Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken »School met de Bijbel« te Eist officieel geopend Let melis antiek Voor de KANTONRECHTER Moderne stenen bungalowschool betekent mijlpaal voor christ. onderwijs in Eist Een halve eeuw in liet Bankwezen Juliana van Stolbergsehool naar nieuw schoolgebouw Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Vcenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Nieuws uit de omgeving L.C I OP DE BLIJVENDE SERVICE VRN UW HOORTOESTEL erkend lid Zelfstudie Van de grond af De eerste keer Hoogste sport ft Vanavond intrede nieuwe indnstriepredikant AMERONGEN MORGENAVOND RAADSVERGADERING Restauratie 198.000, Overdracht rond 1 dec. Centr. chr. v.g.l.o.-school in moeilijkheden OVERBERG RENSWOUDE Wat nu weer ft De consumptie van frisdranken is in 1959 in ons land gestegen tot 12 liter per hoofd van de bevolking. ft Tot en met 1980 zullen er in ons land rond 300.000 krotten moeten worden op geruimd. ft In Singapore zijn studenten aan de Chinese universiteit slaags geraakt met rechercheurs die een onderzoek instel den. ft Een groepje kostschooljongens in Afi- ka heeft als huisdier een 3 meter lan ge luislang „aangenomen". ft Het Amerikaanse Huis van Afgevaar digden heeft besloten zijn goedkeuring te hechten aan een voorstel tot be lastingverlaging. ft In de staatsgevangenis in Californië wachten 47 terdoodveroordeelden op hun terechtstelling- dit aantal is nog nooit zo groot geweest. ft Het meest bekende dier in Zuid-Afrika is niet, zoals dikwijls gedacht wordt de leeuw, maar de baviaan. ft Een kapper in Napels heeft een bloeiende handel in pruiken voor kaal hoofdige mannen. MULDER H00FDSTR,5f TEL:3184 NflflST DE APOTHEEK VEENENDAAL 37e JAARGANG WOENSDAG 2 OKTOBER 1963 Nr. 78 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Vcenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „Dc Vallei" ln plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Maandagmiddag werd op officiële wijze de nieuwe „School met de Bijbel" geopend. Het is een moderne school gewor den, aangepast aan de moderne voorschriften en eisen gesteld door de overheid. Naast een ruime speelplaats, is het gebouw omgeven door een gazon, terwijl er ruimte opengelaten is voor een eventuele uitbreiding van het zes-klassige schooltje, dat gebouwd is in bungalow stijl. Alles op één verdieping, eerst de grote hal, die tevens dienst kan doen als aula, met daar omheen gebouwd de zes klassen. Velen waren maandagmiddag naar Eist gekomen om deze plechtigheid bij te wonen. Zo waren er o.a. de inspec teur van het 1.0.M. A. C. Lindeman, de beide wethouders en afgevaardig den van de afdeling onderwijs ten stad- huize, predikanten uit de omgeving, kerkeraden, schoolbesturen, aannemers en architecten. Zij aller, hadden zich met andere belangstellenden en ouders verzameld in de aula. om gezamenlijk hun belangstelling en medeleven te tonen. De voorzitter, ds. Van Stekelenburg, opende de bijeenkomst met het geza menlijk zingen van Ps. 103 vers 1, een korte schriftlezing en gebed. Hierna hield hij zijn openingsrede. Hij memoreerde nog eens de hele lange weg die men had moeten afleggen om tot dit concrete te komen. Hij sprak zijn bewondering uit voor de pioniers van het eerste uur, waaronder de ook nu aanwezige ere-voorzitter, ds. v. d. Peut. Ook het hoofd, de heer Boeve, met zijn medewerkers kreeg een pluim voor het vele werk dat zij vooral in de moeilijke begintijd gedaan hadden. Na een dankwoord aan allen die op een prettige wijze geholpen hadden op deze 10 jaar lange weg, dat de stenen school er kwam, eindigde de voorzitter met „Dit alles is door de Heere geschied. Deze school staat in het midden van de nieuwbouw van Eist, maar ook in het midden van onze harten, daarom moeten wij bidden dat deze Christe lijke lagere school en de Chr. kleuter school, die morgen in ons oude nood gebouw gaat beginnen, mag bloeien ten gunste van de jeugd van Eist. Hiermee verklaar ik de school voor