Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Noodtoestand bij wachtlijsten op telefoon Vewibeto-5 trekt als een magneet Voor de KANTONRECHTER Vraag caanbod ZATERDAGAVOND AL 5000ste BEZOEKER Een bloeiende gemeente LUDWIG ERHARD - de nieuwe leider Kamers van Koophandel in brief aan Tweede Kamer: Nieuws uit de omgeving ELST EDERVEEN DE KTOMP RENSWOUDE AMERONGEN nip lis ajiliek Wat nu weer 37e JAARGANG WOENSDAG 16 OKTOBER 1963 Nr. 82 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Meer geld De hoogste tijd Hoe komt dat VewibetoVerkeer Oude munt Spontaan Eigen middelen De rondgang Jeugdafd. Cult. Nat. Hist. Ver. „Zuid-Oost Utrecht" gaat lezing houden Nieuw seizoen-programma van het Nut MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lQnen) - Giro 563427 Re dak tie: W* F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent „De aanzienlijke achterstand bij het totstandbrengen van nieuwe telefoonaansluitingen in een groot aantal telefoonnetten en de overbelasting van enkele netten door een ontoereikende capaci teit der centrales vormen voor het bedrijfsleven ernstige ongemakken waarmede de Kamers van Koophandel dagelijks worden geconfronteerd. De Kamers zijn na kennisneming van de jongste cijfers, gegevens en mede door uitlatingen van de directeur-generaal van de PTT, tot de conclusie gekomen dat de nu reeds een aantal jaren bestaande achterstand bij het totstandbrengen van nieuw aangevraagde telefoonaansluitingen in geen enkel opzicht enige verbetering vertoont, maar integendeel van jaar op jaar verslechtert. Het is vooral deze ongunstige onwikkcling die onze Kamers met ernstige ongerustheid vervult. Daarnaast geeft de overbelasting van het net en de daar door bij enkele centrales reeds voorkomende vertragingen in de afwikkeling van de telefoongesprekken, in het licht van het steeds groeiende telefoonverkeer onze Kamers reden tot grote bezorgdheid voor de toekomst". Aldus de aanhef van een uitvoerig schrijven van alle Kamers van Koophandel in ons land aan de Tweede Kaner betreffende de capaciteit van het telefoonnet, dat er wat ons land betreft niet al te best voor staa De Kamers schrijven zelfs te geloven dat er door de „beperkte investeringsmiddelen" geimprovise pf noet worden om voor korte tijd hier en daar nog enige verlichting op de meest ernstige knelpunten t ven. „Maar op die manier blijven AFDOENDE maatregelen achterwege De vraag naar nieuwe telefoonaanslui tingen in ons land, overtreft verre en verre het aanbod. Het is een „gewild" artikel geworden hetgeen onderstaande cijfers duidelijk uit wijzen: zelf antwoord op de vraag hoe deze technische achterstand bij de nieuwe telefoonaansluitingen is ontstaan. Het is toe te schrijven aan een sa menstel van factoren zoals een ontoereikende nummercapaci teit van de netten; het achterblijven van uitbreiding eind eind eind eind eind eind eind 1 juli eind eind Totaal aantal 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963* 1963* 1964* wachtende rond begr. begr. aansl. 54872 39607 26514 28172 35967 48697 64289 92000 97000 130000 De Kamers wijzen er op, dat tegen woordig een telefoon een onmisbaar verkeersattribuut in bedrijf en beroep in al zijn schakeringen is geworden. Niet alleen voor de ondernemin gen en beroepsbeoefenaren zelve, maar ook voor velen van hun werknemers, waarmede zij voort durend contact moeten kunnen on derhouden. Daarbij kunnen nog genoemd worden de particulieren, voor wie in steeds toenemende mate de telefoon eveneens een onontbeerlijk verkeersmedium gaat worden. Deze algemene structuele factoren alsmede de voortdurende welvaartsstij ging doen volgens de Kamers verwach ten, dat zelfs bij enige afzwakking van de conjunctuur de vraag naar nieuwe telefoonaansluitingen onverminderd zal doorgaan. Niet alleen al door de con stante bevolkingsgroei, maar ook door de voortdurende aanleg van nieuwe wijken in tal van Nederlandse