Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Vandaag verwacht Vewi beto 20.000e bezoeker Grote belangstelling blijft onverminderd voortduren TOT MORGENAVOND NOG GELEGENHEID GESCHENKEN Oprichting Katholiek Streek-Instituut voor maatschappelijk werk De basis /^WAARISDE^ VALLEI-RIKS? Veertig jaar Groene Kruis-werk in Amerongen GROTE ACTIE VAN JUBILEUMCOMITÉ Zo begon het Agenda ELST EDERVEEN 37e JAARGANG VRIJDAG 18 OKTOBER 1963 Nr. 83 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Vëenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede - Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzee! VANDAAG de 20.000ste morgen de 25.000ste of misschien wel de 30.000ste bezoeker op de VEWIBETO Het zit er „dik" in, want de stroom bezoekers houdt maar niet op. Ze komen uit de wijde omgeving en zelfs zijn er uit grote steden gekomen. Vooral in de avonduren hebben de mannen in het groene kassa-hokje geen ogenblik rust: zó druk is het steeds geweest. Vandaag en morgen - de twee laatste dagen van de beurs - worden wellicht de topdagen. Deze ongekende en onverminderd voortdurende belangstelling is zowel voor de organisatoren als de standhouders een volkomen verrassing. Terecht konkludeert men hieruit dat de beurs aan een behoefte voorziet en bij het publiek bijzonder in de smaak valt. Als een soort tegenprestatie hebben de standhouders besloten het aantal prijzen voor de „zoveelste" bezoeker nog hoger op te voeren. Het kan daarom een spannend slot worden van de VEWIBETO-5, die als de „beurs- met-verrassingen" de geschiedenis zal ingaan. OFFICIEEL BEZOEK SAMENWERKING RESULTEERDE IN BROUWER BESTE BEENTJE WAARDE F 5, 4 UG 019785 DAVEREND SLOT „De Klimop" wordt officieel geopend Samenwerking Werk en taak E.H.B.O. afd. Eist hield demonstratie-avond Muziekver. Crescendo ging op ziekenbezoek Geen bestaan Veranderingen WIST U Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Vcenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 Hjnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag cn Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Overweldigend mooi De Vewibeto - be zoeker komt bij binnenkomst al on der de indruk van de overweldigende pracht aan bloe men en fruit. Zoals gezegd: de standhouders, blij met deze verheugende belangstelling, beginnen hoe langer hoe meer geschen ken te reserveren naarmate het be zoekers-aantal stijgt. Vroeg in de avond kon woensdag de 14.000e bezoeker verwelkomd worden. Het was de heer Geijtenbeek uit Ame rongen die van de Veenendaalse Win keliersvereniging een transistor zak- radio kreeg aangeboden. Enkele uren later viel de heer Van Ommeren uit Lienden een onverwacht onthaal ten deel als 15.000e bezoeker. Deze kreeg van de winkeliers vereniging een centrifuge en van enkele standhouders een dure sprei met een enorme tros druiven. Gisteravond kon omroepster Eva Sieperda de 17.000e bezoeker huldigen. Het was de heer de Rooi van de Groe- nelaan uit Veenendaal, die behalve een fantastisch bloemstuk ook een grote doos sigaren in ontvangst kon nemen. Gisteravond om tien uur was men de 18.000 bijna genaderd. Er is dus een grote kans. dat er be halve een 20.000e óók nog een 25.000e uit de bus zal komen. Overigens is het van de organisatoren een goede gedachte geweest niet alleen deze ronde getallen aan te houden. Ook de 18.000e, 19.000e enz. krijgen geschen ken aangeboden. Twee ambtenaren van het Bureau Bouwnijverheid en Volkshuisvesting in de provincie Utrecht hebben woensdag middag een officieel bezoek aan de beurs gebracht. Het waren de heren Claus en Edelman, die rondgeleid wer den door burgemeester mr. dr. J. Ha zenberg, wethouder Ant. de Ruiter en de directeur van Gemeentewerken, de heer G. van Stuyvenberg. Nadat eerst met veel aandacht de buitenstand van de fa. Kosters was bezichtigd, vertoefde men geruime tijd bij de stand van de gemeente waar, zoals bekend, de uitbreidingsplannen van Veenendaal in beeld zijn gebracht. Op uitnodiging van de winkeliers vereniging brachten later op de middag de leerlingen van de BLO- school te Veenendaal een bezoek aan de beurs. S I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties F. STAL initiatief-nemer Sinds kort is opgericht de Stichting Katholiek Instituut voor Maatschappelijk werk voor de Utrechtse Heuvelrug