Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Noodzaak concentratie economische activiteiten steeds sterker Voor de KANTONRECHTER Uit het jaarverslag van het E.T.L Zaterdag: eerste wandeltocht van winterserie V erkeersongevallen Raadslid Zweers (PvdA) trok aan de gasbel Swiebertje bezocht prinses Ireneschool in Amerongen TTlelLs optiek 37e JAARGANG WOENSDAG 13 NOVEMBER 1963 Nr. 90 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel STRUCTUUR VERANDERINGEN Niet alles De noodzaak Werkzaamheden Organisatoren verwachten veel deelnemers St. Nicolaas wandeltocht KON. JULIANASCHOOL GAAT 40-JARIG BESTAAN HERDENKEN Zoals bekend - onlangs besteed den wij hieraan uitvoerig aan dacht - herdenkt de Kon. Juliana- school afd. ULO dit jaar haar 40- jarig bestaan. Nieuws uit de omgeving Minderjarig meisje was weggelopen ACHTERBERG WIJZIGING OPENSTELLING POSTSTATION TE ACHTERBERG ELST Ouders kwamen met elkaar in kontakt UIT DE RAAD VAN RENSWOUDE Verdere besluiten De huizen Wat nu weer....? MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" ln plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprljzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent „Het is opvallend dat de laatste tijd steeds meer (groot-) handelsbedrijven wensen over te gaan tot ves tiging van bijvoorbeeld een centraal opslag- en distributiebedrijf in de provincie Utrecht, hetgeen uiteraard in verband staat met de centrale ligging van de provincie in Nederland. Een grote moeilijk heid was dit jaar de omstandigheid, dat in verschillende van de voor industrievestiging in aanmerking komende gemeenten de voorraad bouwrijp en geoutilleerd industrieterrein vrijwel was uitgeput, zodat de vestiging van bedrijven ook hier niet steeds mogelijk bleek. Een gelukkige omstandigheid is, dat in de grote industriegemeenten, i.e. Utrecht, Amersfoort en Veenendaal, waarschijnlijk reeds in 1963 weer terreinen van enige omvang gereed zullen komen." Dit staat te lezen in het zojuist verschenen jaar verslag 1962 van het Economisch Technologisch Instituut voor Utrecht, kortweg genaamd het ETI. Bij het algemeen overzicht over het jaar 1962 wordt gesteld dat de structuur veranderingen, welke zich sinds de oor log hebben gemanifesteerd, niet nage laten hebben hun invloed uit te oefenen op de aard van de werkzaamheden van het Instituut. Vooral ook de vergroting van welvaart, gepaard gaande met een uiterst krappe arbeidsmarkt, heeft daartoe medegewerkt. Immers, de eerste jaren na de oorlog moesten er voldoende arbeidsplaatsen worden geschapen om de beroepsbevol king werkgelegenheid te bieden en dit kon alleen worden bereikt, wanneer daartoe stimulerende maatregelen wer den getroffen. Het Instituut heeft daarin ook zijn bij drage geleverd door vooral de industrie als voornaamste bron van stuwende werkgelegenheid op uitbreidingsmogelijk heden te wijzen. De aanleg van industrieterreinen in ve le gemeenten en in het algemeen de ver betering van het industriële klimaat wa ren bepalend voor de aard van de werk zaamheden. Hiertoe was het noodzakelijk om de be treffende gemeenten en/of gebieden so ciaal en economisch door te lichten, als gevolg waarvan het Instituut verscheide ne uitgebreide rapporten heeft doen ver schijnen, waarin alle facetten van het economisch leven ter sprake kwamen. Voorbeelden hiervan zijn de rapporten van de gemeenten Vleuten, Kockengen, Vreeswijk, Vinkeveen-Waverveen, AME RONGEN, Wijk bij Duurstede en het Zuid-Westen van de provincie. Het