Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Men popelt om in Eist met de aanleg van sportvelden te beginnen Voor de KANTONRECHTER Winkelcentrum ,Zuid' houdt St. Nic. actie Televisie op Juliana van Stolbergschool Hoe gaat het worden? OVERBERG Wat nu weer Nieuws uit de omgeving „Unitas" gaf mooie feestavond AMERONGEN ELST 37e JAARGANG WOENSDAG 6 NOVEMBER 1963 Nr. 88 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal - Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude - Scherpenzeel MULDER De verenigingen Zelfwerkzaamheid „Anneke" komt naar Eist Aanrijdingen Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lflnen) - Giro 563427 Re dak tie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven by de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzcn op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent le manieren trachten het piekfijn voor elkaar te krijgen." De voetbalvereniging „Oranje-Wit" is de volgende mening toegedaan: „Wij heb ben een veld, waar we min of meer ei gen baas zijn, we hebben een grote vrij heid die we op een gemeenteveld missen en het is financieel aantrekkelijker thuis" te blijven. Bovendien hebben we de laat ste tijd aanmerkelijke verbeteringen op ons veld tot stand gebracht. Toch zijn wij natuurlijk blij dat dit complex er komt en misschien laten wij in de loop der jaren ons eerste elftal toch haar thuiswedstrijden op een mooie gras mat spelen. Achter de zelfwerkzaamheid staan wij ten volle, alleen hebben wij er geen al te groot vertrouwen in." Zo ziet men enkele problemen belicht rond dit sportieve geheel, problemen die ongetwijfeld opgelost moeten en zullen worden. En wanneer dit gebeurt is, zal Eist over enkele jaren, van gemeente wege fluistert men heel voorzichtig 1965- 1966, een juweeltje van een sportvelden complex bezitten. Met een massale ballon-oplating van ca 4000 ballonnen gaat het winkelcentrum „Zuid" op zater dagmiddag 23 november a.s. de St. Nicolaasactie inluiden. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november reiken de deelnemende winkeliers bij iedere aankoop, ongeacht van welk be drag, een gratis label uit, waarop de juiste naam en adres van de kinderen vermeld dient te worden. Op vertoon van de ingevulde label krijgen de kinde ren dan in de nieuwe garage van Waay- enbergs motorenhandel een (gratis) ge vulde ballon waaraan de label bevestigd moet worden. Zaterdagsmiddags om pre cies half vier zullen de ballonnen op het SI. de Bruïneplein opgelaten worden. Het gaat er natuurlijk om wie het verst met zijn of haar ballon komt. De eerste prijs bestaat uit een kin derrijwiel. De tweede en derde prijs bestaan resp. uit een autostep op luchtbanden en een paar rol schaatsen. Sint Nicolaas en zijn Pieten zullen die week daarop een officieel bezoek aan het winkelcentrum Zuid brengen. Vrijdag avond 29 november en zaterdagmiddag 30 november zal de kindervriend aanwe zig zijn op het Bruïneplein in de ver schillende winkels. Natuurlijk worden de kinderen dan weer bedacht met cadeau tjes. llilllljj S WMms, - Naast de schoolradio heeft ook de schooltelevisie haar intrede gedaan, zy het dan nog in een experimenteel stadium. De Stichting Ned. Onderwystetevisie heeft reeds een programma voor het winterseizoen 1963/1964 vastgesteld en de eerste uitzending hiervan is al achter de rug. Deze Stichting heeft bepaalde scholen voor deze proef uitgenodigd en in onze gemeente is dit de Juliana van Stolbergschool. DE WERELD AAN HUN VOETEN De kinderen van de school van de Church of England, in Stalbridge in het graaf schap Dorset, zullen hun aardrijkskunde lessen niet gemakkelijk vergeten. Op het asfalt van hun speelplaats is nl. een mo del van de wereld getekend, waarop door middel van heldere kleuren, schepen, vliegtuigen, raketten e.d. Alle belangwek kende plaatsen zijn aangegeven. Het idee is van het hoofd van de school, Albert Lewis, met aanwijsstok links, die hier