Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Agenda Het verkeer en de toekomst KERKEWIJK OVERBELAST en dus Via plantsoen WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Burgemeester en wethouders aangevallen op personeelsbeleid In het geheim Een kwart eeuw gymnastiek in Amerongen De oprichters ELST 37e JAARGANG VRIJDAG 1 NOVEMBER 1963 Nr. 87 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Getracht wordt meer spreiding te krygen Noodzaak Nog een factor Iets doen Andere tijden Drastischer UIT RHENENS RAADZAAL ONTEVREDENHEID ONDER OVERHEIDSDIENAREN Groene golf Unieke opbrengst Effatha-kollekte Ds. TERLOUW PREEKT OOK IN GER. KERK ffeeitoUe Wegens gebrek aan zaal moet jubileumuitvoering uitgesteld worden In pakhuis Pech WIST U BROUWER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lünen) - Giro 563427 Re dak tie: \V. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" ln plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES AdvertentleprUs per mm 15 cent Speciale kontraktprtfzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprtys 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 eent LEVENSGEVAARLIJK Laten we een willekeurige weg in Veenendaal nemen: de Bergweg bijvoorbeeld. Op het gedeelte met uitzondering van de nieuwbouw, reden zeven jaar geleden pak weg 5 bewoners een auto. Nu, op dit moment, zijn dat er meer dan 30. De Bergweg zélf is weinig of niets veranderd, in ieder geval niet breder geworden en tóch is het er belangrijk drukker geworden. En het zal er in de toekomst nog drukker worden wanneer het bungalow-plan gerealiseerd is. Dan komen er nog meer auto's over deze weg. Het is een ontwikkeling die ons hele landje voor enorme problemen stelt en niet in het minst de zich steeds maar uit breidende industrieplaats Veenendaal waar behalve het aantal mensen ook het aantal voertuigen dat op de weg verschijnt met de dag groter wordt. De vraag rijst dus: zijn de reeds bestaande wegen op deze ontwikkeling afge stemd en wordt hiermee bij het uitdenken van de uitbreidingsplannen voldoende rekening gehouden? Wat die eerste vraag be treft moet Veenendaal een wat aarzelend antwoord geven. De Korpschef van gemeentepolitie, hoofdinspecteur W. C. H. Dekker formuleerde dat alsvolgt: „Bij het maken van die plannen is men zich niet voldoende bewust geweest van de ontwikkeling die het verkeer zou gaan doormaken!" Ja, en dan: hoe staat het met de thans ontworpen uitbreidingsplannen? Het antwoord van hoofd-inspecteur Dekker laat aan duidelijkheid niets te wensen over: „We moeten komen tot een dusdanige aanleg van wegen dat we de mensen als het ware beletten om overtredingen te plegen!" Er is dus in het verleden (te) weinig rekening gehouden met de enorme ont wikkeling van het verkeer. De constatering van dit feit valt ook af te leiden aan de hand van de we gen. In Veenendaal-Zuid bijvoorbeeld, met name het Franse Gat, zijn de we gen veel smaller dan in het tfrens in uitvoering zijnde Schrijverspark. Bo vendien komen er in Zuid legio ge vaarlijke zijwegen en wegkruisingen voor die óf geminiseerd hadden kun nen worden óf eenvoudigweg voorko men. Een sprekend voorbeeld hiervan is de Westersingel. Bedoeld als be- dieningsweg, maar in dit opzicht ook nog te smal. Wanneer de rei nigingsauto een geparkeerd staan de auto wil passeren, moet dit vaak gedeeltelijk via het plantsoen ge beuren. „De vroegere uitbreidingsplannen waren veel te incidenteel en op een te korte termijn", meent de hoofd-inspec teur terecht. Om de noodzaak van een zo degelijk mogelijk wegstramien nog duidelijker te accentueren, diene als voorbeeld de Kerkewijk. Een weg, die met de spoorlijn Amers- foort-Rhenen, Veenendaal geografisch in vieren deelt en derhalve vrijwel al le verkeer uit die vier