Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Levendige Algemene Beschouwingen, maar onderwerpen niet verrassend De Wereld van WEEK-tot-WEEK Veenendaalse Raad behandelde Begroting 1964 f WAAR IS DE VALLEI-RIKS? TOCH SINT NICOLAASACTIE IN AMERONGEN Grote tentoonstelling van kanariefokkers ver. De Gelderse Vallei Sint Nicolaas cadeaus Fa. J. F. TAK 37c JAARGANG VRIJDAG 22 NOVEMBER 1963 Nr. 93 Uigave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal advertenties Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel BOUW VAN NIEUW RAADHUIS BOUW ZWEMBAD/ANNEX SPORTHAL VERKEERSPROBLEMEN BOUW RIOOLZUIVERINGSINSTALLATIE RECREATIE VOOR DE JEUGD 25 JAAR BIJ PANTER 10,— WAARD T 225839 OLD SPICE TABAC FRESH UP ELST Firma Joh. Drost heropende zaak AMERONGEN Taxichauffeur met mes bedreigd Nationaal schietconcours te Amerongen MEDEDELING VOOR AMERONGEN Droevig ongeval va. s I s BROUWER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 HJnen) - Giro 563427 Redaküe: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzcn op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent De begroting 1964 was voor de raad van Veenen daal weer een hele kluif. Na een (korte) middag en (lange) avondvergadering kon burgemeester mr. dr. J. Hazenberg tegen elf uur met een laat ste beslissende hamerslag het goedkeuren van de aangeboden begroting bezegelen. De begroting vertoont een tekort van f 800.000,maar de ei genlijke definitieve begroting kan sluitend aan Ged. Staten worden aangeboden. De leden van de raad brachten in hun algemene beschouwingen, die wel vrij levendige aspecten vertoonden, tal van wensen en verlangens naar voren, die echter grotendeels betrekking hadden op slepende onder werpen, die ook vorige jaren te berde werden ge bracht, maar (helaas) nog niet konden worden verwezenlijkt. Het hoofdmenu van de begrotings maaltijd bevatte dan ook de vijf bovenvermelde hoofdpunten, waarvan de bouw van de rioolzuive ringsinstallatie het langst onder het stof lag ver borgen (deze zaak diende reeds in 1947). Ook de bouw van het nieuwe raadhuis verwacht realise ring. De recreatiemogelijkheden voor de jeugd vormden een onderwerp voor langdurige bespre kingen, waarmede de bouw van het geplande zwembad annex sporthal nauw verband houdt. De verkeerssituatie en dan vooral op de lange en zeer drukke verkeersader, de Kerkewijk, werd door de raad en het college van b. en w. zeer in tensief belicht De begrotingsdebatten, hoewel le vendig van inhoud, vonden plaats in zakelijke sfeer, maar kregen door een kort, emotievol de batje tussen de heer Verkuyl (ex PvdA) en mevr. Buddingh (VVD) over landspolitieke zaken, nog even een fel tintje mee. By de N.V. Panter Sigarenfabrieken werden drie jubilarissen gehuldigd. De heren H. N. Boer (afdelingschef); S. van Manen (compleetmachinewerker) en A. van Ommeren (sigarenmaker) vierden hun 25-jarig jubileum in dienst van Panter en werden in een besloten bijeenkomst toe gespreken door de directeur, de heer J. J. van Schulpen. De heer Van Schuppen legde de na druk op de trouwe plichtsbetrachting, die de jubilarissen aan de Panter gaven. Hen werd een enveloppe met inhoud en een gouden horloge aangeboden. Ook werden de heren Boer, Van Manen en Van Om meren nog toegesproken namens de fa- briekscommissie, bij monde van de heer C. M. Sukkel. Ditmaal is de Valleiriks niet ge vonden, na te zyn uitgegeven bij Garage Correct te Amerongen. Indien de nieuw uit te geven