Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Gemeente tracht V.G.L.0. uit benarde positie te halen „Ik ben een grensganger tussen de kerken" Straatnamen gevoelig punt WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Tabakstelers tevreden over nieuwe oogst Pittige geur FOUTEN Afscheid, bevestiging en intree ds. J. de Jager van Amerongen 37e JAARGANG VRIJDAG 4 OKTOBER 1963 Nr. 79 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhcnen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuort Edcrveen Renswoude Scherpenzeel UIT DE RAAD VAN VEENENDAAL Bijdrage voor plantsoen - als er nog geen gras te zien is - niet onbillijk C.P.B. telt reeds vijftig leden „Hoe kom ik in Amerika" BROUWER 37,50 waard 3 PN 095855 ZIEKTE VRIJWEL OVERWONNEN Industriepredikant Terlouw bij intrede „Voorwerker" Stadsproblemen Dankwoord H00FDSTR 91 VEENENDAAL ELST Positief EDERVEEN AMERONGEN Ds. J. de Jager nam afscheid van gemeente Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lQnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzcn op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De bewoners van het Schrijverspark hoeven zich niet verongelijkt te voelen, dat zij al geruime tijd twee kwartjes per week op de huur voor plantsoenaanleg betalen, terwijl zij nog geen grassprietje hebben gezien. Dit stelde burgemeester mr. dr. J. Hazenberg in de gisterenavond gehouden raadsvergadering uitdrukkelijk vast en hij werd in deze mening gesteund door het college van b. en w. en diverse andere leden van de gemeenteraad, die hun gevoelens lieten horen dan wel er instemmend het zwijgen toe de den. Men kwam tot deze conclusie na een discussie over deze aangelegenheid, die op het eerste gezicht ook een gevoel van onbehagen moet oproepen. Men betaalt dit bedrag inderdaad al een heel poosje er werd zelfs gezegd van 2jaar en er begint nu pas enig groen boven de zandwoestijn uit te komen. Maar men vergeet daarbij een heel belangrijk punt. Namelijk, dat de gemeente al de gronden tussen de flats heeft aangekocht, om de huurprijs voor de bewoners zo laag mogelijk te houden. Met andere woor den wil dit zeggen, dat de gronden ver beneden de kostprijs aan dit soort woningbouw zijn weggegaan. Bovendien bleek, dat men niet moet menen dat men met die twee kwartjes per week al het plantsoen heeft be taald. De werkelijke kosten liggen be langrijk hoger, terwijl ook de voor bereidende werkzaamheden voor plant soenaanleg, die uiteraard ook het no dige kosten, al lang geleden zijn be gonnen. Dit waren zo in het algemeen de ant woorden van de voorzitter en wethpu- der C. N. van Kuijk - de heer Joh. van Hardeveld sprong hen hierin later nog bij - op opmerkingen van de een beet je verontwaardigde heren P. G. van Ojik (CH) en Haggenburg (KVP). De eerste stelde, dat men moest be talen om op een beetje aardappelen te mogen neerzien, die ieman3 daar mocht poten en de heer Haggenburg noemde het zelfs een tarief voor het mogen baggeren door de modder. Beide heren meenden, dat de ge meente terug moest betalen en uit die meningen kwam ook even een voorstel voor de dag. Het voorstel van de heer Van Ojik - vanaf 1 oktober j.l. laten betalen en van voor die datum terug betalen - ging op in een voorstel van de heer Haggenburg, die wilde laten betalen vanaf de datum van aanleg. Met terugbetalen ziin we nog niet klaar, waarschuwde de voorzitter, want dan zijn er nog veel meer die zich on billijk behandeld gevoelen. Uiteindelijk nam de heer Haggenburg zijn voorstel toch maar terug, toen hij hoorde wat de gemeente op deze gron den moest toeleggen. Wel vroeg hij om ervoor te waken, dat deze situaties in Tijdens de laatstgehouden