Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Restauratie Hervormde Kerk in Eist bijna gereed Voor de KANTONRECHTER Volgende week maandag officiële ingebruikname Tevreden Vreugde bij zieken en bejaarden optiek VEWIBETO HAALDE BIJNA 25.000 BEZOEKERS Ds. A. Vroegindewey waarschuwt tegen „werelds Christendom" Geen toenadering! 37e JAARGANG WOENSDAG 23 OKTOBER 1963 Nr. 84 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede - Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Geen architect Bijna klaar Nieuws uit de omgeving Burgemeester sprak van „welverdiend succes!" Veenendaalse zang koren bijeen Verrassing Geslaagd ELST Cult. Nat. Hist. Ver. „Zuid- Oost Utrecht" gaat herfstwandeling maken Elstenaren tastten diep in liun beurs AMERONGEN Ongeval „DE WAARHEID GAAT BOVEN EENHEID" Grotere afval OVERBERG Automobiliste werd afgeleid Wat nu weer MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 8385-2022 (2 Hjnen) - Giro 563427 Re dak tie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven btf de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprjjzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent In het pittoreske hervormde kerkje van Eist zijn al weken lang een legertje bouwvakkers van 's morgens vroeg tot 's avonds laat bezig om het inwendige van de kerk grondig onder handen te nemen. Er blijft niets, maar dan ook niets meer van de oude, verwaarloosde situatie gehandhaafd. De kap, de muren, de ramen, het orgel, de vloer en zelfs het meubilair - het is of wordt allemaal gerestaureerd en goed. Een groot gedeelte van de werkzaamheden is door diverse gemeenteleden geheel belangeloos gedaan, maar ondanks dat vergt deze hele restauratie een bedrag van rond 40.000 gulden. De kerkelijke gemeente zal dit uit zichzelf moeten opbrengen. Monumentenzorg kon geen subsidie verlenen omdat de kerk net nog enkele jaren te „jong" was en ook door de burgerlijke gemeente wordt in dergelijke gevallen normaliter geen bijdrage verstrekt. De herv. gemeente stond dus voor de moeilijke taak zélf 40 mille bijeen te brengen. Voor meer dan de helft is dit al gelukt, dank zij de grote offervaardigheid van de leden, zowel in als buiten het dorp. Men kreeg geld binnen van oud-Elstenaren die al jarenlang aan de andere kant van de aardbol wonen, doch er was ook medewerking van dichtbij. De herv. gemeente van het naburige Amerongen bijvoorbeeld hield een extra collecte die rond honderdvijfenzeventig gulden opbracht. Een prachtig initiatief dat misschien wel in andere plaatsen navolging zal vinden. Giften blijven gelukkig nog regelmatig binnenkomen, want het begrote bedrag is nog lang niet bereikt. „Er is geen vierkante centimeter blijven zitten", vertelde de voorzitter van het Restauratiecomité, de heer L. van Viegen. Samen met twee broers verzorgen zij al het decoreer- en schil derwerk in de kerk. Over het resultaat van de inzame lingsactie was hij bijzonder tevreden. „We hebben ruim de helft van het be drag bijeen en er komen nog steeds giften binnen. Wij verwachten dat ook straks, als de kerk klaar is, de offervaardigheid niet minder zal worden. De kerk van Eist heeft geen schul den, maar ook geen bezittingen en zo doende telde iedere cent! Kennelijk voelde men er anderzijds weinig voor half werk te doen. Wan neer er gerestaureerd zou worden, dan moest dit ook grondig worden gedaan. Is dat ook zo uitgekomen? „Ja zegt voorzitter Van Viegen. „De ramen hebben we opnieuw in glas- in-lood gezet. Zoiets gaat geslachten mee. Nee we hebben geen archi tect ingeschakeld. Zo moeilijk was het nu ook weer niet. We hebben alles zelf zo'n beetje uitgedokterd." Hij heeft volkomen gelijk, wanneer hij stelt: Als de kerk klaar is ken je hem niet meer terug. Het interieur is wel zo degelijk en grondig veranderd, dat het voor de Herv. Gem. in het bijzonder, de 28e oktober een heuglijke dag moet wor den. Op die datum is namelijk de officiële ingebruikname gesteld. Er staat de werklieden in de loop van deze week