Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Drie volle dagen vogelpracht in „Eigen Gebouw" te Rhenen waar is de vallei-riks? De Wereld van WEEK-tot-WEEK N atuurlief hebbers-eldorado 9JL Agenda Schilderspalet Kleuterschool „De Klimop" officieel geopend E L S T Woningbouw en bouw Groene Kruisgebouw met politiepost in Ederveen Eerste Nutsavond van dit seizoen in Amerongen bijzonder geslaagd RENSWOUDE OPROEP 37e JAARGANG VRIJDAG 25 OKTOBER 1963 Nr. 85 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Vele prijzen WIST U BROUWER MAC HOUDT RADIO-RIT Inspectrice van Kleuteronderwijs „Tekort is en blijft groot" Ritmeesterkoor gaf geslaagd concert Ideale omgeving Bloemstuk BB-JUBILARISSEN WERDEN GEHULDIGD Ncd. Chr. Vrouwenbond afd. Eist hield jaarvergadering Ook Groene Kruisgebouw verrijst nu 200ste lid ingeschreven WEKKERS HQ0FD5TR 91 VEENENDAAL llllll Vergadering N.C.V.B. afdeling Renswoude Bedaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,-— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent In twee zalen van het „Eigen Gebouw" aan de Eikenlaan te Rhenen kwetteren drie volle dagen een kleine tweehonderd vogels van allerlei pluimage dank zij het heuglijke feit dat „De Kleurvogel", de Rhe- nense afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, van donderdag 24 tot en met zaterdag 26 oktober er een prachtige tentoonstelling heeft opgezet, die iedere avond is geopend tot tien uur. Bij ver hindering van de erevoorzitster van de vereniging, mevrouw J. M. A. Bosch van Rosenthal-Den Tex, de Echtgenote van de Burgemeester van Rhenen, sprak de groepscommandant van het korps rijkspolitie te Rhenen, de adjudant J. W. Zijlstra donderdagavond het openingswoord. De heer Zijlstra noemde het onder andere een prettige omstandigheid dat zo velen op deze aarde een hobby hebben, zelfs in het fok ken van vogels. Hij stimuleerde dit en bracht de gelukwensen over aan de initiatiefnemers van deze ex positie, waarna hij de tentoonstelling voor geopend verklaarde. De voorzitter van de „Kleurvogel", de Rhenenaar J. Buitenhuis, vertelde ons met gerechtvaardigde trots dat er niet minder dan 180 inzendingen waren bin nengekomen. Van dit aantal waren er vijftig kanariesoorten. De overige vogels waren allen van tropische oorsprong. Voor het eerst namen ook enkele ingeze tenen van het naburige Wageningen aan deze tentoonstelling met verschillende in zendingen deel. Hierover was de heer Buitenhuis bijzonder verheugd, omdat hij er een soort van intercommunale samen werking in ziet groeien voor de naaste toekomst. Wie door de beide zalen wandelt en op zijn gemak de talrijke vogelfamilies ga deslaat, komt niet uitgekeken. Niet alleen dat de soorten van een buitengewoon groot uiteenlopend karakter zijn, de kleu ren zijn zo geschakeerd en gevarieerd dat alleen al daarom een bezoek aan deze tentoonstelling alleszins de moeite waard is. We kunnen ons voorstellen dat niet alleen vogelkenners, maar ook leken hier een hele avond genietend van zoveel moois kunnen doorbrengen. Het heeft veel weg van een schilderspalet. Er zijn ook zeldzame inzendingen te bewonderen. Bijvoorbeeld de witte huis mus, eigendom van de heer F. van Rem merden. Hij heeft er mee gefokt en de jonge vogels, twee bonte en drie grijze exemplaren, weer losgelaten om te pro beren andere kleuren in de natuur te krijgen. Een zeer zeldzame kruising is die van een frater en een kneu. Bijzonder kleurrijk zijn ook de oranje rode kanaries, die worden gevoerd met rode peen vanwege de kleurstof die daar in zit en waarop deze vogelsoort onmid dellijk reageert. Voedert men geen worte len meer dan krijgen deze kanaries een soort zalmtint, ook daarvan waren tal rijke exemplaren te bezichtigen. Een jury, bestaande uit de heren Adolf- sen uit Hilversum, Langenberg uit Bos koop en Drop uit