Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Driehonderd bomen langs Veenendaalseweg worden gerooid Voor de KANTONRECHTER Bestaat armoede nog Boom voor boom ERNSTIGE STAGNATIE BIJ NIEUWBOUW SIONSKERK 39 jubilarissen bij Ritmeester Burgemeester van Rhenen: „Wij doen het met een bloedend hart!" Nieuws uit de omgeving SCHERPENZEEL AMERONGEN RENSWOUDE Wat nu weer 37e JAARGANG WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1963 Nr. 74 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Overtuigd ANDERS DAN VOORHEEN llllllillllllllllllillllllllUllllM Dringend Moeilijk BOUWPUT LIEP GEDEELTELIJK WEER ONDER WATER GEEN BEWAKING a- Ook in bouwkeet Onderzoek Nieuw bestuur bij „Hemur-Enge" MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen bunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Misschien ten overvloede zei hü nog: „Dit besluit is bepaald niet overhaast genomen. Werkelijk de bomen zijn niet te handhaven. Ze zyn oud en rot!' De tijden zijn sterk veranderd. Onze welvaartsstaat met zijn talrijke speciale voorzieningen, die discreet de armenzorg onder sociale hulp heeft ondergebracht, kent de a,rmoede van voorheen met de beruchte „bedeling" niet meer. De bede laars, die destijds de straten en landwegen ontsierden, kennen we niet meer, althans behoeven niet meer voor te komen; voorzover ze er nog zijn, betreffen ze een categorie van mensen, wie het zwerven nu eenmaal in het bloed zit of die er een voordelig beroep van maken. Advertenties van boomgaardbezitters, die de vruchten gratis aanbieden, mits men ze zelf van de bomen haalt, blijven vaak onbeantwoord. De uit zoveel volksromans bekende gesproken". Dit aantal vertegenwoordigt houtsprokkelaars, die brandstof bijeen- een belangrijk percentage. We weten wel, gaarden, zijn uit de tijd. In armelijke dat het niet gemakkelijk is, de welvaart huizen van a-socialen vindt men vaak gelijkmatig te verdelen. He oude spreek- Om dit laatste zelf in ogenschouw te nemen, werden de journalisten uitgeno digd de ten dode opgeschreven bomen persoonlijk en van dichtbij te bekijken. Overigens werd hen daarvoor weinig tijd gegund door een kennelijk gehaast zijnde burgemeester, die de verslaggevers ten slotte midden in het probleem achterliet. De argumenten om het besluit tot ra dicale velling te rechtvaardigen waren velen. Grote vorstscheuren in de bomen, holle stammen, zwammengroei tot zelfs halver wege de boom enz. Maar tocher waren ook een groot aantal bomen die nog zeker een mensen leven mee kunnen en misschien nog wel langer. Een moeilijke zaak waarover het laat ste woord nog niet gesproken zal zijn. maandagavond het Lampegietersavond- feest gevierd. Achter de brandweer kazerne werd de optocht geformee.rd, waarvan hier een opname. (Voor uitvoerig verslag zie pag. 2). Veenendaal heeft Bij de Ritmeester Sigarenfa brieken N.V. zullen vrijdag a.s. Om de pers een dui delijk inzicht te geven wat betreft de toestand van de bomen langs de Oude en Nieuwe Vee nendaalseweg werd een bezoek gebracht aan ge noemde lanen. Geheel links Ir. Jansen van Staatsbosbeheer met naast hem de burge meester van Rhenen. maken, dat het voor het gemeentebestuur een moeilijke beslissing geweest moet zijn om tot deze „vrij spectaculaire" ingreep te komen. Aan de ene kant de belangen van vei ligheid voor mens en verkeer aan de andere kant het behoud van natuur schoon. „Met een boom neem je de hele omgeving mee", zei de heer Souwerbren terecht en ook Ir. Jansen verklaarde dat de bomenopstand langs de Oude- en Nieuwe Veenendaalseweg uniek in den lande zijn door de grillige vormen der bomen. niet minder dan 39 personen hun 50, 40, 25 of 12//2-jarig jubileum vieren. Deze herdenking wordt gehouden in de nieuwe kantine van het bedrijf. Vijftig jaar in dienst zijn de sigarenmakers M. Anbeek, E. Beukhof, G. Diepeveen en J. van Dijk alsmede