nog heel wat te doen. Ze gaan door van 's morgens vroeg tot 's avonds laat om het resultaat van hun werk volgende week maan dagavond aan de dorpelingen te kun nen laten zien. Rest thans nog het ontbrekende ka pitaal bijeen te brengen, doch hierin zal men eveneens zeker slagen. AANRIJDING OP PRINS BERNHARDLAAN Op de Pr. Bernhardlaan is vrijdagmid dag mej. C. v. B. uit Ede, die daar fietste, aangereden door een personenauto, be stuurd door B. uit Den Bosch. Mej. v. B. brak een vinger en liep diverse schaaf wonden op. Door de politie wordt een onderzoek ingesteld. Groot was de vreugde en dank baarheid bij patiënten en perso neel van het Julianaziekenhuis toen daar een enorme hoeveelheid fruit en groente werd bezorgd, af komstig van de fruitstand op de Vewibeto-5. Dezelfde stemming maakte zich meester van de be woners van het Herv. Rusthuis aan de Kerkewijk toen ook deze mensen rijkelijk bedacht werden met een gedeelte van de fruit stand. Zoals bekend was dit alles het gevolg van een prijzenswaar dig besluit van de directies Vei lingen Resteren en Utrecht om bij het sluiten van de beurs de gehe le fruitstand te schenken aan bei de instellingen. Restaurateurs zijn icoo volop bezig met her stellen van het inte rieur van de Ned. V Herv. Kerk in Eist. De decoratie van de dwars-jj balken in de Ned. Herv. Kerk] te Eist, is toevertrouwd aan\ de heer A. J. v. Viegen, diel men hier aan een ervan be-r zig ziet. I EDE: De Federatie van personeelsvereni gingen Edese bedrijven bestaat een jaar. De stichting heeft ten doel het bevor deren van actieve en passieve recreatie van het personeel van de Edese bedrij ven en instellingen, zulks in de ruimste zin. HOENDERLO: Het loont op het ogenblik zeer de moeite een trip over het Na tionale park de Hoge Veluwe te maken. Dat kan te voet of per auto, maar de eerste methode schenkt de meeste vol doening. ZEIST: Voor de leden van de plaatselijke middenstandsorganisaties zal burge meester Korthals Altes een causerie houden over de toekomstige ontwikke ling van Zeist en de thans aanhangige herzieningen der uitbreidingsplannen. OTTERLO: Het plan om riolering in Ot- terlo aan te leggen is door de gemeen teraad van Ede aangenomen. Met de uitvoering van dit plan zal zo spoedig mogelijk een aanvang worden gemaakt. Zaterdagavond tien uur was het tijdstip dat de Vewibeto-5 defini tief tot het verleden behoorde. In acht dagen tijds passeerden bijna 25.000 bezoekers de ruim zeventig stands. Een resultaat waarmee zo wel de plaatselijke winkeliersvereniging als de deelnemers uitermate tevreden zullen zijn. De voorzitter van „Handel Nijverheid" liet dat zaterdagavond in zijn slotwoord ook duidelijk naar voren komen. Om tot een treffende samenwerking te komen heeft het Comité Volkskerst zang de besturen van alle Veenendaal se koren uitgenodigd om a.s. vrijdag avond, 25 oktober, 8 uur in hotel De Korenbeurs samen te komen. Vastge steld is reeds dat de Volkskerstzang dit jaar wordt gehouden op 19 decem ber in garage De Haas, terwijl nu naar drie ziekenhuizen zal worden uitge zonden, t.w. het Julianaziekenhuis te Veenendaal, het Streekziekenhuis te Bennekom en het Julianaziekenhuis te Ede. Het comité rekent op de mede werking van alle koren. Tot de in het restaurant verzamelde standhouders zei de heer Ant. de Rui ter o.m.: „Van alle zijden ontvingen wij com plimenten die ik graag aan u allen doorgeef. De roep naar buiten van Veenendaal als koopcentrum is pri ma!" De directie van de beurs, bestaande uit de heren H. M. van Schuppen en A. v. d. Lustgraaf, kreeg eveneens veel lof toegezwaaid. „Kerels, wat jullie ge presteerd hebben is geweldig!", aldus de voorzitter. Dank zij een prijzenswaardig besluit van de directies Veilingen Kesteren en Utrecht, werd de gigantische fruit stand op de beurs geschonken aan de patiënten en personeel van het Julia naziekenhuis en de bewoners van het Herv. bejaardencentrum aan de Ker kewijk. Vanzelfsprekend werd dit gebaar op hoge prijs gesteld. De