Aalst, heeft bepaald de handen vol gehad aan het veelomvattende keuringswerk. Maar er zat dit jaar wel bijzonder veel schot in, want toen de ten toonstelling was geopend kregen de be zoekers een complete uitslag, keurig ge drukt in een goed verzorgd boekje ter hand gesteld. Het was tevens een prachti ge leidraad voor de bezichtiging van de talrijke volières. De prijzen vielen ten slotte als volgt: Kanaries: Oranje-Rood - G. v. Daalen, 86+ pnt, 43+ kleur, 1ste kampioen kanaries 1963; J. Helms, 89 pnt, 46— kleur, OK, le prijs; J. v. Kreel, 87 pnt, 44 kleur, EK, 3e pr. Kanaries: Zalm - J. Helms, 88 pnt, 45 kleur, OK, 2e prijs. Kanaries: Mozaïk - Zaaijer, 87 pnt, 45 kleur, EK, 3e prijs. Kanaries: Yorkshire - Van Doorn, 87 pnt, EK, 3e prijs en Van Doorn, 86 pnt, EK, 3e prijs. dat de straatverlichting in Veenen daal tegenwoordig geheel bestaat uit lichtmasten met dubbele TL-buizen? dat de verlichting volgens de PUEM een kwartier na zonsondergang ont stoken wordt? dat dit in Utrecht gebeurt door mid del van een soort tijdklok? dat de nachtverlichting 's avonds om elf uur blijft branden? dat er dan bij iedere lichtmast één TL-buis uitgeschakeld wordt? dat de andere „helft" dus blijft branden? dat er regelmatig lampen worden stukgegooid? dat deze schadepost over een jaar gerekend een onnodig groot bedrag is? N 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties Kanaries: Zilver Isabel - Rijkse. 88+ pnt, 45+ kleur, EK, le prijs. Kanaries: Ros. Colie - Briene, 86 pnt, OK, 3e prijs. Kanaries: Ag. Fisberé - Briene, 87+ pnt, OK, 3e prijs. Grasparkieten: J. C. van Daalen, 88 pnt, OK, 2e prijs. Kwartels: G. Ruisch, 87 OK, 3e prijs. Frater x Kneu: Van Remmerden, 88 pnt, EK, 2e prijs. Kanaries: Vuurvink - Hooyer, 87 pnt, EK. 3e prijs. Kanaries: Napolion - Hooyer, 87+ pnt, OK, 3e prijs. Voor de overige vermeldingen mogen wij wellicht verwijzen naar het keurige boek je, waarin ze alle op volgorde van het inzendingsnummer zijn opgenomen. 7,50 WAARD Vorige week werd de Valleiriks Uitgegeven by Banketbakkerij Dykstra, Hoofdstraat, Veenendaal. en niet gevonden. De waarde is hierdoor weer gestegen zodat de nieuw uit te geven riks met het nummer F T 05382 ZEVEN GULDEN VIJFTIG waard is. By inlevering op ons bu reau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uit betaald. De MAC Veenendaal organiseert zater dag 2 november a.s. een „Radio-rit" waarvan de start zal plaats hebben bij hotel „Stuyvenberg" te Eist. Naast diverse aantrekkelijke prijzen heeft men voor de best geleverde presta tie van alle categorieën als hoofdprijs een complete autoradio, welke eventueel gra tis in de auto wordt gemonteerd, mits dit in Veenendaal plaats vindt. Deelname staat open voor auto's, motoren, scooters en bromfietsen. Het inschrijfgeld is ver hoogd tot resp. vier gulden voor auto's en motoren en drie gulden voor brom fietsen. Er bestaat gelegenheid tot voor- inschrijven waarmee men een reductie geniet, van één gulden. „Ik vrees dat in ons land het aantal kinderen dat geen kleuteronderwijs kan volgen omdat er eenvoudigweg geen gebouwen zijn minstens de helft is van het aantal dat wél op kleuterscholen ondergebracht kon worden. Wij willen nog zo enorm veel, maar het tekort is en blijft groot. Gelukkig is dit weer een kraaltje aan de lange ketting van kleuterscholen die er al zijn". Deze woorden sprak de waarnemend inspectrice van het Kleuteronderwijs mej. Den Hollan der donderdagmorgen tijdens de officiële opening van de openbare kleuter school „De Klimop" aan de Frans Halslaan in Veenendaal-Zuid. Ze werden aangehoord door een groot aantal genodigden o.w. het ge meentebestuur van Veenendaal, ouders, oudercommissie, raadsleden en niet te vergeten de feestelijk uitgedoste kleu ters van de school. Voordien had burgemeester Hazen- Voor een vrijwel geheel bezet Ver enigingsgebouw