Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Raad wilde meer weten over verplaatsings perikelen de Ruiter N.V. WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Ds. A. Vroegindewey predikant in algemene dienst Waarom gaat de St. Nikolaasaktie dit jaar in Amerongen niet door Weinig belangstelling 37e JAARGANG VRIJDAG 8 NOVEMBER 1963 Nr. 89 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel I it de raad van Veenendaal: MOET PAS AANGELEGDE STRAAT VERDWIJNEN VOOR RAADHUIS SCHOOLTELEVISIE EN PRICIPIELE BEZWAREN Hoeveel 1,4 Miljoen 17-jarige jongen bij Meikaile door auto aangereden en gedood Centrale kerkeraad besluit tot stichting van een zesde predikantsplaats EEST Yeeneiidaalse winke liers organiseren attraktieve aktie van 22 nov. t.e.ni. 5 (lec. Op 9 november kan men iets terug doen 5,— WAARD 1 SZ 39762 DE REDDING IN LENGEDE ACHTERBERG Grote bazar te Achterberg ZIJN AMERONGSE WINKELIERS WERKELIJK CONSERVATIEF EDERVEEN PLANNEN VOOR WINKELBEURS IN VERGEVORDERD STADIUM SCHERPENZEEL 3e bliksemslag bracht enorme ravage teweeg De moeilijkheden DAMES Redaküe en administratie: Parallelweg 10 - Yeenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dal. tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen konnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Wethouder Ant. de Ruiter verzuimde door het vieren van zijn 65- ste verjaardag niet veel aan de raadsvergadering van gisterenavond. Tenminste, niet aan het voor publieke oren bestemde gedeelte, dat een dik half uur in beslag nam. Wat zich daarna, achter gesloten deuren afspeelde, vormde gezien het punt wellicht wel het belang rijkste deel van de maandelijkse bijeenkomst van de gemeenteraad. Burgemeester mr. dr. J. Hazenberg, die zoals gewoonlijk de verga dering presideerde, had er kennelijk wel enig vermoeden van want hij verschoof het agendapunt waarover door diverse raadsleden be sloten beraadslaging werd gevraagd naar het eind van de agenda. De aanleiding tot de besloten zaak was een pre-advies van burge meester en wethouders naar aanleiding van een tweetal verzoeken van De Ruiter Dzn. Handelmaatschappij N.V. om toekenning van schadevergoeding over de jaren 1960 en 1961 ingevolge de Schade vergoedingsverordening. Reeds eerder werd een aanvraag om schadevergoeding over het jaar 1959 door de gemeenteraad niet ontvankelijk verklaard. B. en w. schreven in hun pre-advies: De onderhandelingen met de maat schappij hebben helaas nog niet tot het door de gemeente gewenste resultaat kunnen leiden. Het bedrag, dat uitein delijk door De Ruiter N.V. voor de ge bouwen en terreinen wordt gevraagd is - gelet ook op de overige daarbij ge stelde voorwaarden - naar onze mening zo hoog, dat dit ten enenmale niet als uitgangspunt voor verdere onderhan delingen kan worden aanvaard. Het college adviseerde de raad de N.V. ook nu weer niet ontvankelijk te verklaren in haar twee verzoeken tot schadever goeding. Het mag als algemeen bekend worden verondersteld, dat deze hele affaire draait om het overplaatsen van het be drijf van De Ruiter N.V., een handel in lompen, huiden en metalen aan de Mo lenstraat. Voor de gemeente is dit be drijf een ernstig obstakel in de plan nen tot sanering van de wijk gelegen tussen Achterkerkstraat, Molenstraat, Geerseweg, Omleidingskanaal en Ker- kewijk. Mevr. H. Buddingh-de Vries Lentsch (VVD) vond dat de hele zaak in de vergadering van de betreffende raads commissies niet goed uit de verf was gekomen en zij stelde daarom voor tot een behandeling in besloten vergade ring over te gaan. Zij werd in haar voorstel gesteund door mr. J. F. van