Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Moderne presentatie Accent op streek-nijverheid Zakelijk en tóch gezellig Demonstraties Voorlichting Volksuniversiteit had bijzonder goede seizoenopening Deelnemers VEWIBETO 5 - WAAK IS DE - VALLEI-RIKS? ELST OVERBERG RENSWOUDE Bewusteloze vrouw aangetroffen 37e JAARGANG VRIJDAG 11 OKTOBER 1963 Nr 81 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg O verberg De Haar Ede - Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel DE VEWIBETO - 5 IS KLAAR Vraag niet hoeveel moeite, tijd en natuurlijk ook geld het de standhouders heeft gekost, maar ze is klaar Zoals het een goed gastvrouw betaamt, heeft ze op charmante wijze toilet gemaakt en thans wacht iedereen ietwat opgewonden en wellicht een tikkeltje ongeduldig op de gasten. Natuurlijk is men uitermate benieuwd wie er allemaal zullen komen. Het hooggeëerd publiek is een belangrijk - zo niet het belangrijkste! - „onderdeel" van een beurs, want zon der bezoekers zou ook de Vewibeto, ondanks alle inspanning, een troosteloze vertoning worden. Deze negatieve gang van zaken zal zich hier ongetwijfeld niet voordoen. Integendeel - er zullen gasten komen mannen, vrouwen, kinderen, echtparen, bejaarden, teenagers, mensen uit de plaats zelf en mensen uit de wijde omgeving. Ze zullen zich allemaal „vergapen" aan de kleur en schittering van deze Jubileumbeurs, één van de beste ZELDZAME BLOEMENPRACHT Ook apen Vrouwelijk uit de reeks exposities, die de winkeliersvereniging „Handel en Nijverheid" in deze streek tot leven heeft weten te brengen. Wat er allemaal te zien is Wanneer dat allemaal systematisch op papier gezet zou worden, zou zelfs deze complete editie te klein zijn om het allemaal te vermelden. Men moet zoiets, om het op volle waarde te kunnen schatten, van stand tot stand met eigen ogen zien. Zeker, er zullen gasten zijn die Vrouwe Vewibeto na afloop, hier en daar verwijten maken. Misschien vinden ze de gehele expositie wel over-georganiseerd of voldoet het helemaal niet aan de gestelde verwachtingen. Tóch zal dit maar een kleine categorie zijn, vooropgesteld dat er ontevreden gasten zijn. Het gros van de duizenden bezoekers zal later rond uit moeten toegeven, dat handel, industrie, gemeente en sociale instellingen gezamenlijk iets hebben gepresteerd, waarop niet alleen zij, dcch ook de gehele streek trots op kan zijn. De heer W. C. H. Dekker bevorderd tot hoof d-inspecteur VewibetoVerkeer Om te stelen 3311 Hoe werkt dat Zelf zien OP DE VEWIBETO 5 ^etzauuiale DAMES- CT WAARDE 40, F Q 37212 Demonstratie-avond E.H.B.O. afdeling Eist Meester Bos stapte in huwelijksboot 2^ C.J.V. vierde feest OPEN en DICHT BROUWER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 HJnen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent AbonnementsprOs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Vewibeto wacht op haar gasten Zoals gezegd: het zou, vooral op deze plaats, ondoenlijk zijn een complete voorbeschouwing te geven van de vol ledige „inhoud" van de beurs. Er zijn in totaal zeventig stands en natuurlijk introduceert iedere deelnemer in zijn of haar branche iets nieuws of aparts. Om desondanks iets te proeven van hetgeen de bezoeker aan de beurs te wachten staat, hebben we de opbouw van de schitterende bloemenstand, recht tegenover de ingang, van nabij gevolgd. Qua oppervlakte is het een van de grootste stands, waarin bloemstukken verwerkt zijn van honderden guldens. De trots