Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken BRANDSTOFFENHANDEL IN FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN De Wereld van WEEK-tot-WEEK Agenda Groothandel eist betaling binnen acht dagen Bevolkingsonderzoek op T.B.C. Optocht op Lampegieters- avond f WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Tarwe regeling van Landbouwschap DE KLOMP RENSWOUDE AMERONGEN 37c JAARGANG VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1963 Nr. 73 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel WAARDE 30,— IG 75040 Brandweer-huwelijk Wintcrprogramma van NCVB EINDRAPPORT JEUGD- ENQUETE THANS IN ZICHT „Euterpe" organiseert dansavond op Lampegietersavond WEER WONINGEN VAN HET BOUWFONDS BROUWER $<3tiowJ>ale DAMES Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lQnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven b|J de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Op de drempel van het nieuwe stookseizoen is een probleem, waarmee de brandstoffenhandel in feite al enkele jaren heeft te kampen, tot explosie gekomen. Het is het oude principe van hoter bij de vis doen, oftewel in vaktermen: de kontante betaling. De gezamenlijke Veenendaalse brand- stoffenhandelaren hebben het offensief ingezet door middel van een oproep in de bladen, waarin zij de klanten dringend verzoeken de bestelde brandstoffen kontant te betalen. De overige han delaren in deze streek zijn het hier roerend mee eens, want ook zij hebben grote hiaten in hun boekhouding. Hét knelpunt schijnt te zijn de be talingswijze zoals die van kracht is tussen de groothandelaar en de individuele brandstoffen- handelaar. Deze betalingsconditie is van dien aard, dat de kolenhandelaar binnen 8 dagen moet betalen. Doet hij dit niet, dan zal hij geen enkele voorraad kunnen vormen en dientengevolge zijn er heden tendage zulke hoge bedragen mee ge moeid, dat het voor de kolenman onmogelijk wordt dit op eigen wijze te financieren. Vandaar het dringend verzoek aan de verbruikers om hun brandstof de komende winter direct af te rekenen. Wat betreft de achterstallige betalers die thans nog een schuld hebben te voldoen van het vorig jaar is een vrij drastische maatregel in het leven geroepen. Zij moeten eerst hun schuld betalen en pas dan zal er weer geleverd worden. REKENSOMMETJE Om eens een globale indruk te krijgen van de'investeringscapaciteit van de te genwoordige kolenhandelaar, is het vol gende rekensomnjetje interessant. Het particulier verbruik in VEENEN DAAL is per jaar zo'n slordige 18.000 ton brandstoffen. In geld uitgedrukt komt dit neer op ca. 2% miljoen gulden. Uitgaande van de veronderstelling dat elke handelaar dezelfde omzet heeft, dan moet er door iedere kolenman 200.000 gul den op tafel gelegd worden om voorraad te kunnen kopen en zijn klanten te kun nen bedienen. Geen andere weg Zou het aanbod van de groothandel de vraag verre overtreffen, dan zou, door de concurrentie, de strakke betalingstermijn van 8 dagen zööls de groothandel die thans doorvoert, wellicht soepeler gaan verlopen. Maar. zeggen de handelaren, dat is het 'm nou juist. Er is bijna niet aan kolen te komen. Het zwarte goud uit eigen Staatsmijnen wordt ieder jaar minder. Wat de huismoeders van de winter gaan verstoken is voor negentig procent af komstig uit de steenkolenmijnen van Amerika, Zuid-Afrika, Indo-China, Rus land en Engeland. De transportkosten worden steeds hoger, de lonen stijgen en... de prijs per mud voor de huisvrouw idem dito Omdat er bij de kolenvoorziening te genwoordig zulke enorme kapitalen ge moeid zijn, neemt de groothandel geen enkel risico en eist zonder meer kontan te betaling. Een van de kolenhandelaren sprak zelfs over een levering, waarbij hij vooruit had moeten betalen. Niet rooskleurig In interne kring is er door de brand- stoffenhandelaren vanzelfsprekend gerui me tijd over deze financiële (en meest kwetsbare) zijde van het zaken-doen ge sproken. Terecht stellen zij, dat dit niet meer te financieren is. vooral niet, doordat de handelaar in de maand mei al weer be ginnen moet zijn voorraad aan te vullen. En er moet geld op tafel komen. Men tracht thans de cliëntele te