sectoren te ver werken krijgt. Vier jaar geleden is een verkeerstel ling gehouden. Toen passeerden van 's morgens zeven tot 's avonds zeven 14.000 fietsen, 3.000 bromfietsen en 5.000 auto's en motoren. Deze aantal len mogen thans, vier jaar later, zon der meer verdubbeld worden. Behalve dat de Kerkewijk al het plaatselijke verkeer krijgt te verduren, is het bovendien een belangrijke scha kel tussen het oosten en westen van ons land (Rijksweg 12) en het zuiden (de brug bij Rhenen). Dan is er nog een belangrijke fac- io,_ WAARD De vorige week by Zelfbediening v. Laar, Herenstraat te Rhenen uitgegeven Valleirikt is niet gevon den. De waarde is hierdoor weer gestegen zodat de nieuw uit te ge ven riks met het nummer 2 VK 000642 TIEN GULDEN waard is.. B(j in levering op ons bureau voor a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uitbetaald. gaan vervangen. In principe is het al mogelijk om een verkeersinstallatie te hebben die kan „denken". Overigens zyn alle autoriteiten die zich met dit probleem bezig houden volledig bewust van dit ene en ei genlijk meest belangrijke feit: men kan alle mogelijke moderne maatre gelen nemen, maar als het publiek niet meewerkt, helpen alle voorzie ningen geen steek! Maar dat er aan „gedokterd" wordt staat als een paal boven water. En dat is verheugend want Veenendaal zal ock in dit op zicht zijn tijd vóór moeten blijven. Hoe eerder de rondwegen gereed zijn, des te beter. Het zal vooral voor het autoverkeer op de Kerkewijk een op luchting zijn en veiliger ver keer. Iedere dag weer spuien verschillende industrieën duizenden bromfietsers en fietsers rechtsstreeks op de Kerkewijk, de meest drukke weg van Veenendaal. Alles behalve een veilig verkeer tor. Minstens vier grote plaatselijke industrieën en daarbij nog een aantal scholen hebben hun uitgang recht streeks op de Kerkewijk! Op de spitsuren ontstaan op tal van punten levensgevaarlijke situaties van overstekende fiet sers en bromfietsers die het uit eindelijk ook niet kunnen hel pen dat dit de enige mogelijk heid is van en naar het werk of school te gaan. Wie de stroom fietsers, bromfietsers en auto's tijdens de spitsuren op de Kerkewijk gadeslaat, zal het ongeval- lencijfer van 350 per jaar - dus ge middeld bijna één per dag! - hoe pa radoxaal dit ook moge klinken, méé- vallen! Er moet natuurlijk iets aan gedaan worden en er wórdt ook iets aan ge daan! Het hoofd van de plaatselijke poli tie, voor wie het verkeer een hoofd stuk apart is geworden, heeft daarom trent iets verteld. In grote lijnen gezien, is het de be doeling de Kerkewijk te ontlasten door de aanleg van twee rondwegen om Veenendaal waarvan het doorgaand verkeer gebruik zal gaan maken. „Dit zou ons de mogelijkheid geven van de Kerkewijk eventueel een één- richtingsweg te maken waardoor een veel grotere verkeerscapaciteit ont staat", aldus de hoofd-inspecteur. Resteert natuurlijk nog de onveilig heid die kan ontstaan doordat ver schillende industrieën rechtstreeks op de Kerkewijk uitmonden. In deze richting wordt ook een oplossing gezocht want er zijn op het ogenblik besprekingen gaande met de Fabrikanten kring om in eerste instantie te komen tot een spreiding. Men wil trachten om verschillende werktijden te gaan invoeren om op die manier een overbezet Kerkewijk- fietspad te voorkomen. Het bevordert bovendien dat de mensen vlugger en vooral veiliger naar huis kunnen ko men en omgekeerd. Nóg drastischer is de oplossing die de hoofd-inspecteur eveneens belichtte. Bijna aan het einde van de raadsvergadering van afgelopen dinsdag kwam een wijziging van de salarisverordening voor het gemeentepersoneel aan de orde, als uitvloeisel van de be noeming van een nieuwe gemeentesecretaris. B. en W. stel den voor een nieuwe rang op te nemen, namelijk