Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Variatie: grootste troef der organisatoren Voor de KANTONRECHTER Veenendaal presenteert zicli op Vewibeto - V Koopt Roode Kruis postzegels Moeilijke taak VOORINSCHRIJVING LAMPEGIETERSAVOND-OPTOCHT Nieuws uit de omgeving ELST AMERONGEN Wisseling postcommandantschap politie Renswoude RENSWOUDE EDERVEEN Wat nu weer 37c JAARGANG WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1963 Nr. 71 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Gevarieerd Risico De inrichting Oud raadslid te Amerongen overleden Renswoude ging slecht van start MULDER varZEKERen It ZEKERheld Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lynen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" ln plaatsen van verschyning DE VA ADVERTENTIES Advertenticprys per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprys 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent In één reusachtig complex, bestaande uit vier gro te tentoonstellingshallen met een totale oppervlak te van ruim 4.000 vierkante meter, gaat Veenen daal over een goede maand laten zien wat het he den ten dage presteert en/'of kan presteren. Deze sociaal-commerciële presentatie geschiedt onder de in deze streek welbekende naam VEWIBETO en is te danken aan de ondernemingslust en door zettingsvermogen van de Veenendaalse Winke liersvereniging „Handel Nijverheid" die dit jaar haar 40-jarig jubileum viert. Op een maandag avond gehouden persconferentie hebben zowel het bestuur van de winkcliersvereiniging als de di rectie van de beurs alle bijzonderheden prijsgege ven en de hieruit getrokken conclusie kan niet an ders luiden dan dat de VEWIBETO-V een bijzon der aantrekkelijke tentoonstelling beloofd te wor den waar de bezoeker op zijn wandeling langs de stands niet alleen geconfronteerd zal worden met de middenstand als zodanig, doch tevens in direct contact zal komen met industrie, gemeente en so ciale instellingen, om er maar enkele te noemen. De variatie is daarom de grootste troef van de VEWIBETO-V. Het is als het ware een vakkundig uitgekiende verzameling van plaatselijke aangele genheden met natuurlijk het zakelijke op de voor- ij grond doch daarvoor is het dan ook een beurs. Vooral ook omdat Veenendaal in dit opzicht in zuid-oost-Utrecht een centrale plaats inneemt, zijn de Vewibeto's uitgegroeid tot een streek-evene- ment, een omstandigheid waarmee de organisato ren terdege rekening hebben gehouden. Anders gezegd: als de organisatoren er in slagen de plan nen-op-papier te verwezenlijken, dan zal het be zoekersaantal van de komende beurs zonder twij fel nóg hoger komen te liggen als drie jaar gele den toen ruim 25.000 mensen de kassa's passeer den. opbouw van de hallen op het terrein in het Schrijverspark, waar later het nieuwe raadhuis zal verrijzen. De standhouders krijgen viereneenhalve dag de tijd, waarna de officiële opening op vrijdagmiddag 11 oktober plaats zal hebben. De beurs Is dagelijks geopend van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Het res taurant in de grootste beurshal is iedere avond open tot 12 uur. De Vewibeto-V duurt tot en met zaterdag 19 oktober en is zondags uiteraard gesloten. Speciaal voor de bezoekers van de tentoonstelling zijn grote parkeer terreinen aangelegd, terwijl de PUEM beloofd heeft de gehele straatvrelichting in deze nieuwe woonwijk in orde te hebben. Binnenkort geeft de Nederlandse P.T.T. Rode Kruis-zcgcls uit. Niet alleen verza melaars zullen deze postzegels kopen ook zy, die er prUs op stellen hun poststuk ken eens met een speciale zegel te frankeren, zullen de Rode Kruis-postzegels hier voor kunnen gebruiken. En wat belangrijk is: met het gebruik van deze zegels dient men een goed doel, in dit geval het Nederlandsche Roode Kruis, voor welke vereni ging de toeslag op de frankeerwaarde bestemd is. De voorzitter van de jubilerende Win keliersvereniging