Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Nieuw seizoen-programma van Cultureel convent Voor de KANTONRECHTER Nieuws uit de omgeving Ritmeester Buat sluit vriendschap met graaf Egbert Ritmeester huldigde 39 jubilarissen Bejaarde vrouw slachtoffer van kolendamp In Ederveen-De Klomp werden fjorden- paarden gekeurd AMERONGEN OVERBERG ACHTERBERG RENSWOUDE Wat nu weer 37e JAARGANG WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1963 Nr. 76 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel WINTERSPORT Oratorium Mannenkoren Volksuniversiteit Kursussen en bezoeken CULEMBORGS SIGARENBEDRIJF OPGEKOCHT DOOR RITMEESTER SIGARENFABRIEKEN BEKEND Verschillende redenen Films Afscheid, bevestiging en intree ds. A Terlouw Uit de komende raadsagenda Kolendampvergiftiging N.C.V.B. bijeen MULDER verZEKERen is ZEKERheid Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprgzcn op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Het Cultureel Convent Veenendaal een orga nisatie van diverse plaatselijke verenigingen en instellingen op cultureel gebied heeft door mid del van een verzorgde brochure het gezamenlijk programma 1963-1964 bekend gemaakt. Het leeuwendeel van de culturele evenementen nemen zoals vanouds de Volksuniversiteit Veenendaal en de Christelijke Film Actie voor hun rekening, het geen vanzelfsprekend niet wil zeggen, dat hetgeen resteert, kwalitatief minder aantrekkelijk zou zijn. Integendeel de incidentele uitvoeringen staan eveneens op hoog peil. Het Comité U.S.O.-concer- ten bijvoorbeeld brengt volgende week maandag avond het eerste concert met als solist Herman Ul- horn, piano. Uitgevoerd worden: serenade voor strijkinstrumenten van Tsjaikowski; pianoconcert van Schumann en vierde symfonie van Brahms. Het ligt in de bedoeling in het najaar van 1963 en in het voorjaar 1964 nog een tweetal concerten te geven. Nadere bijzonderheden worden t.z.t. be kend gemaakt. En om in de sfeer van de comité's te blijven: het Comité Volkskerstzang heeft de traditionele samenzang gepland voor 19 december a.s. De Ned. Christ. Reisvereniging, afde ling „Zuid-West-Veluwe", gaat op maan dag 28 oktober een interessante avond geven over de wintersport. Aangegeven staat dat de film een al gemene indruk van Zwitserland-Spanje geeft, voorts iets laat zien over traditie en toerisme in Griekenland, terwijl ook het zuiden van Duitsland onder de loupe genomen zal worden. De Chr. Oratoriumvereniging Veenen daal een vereniging die momenteel 60 leden telt en zich ten doel stelt een of twee oratoria per jaar uit te voeren geeft op maandag 23 december een uit voering van het „Weihnachtsoratorium" van J. S. Bach. Enkele solisten zijn thans al bekend: Watty Krap alt, Jan Waayer tenor en Da vid Hollestelle bas. De begeleiding is van het USO o.l.v. Gijsbert van Zanten. Dit jaar nog en wel op 24 oktober geeft de Mannenzangvereniging „Het Rit meesterkoor" het jaarlijks concert in het Verenigingsgebouw aan de Eikenlaan. Medewerkende solisten zijn: de 9opraan DOORN In de omgeving van het Maarnse Voetpad, anders een oase van rust, heerste vorige week grote bedrijvigheid. Deze drukte gold de opening van de nieuw gebouwde commandopost voor de A-kring Utrecht C bescherming Bevolking. De officiële opening werd verricht door de Commissaris der Koningin Graaf van Lynden van Sandenburg. MAARSBERGEN Grand-prix-coureur Karei Godin de Beaufort is de grote man geweest in de internationale heuvelklim van de KNAC 1963 die op het bochtige traject van de Kameri- ger berg bij Vaals werd gehouden. De Nederlander, die o.m. met zijn Por- che formule 1-renwagen uitkwam, heeft het record aanmerkelijk verbe terd en van 54,6 sec. gebracht op 50,8. VALKENHEIDE Op 4 oktober a.s. zal het nieuwe kerkgebouw - cultureel centrum op „Valkenheide" officieel in gebruik worden genomen. Op die dag worden vele autoriteiten ver wacht. De bijeenkomst