ledenver gadering van de afd. Veenendaal van de Christelijke Plattelandsvrouwen en Meisjesbond is het 50e lid ingeschre ven. Hieruit blijkt dat deze jonge af deling grote levensvatbaarheid bezit. Na de gebruikelijke agendapunten, werd een kort verslag gegeven van de excursie naar de fruitteelt in de Be tuwe. Onder de ingekomen stukken be vond zich een uitnodiging voor de pro vinciale vergadering, waarvoor zich een tiental dames opgaven. Brigadier Visser van de plaatselijke politie hield vervolgens een interessan te inleiding over veilig verkeer. Spreker wees op de schrikbarende toename van het snelverkeer in de laatste jaren en de ernstige gevaren welke hieraan ver bonden zijn als verkeersvoorschriften niet in acht worden genomen. De brigadier wees met nadruk op de noodzakelijkheid om jonge kinderen reeds vroegtijdig met het verkeer ver trouwd te doen geraken. De heer Vis ser lichtte een en ander met dia's toe en beantwoordde aan het slot nog tal van vragen. CEFA PRESENTEERT: De tweede film in het Cefa-programma voor dit seizoen wordt a.s. zaterdagavond 5 oktober a.s. in gebouw EItheto vertoond en is getiteld „Hoe kom ik in Amerika?" Het is een amusante onderhoudende film voor alle leeftijden waarin men meeleeft met de Duitse oorlogswees Helmut. Hij heeft in het na-oorlogse Berlijn een vriend gevonden in de Amerikaanse piloot Smith die in de luchtbrug naar Berlijn vliegt. „Je toekomst en je vaderland liggen bij de Air-Force" heeft Smith hem steeds voorgehouden, dus de grote vraag van Helmut is: Hoe kom ik in Amerika. Ondanks alle belemmeringen houdt de jongen dit strak in het oog en slaagt er dan ook in zijn doel te be reiken. S I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties het vervolg niet meer zouden voor komen. Hiervoor wilde het college wel zijn best doen, volgens de voorzitter, maar garanderen kon men niets. VGLO-VERNIEUW1NG Met maar liefst zeven voorstellen kwam het onderwijs ook weer behoor lijk aan de trek in deze vergadering. Daarbij kwam uitvoerig de situatie en de levensvatbaarheid van het voort gezet lager onderwijs in het huidige onderwijsbestel ter sprake. Dit naar aanleiding van drie voorstellen met be trekking tot deze soort van onderwijs. In de eerste plaats tot verhoging van het bedrag per leerling van 95 tot 130 gulden, ten tweede tot overneming van het groot onderhoud van de centrale v.g.l.o.-school, thans geheten Chr. school voor handel en bedrijf, aan de Geerseweg en ten laatste tot het ver lenen van geldelijke medewerking aan deze school voor het aanschaffen van leermiddelen, schoolbehoeften en ver anderingen aan het gebouw i.v.m. ver schillende nieuwe onderwijsmethodes. Met dit alles tesamen was een flink bedrag gemoeid en het werd van de raad gevraagd om het v.g.l.o. te „red den" en te halen uit de benarde situa tie waarin het thans verkeert. SCHOLENCONCURRENTIE De wethouder van onderwijs, de heer R. Koppenberg, weet de daling van het leerlingenaantal niet aan het bestuur en het personeel, maar 1. aan degenen, die een verdergaande verbijzondering van het onderwijs bewerkstelligen en 2. aan de statuskwestie van de ouders. Op dit laatste punt doorgaand zei de wethouder, dat gebleken is dat vele ouders hun kind liever als een slechte leerling bij het u.l.o. hebben dan als een goede bij het v.g.l.o. Ook ligt de schuld hiervan bij de hoofden van scholen, die het belang van hun eigen school niet builfcn be schouwing kunnen laten en daarom niet objectief zeggen welke leerling wel en welke niet op hun school thuis hoort, afgaande op de capaciteiten. Hij maande tot voorzichtigheid op dit punt. Er moeten nog niet meer vakjes wor den gemaakt in