van de standhouder zyn de Prothea's uit Zuid-Afrika. Weken geleden werden deze mans hoge bloemen van een ongekende schoonheid, via een importeur in Zuid- Afrika besteld. Ze werden in het war me land zorgvuldig verpakt en per vliegtuig naar ons land getranspor teerd. Hoeveel zoiets kost? Ach daarover behoeven wij ons geen zor gen te maken. Net als de pluimen uit Japan, werd het kostbare vrachtje uitermate zorg vuldig geplant en met plastic tegen tocht en kou beschermd. En nu maar hopen dat ze in ons klimaat tien dagen lang goed blijven Onze „voorouders" - twee leuke aap jes van Burgers Dierenpark - zullen eveneens present zijn. Of zij ons in stilte uitlachen of wij hen het zal altijd een onbeantwoorde vraag blijven. In dezelfde bloemenstand krijgen de apen gezelschap van een veertigtal goudvissen die onderdak vinden in de kunstmatig aangelegde vijver. Ook al zo'n karwei dat vele hoofdbrekens heeft gekost. Er moest een fontein aangelegd wor den alsmede verlichting onder en bo ven water. En alsof dat nog niet moei lijk genoeg was werden er bloemstuk ken in het water aangebracht. Behalve apen krijgt men in een an dere stand jonge panters te zien. Het heeft natuurlijk niets met de eerder vermelde aapjes uit te staan, maar in de directe nabijheid van deze diertjes worden op gezette tijden ex clusieve bruidsbouquetten geëxposeerd. Echt iets voor toekomstige bruidjes om nu eens van dichtbij en natuurlijk zonder enige verplichting het bouquet te bekijken waarmee ze misschien in de toekomst het stadhuis zullen be treden. Zo zijn er op de beurs natuurlijk dui- Dwars door de Himalaya ging het woensdagavond j.l. tijdens de opening van het nieuwe seizoen van de Volksuniversiteit Veenendaal. Het was weer zo'n populair wetenschappelijke „pakker" waarmee de Veenendaalse V.U. in het ver leden ook reeds succes heeft gehad. De capaciteit van het gebouw „Eltheto" dat men voor deze gelegenheid in plaats van het knusse zaaltje van 't Trefpunt had afgehuurd, was wel nodig. De zaal was niet volledig bezet, maar toch goed ge vuld met voor het merendeel jeugdige bezoekers voor wie men de toegangs prijzen tot de helft had gereduceerd. De heer W. C. H. Dekker, inspec teur-korpschef van gemeentepolitie te Veenendaal, is per 1 oktober j.l. be vorderd tot Hoofd-InspecteurDe heer Dekker is 46 jaar. Hierover was de vice-voorzitter, de heer D. Philips, die bij afwezigheid van V.U.-voorzitter dr. J. G. Thoomes, de avond opende wel bijzonder verheugd. Er wordt, aldus de heer Philips, dik wijls gezegd dat de jongelui van heden veel kwaad doen, maar het blijkt dat de teenagers en twenners, naast hun belangstelling voor gitaarmuziek, ook door een dergelijk onderwerp interesse hebben. De film „Dwars door de Himalaya" handelt over de expeditie die in 1962 door een groep bergbeklimmers en geo logen onder leiding van de Nederlan der Prof. Dr. C. G. Egeler werd ge maakt. Het was een bijzonder goede kleurenfilm, waarvoor de opnamen werden gemaakt door de Fransman Terray, die tevens de leiding had van de groep van vier aan de expeditie verbonden alpinisten. Deze Terray staat bekend als de bes te berggids ter wereld en de man, die tot oordelen hierover bevoegd was, trad woensdagavond op als explicateur bij de film. Deze, de heer van Lookeren Campagne vormde met twee van zijn De hoofdtoegang van de Ve wibeto is vanaf de Kerkewijk (centrum) via de J. G. Sand- brinkstraat (langs het post kantoor) naar de Brouwer straat (vlak