op zaterdag middag 5 oktober en de kerkdienst op zondagmorgen 6 oktober zijn voor ie der uit de omgeving toegankelijk. BARNEVELD Ds. B. Eysenga, predi kant van de hervormde gemeente, wordt legerpredikant. Op 1 oktober a.s. zal hij zijn werkzaamheden als zodanig aanvangen. Greta Krom, de bariton Jan Jansen en de pianiste Héléne Andre de la Porte. Dirigent is Bertus van Vliet. Het Mannenkoor „De Veenzangers" ge ven hun concert op woensdag 18 maart. Voor de pauze zijn de heren zangers aan het woord, terwijl het publiek na de pau ze kan genieten van operafragmenten m. m.v. het Veenendaals Dameskoor. De Volksuniversiteit heeft voor het komend seizoen vijf interessante lezin gen op het programma staan. De „primeur" is op 9 oktober in ge bouw Eltheto waar Prof. Egeler of één der andere expeditieleden zal komen ver tellen over de in 1962 gehouden expeditie dwars door de Himalaya. Leerlingen van middelbare scholen die deze avond willen bezoeken krijgen een speciale reductie op de toegangsprijs. In januari zal er een avond besteed worden aan land, volk en kunst van Joe goslavië. Ook Griekenland en Kreta zul len later in het seizoen „behandeld" wor den. Het sluitstuk van de lezingen wordt op 25 maart door mevrouw H. Querido-Pi- mentel voor haar rekening genomen met een voordrachtsavond. Waarschijnlijk om meer gevarieerdheid te brengen heeft de VU ook weer een aantal kursussen en bezoeken in haar programma opgenomen. De dames bijvoorbeeld zullen zeker be langstelling hebben voor de kursus „Bloemschikken" die gegeven wordt door mevr. A. E. v. d. Linde-Wagter. Verder is er een kursus „Tekenen". „Antiek" en „Inleiding in het wijsgerig denken". Laatstgenoemde kursus staat onderleiding Voor het eerst in het 76-jarig bestaan van de Ritmeester Sigaren fabrieken n.v. zal er binnenkort ook een ander merk sigaar de fa- briekspoort verlaten. Het Veenendaalse concern (1200 man personeel en vestigingen in Didam en Resteren) is namelijk met de Graaf Eg- bert Fabrieken in Culemborg overeen gekomen het merk „Graaf Eg- bert" over te nemen en de produktie in eigen fabrieken voort te zet ten. Het bedrijf te Culemborg wordt tegelijkertijd geliquideerd, ter wijl het fabriekspersoneel in de gelegenheid is gesteld bij de Ritmees ter in dienst te treden. Alleen het administratief personeel zal een andere werkkring moeten zoeken. Van de zijde van de Ritmeester werd naar aanleiding van deze combinatie ver klaard, dat in industriële kringen con centratie van bedrijven steeds voortgang vindt. Een belangrijke reden hiertoe is de realisering van de EEG. De Graaf Egbert-sigaar is eveneens een bolknak model en schijnt tevens een be hoorlijk bekend merk te zijn. Nadrukkelijk werd verzekerd dat de voorgenomen nieuwbouw bij de fabriek Kerkewijk 65 niets met de overname van het Culemborgs bedrijf te maken heeft. De Graaf Egbert Fabriek is een ruim 40-jaar oud bedrijf dat zijn hoogtepunt vóór de oorlog beleefde toen er bijna 600 mensen werkten. WACHTVERBOD BIJ KOFFIEHUIS DE AFRIT Sinds kort is er op rijksweg de Klomp-Veenendaal in de buurt van de op- en af ritten van Rijksweg 12 en het koffiehuis „De Afrit" een wachtverbod ingesteld. Op enkele gedeelten geldt dit voor beide zijden van de weg, en op enkele andere stuk ken aan één zijde van de rijbaan. Deze maatregel is genomen nadat steeds meer (vracht!) auto's een parkeerplaats langs de weg innamen tijdens een bezoek aan het koffiehuis. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid wordt de nieuwe situatie twijfel achtig genoemd, omdat men thans tegen de rijrichting In langs de weg kan gaan par keren, hetgeen vooral met de op- en afritten in de directe nabijheid gevaar kan op leveren. Door overgang op volledige mechani satie vloeide een groot deel van het per soneel af naar de Ritmeester. Een woordvoerder van het bedrijf zei, dat er verschillende redenen waren om tot deze overdracht te komen. Als eerste gold de krappe arbeidsmarkt en ten tweede laat de huidige ontwikke ling zien „dat er geen plaats meer is voor de klein- en middenindustrie" mede met het oog op de E.E.G. Bovendien bleek de fabriek (totaal 6500 m2) midden in het saneringsplan van de gemeente te liggen, zodat ook deze om standigheid er heeft toe bijgedragen het bedrijf over te doen. van Dr. J. G. Thoomes uit Veenendaal. Bij voldoende deelname zal een bezoek gebracht worden aan het concertgebouw orkest te Amsterdam én aan de Neder landse Opera, eveneens io de hoofdstad. De Cefa tenslotte heeft 14 films gepland, waarvan er vier nog niet bekend zijn. Uit de titels valt concluderen dat er voor elk wat wils is. Inmiddels is de eerste voorstelling al weer achter de rug. De eerstvolgende film wordt op 5 okto ber a.s. vertoond en is getiteld „Hoe kom ik in Amerika?" Zoals bekend bezit de Cefa Veenendaal een eigen apparatuur w.o.een theater projector en een modern filmdoek voor normaal en cinemascoopbeeld. LUNAPARK AAN DE BERGWEG Drie dagen, donderdag, vrijdag en za terdag, zal op het terrein van de voet balvereniging „Veenendaal", aan de Bergweg een groot lunapark worden opgesteld. Er zijn vele attracties zoals auto-scooter, spookhuis, zweefmolen, enz., enz. Tydens de huldiging van jubilarissen der Ritmeester Sigarenfabrieken, ont ving o.a. de heer P. Vink uit handen van burgemeester Hazenberg de mé daille verbonden aan de orde van Oranje Nassau voor 40 jaar trouwe dienst. Met een gezellige en feestelijke bijeenkomst in de kantine van het bedrijf heeft de Ritmeester vrijdagmiddag niet minder dan 39 personeelsleden gehuldigd die 50, 40, 25 of 121/* jaar bij het bedrijf in dienst waren. Er waren vijf personeelsleden die de halve eeuw hadden volgemaakt, tien werknemers die er 40 jaar hadden opzit ten, drieentwintig met 25 jaar trouwe dienst en één dame met 12'/s jaar. Ze werden in eerste instantie welkom geheten door de heer W. van Amerongen die vervolgens het woord gaf aan de heer F H. van Se*1'-:, pen die namens de directie zijn felicitaties overbracht. Hij sprak vele waarderende woorden aan het adres van de jubilarissen die als blijk van waardering behalve een enveloppe met inhoud, ook een prachtig Delfstblauw herinneringsbord en rokertjes in ont vangst mochten nemen. Burgemeester Ha zenberg bracht eveneens zijn felicitaties over en het verheugde hem, zoals hij zei, aan een achttal jubilarissen een konink lijke onderscheiding te kunnen uitreiken De ere-medaille verbonden aan de Or de van Oranje-Nassau in zilver kreeg J. Roelofsen uitgereikt. De bronzen medaille ontvingen: J. v. Capelle, R. v. Dijk, G. v. Engelenburg, M. J. Muller, G. Schoeman, J. J. Spronk en P. Vink. Namens het per soneel werden de gelukwensen overge bracht door de heer G. v. d. Haar, lid van de Fabriekscommissie. KANKERBESTRIJDING De onlangs in deze gemeente gehou den kollekte ten bate van de Kankerbe strijding, heeft het prachtige bedrag van 6989,99 opgebracht, dit is 1100, meer dan vorig jaar. Een woord van dank aan de kollektanten en aan hen, die door hun gift dit resultaat hebben helpen bereiken is hier zeker op zijn plaats. In de reeks vergiftigingsgevallen door kolendamp die zich in ons land op tal van plaatsen hebben voorgedaan, is ook een slachtoffer uit Veenendaal te betreuren. Het is de zeventigjarige mevrouw J. de Kleuver die aan de gevolgen van kolendamp is overleden. De toestand van haar 71-jarige echtgenoot is thans redelijk. Toen een familielid van het bejaarde echtpaar zondagmorgen na kerktijd op visite wilde gaan, vond hij het vreemd stil in de woning. Spoedig kwam men tot de ontstellende ontdekking, waarna onmiddellijk maatre gelen werden getroffen. Voor de vrouw kwam de hulp helaas te laat. De bejaar de man werd in allerijl naar het zieken huis overgebracht en zijn toestand was gisteravond redelijk. Het tweede