een veelmondig en duidelijk antwoord krijgt op zijn vraag: „Waar leven de gi raffen?" De kinderen brengen voor het aanduiden van allerlei plaatsen hun ei gen speelgoed mee van huis. De heer Le wis zegt, dat de cyfers voor aardrijkskun de gewoon omhoog vliegen. minder zou worden, zei verdachte ti mide. Minder? riep de officier uit, ik moet eigenlijk 50,vragen nu u niet op het transactievoorstel bent ingegaan en hier geen geldig excuus voor uw overtreding aan kunt voeren. Voor dit keer zal ik het nog laten bij 40,of 8 dagen, maar het moet niet weer ge beuren. Het moet bromfietsers, die te hard rijden, maar eens ingescherpt worden, dat dit niet kan, vond ook mr. Tiddens, die conform de eis vonniste. Van N. uit Renkum was op 23 sept. 's avonds even na half twaalf met zijn personenauto te Doorwerth een andere auto gaan inhalen, terwijl een tegen ligger, een politiewagen, reeds dicht ge naderd was. De bestuurder daarvan had af moeten remmen om een aanrij ding te voorkomen en dat betekende voor Van N. een proces-verbaal. Ik kon er niet veel aan doen, vond Van N. De auto, die ik passeerde ver hoogde zijn snelheid toen ik er bijna voorbij was. En wat had u toen moeten doen? vroeg rechter Tiddens. Afremmen en er achter blijven, antwoordde Van N. gehoorzaam. Maar toen ik in begon te halen, was de tegen ligger nog niet te zien, voegde hij er meteen aan toe. Geen wonder, viel de officier, mr. Pfeil, in, want u slaat het belangrijkste over. Volgens de politie bent u name lijk aan het begin van een helling gaan passeren, zodat u de politieauto ook niet kon zien. U had moeten wachten tot u op de top van de helling was. Eis 100,of 20 dagen. Rechter Tiddens deed er in zijn von nis een tientje af. De 72-jarige M. uit Wageningen bofte vrijdag voor het Wagenings kantonge recht. Hem werd ten laste gelegd, dat hij op de kruising Nobelweg-Hollandse- weg te Wageningen een voorrangsfout (Zie verder pag. 2) -B-In de Amerikaanse staat Alabama is het eerste ziekenhuis van het atoom tijdperk geopend. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000 Nog niet zo heel lang geleden keurde de gemeenteraad van Rhenen de aanleg van nieuwe sportvelden in Eist goed, met andere woorden, de schop kon in de grond gestoken worden. Maar evenals op zo veel andere plaatsen ontbrak er - en ontbreekt nog steeds - iets: de goedkeuring van Ged. Staten. Van ge meente zijde zit men te popelen om te beginnen, want er nadert weer een nieuwe winter en het zou bijzonder prettig zijn, wanneer de Ned. Heidemaatschappij nog voor de inval daarvan verschillende werkzaamheden zou hebben verricht. Ontwerptekening Sportvelden Eist Het gehele complex is geprojecteerd aan de Verlengde Schoolweg, tegen de bosrand. Een prachtige plaats, maar ook een moeilijke. Het terrein loopt n.l. van het noor&en naar het zuiden af, zodat men bij het egaliseren met een hoogte verschil van een dikke drie meter te ma ken krijgt. Daarom wordt het geheel in terrasvorm aangelegd, d.w.z. het ene veld komt hoger te liggen dan het andere. verschillende kosten te drukken, op zelf werkzaamheid van de bevolking en in de eerste plaats natuurlijk van de aktieve sportbeoefenaars. Zo kan men bijvoor beeld zelf de omheining en de kleedge legenheid plaatsen. Er is al eens een be spreking geweest tussen de „Sportcom- missie" en de plaatselijke sportverenigin gen, maar tot vast omlijnde plannen Is men nog niet gekomen. Zoals bekend bestaan er in Eist twee voetbalverenigingen: de zaterdagmiddag club „Musketiers" en de zondagclub „Oranje-Wit". De meningen van deze twee verenigingen lopen nogal uiteen. De visie van „Musketiers" luidt: „Wij zijn natuurlijk heel erg blij met de nieu we velden, al zullen de financiële lasten zwaarder worden. Het is overigens voor ons een noodzaak, want zodra de nieuwe velden er zijn, raken we ons huidige en zeer slechte veld kwijt. Hierdoor kunnen wij misschien iets meer eisen van onze leden