Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Burgemeester Platteel opent grote Winkelbeurs op dinsdag a.s. Ederveense Middenstanders slaan handen ineen BATEN VOOR DORPSHUIS DEBUUT LEGER DES HEILS BAND 180 konijnen laten zich op hun best zien WAAR LS DE VALLEI-RIKS? Veenendaal en omgeving ook verstoken van busvervoer door staking van chauffeurs ELST FINANCIEN DORPSHUIS NOG NIET ROND AMERONGEN RENSWOUDE OVERBERG Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Rcnswoude Scherpenzeel UIT DE RAAD VAN AMERONGEN 37e JAARGANG VRIJDAG 15 NOVEMBER 1963 Nr. 91 Redaktie cn administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lynen) - Giro 563427 Redaktie: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven fcÜ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprOzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent In de kring van de Ederveense middenstanders gonst het deze dagen van bedrijvigheid. Men treft vele voorbereidingen voor het klaarmaken en in richten van een stand op de dinsdag en woensdag te houden winkelbeurs in het Marktgebouw. Een dergelijke vorm van activiteit werd in Ederveen onder de winkeliers nog nooit vertoond en het enthousiasme van thans doet weldadig aan. Die goed opgezette Winkelbeurs moet slagen is de slo gan van de zwoegende neringdoenden en even eens van het ijverige® actiecomité voor de Stich ting van het Dorpshuis in Ederveen. Dat Dorps huis moet er komen! Daarvan is praktisch de ge hele bevolking van Ederveen heilig overtuigd. Het actiecomité, onder voorzitterschap van de heer G. Hardeman, lid van de gemeenteraad van Ede, is geen enkele moeite teveel om de nodige contanten bestemd voor het te stichten Vereni gingsgebouw te verzamelen. Werden reeds een door hen georganiseerde teenagershow en e^n modeshow een groot succes, hun derde actie, het organiseren van de Winkelbeurs van volgende week bergt andermaal een succes in zich. Dat blijkt al duidelijk in deze voorbe reidingstijd. Het Marktgebouw was al spoedig uitverkocht wat de beschikbare ruimte betreft. Er moest gerekend en ge schaafd worden om iedere deelnemer zijn bestelde m2 te kunnen aanbieden. Toen bleek dat het gebouw toch nog een te be perkte ruimte kon bieden heeft men ook een bijgebouw ingelast. Nadat alle ruimte reeds was verdeeld kwamen nog steeds de aanmeldingen voor deelname binnen. Uiteraard zijn de plaat selijke middenstanders het sterkst ver tegenwoordigd, maar ook bedrijven uit Veenendaal en Lunteren zullen aanwe zig zijn. De bloemrijke aankleding zal verzorgd worden door een Veenendaalse bloemenzaak, waardoor een fleurige aan blik wordt gegarandeerd. OPENING De feestelijke opening van de Winkel beurs zal plaats hebben op dinsdagmid dag om 3 uur. Burgemeester Dr. P. J. Burg. Platteel verricht de opening. Platteel van Ede heeft zich bereid ver klaard een korte openingstoespraak te houden namens het gemeentebestuur dat geheel achter de plannen voor het Dorps huis staat. Hierna is er gelegenheid de Beurs te bezichtigen van 's middags 3 tot 's avonds 10 uur. Ook woensdag gelden dezelfde openingstijden. ATTRACTIES De Winkelbeurs wordt omgeven door allerlei aardige attracties. Zo zullen de schoolkinderen uit Ederveen en wijde om trek allen een ballon ontvangen na afloop van de lestijd aan hun school. Een winkelier uit Ederveen stelde een prach tig rijwiel ter beschikking voor de ver loting, terwijl ook toezeggingen in de vorm van 2 zakken graan e.d. reeds zijn gedaan. De deelnemers zijn voornemens bij het binnenkomen van de zoveelste be zoeker een aardig presentje aan te bie den. De Coöp. De Klomp schonk aan al haar leden een gratis toegangsbewijs. In de avonduren zal de plaatselijke teenerband The Blue Sharks voor pret tige muzikale omlijsting