liet op de persconferen tie duidelijk uitkomen, dat men dit jaar een iets andere koers heeft gevaren. De eerste afwijking is zoals het feit, dat deze Vewibeto een jaar te vroeg wordt gehouden. (De beurs werd namelijk voor het eerst in 1924 gehouden en zo vervol gens om de vier jaar). Omdat de vereni ging echter dit jaar het 40-jarig bestaan herdacht, besloot het bestuur de beurs hiermee te laten samenvallen. Als directie van de beurs werden de heren Van de Lustgraaf en Van Schuppen aangezocht die voor de moeilijke taak stonden in vry korte tyd rond 4000 m2 standruimte aan de man te brengen. Ondanks de vele tegenvallers zijn ze hierin volkomen geslaagd en het woord van waardering aan hun adres was dan ook volkomen op zijn plaats. Om de beurs voor de bezoeker zo aan trekkelijk mogelijk te maken, is er met succes gezocht naar een zo gevarieerd mo gelijke deelname. Zo slaagde men er in de gemeente Veenendaal tot standhouder te maken. Door middel van tekeningen en maquet tes zullen de thans bekend zijnde uitbrei dingsplannen aan het publiek getoond worden. De Bouwkas Ned. Gemeenten reserveer de een stand om met name de woning zoekenden van voorlichting te dienen. Hetzelfde geldt voor EHBO, Veilig Ver keer en Roode Kruis. Een belangrijk succes boekten de organisatoren toen zij de plaatse lijke industrie warm kregen voor de Vewibeto-V. Het gevolg hiervan is dat de bezoeker op de beurs verschillende machines in werking zal zien, zoals ze dagelijks in tal rijke soorten fabrieken staan te draaien. De middenstand verschijnt vanzelfspre kend met de meest moderne artikelen om op die wijze tot uitdrukking te brengen dat tegenwoordig niet alleen de grote ste den het alleen-vertoningsrecht hebben „bij de tijd" te zijn. Overigens is het van de jubilerende Winkeliersvereniging een gedurfde on derneming. In tal van andere plaatsen in ons land en waarlijk wel grotere! hebben overeenkomstige plannen schip breuk geleden omdat er de laatste paar jaar een soort tentoonstellingsmoeheid heerst. Ongetwijfeld ook om deze achtergrond hebben de organisatoren er naar ge streefd de Vewibeto-V als pure streek- aangelegenheid in elkaar te zetten. De georganiseerde middenstand krijgt geen enkele subsidie en betaalt dit uit ei gen zak. Geen kleinigheid natuurlijk want om een indruk te krijgen van de om vangrijkheid van een dergelijke manifes tatie werd gezegd dat de verzekerde waarde meer dan 2.000.000 gulden be draagt. Over de practische inrichting en werk wijze van de beurs werden eveneens en kele mededelingen gedaan. Op maandag 23 september a.s. zal de N.V. Bocke uit Helmond beginnen met de Alle kinderen die van plan zijn volgende week maandagavond aan de Lampegietersavondoptocht mee te doen, moeten zich a.s. zaterdag in het Jeugdgebouw aan de Industriclaan laten inschrijven. Zij krijgen dan een nummer, zodat het Jeugdwerk „De Instuif" de opstelling van de optocht vlotter kan doen verlopen. SOEST In Soest is een tekenaar in het huwelijksbootje gestapt die zijn bruid in nogal afwijkende kledij van haar ouderlijk huis kwam halen. Zijn vrienden hadden namelijk gewed dat hij het niet zou aandurven, alleen ge kleed in zwembroek, hoge hoed en stropdas, zijn bruid af te halen. Om dat er zeventig gulden op stond wilde de bruidegom dit buitenkansje niet missen en arriveerde tot groot ver maak van de omstanders in zwem broek bij zijn bruid. Een half uur later haalde hij zijn bruid opnieuw op, maar toen uiteraard in de officiële kledij. ZEIST De politie heeft een 31-jarige schilder aangehouden, die ervan ver dacht wordt een in huurkoop aan geschafte auto van 2700,— te hebben verduisterd en die enkele tientallen verffabrieken in Nederland heeft op gelicht. RENKUM Op de Rijnoever bij de Heelsumse Beek is een dode pony aangespoeld. De herkomst van het dier is nog niet bekend. BARNEVELDOver enkele maanden zal Barneveld beginnen met het zui veren van rioolwater. De