geopend." Hierna volgde een lange rij sprekers, KOOTWIJKERBROEK: Een koopman, die met een woonwagen rondtrekt heeft terecht gestaan voor het feit dat hij voor de derde keer zonder rijbewijs rondreed. „Ik rijd al vijf tien jaar zo", zei hij voor het kan tongerecht. Hoewel de eis over een geldboete sprak, maakte de kanton rechter er een onvoorwaardelijke 14- daagse hechtenisstraf van. WAGENINGEN: Het Wageningse ge meentebestuur heeft, behoudens de formele goedkeuring van G.S. en de Kamer voor de Binnenvisserij gun stig beslist op het verzoek van de plaatselijke hengelsportvereniging om het visrecht te mogen hebben van de nieuw gegraven vijvers in het Nudeplan bij het te bouwen rusthuis. Het zullen dan kweekvijvers voor jonge karpers worden. ZEIST: Nadat midden in de nacht in het centrum van Zeist een lichtmast omver gereden was, moesten de sur veillerende politie's tot hun ver bazing constateren dat een 29-jarige mevrouw uit Amersfoort in volko men benevelde toestand de bocht te ruim had genomen. Zij had bij ken nissen teveel bier gedronken. EDE: In Ede komt het de laatste tijd herhaaldelijk voor dat door onbe kenden zand in benzinetanks wordt gegooid. De politie stelt een inten sief onderzoek in. li LqiEKENFONPSLEVERAHClEtt^ met aan het hoofd loco-burgemeester Griffioen, die het een blijde zaak vond, daarin zich gesteund voelend door de gehele gemeenteraad, wanneer er iets ten gunste van het onderwijs gedaan kan worden. Inspecteur Lindeman waarschuwde hierna het bestuur en vooral het onder wijzend personeel, dat men nu niet klaar is, nee, nu begint het pas. *De ouders kunnen in deze maatschappij hun opvoedende taak slechts ten dele volbrengen, daarom moet de school dit aanvullen. Een moeilijke, maar mooie en dankbare taak. Na het voorlezen van een schriftelijke felicitatie van Rhenens burgervader, traden nog sprekers op van andere schoolbesturen, kerkeraden, het hoofd, de heer Boeve, die namens de hele staf een schilderen aanbood en enkele pre dikanten. De rij werd gesloten door de ere-voorzitter, ds. v. d. Peut, die tevens na het openen van een enveloppe met inhoud van de gezamenlijke aannemers en zingen van Psalm 119 vers 5, de plechtigheid besloot met gebed. De school was officieel geopend, be langstellenden konden de school gaan bezichtigen, iets waaraan in de avond uren ook aandacht besteed kon wor den. Ook de deuren van de oude nood- school, waar men reeds begonnen is met het geven van christelijk kleuter onderwijs, waren toen voor belangstel lenden geopend. Aardig is het nog te vermelden dat de kleurige mozaïk naast de hoofd ingang, voorstellende „De wonderbaar lijke visvangst" uit Johannes 21, zeker de moeite van het bekijken waard is. De beeldhouwster mevr. Thoden van Velsen, is de schepster hiervan. Ds. A. Stekelenburg, aan beide zijden ge flankeerd door be stuursleden van de Chr. school, sprak maandagmiddag de openingsrede bij de ingebruikname van het nieuwe schoolge bouw aan de Bea- trixstraat te Eist. Bankdirecteur J. J. Welle met pensioen „Gesteld dat u alles over mocht doen, zou u dan weer bij de bank terecht willen komen?" Onze vraag is amper gesteld als de directeur van de Rotterdamsche Bank N.V. te Veenendaal, de heer J. J. Welle, het antwoord geeft. „Overdoen? Ongetwijfeld! Ik heb het altijd een bijzonder aantrekkelijke functie gevonden en ik heb er nu als 65-jarige ook vrede mee, dat ik het veld moet ruimen voor jongere krachten. Het zal zeer zeker even wennen zijn, want ik kan me nu eigenlijk nog niet voorstellen wat gepensioneerd zijn betekent. Affijn, dat zien we dan wel weer „Heeft u prettige herinneringen aan de Veenendaalse periode?" „Ja! Zonder meer. Ik heb altijd met veel genoegen in Veenendaal gewerkt. Je kreeg natuurlijk enorm veel zakelijke kontakten en daardoor ook persoon lijke relaties. Maar dat alles neemt niet weg, dat ik thans graag weer terug keer naar mijn geboortestad Utrecht. Zoiets trekt toch altijd weer." We zitten met meneer Welle