be treft hier dus gebieden of gemeenten, waar voorzieningen ten aanzien van de verruiming van de werkgelegenheid noodzakelijk werden geacht. In de voorgaande jaarverslagen, aldus dit verslag, is reeds meermalen gesteld, dat uit algemeen sociaal-economisch standpunt de provincie niet in aanmer king komt voor elk willekeurig bedrijf, omdat met de bijzondere voordelen welke de provincie biedt, zoals de uitermate centrale ligging en de geaardheid en het ontwikkelings-niveau van de bevolking, de ten opzichte van de grote steden re latief lage grondprijzen, een zekere zui nigheid geboden is. Daar komt nog by, dat qua opper vlakte grote delen van de provincie zUn of worden afgegrendeld voor een sterke uitbreiding van de economische activiteiten. Hierbij moet dan worden gedacht aan de gemeenten in het Utrechtse Heuvel- ruggebied en aan de gemeenten van het Vecht- en Plassengebied. De gronden zijn hier van een nationale - uitermate grote - recreatieve waarde, zodat deze zo mo gelijk voor bebouwing moeten worden gespaard, willen latere generaties bij de sterke bevolkingsaanwas nog enige ont- spanningsgebieden overhouden. Dientengevolge werd de noodzaak van de concentratie van de economische ac tiviteiten in de provincie steeds groter, zo zegt het ETI in het verslag 1962. Hier kan dan welhaast niet langer wor den gesproken van bepaalde gemeenten, maar eerder van agglomeraties, zoals bijv. de agglomeraties Utrecht, Amersfoort en VEENENDAAL. Daarnaast blijven er uiteraard gemeen ten, waar een uitbreiding van b.v. de in dustrie kan plaatsvinden, maar deze zal daar van beperkte omvang zijn, alleen met het oog op de daar woonachtige be roepsbevolking. Om de aard en doelstelling van het ETI - bij te dragen tot de instandhouding en de ontwikkeling van de economische welvaartsbronnen in de provincie Utrecht en het scheppen van nieuwe mogelijkhe den waardoor de stoffelijke welvaart en de daarmede in verband staande maat schappelijke verhoudingen in de provin cie worden bevorderd - in de praktijk te realiseren, heeft het ETI ook in 1962 veel en goed werk verricht. Er zyn vele rapporten uitgebracht, adviezen gegeven en cüfermateriaal verwerkt. Interessant in dit verband is te weten dat de industriële activi teiten met name vooral tot ontwikke ling zyn gekomen in het Vallei- en Eemgcbied met als concentratiepun ten Amersfoort en VEENENDAAL. Van meer interne aard is het feit, dat het ETI het boekjaar sloot met een na- Om de wandelspieren soepel te houden worden elk jaar in Veenendaal onder auspiciën van de NCWB een viertal wandeltochten gehouden, die tot de zoge naamde winterserie behoren. Het zijn tochten waar het veeleer gaat om de ont spanning op zichzelf. Zo worden er geen groepsprijzen beschikbaar gesteld en ook de onafscheidelijke jury ontbreekt. Vorig jaar trok de winterserie meer dan driehonderd deelnemers, die herfst en winterweer op sportieve wijze trot seerden en al wandelend van de natuur genoten. Ook nu weer heeft de organi serende vereniging, de Chr. Sportstich ting DEOS, een groot aantal uitnodigin gen verzonden in de hoop dat nóg meer verenigingen en/of individuelen op za terdag 16 nov. a.s. aan de start zullen verschijnen. Het inschrijfgeld bedraagt voor ieder een twee kwartjes, terwijl om half drie vanuit gebouw 't Trefpunt wordt ge start. Na drie tochten komt men in het bezit van een herinneringsmedaille. Bo vendien is het langzamerhand een goede gewoonte geworden, dat iedere deelnemer op chocolademelk