan door de verhoging van de zaal- huren en in feite zou nu door het ver lenen van subsidies het laatste besluit geheel krachteloos worden gemaakt. Dat de leden zelf veel hadden opge bracht wilde volgens de heer C. van Genderen (CH) nog niet zeggen, dat zij nu het recht hadden om subsidie te vragen. Hij vond de contributie niet zó hoog en de fusie die de vereniging zal aangaan met een andere, bracht toch wijziging in het ledental? Nóch de goede woordjes die mevr. Buddingh en de heer Haggenburg de den, nóch een opsomming door wet houder Van Kuijk, van alle lasten die de leden jaarlijks persoonlijk moesten dragen en die over de 100 gulden gin gen, konden de tafeU^nnissers redden. Het voorstel werd, zoals gezegd, afge stemd. Na herhaald turven en tellen kan in het belang van de verdeling van woonruimte weer voor een jaar worden gesteund op de tot die allerminst benydenswaardige taak geroepen commissie. Deze commissie, bij iedereen kortweg bekend als de woon ruimtecommissie zal tot en met 30 septem ber 1964 worden gevormd door de heren G. Davelaar, J. van den Dikkenberg, J. de Gooyer, A. Hardeman en J. Scholten. Als plaatsvervangende leden zullen optre den de heer P. de Jong en mej. H. C. van Leeuwen. Bij de eerste telling verschilden de cyfers van de officiële commissie van stemopneming met die van de bestuurs tafel, waar men gewoonlijk voor de ze kerheid meecijfert. Voor burgemeester Ha zenberg reden om het nog eens over te laten doen, hetgeen nogal wat amusement in de vergadering bracht. wereldlijst per eind vorig jaar neemt de Centrale Raiffeisenbank de 82e plaats in. Hierna volgen de Amster- damsche Bank (nr. 123), de Centrale Boerenleenbank (130), de Ned. Handel Mij. (135) de Rotterdamsche Bank (178), de Twentsche Bank (194), de Holland- sche Bank Unie (307) en de Ned. Mid- denstandsbank (309). Tenslotte werd door de direkteur van de bank de gratis-inleg aan de geluk kige inleggers uitgereikt. Het waren de heer S. Mulder, de Postmeester 12, de heer C. van Rhenen, Van Reede Ginckellaan 18 beiden te Amerongen en de heer K. v. d. Broek, Rijksstraat weg 98 te Leersum. Overigens waren daar nogal wat ern stige woorden aan voorafgegaan. Voor- natnelyk over de „beloofde" vrouw in de commissie. Mevr. Buddingh vond het jammer dat b. en w. geen geschikte vrouwelijke kandi daat hadden kunnen vinden. Als men echt moeito had gedaan had men best een vrouw kunnen vinden, vond mevr. Bud dingh, die niets tegen de beide voorge stelde mannen had, maar toch uit protest blanco zou stemmen. Mevr. Buddingh veranderde echter op slag na de wat zij zelf noemde: eer lijke wijze van beantwoording door wethouder R. Koppenberg. Deze had geen enkele reden tot discri minatie. Integendeel. Maar hij vond de werkzaamheden van de commissie een beetje tegen de vrouwelyke natuur ingaan. Een vrouw zou misschien haar hart te veel kunnen laten spreken. Mevr. Buddingh drong ook aan op con tact met de gemeente Ede over mogelijke verbreding van de Veenendaalseweg. Dit in verband met de reconstructie van de Prins Bernhardlaan en de Stationsstraat. Straks komt men vanaf een brede weg na de tunnel onder de Rijksweg 12 ineens op een veel smaller weggedeelte. Mr. van Leeuwen wilde dan tegelijk Rijkswaterstaat ook benaderen om óf de tunnel breder te maken of een tweede tunnel aan de leggen. Volgens de voorzitter was hierover nog geen contact gelegd, maar het kon komen. Hij vond het niet onverstandig om het te doen. Het uitbreidingsplan Engelenburg werd zonder meer vastgesteld, doch tegen het plan „Salamander" had de heer Joh. van Hardeveld een bedenking. Aan één bezwaarschrift wilden b. en w. tegemoetkomen, n.l. door de recht streekse aansluiting op de Van Limburg Stirumstraat geprojecteerde weg 75 meter te verleggen naar het oosten. Hierdoor zou de weg langs het zgn. plantsoen aan de Bergweg komen. Bezwaren van de eigenaar van deze grond waren volgens spreker ook denkbaar, maar deze had nu geen gelegenheid meer tot indiening. Naar buiten maakte dit naar de me ning van de heer Van Hardeveld enigs zins de indruk van partijdigheid. Langs het plantsoen lag volgens de voor zitter al een weg. Deze wordt alleen ge activeerd. De verkeerstechnische bezwa ren die door de reclamanten waren aan gevoerd zyn op de „nieuwe" plaats niet aanwezig. N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties JfètwdU Wandkiokmn toot betore uurwerken l.'M.lJ.ni-iiim'ijjüjM.ryif ■■iiiü i

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1