die van hoofdcommies-A. In deze rang zullen worden aangesteld de waarnemend-secretaris en de gemeente-ontvanger, beiden thans hoofdcommies, respectievelijk chef van onderwijs en toekomstig chef van de afdeling financiën. Dit houdt dan in, zo stellen B. en W. vast in hun pre-advies, dat in het vervolg twee zgn. „eerste ambtenaren" ter secretarie werkzaam zul len zijn. In het verleden was dat alleen de waarnemend-se cretaris. Het was B. en W. echter gebleken dat het verant woord is in een gemeente als Rhenen „twee volwaardige eer ste ambtenaren" in dienst te hebben. De liberaal Scholte stelde voor verder te vergaderen achter gesloten deuren omdat hij over personen wilde spreken. De heer Deen (P. v. d. A.) volgde dit voorstel, doch hij kreeg permissie eerst nog wat in het openbaar te zeggen, dit naar aanlei ding van wat de heer Scholte in de vorige vergadering had gezegd n.a.l. van de voordracht voor de nieuwe gemeentese cretaris. Spreker wenste allereerst de na druk te leggen op de scheiding van be voegdheden tussen raad en B. en W. wan neer het gaat om benoemingen of bevor deringen van personeel. Hij vond het daarom onjuist dat de heer Scholte in de vorige vergadering de tweede candidaat had „afgekamd". De heer Deen vroeg zich af of de rechtspositie van het gemeente- personeel voldoende bevredigend is gere geld. Hij had geconstateerd dat er te recht of ten onrechte- ontevredenheid bestaat onder het personeel over het per soneelsbeleid. Hij vroeg zich voorts af of het niet bevorderlijk zou zijn voor de goede gang van zaken om bij bepaalde promoties of veranderingen misschien eerst een commissie te horen of wellicht de raad zelf - in geheime vergadering uiteraard - om er zeker van te zijn dat bepaalde anti- of sympathiën of politieke invloeden worden geweerd. Hij gaf toe dat de door hem aan de hand gedane op lossing maar in zekere zin opging, omdat ook in een commissie en ook in de raad bepaalde motieven een rol kunnen spelen. Hoe het dan wel moest kon hij eigenlijk ook niet zeggen. Bepaald onelegant vond spreker het, dat er al bepaalde bevorde ringen hadden plaats gevonden, onder voorbehoud dat de raad deze verordening zou aanvullen. Deze bevorderingen had den volgens hem pas plaats mogen vinden wanneer de raad had beslist over het in lassen van de genoemde nieuwe rang. De heer Scholte verweet de heer Deen een verkeerde uitleg te geven van zijn gemaakte aanmerking in de vorige raad. Hij had geen namen genoemd. Hij had al leen aanmerking gemaakt op de samen stelling van de voordracht. Daarmee was spreker het niet onverdeeld eens. De heer Deen had het woord „afkammen" niet mogen gebruiken. Op een vraag van de heer Klaassen (C. H. U.) om het voorstel Voor verschillende bedrijven gaat het volgens de nieuwste plannen mogelijk worden om aan de ach terzijde de fabriek te verlaten. Dit zal met name voordeel opleveren tegen de tijd dat de doorbraak Am- bachtstraat-Boslaan en Geerseweg- Rembrandtlaan een feit zijn. Er wordt ook gedacht aan de invoe ring van meerdere verkeerslichten op de Kerkewijk. Zo zou er, evenals dat in tal van andere grote plaatsen het geval is, een soort „groene-golf" sys teem ingevoerd kunnen worden. „Maar zo meent de heer Dekker, „dit stel ik het liefst zo lang mogelijk uit. Ieder jaar dat we wachten is meegenomen." De reden van deze zienswijze is, dat er volgens de hoofdinspecteur, funda mentele veranderingen op handen zijn in de gehele verkeerssituatie. „Ik zie het zo: met een jaar of vijf beschikken we over een apparatuur die in feite zélf de hele zaak kan re gelen en afdoen en die dit doet naar het aanbod wat er is. Deze elektroni sche apparatuur zal de groene-golf Ter gelegenheid van het 75-jarig be staan van het Chr. Instituut voor dove kinderen „Effatha" te