geval deed zich voor bij het echtpaar Van de Brink dat bij familie op bezoek was. Zij raakten bedwelmd, maar doordat de ramen direct werden kennis worden gebracht. Mevrouw Van de Brink moest met een ziekenauto naar huis worden gebracht. Ook bij de familie Van Hoven (man, vrouw en dochtertje) raakte men be dwelmd door kolendamp. Zij liepen lich te vergiftigingsverschijnselen op. DE EENHEID DER GODSDIENSTEN Op uitnodiging van het Comité ter Bevordering van de Soefi-beweging in Nederland, afd. De Vallei, komt de heer L. W. Carp uit Wassenaar morgenavond in hotel de Korenbeurs een lezing hou den over het onderwerp „De eenheid opengegooid, kon het echtpaar weer bij der godsdiensten". De toegang is vrij. De heer G. Diepeveen tenslotte, bracht de dank over aan de directie van alle jubilerende personeelsleden. Nadien bleef men nog geruime tijd gezellig bijeen. Ds A. Terlouw uit Rotterdam-Feijenoord die in verband met zijn benoeming tot industriepredikant ten behoeve van de Stichting Evangelie en Industrie te Vee nendaal door de provinciale kerkverga dering van Utrecht is beroepen als pre dikant voor buitengewone werkzaam heden, zal zondagavond 29 sept. a.s. om zeven uur in de Wilhelminakerk in de Oranjeboomstraat te Rotterdam af scheid nemen van de hervormde ge meente van Rotterdam-Feijenoord en vier dagen later, n.l. donderdagavond 3 oktober a.s. om half acht in de Oude Kerk te Veenendaal, na vooraf in die zelfde dienst te zijn bevestigd door ds. T. Poot, docent aan „Kerk en Wereld" te Driebergen, intree doen als predikant voor buitengewone werkzaamheden. Ds. Terlouw werd op 23 okt. 1919 te Utrecht geboren. Hij bezocht eerst het christelijk gymnasium in zijn geboorte stad, waar hij verder ook nog aan de rijksuniversiteit theologie studeerde en in 1942 zijn kandidaats- en ongeveer een jaar later zijn voorbereidend kerkelijk examen aflegde. Nadat de heer Ter louw in 1944 door het provinciaal kerk bestuur van Zeeland was toegelaten tot de evangeliebediening in de Nederland se Hervormde Kerk en hij als hulp prediker werkzaam was geweest van aug. 1943 tot febr. 1944, eerst een half jaar te Kinderdijk en naderhand van 1 april tot 1 sept. 1947 ook nog vijf maanden te Utrecht werd hij op 19 okt. 1947 door ds. L. van de Peut uit Rens woude, toen nog predikant te Besoyen in Noord-Brabant, bevestigd als predi kant van de hervormde gemeente van Tietjerk in de classis Leeuwarden. Op 16 sept. 1951 verwisselde ds. Terlo.uw deze gemeente met die van Bennekom en sinds 7 oktober 1956 dient het de hervormde gemeente van Rotterdam- Feijenoord, waar hij werd bevestigd door ds. Jac. van Drenth, toen nog pre dikant te Ooltgensplaat en thans indu striepredikant te Ede. Tijdens zijn ambtsbediening te Tiet jerk was ds. Terlouw van 1949 tot 1951 voorzitter van de chr. uloschool te Ber- gum en te Rotterdam-Feijenoord was hij van 1961 tot 1962 enige tijd scriba van het breed moderamen van de classicale vergadering van Rotterdam-zuid. Thans is hij sinds 1957 nog voorzitter van de Stichting Kamphuis „De Kromschutte" (Kamphuis van de zondagsschool te Rot terdam, staande te Bennekom. Woensdag werd op een terrein van de heer Hupkes te De Klomp de jaarlijkse kcu- ringsdag gehouden van de afd. De Klomp van het Ned. Fjordenpaardenstamboek. De in ons land ingevoerde fjordenpaarden van Skandinavische oorsprong blijken ook in onze omgeving favoriet en haar kwaliteiten werden op de keuringsdag weer geroemd. De keuringsdag kreeg een officieel tintje toen de burgemeester van de gemeente Ede, dr. Patteel, met enkele welgekozen woorden de keuringen inleidde. De jury, allen insiders, bestond uit de heren W. van Helden inspecteur; J. Hoving, Hardenberg, die renarts; Maassluis. G. J. Bouwhuis, Hardenberg, H. Stad man, Beilen en H. Smit uit Zwolle. Van de 76 aangevoerde fjordenpaarden kregen de thans volgende een prijs: Rubriek I: Hengstveulen