gemeen ten. of nieuwbouw van telefooncen trales; het ontbreken van de in de cen trales te plaatsen apparatuur; het in onvoldoend aantal beschik bare telefoontoestellen. Hoe deze achterstand weg te werken? De kamers hebben uitgerekend dat voor het inhalen van de achterstand alleen al een bedrag nodig is van ca. 200 miljoen gulden terwijl het Rijk dit jaar 157.5 mil joen beschikbaar heeft gesteld voor in- J vestering in telefoonapparatuur. Te weinig dus en de Kamers dringen er bij de regering dan ook op aan de PTT „een veel ruimere armslag" te geven. Bo vendien moeten alsnog gelden beschik baar worden gesteld om de huidige ach terstand in te lopen. De samenvattende wens van de Kamers van Koophandel is dan ook dat voor 1964 voor de normale groei van de telefoon sector een bedrag van minstens 200 mil joen voor investeringen in telefoonappa ratuur moet worden gevoteerd, welk be drag gezien de expansie van het bedrijf, in de volgende jaren verder zou moeten uitgroeien. Daarenboven zou voor het inhalen van de achterstand gedurende enkele jaren jaarlijks ten minste extra 50 miljoen op de rijksbegroting moeten worden opgevoerd. GEEN VOORRANG VERLEEND Op het kruispunt Hoofdstraat-Hoog straat verleende zondagmiddag de auto mobiliste mej. van R. geen voorrang aan de bromfietser V. uit Veenendaal. Laatst genoemde slipte en botste tegen de auto. De verwondingen waren van lichte aard. FIETS ONTVREEMD Vrijdag is het rijwiel ontvreemd van mej. v. d. P. uit Veenendaal. De fiets stond onafgesloten bij het confectiebedrijf waar mej. v. d. P. werkzaam is. Volgens de cijfers zullen er eind vol gend jaar rond 130.000 aanvragen om telefoon liggen te wachten. De Kamers zijn van oordeel, dat deze achterstand thans een zodanig peil heeft bereikt dat van een noodtoestand mag worden gewaagd. Het is de hoogste t(jd om maat regelen te nemen teneinde deze achterstand in de kortst mogelijke periode in te halen. De Kamers geven in hun schrijven BENNEKOM: De VVV-Elbo, het over koepelend orgaan van de verenigin gen voor vreemdelingenverkeer in Ede, Lunteren, Bennekom en Otterlo, houdt zich thans al weer bezig met het volgende vakantieseizoen. Een van de vele activiteiten die nu de volle aandacht vraagt is de samen stelling van de vakantiegids 1964. EDE: Vrijdag 25 oktober is het uit zes tig leden bestaande Krefelder Mann- erchor uit de Duitse stad Krefeld, de gast van Enka's Mannenkoor te Ede. De koren geven 's avonds een concert in Reehorst aan de Bennekomseweg. BARNEVELD: Van donderdag tot en met zaterdag a.s. wordt in Barneveld het grote nationale indoorconcours- hippique „Het Gouden Ei" gehouden. Dit ruiterfestijn vindt plaats in de Barneveldse pluimveehal. RENKUM: Vorige week trad de oud- Renkummer Henk van de Brink met veel succes op als bas-bariton in het Concergebouw te Amsterdam. Diverse liederen moest hij nogmaals zingen en bovendien een toegift brengen. Als jongen viel zijn mooie stem reeds op. De hoofdtoegang van de Ve wibeto is vanaf de Kerkewijk (centrum), via de J. G. Sand- brinkstraat (langs het post kantoor) naar de Brouwer straat (vlak bij de nieuwe flats in het Schrijverspark). Het parkeerterrein voor fiet sen en bromfietsen is bij het OCB-gebouw. Auto's en motoren kunnen worden geparkeerd op het ter rein bij het postkantoor. De ca 400 meter vanaf de par keerterreinen tot aan de beurs dient te voet te worden afge legd. Bezoekers die per bus komen dienen uit te stappen bij de halte Markt. Vanaf de halte is het ca 3 minuten lopen naar de beurs. De twee busondernemingen is verzocht, indien mogelijk ex tra bussen in te leggen. Sinds de officiële opening van de VEYVIBETO-5 - een evenement dat zich vrijdagmiddag in het restaurant van de beurs afspeelde en dat zich kenmerkte door een enthousiaste rede van burgemeester Hazenberg - hebben reeds enige duizenden bezoekers de kassa's gepasseerd. Zaterdagavond al kon de 5000ste