Voorburg is ook in Veenendaal in de tweede helft van ok tober een kollekte gehouden, waarvan de opbrengst even verheugend als uniek is. In vijf dagen tijds is namelijk een bedrag bijeen gekollekteerd van niet minder dan 4.666,81! Vanzelfsprekend is het plaatselijke comité onder voor zitterschap van de heer A. W. van Har- develd, bijzonder ingenomen met dit resultaat. Langs deze weg zegt het dan ook alle geefsters en gevers alsmede de ijverige collectanten hartelijk dank. VOOR BEROEP BEDANKT De Ned. Herv. predikant te Veenen daal, ds. D. v. d. Berg, heeft voor het op hem door de Herv. Gemeente van Scherpenzeel uitgebrachte beroep, be dankt. De hervormde industrie-predi kant ds. A. Terlouw heeft van de Kerkeraad der gereformeerde kerk in Veenendaal gelegenheid gekregen in kerkdiensten van die kerk voor te gaan. Het verzoek hiertoe was uitgegaan van de Stichting Evangelie en Indus trie. Gezien de bijzondere functie van de industrie-predikant meende de ker keraad van de Ger. Kerk, na daartoe verkregen toestemming van de classis, op het verzoek te moeten ingaan. DS. KEUNING BEROEPEN Ds. J. Keuning, Chr. Ger. predikant te Veenendaal, heeft een beroep ont vangen naar de Chr. Ger. Kerk Dor- drecht-centrum. WftNDKlOKKtN voor betere uurwerken HOQFDSTP 91 VEENENDAAL 1 I Maandag is het feest bij de „Sportvereniging Amerongen". Het zal dan namelijk 25 jaar geleden z(Jn dat deze vereniging werd opgericht. In die kwart eeuw is de jubi lerende sportvereniging uitgegroeid tot een bloeiende gymnastiekvereniging met 275 leden welke thans een hartig woordje meespreekt in het Amerongse verenigings leven. Op één punt heeft de sportvereniging altijd veel zorgen gekend: gebrek aan oefenruimte. Ook thans doet dit gemis zich gelden want de geplande jubileumuitvoe ring kan bU gebrek aan geschikte ruimte niet doorgaan. Alle hoop is nu gevestigd op het in aanbouw zynde Dorpshuis. Pas wann eer dat gereed is zal de zilveren gym nastiekvereniging zich goed kunnen ontplooien. Natuurlijk wordt er feest gevierd want op 9 november houdt men receptie, terwijl bovendien nog een feestavond voor de leden op het programma staat. Nadat vijfentwintig jaar geleden de voetbalvereniging Amerongen wegens ge brek aan belangstelling ter ziele was ge gaan, kwam overal in het dorp de wens naar voren een gymnastiekvereniging op te richten. Het waren tenslotte de heren J. Reede, H. v. Ree, J. M. v. Vucht B. A. Esveld, die de koe bij de hoorns pakten en op 4 november 1938 de Sportvereniging Amerongen oprichttten. Gestart werd met honderd leden, een zogenaamde bank, en kele matten en dit alles werd gebruikt in een oefenlokaal aan de Nederstraat. Ondanks dit moeilijke begin en het feit dat er ook later tal van tegenslagen over wonnen moest worden - het ledental liep op een gegeven moment terug tot 80 - ging het geleidelijk aan toch bergop waarts. Van lokaliteit moest in de loop der jaren nog al eens gewisseld worden. Achtereenvolgens vond men onderdak in de Nederstraat, de Prinses Ireneschool, het eierpakhuis van de heer G. v. d. Grift aan de Utrechtsestraat en de oude garage aan de Burg. Jhr. H. v. d. Boschstraat. In 1942 moest de vereniging wegens oorlogsomstandigheden haar activiteiten staken maar in 1946 kon de eerste uitvoe ring weer gegeven worden. Voorzitter is de heer H. v. Ree, secre taris de heer I. B. Meersman en penning- meesteresse mevrouw A. v. Spanje-ver- vat. Als leiders treden momenteel op de heren F. Leppers en Joh. Leppers en me vrouw J. Hendriks. Het feit, dat het Clubhuis per 1 janu- ri ingericht zal worden tot fabriek bete kent voor de jubilerende vereniging dat de geplande jubileum-uitvoering helaas niet zal kunnen doorgaan. Men stelt het evenement uit tot de ko mende zomer in de hoop dat de weersom standigheden