be wegen het geld sneller te doen roule ren. Volgens de handelaren is dat de enige manier waarop men uit de impasse kan raken. Het probleem is overigens niet specifiek Veenendaals want ook in wijde omgeving hebben de kolenhandelaren met dezelfde moeilijkheden te kampen. Van 23 september t.c.m. 11 oktober a.s. krygt de Veenendaalse bevolking de gele genheid om zich te laten onderzoeken op longafwijkingcn en andere ziekten van de borstorganen. Van iedere deelnemer aan het onderzoek zal een röntgenfoto worden gemaakt. Sedert het vorige massale onderzoek is al weer vier jaar verstreken. In de afgelopen week is door burge meester en wethouders van Veenendaal via een huis-aan-huis bezorgde circu laire gewezen op de noodzaak tot deel neming. Het is welhaast ondenkbaar dat iemand om principiële redenen wegblijft, omdat dit t.b.c.-onderzoek op één lijn is te stellen met het zich laten onderzoeken door een huisarts of een specialist. Het laatste zal iedereen, als het in het belang van zijn gezondheid nodig is, onmiddellijk doen. Voor het onderzoek komen in aanmer king alle Veenendalers die op 1 januari j.l. 15 jaar en ouder waren. Zij ontvan gen in de komende week een persoon lijke oproep. Werknemers van Veenen daalse bedrijven, aangesloten bij de be drijfsgeneeskundige dienst zullen via deze dienst worden onderzocht. Zij kun nen de oproep vernietigen. Het onderzoek vindt plaats in een schermbeeldauto. Van 23 september t.m. 2 oktober a.s. staat deze wagen op stand plaats nummer 1, aan de Achterkerk straat bij de Oude Kerk. Hier moeten zich vervoegen degenen, die ten noorden van de spoorlijn wonen. Van 3 t.m. 11 ok tober a.s. wordt standplaats nummer 2 op het Dr. Slotemaker de Bruineplein in gekomen, waar zij, die ten zuiden van de spoorlijn wonen moeten verschijnen. Men dient goed op het standplaatsnum mer te letten. Dit is vermeld op de op roep. De wagen is „in bedrijf" op maandag t.e.m. donderdag van 13.30 tot 17 uur en van 18.30 tot 21 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur en van 13,30 tot 16.30 uur. Per uur worden 200 personen opgeroe pen. Voor een vlot verloop moet strikt de hand worden gehouden aan het tijdsche ma. Is men op de aangegeven tijd beslist verhinderd dan moet men, indien maar enigszins mogelijk, wel op dezelfde dag komen en in ieder geval zo spoedig mo gelijk na de dag die op de kaart is aan gegeven. Mocht men geen oproep hebben ontvan gen en wel voor het onderzoek in aan merking komen dan wordt men verzocht dit te melden aan de gemeente-secretarie, Hoofdstraat 92, afdeling bevolking. Voorraad kweken bete kent voor de kolenhan delaar tevens kapitalen investeren. Ilier op dc foto ligt voor duizenden guldens en is slechts een schijntje van het totale verbruik. Het hoogtepunt van het traditio nele Veenendaalse Lampegieters- avondfeest zal ook dit jaar weer een grote kinder-optocht zijn, waarvan de organisatie in handen is van het Jeugdwerk „De Instuif". Alle kinderen, hetzij in groepen verkleed of als individuelen kunnen daar aan mee doen. Zij moeten dan maandagavond a.s. om 7 uur achter de Brandweerkazerne aan de In dustrielaan aanwezig zijn. De route is: Jeugdgebouw - In dustrielaan - Kerke wijk - Hoofd straat - Hoogstraat - Hoofdstraat - Sandbrinkstraat. Bij het Postkantoor wordt aan alle deelnemertjes een beker cho colade verstrekt met een biscuitje, de traditionele kost dus voor deze avond. De optocht zal omstreeks half negen bij het Postkantoor arrive ren Dc organisatoren van de optocht doen een dringend beroep op jong en oud zoveel mogelijk te willen meewerken om de optocht te doen slagen. Men kan dit doen door in grote getale te komen kijken net als vo rig jaar toen er langs de route duizenden ouders met kleine kin deren stonden, bijna allemaal ge wapend met een brandende lam pion. Dit gaf het juiste effect aan de avond en men hoopt dat het ook nu weer een waar lichtfeest wordt. De meer oudere jeugd wordt dringend verzocht om tijdens de optocht geen vuu.werk tussen de menigte te wmeh aisteken en vooral om de kinderen te den ken. Voorgaande jaren was het Lampegietersavondfeest vaak een verschrikking voor hen door het rondknallende