met dus als werkgebied de gemeenten: Amerongen, Aus- terlitz, Driebergen-RUsenburg, Doorn, Langbroek, Leer- sum, Maarn Renswoude, Rhenen. Scherpenzeel, Veenen daal en Woudenberg. De Stichting heeft ten doel de mens in nood te helpen „onder het opzicht van een gezond ge- zins-, groeps-, en gemeenschapsleven volgens Katholieke beginselen", zoals artikel twee van de statuten luidt. Er is inmiddels al een maatschappelijk werkster aangetrok ken, die haar werkzaamheden reeds heeft aangevangen. Wie inlichtingen wenst of eventueel met de maatschappelijk werkster in contact wil treden kan zich in verbinding stellen met de verschillende pastorieën in het werkgebied of schriftelijk met de voorzitter der Stichting, de heer J. B. Paagman, Bergweg 92, te Veenendaal. De basis voor dit soort werk werd drie jaar geleden gelegd in Veenendaal door het toenmalige gemeenteraadslid F. Stal. Op initiatief van het oud-KVP-lid werd toen een Stiching Katholiek Instituut voor Maatschappelijk werk in het leven geroepen. De doelstellingen van deze stichting wa ren volkomen gelijk aan de huidige, maar door het beperkte gebied en daardoor natuurlijk ook beperkte middelen! was het niet mogelijk het gestelde doel geheel te verwezenlijken. De kinderen werden door verschil lende standhouders rijkelijk onthaald op allerlei lekkers. Het hoofd der school, de heer Bulsink, stuurde later een schriftelijke dankbetuiging waarin duidelijk naar voren kwam hoezeer de kinderen deze middag hadden gewaar deerd. Het bestuur van de winkeliers vereniging op zijn beurt, was bijzon der ingenomen met een van deze zeld zame reacties. De standhouders zetten natuurlijk vandaag en morgen hun beste beentje nog eens extra voor. De EHBO-stand bijvoorbeeld legt veel eer in met haar interessante en actuele mond-op-mond beademing waarvoor een pop wordt gebruikt. Het Roode Kruis nodigt iedereen i kennis te komen nemen van al zijn taken en de stand van de gemeente - om bij enkele voorbeelden te blijven - krijgt vooral veel jongemensen die sterk geïnteresseerd blijken te zijn voor de ontwikkeling van hun woonplaats. Veilig Verkeer heeft midden in de roos geschoten met de „vraag-en-ant- woord-kast". Morgenavond, bij het scheiden van de markt, wordt een competitie ge- s"rek" 18 de heer R A' de Graa' ult houden tussen de nul-punters van de Ook vorige week is de Valleiriks, uitgegeven op de Vewibeto in de stand 33 van de Veenendaalse Melkinrichting N.V. Vemiez cn niet gevonden. Zoals gebruikelijk wordt dc premie bij het bereiken van dit bedrag overgemaakt aan een instel ling e.d. Omdat het Groene Kruis Amercngen jubileert, zal dc premie groot 37.50, overgemaakt worden itan het Jubileum-comité Groene Kruis te Amerongen De nieuw uit le geven riks met het nummer is dus VIJF GULDEN waard. Bjj inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. OPWEKKINGSSAMENKOMST In gebouw OCB wordt woensdagavond m opwekkingssamenkomst gehouden. gehele week en die van zaterdag. Ook hier weer een groot aantal waardevolle prijzen, beschikbaar gesteld door ver schillende standhouders. Al met al belooft het een daverend slot te worden van een beurs, die aan vankelijk gedoodverfd werd als een mislukking. Het tegendeel is inmiddels wel komen vast te staan. Bijna twintigduizend zijn er al ko men kijken. Ener komen er zonder twijfel nóg meer! Ze zien er dan een van de beste exposities met zelfs nog een extra at tractie die zich morgenmiddag afspeelt op het terrein tegenover de ingang. Daar wordt namelijk een trekkerbe- hendigheiciswedfiUijc $5'-houden waar van de organisatie in vertrouwde han den is van de actieve C.P.J. afd. Vee nendaal. Het wordt een interessante krachtmeting tussen verschillende trac tor-bestuurders die zelfs kans moeten zien zonder te morsen met een glas water te manouevreren De reeds enkele maanden in gebruik zijnde openbare kleuterschool „De Klimop" aan de Frans Halslaan in Veenendaal-Zuid, zal donderdagmorgen 24 oktober a.s. officieel worden ge opend. Deze openbare kleuterschool biedt plaats aan ruim zeventig kinderen. De officiële opening heeft plaats om tien uur 's morgens door het gemeentebe- Desondanks werd binnen het kader der parochiële Caritas-instelling al het mogelijke gedaan de zich voor doende problemen op te lossen. Verschillende parochies