riks met het nummer voor a.s. donderdag 12 uur op ons kantoor wordt ingeleverd ont vangt men de vinderspremie. Hoewel het er even somber heeft uitgezien zal de winkeliersvereni ging dit jaar toch nog een Sint Nicolaas aktie houden. Op het besluit van het bestuur om bij gebrek aan medewerking van een aktie dit jaar af te zien kwam veel kritiek. Dit had tot gevolg dat een nieuwe ver gadering werd uitgeschreven. Tijdens deze vergadering bleek dat er onder de leden toch wel voldoende belangstelling was. De aktie wordt dit jaar gehouden van 25 november - 5 december. De deelne mende winkeliers zullen hun klanten in die periode voor iedere gulden die in wordt op 30 november a.s. te 3 uur ver wacht op De Hof. Voorafgegaan door de muziekvereniging Ons Genoegen, zal hij een rondrit door het dorp maken. De ONTSPANNINGSMIDDAG BEJAARDEN In het OCB gebouw is maandag 25 no vember 's middags om half drie weer een ontspanningsmiddag voor bejaarden. Me vrouw Oostveen_Both zal declameren. Al le dames en heren boven vijfenzestig jaar zijn hartelijk welkom. 3 jubilarissen Panter Sigarenfabrieken v.I.nj*. D. v. Ommeren en echtgenote; S. van Manen en echtgenote; N. N. Boers en echtg. De normale agenda ging tot en met punt 9 onder de hamer van voorzitter, Burge meester Hazenberg, door. Het vaststellen van de bedragen per leerling t.o.v. exploi tatie-uitgaven voor de resp. scholen, ont lokte de heer P. G. van Ojik (C.II.U.) de opmerking, dat hij de gegeven cijfers 4, voor het U.L.O.-onderwijs en 4,81 voor lager onderwijs niet kon billijken. Het U.L.O.-onderwijs komt er bekaaid af, aldus de heer Van Ojik, terwijl men toch meer klassen moet onderhouden. Spreker kon niet begrijpen waarom een school met 10 of 12 klassen een minder bedrag voor groot- onderhoud krijgt toegewezen dan een zes- klassige. Hij wil het bedrag per lokaal laten vaststellen. Het onderhoud van de gebouwen kost 30,meer dan voor het L.O. Neem de Ichtus U.L.O. waar bovendien een grote tuin is aangelegd, wat kost dat niet aan onderhoud. Wethouder Koppenberg antwoordde in dit verband dat geen enkel schoolbestuur zich meldde over de vastgestelde bedragen per leerling. Bovendien moet voor het U.L.O.-onderwijs de afrekening over 5 jaar pas plaats hebben en gerekend op langere termijn zullen de kosten ongetwijfeld stij gen. De heer Verkuyl (ex P. v. d. A.) wil het bedrag per leerling niet verhogen. Hij staat achter B. en W. in dit opzicht. Als er te korten optreden zitten we er over 5 jaar mee. In vorige jaren moest het bedrag per leerling al eens worden teruggebracht en voor deze stap terug moet men waken. Een bedrag per lokaal berekenen zoals de heer Van Ojik voorstelt is in strijd met de Lager Onderwijswet en komt dus geheel niet aan de orde. Een mooie tuin aanleg gen ten koste van de gemeenschap vindt de heer Verkuyl geen billijke zaak. Dan beter onkruid rond de school? zo repliceert de heer Van Ojik. Mr. Van Leeuwen (A.R. zat jaren in een U.L.O.-schoolbestuur en er werd altijd ge wacht wat cr uit de bus kwam. Wel vond de heer van Leeuwen dc Veenendaalse cijfers onder het landelijk en provinciaal gemiddelde liggen en hij wilde rechttrek king daarmee. Het gemiddelde per leerling in Nederland is 89,43, in de provincie Utrecht 87,63 en in Veenendaal 85, Ons bedrag is aan de lage kant. Mr. Van Leeuwen pleitte voor het U.L.O.