Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Werkers van »de Instuifzijn klaar om Veenendaalse jeugd te ontvangen De Wereld van WEEK-tot-WEEK Gouden Bruidspaar in Amerongen Nieuwigheden ELST /^WAARISDE VALLEI-RIKS? AMERONGEN OVERBERG Weer bomen geveld RENSWOUDE SCHERPENZEEL 37e JAARGANG VRIJDAG 20 SEPTEMBER 1963 Nr. 75 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Financiën tekort U.S.O. CONCERT IN VER. GEBOUW BANK DIRECTEUR NEEMT AFSCHEID WAARDE f 32,50 QT 63594 Cursus voor Welfare bij Roode Kruis Waarschuwing betreffende vuilstorten 3*ttouu£ote "E.RIH Landschappelijk aspect onbeschermd Ook weer Lampegietersfeest in Overberg Maandagavond Lampegietersavond in Renswoude BROUWER JAMMER? IN RENKUM KOMT OPENLUCHT-SHOWROOM VAN BOUWFONDS Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lünen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bö de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Maandag 23 september a.s. is het weer gedaan met de stilte in het jeugdgebouw aan de Industrielaan. Dan ontvangt het jeugdwerk „De Instuif" het jonge en levendige volkje voor de eerste keer in dit win terseizoen. Voor jeugwerkleider G. van de Schee is dit eigenlijk de eerste echte kennismaking met de Veenendaalse jeugd. Zeker, deze enthousiaste opvolger van de heer A. H. van Pijpen, die vóór Veenen daal reeds twee „standplaatsen" in dit werk had, heeft tijdens het vakantiewerk al van zich doen spre ken. Maar de kennismaking met de „stamgasten" van het jeugdgebouw komt nu pas. Hij en zijn medewerkster, mej. B. de Raat, hebben een programma opgesteld vol nieuwe ideeën. Voorop staat het gezellig bezig zijn, onmiddellijk gevolgd door het knutselen met materialen van de geringste waarde. Het gaat hierbij niet zozeer om het resultaat, maar om het werk zelf. Bij de keuze van de opjecten zal geen leiding meer worden gegeven; de jongelui kun nen zelf kiezen wat ze zullen maken. Het programma dat is ontworpen is feitelijk maar een voorlopig schema. Als straks blijkt, dat er meer behoefte Is aan buitenwerk (zoals sport), of muziek of nog iets anders dan zal men niet schro men het programma aan deze behoefte aan te passen. Iets nieuws zal ook het laten we maar zeggen „gemengde zwemmen" zijn. Meisjes en jongens worden niet meer apart gehouden. Vanzelfsprekend is er wel verschil ge maakt in leeftijd. Meisjes en jongens van 8 tot en met 13 jaar kunnen terecht van 's middags 4 uur tot kwart voor acht, terwijl deze categorie dan weer is on derverdeeld in 8 tot en met 10 jaar en 11 tot en met 13 jaar. De avonduren zijn be stemd voor meisjes en jongens van 14 jaar en ouder. Een probleem vormen de financiën. Het meubilair moet hoognodig worden uitge breid. Het was vorig jaar al zo, dat twee maal per week stoelen moesten worden aangesleept uit het gebouw van de „over buren", uit de brandweerkazerne. Van zelfsprekend is de leiding blij, dat men hiermee zo spontaan geholpen is, maar het moest niet nodig zijn. Er moeten minstens 60 stoelen en krukken bijkomen. De financiële regeling voor de „in stuivende" jeugd is nagenoeg gelijk aan andere jaren. Deelnemers van 14 en 15 jaar betalen 60 cent en van 16 jaar en ouder een gulden per maand. Hiervoor heeft men vrije toegang tot de instuif- avonden en het volksdansen. Voor de filmavonden betalen de deelnemers 30 cent, de anderen twee kwartjes. Voor al le andere activiteiten moeten de deelne mers 15 cent