in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug, zagen zich voor hetzelfde probleem geplaatst. Men nam een verstandig besluit door contact met elkaar op te nemen, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de oprichting van de nieuwe Stichting, welke het gehele gebied van de Heuvelrug omvat. Het bestuur werd opgebouwd uit leden van de verschillende parochiële Caritas- instellingen der onderscheidene parochies en gemeenten. Mej. Jongma te Driebergen werd aange steld als maatschappelijk werkster. Zoals de naam van de Stichting al dui delijk laat uitkomen, omvatten de werk zaamheden en de taak het sociale hulp- verleningswerk op elk gebied. Hiertoe behoort o.a. bejaardenzorg, repatriantenzorg, werk onder woonwa genbewoners, jeugdzorg, gezinszorg, kortom overal waar problemen van sociale aard zich kunnen voordoen. Men zal trachten dit te realiseren met medewerking van en inschakeling van de verschillende plaatselijke, gemeentelijke en parociële instellingen op sociaal ge bied. Ook de direktie voor de Volkshuisvesting in de Prov. Utrecht, de heren P. Claus en H. N. Edelman, hebben gistermiddag een bezoek gebracht aan de Vewibeto. Allereerst werd, met de burgemeester, weth. De Ruiter en de heer Stuivenberg, een bezoek gebracht aan de gemeentelijke stand, daarna maakten de gasten een rondgang over de beurs. HET STAATSBEZOEK AAN THAILAND Een beeld tijdens de ontvangst in het Grand Palace te Bangkok op de eerste dag van het Nederlandse staatsbezoek aan Thailand: v.l.n.r. H.K.H. Prinses Beatrix, H.M. Koningin Moeder Ram- bhari Barnie, H.M. de Koningin, Z.M. Koning Bhumipol, Z.K.H. Prins Bern- hard en H.M. Koningin Sirikit. Gisteravond organiseerde de EHBO afd. Eist een demonstratie-avond. De bedoeling hiervan was, mede in ver band met de aanvang van verschillen de cursussen binnenkort, iedereen die belangstelling heeft voor het nuttige werk van deze vereniging eens nader kennis te laten maken met de ver schillende werkwijzen. Zo konden de bezoekers een rond gang maken langs verschillende afde lingen, zoals verbandpost, bouw van het lichaam, publiciteit, bloedsomloop, enz. Ook was er een ongeval nage bootst, waar een EHBO-ploeg eerste hulp verleende. Jammer genoeg voor de organisato ren was de opkomst van het publiek niet erg groot, maar toch zal echter bij voldoende deelname 30 oktober de cursus die opleidt voor het EHBO- diploma een aanvang nemen. Eén dag later, 31 oktober dus, start dan ook nog de huisvrouwen-cursus. Nieuwe cursisten kunnen zich alsnog opgeven bij J. v. d. Berg, Vissersweg 36 en bij H. Nagel, Franseweg 33. Woensdagavond j.l. heeft de muziek vereniging Crescendo de patiënten van het Oranje-Nassau-oord te Renkum wat afwisseling gebracht. Het is min of meer een traditie geworden dat eens per jaar het hele corps naar Renkum gaat. Zo werden in de loop der jaren toneelstukken opgevoerd en taptoe's gegeven. Ook ditmaal hadden de muzikanten hun instrumenten meegenomen om een taptoe te geven op het terrein van het sanatorium. De patiënten hadden voor dit initiatief alle dank over, iets wat wel bleek uit het warme onthaal, dat de Elstenaren na afloop in de kantine kregen. Ook voor de patiënte mevr. v. d. Poel uit Eist zal het een hele leuke ervaring geweest zijn, zoveel Elstenaren tegelijk te zien. NED. CHR. VROUWENBOND HOUDT JAARVERGADERING Dinsdagavond 22 oktober houdt de Nederlandse Christen Vrouwenbond afd. Eist (U.) in „Pniël" haar gebruike lijke jaarvergadering. Op de agenda staan de gebruikelijke punten, zoals verschillende verslagen en bestuurs verkiezingen. De secretaresse mevr. H. van Doornspeek-Scholten is periodiek aftredend. Om de vergadering een meer geanimeerd verloop te geven zal de voordrachtskunstenares mej. N. Ben schop enkele voordrachten houden. JEUGD ORGANISEERT OLIE BOLLENACTIE VOOR ORGELFONDS Door de Ned. Hervormde jeugdver enigingen te Ederveen wordt op dins dag 22 en woensdag 23 oktober via een huis aan huisverkoop een oliebol lenactie georganiseerd. De opbrengst zal bestemd zijn voor het orgelfonds van de Hervormde Kerk. Het orgel is een geschenk van de jeugd en gezien het feit dat er nog een behoorlijke schuld op het orgel rust is de Hervormde jeugd voornemens nog eens haar beste beentje voor te zetten teneinde die schuld eerder te kunnen aflossen. Aan