bedrijfs leider A. Gerritsen. De eeuwenoude bomen langs de Oude- en Nieuwe Veenendaalseweg in de gemeente Rhenen zullen binnenkort uit het landschap verdwijnen. Zij worden stuk voor stuk gerooid en dit besluit is volgens het college van burgemeester en wethou ders van Rhenen met een bloedend hart genomen. Op de maandagmiddag gehouden persconferentie zei burgemeester Bosch o.a.: „Zeventien jaar lang zijn het de zorgenkinderen geweest en we hebben met allerlei middelen geprobeerd te redden wat er te redden viel. De experts gaven ons echter geen enkele hoop. De bomen verkeren in een bijzonder slechte toestand en ze kunnen, bij storm of zo, ge vaar opleveren voor de gemeenschap. Het gaat helaas niet langer Ook Ir. W. L. Jansen van Staatsbosbeheer kon niets anders zeggen dan dat de bomen niet te handhaven zijn. Uit het oogpunt van landschapsschoon vond ook hij het bijzonder jammer, „maar we hopen dat er iets goeds voor in de plaats komt". Het laatste woord hierover zal overigens nog wel niet gezegd zijn, want behalve dat het voor stel nog door de raad goedgekeurd dient te wor den, verwacht het gemeentebestuur zeer zeker ook (vele?) protesten van de zijde van de bevol king. Op de persconferentie, welke o.m. werd bijgewoond door de directeur Gemeente werken en enkele andere technische func tionarissen van de gemeente, kwam dui delijk naar voren, dat de gemeente al jarenlang figuurlijk gesproken met de bomen in hun maag heeft gezeten. Men was zich terdege bewust van het feit dat het landschapsschoon ter plaatse een enorme veer moest laten, wanneer de bomen voor de vlakte zouden gaan te meer omdat het hier handelde om meer dan 300 stuks. Met behulp van experts werd zelfs nog geprobeerd de holle exemplaren aan te vullen met beton e.d., doch ook dit bleek een lapmiddel. Twee jaar geleden kwam de kapver- gunning af, maar de gemeente kon de grote stap kennelijk nog niet doen. Met de heren van Staatsbosbeheer wer den de bomen stuk voor stuk bekeken. Incidentele uitkap der slechtste exempla ren was misschien een oplossing, maar.. zo zeiden de deskundigendit maakt de laan in korte tijd tot een versnipperd geheel, terwijl door vertraging van het BARNEVELD: De voorbereidingen van het nationaal indoorconcours hippique „Het Gouden Ei" zijn weer in volle gang. De concoursdagen zijn 17, 18 en 19 oktober. Het organisatie-comité is druk doende met de opstelling van de programma's voor dit grootse driedaag se ruiterfeest, waarop weer de beste landelijke ruiters van ons land om het eremetaal zullen kampen. EDE: Per 31 juli van dit jaar telde de gemeente Ede 31.490 mannelijke en 31.164 vrouwelijke inwoners. In de maand juli werden 118 kinderen gebo ren en overleden 32 inwoners. BENNEKOM: In verband met zijn drukke werkzaamheden heeft de fractievoor zitter van de Boerenpartij, de heer H. Koekoek, bedankt voor het lidmaat schap van de Provinciale Staten van Gelderland. Hij zal worden opgevolgd door de heer J. v. d. Brake uit Elspeet. UTRECHT: De slechts tweehonderd le den tellende Waalse Hervormde Ge meente in Utrecht gaat een actie voe ren om 300.000 gulden bij elkaar te brengen voor de restauratie van de Utrechtse Sint Pieterskerk. WAGENINGEN: Bij een plaatselijke ban ketbakker is het vanaf vorige week on mogelijk dat iemand „voor zijn beurt gaat". Door middel van volgnummers, die uit een automaat bij de ingang ge trokken moeten worden en een kastje aan de andere kant van de winkel waar steeds het nummer verschijnt van de Cliënt die aan de beurt is, wordt iedere vergissing voorkomen. Het is een uniek systeem dat geheel aan de verwach tingen blijkt te voldoen. groeiproces men later nooit een uniform geheel krijgt. De voorgenomen reconstructie van bei de wegen, maakte de zaak nog dringen der, temeer omdat er op enkele plaatsen langs de weg tóch een aantal bomen zou moeten verdwijnen. Na veel