per keer betalen. Voor de clubs voor de kleineren, die beginnen om 4 uur en half zeven moet een dubbeltje per clubuur worden be taald. Ter versteviging van de kas gaat het jeugdwerk weer de rijwielstalling bij de Vewibeto verzorgen. In verband daarmee zijn er van 11 tot en met 19 oktober geen clubs. Alleen de instuif van zondag 13 oktober gaat door. Het is te begrijpen, dat mej, de Raat en de heer v. d. Schee niet alles alleen aan kunnen. Zij kunnen dan ook de nodige medewerkers goed gebruiken. Jongens en meisjes, dames en heren van 16 jaar en I ouder kunnen zich hiervoor aanmelden. i Hieronder volgen dan nog de volledige j pragramma's: I j Voor meisjes en jongens van 8 t/m 10 jaar is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 4 uur - 5.15 uur club. Voor meisjes en jongens van 11 t/m 13 jr. is er op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag club van 6.30 uur - 7.45 uur. Weekprogramma voor 14 jaar en ouder. Maandag: 8 uur - 9.15 uur: Handenarbeid voor meisjes en jongens. Dinsdags: 8 uur - 9.30 uur: Volksdansen voor meisjes en jongens. Woensdag: 7.30 uur - 9.30 uur: Instuif voor meisjes en jongens. Programma: In hoofdzaak biljart en tafeltennis. N.B. de le woensdag v. d. maand ruilbeurs dan géén instuif. Woensdag 16 okt. géén instuif (Vewibeto). Vrijdag 8 uur - 10 uur: Clubavond C. J. V. meisjes en jongens. Zaterdag: 2 - 3.30 uur: Hobbyclub, o.a. zweefvliegtuigbouw, speciaal voor jon gens. 2 - 3.30 uur: Tafeltennis voor meisjes en jongens 12 t/m 16 jaar. 7.30 - 9.30 uur: Instuif met afwisselend programma Op maandag 30 september 1963 zal het Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. Paul Hupperts wederom een concert geven in het Ver. gebouw aan de Eikenlaan te Veenendaal. j Aan dit concert zal sol. medewerking I worden verleend door pianist Herman Uhlhorn. Het programma bevat de vol gende werken: Thema Con Varia Zioni van P. J. Tsaikofsky. Concert in A. KI. T. opus 54 voor piano en orkest van R. Schumann. 4e Symfonie in E. KI. T. opus 98 van Johan Brahms. Toegangsbewijzen a 1,50 (zaal en 2, (balkon), zijn verkrijgbaar bij de boek- en muziekwinkels, het VVV gebouw en aan de zaal. Plaatsbespreken a 10 ct. per plaats, uitsluitend op vertoon van toe gangsbewijzen. zaterdag 28 sept. 1963 des nm. van 2-3 uur aan de zaal. 21 september: Film „Broeder Martin" 28 september: Instuif. 5 oktober: Instuif met quizprogramma. 12 oktober: géén instuif (Vewibeto). 19 oktober géén instuif (Vewibeto) 26 oktober: Film „Gekooide furie". Zondag: 7.30 - 9.30 uur: Instuif, elke zon dag vanaf 29 september. Zondag Z2 sep tember nog geen instuif. Na een 50-jarig dienstverhand gaat de directeur van de Rotter- damsche Bank n.v. te Veenendaal, de heer J. J. Welle, van een wel verdiend pensioen genieten. In verband hiermede wordt er op maan dag 30 september a.s. van vier tot half zes in hotel De Korenbeurs een afscheids receptie gehouden. BIJZONDERE KERKDIENSTEN In de kerkdiensten uitgaande van de Herv. Gcm. zal de inhoud van de pre diking a.s. zondagmorgen 22 september bijzonder gericht zijn op de jeugd en de taak der Gem. ten opzichte van het weer aan te vangen winterwerk op verenigingen en catechisaties. De kerkdiensten worden gehouden: in de Vredeskerk, aanvang 9 en 10.30 uur, ds. D. v. d. Berg; Sionskerk, aan- van 9.30 uur ds. A. Vroegindeweij, on derwerp „Ook onze jeugd"; Oudekerk, aanvang 9.30 uur dr. C. Graafland, on derwerp „Wie het waagt met God. die wint"; Julianakerk, aanvang 9.30 uur ds. P. de Jong, onderwerp „De jeugd mag ook vragen." Het onderwerp van ds. Van de Berg is „De erve van onze vaderen". EERSTE VERGADERING NCVB De afd. Eist van de Ned. Christen Vrouwen Bond vergadert op dinsdag avond 24 september a.s. voor het eerst in dit seizoen. Dr. J. A. v. d. Hoever uit Huit ter Hei de zal dan een lezing houden over het onderwerp „Gebed en genezing". Belangstellenden zijn vanzelfsprekend hartelijk welkom. BROMFIETS ACHTER OP AUTO Woensdagavond ter hoogte van de Ned. Herv. kerk reed de bi omfietser van G. uit Culemborg tegen een goed geparkeerd staande auto van de fa. L. uit Eist. De 21- jarige bromfietser moest met een zware hersenschudding naar het ziekenhuis wor den overgebracht. Afgezien van andere Vorige week is de Vallei,riks uit gegeven by Horlogerie L. C. Ge luk, Markt, Veenendaal, en niet gevonden. De waarde is hierdoor weer gestegen, zodat de nieuw uit te geven riks niet het num mer: tweeëndertig gulden vyftig waard is. Bij inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmid dag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. oorzaken is weer eens duidelijk gebleken dat een betere verlichting op de Rijks straatweg, die slechter verlicht is dan sommige binnenwegen, geen luxe zal zijn. VETERANEN GAAN VOETBALLEN Op het Oranje Wit-terrein wordt za- terdagm c'dag een wedstrijd gespeeld tus sen twee veteranen-elftallen. In het elf tal van de oud-veteranen staan opgesteld: J. v. d. Waal, G. Drost, G. Hulsman, A. M. Geurtsen, A. de Otter, W. v. d. Waal, E. Roelofsen, R. v. Kooten, H. v. d. Berg, A. J. Bos en G. v. Mourik. Bij de vetera nen komen in het veld: Nic. de Vries, A. v. d. Scheur, Joh. Terschegget, Jac. Haisch. G. v. Setten, H. Verwoerdt, W. Geurtsen, J. Stegmeyer, H. J. Miltenburg, H. J. Peters en J. C. Onink. PREDIKBEURTEN IN DE GEREF. KERK As.s zondag 22 september: Oude Kerk 9.30 uur ds. Ypma van Amersfoort; 5 uur Ds. Meyster van Ede. Petra kerk: 9.30 uur Ds. Meyster van Ede; 5 uur Ds. Overduin. „Drie creaties" die Hein van Schuppen j.l. woensdag show de in geb. „Eltheto". Zie het verslag op pagina 4. Vandaag viert het echtpaar C. WIJN BERGER en J. WIJNBERGER-VAN HARDEVELD aan de Holleweg 7 te Ame rongen hun gouden huwelijksfeest. De bruidegom werd in 1891 te Rens woude geboren en is o.a. ruim veertig jaar als monteur van de PUEM in Wijk bij Duurstede werkzaam geweest. Vanaf 1956' is hij gepensionneerd. De bruid (69) is een geboren Veenendaalse en samen met haar man woont ze nu ruim twee jaar in een van de bejaardenwoningen, behorend tot het bejaardencentrum „De Eurgwai" te Amerongen. Zowel bruid als bruidegom mogen zich nog in een goede gezondheid verheugen. Uit het huwelijk werden 6 kinderen geboren, waarvan 5 nog in leven zijn. Er zijn in totaal 11 kleinkinderen. Bij de vele felicitaties die het echtpaar vandaag ongetwijfeld zal ontvangen, voegen wij gaarne de onze. Bij voldoende deelname wordt oreder auspiciën van het Ned. Roode Kruis een cursu? Welfare gehouden in Utrecht. Er zijn reeds vele dames die zich ge roepen voelen anderen te helpen, maar om aan de grote vraag om hulp te kun nen voldoen, zijn er nog veel meer da mes nodig. Om dit werk zo intensief mogelijk te kunnen doen, is een goede opleiding en voorlichting nodig. Thans kunnen belangstellende dames uit Amerongen en omgeving zich hier voor opgeven bij het