gast worden begroet. Het was de heef R. J. van Wük uit Achterberg, die zowel door het bestuur van de jubilerende winkeliersvereniging als door verschillende standhouders met een groot aantal geschenken werd bedacht. Overigens was deze drukte op de zaterdagavond geheel tegen de verwachting van de beursdircctie. Men dacht namelijk een grote concurrent te hebben aan WüLu O. Duys met zijn Grand Gala du Disque, dat via radio en televisie werd uitgezonden. Hoe anders bleek de werkelijkheid, want juist zaterdagavond waren de looppaden overbevolkt en schuifelde urenlang een onafgebroken stroom bezoekers langs de stands. Het aantal bezoekers was maandagmorgen al tientallen procenten hoger dan drie jaar geleden. Voor de officiële opening bestond zo veel belangstelling dat een groot aantal genodigden met een staanplaats genoegen moest nemen. Behalve het voltallige col lege van burgemeester en wethouders alsmede gemeente-secretaris D. van Ma nen, merkten wij o.m. op tal van raads leden, vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel en het ETI, fabrikanten, middenstandsorganisaties uit de omgeving alsmede talrijke raadsleden. De voorzitter van de jubilerende win keliersvereniging, de heer Ant. de Ruiter sprak een welkomstwoord, in het bijzon der tot de heer M. H. van Schuppen, één der oprichters van de Veenendaalse win keliersvereniging. Vervolgens bracht hij dank aan ieder een die heeft meegewerkt om deze beurs totstand te brengen. „Eenheid is noodzakelijk om sterk te blijven. De middenstand in Vee nendaal heeft nog altijd de samen werking weten te bewaren. Ik spreek de hoop uit dat we in de toekomst niet aan de versplinte ring ten offer vallen. Alleen door samenwerking kan iets groots be reikt worden", aldus de voorzitter. Een treffend symbool was de overhan diging van een oude munt aan burge meester Hazenberg. Veertig jaar geleden was deze munt bij graafwerkzaamheden voor het pand van een der bestuursleden gevonden en bleek minstens driehonderd jaar oud te zijn. Als herinnering aan de opening van de ze Vewibeto kreeg burgemeester Hazen berg deze kostbare munt aangeboden. De openingsrede van Veenendaals eer ste burger was uitermate spontaan en enthousiast. Met een ongekend elan bracht hij de organiserende vereniging hulde voor deze grootse opzet en de wijze waarop er ge werkt was. „Ze z(jn zo voortvarend geweest", zei Mr. Hazenberg o.m., „dat er niet eens vergunning gevraagd is voor de gro te Vcwibeto-borden b(j de invalswe gen van ons dorp". Tijdens de rondlei ding had het ge meentebestuur extra belangstelling voor „hun eigen" stand op de Vewibeto. Links in het beeld het ontwerp van het nieuwe raadhuis. Burgemeester Ha zenberg waarschuwt blijkbaar voor de ho ge kosten De burgemeester zegde onder grote hi lariteit toe deze zaak alsnog aan de orde te stellen en eventueel met terugwerken de kracht de vergunning te verlenen. Kritiek leverde hij op het feit, dat er voor militairen geen regeling was getrof fen de helft van het entreegeld te betalen. Anderzijds deed het burgemeester Ha zenberg bijzonder veel genoegen dat het bestuur dit gehele evenement uit eigen middelen heeft kunnen bekostigen. „Maar al te gauw en te vaak wordt een beroep gedaan op de publieke kassen. Dit heeft de winkeliersvereniging nooit en ook nu niet gedaan." Nadat de burgemeester een knop had ingedrukt begon de fontein te spuiten en werd staande het Wilhelmus aangehoord. Tijdens de rondgang toonde het echt paar Hazenberg bij alle stands bijzonder veel interesse en vertoefde dan ook meer dan drie uur op de beurs. Bij de stahd van de Veenendaalse zui velfabriek kregen de dames Hazenberg, Koppenberg, De Ruiter en Van Harde- veld, een prachtige zuivelmand aangebo den. Bij binnenkomst, eerder op de middag, had mevr. Hazenberg een boeket bloemen aangeboden gekregen van Loesje Bos. STUWDAM DOORGEBROKEN. Een van de grote stuwdammen ter wereld, de