aanwezige besturen namen deze schenking gaarne in ontvangst. Burgemeester Hazenberg nam de of ficiële sluiting van de vijfde Vewibeto voor zijn rekening. Allereerst rekende hij op humoris tische wijze af met de papegaai die - ook tijdens de officiële opening - de verschillende sprekers herhaaldelijk stoorde met zijn gekrijs. „Je kunt het een papegaai tenslotte niet kwalijk ne men lachte burgemeester Hazen berg. „Iedereen heeft in spanning ver keerd en óók ik heb het verloop van de beurs met grote interesse gevolgd. Thans kunnen we zeggen: de Vewibeto is volkomen geslaagd!" Wat de burgemeester bijzonder ge troffen had was de onbestemde sfeer op de expositie. „Het was zakelijk en tóch gezellig. Dit is gekomen door een geest van samenwerking en ik felici teer dan ook iedereen van ganser harte met dit verdiende succes. En tot slot heb ik deze wens: met deze 5e op naar de 6e die nóg weer beter zal worden!" Een langdurig applaus was het of ficiële einde van één van de beste exposities die de Veenendaalse Winkeliersvereniging tot dusver op poten heeft weten te zetten. BRAND IN KEUKEN Door oververhitting van een kookstel brak zaterdagmiddag brand uit in de keu ken van de fam. O. aan de Korte Molen straat. De brandweer was snel ter plaat se. De (water)schade wordt door verzeke ring gedekt. Nu de natuur haar mooiste herfst- pracht verkregen heeft, gaat de Cult. Nat. Hist. Ver. „Zuid Oost Utrecht" hiervan nog even genieten. Op 26 ok tober is er een herfstwandeling via de touristische autoweg door de Remmer- steinse bossen. Het beginpunt ligt op de hoek Rijksstraatweg-Autoweg. Het geheel staat onder leiding van Jan de Kleuver bijgestaan door de heren Roks en Pezarro. Ook de leden van de jeugdafdeling zullen natuurlijk weer aanwezig zijn. Zij krijgen een speciale opdracht mee, ze moeten namelijk tijdens de wande ling herfst-impressies opdoen die ze la ter uit moeten werken hetzij in foto teken- of opstel vorm. Voor de beste inzending is een beker beschikbaar. Dat overigens de oprichting van de jeugdafdeling geen slecht idee was, bleek j.l. vrijdagavond toen in het film lokaal van de o.l. Rijnschool een lezing met dia's gehouden werd. Onder lei ding van hun mentor, de heer Pezarro reisden de jongelui in verbeelding aan de hand van de kleurige plaatjes op het witte doek door verschillende lan den. Dit was de eerste keer, dat iets dergelijks ondernomen werd en gezien de goede belangstelling geldt hier mis schien ook: „Een goed begin is het hal ve werk." AANMERKELIJKE VERBETERINGEN OP ORANJE WIT-TERREIN De voetbalvereniging Oranje Wit heeft de laatste tijd aanmerkelijke ver beteringen op haar voetbalveld tot stand gebracht. De kleedgelegenheid is flink vergroot en er is nu bovendien stromend water. De gebruikelijke zaal training in de winter komt te verval len, want een groot deel van het veld is van verlichting voorzien. Een ver betering die het spelpeil alleen maar ten goede kan komen. Onmiddellijk na de aangrijpende T.V.- en radio-uitzending van maan dagavond over de vluchtelingenhulp 1963, zijn in Eist ook een groot aantal collectanten de straat opgegaan om de giften van de bevolking in te zamelen. Maandagavond laat kon het comité, bestaande uit verschillende dames van de vrouwenbond en enkele andere vrij willigsters, moegeteld, maar zeer vol daan, het mooie bedrag van 785, over maken. ANDERE PLAATS In tegenstelling tot eerdere berichten worden de ontwikkelingsavonden van de NVV Best. Bond Amerongen niet in hotel Buitenlust maar in Hotel De Kroon ge houden. WEER RUILBEURS Zaterdag 26 oktober a.s. wordt in het zaaltje achter gebouw Lievendael de eerste ruilbeurs van het nieuwe seizoen gehouden. Op deze beurs die onder auspi ciën staat van het Nut te Amerongen worden verzamelaars uit de gehele omge ving verwacht. Er kunnen allerlei voor werpen geruild worden. Zondagmiddag werden de omwonen den van het kruispunt Kon. Wilhelmi- naweg - Koenestraat door een dave rende klap opgeschrikt. De 18-jarige