de inwoners van Eder veen de taak om in grote hoeveelheden oliebollen te kopen, waardoor de Her vormde jeugd een stapje dichter komt bij het doel dat zij wil verwezenlijken. UNIE COLLECTE IN OVERBERG Evenals voorgaande jaren zal dezer dagen in Overberg weer de unie-collecte plaats hebben. Het personeel van de Christelijke School hoopt dezer dagen bij alle inwoners van Overberg een be zoek te brengen om de gaven in ontvangst te nemen. De opbrengst van deze collecte komt voor 85*ten goede aan de christe lijke school alhier. Het jaar 1963 is voor het Amerongse Groene Kruis een belangrijk jaar. Het is namelijk 40 jaar gele den dat deze vereniging werd opgericht en dat men dit heuglijke feit niet zonder meer zal laten passeren, is vanzelfsprekend. Hoewel de officiële dag 24 september is verstreken, heeft men in verband met de thans aan de gang zijnde uitbreiding van het wijkgebouw besloten de herdenking van het jubileum te laten samenvallen met de opening van het nieuwe gedeelte van het wijkgebouw. Zeer waarschijnlijk zal dat eind november worden. Om enkele van de vele wensen die het bestuur nog op het verlanglijstje heeft staan, te verwezenlijken, is er een Jubileum-Comité gevormd, dat een grootscheepse inzamelings-actie op touw gaat zetten. Gezien de grote belangen die de gehele bevolking al veertig jaar van het Groene Kruis heeft ondervonden, verwacht men van deze actie een groot succes. Toen de vereniging veertig jaar ge leden werd opgericht, was zij niet al leen voor Amerongen bedoeld, doch tevens voor Eist en verdere omge ving. Het werk begon allemaal in het klein. Er was hoofdzakelijk de wijk verpleging, het EHBO-werk en een magazijn, dat lange tijd gevestigd is ge weest ten huize van de heer K. Burg stede aan de Achterweg (thans Jhr. H. v. d. Boschstraat geheten). Vrijwel alle werkzaamheden geschiedden toen bij de arts aan huis. Oprichter en voorzitter was het hoofd van de Elsterse school, de heer W. v. d. Meer. Medisch adviseur was de toenmalige plaatselijke arts dokter R. H. Rijfkogel. Door oorlogsomstandigheden was de heer Van de Meer in 1941 genoodzaakt af te treden. Hij werd opgevolgd als voorzitter door de heer G. A. Dagnelie, die vanaf 1935 bestuurslid was. Als eerste wijkverpleegster trad op mevrouw Berendse uit Amerongen, la ter opgevolgd door zuster Bouwman, die later echtgenote zou worden van dokter Rijfkogel. Zij woont thans in het bejaardencentrum „De Ridderhof" te Amerongen. Door de verschillende stromingen in Amerongen werd al spoedig na de op richting van het Groene Kruis een tweede kruis-vereniging opgericht: de Christelijke Vereniging voor Wijkver pleging in Amerongen, Eist, Leersum en Omstreken. Of dit nog niet voldoende was, lan ceerde de arts dokter Haezeker enige tijd later de derde vereniging voor Wijkverpleging, „Ziekenzorg" genaamd, die neutraal heette te zijn. Het behoeft geen betoog, dat geen van drieën een behoorlijk bestaan had. Alle drie verenigingen hadden een groot gebrek aan leden en daardoor ook een lege kas. Deze toestand duurde toch nog tot de oorlog in 1940 uitbrak. Hierna traden grote veranderingen op bij de wijkverpleging. Allereerst was het de bezetter die het werk van het Groene Kruis zeer bemoeilijkte. (Zie verder pag. 4) 3VJNC.UANS PRIWI* pontiAc QMtöA voor betere mirwerken VV.'j.WI-VRW'iiJKI'm* dat Veenendaal jaren geleden zich de (gelukkige) eigenaar kon noemen van een publieke telefooncel? dat dit glazen hokje een plaats had gekregen onder aan de Markt? dat het in de oorlogsjaren eigenlijk on gemerkt is verdwenen? dat de PTT thans weer besloten heeft Veenendaal een- telefooncel te geven? dat de cel inmiddels al is opgebouwd en binnenkort in gebruik gesteld zal worden. dat het in Veenendaal-zuid geplaatst is op de hoek van de Adr. v. Ostade- laan-Patrimoniumlaan? dat er ook plannen zijn om er een in de Schrijverswijk te plaatsen? dat dit echter nog wel even zal duren? tot VEENENDAAL VrUdagVewibeto van 14.00 22.00 uur. Zaterdag: Vewibeto van 14.00 tot 22.00 uur (sluiting) Trekkerbehendigheidswedstrij- den op terrein bij Vewibeto. Gratis toegang. Aanvang 14.00 uur. Donderdag: Concert Ritmeester Mannenkoor in Ver. gebouw aan de Eikenlaan 8 uur. Demonstratie-avond CPB in Korenbeurs 7.30 uur.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1