zorgen, uiteraard met zachte achtergrondmuziek. OM DE BOUW VAN HET DORPSHUIS Ruim 20 stands, in de puntjes verzorgd, kunnen worden bezichtigd. Wij kunnen verklappen dat de winkeliers hun beste beentje hebben voorgezet en ieder in eigen branche met de nieuwste modellen of artikelen op de Beurs zal verschijnen. En dat alles draait uiteindelijk om die a.s. bouw van het zo nodige Dorpshuis. Het geplande type zal een modern ge bouw worden dat waarschijnlijk f 60.000,— gaat kosten. Driekwart van de kostprijs wordt door Overheidsinstanties gesubsi dieerd, maar de overige f 15.000,zal door de Ederveense bevolking moeten worden gefourneerd. En die 15 mille is beslist geen onoverkomelijk bedrag, ge zien het feit dat iedere bevolkingsgroep er de schouders onder wil zetten, een be wijs van grote solidariteit voor het grote doel. Thans slaan de middenstanders de han den ineen, maar nog deze winter zullen ook andere ingezetenen, waaronder een aantal dames zich ter beschikking stellen van het actiecomité, om hen aan de fi- financiën te helpen. Raadslid Hardeman: niets teveel Dat actiecomité, onder voorzitter G. Hardeman is dagelijks in de weer. Ook zuster Ruttenberg verricht bergen werk om allerlei mensen warm te maken. Naast deze twee commissieleden zijn de heren H. Marcus, H. B. Gaasbeek, P. G. Gaasbee, J. Floor en mevr. H. Diepeveen- v. d. Kraats de steunpilaren waarop de organisatie van alle evenementen komt te rusten. FRIS OPGEZET Het woord is thans dus aan de inge zetenen om een bezoek te brengen aan de Volgende week woens dagavond maakt de Leger des Heilsband haar debuut in het openbaar. Ter gelegen heid van haar driejarig bestaan geeft zij een uitvoering. De band be staat voornamelijk uit jeugdige leden die al lerlei instrumenten be spelen, w.o. gitaren, ukeleles, triangels en samba's. De muziek avond wordt dit keer nog in het Leger des Heilsgebouw aan de Fluitersstraat gehou dendoch men hoopt na behaald succes dit in de toekomst in een grotere zaal te doen. Gezien de sympathie die men allerwege ont moet en de zeer laag gehouden entreeprijs, zal het de band aan toehoorders niet ont breken. HET RASSENVRAAGSTUK De Ned. Chr. Vrouwenbond, afdeling Veenendaal, hoopt a.s. dinsdagavond 19 nov. weer te vergaderen in het O.C.B.- gebouw, Sandbrinkstraat. Voor deze avond is uitgenodigd de heer Kranenburg uit Utrecht, die „Het Rassenvraagstuk" zal behandelen, een onderwerp dat wel heel actueel is en waarover men dikwijls heeft kunnen lezen in kranten en tijdschriften. Toch zullen er waarschijnlijk velen zijn, die niet of niet voldoende weten, wat het rasenprobleem eigenlijk in houdt. Er wordt dan ook op een goede opkomst gerekend. Andere belangstel lenden zijn ook zeer welkom. 0VIN6WANS PRism» pontiAc QMIGA voor betere uurwerken Tentoonstelling van Veenendaalse konijnenfokkers HQQF0STR 91 VEENENDAAL Dat ieder konyn niet altUd een „lang oor" is kan men vanavond en morgen de gehele dag gaan zien op de tentoonstel ling van de Veenendaalse Konijnenfok kers, die gehouden wordt achter hotel Vonk aan de Kcrkewjjk. Hier zitten niet alleen exemplaren met lange oren - cn soms extra lange oren van wel 19 cm te pronk - maar ook met piepkleine oortjes cn slappe afhangende oren. Alle stuk voor stuk rasdieren, opgefokt door 36 le den van de Veenendaalse Konijnenfok kersvereniging, die in totaal 180 exem plaren tentoonstellen. De waarde van deze tentoonstelling is in de eerste plaats - wat men zou kun nen noemen - de wedstrijd om het club kampioenschap. Het ls een onderlinge „krachtmeting" van de leden, maar daar naast heeft de konijnenshow ook een pro pagandistisch effect. Men „fokt" er ko nijnenfokkers mee en de huidige leden zien niets liever dan dat er meer mensen tot hun edele