het voortgezet onder wijs. Mr. J. F. van Leeuwen (AR), hierop inhakend wees op het funeste van het werven van leerlingen om het aantal leerkrachten op peil te houden. Op die manier verliest men het belang van de leerlingen uit het oog. Hij spoorde aan tot behoorlijke samenwerking, in plaats van elkaar te beconcurreren. Het laatste kost de gemeente geld en de leerlingen worden er de dupe van. Daarvoor had de heer Van Leeuwen reeds betoogd, dat het v.g.l.o. hier niet aantrekkelijk was, omdat het niet veel meer zou zijn dan een doublure van het lager onderwijs met wat franje. Ook van mr. Van Leeuwen's kant geen verwijten aan bestuur, hoofd en per soneel. Hij meende evenwel, dat men een stap in de goede richting zou doen door de aangegeven leerlingen eerst psychologisch te testen. ZOETHOUDERTJE Ook de heer M. Bastmeijer (CH) had vroeger in het v.g.l.o. maar een soort zoethoudertje gezien, om de tijd tussen de lagere school en het gaan werken te overbruggen. Thans voelde hij er toch veel voor om alle mogelijke me dewerking te geven, omdat men het onderwijs in andere banen gaat leiden. Meer gericht op het toekomstige werk. DOOR DE VLOER De Juliana van Stolbergschool werd zonder slag of stoot door de gemeente overgenomen. Volgens b. en w. levert deze transactie de gemeente een jaar lijks voordeel op van ruim 46 honderd gulden. De gemeente kocht de oude „Nieu- wewegseschool" voor 169 duizend gul den, verleende medewerking voor de bouw van een nieuwe school met zes klassen in de directe omgeving van het oude gebouw (geraamde kosten 298 duizend gulden) en gaf het oude ge bouw voor niets in bruikleen aan het schoolbestuur voor de tijd, dat de nieu we school er nog niet staat. Staande vergadering werd nog een achtste (spoed) voorstel aan de onder- wijsserie toegevoegd, n.l. tot het tref fen van voorzieningen aan het oude gebouw aan het einde van de Hoofd straat, waarin de Chr. kleuterschool is gevestigd. Hier was men namelijk door de vloer gezakt en door dit onwelkome voorval werd het kleuteronderwijs aan die school ernstig gestagneerd. De raad stond het gevraagde bedrag van rond 2 duizend gulden vlot toe, maar de heer Van Leeuwen knoopte er toch even de vraag aan vast, wanneer deze school zou verdwijnen uit dit ou de en uitermate vervallen gebouw. Het is goed geld tegen kwaad geld gooien, aldus spreker. Wethouder Koppenberg wilde dat hij het wist. Dit noodgedwongen weinig bevredigende antwoord hield toch in, dat er terdege moeite wordt gedaan. ZOVEEL HOOFDEN De gemeenteraad beschouwt de Vee- nendaalse straten als zijn bloedeigen kinderent getuige de interesse bij het geven van namen aan di estraten. B. en w. hadden voorgesteld aan drie straten in de Industriewijk de namen Laan der Techniek, Exportstraat en Vlijtstraat te geven, maar verschillen de raadsleden hadden daar andere ge dachten over. De heer A. Visser (CH) bijvoorbeeld was er echt voor gaan zitten. Hem had de uitgang van „industrie" - op haar beurt weer van de reeds bestaande naam Industrielaan - door het hoofd gespeeld en de heer Visser was daarop verder gaan doorborduren. Uit zijn brein waren toen ontsproten: construc tie, transactie, economie, energie, ex ploitatie, expeditie, negotie, produktie enz. In dezelfde lijn noemde de heer B. van Remmerden (PvdA) nog Expansie straat, in de plaats van de Export straat die hij een onding vond. De heer Haggenburg had het meer in de richting van natuurkundigen, zo als Edison, Röntgen e.d. gezocht, ter wijl mr. Van Leeuwen met atoom, electra en diesel op de proppen kwam. Dat b. en w. deze zaak niet licht had den overwogen bleek uit de medede lingen van de voorzitter, dat er zelfs tweemaal