in de directiekamer van het Bankgebouw aan de Markt. Iedereen spreekt zo opgewekt mogelijk, maar toch loopt er als een rode draad doo.r al het gesprokene heen, het besef dat het hier een soort afscheid betreft. Afscheid van een man die vijftig jaar het Bankwezen op schitterende wijze heeft gediend. Wanneer hij op dat moment deze woorden op papier had zien staan, zou hij het interview waarschijnlijk direct afgebroken hebben. Hij heeft namelijk een uitgesproken hekel aan persoonsverheerlijking, zoals hy dat zelf noemt. Doch de waarheid mag gezegd worden en die is, dat de Rotter damsche Bank een van zyn beste zonen verliest. Van zoon van een vakkundig en ge acht machine-bankwerker tot bankdi recteur, dat is in enkele woorden de prachtige carrière van de in Utrecht geboren Jacobus Johannes Welle. Maar wat een zelfstudie en niet te vergeten doorzettingsvermogen moet dat gekost hebben. Als 15-jarige jongen werd hij jong ste bediende bij de firma Blijdestein en Zn. aan de Trans te Utrecht en daar had de jonge Welle al heel gauw door dat, als je iets wilde worden in het le ven, studie onontbeerlijk was. Hij kende zes werkdagen („van een vrije zaterdag hadden ze toen nooit ge hoord") van 's morgens half negen tot 's avonds vijf uur met een pauze van één uur. Daarbij kwam dan nog vijf dagen per week overwerk in de avond uren. Tóch besloot hij in zijn vrije tijd te gaan studeren; een besluit waar van hij later nooit spijt heeft ge had. De zeldzame vrije tijd die hem restte besteedde hij aan de voetbalsport. Dat was zijn hobby en hij is die jarenlang trouw gebleven. Zo speelde hij o.a. ge ruime tijd bij Voorwaarts en Kam pong. Als jongste bediende werd hij er ook op uitgestuurd om wissels te innen en dat was dé gelegenheid om te leren met geld omgaan. In 1917 werd de firma overgenomen door de Nat. Bankvereniging te Utrecht en bediende Welle kwam op de cou pon-afdeling terecht. Bijna twee jaar later had hij zijn di ploma's gehaald en hoewel hij het zelf in al zijn bescheidenheid toeschrijft aan „toeval", moet de toenmalige directie gezien hebben dat er iets in de knaap „stak". Ze nam een verstandig besluit en i plaatste hem over naar de Interne j Controle Afdeling bij de Centrale Administratie van de Nat. Bank vereniging. Het was een promotie die zich voort zette in het volgende besluit van de directie om hem toe te voegen bij de Externe Controledienst, de buitendienst dus. Als jongeman van 24 jaar ging de heer Welle voor het eerst op reis voor de bank. De eerste vestiging die hij bezocht was inderdaad, Veenendaal. Hij was er nog nooit geweest en schrok eigenlijk een beetje toen hij het „bankgebouw" in het hoekhuis aan de Markt zag. Een wat armzalig ge doetje, dat de grootse naam bank ei genlijk helemaal niet verdiende. Langzaam maar zeker beklom de Utrechtse bank-employe Welle de lad der van het succes. Nadat de Nat. Bank Ver. in 1929 was overgenomen door de Rotterdamsche Bank en de Controledienst verplaatst was naar Den Haag, kwam in 1943 het moment waarop zijn benoeming be kend gemaakt werd tot directeur van de kantoren Lochem en Borculo. Hoe hij zich op dat moment voelde? „Moet u eens luisteren! Dat u wat wilt schrijven nu ik weg ga, kan ik me best voorstellen, maar laten we het historisch houden. Wat ik als persoon gedaan en bereikt heb, zo zijn er dui zenden. Dus (Zie verder pag. 2) Tijdens een zeer druk bezoch te receptie in hotel De Koren beurs is maandagmiddag of ficieel afscheid genomen van de heer Welle. Het meest waardevolle van alle geschen ken was wel de Koninklijke onderscheiding, bestaande uit de Gouden medaille verbon den aan de Orde van Oranje Nassau, welke hem door bur gemeester Hazenberg werd uitgereikt. Ds. A. Terlouw uit Rotterdam-Feijen- oord, die in verband met zyn benoeming tot industriepredikant te Veenendaal door de Prov. Kerkvergadering is beroepen als predikant voor buitengewone werkzaam heden, zal vanavond om half acht intrede doen in de Oude kerk aan de