zullen meewerken zodat het een openlucht-uitvoering kan worden. Wél houdt men op 9 november een re ceptie in het Clubhuis waar het aan be langstelling ongetwijfeld niet zal ontbre ken. Een feestavond voor de leden staat op 14 december op het programma met een feestmiddag voor de jongere leden. Het ligt voorts in de bedoeling een glazen-ac tie op touw te zetten. UIT DE „MUSKETIER" De „Musketier" het altijd prima ver zorgde clubblad van de voetbalver eniging Musketiers bevat voor de bui tenstaander ook weer wat nieuws. Om het jeugdvoetbal in goede banen te leiden hebben enkele mensen een cur sus Jeugdleider gevolgd. De heren A. v. Kranenburg, W. Kroesbergen en H. E. Quint ontvingen reeds het diploma dat aan een dergelijke cursus verbon den is, terwijl B. Klomp nog in de ge legenheid gesteld wordt zijn kunnen te tonen. Op vrijdagavond 15 november a.s. organiseert de Ontspannings-commissie een „Bingo-Dansant-Avond" voor le den, donateurs en toto-leden in zaal „Sportlust". van de heer Deen in discussie te willen brengen antwoordde de voorzitter er eerst met het college over te willen spreken en er later op terug te willen komen in de raad. Ook de heer Klaassen vond het een niet gemakkelijke zaak. Ook hij zag geen ver schil of nu een college van B. en W., een commissie of een raad zou beslissen. De door de heer Deen genoemde motieven konden volgens Klaassen op al deze plaatsen een rol gaan spelen. Hierna gingen de deuren dicht en de raad vergaderde een kleine twintig minu ten over het personeelsbeleid. Toen de zitting werd heropend deelde de voorzit ter mede dat het voorstel van B. en W. z. h. s. was aanvaard. VERKIEZING HERVORMDE GEMEENTE ELST (U.) Maandag 4 november worden in „Pniël" verkiezingen gehouden door de Herv. Gemeente Eist (U.) om de per 31 december a.s. ontstane vacatures op te vullen. Er moeten drie ouderlingen en één diaken gekozen worden. De kerkeraad heeft de volgende dubbel tallen voorgedragen: voor de vacature G. Boeve: N. v. d. Brink en G. Haze- leger. Vacature ouderling T. v. Lien- den: W. D. Brinkman en G. Leppers; vacature N. G. v. d. Oosterkamp: A. Nellestijn jr. en H. v. d. Hul; terwijl voor vacature ouderling J. H. Olivier: H. v. d. Scheur en S. v. d. Oosterkamp op de voordracht staan. AUTO'S BOTSTEN Dinsdagmiddag verleende de be stuurder van een zandauto op de Cune- raweg ter hoogte van de firma Van Baaren geen voorrang bij het oprijden van eerder genoemde weg. Hierdoor raakten drie uit de richting Rhenen naderende luxe wagens in grote moei lijkheden. De voorop rijdende automo bilist kon het zanderige opstakel ont wijken maar de tweede moest krach tig remmen, waardoor de derde wagen de tweede van achteren aanreed. Deze twee wagens werden zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept. Per soonlijke ongevallen deden zich niet voor. dat de Dienst Gemeentewerken zich al weer aan het voorbereiden is op de komende winter? dat er al een voorraad gevormd is van 40.000 kilo zout en 100 ms gezeefd zand? dat het zond afkomstig is uit de Em- mikhuizerberg? dat deze voorraad eventueel gebruikt kan worden voor in totaal bijna 60 li- lometer wegen? dat men over een wagenpark beschikt van 4 zandstroolers en 2 sneeuwschui vers? dat iedereen hoopt dat deze voorraad ook toereikend zal zijn voor een vol gend jaar? VEENENDAAL Zaterdag: Muziek- en dansavond van Jazzclub Euterpe in hotel De Korenbeurs 8 uur. Dansavond (met twistkampioen- schap) in NVV-gebouw 7.30 uur. Met muziek van The Rubies. Cefa-film „Avontuur per bal lon" in Eltheto 8 uur. Toegang alle leeft. AMERONGEN Woensdag: Verkoopmiddag v. Ned. Prot. Bond in bestuurskamer van kerkgebouw van 3 tot 5 u. N 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 0 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1