vuurwerk. Hope lijk zien de ouderen dat in en zul len zij er voor zorgen dat de kin deren een echte Lampegietersavond .beleven. Vorige week is de Valleiriks uitge geven by Drost, Ijzerwaren t.o. Veerweg Eist (U.) en niet gevonden. De waarde is hierdoor weer gestegen, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer DERTIG GULDEN waard is. B|j inlevering op ons bureau voor a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. Hoewel de situatie nog niet geheel is te beoordelen, staat het wel vast, dat de tarwe van deze oogst ernstig schade heeft ondervonden van de uitzonderlijk slechte weers omstandigheden. Een belangrijk deel van de inlandse tarwe kan, wegens een te hoog schotpercentagc, niet voor z|jn eigenlijke bestemming de broodbereiding worden aangewend. Aangezien de garantieregeling met name betrekking heeft op voor mense lijke consumptie geschikte tarwe, zou dit jaar een groot deel van de tarwe buiten de garantieregeling vallen en dus niet meer kunnen opbrengen dan de veevoederwaarde. Weliswaar gold steeds een zgn. denaturatievergoeding, maar deze was bedoeld om de broodgraanprijs op peil te houden. De mogelijkheid tot aanbieding voor denaturatie was dan Ten gemeentehuize van Amerongen werd donderdagmiddag het huwelijk voltrokken tussen mej. B. de Jager te Amerongen en de heer G. Valkenburg te Renswoude. De heer Valkenburg is reeds jaren lid van de Vrijwillige Brandweer te Rens woude. Hij is brandwacht le klasse. Tevens is hij penningmeester van de Vrijwillige Brandweervereniging aldaar. Dit huwelijk was voor de Renswou- dense brandweer aanleiding om uit te rukken, niet om een brandje te blussen, maar een erewacht te vormen bij het verlaten van het bruidspaar van het ge meentehuis. Gelukkig voor bruidspaar en omstanders waren de meegevoerde spuitstukken niet op de waterleiding aangesloten. Deze erewacht gaf aan het geheel een bijzonder cachet. ONTSPANNINGSMIDDAG BEJAARDE DAMES Volgende week dinsdagmiddag wordt in het OCBlgebouw een gezellige mid dag gehouden voor bejaarde dames. Alle dames boven de 65 jaar zijn hier harte lijk welkom. De Ned. Chr. Vrouwenbond, afdeling Veenendaal, hoopt na een vakantie periode van drie maanden haar maan delijkse bijeenkomsten weer te hervat ten. Deze afdeling die zich in een groeiend aantal leden mag verheugen, hoopt dat in dit nieuwe seizoen nog veel christen vrouwen lid zullen worden van deze landelijke en interkerkelijke vrouwen organisatie. De eerste vergadering zal .worden gehouden dinsdagavond 17 sept. a.s. in het O.C.B.-gebouw. Voor deze avond is de heer Van Asperen uitgenodigd, die zal spreken over: „De misdadiger als patiënt". Er wordt op een grote opkomst gerekend en nieuwe leden, zowel als gasten zijn hartelijk welkom. Ook voor de komende maanden staan goede sprekers en actuele onderwerpen op het programma. Zo hoopt in oktober Prof. Kohlbrugge uit Utrecht een lezing te houden en in november zal het „Ras senprobleem" worden behandeld. Het resultaat van de reeds in februari van het vorig jaar gehou den enquette onder de Veenen daalse jeugd, zal nog deze maand in de vorm van een eindrapport aan het gemeentebestuur van Veenendaal aangeboden worden. Anderhalf jaar geleden stuurde de ge meente een uitvoerige vragenlijst aan ongeveer 2600 meisjes en jongens met het verzoek deze zelf in te vullen en vóór 10 maart van dat jaar terug terug te sturen. Zes maanden later werd bekend dat de in totaal 65 vragen over het algemeen ge nomen serieus waren beantwoord en dat eindsrapport nog vóór 1963 verschijnen zou. Thans is er anderhalf jaar verstre ken een deel van de toenmalig geen- quetteerde jeugd is inmiddels al volwas sen en nog geen uitslag bekend. Uit goed ingelichte bron vernamen wij dat getracht zal worden het eindrapport deze maand nog te realiseren. De Veenendaalse jazzclub „Euterpe" organiseert volgende week maandag avond een muziek- en dansavond in de bovenzaal van hotel „De Korenbeurs" WOENSDAG FOKDAG VAN NED. FJORDENPAARDEN Woensdagmorgen 18 sept. a.s. om 10 uur zal op een terrein van de heer Hup- kes te De Klomp, voor de 18e maal de jaarlijkse fokdag worden gehouden, ge organiseerd door de afdeling De Klomp