Markt. In diezelfde dienst zal hij vooraf be vestigd worden door ds. T. Poot, docent aan „Kerk en Wereld" te Driebergen. Zoals bekend werd ds. Terlouw in 1919 te Utrecht geboren. Na zijn studie werd hij in 1944 door het prov. kerkbestuur van Zeeland toegelaten tot de evangeliebedie ning in de ned. herv. kerk. Van 1951 tot 1956 stond hij o.a. te Bennekom. VERZAKKING Toen vorige week tijdens de grote re genval een Wijkzuster uit Leersum haar auto in de Nederstraat parkeerde bleek bij haar terugkomst, dat de auto tot aan de assen in de weg was weggezakt. Met vereende krachten kon de wagen onbe schadigd weer uit de modder worden ge trokken. Door werklieden van de gemeen te werd de schade aan de weg snel her steld, voordat grotere ongelukken zou den gebeuren. De verzakking kwam, doordat de ondergrond nabij de riolering was weggespoeld. AANRIJDING Nabij de Openbare lagere Ireneschool stak vorige week plotseling de 6-jarige Wim Haast de Burg. Jhr. H. v. d. Bosch straat over en liep daarbij tegen een rij dende auto aan. De jongen werd met een hersenschudding thuisgebracht. KOSTBARE VERGISSING Vorige week vond er op de Kon. Julia- nalaan een bijzondere aanrijding plaats. De vrachtwagenchauffeur v. V. wilde met de auto voor zijn woning stoppen doch reed enige meters tever door. Zonder eerst achterom te kijken reed hij achter uit met de bedoeling voor zijn hek te stoppen. Tijdens deze manoeuvre is het hem ontgaan, dat juist achter de vracht wagen een personenauto, bestuurd door mej. B. was gaan parkeren. Het gevolg was, dat de achterzijde van de vrachtwa gen de voorzijde van de personenauto volkomen in elkaar drukte. De schade aan de personenauto is behoorlijk groot. BABYSIT-CENTRALE De Ger. Jongerenvereniging biedt voor de komende winter haar diensten weer aan in de vorm van een soort babysit centrale. Men kan zich namelijk van een vertrouwde oppas verzekeren, uiter aard tegen geldelijke vergoeding. Nachtelijke bezoekers bij de C.B.U. In de nacht van vorige week maandag op dinsdag j.l. is door minstens twee per sonen een ongewenst bezoek gebracht in het gebouw van de confectiefabriek C.B.U. aan de Industrieweg te Ameron gen. De inbrekers zijn binnengekomen door een raam, dat zij geforceerd hebben. Uit de manier van werken blijkt heel duidelijk, dat er amateur-inbrekers aan het werk zijn geweest. Na uit de werk plaats van de fabriek een ijzerzaag te hebben „geleend" hebben zij getracht hiërmede de in een nis verborgen kluis open te zagen, hetgeen slechts gedeelte lijk is gelukt. Aangezien echter de kluis deur met stalen bouten in de zijwanden is bevestigd kon men de deur niet open krijgen. Een klein bedrag werd gemist. De inbrekers zagen er verder schijnbaar geen winst in, en zijn er vlug weer vandoor gegaan. De plaatselijke politie en leden van de recherche zijn met be hulp van een speurhond op onderzoek uit gegaan, maar van de daders ontbreekt tot nu toe nog elk spoor. Zowel H., monteur te Veenendaal, als de officier van justitie, mr. Pfeil, gin gen vrijdag na afloop van de zitting van het Wagenings kantongerecht in hoger beroep. Aan H. werd ten laste gelegd, dat hij op zijn bromfiets iemand meegevoerd had, die zijn voeten niet aan weerszijden op steunen liet rusten, dat hij na een stopteken doorgereden was en tenslotte, dat hij aan de ver balisant een valse naam opgegeven had. Ik had het stopteken niet gezien, verklaarde H. De man, die ik achterop had wel, maar die zei het me later pas. Hij had een beetje veel gedronken en ik zou hem even naar huis brengen. Wel vreemd, dat iemand, die dron ken is, het wel opmerkt en u niet, vond de officier. Ik maak ook wel eens een fout in het verkeer, maar de manier, waarop u reageerde toen de verbali sant u op uw overtreding wees, was toch wel heel raar. Ik was een eindje voorbij de agent gestopt en toen hij bij me kwam, zei hij, dat ik mee moest naar het bureau, vertelde H. Hij vond het goed, dat ik eerst even naar huis ging, maar ik had me nauwelijks verkleed en het ge val aan een kennis verteld, die juist op bezoek was, of hij kwam al aan de deur om me te halen. En toen hebt u nogal onvriende lijke taal gebezigd, wist de rechter. Hij kwam zomaar binnen vallen, riep de verdachte, en dat ging al dade lijk van: Direct mee of ik zal je dit en dat Het kwam erop neer, dat u de ver balisant eerst op straat een valse naam opgegeven had en de straat waar u woonde, maar alle verdere gegevens weigerde, antwoordde mr. v. d. Brand. 