in het college over deze straatnamen was gepraat. Toch achtte de voorzitter het de moeite waard het punt terug te nemen om zich als col lege nog eens nader over te beraden. VAARWEL Met de Ned. Spoorwegen werden twee overeenkomsten aangegaan inzake het maken van overwegen. Eén tussen de Boslaan en de Ambachtsstraat en één in de door te trekken Westersingel, waarbij inbegrepen het opruimen van de bestaan de overweg in de Geerseweg. De laatste overweg riepen verschillende raadsleden een soort geforceerd .vaarwel' toe. Men had hem zo graag gehouden, maar men begreep na alle moeite van b. en w. dat deze kans er beslist niet inzat. De heer Bastmeijer wilde de exe cutie in ieder geval zien uit te stellen tot de nieuwe overweg in de Westersingel klaar was. Mevr. H. Buddingh-de Vries Lentsch (VVD) was met vele mensen teleurgesteld dat de overweg moest ver dwijnen, maar de spoorwegen zijn niet te vermurwen, dacht zij. Ook al omdat de bewuste overweg te dicht bij het empla cement ligt. (zie verder pag. 4) Vorige week is de Valleiriks uit gegeven by Radio Ballegoyen te Rhenen en niet gevonden. De waarde is hierdoor weer ge stegen, zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer ZEVENENDERTIG GULDEN VIJFTIG waard is. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmid dag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. ZONDAGSSCHOOLLEIDSTER IN HUWELIJKSBOOTJE De zondagschoolleidster mej. C. v. d. Vliert trad 1 oktober in het huwelijk met de heer G. Lagerwey. Hun viel bij de kerk een extra ontvangst ten deel. Zondagsschoolkinderen maakten hun opwachting met een ereboog. Tien jaar lang heeft zij de zondagschool ge leid. Dit jaar zal zij dit nog blijven doen, dan zal een ander haar plaats in moeten nemen. Nu de tabak in de streken rond Rhcnen, Eist en Amerongen geoogst is, hebben de tabakstelers de ty*d gekregen de balans van dit jaar op te maken. En het moet ge zegd: men is over het algemeen best tevreden. De beruchte blue-mould die de laat ste jaren de gehele tabaksteelt lam dreigde te leggen, is vrywel geheel overwonnen. Dit verheugende resultaat heeft men grotendeels te danken aan de bcspuiting met be strijdingsmiddelen, welke, mede op aandringen van de Voorlichtingsdienst, op grote schaal is toegepast. Desondanks is de tabaksbouw in deze streek sterk teruggelopen. Een voorbeeld: in Amerongen werden een jaar of tien geleden ruwweg 22 ha. tabak verbouwd: Dit is thans teruggelopen tot ongeveer een derde daarvan. Op het ogenblik ziet men bij de te lers weer de mooie bladeren aan de spijlen hangen en ruikt men weer de pittige geur die deze tabak verspreid. Omtrent de afzet-mogelijkheden zijn hier en daar wel enkele moeilijkheden gerezen. Er zijn namelijk nog te weinig tabaks-handelaren die interesse voor de inlandse tabak tonen. Deze geringe belangstelling van de zijde van de handelaren is niet te zoe ken in de kwaliteit, doch enkel en al leen dat de hoeveelheid voor de han delaren te klein is. „Tot de kerken van Veenendaal zou ik dit willen zeggen: men moet mij niet zien als een buiten beentje, maar in uw midden hoop ik mijn werk te doen. Inderdaad, ik ben ned. hervormd maar dat wil geenszins zeggen, dat ik een jager ben om ziel tjes te winnen voor de hervormde kerk. Integen deel u moet mij zien als een grensganger tus sen de kerken. Men zal mij de vrijheid moeten gunnen die bij dit werk hoort". Deze woorden klonken woensdagavond vanaf de kansel van de bijna geheel bezette Oude Kerk aan de Markt toen de nieuwe industriepredikant van Veenendaal, ds. A. Terlouw, daar zijn intrede deed. De plechtig heid werd bijgewoond door een groot aantal ker kelijke en burgerlijke