aan de Eikenlaan heeft het Ritmeesterkoor gisteravond een zeer geslaagde uitvoering gegeven. Het geheel stond onder leiding van Bertus van Vliet uit Utrecht. Het programma voor de pauze werd grotendeels gevuld door het koor, dat zeer gediciplineerd zong. Vooral het La Pastorella van Fr. Schubert met pianobegeleiding van Helene André de la Porte viel bij de aanwezigen zeer in de smaak hetgeen tot uiting kwam in een langdurig applaus. Gretha Krom schitterde in de so- praan-soli van Robert Schumann. Al vorens het koor „Deutsche Messe" ten gehore bracht, kon men geruime tijd genieten van de piano-solo „Inpromp- tu" in Bes gr. t. opus 142, eveneens van Schubert door Helene André de la Porte. Na de pauze het prettig in het ge hoor liggende „Die zwölf Raüber" met een uitstekende bariton-solo van het koorlid Jan Janssen. Ook in „Steel Away", kon men de Veenendaalse ba riton waarderen. Al met al een bijzon der concert dat af en toe veel moeilijk heden gaf met plaatsing en verplaat sing van de vleugel. berg een uitvoerig welkomstwoord ge sproken waarin hij o.m. architect E. J. v. d. Hoef en hoofdaannemer de fa. Nagel complimenteerde met het ont werp en de uitvoering van deze mo derne tweeklassige school. Dat het maar liefst zeven jaar ge duurd had („de zeven magere jaren") alvorens de school in gebruik genomen kon worden, werd door mr. dr. Hazen berg min of meer bekritiseerd. Anderzijds vond hij het verheugend dat er nu al zeventig leerlingen zijn. „De noodzakelijkheid van deze school in dit gedeelte van de gemeente is al heel duidelijk door de praktijk bewe zen." De waarnemend inspectrice die sprak, nadat de kleuters een spelletje voor de aanwezigen hadden gedaan en rijkelijk beloond werden met choco lademelk en snoep, wilde graag naar aanleiding van de rede van burgemees ter Hazenberg „de ballen graag opvan gen of terugkaatsen", zoals ze zei. „U heeft gelijk dat het te lang duurt, maar gezien de huidige si tuatie heeft u in feite nog geen klagen" zo kaatste zij terug. Speciaal tot de hoofdleidster en leid ster richtte zij een waarschuwend woord. „U komt bijna in een ideale omge ving terecht, maar er zit ook een ge vaar aan deze luxe. Besef goed dat het kind van deze tijd wil spelen. Ge- „DE KLIMOP" WEER EEN NIEUWE KLEUTERSCHOOL. Over kinderzorg geen klagen. lukkig zie ik hier nog geen klein was- machinetje of iets dergelijks hetgeen een afgietsel is van de wereld van de volwassenen. Laat ze zelf improvise- sen en ik wens u daarmee veel suc ces." De heer Van de Gaast, voorzitter van de Oudercommissie zei met veel vreugde uitgekeken te hebben naar het tijdstip waarop de nieuwe school in gebruik genomen kon worden. Hij bracht hiervoor dank aan ieder een die op welke manier dan ook had meegewerkt aan de totstandkoming van De Klimop. Ter herinnering aan deze heuglijke dag bood hij de leidsters een prachtige plant aan. Mevrouw de Groot, waarnemend voorzitster van de Oudercommissie Rijk van Gaasbeekschool (de school waarin tijdelijk onderdak voor de kleu ters werd gevonden) sprak als laatste een gelukwens uit. In de kantine van de Brandweer kazerne aan de Industrielaan zijn woensdagavond vierentwintig leden van de plaatselijke BB gehuldigd in verband met het feit dat zij 10 jaar bij de Bescherming Bevolking in dienst zijn. Als blijk van waardering ontvin gen de jubilarissen een prachtige me daille, terwijl hun dames verrast wer den met een groot boeket bloemen. Deze feestelijke bijeenkomst werd o.m. bijgewoond door de wethouders Koppenberg en Van Kuyk alsmede verschillende hooggeplaatste BB-auto- riteiten, zoals het Hoofd Bescherming Bevolking Kring UC 3, de heer Stale- man met echtgenote, het Hoofd Op leiding en Oefening van de Kring U3, de heer Den Broeder en last but not least het tegenwoordige districtshoofd, de heer Wilmink. De „mannen