10,of 2 dagen voor de overtre ding zelf; 40,of 8 dagen voor het doorrijden; 50,of 10 dagen voor het opgeven van een valse naam eiste de officier. Ik neem 't niet, schreeuwde H., ik ga in hoger beroep. Wacht u daar nu eens even mee, zei rechter v. d. Brand misprijzend, u bent nog niet eens veroordeeld. Het vonnis luidde daarna conform. Ik ga toch in hoger beroep, her haalde verdachte. Hoger beroep kunt u aantekenen op de griffie, maar nu u zo onbeleefd bent om het hier al te zeggen, laat ik, gezien uw houding eveneens appèl aan tekenen, kondigde de officier aan. H., koopman te Kootwijkerbroek, werd in juni voor de derde maal be trapt bij het besturen van een auto zonder rijbewijs. De eerste keer kostte hem dat een boete, de tweede maal, in maart van dit jaar, een hechtenis van drie dagen en ditmaal werd hij voor het Wagenings kantongerecht, waar hij vrijdag terecht stond, veroordeeld tot een hechtenisstraf van veertien dagen. Ik kan 't niet helpen, ik moet met m'n volk mee, zei H., die met een woonwagen rondtrekt. Dan moet u dat maar op een an dere manier zien te doen, vond rech ter v. d. Brand. Ik rijd al vijftien jaar zo, pochte H. Kunt u niet eens proberen een rijbewijs te halen? vroeg de officier. Per slot bent u het, die steeds de straf uit moet zitten, en niet wij. De eis luidde daarna 200,of 40 dagen, doch de kantonrechter maakte er een onvoorwaardelijke hechtenis straf van. B. en w. van Veenendaal hebben dc gemeenteraad voorgesteld de 100-jarlgc Julia na van Stolbergsehool over te brengen naar een nieuw schoolgebouw. De gemeente zou dan het oude schoolgebouw aan de Nieuweweg aankopen voor de somma van 169.000 gulden, inclusief dc woning van het hoofd. Een nieuwe 6-klassigc school zal moeten worden gebouwd in „De Pol", ruwweg aangeduid: het complex tussen de Nieuweweg en de Buurtlaan-west. Als de raad met het voorstel van b. en w. akkoord gaat zal dit zonder twijfel het mooiste jubileumgeschenk voor het schoolbestuur betekenen. Maar het is in het geheel geen geschenk van de gemeen te, omdat b. en w. in deze transactie ook behoorlijke gemeentelijke voordelen zien. Aanvankelijk werd door de raad in 1961 besloten de zgn. Nieuwewegse school grondig te restaureren. De kosten hiervan werden geraamd op 198.000 gul den. Inmiddels zijn er diverse besprekin gen met het schoolbestuur geweest en uiteindelijk kwam men tot de conclusie, dat men na alle verbeteringen dan nog maar in een zestig jaar oud schoolgebouw zou zitten, een schoolgebouw gelegen aan een drukke verkeersweg. De enige af doende oplossing bleek het bouwen van een nieuwe kleinere school te zijn. Het geldelijke voordeel voor de ge meente heeft kennelijk de doorslag ge geven. Door de bouw van een nieuwe school te stellen tegenover het restaure ren en onderhouden van het oude school gebouw bespaart men zich volgens de berekeningen van b. en w. een bedrag van ruim 4600 gulden per jaar. De stichtingskosten van de nieuwe school belopen volgens de ramingen een bedrag van 298.000 gulden, n.l. 40.000 gulden grondkosten, 210.000 bouwkosten en 48.000 gulden aan kosten van eerste inrichting. Men houdt er rekening mee, dat het oude schoolgebouw rond 1 december a.s. aan de «gemeente zal kunnen worden overgedragen. Totdat de nieuwe school gereed is moet de gemeente het oude ge bouw aan de Nieuweweg in bruikleen geven aan het schoolbestuur. Naast de Juliana van Stolbergsehool kampt ook de Centrale v.g.l.o.