getrak teerd wordt. De route voert hoofdzake lijk door de Prattenburgse bossen, rich ting Wielingsheuvel. De volgende tochten worden resp. ge houden op 14 dec., 18 jan. en 15 febr. delig saldo van rond 5.800,Naar aan leiding hiervan wordt opgemerkt, dat het bestuur zich zal hebben te beraden op welke wijze en in hoeverre in dit tekort zal zijn te voorzien. Onder auspiciën van de SGWB wordt zaterdag 23 nov. a.s. de 19e St. Nicolaas Wandeltocht gehouden. Zowel start als finish zijn in de Gem. Eierhal aan de 2e Achterkerkdwarsstraat. Na afloop van de tocht is er voor de deelnemers in gebouw Eltheto een groot St. Nico- laasfeest. Gelegenheid tot inschrijving aan deze tocht bestaat tot 16 nov. a.s. bij de adressen: Bart Poesiatstraat 4, Veenen daal en Oudendijk 7 te Ederveen. Onderstaande foto toont nog eens aan welke ravage de blikseminslag in een woning te Scherpenzeel alleen aan het dak teweegbracht. Dat dit heuglijke feit niet geruisloos zou passeren, stond wel reeds vast. Thans zUn de plannen beke" en het feit zal herdacht worden met een gezellige schoolavond in het Verenigingsgebouw aan de Eikenlaan op donderdag 21 no vember a.s. Voor zover er nog plaats is, zijn ook oud-leerlingen, die de school volledig doorlopen hebben, hier van har te welkom. Ze kunnen hiervoor schrifte lijk toegangskaarten aanvragen aan het adres van de school: Kerkewijk 53. Op de Parallelweg kwam vrijdag de bromfietser Van H. in botsing met de scooterrijder v. d. P. Beiden wer den gewond naar het Julianazieken- huis vervoerd. De daders van de in Veenendaal ge stolen personenauto, eigendom van de heer Van H., zijn in Uden gepakt. Het zijn vier ontvluchte jongens uit kamp Overberg, die in Helmond de auto hadden achtergelaten. De Delftse automobilist K. verleende zaterdagmorgen op de Kerkewijk geen voorrang aan de bromfietser S. De verwondingen vielen gelukkig mee. Het 4-jarige zoontje van de fam. R., stak zaterdagmiddag met zijn step plotseling de Adr. van Ostadelaan over. De bromfietser H. kon het ventje niet meer ontwijken. Na be handeling in het ziekenhuis kon het slachtoffertje naar huis terug keren. HERDENKING WAPENSTILSTAND EERSTE WERELDOORLOG Ter gelegenheid van Wapenstilstandsdag, 11 ncvembcr, zyn in Parys en Londen herdenkingen gehouden. Op de linkerfoto zien we de Franse president De Gaulle, staande in een open auto over de Champs Elysees rijden, op weg naar de Are de Triomphe, terwpl hy door de samenge stroomde Parpzenaars uitbundig wordt toegejuicht. Op de rechter foto, welke in Londen by de Cenotaaf werd gemaakt, zien we de vroegere premier Lord Cle ment Attlcc (m.), de huidige premier Sir Alec Douglas - Home (r.) en Harold Wilson (1.), de leider van de oppositie, die door velen ais de toekomstige Britse premier wordt gezien. WAGENINGEN. Het jaarlijkse zang-, muziek- en solistenconcours, georga niseerd door de Wageningse Muziek school, wordt dit jaar weer een groot se muzikale manifestatie. Uit alle provincies komen koren, orkesten, drumbands en solisten naarWagenin- gen om zich door een zeer vakkundige jury te laten beoordelen. EDE. Met ingang van 7 november is de zuidelijke rijbaan van Rijksweg 12 te Ede voor enkele weken afgesloten in verband met reconstructiewerkzaam heden. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid over de noordelijke rijbaan. MAARN. Volgens uitspraken van de rechters te Amersfoort schijnt het „tippelen" van een bepaald soort dames in de gemeente Maarn veel vuldig voor te komen. Een 29-jarige vrouw die terecht stond kreeg de maximum boete van 30,ondanks het feit dat zij verontwaardigd ver weer bood. Een politiepatrouille trof zondagmor gen vroeg op de Rijksweg een auto aan die kennelijk met panne stond. In de auto werd aangetroffen een Amerikaanse militair alsmede een min derjarig Amsterdams meisje, dat zon der toestemming de ouderlijke woning had verlaten. Zij is door de politie mee naar het bureau genomen waar zij later op de dag door haar vader is afgehaald. In verband met de toeneming van het verkeer wordt de open- stellingsduur van het poststation te Achterberg met een half uur uitgebreid. Voortaan zal dit post station, uitsluitend voor postzaken dus, geopend zijn van 8.30 tot 11 uur (van maandag t/m vrijdag). Op zaterdag blijft de huidige openstelling gehandhaafd n.l. van 8.30 tot 10 uur, alleen voor zegel verkoop en spoedzaken. De open stelling voor de telegraaf- en tele foondienst ondergaat evenmin wijziging. Donderdagavond j.l. werd in het film lokaal van de o.l. Rijnschool een ouder avond gehouden voor de ouders van de eerder genoemde school. Onder de aan wezigen bevonden zich de wethouder van onderwijs, de heer Van Gesink en het hoofd van de Bantuinschool, de heer Lits uit Rhenen. Zij maakten met de andere aanwezi ge belangstellenden een geanimeerde avond mee. Het kontakt tussen de ouders onderling en met het personeel werd onder meer verstevigd door films en een praatje van het schoolhoofd, de heer Hulsebos, die de ouders van zijn kroost iets over het wel en wee van de school meedeelde. Zo zal men van de winter niet meer met koude voeten in de banken hoeven te zitten, want er is een moderne oliestookinstallatie geko men, verder deelde spreker mee dat er plannen voor een schoolkrantje zijn. Hij besloot met het aftredende ouder commissielid, de heer Bor, te bedanken voor al hetgeen hij voor de school ge daan heeft. Voor de heer Bor kwam de heer Rauwenhorst in de plaats. Aan V., directeur te Rhenen, werd vrij dag voor het Wagenings kantongerecht ten laste gelegd, dat hij op de Utrechtse- weg te Oosterbeek met zijn personenauto een autobus rechts was gepasseerd, ter wijl deze juist rechtsaf zou gaan slaan. Door luid claxoneren had V. de buschau- feur gedwongen te stoppen. Hoofdagent K. uit Oosterbeek, die juist met zijn bromfiets by het kruispunt stond, tracht te nog de auto te volgen en in te halen doch slaagde daarin niet, daar V. zonder stoppen doorreed. Voor mij reden vier of vijf bussen waarvan de achterste een Duitse was, deze laatste gaf kort voor de kruising met de Schelmseweg richting aan naar links, waarna de hele file ver naar links uitweek. Zover, dat rechts ruimte was om te passeren en het tegemoetkomende ver keer moest wachten, zoals ik later merk te, verklaarde V. Ik nam toen aan, dat de bussen alle bij elkaar hoorden en linksaf zouden slaan, zodat ik het recht had om er, terwijl zij voorsorteerden, rechts voorby te gaan. Terwijl ik hier mee bezig was zag ik plotseling de voor ste bus naar rechts zwenken. Toen ook de tweede aanstalten begon te maken om rechtsaf te zwenken heb ik geclaxoneerd omdat ik me niet te pletter wilde rijden tussen of tegen die bussen. Als getuige werd nu de hoofdagent K. gehoord. Van het punt, waar ik stond, kon ik de hele weg uitstekend overzien. Er waren vijf busen en van alle vijf heb ik de rechter clignoteur zien branden. De eerste bussen waren Nederlandse. Of de laatste een Duitse was weet ik niet, want ik ben verdachte achterna