-onderwijs EAU DE COLOGNE Boldoot - Ma ja - 4711 - Soir de Paris - Tosca - enz. PARFUM Piver - Soir de Paris - Chanel - Maja - Ramage - Tosca - Coty - enz. DOZEN ZEEP Boldoot - 4711 - Yardley - Vino- lia - Maja - enz. SPECIAAL VOOR VADER (vloeibaar en sticks) - Heren TOILETTASSEN - diverse arti kelen. Toilettasjes - Toilethangers - Spiegels - Lipsticks - Poeder - Nagellak - Nageltangen - Nagel- knyper - Nagelvtflen - enz. Een dankbaar cadeau is ook een HUISAPOTHEEK ASS. APOTHEKER - DROGIST Hoofdstr. 106 - Telef. 2576 omdat het voor veel mensen het eindonder wijs betekent- Mevrouw Buddingh (V.V.D.) kan het verband ook niet ontdekken tussen dat ver schil van U.L.O. en L.O. Spreekster wil her onderhoudsbedrag pti leerling tussen U.L.O. en L.O. gelijk trekken. De heer Van Hardcveld (ex. P. v. d. A.) zegt dat de heer Van Ojik herhaaldelijk spreekt over een 12 of zesklassige school, maar dat zulks niet aan de orde is omdat de bedragen per leerling gelden. De heer Haggenburg (K.V.P.) vraagt of de bedragen kunnen worden herzien i.v.m. de op gang zijnde ontwikkelingen op het gebied van lonen en prijzen. Wethouder Koppenberg zei dat mochten volgend jaar de cijfers niet kloppen, her ziening kan volgen, alleen met het U.L.O. ligt het anders omdat pas na 5 jaar de af rekening zal volgen. De heer Van Ojik blijft bij zijn bezwaren en als Wethouder Koppenberg dan zegt dat de schoolbesturen niet reclameerden, kan spreker verzekeren dat ze zullen komen. Het punt van de vaststelling van het be drag per leerling werd zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De heer Diepeveen (A.R.) wil weten hoe de heffingen op grond, riool en straat belasting tot stand komen. Hoe is de for mule waarop men de aanslagen baseert. Gelijke percelen worden soms niet gelijk aangeslagen. Mevrouw Buddingh (V.V.D.) spreekt over een verouderde methode, deze wijze van totstandkoming van de heffingen. De voorzitter, Burgemeester Hazenberg, zegt dat belastingheffing altijd verouderd is. (Hilariteit). Wethouder Van Kuyk (A.R.) zette uit een dat de gegevens van het Kadaster ko men. Het gemeentebestuur heeft daarop geen enkele invloed. De voorzitter sprak enkele woorden van waardering aan het adres van de gemeente ambtenaren, die cr in slaagden de begro ting nog voor het begin van een nieuw jaar te kunnen aanbieden. Het ernstige streven om dit in een vroeg stadium te doen, kreeg hiermee haar bekroning. Hiervoor was de voorzitter dankbaar. Er is met ijver ge werkt, aldus dc Burgemeester. De Algemene Beschouwingen van fractie-voorzitters zijn te lezen op pagina 1 van het 4e blad in dit nummer. De replieken van b. en w. worden in het a.s. woensdag, nummer weergegeven. Hierna werd de commissie voor het na zien van de ontwerpbegrotingswijzigingen benoemd. Gekozen werden de heren Van Deelen (S.G.P.), Van Ilardeveld (ex. P. v. d. A.) en Haggenburg (K.V.P.), als plaatsvervangend lid werd aangewezen de heer Visser (C.H.U.). De kanariefokkersver. De Gel derse Vallei organiseert heden, vrijdagavond en zaterdag de ge hele dag een tentoonstelling in het NVV gebouw aan de Tuin straat. De inzending is uitsluitend opengesteld voor de Veenendaalse kanariefokkers. Dat neemt niet weg dat er ongeveer 250 kleurrijke vogels zullen worden gekeurd, terwijl op .landelijk tentoonstellingen soms slechts 200 kanaries getoond worden. Er zullen onderlinge wedstrijden plaats vinden en een keuring naar kwaliteit en exterieur. Dit wordt voor de liefhebbers van de kanarievogels een wel zeer inte ressant plaatselijk evenement. De ten- GESLAAGDE