Leeuwen (AR), de heren M. Bastmeijer (CH), Q. J. van Deelen (SGP) en Haggenburg (KVP). De heer P. G. van Ojik (CH) daaren tegen was sterk tegen beraadslagen in besloten kring. Hij wilde wel eens we ten welke som geld door de N.V. werd gevraagd. Én ook de heer Van Ojik had zijn „bijvallers" in de heren T. Verkuijl en -Tnt^ y-m Hardeveld. Als mevr. Buddingh zegt, aldus de heer Verkuijl, dat de commissies niet volledig zijn ingelicht dan ben ik ge neigd dit te beschou've uls een zeer ernstige tekortkoming van het college van b. en w. Spreker had de indruk dat men de kool en geit wilde sparen. Dat men niet in openbare vergadering durfde zeggen wat men op het hart heeft. Daarom vond de heer Verkuijl besloten behandeling de zaak sterk ver troebelen. De voorzitter kon kort zijn met zijn antwoord in eerste instantie. Volgens wettelijk voorschrift moest het pre advies verder in de besloten sfeer wor den getrokken, omdat dit door minstens één-vijfde van het aantal leden werd gevraagd. Verschuiving van het punt, dat nogal aan het begin van de agenda Burgemeester Hazenberg: Agendapunt naar eind verschoven. prijkte, naar het eind der vergadering stelde de voorzitter voor om leden die weg moesten kans te geven de andere agendapunten bij te wonen en boven dien om deze andere punten niet in het gedrang te laten komen. Twee en een half uur bleven de deu ren dicht toen bleek, dat mevr. Bud dingh tegen het voorstel van b. en w. was. Op dit moment althans. Spreekster wilde de mogelijkheden voor verder over leg onderzocht zien. Zij was bang dat het straks voor de gemeente nog duurder zou worden. Mr. van Leeuwen- was aanvankelijk ook tegen geweest, maar kon uiteindelijk toch met het voorstel instemmen. Volledig achter het college stonden de heren Van Genderen, Van Deelen en J. H. H. Jan sen (PvdA). Het voorstel tot niet-ontvan- kelijk verklaring van De Ruiter N.V. in het verzoek om schadevergoeding werd aangenomen. Wethouder C. N. van Kuijk deelde op de vraag van de heer Van Ojik mee, dat De Ruiter N.V. 1 miljoen 400 duizend gulden had gevraagd en daarbij nog bij komende voorwaarden had gesteld. (zie verder pag. 4) niet goed uit de verf Op Rijksweg 24 ter hoogte van de Meikade werd dinsdagmorgen de 17-jarige Alhertus van de Ven del, wonende Kade 1, met zijn bromfiets door een personenauto gegrepen en zo ernstig verwond dat hij op weg naar het zieken huis overleed. De jongeman, die op het fietspad reed in de richting Ede stopte even voor de Kievitsmeent in de berm naast de rij baan. Toen de auto die hem van achteren naderde, nog slechts 25 meter van hem verwijderd was, trok v. d. V. met zijn bromfiets langzaam op om schuin de weg over te steken naar de Meikade. De automobilist, de heer M. K. uit Maassluis remde krachtig en week sterk naar links uit. Hij kon echter niet voor komen dat de jongen door de voorzijde van de auto werd geschept en verschei dene meters werd meegesleurd. Het medeleven van de bewoners van de Kade en omgeving met de getroffen ou ders van de jongen - die kantoorbedien de was bij de Coöp. De Klomp - is zeer groot Het voornaamste besluit dat de Centrale Kerkeraad van de Ned. He,rv. gemeen te, in nauw overleg met de kerkvoogdü. in zün vergadering van verleden week vrijdag genomen heeft, is wel de stichting van de zesde predikantsplaats. In de vorige vergadering was er een kommissie benoemd, die de problemen rondom de zesde predikantsplaats moest herzien. Deze kommissie kwam met duidelijke voor stellen aan de kerkeraad, die alle overgenomen zijn. Daar was o.a. een financie ringsplan by waardoor de stichting van een nieuwe predikantsplaats mogelijk werd. Deze nieuwe predikantsplaats zal gevestigd worden by de wykgemeente Oost, aangezien aan Ds. A. Vroegindewey verzocht is om zich beschikbaar te stel len voor het verrichten van verschillende werkzaamheden die in het belang z(jn van de gehele gemeente. Onder deze werkzaamheden behoort o.a.: 1 Voorzitter van de Centrale Kerkeraad waarbij hij tevens belast zal zijn met het voorbereidend werk van de ver gadering van de Centrale Kerkeraad. 