van het eerste uur" zo als ze in BB-kringen worden aange duid werden in eerste instantie toege sproken door het Hoofd Zelfbescher ming, de heer W.C.H. Dekker. Na de manschappen dapk gebracht te hebben voor hun toewijding, richt te hij een woord van lof aan het adres van het vroegere Hoofd Zelfbescher ming, de heer Wilmink. Hij noemde de heer Wilmink de stuwende kracht zonder wiens activiteiten de plaatse lijke BB nooit het peil van thans be reikt zou hebben. De heer Dekker hoopte op dezelfde voet te mogen doorgaan als zijn voor ganger. Burgemeester mr. dr. Hazenberg als tweede spreker stond uitvoerig stil bij hetgeen de BB-ers al die jaren hebben opgebracht. Hij wekte hen aan het einde van zijn toespraak op de inge slagen weg voort te gaan en ging ten slotte over tot de uitreiking van de medailles. Namens alle jubilarissen werd een dankwoord uitgesproken door de heer J. Knigge. Hierna bleef men nog ge ruime tijd gezellig bijeen. Dinsdagavond hield de Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Eist haar gebruike lijke jaarvergadering in Pniël. De agenda bevatte geen schokkende pun ten zodat het een rustige, maar nut tige vergadering werd. Na de opening door de presidente mej. Terweij zette het zangkoortje van de afdeling in om „Dankt, dankt nu allen God" te zin gen. De te behandelen punten werden vlot afgewerkt, telkens afgewisseld met zang en declamatie. Dit laatste door de voordrachts-kunstenares Nel Benschop. Zo bracht zij o.a. verschillende gedich ten over het negervraagstuk op mees terlijke wijze. De verschillende verslagen waren in tussen dik in orde bevonden en secre taresse, mevr. Doornspeek, die perio diek aftredend was werd weer voor de volgende vier jaar gekozen. Mevr. Roks kreeg ook het woord om de nijvere werksters achter de schermen te bedanken. Ook de presi dente kreeg een speciale pluim voor de bergen werk die ze weer verzet had. Met het uitspreken van het dank gebed door de tweede presidente, mevr. Van Geffen, kwam aan deze avond een einde. ER OP OF ER ONDER VOOR DE w.s.v. „DE RIJNKANTERS" Vrijdagavond a.s. houdt de w.s.v. „De Rijnkanters" een ledenvergadering in hotel Stuyvenberg. Gezien de moei lijke kwesties die momenteel deze ver eniging bezig houden een belangrijke gebeurtenis. „Tip tap tip daar komen de kabouters" zongen de kleuters gister morgen bij de officiële opening van De Klimop. Hier ziet u het groepje kabouters. MAAN. Zodra het mogelijk zal zijn gebleken een luchtbrug met de maan tot stand te bren gen zal het misschien aanbeve ling verdienen er onze beste geleerden zo nu en dan een poosje te laten verblijven, zegt dokter Strughold, een duits- amerikaanse geleerde. Want waarschijnlijk circuleert het bloed in de hersens op de maan op een andere wijze waardoor de mens er intelligenter wordt. Ook zal de mens er waarschijn lijk langzamer leven en dus langer EINDELIJK. Voor het eerst sinds de uitvinding van het kauwgom is het verbruik in de Verenigde Staten ver minderd. Er werd in 1962 7.155 ton verkocht tegen 7.320 ton het jaar daarvoor. WOORD. Een Italiaanse kap per heeft een bond van moe-ge- borenen opgericht. Er z(jn al meer dan achtduizend leden. Ze hebben onlangs een congres ge houden, waar de toespraken tot een minimum bleven beperkt om vermoeidheid te vermijden en het woord „werk" niet werd uitgesproken. Ook het etentje dat volgde was in deze geest afgestemd. Het menu bestond uit een van te voren ontlede kip, vis zonder graat, appels van de pit ontdaan en aan plakjes ge sneden en tot slot koffie die reeds van melk en suiker was voorzien. Zo hadden de vermoeiden een prettige dag op kosten van enige niet-vermoeiden. Wat een le ven-. KAT. De vooruitgang staat niet stil: In Japan is een apparaatje in de handel gebracht dat het miauwen van een kat immiteert en dus in staat stelt zonder zo'n