vrijetijdsbesteding toetre den. Wat dan ook heel vaak het geval is na iedere tentoonstelling. Gisteravond was de keuring van de dieren reeds achter de rug. Door de keur meesters D. Kortman uit Arnhem en P. Roodenburg uit Overschie werd als mooi ste exemplaar van de gehele tentoonstel ling uitgeroepen de donkerbruine marter kleurdwerg van mevj. M. C. van Kruis- tum-van Santen, een diertje van negen ons aan gewicht en met oortjes van 5.6 cm. Nummer 2 werd de Alaska van de heer F. H. van Schuppen Jr., terwijl de derde plaats werd veroverd door de heer H. W. Bergmeijer met een kolosale witte Vlaamse reus van maar liefst negentien pond. Dit was tevens het mooiste dier van de grote rassen; de Alaska van de heer Van Beurs, die dat bezoek ten volle waard is. De entreeprijzen zijn beslist laag gehou den n.l. f 0,50 voor volwassenen en f 0,25 voor de jeugd. Op de Beurs zelf zal ge legenheid zijn voor het gebruik van een heerlijk kopje koffie, terwijl ook een be kende firma uit Veenendaal de verkoop van oliebollen en frites op zich neemt. De Winkelbeurs in Ederveen wacht op haar bezoekers. Een fris opgezette ten toonstelling van alle mogelijke artikelen met daarnaast de nodige gezelligheidsat tracties is een garantie voor een genoeg lijk uitstapje. Het actiecomité, dat zich zo heeft uitgesloofd, hoopt dat velen aan hun uitnodiging gevolg zullen geven om de kroon van hun werk te aanschouwen. Met zo'n enthousiasme van zoveel ver schillend georiënteerde mensen kan dat bijna niet mislukken. Dinsdag en woens dag beleeft het toch kleine dorp Eder veen een stukje saamhorigheid waarbij echter ook mensen van buiten de plaats vanzelf hartelijk welkom zijn. Die eerste Winkelbeurs in Ederveen belooft - al thans qua voorbereiding - een unicum te worden voor deze kleine gemeenschap! 7,50 WAARD Ditmaal is de Valleiriks niet ge vonden, na te zyn uitgegeven in hotel restaurant Stuivenberg te Eist. Indien de nieuw uit te ge ven riks met het nummer F 23943 voor a.s. donderdag 12 uur op ons kantoor wordt ingeleverd ont vangt men de vinderspremie. EERSTE STAKING BIJ N.V. DE HAAS Ook onze omgeving is getroffen door de staking van de buschauffeurs, die volgens de plannen pas morgenochtend zal aflopen. De bussen van de ondernemingen, waarop het vervoer in onze streek is aange wezen, bleven in de garage. In Veenendaal waren dit de bussen van de N.V. v/h fa. Wed. A. W. de Haas, in Zeist en Rhenen de N.B.M.- bussen en in Ermelo het V.A.D.-materieel, dat o.a. op de Veluwe rijdt. ZOON VAN GEERBOER RUIMT LAATSTE RESTEN OP VAN BOERDERIJ Blijkens een antwoord van B en W aan de Veenendaalse raad, gaat een zoon van de vroeger bekende Geerboer de resten van wat eens de Geerboer- derij was, opruimen. Vooral de jeugd die dit vaak kiest als speelterrein, vor men deze resten een groot gevaar op met name de putten die door de af braak zijn opengekomen. DE WAAG WORT VOORLOPIG NIET OPGERUIMD In een antwoord op hun vraag hoe het staat met de opruiming van de Veenendaalse waag die volgens enkele raadsleden opgeruimd moet worden, deelt B en W mede dit voorlopig niet te kunnen doen, omdat de kosten de baten te boven gaan. De staking is het rechtstreekse gevolg van een protestvergadering die zich in de nacht van woensdag op donderdag j.l. in het Utrechtse Tivoli afspeelde. Hier waren ruim 1500 buschauffeurs bijeen om de eisen van hun „leiders" kracht bij te zetten. Afgezien van de vraag of deze actie zin zal hebben, omdat de drie er kende grote bonden er niet achter staan, moet de protestvergadering met de na sleep een organisatiestunt worden ge noemd. 