H 47 eig. Wed. A. van Ham, Ede een 3e prijs; Hengst veulen H 62 eig. R. Beken, Kootwijker broek een 3e prijs; Hengstveulen H 55 eig. R. van Wijde, Ederveen een 2e prijs; Hengstveulen H 39 eig. M. de Ridder, Woudenberg een 2e prijs. Rubriek 2: Merrieveulens: Heleentje H 97 eig. H. J. Beyer, Veenendaal een 1B prijs; Helga H 116 eig. W. Wassink, Put ten een IA prijs; Hilma H 07 eig. A. J. Hilhorst, Soest een 1 C prijs; Helma H 06 eig. G. Wegeriff, Eemnes een 1D prijs; Henriette H 95 eig. A. Bos Ede een 2e pr; Hermina H 99 eig. W. Meerveld, Eder veen een 2e prijs; Hettie H 84 eig. A. Zel- denrijk Abcoude een 2e prijs; Hertie H 100 eig. G. v. d. Brink Bennekom een 2e prijs; Hermina H 94 eig. A. van Roekei, Donderdagavond 26 september a.s. hoopt de raad van Amerongen om zeven uur in een openbare zitting bijeen te komen. De te behandelen agenda is dit keer wel heel klein, want zij bestaat slechts uit zeven punten. De voornaam ste punten zijn; o.a. een aanvulling ont worpen lijst van onroerende monumen ten. Aankoop grond tot verwezelijking van het uitbreidingsplan regelende de verbouwing in onderdelen. Verplaatsing brandstoffenhandel van de Fa. Gebroe ders G. Reede, van de Holleweg naar het Industrieterrein. Benoeming com missie verordeningen en benoeming le den de verordeningsadviescommissie. De meeste punten der agenda zal wei nig moeite geven, alleen het punt van de verplaatsing van de Gebroeders Reede wordt verwacht dat dit tot enige discussie zal leiden. NIET EEN MAAR DRIE VOSSEN DOODGESCHOTEN Vorige week vrijdag maakten wij mel ding van het feit, dat tijdens een jacht partij in Overberg een vos was gescho ten. Later, na afloop van de jacht, bleek dat het er niet één was, maar drie. Een goed bericht voor de kippenhouders in Overberg daar er de laatste tijd meer dan honderd kippen het slachtoffer van Rein- tje de Vos zijn geworden. Zaterdagavond j.l. heeft zich bij de familie W. aan de Cuneraweg een geval van kolendampvergiftiging voorgedaan. Het echtpaar van de B. uit Veenendaal die hier op visite waren, alsmede mevr. W., werden door kolendamp bedwelmd. De behandelend arts, achtte het nodig dat mevr. v. d. B., die er het ergste aan toe was, per ziekenauto naar Veenen daal werd overgebracht. De sportvereniging Oranje Wit te Eist .recipieerde vanwege haar 30-jarig be staan en ter gelegenheid hiervan bracht de muziekvereniging Crescendo een se renade. Veenendaal een 2e prijs; Helena H 86 eig. J. M. Verkuil, Woudenberg een 3e prijs; Hielde H 56 eig. H. G. v. d. Meiden, Veenendaal een 3e prijs; Hettie H 165 eig. A. van Doorn, Veenendaal een 3e prijs; Hillegonda H 91 eig. J. Lagerwey, Rhenen een 3e prijs. (Zie verder pag. 2) Woensdagavond j.l. hield de Ned. Chr. Vrouwen Bond haar eerste vergadering in dit seizoen. De presidente mevr. Ho- sang opende deze vergadering met te laten zingen Ps. 103 3 en ging voor in gebed. De presidente hield hierna een medi tatie over vakantie. Hierin kwam dui delijk de vraag naar voren of men ook geestelijk echt met vakantie was ge weest, want Christus zegt toch gaat al len tot hem die vermoeid en belast zijt, en hij zal u rust geven. Als spreker was de heer G. H. van Asperen aanwezig, die een onderwerp hield over de moderne opvoeding van misdadigers. Dit moeilijke maar zeer in teressante onderwerp werd goed uiteen gezet. Als er over misdadigers wordt gesproken houden velen zich afwijzend, we weten echter niet en zien ook niet, dat deze mensen ziek zijn. Door de artsen worden deze mensen ontoereke ningsvatbaar verklaard, dit bewijst dan wel hun ziekte. Willen deze mensen ge holpen worden dan komen zij op Groot Batelaar en wordt bezien wat voor deze mensen het beste leidt tot genezing. Wij als gezonde mensen hebben ook wel eens neigingen tot ongeregeldheden, aldus de heer Van Asperen. Nadien werd er nog bestuursverkie zing gehouden, door het vertrek van