2 Voorzitter van de Bouwkommissie, die tot taak heeft nieuwe kerkgebouwen en verenigingsgebouwen te stichten en die tevens de financieringsplannen op moet stellen en e.v. uitvoeren. 3 Voorzitter van het Hervormde Bejaar dencentrum en tevens de geestelijke verzorging van de bewoners van dit Bejaardencentrum. 4 Voorzitter van de Commissie voor de Gezinsverzorging en het maatschappe- ffi&y Ds. A. Vroegindewey nieuwe taken FRAAI SUCCES VOOR LEDEN VAN „DE VEENENDAALSE VOGELVRIENDEN" Op een Nationale Vogeltentoonstel ling te Amsterdam, behaalden de heren Van Esseveld, v. d. Haar en Van Dam een fraai succes, door in de klasse rode- en schimmelkanaries het hoogst aantal punten te behalen. Genoemde heren kwamen hierdoor in het bezit van elf stuks schitterende prijzen. lijk werk. daar deze takken van diako- nale arbeid dringend om uitbreiding vragen. 5 Voorzitter van een centrale commissie voor de Hervormde Scholen die de op dracht heeft de bouw van nieuwe scho len te plannen en te stimuleren. 6 Het verrichten van voorbereidend werk voor het aantrekken van een jeugd leider. (zie verder pag. 4) GEEN AVONTUUR PER BALLON Door een misverstand is in ons blad van j.l. woensdag gepubliceerd dat de Cefa morgenavond de film „Avontuur per ballon" zou gaan vertonen. De Cefa geeft echter haar eerstvolgende voor stelling op 16 nov. a.s. en vertoont dan „Gauner in uniform". IIET DOEL VAN HET LEVEN Donderdagavond 14 november houdt de Soefi-beweging in Nederland afd. „De Vallei" in de korenbeurs een lezing over „Het doel van het leven". Spreek ster is mevr. W. D. Blaauw-Rcbbert- sen. JAARVERGADERING „D.E.S." Woensdagavond 13 november komen de leden van de gymnastiekvereniging „Door Eendracht Sterk" in de Morgen ster bijeen, om het wel en wee van hun vereniging in het afgelopen vereni gingsjaar te overzien. Het belangrijkste punt van deze jaarvergadering zal on getwijfeld de bestuursverkiezing zijn. BINGO-DANSANT-AVOND MUSKETIERS UITGESTELD De Bingo-dansant-avond georganiseerd door de ontspanningscommissie van de voetbalvereniging Musketiers voor le den, donateurs en pool-leden, in café Sportlust, die vrijdagavond 15 nov. ge houden zou worden, is een week uitge steld, zodat nu op 22 nov. de Muske tiersfamilie een prettige avond Inrijgt. Dinsdagavond 5 november werd in Hotel „De Korenbeurs" een ledenver gadering gehouden van de Veenendaalse Winkeliersvereniging „Handel en Nij verheid". De geringe-opkomst mocht niet verhinderen dat het een geani meerde vergadering is geworden. Het belangrijkste punt van de agen da was wel: „Wat te doen met Sint Nicolaas". Er werd besloten wederom een atrak- tieve aktie te organiseren van 22 no vember t.e.m. 5 december, terwijl „De Goede Sint" feestelijk zal worden in gehaald op zaterdag 23 november a.s. Nadere mededelingen zullen binnen kort worden gepubliceerd. Het is onmogelijk om een vergoeding op te brengen voor al het leed dat gele den is, maar toch i 'ere Nederlan der in staat om iet3 terug te doen. Op 9 november a.s. Door het kopen van een klaproos. Voor de meesten van ons ligt de dag van de bevrijding al weer ver in de herinnering. Maar de vele