en Omstreken van het Ned. Fjorden- paarden Stamboek. De fokdag zal worden geopend door een vertegenwoordiger van het gemeen tebestuur van Ede. Ruim 100 in ons land gefokte Fjordenpaarden zullen door de deskundige jury worden gekeurd. WEER LANDBOUWCURSUS De afdeling De Klomp van de Geld. Mij van Landbouw heeft het plan bij voldoende deelname in oktober a.s. weer een 2-jarige landbouwcursus te begin nen. Men zie de advertentie elders in dit nummer. ONGEVAL Zaterdagavond omstreeks 11.30 uur vond op de Dorpsstraat een ongeval plaats welke veel materiële schade te weeg bracht. Ter hoogte van nr. 38 stond rechts Opel geparkeerd, welke wel verlicht was. Een uit de richting Ederveen komende auto reed op de ge parkeerd staande auto in, waardoor beide auto's in de tuin van de fam. G. belandden. De auto's werden aanzienlijk bescha digd, terwijl ook de tuin en de afras tering hiervan totaal vernield werden. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. KANKERBESTRIJDINGS-KOLLEKTE Voor de 14e keer werd in de gemeente Amerongen de jaarlijkse kollekte voor de kankerbestrijding gehouden. Even- KLEUR Door leidende fi guren van de Amerikaanse t.v. wordt voorspeld dat er eind van dit jaar al een miljoen toestellen voor de ontvangst van kleuren t.v. in de Ameri kaanse huiskamers zullen staan. DIEFSTAL De Fransen zijn het niet eens: bijna de helft (43 pet.) meent dat belastingontdui king diefstal is, bijna de andere helft (41 pet) vindt van niet. Dit is de uitslag van een enguête die ook aan het licht bracht dat hpe meer iemand verdient hoe meer hij neigt tot de mening van de 41 pet. TANGO De Argentijnse tan go levert de Argentijnse mu- ziekmakers een hoog import saldo van geëxporteerde mclo- dleën op. Over 1962 werd een bedrag van bijna 7 miljoen gulden aan auteursrechten uit andere landen ontvangen, waar van Frankrijk de grootste bij drage leverde: 375.000,De opbrengst st|jgt van jaar tot jaar, want hjj bedroeg in 1960 4 miljoen en in 1961 5'/« miljoen gulden. Francisco Canaro is de meest gespeelde auteur, er z|jn 735 melidieën van hem in om loop. LIEFDE Te Achbad in Israël, heeft een 82-jarige man zijn 72- jarige vrouw ernstig met een mes verwond omdat hij meende dat zij te serieuze betrekkingen onderhield met de 75-jarige buurman. SALARIS De heer Frederik G. Donner is de best betaalde man van de Verenigde Staten. Zijn jaarlijks inkomen wordt geschat op b|jna 2,5 miljoen gulden. H|j is dan ook presi dent-directeur van General Mo tors. Toch heeft de heer Fre derik niet zo veel aan z|jn geld als men zou denken, want h|j moet er 85 pet. belasting van betalen. EILAND Ex-keizerin Soraya is eindelijk beu van de banali teiten van een frivool leven en wil een eilandje in de Griekse Egeische zee kopen om rustig te gaan leven. De Griekse rege ring wil voor haar een uitzon dering maken, want eigenlijk is het bij de wet verboden een eiland aan een particulier in bezit te geven. Naar het gerucht verder luidt, zou de sjah van Iran, haar ex-echtgenoot, het geld voor deze aankoop willen verstrekken. RECORD? Dc Franse me vrouw André Charrler heeft 53 kleinkinderen, waarvan de oud ste 31 en dc jongste 4 jaar oud is. Het zjjn 32 jongens en 21 meisjes. HANGER In een hotel te Biarritz is een zuid-amerikaan- se miljardairsvrouw binnenge stapt met de vraag naar een apartement met kasten waarin 150 klerenhangers kunnen han gen. als vorige jaren was het resultaat ook ditmaal weer zeer goed. In het dorp Amerongen kollekteerde men 568,47; in Overberg 151,95. Totaal was dit 65,42 meer dan vorig jaar. Het plaatselijk comité wil hierbij niet nalaten zijn hartelijke dank te betuigen aan een ieder, die ertoe heeft bijgedra gen dit mooie resultaat te bereiken. Nieuwe leden kunnen zich opgeven bij de secretaris van de plaatselijke afdeling Koningin Wilhelminafonds, Kon. Wilhelminaweg 36. Door het N.V. Bouwfonds Nederlandse Gemeenten zullen te Amerongen weer 15 woningen worden gebouwd, welke zullen verrijzen tussen de Koenestraat en de Holleweg. De bouwpremie voor deze woningen kan spoedig worden ver wacht. Er werd reeds een aannemer voor de bouw gevonden. Deze bouw zal geschie den als een zogenaamde