mevr. Dijkman. Als nieuw bestuurslid werd gekozen mevr. Van Leeuwen. De presidente dankte mevr. Dijkman voor het werk wat zij voor de Vrouwenbond had gedaan. Aan het slot van de vergadering werd nog gezongen Gez. 121 4 en sprak mevr. Dijkman het dankgebed uit. Frankrijk zal in 1964 ruim 180 mil joen gulden uigeven aan ruimteon- zoek. De eerste Duitse onderzeeboot (113 jaar oud) die 32 jaar op de bodem van de Kielse haven heeft gelegen, zal nu in een legermuseum worden ondergebracht. Het aantal personenauto's in W- Duitsland bedroeg op 1 juli van dit ajar 6.850.000, hetgeen neerkomt op gemiddeld 120 auto's per 100 inwo ners. Z.K.H. Prins Bernhard zal in de maand december een reis naar Ame rika maken. In de Sahara zijn de lijken van acht Algerijnen gevonden die van dorst moeten zijn omgekomen. De W-Duitse autoindustrie gaat met ingang van volgend jaar in alle au to's met benzinemotoren filters bou wen die schadelijke uitlaatgassen tegenhouden. Om een oplossing voor het huisves tingsprobleem voor studenten te vinden, is er een van plan om in Utrecht 1000 caravans te plaatsen. S., een melkbezorger te Veenendaal, was met zijn auto zo onvoorzichtig een uitrit uitgekomen, dat hij een bromfiet ser had aangereden. Deze bekwam daarbij onder meer een gebroken schou der. Vrijdag voor het Wagenings kan tongerecht bleek, dat S., die zijn fout vlot toegaf, zich om principiële redenen niet tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd had. Wat doet u als iedere automobilist straks wellicht wettelijk verplicht wordt een W.A.-verzekering te sluiten? vroeg rechter v. d. Brand. Dan zal ik wel moeten, antwoordde verdachte. U zou dan dus niet uw principes trouw blijven en de auto verkopen? precipieerde de rechter. Die auto kan ik niet missen, betoog de verdachte; dan zou ik nooit met m'n werk klaar kunnen komen. En hoe denkt u zich financiëel te redden wanneer u eens een kostwinnaar dood rijdt? informeerde de officier, mr. met een auto rijden, maar een hand- Pfeil. kar of een paard en wagen nemen. - Als Ik het zelf niet zou kunnen be- Naast een boete van 75,-of 15 dagen talen zou de kerk me helpen, legde de eis daaro™ e"> verdachte uit. Ik zou in ieder geval niet «»In« van de rbbevoegdhei,d voo:r een willen, dat iemand door mij schade leed. ha!t >aar ,me'een. Pr°e"bd «n twee - Wanneer dat in de tonnen gaat lo- )aar met als bijzondere voorwaarde, dat pen, kan het ook voor anderen te veel worden, meende de officier. Onverze kerd vind ik u een te groot bezwaar op de weg. Ik wil u niet dwingen u te ver- u een W.A.-verzekering afsluit. Dan moet ik me wel verzekeren, zei verdachte teneergeslagen. 50,of een 10 dagen, een voor zekeren als u daar bezwaren tegen hebt, waardelijke ontzegging van een jaar maar dan moet u de consequentie uit met een proeftijd van twee jaar en de uw principe trekken en niet meer met bijzondere voorwaarde, dat u binnen veertien dagen aan de officier van jus titie het bewijs levert, dat u zich tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd hebt, besliste de rechter. Verzekert u zich dan behoudt u dus het rijbewijs tenzij u in de proefperiode een nieuwe fout maakt, doet u het niet - u bent het niet verplicht - dan bent u een jaar uw rijbewijs kwijt. Mevrouw H. de W. uit Bennekom, stond vrijdag voor het kantongerecht te Wageningen terecht omdat zij haar dochter, die nog geen zestien jaar was, op haar bromfiets had laten rijden. Ik ben verkoopster en moest om half negen op mijn werk zijn, vertelde ver dachte. Toen ik merkte, dat er niet meer voldoende benzine in het tankje van de bnomfiets zat, was het al te laat om de bus nog te halen. Ik had nog wat anders te doen en stuurde daarom mijn (Zie verder pag. 2) 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 Veenendaal VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enx. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1