tijdens de bovengenoemde zelf werkzaamheid. Daarom zullen wij op al- in hun mening uit, dat de ontwikkeling van het onderwijs in de huidige tijd, mede met gebruikmaking van film, ra dio en televisie niet tegengehouden kan en mag worden. De onderwijscommissie ging akkoord, op één lid na, dat zich om principiële redenen niet met het voorstel kon ver enigen. laan vond donderdag j.l. een aanrijding plaats tussen een personenauto, be stuurd door de heer H. O. uit Amers foort en een 7-jarige jongen met zijn fiets. De jongen, v. d. H. uit Ameron gen kwam met een meisje achterop plotseling door de binnenbocht vanaf de Breelaan en wilde de Koenestraat oprijden. Hij verleende daarbij echter geen voorrang aan een op deze straat rijdende auto. De bestuurder van deze auto probeerde door krachtig remmen een aanrijding te vermijden doch het mocht niet baten. Het fietsje schampte langs het portier van de auto en de kinderen kwamen te vallen. Persoon lijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor. De auto werd licht bescha digd. GROTE UITVOERING JONGEREN VERBOND Het Jongeren Verbond in Overberg houdt woensdag 13 november a.s. in de grote zaal van Kamp Overberg het jaar feest. De opening zal verricht worden door de ere-voorzitter dominee Van Vie- gen. De rest van de avond zal gevuld worden met schetsjes en voordrachten. De hoofdschotel is het toneelspel „De Vluchtelingen". In de pauze wordt een verloting gehouden met fraaie prijzen. Vanzelfsprekend hoopt men op grote be langstelling. -B-AB Volvo te Gothenburg gaat begin volgend jaar een aanvang maken met het produceren van 3000 bedrijfs auto's in België. -B-Bij opgravingen in de Zuidlibanese plaats Sidon zijn de stoffelijke resten gevonden van waarschijnlijk ee* Phoenicische koningin. ■B-De Belgische televisie heeft donder dag de dag herdacht waarop tien jaar geleden met de uitzendingen werd begonnen. -B-Hugh O'Flaherty, de priester die be roemd is geworden als de „Rode Pimpernel" van de tweede wereld oorlog, is op 65-jarige leeftijd over leden. -B- Een Amerikaanse kattebroodfirma heeft uitgerekend dat er in Europa 21.000.000 katten, 16.000.000 honden en 5.000.000 kanariepieten leven. -B-President Kennedy heeft verklaard dat het aantal kernwapens onder zijn bewind verdubbeld is. Overigens belooft het een fraai geheel te worden, met een accomodatie die voor Eist ongekend is. Er komt een hoofdveld van 69 bij 105 m met daaromheen twee bijvelden elk van 64 bij 100 m en boven dien een oefenhoek en ruime parkeer plaats. Een ruime kleedgelegenheid com pleteert het geheel, dat ook voorzien zal worden van een fraaie beplanting en de gelijke afrastering. Kosten? Grondaankoop 80.000,gulden en aanleg 100.000,gulden. Alles bij el kaar dus een kleine twee ton. Een heel bedrag op dit moment, maar zoals ver schillende raadsleden het al in de be wuste raadsvergadering toen het plan goed gekeurd werd stelden: Men moet het ruim zien, Eist groeit ook, het is bit tere noodzaak. Van gemeentewege rekent men, om de ZEIST. Na een drietal jaren min of meer in het vergeetboek te zijn ge raakt, is de plaatselijke winkeliers vereniging thans weer van plan een grote St. Nicolaasactie op touw te zetten. Er is al een programma sa mengesteld waartoe ook een grote op tocht behoort. WAGENINGEN. De aandacht is nog al eens gevestigd op het probleem van de studentenbehuizing en dit heeft een Edes bedrijf ertoe gebracht een studenten-wooncaravan te gaan bou wen. Deze verplaatsbare studenten woningen zijn 4 meter lang en 2V2 meter breed. De caravans kunnen ge kocht en gehuurd worden. De koop prijs wordt 3600,de huur per maand 37, LUNTEREN. In een der zalen van de gereformeerde kerk heeft de oprich tingsvergadering plaats gehad van het chr. mannenkoor Lunteren. Al geruime tijd was bekend dat bij ver scheidene Lunternaren belangstelling bestond voor koorzang. Het nieuwe koor telt ongeveer twintig leden. Op zaterdag j.l. werd door „Unitas" de eerste van een tweetal feestavonden aan de leden aangeboden. Degenen, die de avond hebben bygewoond zullen van het gebodene zeer hebben genoten. De leiding van de avond was in handen van districtsbestuurder Ester, die de door ziekte verhinde,rdc voorzitter verving. In zijn openingswoord ging hy met name in op de laatste ontwikkelingen op het ge bied van de loonpolitiek. Hy stelde o.m. dat de landelyk gevoerde onderhande lingen door de vakcentralen op goede wyze zyn gevoerd en dat de uitkomsten van dit overleg tot tevredenheid stemmen. Met nadruk werd door spreker opge merkt, dat van de zijde van zijn organi satie al het mogelijke zal worden ge daan om bij de komende onderhande lingen in de textiel-, confectie- en rayonindustrie met een goed resultaat uit de bus te komen, hetgeen o.a. tot uitdrukking kan komen in een forse loonsverhoging en in een uitbreiding van de vakantie. Ook het vraagstuk van de boven wettelijke lonen zal bij deze onderhan delingen aan de orde komen, waarbij zal worden getracht de CAO-lonen weer in overeenstemming te brengen met de lonen die in werkelijkheid wor den betaald. Naar sprekers oordeel zul len de komende onderhandelingen moeilijk worden, een sterke organisatie is noodzakelijk om tot goede resultaten te komen. De ongeorganiseerden vor men een belemmering voor het goed functioneren van de vakbeweging. Een klemmend beroep werd op de leden ge daan om het ledental van de organisa tie te helpen uitbreiden. Vervolgens werd het programma voor de pauze verzorgd door het bekende NCRV-radio-ensemble „Vrij en Blij" o.l.v. Wessel Dekker met medewerking van de radiozanger Bert van 't Hoff. Het ensemble bood een zeer aantrek kelijk programma, waarvan de aan wezigen zeer hebben genoten, getuige de spontane reakties na het optreden. Bert van 't Hoff vertolkte op prachtige wijze een aantal bekende liederen. Een bijzonder gewaardeerd onderdeel van het programma was het optreden van de „bloemenman", die met zijn be schaafde humor de zaal deed genieten. Na de pauze werd het programma verzorgd door „De Veenzangers" o.l.v. Gijsbert van Zanten. Op prachtige wij ze werden zowel een aantal ernstige en vrolijke liederen ten gehore gebracht. Eén van de hoogtepunten daarbij was het nummer De twaalf rovers met een voortreffelijk gezongen solo van Bertus van de Bovenkamp. De dirigent had een goede greep gedaan door een aantal malen de zaal mede te laten werken door middel van samenzang. Tijdens de pauze en ter afwisseling van het optreden van „De Veenzangers" trad het trio „The Hammonds" op o.l.v. Gerard Leppers, die zelf het electro- nisch orgel bespeelde. Een bijzonder goed trio, waarin de ritme-groep zorg de voor een uitstekende begeleiding van het fascinerende spel van Gerard Lep pers op het electronisch orgel. Al met al kan „Unitas" terug zien op een bijzonder geslaagde avond, die op een goed peil stond. Hetzelfde program ma zal nogmaals worden geboden op zaterdagavond 9 november a.s. Voor een duizendtal kinderen werd 's middags een kindermiddag verzorgd. De kinderen konden genieten van een poppekast en een filmvoorstelling, ter wijl ze allen een zakje met versnape ringen kregen aangeboden. Van A. uit Arnhem stond vrijdag voor het Wagenings kantongerecht te recht omdat hij op 17 sept. op de Utr.se- weg te Renkum 46 km per uur had ge reden met zijn bromfiets en dus de maximumsnelheid overschreden had. Daar kwam nog bij dat het gebeurd was binnen de bebouwde kom, zodat niet minder dan 16 km per uur te hard gereden was. Het was een bromfiets van de zaak en ik kende hem niet zo erg goed. Er zat ook geen teller op, dus ik kon niet precies weten welke snelheid ik had, voerde Van A. aan. Dat verweer zou nog op kunnen gaan als u bijvoorbeeld 33 km per uur gereden had, viel mr. Tiddens in. Hier was het verschil zo groot, dat het heel goed te merken was. U moet de gas- handle wijd open gedraaid hebben. Waarom hebt u