1500 chauffeurs werden min of meer in het geheim bij elkaar getrom meld en na afloop van de „wilde" actie Bijeenkomst NCVB Eist (U.) Dinsdagavond 19 nov. houdt de Ned- Christen Vrouwenbond Eist (Utr.) een ledenvergadering in gebouw „Pniël". De spreker van deze avond is de plaat selijke predikant ds. A. Stekelenburg. Hij heeft als onderwerp gekozen „Brood voor het hart". Bovenstaande foto geeft duidelijk weer hoe hard de inbrekers hebben gewerkt cm iets van hun gading uit de betonnen kluis te bemachtigen. Weer brutale inbraak in benzine station In de nacht van dinsdag op woens dag is door tot nog toe onbekende per sonen opnieuw een inbraak gepleegd en getracht geld mee te nemen. De kluis van het benzine station, ter hoogte van de afrit, naar Veenendaal op Rijksweg 12, heeft het zwaar te verduren gehad. Met zware inbrekerswerktuigen moet men de betonnen kluis te lijf zijn ge gaan, men is blijkbaar bij dit duistere werk gestoord omdat nog verschillen de „gereedschappen" zijn blijven lig gen. Hoewel de ravage groot is, wordt er niets anders vermist dan twee lege cassettes en een gereedschapsijzer. Dit is de zoveelste inbraakpoging in dit benzinestation echter zonder succes. De politie uit Veenendaal stelt een orf derzoek in. Ledenvergadering DES Woensdagavond hield de gymnastiek vereniging „Door Eendracht Sterk" een algemene ledenvergadering in de Mor genster, althans dat was de bedoeling, want naast wat gepraat „zo en zo zou den we het kunnen doen", kwam men niet, door een groot gebrek aan belang stelling. Belangrijke beslissingen kon den niet genomen worden, daar was het op één hand te tellen aantal leden te klein voor. Jammer want deze vereniging heeft in Eist een grote opvoedende taak, ge zien de vele jeugdleden. Zelfs de ouders zien dit blijkbaar niet, want ook aan hen was een uitnodiging gericht en er was er niet één. Toen voorzitter Viegen de avond be sloot kon men alleen definitief vaststel len dat mevr. O. Verseveld en mej. M. van Rotterdam hun bestuursfuncties neergelegd hadden en dat mevr. De Haan cn mevr. Capelleveen de vrii ge komen plaatsen zullen bezetten. Ver dere belangrijke beslissingen konden niet genomen worden. DAME KREEG HERSENSCHUDDING NA AANRIJDING MET MOTOR De 53-jarige mevrouw v. d. B. die vlak bij haar woningde Nieuweweg wilde oversteken, werd door een pas serende motor gegrepen en tegen het wegdek geslingerd. Met een hersen schudding en wat schaafwonden kon men haar in haar eigen woning bin nendragen. N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties Schuppen hetzelfde bij de middenrassen, de Hollander van de heer H. J. van Kruis- tum bij de kleine rassen en vanzelfspre kend was de kleurdwerg van mevr. Van Kruistum de kampioen van de dwerg rassen. De verdere kampioenen waren: Kort haarras: Witte rex van J. van Geeren- stein; Tekeningras: Hollander van H. J. van Kruistum; Mooiste dier jeugdleden: Rus van J. v. d. Pavert. C.-klasse: 1 Bonte Franse Hangoor van D. J. van Manen; 2 Lotharinger van W. C. van Santen; 3 Lotharinger van T. v. d. Pol; Middenras: Gouwenaar van W. van Manen; Kleine ras: Papilion van J. C. Bijl. Volgens de keurmeesters was de kwa liteit van de tentoongestelde dieren van een zeer hoog gehalte. De raadsvergadering welke donderdagavond 14 nov. j.l. plaats vond, is een vergadering geworden met veel discussies, terwijl de raad tot tweemaal overging in een besloten vergadering.. De meeste discussies ontstonden over de aankoop van gronden. Ook de ingekomen stukken gaven veel stof tot praten. Betreffende het Dorpshuis, deelde de voorzitter mede, dat er een moeilijkheid was ingetreden. Waarschijnlijk zal de gemeente 8 kleinere woningen bouwen voor alleenstaanden of echtparen zonder kinderen. Over de aankoop van grond van de heer A. Berendse, werd door de raad na een besloten vergadering beslist, dat men hier over zou gaan tot onteigening. Had het college van