bij de nieuwe flats in het Schrijverspark). Het parkeerterrein voor fiet sen en bromfietsen is bij het OCB-gebouw. Auto's en motoren kunnen worden geparkeerd op het ter rein bij het postkantoor. De ca 400 meter vanaf de par keerterreinen tot aan de beurs dient te voet te worden afge legd. Bezoekers die per bus komen dienen uit te stappen bij de halte Markt. Vanaf de halte is het ca 3 minuten lopen naar de beurs. De twee busondernemingen is verzocht, indien mogelijk ex tra bussen in te leggen. zend en één andere dingetjes waarvoor vooral de vrouw speciale belangstel ling zal hebben. Een geheel andere bezienswaardig heid vormen fietsen uit de jaren 1860 en 1880. Van de bloemen, apen, papegaaien en goudvissen wordt de aandacht auto matisch getrokken door de fruitstand die een doorlopend onderdeel is van de bloemenstand. De veilingen Resteren, Utrecht en Westland maken het hier de be zoekers wel moeilijk! In die zin, dat er van het geëxpo seerde fruit bijna niet af te blijven is. Druiven, appels, perziken allemaal even mooi. Om zo in te bijten. Het TELEFOONNUMMER van de Vewibeto-5 is Trouwens - heeft u wel eens gezien wat er van een paar bosjes wortelen, een enkele rode en witte kool, alsmede wat andere soorten fruit, een fantas tische fruitmand valt te maken? Veenendaal is gelukkig niet de si gaar, maar wél de sigarenplaats. Hoe veel mensen echter in zuid-oost-utrecht hebben wel eens gezien hoe een si gaar gemaakt wordt? Behalve de werknemers in dit soort bedrijven, zijn het er niet veel. Wie zijn ogen op de beurs de kost geeft, ziet er verschillende machines in ac tie. Sigarenmachines, metaalmachines, drukkerij-machines enz. Het is een bijzonder interessant on derdeel van de beurs, datvooral wel in de belangstelling zal komen te staan van mannelijke bezoekers. Voor wie de machines een open boek zijn, kan bijvoorbeeld de muziek inte resse kweken???? Er wordt, om nog maar eens een klein voorbeeld te noemen, een gloed nieuw orgel geïntroduceerd, dat voor het eerst op de Firato getoond mocht worden en aansluitend daarop naar de Vewibeto kwam. Het is een ultra-modern electronisch orgel met een geheel eigen karakter, dat zelfs aangesloten kan worden op de radio en last butnot least heel gemak kelijk te bespelen is. Zo zou men uren kunnen doorgaan om alle noviteiten en technische snuf jes op te noemen. Variërend van de nieuwste kinder stoelen tot de meest moderne huiska mer-verwarming en van de nieuwste zijn 70 sterk uiteenlopende stands ondergebracht op een totale overdekte oppervlakte van 4500 m2. zijn 15 controleurs in dienst die kenbaar zijn aan een witte band om de arm met daarop de letters VEWIBETO. Zij kunnen alle inlichtingen ge ven. is een vaste telefoniste-om- roepster. Het telefoonnummer van de beurs is 3 3 11. heeft men de kassa in het ver lengde van de J. G. Sand- brinkstraat geplaatst in de Schrijverswijk. is de ingang tevens uitgang. I worden de looprichtingen door middel van pijlen aangegeven en om de andere dag gewij zigd. wordt een dag-en-nacht be waking uitgevoerd door de plaatselijke Brandweer. bevindt de directiekamer als mede de omroepinstallatie zich op enkele tientallen me ters links van de ingang. PROF. KOHLBRUGGE SPREEKT VOOR NCVB Op uitnodiging van de Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Veenendaal houdt prof. Kohlbrugge uit Utrecht a.s. dinsdag avond in het OCB-gebouw een lezing over „Wat kunnen wij doen in Afrika en Azië". Ook belangstellenden zijn van zelfsprekend welkom. 