vergaderen, bekijken en nog eens vergaderen kwamen de heren tech nici tot één oplossing: alle bomen kap pen en na de reconstructie van de wegen zal de gemeentelijke Plantsoenendienst in samenwerking met het Staatsbosbeheer en de Kon. Ned. Heide Mij. een plan voor een nieuwe beplanting kunnen opstellen dat, indien de uitvoering ten einde is, reeds zoveel vreugde zal schenken dat het gemis aan wat eens tot de trots der Rhenense wegenbeplanting behoorde, geen pijnlijk gemis meer zal zijn. Althans zo staat het woordelijk in het perscommuniqué. Uit de gesproken woorden viel op te De werkzaamheden aan de bouw van de nieuwe Sionskerk in Vee- nendaal-zuid zijn vorige week ernstig gestagneerd doordat de 265 m2 grote bouwput gf '«eltelijk weer onder water is gelopen. Woensdag morgen vroeg ontdekte de uitvoerder dat één van de afvoeren van de bronbemaling in de put was gegooid, zodat er volop water en zand in stroomde. Hierdoor konden de geplanden werkzaamheden niet uitge voerd worden, hetgeen een schade teweeg bracht van enkele duizen den guldens. Omdat er direct gedacht werd aan kwaadwilligheid werd de politie ingeschakeld. De recherche stelt thans een grondig onder zoek in. Uitvoerder Verwoerd van de Fa. Boers vertelde ons: „We hadden de bouwput met drie pompen drooggepompt en we zouden donderdagsmorgens beginnen met het storten van 100 kubieke meter beton. Woensdagavond laat was alles nog prima in orde, maar toen ik de andere dag om half zeven 's morgens hier kwam, lag een van de afvoerslangen in de put en daar Doordat de bouwput van de Sionskerk ge deeltelijk weer onder water was gelopen, kon pas maandagoch tend worden begonnen met het betonstorten. Ilier een overzicht van de put. stroomde volop water en zand uit. We moesten alles weer slopen en vier beton- wagens hebben de hele dag renteloos ge staan. Zaterdag is er ook doorgewerkt om de boel weer in orde te krijgen". Hij zei er van overtuigd te zijn, dat dit geen kwajongenswerk was omdat de slangen bijzonder zwaar in gewicht zijn. Ook een technisch fout zou naar de me ning van de bouwers uitgesloten geacht moeten worden. Overigens was er bij het bouwwerk geen bewaking. Ook in een op het werkterrein staande bouwkeet zijn het afgelopen weekend vernielingen aangebracht. Door middel van een ingeslagen ruitje heeft men zich toegang verschaft. Van een aantal houten stoelen werden de poten afgezaagd, terwijl in de keet aanwezige kalk- en cementzakken open gesneden werden. Ook een aantal lege melkflessen van de werklieden moesten het ontgelden. De plaatselijke recherche is onmiddellijk begonnen met het instellen van een gron dig onderzoek. Inmiddels is vast komen te staan dat de mogelijkheid niet geheel uitgesloten geacht mag worden, dat de afvoerslang uit eigener beweging in de bouwput te recht gekomen is. Anderzijds wordt er wel verband gelegd tussen het onderlopen van de bouwput en de daaropvolgende vernielingen in de bouwkeet. LEDENVERGADERING S.G.P. Vrijdag 20 september belegt de S.G.P. een ledenvergadering in het vereni gingsgebouw aan de Molenweg waarbij het winterprogramma zal worden be sproken. Als spreker zal optreden Ir. Blaauwendraad uit Gouda, met het on derwerp „Vrijheid - Overheidsbemoei ing". Voor het Wagenings kantongerecht stond vrijdag mevrouw V. uit Driebergen terecht omdat zij zonder kampeervergun- ning met een groep padvindsters in de gemeente Ede gekampeerd had, waar deze vergunning vereist is. Ik wist niets af van deze plaatselij ke verordening, vertelde mevrouw V. Ik heb wel vaker met groepen padvindsters gekampeerd, maar in andere gemeenten was zoiets nooit nodig. Ik had wel een geldig kampeerpaspoort en kampeerdiplo- ma's van het Nederlands padvindsters- gilde. Tot nog toe was het voor ons altijd voldoende als we verder toestemming hadden van de eigenaar van het terrein De officier liet het in