installatie zal nog dit jaar gereed komen. Mo menteel is men bezig met het mon teren van de benodigde apparatuur. Alle kinderen, hetzij in groepsverband hetzij individueel, kunnen aan de optocht meedoen. De enige voorwaarde is dus dat zij zich van tevoren (komende zaterdag van 9-12 uur en van 2-5 uur) in het Jeugd gebouw opgeven. Er zijn natuurlijk weer een aantal prij zen beschikbaar, terwijl de traditionele tractatie van chocolademelk en biscuit ook weer plaats heeft. De route van de optocht is alsvolgt: Brandweerkazerne opstellen - Industrie laan - Kerkewijk - Hoofdstraat - Hoog straat - Zwaaiplein - Hoogstraat - Hoofd straat - Kerkewijk - Sandbrinkstraat en ontbinding bij Postkantoor. De stoet ver trekt om zeven uur vanaf de brandweer kazerne. Op dezelfde dag van de inschrving, dus komende zaterdag, kunnen individuele deelnemertjes bij het Jeugdgebouw ad vies krijgen over eventuele versieringen e.d. Dit is speciaal met het oog op de kinderen die in flats wonen en thuis wei nig gelegenheid hebben karren e.d. te versieren. Bij het jeugdgebouw worden ze met raad en daad terzijde gestaan alleen: materialen moet ze zelf meebrengen. Deze mogelijkheid geldt natuurlijk niet voor groepen daar men anders bij het Jeugd werk overbelast zou raken. DE OUDERE JEUGD Er is sprake geweest om deze specifiek Veenendaalse feestavond ook de oudere jeugd passende ontspanning te bieden. Men dacht in de richting van een soort teenageravond, zoals die ook op Ko ninginnedag in garage Schoonhoven plaats had. Dit plan stuitte echter op zoveel be- Een doorkijkje vanaf de hoofdingang van de Vewibeto-IV die drie jaar ge leden gehouden werd en rond 25.000 bezoekers trok. zwaren, terwijl de gemeente er bovendien geen enkele bemoeienis mee wenste te hebben. Dit ondanks het feit dat het Lam- pegietersavondfeest een van de weinige historische evenementen is waarop men prat kan gaan. Naar verluidt er er een particulier ge weest die geheel voor eigen rekening een dergelijke avond in garage Schoonhoven wilde organiseren. De medewerking die hij van de verschil' >^de instanties onder vond was echter dermate, dat hij ge meend heeft het plan in de ijskast te moeten stoppen. FEEST BIJ ORANJE-WIT Vijf jaar geleden bij de viering van het 25-jarig bestaan der vereiniging „Oranje- Wit" werd op een toen gehouden reunis- ten-bijeenkomst van oud-spelers en -be stuursleden besloten een dergelijke ge beurtenis ieder lustrum te doen plaats vinden. Dit jaar zal dit plaatsvinden op zaterdag 21 september a.s. Eerst spelen twee elftallen uit „vervlogen dagen" te gen elkaar, waarna men gezamenlijk het feest in het clubhuis „De Morgenster" voortzet. In de leeftyd van 84 jaa,r is vorige week te Amerongen overleden het oud- raadsiid, de heer E. II. C. Wildeman. De overledene is jarenlang lid geweest van de Amerongse gemeenteraad en was een zeer geziene en bekende fi guur. De heer Wildeman begaf zich reeds op 25 november 1924 op het terrein van de gemeentepolitiek toen hij voor de SDAP zitting nam in de gemeente raad. In 1927 verhuisde hij naar Vlaar- dingen doch na zijn terugkeer in Ame rongen werd hij in 1946 wederom als raadslid gekozen, ditmaal echter met een eigen lijst: Gemeentebelangen. De overledene bleef zijn functie als raadslid bekleden tot 4 september van het vorig jaar toen hij wegens het be reiken van een hoge leeftijd zijn func tie als raadslid moest neerleggen. Naast zijn taak als raadslid was de heer Wildeman tevens vele jaren on derwijzer aan de Openbare Lagere School en heeft hij zich ook verdiens telijk gemaakt in de tabakscultuur, die vooral voor en in de oorlogsjaren tot grote bloei kwam. Het stoffelijk overschot werd op de nieuwe algemene begraafplaats te Amerongen ter aarde besteld. Het is niet voor het eerst, dat de Ne derlandse PTT Rode Kruis-postzegels uitgeeft. Reeds in 1927 is men er mee begonnen en dit jaar zal het voor de vierde maal