graven van hen die voor onze bevrijding het le ven lieten zullen de gedachte aan wat eens gebeurde niet voorgoed uit ons leven kunnen wegbannen. De oorlogs graven. Her en der verspreid over Ne derlandse kerkhoven of rij aan rij op de geallieerde militaire begraafplaatsen. Beter gezegd: erevelden. Laten wij zorgen, dat we deze gra ven en velden in ere houden. En dat familieleden van de gesneuvelden in Engeland, Canada of waar dan ook misschien één keer in hun leven de ge legenheid krijgen om het graf van hun echtgenoot, zoon of broer te bezoeken. Het Nederlands Oorlogsgraven Comité maakt dit alles mogelijk. Met geld van ons. Dat we kunnen nee, gelukkig nog mogen geven op 9 november. Op klaproosdag. Laten we blij zijn dat we een kleinigheid terug kunnen doen. Door met dankbaarheid veel te geven. WEER GEVONDEN EN De Valleiriks werd nadat dit lange tjjd niet gebeu.rde, ditmaal gevonden door mevr. M. W. Bloemendaal, Kerkewijk 68 te Veenendaal. Mevrouw Bloemen daal heeft de haar toekomende premie inmiddels in ontvangst kunnen nemen. De riks werd uit gegeven by fotograaf Bakker, Hoofdstraat te Veenendaal en is terecht gekomen by de Vivo- kruidenie.r op de hoek Patrimo niumlaan. De nieuwe riks draagt het nummer en heeft een waarde van 5, Indien deze riks voor donderdag morgen 12 uur op ons kantoor wordt ingeleverd, kan men de premie in ontvangst nemen. De vyftigjarige mynwerker Heinz Kuil, was de eerste, die na twee weken het daglicht terugzag. Iiy moest wel on dersteund worden toen hü boven de grond kwam. Klokslag zeven uur op de avond van de 15e november zal het start sein zijn van een evenement van allure. Dan zal er n.l. in Achter berg een bazar gehouden worden. Al enkele maanden hebben de ge zamenlijke jeugdverenigingen, op een gelukkige wijze gesteund door particulieren en zaken binnen en buiten de gemeente, daar hun bes te krachten aan gewijd. De bazar zal er dan ook naar zijn. Er zullen verschillende stands zijn, zo van lingerie, meubelen, bloemen enz., waar verkoopsters en verkopers in bij passende kledij zullen trachten hun waar aan de man te brengen. Teneinde dit „winkelen" of „markten" tot een vreug devolle bezigheid te maken, zullen er ook verscheidene attracties zijn, waar een ie der z'n behendigheid kan toetsen en z'n krachten meten. Een aparte afdeling verversingen, warm of koud, zal zorg dragen voor een fris en monter verloop van de avonden. Want niet alleen op vrijdagavond 15 november, maar eveneens op de daaropvolgende za terdagavond zal de bazar open zijn. Op de middag van de 16e november zal er kinderbazar zijn. De kleintjes zullen zeer zeker gelegenheid hebben om zich te ver maken. Het doel waarop deze bazar mikt, is een verenigingslokaal met prettige tafels, goed zittende stoelen en een gezellige versiering aan de wand. Tenslotte de plaats: het buurtschapshuis aan de Ach- terbergsestraatweg. in het centrum van Achterberg. Deze vraag wordt in Amerongen momenteel door velen gesteld. Weer anderen zeggen dat in Amerongen zelden of nooit iets kan en dat de plaatselijke winkeliers niets voor hun klanten over hebben. Een de finitieve conclusie valt moeilijk te geven daar andermans boeken vaak duister te lezen zijn. Vast staat in ieder geval wél, dat de Goede Sint dit jaar in Amerongen niet officieel ontvangen zal worden. Op de eerste vergadering van de Ame- rongse winkeliersvereniging was de be langstelling van de zijde van de leden Dinsdagavond vond in café Marktzicht te Ederveen een tweede oriënterende bespreking plaats over de te houden winkelbeurs. Vele plaatselijke midden standers waren aanwezig en wilden zich