autoriteiten o.w. het ge meentebestuur van Veenendaal, directies van ver schillende bedrijven, vertegenwoordigers van vak beweging, ondernemingsraden en de Stichting Evangelie en Industrie, alsmede collega-predikan ten, een afgevaardigde van de Provinciale Kerk vergadering en tal van inwoners van Rotter dam. Ds. Terlouw had voor zijn intrede-pre- dikatie dezellfde tekst gekozen als waar mee hij vooraf bevestigd was door domi nee T. Poot, docent aan „Kerk en We reld" te Driebergen. Het was Handelingen 23 11 waar staat: Heb goede moed Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van mij getuigd hebt, alzoó moet gij ook te Rome getuigen. De preek van de nieuwe industriepre dikant was vrij kort, doch bijzonder in dringend. In het begin stelde hij reeds, dat een gemeente haar predikant op zijn tijd de ruimte moet geven fouten te ma ken. „Een predikant is geen apostel en ook echt geen buitennissig man. Hij is al- SI'REEKBEURT IN SIONSKERK Op uitnodiging van de jongelingsver eniging „Immanuel" komt ds. Van de Bos uit Gorinchem donderdagavond 10 oktober a.s. een spreekbeurt vervullen in de Sionskerk. De toegang tot deze bijeenkomst welke om half acht be gint, is vanzelfsprekend vrij. EERSTE PRIJS VOOR „RITMEESTER" De wandelsportvereniging Ritmees- meester heeft zaterdag deelgenomen aan de Jan van Schaffelaartocht te Barneveld. Met maar liefst 728 pun ten werd op de 15 km beslag gelegd op de eerste prijs, hetgeen een fraaie wisselbeker alsmede een eerste-prijs- beker opleverde. De tweede prijs op deze afstand was voor de Amerongse club De Woudlopers met 691 punten. leen geroepen zijn eigen ik te kruisigen en daarvoor in de plaats Christus te stel len", aldus ds. Terlouw. Doelend op de tekst zei hij voorts: „Te gen Paulus wordt gezegd dat hij moét ge tuigen. Dat moéten is de schakel naar het werk van Christus en de dienaren wor den hierbij ingeschakeld. Gelukkig is dit werk niet van ons afhankelijk. Paulus moet naar Rome, maar daar is al een gemeente. Dat heeft Christus al verzorgd. Hij is onze voorwerker". Dit laatste hads ds. Terlouw, zoals hij zei, in Rotterdam leren verstaan. Hij ver telde van zijn ontmoeting met een be jaarde vrouw die ernstig ziek was. Ze was café-houdster, een echte rauw-dauw, maar toch vol humor. „Toen ik bij haar kwam luisterde ik al leen maar, want door de ervaringen kun nen ze mij met de buitenkant niet mis leiden, hoe vroom ze er ook mogen uit zien. De vrouw zei dat ze al vijftig jaar niets aan het geloof had gedaan. Er was nooit een ouderling of predikant bij haar geweest en zo biechtte ze maar verder. Totdat ze op een bepaald moment zei: en nou moet God mU hebben. Geen ou derling, geen predikant, geen christen had hier gewerkt, maar toch ontmoette ik hier een mens die naar God vroeg".. Vervolgens stelde ds. Terlouw dat het doorgeven van het Evangelie een prach tige leuze is, „maar dan geadresseerd". „Het evangelie is geen reclamefolder die huis aan huis verspreid wordt. Nee, het moet gericht z(jn, net als de moderne reclame. En dan vanzelf sprekend niet beperken, want dan wordt het krachteloos". Het probleem van de vervlakking van de kerk werd door ds. Terlouw eveneens vakkundig aangesneden. Hierover zei hij o.m.: „Wij leven in een tijd van verstedelij king en industrialisatie. Heel ons land krijgt stadscultuur en stadsallures. De kerk op het platteland krijgt dezelfde problemen als de stad. Wij moeten dit nuchter tegemoet treden. Industrie be tekent mentaliteit van de stad en tot de kerk wordt gezegd: ook dóór moet gij getuigen! Dat is de roeping der kerk en als dit werk niet samen gedaan wordt, draagt het het teken van vergeefsheid". Na zijn