3UN6HANS PRISMA l PONTIAC OMEöft voor In-tere uurwerken HQ0FDSTP 91 VEENENDAAL Zo zag het interieur van de grootste Ve- wibeto-hal er don derdag uit toen alles en iedereen nog druk in de weer was om de zaak tijdig in or de te krijgen. rij school-methoden tot de spikslinter- nieuwe bromfiets-modellen. Het „buiten-gebeuren" zoals de fa. Koster dat op fantastische wijze heeft opgebouwd om ieder een te laten zien hoe en met welke materialen wegen en rio leringen worden aangelegd. Het zij genoeg. Men moet het zelf gaan zien! ONTSPANNINGSMIDDAG BEJAARDEN In het OCB-gebouw wordt dinsdagmid dag a.s. een ontspanningsmiddag gehou den voor bejaarde dames. Alle dames bo ven 65 jaar zijn hartelijk welkom. EXPOSITIE VAN HANDWERKEN EN GOBELINS In de voormalige brandkeerkazerne aan de Kerkewijk houdt de Fa. F. v. d. Bosch tot en met zaterdag 19 oktober een ex positie van fraaie Handwerken, Gobelins enz. Op zondag is de expositie gesloten. 1 Gemeente Veenendaal 2 N.V. Bouwfonds Ned. Gem. 3 Kon. Ned. Heide Mij. 4 R. v. Eden 5 Veenend. Stoomsp. en Weverij N.V. 6 D. Quint 7 G. van Barneveld 8 P. Heij Zn. 9 Ritmeester Sigarenfabrieken N.V. 10 Ritmeester Sigarenfabrieken N.V. 11 Ned. Gas Mij. 12 G. J. Hiensch 13 C v. Hardeveld 14 Van Eik 15 J. v. Hardeveld 16 N.V. Boxal 17 Johan van den Bosch 18 Bovenkamp Papier 19 Restaurant Stuyvenberg 20 Bloemen, vijver fa. A. P. v. Ginkel 20A Fruit Veiling Kesteren 21 W. v. Schuppen 22 T. Hiensch 23 Slijterij De Kievit 24 Ant. de Ruiter 25 J. v. d. Pol Zn. 26 Panter Sigarenfabrieken N.V. 27 Panter Sigarenfabrieken N.V. 28 N.V. Desso Tapijtfabrieken 29 J. v. d. Bosch 30 fa. Van Hees en Bakker 31 J. H. v. Schuppen 32 Drukkerij „De Gelderse Vallei" 33 Melkfabriek VEMIEZ 34 Gebr. Van Ham N.V. 35 W. Huibers 36 Fruithandel Huibers eig. alle ver. fruithandelaren van Veenendaal 37 J. R. Dijkstra 38 „Libelle" Damesmodehuis 39 G. H. van Leeuwen 40 S. Bos 41 H. v. d. Dikkenberg 42 Bakkenes rijschool 42A D. J. Anbeek 43 H. van Roekei 44 „Singer" Naaimachines 45 Minimax 46 Utrechts Nieuwsblad N.V. 47 S. van der Zee 48 G. van de Garde 49 J. Middelhoven 50 A. Bouman 51 P. v. d. Bovenkamp 5Z J. Turkesteen 54 E. A. van den Broek 53 Riek de Jong 55 J. Roelofsen 56 E. A. Lokhorst N.V. 57 W. Rebergen 58 G. Koomen 59 Optiek Prummel 60 Bijen Ver. Huibers 61 Joh. Bos Zn. 62 H. Zimmerman 64 S. J. van Wijk 65 Rode Kruis 66 Veilig Verkeer 67 S. Buddingh, M. v. Donkelaar C8 Rein Veenendaal 69 Rein Veenendaal 1 broers, een tweeling, en Terray de al- pinistengroep. De film verschafte voor de pauze een goede kijk op het werk van deze groep bij de bestijging van de 7035 meter ho ge Nilgiri. De beklimming werd van dag tot dag gevolgd door Terray met zijn camera. Bewonderenswaardig was de wijze, waarop deze kundige alpinist, naast zijn gevaarlijke werk als „voor man" ook nog een reeks van fraaie op namen in zijn lens had weten te van gen. Na de pauze volgde het meer weten schappelijke gedeelte van de expedi tie, n.l. een nadere kennismaking met het volk van de Bodja's. Dit onderdeel was geheel anders van karakter dan het reeds besproken gedeelte, maar niet minder de moeite van het bekij ken en beluisteren waard. Als geheel was het een prachtige avond en juist door de variatie in het gebodene duurde het geheel geen se conde te lang. Vorige week is de Valleiriks uit gegeven by Hotel-Restaurant Stuivenberg te Eist (Utr.) en niet gevonden. Indien de riks dit keer ook