Vaiontdam in de rivier de Piave, in de Italiaanse provincie Belluno, is doorgebroken. Gevreesd wordt, dat 4000 mensen zqn omgekomen. Op deze ar- chieftofo is te zien hoe hoog de stuw dam boven het dal uit torende. Vrijdagavond 18 oktober gaat de jeugd afdeling van de Cult. Nat. Hist, Ver. „Zuid-oost Utrecht" voor het eerst in haar prille bestaan een lezing houden. Onder leiding van hun mentor de heer D Pezarro verzamelen de leden en hun eventuele introducé's zich op die avond in het oude gymnastieklokaal van de o.l. Rijnschool, om gezamenlijk, zij het slechts denkbeeldig een reis te maken door ver schillende landen. Zo wordt o.a. Saoedi- Arabië, Zwitserland en Griekenland ge noemd. Een gevarieerd programma dus, dat gezien de jeugdige leeftijd van de le den niet al te laat afgelopen zal zijn. ER STOND NOG WAT ACHTER Toen zaterdagmorgen E. uit Scherpen zeel met zijn vrachtwagen bij garage Houth een inrit wilde inrijden, lette hij bij het achteruit rijden niet op een achter hem geparkeerd staande bestelauto, van de heer L. uit Vleuten. De bestelwagen werd aan de voorkant beschadigd en E. kreeg een proces-verbaal. TWEEDE BEROEP VOOR Ds. SCHIPPER Terwijl ds. K. Schipper nog een be roep van de Herv. Gem. te IJsselmui- den in overweging heeft, ontving de predikant bereids een tweede beroep van de Herv. Kerk te Middelharnis. AUTO OVER DE KOP, GEEN GEWONDEN Zondagmiddag reed de heer K. uit Hilversum met grote snelheid op de Rijksweg 24 te De Klomp. De door hem bestuurde personenauto slipte juist bij de kruising naar Renswoude en sloeg over de kop. De auto werd zeer zwaar beschadigd, maar het on geluk liep voor de bestuurder en zijn gezin nog goed af. Alleen een inzittend dochtertje liep een lichte schouder fractuur op. De auto moest worden weggesleept. Ds. L. v. d. PEUT SPREEKT VOOR „IMMANUEL" Op uitnodiging van de jeugdvereni ging Immanuël zal de plaatselijke Herv. predikant ds. L. v. d. Peut spreken over Jeremia. Dit zal plaats hebben in het verenigingsgebouw Rehoboth op woensdag 23 oktober a.s. UITVOERING MUZIEKVERENIGING „ONS GENOEGEN" Op twee achtereenvolgende zaterda gen zal de plaatselijke muziekvereni ging haar jaarlijkse uitvoering geven in gebouw Rehoboth. Aan deze avond zal medewerking verleend worden door de toneelgroep „Ons Genoegen". Voor de pauze zal het muzikale ge deelte plaats hebben onder leiding van de dirigent, de heer J. A. Reijhoudt, kapelmeester v. d. Huzaren van Boreel. Er zullen 5 muziekstukken ten gehore gebracht worden. De eerste van de di rigent genaamd „In Corpore" en tra ditioneel is het laatste werk de Taets van Amerongen-mars van oud-dirigent J. P. Hoolhorst. Aan H., aannemer te Ede, werd vrijdag voor het Wagenings kantongerecht ten laste gelegd, dat hij op de Nieuweweg te Veenendaal met een auto gereden had zonder dat hij in het bezit was van een rijbewijs. Volgens het proces-verbaal hebt u tegen de politieman gezegd: Ik rijd al jaren zonder rijbewijs en kom met de auto door heel Nederland, zei rechter v. d. Brand. Helemaal niet waar, stoof verdachte op. Het was voor de eerste keer, dat ik in die wagen zat. Er moest een kapotte ma- cine weggebracht worden en er was nie mand anders die het doen kon. De auto staat toch altijd voor de deur en daarom heb ik maar gereden. Ik heb wel tegen de agent gezegd, dat ik drie keer examen gedaan had en al die keren gezakt was. Ik heb 't nu voor de vierde keer aange vraagd. Een duidelijk bewijs, dat u in het geheel niet rijden kon, vond de officier mr. Leusink. Eis één week hechtenis on voorwaardelijk. Zozo, dat 's wel een beetje veel denk ik, schrok verdachte. En dat terwijl me niets gebeuren kan onderweg, want ik ben verzekerd. Dat kan niet, antwoordde rechter v. d. Brand. Er is geen enkele verzekering, die dat risico dragen wil als u geen rij bewijs bezit. Dc enige voorwaarde is, dat ik bin nen drie maanden na een eventueel on geval het