beest de muizen uit huis te houden. Het kwam tot stand na jaren lang experimenteren en het bespaart 365 dagen per jaar een portie kattebrood ZOEN. Wat is uw mooiste herinnering heeft Albert Wille- mitz, de schrijver van de mees te liedjes van Maurice Chevalier gevraagd aan Frankrijks be roemdste chansonnier. Het ant woord was: Mijn mooiste her innering dateert van lang gele den. Het was in de Folies-Ber gère, waar ik in een bepaalde scène samen met Mistinguett ln een tapijt werd gerold. Daar heb haar toen een zoen gegeven. GEFLUIT. Waarom kijken koeien niet meer op als er een trein langs komt, heeft film acteur Burt Lancaster ge vraagd aan een veearts. Dat komt, antwoordde deze, om dat Zo vroeger opkeken bij het gefluit van een stoomlocomo tief. Het passeren van een elektrische trein heeft daar entegen geen enkel effect op de koeienfantasie. LIED. Henri Betty, com ponist van het beroemde lied je „C'est si bon", krijgt al 16 jaar lang aan auteursrechten ervoor 15.000,per jaar overgemaakt uit Amerika. Ederveen zal in een zeer nab(je toekomst weer verdere uitbreiding krygen. In de vorige weck gehouden vergadering van de Edese gemeenteraad keurde de Raad het plan voor de bouw van 21 woningwetwoningen aan de T. C. Hootsenstraat goed. De gemeente zal stappen ondernemen om rjjkssteun voor deze bouw te verkrijgen. De gemiddelde huur van deze woningen zal 21,30 per week bedragen. Boven dien zullen de woningen voorzien worden van een warmwaterapparaat, waarvoor 0,55 extra per week zal worden bere kend. In de vergadering van de Raad ver klaarde de heer van Gestel (VVD) dat hij al eens eerder had betoogd en het nu ook weer moest zeggen dat deze huurprijs veel te hoog is voor woningwetwoningen. Men schiet op deze manier zijn doel voor bij zo verklaarde de VVD afgevaardigde. Wethouder Wiegeraad (CHU) gaf toe dat de huur hoog was, maar in verband MEDAILLE-UITREIKING VOOR 10 JAAR TROUWE DIENST BIJ B.B. Een der leden, de heer Knigge, neemt zyn medaille in ontvangst uit handen van hoofdinspecteur Dekker. Naast de heer Knigge zyn echtgenote die, even als de andere dames, een boeket bloemen ontving. met de bouwkosten kon men niet lager gaan. Er zal bovendien nog meer gebouwd worden in Ederveen. Reeds in februari van dit jaar voteerde de Raad rond 180.000,— voor de bouw van een Groene Kruisgebouw annex politiepost. Er is echter nog een aanvullend crediet nodig van 29.579,wil men tot de realisering van dit plan kunnen overgaan. Dit bedrag werd door de Raad beschikbaar gesteld. De aanbesteding heeft reeds plaats ge vonden en de gunning dient voor 1 no vember te geschieden. Er begint dus na jaren van plannen maken eindelijk schot te komen in deze zaak en zo zullen bin nen afzienbare tijd de moeilijkheden van het Ederveense Groene Kruis dat zo met ruimtegebrek kampt tot het verleden be horen. Het nieuwe Groene Kruisgebouw en politiepost zullen verrijzen op de hoek van Hoofdweg-T. C. Hootsenstraat. Voor een overvolle zaal heeft mevr. Mr. Lily Eversd(jk Smulders een boeiende le zing gehouden over „De Sahara en Bedoeincn-IIarems". In een bijzonder geestige verteltrant besprak zy eerst de verschillende bevolkingsgroepen, hetgeen verduide lijkt werd door een aantal prachtige zelfgetekende dia's. Mevrouw Eversdijk-Smulders is zelf zeer bereisd en is op plaatsen geweest waar nog nooit een blanke een voet had gezet. Zij kent deze volksstammen en het kontakt met de bevolking ver kreeg zij door het tekenen van de kin deren. Zo leerde zij ook de samenstel ling van een harem kennen. Zij ver telde dat zo'n harem niet alleen be stond uit een aantal jonge vrouwen, zoals veelal verondersteld wordt, maar een mengeling is van familie's. Zij kwam op deze wijze allerlei inte ressante dingen aan de weet, omtrent de leefwijze in een harem. De harem vrouwen leren veelal een