doen vertegenwoordigen op de a.s. beurs. Als datum werd gekozen dinsdag 19 en woensdag 20 november. Het Markt- gebouw aan de Schras waar de Beurs zal worden gehouden, is thans totaal verdeeld wat de beschikbare ruimte be treft. De belangstelling voor het huren van een stand was dermate groot, dat er in sommige opzichten moest worden bekort. Het enthousiasme onder de zaken lieden voor deze eerste winkelbeurs in Ederveen was zeer groot en het is vrij wel zeker dat allerlei attracties, voor het publiek zeer aantrekkelijk, op de Beurs aangeboden worden. Zo zal het bekende plaatselijke teener ensemble „The Blue Sharks" op de twee avonden enkele nummers spelen. Een ballonnenactie onder de jeugd be hoort eveneens tot de attracties. Vele suggesties o.a. voor prijzen aan de zo veelste bezoeker werden geopperd en doorgesproken. Voor de officiële opening op dinsdag middag 19 nov. zal een vertegenwoor diger van het gemeentebestuur van Ede worden aangezocht. De Beurs zal geopend zijn van 's mid dags 3 tot 's avonds 10 uur. Zoals be kend zijn de baten bestemd voor het te stichten Dorpshuis te Ederveen. Nadere gegevens over deze - naar uit de intieme voorbereidingen blijkt - zeer bijzondere gebeurtenis in het zaken leven te Ederveen, zullen in volgende edities worden verstrekt. De entree prijzen zijn voor volwassenen 0,50 en voor de jeugd 0,25 dus zeer billijk ge houden. ACIITERBERG'S VERENIGINGSGEBOUW Op de foto schuil achter bomen naast de kerk, maar in werkeiykheid wyd open voor de Achterbergse bevolking. Een van drie totaal onverwachte bliksemslagen die men in wyde omtrek gisteravond om ongeveer 9 uur kreeg te horen, gaf een rake klap. Mevrouw YVesteneng aan de Vlieter- weg (de overige gezinsleden waren uit) kreeg de schrik van haar leven. De 3e blikseminslag sloeg door het dak haar huis in en rukte in de gang de elec- trische meter finaal van de muur af. De ravage die hierdoor onstond is enorm. De familie heeft vannacht by buren onderdak gevonden. Er deden zich geen persooniyke ongelukken voor. Er ontstond geen brand. zeer gering. Om precies te zijn: zeven leden. Toch schijnt toen de zaak wel goed doorgepraat te zijn, maar de afspraak om alle winkeliers stuk voor stuk te polsen schijnt niet helemaal te zijn nagekomen. Men heeft vervolgens een tweede vergadering uitgeschreven. Hier was de belangstelling nog minder, nameiyk drie leden winkeliers. Het is begrijpelijk dat het bestuur toen besloot, dat men zo geen St. Nicolaas-actie kon organiseren. De grootste moeilijkheid is wel, zo vertelde een winkelier, dat midden standers uit verschillende branches zich terugtrekken omdat hef lidmaatschap van een winkeliersvereniging weinig baat oplevert. Melkhandelaren, groentehandelaren, slagers etc. zien hun omzet tydens een actie weinig of in het geheel niet stij gen, dus redeneren zij, het kost ons al leen maar geld. Dan zijn er nog winkeliers die in feite van hun organisaties niet mogen mee doen. Omdat dit aantal klein is, zijn de kosten zeer hoog en is het dus finan cieel gezien welhaast onmogelijk om met zo'n kleine groep een gedegen aktie op touw te zetten. Het is dientengevolge bepaald niet zo, dat de Amerongse win keliers conservatief zijn, want het tegendeel blijkt wel uit de moderne winkelpanden welke de laatste jaren verschenen. Hopelijk zal de Sint zich van dit alles niets aantrekken en zijn geschenken alsnog royaal door de Amerongse schoorstenen deponeren. N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties 3UN6HAHS [j PRISMA PONTlAC OMEGA >J voor betere uurwerken

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1