D. R. uit Amerongen kwam met zijn bromfiets uit de Imminkstraat rij deij. en wilde pardoes de drukke Kon. Wïl- helminaweg oversteken. Op hetzelfde moment naderde uit de richting Leersum een personenauto. De bromfietser werd door de auto ge schept en sloeg tegen het wegdek, waar hij bewusteloos bleef liggen. Met een ziekenauto werd hij vervoerd naar het ziekenhuis te Rhenen, waar na een eerste onderzoek bleek, dat de verwon dingen nogal mee vielen. Een hersen schudding en wat flinke schaafwonden werden geconstateerd. Al met al een ongeval, waarbij ge lukkig geen dode te betreuren was. Toch is het zaak, dat aan dit verschrik kelijk gevaarlijke en drukke kruis punt enige aandacht wordt besteed, b.v. door middel van knipperlichten. In tijd van nog geen half jaar vonden op dit punt 6 ongevallen plaats. De auto en de'bromfiets werden be hoorlijk beschadigd. Mej. S., scholiere te Arnhem, was met een bromfiets een beschermde voetgan gersoversteekplaats in de Professor Rit- zema Bosweg te Wageningen gepasseerd, terwijl daarop enkele kinderen liepen. Dit bracht haar vrijdag voor het Wage- nings kantongerecht. De kinderen liepen van rechts het zebrapad op, samen met een verkeersbri- gadiertje. Ik was toen al zo dicht bij de oversteekplaats, dat ik niet meer kon stoppen, vertelde mej. S. De kinderen hielden iets in en daardoor kon ik er nog juist links voorbij. Volgens het proces-verbaal bevonden zich tientallen kinderen op het zebrapad en ging u daar tussendoor, merkte rechter v. d. Brand op. Het verkeersbrigadiertje hield bovendien zijn bord al omhoog. Ik ging er niet tussendoor, maar er voor langs, protesteerde verdachte. De bromfiets was niet van mij, maar van een vriendinnetje, die op de bagagedrager zat. Ik had de motor nog niet ingescha- keld en was geconcentreerd op het op gang brengen van de bromfiets. Ik zag daardoor de kinderen wat laat, maar ik betwijfel of ik nog had kunnen stoppen als ik wel eerder gekeken had, want ze stapten maar één of twee meter voor mij de weg op. Het was een overtreding, die fataal had kunnen zijn, oordeelde de officier, mr. Leusink, in zijn requisitoir. In ver band met het feit, dat verdachte de boe te van haar zakgeld moet betalen zal ik niet meer dan 15,of 3 dagen eisen, maar dat wil niet zeggen, dat ik de zaak daarom minder ernstig vind. Rechter v. d. Brand stemde daarmee in, terwijl hij bovendien in aanmerking nam, dat verdachte met de brommer gefietst had. Het vonnis luidde daarna conform. De J., timmerman te Velp, had van de officier van justitie een schikkingsvoor stel van 100,thuisgestuurd gekregen omdat hij op de Stadsbrink in Wagenin gen met een auto gereden had zonder in het bezit van een rijbewijs te zijn. Ik erken volkomen schuldig te zijn, zei De J. vrijdag voor het kantongerecht te Wageningen. Die honderd gulden vond ik echter knap veel en daarom heb ik ze nog maar niet betaald. Ik had al eerder rijexamen af willen leggen, maar door vakantie van de instructeur en door een ongeval, dat mijzelf is overkomen, moest 't steeds worden uitgesteld. Ik heb het examen nu juist deze week aangevraagd. U bent op 2 september bekeurd en het wordt op z'n vroegst november voor u het rijbewijs hebt, rekende rechter v. d. Brand uit. Dat is een verschil van min stens twee maanden en dat is te veel om eventueel slagen mee te laten tellen bij de bepaling van de strafmaat. We waren bezig op een werk in Wa- geningen-hoog, vertelde verdachte. Er moest een spoed-boodschap in Wagenin gen worden gedaan en de baas kon zelf niet weg. Hij heeft mij toen zijn auto meegegeven. U moet het ook eens van de andere kant bekijken, opperde de officier. Stel (Vervolg pag. 2) Ds. A. Vroegindewey van Veenendaal heeft op de toogdag van de bond van Nederlands hervormde Mannenverenigingen op gerefor meerde grondslag, in zijn functie van voorzitter van deze bond, een duidelijke waarschuwing laten horen tegen de grote invloed van de tijdgeest op de kerk. Volgens de predikant dreigt de kerkelijke