gereden voor die vijfde bus er was. Ik had wel de indruk, dat ze alle bij elkaar hoorden. Achter de personenauto van V. reden nog een paar andere auto's die niet rechts gingen passeren. Kennelijk hebben die toch wel gezien, dat de file niet linksaf maar rechtsaf zou slaan. Verdachte had zijn fout nog kunnen herstellen door op de tweede bus te wachten, aldus de ge tuige. Ik werd goed kwaad toen ik zag, dat de tweede bus naar rechts ging, zei ver dachte. Ik dacht: die zal me dat kunstje niet ook uithalen. Daarom claxoneerde ik juist. Hebt u bij de tweede bus geen linker richtingaanwijzer gezien? informeerde de kantonrechter. V. antwoordde ontkennend. Ik had mis schien beter op de tweede bus kunnen wachten, maar daar was ik op dat mo ment te kwaad voor, voegde hij er eer lijk aan toe. Ik dacht, dat ik in mijn recht stond. Boosheid is altijd een slechte leermees ter, dat blijkt wel weer, vond de officier U hebt de zaak op de spits gedreven. Eis 25,— of vijf dagen. Verdachtes raadsman daarentegen meende, dat tot vrijspraak geconcludeerd zou moeten worden. In de ten laste leg ging had naar zijn mening duideiyk om schreven dienen te zijn welke van de vijf bussen bedoeld was. Nu dat niet gebeurd was, vond hij, dat men voor verdachte meest gunstige, i. c. de laatste diende te kiezen. Er zijn situaties, waarin een ambtsedig proces-verbaal zeker als bewijs moet gelden, maar hier is dat niet het geval, oordeelde de raadsman. De verba lisant of de verdachte kan zich in de waarneming van de clignoteur van de achterste bus vergist hebben en twijfel moet ten gunste van de verdachte uitge legd worden. In Duitsland gebruikt een automobilist die naar links uit wijkt, dikwijls zijn lin ker clignoteur om daarna, bij het naar rechts gaan zijn rechter in werking te stellen. Mischien is dat hier ook gebeurd en heb ik dat laatste alleen niet gezien omdat ik toen al aan het passeren was, vulde V. aan. Verdachte is de tweede bus voorbij ge reden zonder zier te overtuigen of ook diens linker clignoteur brandde. De ten lastelegging spreekt over een autobus en aan die omschrUving beantwoordt deze bus. Vonnis 40,of 8 dagen. (Zie verder pag 2) In de maandagavond gehouden raadsvergadering van de gemeente Renswou de heeft het PvdA-raadslid E. Zweers de vraag opgeworpen of Renswoude in de toekomst ook aardgas zal kunnen betrekken. (Tot op heden heeft Renswoude geen aansluiting op het gasnet. Red.) In zijn antwoord stelde burgemeester J. A. Ho- sang dat als het zover is „we ons zeker in verbinding zullen stellen. De vraag is echter of de aftakking niet te klein zal zyn. In dat geval zal vermoedelijk alleen de dorpskern worden aangesloten". worden. Tevens zal een tussenpersoon aangewezen worden die de partijen, waar nodig, zal voorlichten. De heer Zweers wilde graag weten of er alleen aan gezinshoofden werd ver kocht. Dit bleek zo te zijn, met dien ver stande dat één van beide echtelieden in de gemeente woonachtig dient te zijn. Voorts werd besloten een bijdrage van 7.000,te verlenen aan de School met de Bijbel voor de aanschaf van centrale oliestook verwarming. Bij het punt wijziging grondbedrijf 1963 werd bekend dat voorlopig verhard zul len worden een gedeelte van het Dikke- rijstlaantje aansluitend op de Barneveld- sestraat en ca 80 meter van genoemd laantje aansluitend op de Dorpsstraat. Hier is dan tevens parkeergelegenheid voor auto's van kerkgangers die nogal eens een opstakel zijn in de Dorpsstraat. Ook is hier 60 m2 grond verkocht