het schikkingsrecht van 40,niet betaald? Ik hoopte, dat het misschien wat B. en w. stellen nu de raad voor een televisietoestel aan te schaffen en dit in bruikleen aan de Juliana van Stol bergschool te geven. Zij vinden deze vor-m van beschikbaarstelling beter dan het verlenen van geldelijke medewer king aan het schoolbestuur voor het zelf aanschaffen van een toestel. Slaagt het experiment niet dan kan de gemeente altijd nog een andere be stemming aan het televisie-apparaat geven. Voor de aanschaffing is een krediet nodig van 750 gulden. Het toestel kan voor 720 gulden via de stichting wor de betrokken. In het voorstel spreken b. en w als Nu nog bouwland, straks prachtig aangelegde sportvelden. ONTSPANNINGSAVOND VOOR VEENENDAALSE BEJAARDEN Op vrijdag 8 nov. a.s. hoopt de stich ting O.C.B. de Veenendaalse Bejaarden weer een ontspanningsavond aan te bieden. De avond zal worden verzorgd door de toneelgroep van de Chr. Plat telands Jongerenvereniging. Zij zullen opvoeren het stuk „Oh, Oom Albert toch". Zoals gewoonlijk wordt de avond ge houden in gebouw „Eltheto", aanvang half acht. Degenen, die van de bus ge bruik willen maken, kunnen weer op de bekende plaatsen instappen. Het bestuur wekt de bejaarden op deze avond toch vooral te willen bij wonen. Op deze gvond bestaat tevens de ge legenheid voor de dames zich te mel den voor het bezoek dat dinsdagmorgen aan de Veenendaalse Melkinrichting en Zuivelfabriek Vemiez gebracht zal wor den en wel bij mevr. Boers. FILMVOORSTELLING „AUTOTOCHT OUDEN VAN DAGEN ELST (U.)" Op dinsdag 12 en donderdag 14 no vember zal in Eist weer de filmprojec tor ten bate van de bejaarden snorren. Op die data vertoont de commissie „Uitgaansdag Ouden van Dagen Eist (U.)" de geluids- en kleurenfilm van de reis gemaakt in 1963 Voor een ge zellig muziekje op deze avond die ge houden wordt in zaal „Sportlust"' zor gen „The Red White and Blue Stars" uit Eist. WEER AANRIJDING OP GEVAAR LIJKE KRUISING Op de gevaarlijke kruising Koenestraat - Kon. Wilhelminaweg heeft zich maan dagavond weer een aanrijding voorge daan - de zevende binnen een half jaar tijds. Hopelijk zal er nu toch eindelijk wat meer aandacht aan deze gevaarlijke situatie besteed worden. Thans betrof het een auto die van de Koenestraat kwam en geen voorrang verleende aan een bromfietser rijdende op het fietspad langs de Kon. Wilhelminaweg. Het bleef dit maal bij lichte materiële schade. FEESTAVOND CHR. NAT. VAK- Vrydagavond 8 november bereikt de viering van het dertigjarig jubileum van de voetbalvereniging Oranje Wit in de ontspanningszaal van jeugdher berg de Eikelenkamp haar hoogtepunt. Daar treden dan een keur van arties ten op bekend van radio en televisie. Voor dit festijn is grote publieke belangstelling, wat overigens niet te verwonderen is, want op het program ma komt de naam Anneke Grönloh voor en dat spreekt voor zichzelf. Als alle grote en kleine sterren voor het voetlicht geweest zijn, volgt er nog een groot bal met medewerking van het dansorkest: „The Red White and Blue Stars" uit Eist. Voor dit alles zijn nog een zeer be perkt aantal plaatskaarten te verkrij gen op Driftweg 5 te Eist (U.) VERBOND Op 8 november a.s. organiseert de Chr. Besturen Bond afd. Amerongen-Leersum van het CNV in het Centrum te Leersum een feestavond. Op deze avond zal voor het voetlicht treden het Chr. Toneelgezel schap „Gonda" uit Zeist met het blij spel in drie bedrijven „Dr. Lexo". Ook niet-leden zijn deze avond vanzelfspre kend hartelijk welkom. Woensdag j.l. vond er een aanrijding plaats tussen twee vrachtauto's, die el kaar tegemoet reden op de Heuvelse Steeg te Overberg. Door een verkeerde manoeuvre van één van de bestuurders kwamen de wagens met elkaar in bot sing. Beide chauffeurs kwamen met de schrik vrij. De materiële schade was vrij groot. Op het kruispunt Koenestraat-Bree- naast apotheek Hoofdstr. Vdaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1