zijn, dat het Nederlandsche Roode Kruis i n de postzegelalbums voorkomt. Misschien is het, in dit verband, in teressant iets te vermelden over Rode Kruis-postzegels in het algemeen. Voordat men in verschillende landen er toe overging Rode Kruis-postzegels uit te geven, werd reeds in de Frans- Duitse oorlog van 1870 gebruik ge maakt van niet-officiële zegels, de z.g. „vignetten". Hiervan werden brieven voorzien, verzonden door afdelingen van het Zwitserse Rode Kruis. De stukken, die deze vignetten droegen, (in plaats van vignetten werden ook wel stempels gebruikt, zoals bijv. in Bazel), genoten vrijdom van port. Over het algemeen zijn deze stukken zeldzaam. Als directe voorlopers van de officiële Rode Kruis-postzegels gelden de zegels, die in het najaar van 1914 in Trinidad en Jamaica ten bate van het Roc(e Kruis werden uitgegeven. Het zegel van Trini dad werd gedurende 24 uur als fran keerzegel gebruikt, doch moest op last van het gouvernement worden inge trokken. Van deze zegel schijnen onge veer 400 gebruikte exemplaren bekend te zijn. Het eerste land dat een officiële post zegel ten bate van het Rode Kruis uit gaf was Frankrijk, en wel in september 1914. Het 10 centimes zegel van de koerserende serie (zaaister type) werd Na een zestienjarige politiedienst te Renswoude is de wachtmeester-I D. de Fluiter per 1 septemger j.l. eervol ontheven van zijn functie als postcommandant der Rijkspolitie en overgeplaatst naar de Groep Rhe nen. Zijn opvolger is opperwachtmeester R. Heerdink, afkomstig van de Groep Markelo, rayon Kerspel-Goor. Wachtmeester-I de Fluiter werd in 1923 te Veenendaal geboren en begon zijn po litionele loopbaan bij de Rijkspolitie in oktober 1945. Zijn eerste standplaats was Driebergen. Twee Jaar later, in 1947, werd hij be vorderd tot wachtmeester en overge plaatst naar de post Renswoude van de groep Leusden. In 1954 werd hij bevorderd tot wacht meester eerste klas. In deze rang volgde twee jaar geleden zijn officiële benoe ming tot postcommandant van Renswou de. In verband met een nieuwe regeling van organisatorische aard welke in het meester eerste klas en werd hij in die rang Postcommandant te Kerspel-Goor. Per 1 september van dit jaar werd hij bevorderd tot opperwachtmeester en te zelfdertijd benoemd tot postcommandant van Renswoude. Opper Heerdink is gehuwd en heeft drie kinderen, twee dochters resp. 17 en 20 jaar alsmede een zoon van 14. In zijn vorige standplaats heeft hij zich veel op kerkelijk terrein bewogen. Zo was hij o.a. diaken en ouderling van de Ger. kerk en secretaris van de Mannen- vereniging. Tevens was hij voorzitter van de afdeling Goor van de Chr. Bond van Politieambtenaren. Indonesische communistenleiders bij Mao Tse Tsoeng. De Chinese commu nistenleider Mao Tse Tsoen (links) in opgewekte conversatie met de voorzitter van de Indonesische com munistische partij, D. A. Aidet mid denen de vice voorzitter van de In donesische delegatie Soedisman. Een ware spraakwaterval was de koopman Van H. uit Eist. Een water stroom was ook de oorzaak, dat hij voor het Wagenings kantongerecht moest verschijnen, want hem werd ten laste gelegd, dat hij afvalwater over de rijksweg in Eist had laten lopen. Het kwam allemaal door een houtje in een van de afvoerputten en het was niet mijn schuld, maar die van de gemeente, dat de waterafvoer daardoor zo lang verstopt raakte, be toogde verdachte. In mijn bedrijf wor den koeienmagen, die ik van het abat toir krijg, schoongemaakt om verder verwerkt te worden en ik moet dage lijks duizenden litters spoelwater kwijt. Die vrijdagmorgen merkte ik 's mor gens om een uur of half acht, toen ik opstond, dat de afvoerput verstopt was en ik heb toen meteen de kraan dicht gedraaid en de gemeente opgebeld. De put ligt in de rijksstraatweg en daar mag ik niet aankomen, anders had ik hem meteen zelf wel los gemaakt. Op het gemeentehuis vertelden ze me, dat alleen een