bestuur van het Rode Kruis afdeling Doorn. Voor Ame rongen kan men zich opgeven bij de heer H. Sasburg, Kon. Wilhelminaweg 109. Zo mogelijk begint de cursus op 25 september a.s. Verscheidene malen is het reeds voor gekomen, dat mensen vuil en ander af val storten langs de openbare weg. Zo als reeds eerder bekend gemaakt is, is de gemeente aangesloten op de huisvuilop haaldienst. De kosten van het proces-verbaal dat onherroepelijk volgt bij betrapping zullen heel wat hoger zijn, dan het bedrag dat jaarlijks voor een vuilnisemmer wordt geheven. Ook bestaat de mogelijkheid, als er teveel afval ineens is, zelf tê zorgen dat dit vuil rechtstreeks op de gemeen telijke stortplaats gebracht wordt. De stortplaats is geopend op maandag en donderdagmiddag en op dinsdag en vrij dagmorgen. De afgelopen maanden wer den reeds verschillende inwoners verba- liseerd wegens vuilnis storten op plaat sen waar dit verboden is. VOS GESCHOTEN Tijdens een jachtpartij in de buurt van Overberg is met een welgemikt schot een vos doodgeschoten. Omdat de vos tot het schadelijk wild gerekend wordt, zal de betreffende jager een premie van 15, in ontvangst kunnen nemen. JEUGDVERENIGINGEN VERGADEREN GECOMBINEERD Door gebrek aan voldoende leden zul len de Jongelings- en Meisjes vereniging, evenals vorig jaar, weer gecombineerd gaan vergaderen. Deze bijeenkomsten worden elke maandagavond in het vere nigingslokaal naast de hervormde kerk gehouden. De leiding van beide vereni gingen de dames Van Ginkel en Jan sen en de heer J. v. Dijk hoopt op een groot aantal nieuwe leden. Naast bijbel bespreking worden de avonden ook ge vuld met spel en zang. POSTDUIVENNIEUWS Duiven van leden van „De Snelpost" vlogen dit weekeinde vanaf St. Ghislain Hornu. De duiven werden gelost om 10.40 uur. De eerste duif werd geconstateerd om 14.19.25 en vloog dus met een snelheid van 977.7 meter per minuut. De uitslag was: N. Stuivenberg 1, 3, 8; C. van Asselt 2, 4, 7; G. Diepeveen 5, 9, 12, 18; N. van Barneveld 6; R. van Doorn 10, 13; J. van Geerenstein 11; C. van Gin kel 14; E. Sukkel 15, 16; A. J. v. d. Kolk 17; L. van de Weerd 19. 3UNC.WANS lh PRISttft PONTIC OMEOft voor betere uurwerkenV\ -H0QFDSTR 91 VEENENDAAL: HEKS. Natuurlijk is het be lachelijk als een Amerikaan beweert dat er geen heksen zouden bestaan. Wat weet men in een zo jong land van een zo oud iets? Vanzelfsprekend is dr. Robbins, die zich aan deze uitspraak waagde op een congres van geleerden (nu ja, Amerikaanse geleerden) van repliek gediend door de woord- voerdster van de Engelse to verheksen. Want als iets in elk ander westers land is uitge storven, dan bestaat het altijd nog wel ergens in Engeland. Hekserij is de godsdienst der Wijzen, heeft om te beginnen mevrouw Sybil Leek, Enge- 1 land meest vooraanvliegende .ïeks, geschreven. Door dit te schrijven bewees ze de onge lovige Amerikaan dat zij be staat, en dus: dat er heksen bestaan. Vervolgens heeft zij aangekondigd dat er een groot congres van toverheksen „er gens" in Engeland zal worden gehouden op de traditionele nacht van de grote heksen sabbat, 30 oktober. Daar za' men zich beraden over te ne men maatregelen die een dui delijk antwoord kunnen vor men op de willekeurige be weringen van dr. Robbins. HAAR. Te Parijs is een ton Chinees haar aangekomen. Het zal door een der chiqueste kappers van die stad worden verwerkt in zijn collectie van pruiken voor dg aanstaande