MUZIEKUITVOERING VAN DE GITAARBAND VAN HET LEGER DES HEILS Woensdagavond gaf de gitaarband van het Leger des Heils haar eerste uitvoe ring in het eigen gebouw aan de Flui tersstraat. Klokslag 8 uur werd met sa menzang begonnen. De zaal was overvol en er moesten stoelen bijgehuurd worden. Vele ouders van de gitaarband en dorps genoten waren hiervan getuigen Kapitein R. Berkenbosch gaf een korte inleiding waarna het volle programma vlot werd uitgevoerd. Muziek, zang en declamatie wisselden elkaar steeds af. Alles werd met dankbaar applaus be loond. Tussen de verschillende nummers werden korte toelichtingen gegeven. Om kwart voor tien werd de uitvoering met het zingen van de avondzang: ,,'k Wil U o God mijn dank betalen" geëindigd. Men kan terugzien op een zeer geslaagde avond. toonstelling begint hedenavond om 7 uur tot 10 uur, maar is zaterdag de gehele dag geopend van 10 uur v.m tot 10 uur n.m. POLITIEBERICHTEN Dinsdagmiddag ontstond op de kruising Mr. Heemskerkstraat-Dijkstraat een ver_ keersongeval. De 13-jarige H. de B. kwam met zijn fiets de Mr. Heemskerkstraat uitrijden en lette niet op het verkeer. De heer H. v. H. uit Amerongen kwam tegelijkertijd uit westelijke richting over de Dijkstraat. Omdat hij wist dat deze kruising erg onoverzichtelijk is, had de heer H. al snelheid geminderd. B. botste tegen het rechterspatbord van de perso nenauto en werd 2 meter voortgeduwd. Met een heftige bloeding aan de mond moest de jongen naar het Julianazieken- huis worden overgebracht. Woensdagmorgen werd de Veenendaalse brandweer gealarmeerd voor een brand op de Leidsche Wolspinnerij N.V. Enige werknemers van de fa. E. uit Rotterdam hadden de vlam die gebruikt werd bij het plastieken van het dak te hoog ge draaid waardoor de vlam in de pot sloeg. De inmiddels aangekomen brandweer hoefde geen verdere blussingswerkzaam- heden te verrichten daar de brand al ge blust werd met\eigen middelen. hun winkel wordt besteed een genummer de bon uitreiken. Op 5 december wordt uit deze nummers een aantal prijzen ge_ trokken, bestaande uit waardebonnen va riërend van f 150tot f 5,Blijft er eventueel een batig saldo over, dan zal dit worden gestort in de kas van de mu ziekvereniging Ons Genoegen. Gelukkig zal ook Sint Nicolaas dit jaar in Amerongen komen. De Goedheiligman Burgemeester en wet houders in begrotings vergadering byeen. Grote zorgen voor 1964 VERKOPING TEN BATE RESTAURATIE-COMITÉ NED. IIERV. KERK Maandag 25 nov. is er in Pniël een grote verkoping georganiseerd door de meisjesvereniging. Er wordt dan een gro te collectie goederen aangeboden die door de meisjes zelf zijn gemaakt of verza meld. De opbrengst is bestemd voor het restauratie-fonds van de Ned. Herv. Kerk. Dat de Elsterse middenstanders met hun tijd meegaan en proberen de klant in al haar wensen tegemoet te komen blijkt de laatste tijd sterk uit de ven- schillende verbouwingen die een aan tal zaken ondergaan hebben. Gistermid dag was het de beurt aan de firma Drost om „Het geschenkenhuis voor mannen" weer voor de klanten te openen. Na een flinke verbouwing is een mo dern interieur ontstaan, waarin de klant in één oogopslag kan zien wat hij zoekt. Een mooi succes voor deze firma in ge reedschappen en aanverwante artikelen, want deze week was het precies 8 jaar geleden dat de heer Drost zijn zaak be gon.. Een grote bloemenzee en vele felicita ties bewezen dat het medeleven van an dere middenstanders en particulieren groot