opzichter, die op dat mo ment ergens anders aan het werk was, de opdracht geven mocht om de put te openen. Ik ben in totaal twee maal tever geefs die opzichter wezen zoeken en ik heb drie keer de gemeente opge beld, maar er kwam niemand. Al het water, dat die vrijdagnacht in de af voer was gekomen, moest ik nog kwijt en ik kon het niet langer houden. Nog even en m'n hele huis zou onderge- stroomd zijn. Toen ik die derde keer het gemeen tehuis weer aan de iyn had, zeiden ze, dat ik het water dan maar moest laten lopen. Dat heb ik gedaan en za terdags zijn ze toen eindelijk pas ge komen om de put te openen. Eigenlijk is er niets gebeurd, want het water is alleen maar naar de goot aan de overkant van de weg gestroomd. De gemeente wilde notabene de put nog op mijn kosten laten openen ook, maar dat heb ik geweigerd. Ik hoef niet te zorgen, dat de afvoer in orde is, dat moet de gemeente zelf doen. Volgens de politie hebt u ver zuimd het water in een gat in uw tuin op te vangen, las rechter v. d. Brand in het proces-verbaal. Dat kon toch niet! riep verdachte DE KOMENDE MAN Opper Heerdink gehele land doorgevoerd werd, werd hij eervol van zijn functie als postcomman dant ontheven. Zijn dienstjaren waren namelijk op dit moment te gering om voor bevordering in aanmerking te ko men. De scheidende politie-functionarise is o.a. jarenlang penningmeester geweest van de schietvereniging „Renswoude". Ook genoot hij het nodige respect als lei der van de plaatselijke reservisten-cur sus. Over enkele maanden zal zijn gezin verhuizen naar de nieuwe standplaats Rhenen. NIEUWE COMMANDANT De nieuwe postcommandant is Opper wachtmeester R. Heerdink die in 1918 te Wierden is geboren. Hij kwam in 1939 bij het korps Politie- troepen en nam een jaar later dienst bij de Kon. Marechaussee. Direct na de be vrijding werd hij aangesteld bij de Rijks politie te Markelo. In 1952 volgde zijn bevordering tot wacht- uit. In de eerste plaats stroomt het naar de voorkant toe en bovendien kan ik onmogelijk al die duizenden liters in de tuin kwijt. Als ik het niet de straat op had laten gaan, had ik m'n hele pakhuis, het schone goed, de keu ken en de kamer en misschien de hele benedenverdieping onder het vuile water gehad. Dat water stroomt normaal dag en nacht door. Toen ik die gemeenteamb tenaar vrijdagsmiddags nog weer eens opbelde, zei hij: Wij komen niet na half vijf. Ik heb toen gezegd: Al was j het midden in de nacht, dan moesten jullie nog komen. Misschien is de gemeente hier ook niet bijzonder gelukkig opgetre den, zei mr. Spoor, maar ik wil toch eerst wel eens de finesses van het ge val weten, want het is me nog verre van duidelijk. De zaak werd daarop voor onbepaalde tijd aangehouden. DE GAANDE Wmr.-I de Fluiter Renwoude is zondag in een thuiswed strijd tegen het Elsterse Oranje Wit slecht van start gegaan. De kasteel heren verloren namelijk met 0-1. Ter verontschuldiging geldt natuur lijk het feit dat de thuisclub niet geheel compleet was en met drie invallers moest spelen. De achterhoede was vrij solide, maar juist de voorhoede miste de nodige stootkracht en schotvaardig heid. Ook bij Oranje Wit bleek de voor hoede de zwakste zijde te zijn, zodat het over het geheel genomen een slechte wedstrijd werd. EERSTE VERGADERING N.C.V.B. De Ned. Chr. Vrouwenbond zal woens dag 18 september haar eerste vergadering houden van het seizoen '63-'64. Op deze vergadering, welke zoals gewoonlijk in Rehoboth wordt gehouden, zal spreken de Hr. G. H. van Asperen uit Lunteren over het onderwerp: De moderne behan deling der misdadigers. UITSTEL ZONNEGLOREN Het Renswoudse kinderkoor „de Lof- stem" zou woensdag a.s. voor de pa tiënten te „Zonnegloren" hun zang ten beste geven. Door omstandigheden moest dit echter worden uitgesteld tot donder dag 26 september a.s. voorzien van een opdruk bestaande uit een rood kruis en de vermelding van de toeslag van 5 centimes. In