aan de Ger. Kerk. Tijdens de rondvraag informeerde de heer D. J. Vlastuin (SGP) of het mogelijk was een premie-woning te verkrijgen voor personeel. Burgemeester Hosang zei dat men zich voorlopig schriftelijk tot het gemeentebestuur kan wenden. E. Zweers (PvdA) gas De heer H. Vermeulen (AR) noemde dit een punt van overweging. „Reeds jaren geleden is er over gedacht om aan te sluiten op de gasleiding die dwars door Renswoude ligt en naar Barneveld voert. Hier is echter niets van terecht gekomen." Punt 11 van de weinig belangrijke agen da (het grootste dee) bestond uit het toe kennen van subsidies en de vaststelling van enkele wijzigingen) behelsde de ver koop van 12 percelen bouwgrond voor de bouw van premie-woningen. In tegenstelling tot vorige besluiten zullen de betrokken percelen thans niet aan de aannemer worden verkocht, doch rechtstreeks aan de toekomstige woning bezitters. Aanvankelijk mochten 8 pre miewoningen worden gebouwd, doch het college heeft dit, tot grote vreugde van de woningzoekenden, op 12 weten te bren gen. De heer H. Vermeulen (AR) vond het een prachtige regeling, maar vroeg zich toch af of het nu voor de toekomstige huiseigenaars niet een beetje moeilijk werd om alleen tegenover de aannemers te worden gesteld. De burgemeester beloofde echter dat er van gemeentewege toezicht gehouden zal H. Vermeulen (AR) alleen MUZIEKVERENIGING CRESCENDO MAAKTE RONDGANG Zaterdagmiddag maakt de muziekver. „Crescendo" een muzikale rondgang door het dorp. Dit was vast een voor proefje van de verschillende aktivitei- ten die deze in het dorpsleven toch eigenlijk niet weg te denken vereniging binnenkort gaat organiseren om het korps een steviger en groter aanzien te geven. Wanneer de verschillende plannen volledig uitgewerkt zijn, komen wij hier uitvoeriger op terug. D. J. Vlastuin (SGP) personeel ■B- Chinese geleerden zullen gaan samen werken om een woestijngebied van ruim 10.000 km2 te herschapen in een vruchtbaar gebied voor landbouw en veeteelt. ■B- Het aantal geleerden in de Sowjet- Unie is in tien jaar tijds van 179.000 verdrievoudigd tot 524.500. ■B- Het Russische ruimte-echtpaar zal op huwelijksreis gaan naar India, Nepal, Ceylon, Indonesië en Birma. -B-Op 20 dec. begint in Frankfort het proces tegen 23 Aschwitzbeulen. ■B-In verband met een dreigende berg- afstorting is in een Zwitsers dorp de alarmtoestand afgekondigd. ■B- Na jarenlang overleg is eindelijk de de beslissing gevallen Antwerpen krijgt een tweede tunnel onder de Schelde. ■B- De staatsgreep in Zuid-Vietnam heeft volgens de officiële opgave 33 doden en 235 gewonden geëist. ■B-Volgens een Londens instituut schat men dat Rusland thans beschikt over 20 duikboten die door kernenergie worden voortgestuwd. Zaterdagmorgen werden de leerlingen van de Prinses Ireneschool in Ameron gen verrast door een bezoek van de be kende televisie-zwerver Swiebertje. Alle kinderen hadden zich op het schoolplein verzameld om hun vriend persoonlijk te verwelkomen. En dat zulks enthousiast gebeurde, behoeft geen betoog. Daarna bezocht Swieber tje klas voor klas om de vele tekenin apotheek Tel. 3184 Hoofdstr. 81' Vdaal gen, brieven enz. in ontvangst te ne men. Als dank kreeg elk kind van Swie bertje een van hemzelf gemaakte foto met handtekening. Met zijn spontane humor wist Swiebertje zowel de kin deren als de leraren te doen schateren van het lachen. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar ln Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1