predikatie sprak de interkerke lijke industriepredikant een dankwoord, allereerst tot zijn bevestiger, ds. Poot uit Driebergen en vervolgens tot het ge meentebestuur hetgeen hij er op voorbe reidde eerst wel even te moeten omscha kelen van de metropool Rotterdam naar het dorp Veenendaal. De directies van diverse bedrijven en het bestuur van de Fabrikanten Vereni ging Veenendaal kregen te horen, dat zonder hen het werk van de Stichting Evangelie en Industrie niet van de grond gekomen zou zijn. Tot zijn collega's zei ds. Terlouw ten slotte: „Mijn wens is dat wij samen mogen staan in de dienst van de Ko ning die komt. Wij verwachten er geen wonderen van, maar God schenkt ons de genade dat alle werk, in Zijn naam begonnen, niet tevergeefs is!" •ft SfetiMU voor betere uurwerken iiiüJ CULT. NAT. HIST. VER. „ZUID-OOST UTRECHT" OPENDE SEIZOEN MET DRUK BEZOCHTE AVOND Woensdagavond opende de Cult. Nat. Hist. Ver. „Zuid-Oost Utrecht" het nieuwe seizoen met een zeer druk be zochte lezing. Voor het voetlicht tra den de heren Dirksen en Lakerveld, die kwamen verhalen over hun reis avonturen in Afrika. Na de opening van secretaris Van Rhee namen de beide avonturiers de leiding over voor een spectaculaire ope ning met een grote Afrikaanse trom mel. Hierna werd de stampvolle zaal in duisternis gehuld en de filmprojec tor ingeschakeld. Eerst werden dia's vertoont, waarbij het accent op de flora kwam te liggen. Na de pauze kwamen de dieren aan bod, vastgelegd op het celluloid van de kleurenfilm. Ook de kleine Pyg meeën traden als filmsterren op. De heren Dirksen en Lakerveld leg den deze avond weer veel eer in. Deze beide heren die een gedeelte van het jaar keihard werken en dan samen op safari gaan mochten als dank hiervoor een warm applaus en als stoffelijke blijk van waardering een kleurenfilm en diaraampjes als herinnering mee naar huis nemen. CRESCENDO GEEFT TAPTOE Zaterdagavond vertoont de muziek vereniging Crescendo zich weer in het openbaar. Na een rondgang door het dorp wordt een taptoe gegeven op de hoek Franseweg-Woudweg. Toch is men er in de kringen van de telers van overtuigd dat de op brengst van de tabak altijd nog het hoogst is, vergeleken bij an dere landbouwgewassen. De vraag of de tabaksteler momenteel een reden van bestaan heeft, kan thans nog positief beantwoord worden, althans in die zin dat het geen hoofdberoep meer is. Door de ontwikkelingen is het een (goede) bijverdienste geworden op de ge mengd agrarische bedrijven. Wat de toekomst betreft deze ziet er nu niet bepaald rooskleurig uit. Door de uitbreiding van de bevolking zal veel cultuurgrond opgeofferd moeten worden aan woningbouw e.d. Het einde hiervan is nog niet in zicht. Hopenlijk blijft er voldoende grond over om de tabakscultuur in stand te houden. Temeer daar men thans met succes de crisis van de blue-mould heeft overleefd en het dus jammer zou zijn wanneer de tabak door gebrek aan agrarische gron den toch zou moeten verdwijnen.... MODESHOW TEN BATE VAN VERENIGINGSGEBOUW De commissie tot Stichting van een Verenigingsgebouw te Ederveen ont plooit volgende week weer een van haar activiteiten. Woensdagavond wordt in het Marktgebouw aan de Schras een modeshow georganiseerd door de fa. Diepeveen uit Veenendaal. De show is van 7.30 tot 9.30 uur. Enkele honderden kaarten werden reeds verkocht; een bewijs dat een der gelijk evenement de interesse heeft van de Ederveense dames. Er zijn nog en kele kaarten beschikbaar, die mogelijk op de avond van de show aan de in gang van het gebouw kunnen worden gekocht. Wil men echter zeker zijn van een kaart dan kan men bij mevr. C. Ruttenberg aan de Luntersekade nog terecht, maar de