b. en w. ver wacht de meeste ingekomen stukken voor kennisgeving te kunnen aannemen, dan had zij ditmaal buiten de raad ge rekend. Over het bericht van het ge meentebestuur van Utrecht, i.z. bijeen komst in de Domkerk ter gelegenheid van de herdenking 1813-1963 werd mee gedeeld dat dat men zich hiervoor kon opgeven. De begroting vleeskeuringswet, de begroting 1964 en rekening 1962 kon de raad wel aanvaarden. Zo ook met enkele goedkeuringen van raadsbeslui ten, alsmede een brief van dr. G. L. de Haas Lorentz uit Bilthoven, i.z. fluore- ren van drinkwater. Ook het eervol ontslag aan de heer E. Busser als ge meentewerkman, kon de goedkeuring van de raad wegdragen. Op het punt financieel verslag over de jaren 1961 en 1962 van de stichting „Algemeen Bejaardenhuisvesting Ame rongen" wilde de heer J. Tenge (VVD) later terugkomen. De heer A. v. d. Veer (PvdA) was het er niet mee eens, dat de twee aanvragen voor subsidie van de „Sportver. Amerongen" en van het „Nut" verschoven zouden worden tot dat de begroting zal worden behandeld. Zijns inziens zou het dan veel moei lijker te overzien zijn. De voorzitter deelde echter mede, dat naar aanleiding van de nieuwe begro ting het gehele subsidie-vraagstuk een nieuwe regeling zou krijgen. Men wil dan plaatselijke subsidies en algemene Sint vanavond om half zeven al in Amerongen In tegenstelling tot andere plaatsen ar riveert Sint Nicolaas vanavond al om half zeven op de Hof in Amerongen, waar vandaan de bisschop in een rijtuig, vergezeld door muziekvereniging Ons Genoegen een rondgang door het dorp zal maken. Dat de Sint al zo vroeg in Amerongen komt heeft men te danken aan het feit dat het Progressief Dispuut „Silene", uit gaande van de Societas Studiosorum Re- formatorum Utrecht weer een weekend bijeenkomst van jonge studenten heeft georganiseerd en die bij elkaar zullen komen in Onze Bliscap. Voor de leerlingen van de verschillen de lagere scholen zal door deze groep van 60 studenten o.a. tekenwedstrijden en een lampionoptocht worden georganiseerd. subsidies geheel apart gaan behandelen. Verder wilde de heer v. d. Veer het verzoek van de gemeenteraad van Pur- merend, welke vroeg om een beroep op de regering te doen voor subsidie in de kostenverstrekking schoolmelk te be stendigen, hierop dieper ingaan, daar de heer v. d. Veer dit juist een zeer be langrijk punt vond. (zie verder pag. 4) Ds. v. d. Blink komt spreken De bekende vlootpredikant Ds. v. d. Blink zal 20 november a.s. in Rehoboth komen spreken voor de Ilerv. Jeugdver. ,.Immanuel". Het onderwerp zal zijn: „Mijn laatste reis door Nieuw Guinea." N.C.V.B. met „Rome en de Reformatie" Woensdag j.l. kwam de Ned. Chr. Vrouwenbond weer in vergadering bij een. Zoals gewoonlijk opende de presi dente deze vergadering met gebed en het laten zingen van Gezang 1097. Hierop volgde een meditatie over Joh. 10 1 - 16 over de Goede Herder en zijn schapen. De weleerwaarde heer ds. B. Slin- genberg van Renswoude sprak hier met als onderwerp: „Rome en de Re formatie". Spreker zei o.a.: is het niet beter te zeggen Rome of de Reformatie, neen toch blijft het Rome en de Refor matie. Spreker zette uiteen hoe of het Con cilie van Trente in 1545 tot stand kwam. Maar ook wat de kerk van de refor matie wil zeggen. Een mens wordt zalig uit genade „Sola Gratia". Alleen door genade, „Sola Fide", alleen door het geloof, „Sola Schrifhoza, alleen de Hei lige Schrift is goed. Rome wil nu de bijbel opnieuw gaan lezen. Men heeft repten de protestanten zich naar alle richting om een staking te proclameren. Solidair In Zeist werden onmiddellijk door de stakers de posten betrokken om werk willige chauffeurs het uitrijden te belet ten. Voorzover ons bekend is dit in Veenen daal niet het geval