zijn eis bij een formele boete van 10,of één dag. Rechter v. d. Brand vond het echter aannemelijk, dat mevrouw V., die niet in Ede woont, niet precies op de hoogte is van alle gemeenteverordeningen daar. Omdat haar overige papieren wel in orde waren en de eigenaar van het terrein vergunning had gegeven om te kamperen, vond hij voldoende termen aanwezig om mevrouw V. schuldig te verklaren zon der toepassing van straf. De 24 jarige Den O. uit Wageningen had op de Lawicks Allee in zjjn woon plaats niet minder dan 55 km per uur gereden met zyn bromfiets en dat kwam hem vrydag voor het Wagenings kanton gerecht op 150,of 30 dagen te staan. Verdachte had er geen enkel verweer voor. Rechter en officier hadden er ech ter des te meer over te zeggen. U reed bijna het dubbele van de maxi mum snelheid, maar daar trekt U zich blijkbaar niets van aan, merkte mr. v. d. Brand op. Dat men 35 km rijdt, kan ik me desnoods nog voorstellen, want dat is niet zo makkelijk te constateren. Een snelheid van 55 km is echter heel goed vast te stellen en men zou het dan ook opzet kunnen noemen. Nu wordt het nog een geldboete, maar de volgende keer vraag ik.een ontzegging van de rijbevoegdheid en die geldt ook voor bromfietsers. Dat's veel, zei verdachte nu bedenke lijk. Er moet maar eens een eind komen aan dat te hard rijden, betoogde rechter v. d. Brand. Ik veroordeel u tot het dubbele van de eis en een tweede keer wordt zon der meer een hechtenisstraf. U bent ge waarschuwd. De R., leerling-fotograaf te Bennekom, verscheen vrijdag voor het Wagenings kantongerecht omdat hij op de Boven- weg te Bennekom gereden had met een bromfiets, waarvan de gasuitlaat niet in orde was. Ik had de bromfiets twee maanden te voren gekocht en ik wist er niets van, dat er iets aan mankeerde, voerde De R. aan. De afgewerkte gassen maakten een knetterend en knallend geluid, las mr. v. d. Brand in het proces-verbaal. Er was dus wel wat meer lawaai dan nor maal en dat heeft natuurlijk de aandacht van de agent getrokken. Als hij het ho ren kon, kon u het ook, maar u vond het zeker wel mooi. Dat komt op uw leeftijd wel vaker voor, voegde hij eraan toe. Eis en vonnis 40,—, of 8 dagen. (zie verder pag. 4) uitstekende televisietoestellen en soms staat in hun garage of gewoon buiten in de open lucht een heel goede auto; het beruchte a-socialenkamp Frauenholz bij München bijv. vroeg van maatschappe lijk hulpbetoon van Müchen garages voor 40 auto's, terwijl er toen nog van de 783 gezinnen, die het kamp bewonen, 60 auto's buiten bleven staan. Laat dit nu in het land van het Wirtschaftswunder mo gelijk zijn, men kan bij zulk een situatie toch wel vaststellen, dat de tijd van de meest krasse armoede voorbij is, althans voorlopig, want het is niet mogelijk er van uit te gaan, dat de welvaartsperiode nooit zal eindigen; ze hangt ervan af of de energie blijft bestaan, hiervoor alle krachten in te spannen; niets in de we reld blijft immers vanzelf in stand. Toch wil het constateren van deze toe stand niet zeggen, dat er nu in onze lan den in het geheel geen armoede meer zou zijn. Dat zou te sterk zijn gesproken. Ze heeft zich verplaatst en is van aard ver anderd. Er leven ook heden veel meer mensen dan men zou denken in aller- bescheidenste omstandigheden. Om we derom een Duits voorbeeld te nemen ver melden we het woord van het hoofd van de sociale zorg van de stad Hamburg; deze verklaarde: „In de Bondsrepubliek zijn er drie tot vier miljoen mensen, die een kommervol bestaan leiden, zij het al, dat niet van naakte armoede kan worden In de laatstgehouden vergadering van de Amerongse Korfbalvereniging „He- mur-Enge" is besloten tot een dras tische reorganisatie. Zo zal o.a. een grote ledenwerfactie gehouden worden. Hemur-Enge heeft geen succesvol jaar achter de rug, maar toch geeft men de moed niet op. Om meer succes te kun nen