rijbewijs moet hebben, vulde H. aan. Rechter v. d. Brand wijzigde de straf in 500,— of 10 dagen. H., bouwondernemer te Eist, stond vrij dag voor het Wagenings kantongerecht terecht omdat hij aan een van zijn werk nemers opdracht gegeven had afval te storten op een terrein te Ede, dat toebe hoorde aan het departement van defensie. We waren die week bezig op een bouw werk in de omgeving van de kazernes en de stortplaats lag voor ons juist om de hoek. Ik wist niet, dat die bij het kazer neterrein hoorde en heb toen een van on ze chauffeurs opdracht gegeven daar ons takken- en struikenafval neer te gooien. En dat ondanks het feit, dat u door de chauffeur V gewaarschuwd was, viel rechter v. d. Brand in. V. heeft verklaard dat hij aanvankelijk dacht daar wel te mogen storten. Toen hij bij het terrein aankwam had hij echter ingezien, dat hij zich vergist had. Hij heeft dit ook aan u gerapporteerd, maar desondanks hebt u hem bevel tot storten gegeven in plaats van het afval weg te laten brengen naar de gemeentelijke stortplaats te Wekerom. De chauffeurs proberen altijd een zo groot mogelijk aantal kilometers te rijden, terwijl wij juist ons best doen om de rijafstanden en daarmee de kosten zo klein mogelijk te houden, antwoordde verdachte. Waarom zou ik daar trouwens niets neer mogen gooien? Omdat het nu eenmaal een particu liere stortplaats is, repliceerde de rechter. Het weggooien van vuil op ongeoor loofde plaatsen is een veel voorkomende overtreding, stelde de officier in zijn re quisitoir. Al was het hier dan wel een stortplaats, u mocht er niets neer wer pen. Eis 30,of 6 dagen. Verdachte bofte echter, want de maxi mumstraf voor deze overtreding bleek slechts 25,Rechter v. d. Brand ver oordeelde hem daartoe. De voor Duitsland zo succesvolle periode Adenauer wordt nu gevolgd door een pe riode Erhard, die tal van vragen opwerpt. Dr. Konrad Adenauer leidde z(jn land na dc oorlog uit wanhoop, verwoesting en armoede met groot staatsmanschap tot aan zien, herstel en rijkdom. H(j is na Bismarck de grootste staatsman, die Duitsland had. Z(jn economische rechterhand hierbij was prof. dr. Ludwig Erhard, de bouwer en uitvoerder van het „Wirtschaftswunder", de onmisbare aanvulling van het werk van Adenauer. Thans moet de 87 jarige bondskanselier zijn werk neerleggen; Erhard, de door zyn werk aangewezen figuur hiertoe, volgt hem op. Zijn economisch beheer, aangeleund tegen de politiek van Adenauer, maakte in een kort aantal jaren Duits land tot de derde handelsnatie van de wereld (na de USA en Groot-Brittannië) en de op één na grootste industriemacht; z(jn uitvoer steeg sinds 1950 met 700 pet., zijn goudvoorraad is de grootste van Europa. Het duo Adenauer-Erhard bereikte dit Thans valt de grootste kracht, de politicus, weg en moet Erhard do politieke leiding van hem overnemen. Duitsland en de wereld vragen zich met spanning of, of hij ook op dit gebied groot zal zijn. Het is een moeilijke en gevaarlijke tijd voor Duitsland, nu de herenigingsvraag met het afgescheiden deel van Duitsland tussen de elkander naderende grootmachten van oost en west in de knel komt. Ludwig Erhard is thans 66 jaar oud. Hij is de zoon van een tex tielwinkelier uit Fürth in Beieren en was oorspronkelijk voor de winkel van zijn vader bestemd. De eerste werldoorlog bracht hem in het leger. Bij Yperen werd de toen 20-jarige sergeant Erhard zwaar gewond; hij doorstond 7 operaties en werd toen voor verdere dienst afgekeurd; zijn éne arm is korter dan de andere en hij is kreupel geworden. Na de oorlog ging de zaak van zijn vader ten gronde en Ludwig Erhard besloot economie te Na de pauze zal door de toneelver eniging opgevoerd worden „Wilde Ro zen" van Joh. v. Eekelen. Een spel van leed en hartstocht. De regie van dit stuk is in handen van de heer C. v. d. Mark, de grime wordt verzorgd door de heer v. Essen. Het sluitstuk van de avond is zoals gewoonlijk