winter. SPEELGOED. Amerikaanse fabrikanten van speelgoed gaan 22 miljoen gulden steken in een reclamecampagne die tot doel heeft het publiek er van te overtuigen dat het ook zin heeft bij andere gelegen heden dan alleen met kerstmis speelgoed te kopen. FILM. In een stad in een der zuidelijke staten van de Verenigde Staten, waar men niet gesteld is op president Kennedy vanwege zijn inte gratiepolitiek ten opzichte der negers, maakt een bioscoop directie als volgt reclame voor de film die het verhaal ver telt van Kennedy's avonturen in wereldoorlog II toen hij in gevecht raakte met een Japan se torpedobootjager„Kom zien hoe de Jappen Kennedy bijna te pakken kregen." HAND De vooruitgang staat niet stil: In Moskou hebben Russische geleerden een kunst hand vervaardigd die gehoor zaamt aan de menselijke wil. Hij weegt even zwaar als een echte hand, hij bevat een elek tronisch brein en een heel motortje. Het geheel is over trokken met een huid van po- lyvinyle. AFBETALING In Frankrijk werd in 1962 slechts 25 procent van de t.v.-toestellen op afbe taling gekocht. Voor Engeland lag dit percentage op 78 en voor de Verenigde Staten op 87 Telkens worden wij de laatste tijd voor onaangename verrassingen ge steld en tot overmaat van ramp zijn het steeds voldongen feiten. Werden onlangs de lindebomen bij de Gelderse Waag het slachtoffer, thans moes ten twee fraaie soortgenoten bij het voormalige tolhuis aan de Nieuweweg het ontgelden. Wanneer krijgt die weg zijn oude karakteristieke naam Veldjesgraaf terug?) Het huis opzicht is niets bijzonders, heeft geen enkele bouwkunstige waarde, maar mèt de bomen vormde het een niet onaardig geheel. En thans? De „gruwel der verwoesting" toont het gebouwtje in al zijn poverheid. Wordt het geen tijd voor een gemeentelijk verbod hout te kappen dat bijdraagt tot het landschappelijk aspect van een weg, een streek, een buurt? Aan de gevel van een huis mag men niets wijzigen zonder goed keuring. Ontsierende reclame wordt stelselmatig geweerd. Waarom staat het wel vrij bomen en struiken te kappen? Wij krijgen de indruk, dat in deze tijd alles wat het oog bekoort, wat de geest verblijdt door harmonie van vormen en kleuren, moet verdwijnen. Wellicht denkt de lezer dat wij altijd te laat komen, dat wij inplaats van een klacht achteraf beter een protest vóór het kwaad geschied is, konden uiten. Ter cht, maar.., wij kennen helaas de beraamde plannen niet! Ons re:t niets dan met Guido Gezelle in zijn zware ingehouden innige klaagzang, die een klacht van het hart werd, te verzuchten Sterke stammen, kon dat wezen, gij, die, op en in den grond, met uw' voeten vastgevezen, vamen diepe, ondelgbaar, stond (Gezelle zong dit droeve lied in 1897 bij het zien van „verschgevelde abeelenbocmen" Rijmsnoer I. Vastgevezen betekent vastgeschroefd). De foto toont de bekoorlijkheid van het plekje. In de zomer toverde de zon fraaie schaduw-arabesken op de blanke muren en 's winters vielen er de strenge silhouetten van stam en naakte takken op. Ondelgbaar bleken de bomen nietD. Philips. Een groot aantal Overbergse kinderen hebben maandagavond in hun eigen woonplaats lampegietersavondfeest ge vierd. Een kleurige stoet van ongeveer veer tig kinderen trok door Overberg, terwijl vele ouders langs de route blijk van hun belangstelling gaven. De organisatie was weer in goede handen van de meisjes Gerda van Barneveld en Elly Merkesteijn. Vanaf de