datzelfde jaar nog volgde de definitieve Rode Kruis-postzegel van 10 5 centimes. Voorts gaven alle Franse overzeese gebieden tussen 1914 en 1918 één of meer zegels uit met toeslag ten bate van het Rode Kruis. Een speciale Rode Kruis-postzegel verscheen in 1918 in Frankrijk (links op de zegel een af beelding van een hospitaalschip en rechts een verpleegster). Na Frankrijk kwamen het eerstBel gië in 1914-1915 met de uitgifte van drie series, Monaco in 1914 met één toeslagzegel, Nederlands-Indië in 1915 met drie toeslagzegels en daarna vele andere landen. Voor bijzonderheden kan men desgewenst raadplegen het boek werkje van M. J. van Heerdt-Kolff Het Rode Kruis op postzegels. De eerste serie Nederlandse Rode Kruis-postzegels verscheen, zoals hier boven vermeld, in 1927, ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het Ne derlandsche Roode Kruis. Vier van de vijf zegels van deze serie dragen afbeel dingen van de leden van de Koninklijke Familie; de vijfde zegel vertoont een rood kruis. In die tijd was, zoals bekend, Z.K.H. Prins Hendrik voorzitter van het Nederlandsche Roode Kruis, in wel ke functie hij later werd opgevolgd door zijn dochter, toen nog H.K.H. Prin ses Juliana. Wat de binnenkort uit te geven Rode Kruis-postzegels betreftdaar zullen enkele Rode Kruis-taken op worden af gebeeld. Het Nederlandse volk, waarvoor het Nederlandsche Roode Kruis een begrip vertegenwoordigt, zal, naar men hoopt deze postzegels veelvuldig gebruiken. Zij blijven geldig tot en met 31 decem ber 1964. De afd. Veenendaal van het Ned. Rode Kruis gaat op grootscheepse wijze proberen zoveel mogelijk zegels aan de man te brengen. De actie is inmiddels begonnen en duurt 10 dagen. Om te beginnen zullen fabrikanten, grossiers en winkeliers bezoek krijgen van de colonne-leden in de hoop dat zij (grote) bestellin gen zullen doen. De burgerij wordt huis-aan-huis bezocht door een aan tal ulo-scholieren. Zij bieden een zakje postzegels aan, inh.: 2 van 4 ct. en 4 van 12 ct. voor de prijs van 1,De zegels zijn vanzelf sprekend ook op de postkantoren verkrijgbaar. Het plaatselijke Rode Kruis hoopt op een grote omzet en doet een beroep op iedereen zoveel mogelijk van Rode Kruis-zegels ge bruik te maken. TWEEDE PRIJZEN VOOR IRENE OP CONCOURS De muziekver. „Irene" nam zaterdag deel aan het muziekconcours te Eefde bij Zutfen. Irene had voor deze gelegenheid de grootte van het korps wat uitgebreid en wist met twee 2de prijzen uit Eefde terug te keren. Het marslopen werd door de jury gewaardeerd met 32 punten en de uitvoering op 48 punten. Een enkel puntje erbij en Irene had een eerste prijs in de wacht gesleept. Overigens keerde men verheugd over de behaalde prijzen zaterdagavond in Ederveen terug. #De miljoenste bezoeker van Schiphol is de 17-jarige gymnasiaste Marie Louise Kupka uit Heerlen, die samen met haar vader en vriendje de lucht haven bezocht. ft Een 25-jarige landarbeider uit Oost- Duitsland is in een wagon naar het westen gevlucht en in Venlo terecht gekomen. ft In de maand juli werden in Nederland 6.891 nieuwe woningen opgeleverd. ■B-De Chinese autoriteiten hebben circa honderdduizend afgestudeerde scho lieren naar de Chinees-Russische grens gestuurd om daar verdedigings werken aan te leggen. ft Nederlandse militairen hebben vorige week de Duitse kazerne in de plaats Seedorf in Nedersaksen in gebruik ge nomen. De pokkenepidemie in Polen die de dood van zeven mensen heeft veroor zaakt, is volgens de autoriteiten be dwongen. ft Prinses Alexandra, die een te grote hoeveelheid slaaptabletten had inge nomen, heeft het ziekenhuis in Vene tië verlaten. ft De DAF-fabrieken in Eindhoven heb ben een nieuwe personenauto op de markt gebracht, die volgens de tech nici niet meer doorgesmeerd hoeft te worden. 1922-1962 Assurantiekantoor Elo. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08305-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1