de verloting. Tijdens een gehouden vergadering van het Nut is het nieuwe programma voor het komend seizoen vastgesteld. Op 23 oktober houdt mevrouw Lily Eversdijk-Smulders een causerie met dia's over de Sahara en de Beduïnen harems. De Ameronger Co Eyffius be zit een enorm aantal dia's over het vroegere dorp en vertoont deze op 12 november. Een actueel onderwerp komt 13 december aan de orde met een cau serie en film getiteld: Aardolie en Aardgas. Over het raadzaalconcert in januari zijn nog besprekingen gaande. Aanvankelijk lag het in de bedoe ling in februari een avond te laten verzorgen door de conservator van het museum in Schiedam, de heer Pierre Jansen, bekend van de televisierubriek Kunstgrepen. Door drukke werkzaam heden van de heer Jansen kan deze avond dit seizoen niet doorgaan. Over een goede vervanging wordt nog over leg gepleegd. Bovendien zijn er nog plannen voor excursies naar de Deltawerken en naar de tentoonstelling „driemaal Verzet" in het Goois museum i.v.m. 150 jaar Ko ninkrijk. Regelmatig (ca éénmaal in de zes weken) zal op zaterdagmiddag een Nutsruilbeurs in lokaal Lieven- dael gehouden worden, terwijl tevens getracht zal worden een cursus „een voudige autotechniek" te organiseren. De Nuts-fotocursus had 15 deelnemers. Hieruit zal zeer waarschijnlijk een Nutsfotoclub gevormd worden. apotheek Hoofdstr. 01' Vdaal gaan studeren om te weten, hoe het ver slagen Duitsland weer kon worden opge beurd. Hij promoveerde bij prof. Franz Oppenheimer te Frankfurt. Onder het nazi-regime weigerde hij elk contact met de nazi's en bereidde zich voor op de nieuwe ineenstorting van Duitsland, die hij aan zag komen. Reeds in 1944 zond hij een door hem ontworpen wederop- bouw-program aan zijn vrienden toe. Het trok na 1945 de aandacht van de bezet tingsautoriteiten. Generaal Lucius Clay riep hem in de leiding. En deze greep hij welbewust. Bekend is een gesprek met Generaal Clay, die tot hem zeide: „Mijn adviseurs waarschuwen mij, dat Uw plannen Duits- lands bankroet betekenen". „Bekommer U er niet om, Generaal", antwoordde de Duitser, „mijn adviseurs zeggen hetzelf de". En hij ging door op zijn eigen wijze. Hij is de man van de vrije-markt-poli- tiek; hoe minder controle hoe beter, is zijn leus; groter produktiviteit kan al leen worden bereikt door de werkman hiertoe te prikkelen. In 1948 zeide hij tot de Duitse werkman, dat de wederopstan ding alleen kon worden bereikt, als hij langer wilde werken en zijn looneisen voorlopig zou willen vergeten. Het werk te, mede dank zij grote Amerikaanse geldelijke steun (4,9 miljard dollar in 16 jaar). De welvaart kwam en de lonen gingen tegelijk omhoog. Thans is het volk dankbaar voor dit „Wirtschaftswunder", dat het volk en- zijn. Maar Erhard is sterk. De komende tijd kan het tonen en de verkiezingen van 1965, waarin de nieuwe leider tegenover Willy Brandt de burgemeester van Ber lijn zal staan, zullen tonen, of het Duitse volk in hem niet teleurgesteld wordt. Er hard is sterk bevriend met de liberale leider van de vrije democraten Erich Mende, die waarschijnlijk zijn vice-kan- selier wordt, en met de minister van bui tenlandse zaken Gerhard Schreuder, die die zijn vertrouwen heeft, thousiast voor Erhard heeft gemaakt. Voorts maken zijn type van gemoedelijke Beier, zijn goed humeur, grote eenvoud en dikke sigaren la Winston Churchil hem ook persoonlijk populair. Maar zijn succes ligt ook in zijn enorme werkkracht hij pleegt 12 uur per dag te werken en een dubbel secretariaat heeft handen vol werk om alles wat hij dicteert te ver werken. Adenauer twijfelde steeds of de econoom ook een politicus zou kunnen Een Noorse wapenfabriek zal de Westduitse strijdkrachten honderd duizend geweren leveren. ■fr Zweden heeft een tekort aan tand artsen en is daarom in Bulgarije gaan zoeken naar geïnteresseerde tandtech- nici. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1