vak, o.a. weven. Zij behouden hierdoor voor de sheik hun waarde, omdat zij op deze manier geld inbrengen. Ook komen er veel joodse vrouwen in deze harems voor. Deze hebben het doorgaans wat beter dan hun arabische sexegenoten. Bij een moderne sheik heeft mevr. Eversdijk als ere-gaste aangezeten bij een uitzonderlijk diner. Na afloop van deze boeiende lezing werden nog enkele vragen gesteld, welke mevr. Eversdijk Smulders in het kort beantwoordde. De voorzitter dank te spreekster voor haar allerminst „drooggebracht" verhaal over een droog gebied. Voorafgaande aan deze lezing, werd medegedeeld, dat door bemiddeling van mej. S. J. Scholte en mevr. D'Audretsch- Krop het 200ste lid was ingeschreven. Genoemde dames ontvingen hiervoor UITVOERING „THE RAINBOW ROCKETS" Zaterdagavond geeft de band „The Rainbow Rockets" uit Renswoude een uit voering in het Ver. gebouw aan de Eiken laan te Veenendaal. Aan deze uitvoering wordt medewerking verleent door het Hurrican Combo uit Baarn. Maandavond j.l. is op de Kcrkc- wyk ter hoogte van de Bergweg een man aangereden door een au to, waarvan de bestuurder na het ongeval is doorgereden. Vermoedelijk betreft het hier een gryskleurige Volkswagen. Eventuele getuigen van dit on geval worden dringend verzocht zo spoedig mogelyk contact op te ne men met de Korpschef van de ge meentepolitie Veenendaal, hoofd inspecteur W. C. H. Dekker. Het telefoonnummer van de po litie is 08385-3 6 3 6. een bloemenhulde. Nu alvast werd aan de leden mede gedeeld, dat tussen kerst en nieuwjaar door het echtpaar Kingma een muziek avond met expositie zal worden ver zorgd. Deze avond zal gegeven worden voor de leden bij het echtpaar Kingma aan huis. föetzcruttiale VA. voor betere uurwerken Woensdag j.l. was er weer vergadering van de Ned. Chr. Vrouwenbond afd. Renswoude in gebouw Rehoboth. De ver eniging kon weer vier nieuwe leden in schrijven. Als spreker voor deze avond was aanwezig Ds. B. v. Ginkel uit Am sterdam. De Bergrede had spreker als onderwerp gekozen. Deze werd 5x weer spiegeld. Spreker zei dat voor de Berg rede 4 uitleggingen mogelijk zijn en wel le Hoe de R.K. de Bergrede verklaren; 2e Hoe Luther er over dacht; 3e Hoe Tolstoi het zag; 4e Hoe A. Zweitscher de Bergrede behan delt. Wij zouden als christenen van al die weerspiegelingen er het goede van moeten nemen en dit is dan de 5e weerspiegeling. Ten eerste wij kunnen wel matrasdra gers zijn, wij kunnen altijd bidden voor een ander. Uit het 2e punt (Luther) kun nen we leren dat de Bergrede een spie gel is. De Bergrede is er dan ook om ons barmhartig te maken. Uit hetgeen wat Tolstoi ervan zag zien we dat we nog veel te kort komen aan de Bergrede. We zijn lang niet het zout der aarde. We ge ven niet weg wat we eigenlijk kunnen missen. Uit het 4e punt kunnen we leren dat wij niet meer de eerste Christenen zijn. Wij geloven niet zo in 'n directe we derkomst van Christus, en daar moeten we toch eigenlijk wel in geloven. Spreker wenst ons allen toe, dat Chris tus gestalte in ons zal krijgen dan hebben we de Bergrede met Gods kracht in de praktijk gebracht. Na de pauze volgde hierop een mooie bespreking op dit on derwerp en werden huishoudelijke zaken afgewerkt. Be opkomst was buitenge woon. misschien door het feit dat Ds. v. Ginkel vroeger in Renswoude heeft ge staan. VEENENDAAL Maandag 28 oktober organiseert de Ned. Chr. Reisver. in gebouw 't Trefpunt een kleurenfilmpro gramma „winter en zomer reis- cocktail". Aanvang 8 uur. Dinsdag 29 oktober ontspan ningsmiddag voor bejaarden in het O.C.B. gebouw. Vertoond zal worden dia's over de Italiaanse Dolomieten. SCHERPENZEEL Morgen, zaterdag 26 oktober or ganiseert de auto-, motor- en bromfietsenclub P.I.O.S. een ra- diorit. Start café Marktzlcht. In schrijving vanaf 2 uur.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1