-school aan de Geerseweg met moeilijkheden. Het aantal leerlingen is de laatste jaren sterk teruggelopen en de financiële toestand is slecht. De exploitatiekosten van deze tien klassen rijke school liggen zo hoog, dat de kwaliteit van de leermiddelen zeer veel te wensen overlaat. Met alle mogelijke middelen tracht men het aantal leerlingen van de school op te voeren, hetgeen reeds enigszins is gelukt. B. en w. zijn tot de conclusie gekomen dat de school moet worden geholpen. Enerzijds door opvoering van het bedrag per leerling van 95 tot 130 gulden per jaar en anderzijds door overneming van het groot onderhoud van de school. Met het meest noodzakelijk onderhoud zal binnen afzienbare tijd een bedrag van 12.500 gulden gemoeid zijn. De school verkeert in het algemeen nog in vrij goede staat, maar de verf o.a. laat te wensen over. Aanvankelijk voelden b. en w. er niet veel voor het onderhoud over te ne men, maar afwijzing zal volgens b. en w. onherroepelijk tot gevolg hebben, dat het onderhoud meer en meer zal worden verwaarloosd en dat komt men op den duur op nog hogere kosten. Het derde voorstel van b. en w. betref fende de centrale v.g.l.o.-school, die thans Chr. school voor handel en bedrijf heet behelst het verlenen van geldelijke me dewerking tot een bedrag van ruim 3000 gulden voor het aanschaffen van leer middelen en het treffen van enkele voor zieningen aan het schoolgebouw. EERSTE VERGADERING C.P.B. Dinsdagavond hield het C.P.P. (Chiste- lijke Plattelandsvrouwen Bond) haar eer ste maandelijkse vergadering van dit winterseizoen. Voor deze avond was uit genodigd dhr. G. B. Wolters uit Stou- tenburg als onderwerp had hij gekozen: „Gij kent uw land" hetgeen werd verdui delijkt met prachtige dia's. Weer zes nieuwe leden kon het bestuur inschrijven zodat het aantal gestegen is tot veertig. RODE KRUIS GEEFT EHBO-CURSUS Ook deze winter zal er door de afdeling Renswoude van het Ned. Roode Kruis weer een EHBO-cursus worden gegeven. Zij die hieraan wensen deel te nemen, kunnen zich tot 15 oktober a.s. opgeven bij dokter Th. S. ter Velde, Oude Holle- weg 4 die deze cursus zal leiden. De werkzaamheden aan de stuw te Amerongen - een bouwproject dat jaren vergt - begint nu langzaam maar zeker tekening te krijgen. Twee gigantische bogen zyn nu al van verre te zien; een dc,rde moet nog verryzen. Een vreemde gewaarwording voor de bezoekers is het ongetwijfeld dat men, wanneer men in de bouwput loopt, zich in feite op de bodem van de rivier bevindt. Links op de foto is nog juist de spil te zien, waaromheen de wenteltrap gebouwd wordt naar het nog bekiste machinegebouw boven op de boog. De eerste boog is wat het betonwerk betreft gereed. Boven op het machinegebouw komt een losse plaat beton als dak. Door een dryvende kraan wordt dit „dak" er dan later af- gebeurd om de machines te kunnen plaatsen. De overspanning is totaal 100 meter en in het voorjaar van 1964 hoopt men met de montage van de stalen gedeelten te kunnen beginnen. Het doel van deze drie stuwen (Hagestein, Amerongen en Driel) is het opstuwen van het water naar het noorden. De aannemingssom van de stuw in Amerongen is rond 10.384.000,Nog enkele cyfers: aan staal ver bruikt men voor 5.000.000 en beton 70.000 m'. ASPIRANTEN HEMUR-ENGE NOG NIET OP DREEF Zaterdagmiddag speelden de senioren van de korfbalvereniging uit Amerongen tegen Doorn 2. Zij wisten deze wedstrijd met 5-1 te winnen. De adspiranten echter waren veel minder gelukkig, want zij konden het tegen de veel sterkere en veel beter spelende Meeuwen niet bolwerken. De Meeuwen waren sterk in de meerder heid en wonnen met 5-0. A.s. zaterdag zijn beide twaalftallen vrij. GUNNING BOUW DORPSHUIS GYMNASTIEKLOKAAL In de vergadering van de Stichting Verenigingsgebouw is de bouw van het aanbestede dorpshuis-gymnastieklokaal gegund aan de heer G. v. d. Brink uit Ede. Met de bouw zal nog deze maand worden begonnen. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enx. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1