Coöperatieve Woningbouwvereniging. Zij wordt ge realiseerd door samenwerking tussen de plaatselijke bedrijven, werknemers uit die bedrijven en het Bouwfonds. Met vrij geringe investering kan hier door worden bereikt, dat men bedrijfs- woonruimte voor het personeel ver krijgt. Het hiervoor in aanmerking ko mende personeel kan zodoende ook met een vrij gering bedrag een woning be machtigen. Door een flink aantal bedrijven werd van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Deze nieuwe vorm van woningbouw is nog slechts in enkele gemeenten toege past. ook beperkt tot tarwe met maximaal 15 °/o schot. Nu zou men de slechte partijen kun nen opmengen met goede partijen - zo die er voldoende zijn - om zodoende tot een gemiddelde te komen van minder dan 15 schot, om nog van de denatu ratievergoeding te kunnen profiteren. Voor deze opmenging moeten echter kosten worden gemaakt. Bovendien zou den dan de allerbeste partijen - in plaats van in het brood - in de voertrog terecht komen. De maalindustrie zou dan de middelmatige partijen moeten verwerken en naar verhouding veel buitenlandse tarwe moeten bijkopen om de gemiddelde kwaliteit op te voeren. Het wegvloeien van de allerbeste par tijen naar de veevoedersector zou de mogelijkheid van verwerking van in landse tarwe in het brood beperken en dus een prijsdrukkende werking uit oefenen. Dit is geen boerenbelang en ook geen belang voor maalindustrie en bakker. Daarom heeft het Landbouwschap con tact opgenomen met de Vereniging van Meelfabrikanten om na te gaan in hoe verre een bevredigende regeling zou kunnen worden getroffen om te be werkstelligen dat de beste tarwes ook inderdaad voor broodbereiding worden aangewend. Daarna heeft overleg plaats gevonden met het Produktschap voor Granen en met vertegenwoordigers van alle groeperingen van het belangheb bende bedrijfsleven. Dit alles heeft erin geresulteerd, dat allereerst is besloten ook de mogelijk heid tot het verlenen van denaturatie- toeslagen van tarwe met meer dan 15 °/o open te stellen. Deze tarwes behoeven dus niet meer - voor zover dat mogelijk zou zijn - te worden opgemengd met betere partijen. Vervolgens is een na dere regeling uitgewerkt inzake kortin gen op de volledige denaturatietoeslag voor partijen met meer dan 15 schot. Waar tussen de groepen van belangheb benden een zo grote mate van overeen stemming werd verkregen, mag worden verwacht, dat de minister de desbetref fende voorstellen zal goedkeuren. Uiteraard zal de maalindustrie met name belangstelling houden voor de be tere partijen, vooral ook omdat bij de huidige prijsregelingen de zgn. drempel- prijs voor buitenlandse tarwe hoger ligt dan de binnenlandse interventieprijs. Hierin zit dus de mogelijkheid van een premie voor redelijk goede partijen in landse tarwe. Indien de ontworpen regeling door de minister wordt goedgekeurd is tevens bereikt, dat dit jaar ook de partijen met meer dan 15% schot van de denatura tievergoeding kunnen profiteren. Hoewel het normale oogstrisico - dat dit jaar wel zeer gevoelig aankomt - voor de boer blijft, zou daardoor tevens zijn bereikt, dat het prijsrisico bij tarwe van minder goede consumptiekwaliteit, in belangrijke mate wordt ondervangen. VEENENDAAL Zaterdag: Jeugd-Appèl in Chr. Ger. Kerk Hoofdstraat 8 uur. Maandag: Lampegietersavond-op- tocht. Start 7.30 uur vanaf Brandweerkazerne Industrie laan. Muziek- en dansavond Jazzclub Euterpe in de Korenbeurs. 8 u. Dansavond in nieuwe NW-ge- bouw Tuinstraat m.m.v. „The Rubies" uit Ederveen. 8 uur. Woensdag: Modeshow Hein van Schuppen in Eltheto 3 en 8 uur. N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties LUCHTMACHTMANNEN WEER OP GEPIKT. De zeven luchtmachtmili tairen, die een vol etmaal op een rub bervlotje op de Noordzee hebben door gebracht, zijn woensdagmiddag weer opgepikt. Een beetje katterig maar zeer opgelucht stonden zij aan boord van Hr. Ms. Patrouilleschip „Balder" een bataljon vertegenwoordigers van de pers te woord, om hun ervaringen heet van de naald te vertellen. voor betere uurwerken lil'l'li'W.FItt'htiiniCT 3UN6HANS I, PRISMA PONTIAC OMi&A L

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1