wereld te gronde te gaan door mensen die niet „neen" kunnen zeggen en die zelfs ten koste van de waarheid de eenheid willen zoeken. „De kerk van onze tijd is het eens geworden met de wereld en ze vertolkt me nigmaal wat het volk maar al te graag hoort: het verlangen van een paradijs op aarde", aldus ds. Vroegindewey. Het profetisch getuigenis, de prediking van Gods gerechtigheid wordt, volgens hem, echter maar al te zeer gemist. Blijkens een artikel in het Algemeen Handelsblad van j.l. zaterdag, heeft ds. Vroegindewey ook nog opgemerkt dat zich in de Wereldraad van kerken een dusdanige eenheid manifesteert, dat de waarheid verduisterd is. Over het streven naar toenadering tot de rooms-katholieke kerk zei hij, dat men in onze dagen veel vriendelijker tegen elkaar is. Zelfs de Paus is vriendelijk gewor den tegen de zonen der reformatie en er zijn protestantse waarnemers op het concilie in Rome, die zich door de Paus laten zegenen. Rome heeft tot nu toe al haar oude dwalingen ge handhaafd en wij zullen hard en scherp moeten zijn en „neen" moeten zeggen", aldus de predikant. Ten aanzien van de Nederlands her vormde kerk, verklaarde hij met zorg vervuld te zijn over het proces van ver wijdering van de belijdenis der kerk, dat de laatste jaren valt te constateren. De predikant gaf tevens als zijn mening te kennen, dat de belijdenis der waarheid, zoals die in de drie formulieren van enig heid gevonden wordt, naar de achtergrond is geschoven. De eenheid, de oecumene staat voorop. Ook de gereformeerde belij denis moet blijkbaar ondergeschikt ge- ONS GENOEGEN GAAT PAPIER INZAMELEN A.s. zaterdag gaat de muziekvereniging „Ons Genoegen" weer oud papier inza melen. Dozen moeten beslist plat gemaakt worden daar ze anders teveel plaats in nemen. maakt worden aan de wereldkerk. Volgens het bewuste artikel meent ds. Vroegindewey dat het werelds christen dom zoals zich dat de laatste tijd open baart, niet anders dan nog grotere afval kan brengen. Hij wekte de gereformeerde belijders op, zich ernstig te bezinnen op de gro te gevaren die hier dreigen. Doordat de Renswoudse automobiliste mej. v. d. W. op de Groeperweg de bin- nenbocht nam, kwam zij frontaal in bot sing met een uit Veenendaal afkomstige bestelwagen van de fa. v. D. Het ongeval gebeurde vrijdagmiddag mej. v. d. W. werd afgeleid door een auto die langs de weg stond met een lek ke band en lette in het geheel niet meer op de weg voor haar. De uit tegenover gestelde richting komende bestelauto kon haar niet meer ontwijken, zodat een bot sing onvermijdelijk was. Zowel de chauf- feuse als een zoontje van Van D. werden bij landbouwer Grootveld binnengedragen waar dokter Van Vulpen eerste hulp ver leende. De jongen werd aanvankelijk naar het ziekenhuis overgebracht doch mocht later ook weer naar huis. Beide auto's waren zwaar beschadigd en moes ten worden weggesleept. De verkeerspo litie stelt een onderzoek in. BOEKEN LENEN Met ingang van morgen (donderdag) is er weer gelegenheid iedere donderdaga vond boeken te lenen uit de CJV-biblo- theek. Naast het eigen bezit is er weer een nieuwe wisselkollektie romans en jeugdboeken aangekomen. De uitreiking is in het verenigingslokaal naast de ned. herv. kerk. Zaterdag j.l. trad in Renswoude mej. H. H. van Setten, lerares aan de Huishoud school in Alfen aan de Rijn, in het huwelijk met de heer E. H. Stol, le luit. van het garde regiment fuseliers „Prinses Irene" Eén op de tien Zweden brengt tegen woordig de vakantie in het buitenland door. In de zittingszaal van de rechtbank te Groningen zijn naaldhakjes thans ver boden. In het Afrikaanse dorp Kankan heeft een vrouw het leven geschonken aan een vierling. Russische geleerden hebben een me thode gevonden om betrekkelijk dun ijs zodanig te verstevigen, dat het zware transporten kan houden. -ö- In W.-Duitsland is een grammofoon plaat in de handel gebracht met een verslag van het proces tegen Adolf Eichmann. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1