boeken gaat men in het komend seizoen in de 3e klasse van de GUKB spelen met één twaalftal. Het nieuwe bestuur bestaat thans uit: Aart Bos, voorz., Herman Dijkslag, secr., Johan Vooren, pennningm. en Margriet van Barneveld, wedstrijd-secretaresse. Speciaal wordt de leden er op ge wezen, dat de trainingsavonden beter bezocht dienen te worden. BIJBELGENOOTSCHAP De afdeling Renswoude van het Ned. Bijbelgenootschap houdt morgenavond (19 sept.) om acht uur een vergadering in Rehoboth. De heer Brugman uit Am sterdam zal aan de hand van kleuren dia's veel laten zien en horen over de bijbel in Kameroen. De heer Brugman staat bekend als een zeer bekwaam en boeiend verteller. De plaatselijke Chr. Gem. zangver. „Con Amore" o.l.v. dirigent Joh. Wegen, zal enkele liederen ten beste geven. Ieder belangstellende is van harte wel kom. KANKERBESTRIJDING De collecte voor het Kon. Wilhelmina Fonds voor de kankerbestrijding heeft opgebracht 487,64. BENOEMING ONDERWIJZER De onderwijzer de heer B. Dijkman is in deze functie benoemd aan de Chr. school te Assen. In deze vacature is tot onderwijzer aan de School met de Bijbel te Renswoude benoemd de heer S. Laansma te Maasland. woord zegt niet ten onrechte: Al regent het varkens Jan Salie krijgt er geen bor stel van". De ongelijkheid van de mensen doet steeds de gelijkheid teniet. Maar er is ook veel lichaamszwakte, wangedrag van een gezinslid, door allerlei rampsitu aties. En al ontstond de narigheid door eigen schuld, dan is men er niet vanaf door te zeggen: laat hem daaronder nu ook maar bezwijken. We zijn verplicht een drenkeling de hand ter redding toe te steken; en dit geld ook maatschappelijk. Er blijft in onze tijd nog genoeg te doen voor hen, die barmhartigheid willen be oefenen. Een speciale nood van onze dagen ont staat, doordat de behuizing van de men sen voorheen groot genoeg waren om de alleen overgebleven vader of moeder een plaats in het huis van hun kinderen te doen vinden. Tegenwoordig dwingt d kleinere en dure behuizing ertoe, hiervan af te zien; er is geen plaats meer voor de ouden en hun spullen; hen op te ne men raakt in ongebruik. De oude men sen zijn dan zeer vaak op tehuizen aan gewezen, op wat men noemt: „levens avond-kazernes". De maatschappelijke zorg van de grote steden ervaart dit pro bleem als van dringende aard; het blijft trouwens niet bij „tehuizen". Tegelijk hiermee vraagt de toestand om zorg voor goedkope eetgelegenheden, tegemoetko ming aan het gezelligheidsleven enz. En tenslotte vergeten we niet, dat er in zeer veel landen van de wereld krasse ar moede bestaat. Men kan deze niet oplos sen door er blindweg geld naartoe te sturen, want dit komt vaak in de ver keerde zakken terecht; maar het pro bleem benauwt, want ook deze mensen zijn onze naasten, met wie we te maken hebben. Sir Winston Churchill en zijn echtge note lady Churchilll hebben in intieme kring hun 55-jarig huwelijksfeest her dacht. Per 1 januari zal de dienstplicht in Denemarken verkort worden van zes tien tot veertien maanden. Nadat een inwoner van New Yersey urenlang vergeefs getracht had zijn auto op gang te brengen, gooide hij nijdig het portier dicht waardoor de motor aansloeg en de auto onbestuurd het water inreed. In Brazilië zijn zeven dochters uit één gezin getrouwd met zeven zonen uit een ander gezin. De vroegere president van Amerika Harry Truman heeft gezegd dat krui sing van rassen in strijd zou zijn met de Bijbel. De Deense regering zal een masjsaal protest maken tegen het vervaardigen van een film over Christine Keeler. Uit de volkstelling 1960 blijkt dat op 31 mei 1960 de Nederlandse bevolking rond 68.700 afgestudeerde academici telde. Een slager in Frankrijk heeft zich van het leven beroofd nadat hij voor de zevende maal voor het rijexamen was gezakt. 1922-1962 K- Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1