geweest. Alle chauf feurs van de N.V. de Haas hebben zich solidair verklaard met de leiding van de staking en de hele zaak verliep hier zo goed als geruisloos. Het meest gehandicapt door de staking waren in Veenendaal de verschillende be drijven. Het personeel van de meeste Vee nendaalse bedrijven wordt van her en der in de omgeving per bus aangevoerd. Veel wordt hiervoor gebruik gemaakt van ei gen vervoer, doch een groot gedeelte van de werknemers maakt gebruik van de lijndiensten. Van de kant van de indus trieën moest dan ook op alle mogelijke manier worden geïmproviseerd om de werknemers naar het werk te halen. En - zij het dan met enige vertraging - het personeel kwam in Veenendaal. 1 rode bus reed Bij De Haas is in de vele jaren van het bestaan van het bedrijf nog nooit een staking voorgekomen onder het perso neel. Vandaag en gisteren deed slechts een „rode" bus normaal dienst. Namelijk de bus, waarmee de leerlingen van de school voor buitengewoon lager onderwijs aan de Geerseweg naar en van de school wor den vervoerd. Ondanks hun medewerking aan de staking wilden de chauffeurs niet, dat er in dit vervoer stagnatie zou ko men. De voornaamste grief van de stakers is, dat door de indeling van de gemeenten in klassen de buschauffeurs in de steden vaak 40 gulden meer verdienen dan de „provinciale" chauffeurs. Zij willen daar om een uitkering ineens van 100 gulden om de achterstand enigszins in te lopen, afschaffing van de gemeenteclassificatie, een langere aaneengesloten vakantiepe riode en hogere extra-vergoeding voor zaterdags- en zondagswerk. Woordvoerders van de vervoersorgani saties van de drie erkende vakcentrales hebben de staking „zinloos" genoemd. de bijbel opnieuw vertaald, en streeft er ook naar dat iedereen een bijbel heeft. Toch zijn wij dankbaar voor de refor matie, en voor het veilig en onveran derd woord des Heren. Na de pauze werden veel vragen ge steld over dit onderwerp, welke door- genoemde spreker uitvoerig werden beantwoord. Na het huishoudelijk ge deelte zong men nog Ps. 68 10 en sloot de presidente met dankgebed. Op de volgende vergaderingen van de N.C.V.B. zullen komen spreken: 18 dec. Kerstavond; 8 jan. mej. N. Ben schop, declamatrice uit Arnhem; 12 febr. dr. J. A. v. d. Hoeve uit Huis ter Heide, onderwerp: „Verantwoorde Ge zinsvorming"; 11 maart: Jaarvergade ring. Jaarfeest van het CJV te Overberg Woensdagavond werd het 32e jaar feest gehouden in de zaal van Kamp Overberg. De ere-voorzitter van het C.J.V. ds. C. van Viegen, open de dit jaarfeest met allen welkom te heten en bracht dank aan de directie van Kamp Overberg voor het beschik baar stellen van de zaal. Na het voor lezen van het bijbelgedeelte Daniël 1 vers 1 tot 14, ging ds. Van "Viegen hier dieper op in en prees het geloof van Daniël en zijn vrienden. Oud en jong zo besloot ds. Van Viegen neemt een voorbeeld aan deze mannen en weest allen christenen. Daarna zag men flitsen van het ver enigingsleven van vroeger en nu. Ina Legemaat bracht een duidelijk jaar verslag en hieruit bleek dat beide ver enigingen nu gecombineerd zijn en wel onder een nieuwe naam „Ene liefde tot de Heiland". Adrie Davelaar wist met zijn schetsje, dat op zijn Amsterdams goed vertolkt werd, de lachspieren in beweging te brengen. De hoofdschotel van dit jaarfeest was ongetwijfeld de samenspraak getiteld „De vluchtelinge". Plankenkoorts was wel aanwezig (hoe kon het ook anders) verschillende van de spelers(sters) kwa men voor de eerste keer op het toneel. Over het geheel genomen werd er goed gespeeld, het beste spel werd ge geven door mej. Grootveld cn de heer Van Ginkel. De voorzitter van het C.J.V., de heer J. van Dijk, sloot dit 32e jaarfeest.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1