smederij ging de stoet via de Haarweg en Bergweg naar de Dwarsweg waar de kinderen in Kamp Overberg werden getracteerd op koek en snoep. Zingend ging het toen naar de gast vrije boerderij De Hucht waar zij tradi tiegetrouw werden onthaald op chocola demelk. DS. DE JAGER NEEMT AFSCHEID In verband met zijn vertrek naar Rot terdam zal ds. de' Jager zondagavond in Overberg zijn afscheidspredikatie hou den. Deze dienst begint om half zeven in de ned. herv. kerk te Overberg. Volgende week maandagavond wordt in Renswoude de jaarlijkse traditionele lam pegietersavond gehouden. Alle kinderen worden verzocht om half zeven bij het kasteel aanwezig te zijn. Hier zullen dan de versierde wagens e.d. worden gekeurd. Na de keuring zal met medewerking van de muziekvereniging „Ons Genoegen" een korte rondgang door het dorp worden gemaakt. De optocht vertrekt om half acht van het kasteel en gaat via de Dorpsstraat naar de Barne- veldsestraat tot bij de Coop. Landbouw- vereniging. Daar zullen de kinderen een tractatie ontvangen. WATERSCHAP Op de woensdag gehouden verkiezing van het waterschap Luntersebeek is de heer E. van Ramshorst, wonende Goos- willigen 19, benoemd tot hoofdingeland in het district Scherpenzeel. S I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties Als ik de bomen langs de Nieuwe Veenendaalseweg aanschouw (Alhoewel ik veel van natuurschoon hou) Moet het mij wel even van het hart Die bomen daar zijn 'n klas apart De bewoners daar zijn er mee vertrouwd Maar de bomen, hoort men, zijn te oud Men spreekt zelfs van 2, 300 jaar Doch 't blijft een gissing weliswaar Bomen zijn (groen zijnd) een mooi gezicht Maar nu, met de herfsttijd in het zicht Denkt men aan bladerloze bomen Eerstdaags, als weer de herfst gaat komen Als bewoner kunt u gerust van mij geloven Val ik er niet van onderstboven Want van dat in de herfst gevallen blad Heeft iedere bewoner last gehad 'k Weet niet, of 't tegenvalt of mee Velen zullen wennen moeten aan 't idee Dat er op den duur geen boom meer staat Zoals aan de Veenendaalsestraat Waar, zoals eerstdaags aan de N.V.weg in Rhenen De bomen, jammer genoeg ook zijn verdwenen Hier staan ze nog, doch uit is hun glorie Eerstdaags zijn ook zij historie Verbonden met vérleden tijd Bevordert het de verkeersveiligheid? Dat is en blijft de grote vraag Of wordt het een stimulans voor hard gejaag Hopend, dat de weg geen racebaan wordt Na het rooien binnenkort Vinden de bewoners het wel goed Kome dan maar, wat komen moet. J. M. Blijkens een mededeling van de VVV Zuid-Veluwezoom gaat het Bouwfonds Ned. Gemeenten bin nenkort in de gemeente Renkum beginnen met de bouw van 25 wo ningen die bedoeld zijn als een landelijke openlucht-showroom. Reeds lang bestonden er bij het Bouwfonds plannen om te komen tot een aanschouwelijke permanente expo- stiie van de door dit fonds in de loop der jaren ontwikkelde woningtypen in de traditionele- en systeembouw. Hier voor werd gezocht naar een centraal gelegen gebied, dat bovendien rijk aan natuurschoon moest zijn om de te bou wen woonhuizen en bungalows zoveel mogelijk tot hun recht te doen komen. In totaal zullen er 70 huizen en bun galows verrijzen, w.o. typen uit landen als Canada, Denemarken, Zweden en diverse andere landen. Interessant hier bij is, dat alle woningen voor belang stellenden, tegen vergoeding, te bezich tigen zullen zijn.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1