voorraad is zeer be perkt. Op de avond van de modeshow is het gebruik van een koffiecomplèt ver plicht. De gehele opbrengst van de modeshow komt ten goede aan de stich ting Verenigingsgebouw. In verband met het vertrek van ds. De Jager, hield deze in de raadzaal dezer gemeente een afscheidsavond. Deze avond werd zeer druk bezocht. Door velen werd de fam. De Jager een afscheidscadeau aangeboden. De avond begon voor de fam. De Ja ger wel wat teleurstellend omdat door een misverstand in de organisatie bij aankomst de deur nog gesloten bleek te zijn. Een en ander was echter spoe dig opgelost. Zoals bekend vertrekt ds. De Jager met zijn gezin naar Rotterdam, waar deze predikant een beroep heeft aan genomen. Er waren deze avond talrijke leden die van de gelegenheid gebruik maakten om van hun predikant af scheid te komen nemen. Daarna werd door de kerkeraad, het college van kerkvoogden, het college van notabe len en afgevaardigden van de Jeugd commissie afscheid genomen. De president kerkvoogd, de heer K. G. Tiel, hield een korte toespraak, waarna de scheidende predikant een foto van het exterieur van de St. An- drieskerk in een zilveren lijst en een langspeelplaat werd aangeboden. Zondagmiddag om 14.30 uur wordt door ds. J. de Jager zijn afscheidspreek gehouden in de St. Andrieskerk in Amerongen, waarna hij op 13 oktober a.s. zijn intrede in Rotterdam zal doen. Ds. J. de Jager zal zondag 6 oktober a.s. afscheid nemen van de Hervormde Ge meente van Amerongen en de week daarop, n.l. zondagavond 13 oktober a.s. om zeven uur in de Vredeskerk, na vooraf 's morgens om tien uur in de Irene- kerk te zijn bevestigd door ds. A. Baas uit Katwijk aan den Rijn, intree doen als predikant van de Hervormde Gemeente van Rotterdam-Vreewijk, waar hij beroepen is in de vakature van ds. P. D. Steegman, die in verband met zijn benoeming tot koopvaardij-predikant te Singapore op 7 april van dit jaar is bevestigd als predikant voor buitengewone werkzaamheden. Ds. De Jager werd op 20 augustus 1919 uit een drogist-opticiënsgezin te Ede geboren. Hij bezocht eerst het christelijk lyceum te Arnhem en stu deerde daarna nog theologie aan de rijks universiteit te Utrecht. Nadat de heer De Jager in augustus 1946 door het provinciaal kerkbestuur van Noord Brabant en Limburg was toegelaten tot de evangeliebediening in de Neder landse Hervormde Kerk en hij van au gustus 1946 tot juli 1947 eerst een klein jaar de Hervormde Gemeente van De Lier in het Westland als hulpprediker had gediend en hij daarna nog onge veer een jaar te Steenwijk en te 's- Hertogenbosch werkzaam was geweest als geestelijk verzorger van de daar gelegerde militairen werd hij op 3 ok tober 1948 door ds. P. Hakkesteegt uit Zelhem bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente van Jutphaas. Op 21 maart 1954 verwisselde ds. De Jager deze gemeente met die van Amerongen, waar hij werd bevestigd door ds. C. W. Corts uit Vianen. Tijdens zijn ambtsbediening te Ame rongen was ds. De Jager daar o.a. voor zitter van de zondagsschool en van de interkerkelijke evangelisatiecommissie; vice-voorzitter van de christelijke la gere school en voorzitter van de chris telijke kleuterschool en in die hoeda nigheid werd door hem in januari 1958 te Amerongen een nieuwe christelijke kleuterschool geopend. Van zijn hand verschijnen vrij regelmatig meditaties in het Hervormd Weekblad „De Gere formeerde Kerk". Op initiatief van ds. De Jager wer den in de laatste twee jaren regelmatig interkerkelijke diensten gehouden, zo wel in het kerkgebouw van de Her vormde Gemeente als ook in dat van de Gereformeerde Kerk.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1