niet gevonden wordt, vervalt de premie aan een vereniging of instelling in ons verschynings- rayon. De nieuwe riks draagt het nummer EN IS VEERTIG GULDEN waard. By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmid dag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. Ook deze winter gaat de EHBO afd. Eist weer enkele cursussen geven in het verlenen van eerste hulp. Naast de cursus die opleidt voor het EHBO-diploma, is er ook weer een huis vrouwencursus, dat wil zeggen een oplei ding die speciaal gericht is op het pleis ters plakken e.d. binnenshuis. Om een ieder die interesse voor het werk van bovengenoemde vereniging heeft nader kennis met het vele nuttige werk te laten maken wordt donderdagavond 17 okt. een propaganda-avond in het „Wijkgebouw" gegeven. De bezoekers zullen daar als het ware een kleine tentoonstelling aantref fen, want in verschillende stands zal tel kens met tussenpozen van een kwartier, het gevarieerde werk van de EHBO aan alle kanten uitvoerig belicht worden. Alle leerlingen van de chr. school te Overberg hebben dinsdagmiddag het huwelijk bijgewoond van „hun" onder wijzer, meester Bos. Na eerst aandachtig geluisterd te hebben naar ds. G. F. Overgauw, Ned. Herv. predikant in Leersum, die als tekst gekozen had Phil. 1 9, werd dc reis vervolgd naar het Clubhuis te Amerongen, waar een receptie werd gehouden. Hier werd het bruidspaar een viertal liedjes toegezongen en een prachtig geschenk aangeboden. Na flink getracteerd te zijn vertrok ken de kinderen weer per bus naar Overberg. Onder de talrijke aanwezi gen bevond zich ook het volledige schoolbestuur dat bij monde van voor zitter ds. Van Viegen een prachtige klok aan het bruidspaar aanbood. Ook vele ouders van de schoolkinderen had den de tocht naar Leersum en Ame rongen gemaakt. Het jongetje rechts op de foto had er kennelijk geen zin meer in. Geen won der als er nog zo'n stapel hout ligt om te verwerken tot een aantrekkelijke stand. Een verloofd paar dat woens dagavond een wandeling maakte door een vrij eenzaam gebied rond Renswoude, heeft daar een 31-ja- rige vrouw aangetroffen die be wusteloos was. In haar nabijheid werden lege capsules slaapmiddelen gevonden. Zij is onmiddel lijk overgebracht naar het Julianazieken- huis te Veenendaal. Van een aanranding of een poging daartoe is volgeqs de poli tie totaal geen sprake. De Ned. Herv. jeugdvereniging „lm- manu'èl" heeft maandagavond het ju bileum gevierd van „onze Gijs" Bak kenes die 25 jaar lid van de vereni ging is. Na de gebruikelijke bijbelinleiding door het ere-lid Van Voorthuizen, werd de jubilaris toegesproken door de ere voorzitter ds. v. d. Peut, die hem een prachtige vulpen met inscriptie als ge schenk aanbood. Ook andere sprekers deden hun gelukwensen met cadeaux vergezeld gaan. Tot laat in de avond bleef men gezellig bijeen. NIEUWE HERENKAPPER Dinsdag a.s. zal Renswoude weer een kapperszaak rijker worden. Aan de Barneveldsestraat 4 zal de heer H. v. d. Brink een herenkapsalon annex par fumerieën beginnen. De zaak is geves tigd ten huize van de heer J. Vink, die hiervoor een ruimte heeft laten bouwen in zijn nieuwe woning. De Vewibeto opent vanavond om 6 uur haar poorten voor het pu bliek. X-X De beurs duurt tot en met za terdag 19 oktober en is iedere dag (behoudens zondag) geopend van 14.00 tot 22.00 uur. X-X De entreeprijs bedraagt 1, Kinderen tot veertien jaar betalen half geld. N 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1