was. Enkele weken geleden meenden een 4-tal jongelui uit Amerongen dat het wel eens leuk zou zijn de bloemetjes buiten te zetten. In de middag bezochten zij daarom een aantal café's in de plaatsen Vee nendaal, Wageningen en Zoelen. De fles werd hierbij wel de nodige eer aangedaan. Tegen middernacht vond men het echter wel tijd om naar huis terug te keren. Daarom werd een taxi gebeld die het viertal netjes thuis afleverde. In Amerongen aangekomen echter bleek dat geen van de 4 meer geld op zak had om de taxichauffeur, die redelijkerwijs voor zijn diensten een beloning verwacht te te betalen. Geen nood, een van hen wist wel een middeltje. Hij haalde een stiletto uit zijn zak en vroeg aan de chauffeur of hij misschien er iets voor voelde op een andere manier als met geld af te rekenen. Vanzelfsprekend voelde de chauffeur hier maar bitter weinig voor. Hij keerde naar zijn taxi terug en reed naar zijn woonplaats. Daar aangekomen waar schuwde hij de politie. Dankzij het ver strekte vage signalement kon de messen trekker nog dezelfde nacht door de po litie opgespoord worden. Hij is voor de Officier van Justitie geleid en ingesloten in het huis van Bewaring. De andere jon gelui zijn op vrije voeten gelaten. Met de bedreiging op zich hadden zij niet veel uit te staan. HONDELEVEN. Op de hie len gezeten door 'n paar hon derd van zijn „fans" (aanbid ders) lukte het de zanger Eddy Mitchell 's nachts om 2 uur zijn hotel te bereiken. Dat staat in het verslag van een Straatsburgse krant over zijn eerste optreden in de Euro pese hoofdstad. Hij slaagde er in, zo vervolgt de verslagge ver, zich op te sluiten in zijn kamer, maar de fans legden zich ter ruste in de gangen en badkamers van het hotel, en zetten de achtervolging van hun idool de volgende morgen voort, zodra hij uit zijn kamer kwam. Er bleef toen voor Eddy niets anders over om ook deze troep van zijn handtekening te voorzien. TE LEEN. Op dezelfde ma niet waarop men boeken leent kan men in Kopenhagen nu ook speelgoed lenen. Deze nieuwe instelling zou men dus speelgoedtheek kunnen noe men. Kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen er lid van wor den en dan eenmaal per week een stuk speelgoed inruilen voor een ander. Men heeft er van alles, van rolschaatsen tot elektrische treinen. PAARD. Om de doping van paarden op de wedrennen te bestrijden gaat men in Enge land paardendopen. De ver. voor dierenbescherming heeft een comité gevormd van dierenartsen, dat gaat onder zoeken wat precies de gevol gen zijn van doping. Daarvoor is het noodzakelijk om een paar proefdieren de bij doping gebruikelijke middeltjes toe te dienen. Men hoopt zo over be wijzen te gaan beschikken, dat het funest voor de dieren is en zo de eigenaren van renpaar den van hun slechte gewoon tes af te brengen. FEEST? „Ter gelegenheid van het overlijden van de kei zerin en van de nationale rouw in Ethopië zal het Natio nale Theater twee extra voor stellingen geven." (Dagblad v. Djibout). ACHTERLICHT. Dit kan alleen in Engeland: een auto mobilist werd door een agent bekeurd, omdat hij zijn auto verkeerd had geparkeerd. Toen de agent daarop op zijn fiets wegreed zag de geverba liseerde, dat het achterlicht van die fiets niet brandde. Hij rapporteerde dat op de naast- bijgelegen politiepost. Het ge volg was, dat beiden voor de rechter moesten verschijnen. De automobilist kreeg 'n boete van 50,de agent een van 20,—. HOE ZIT DAT? De Franse minister van culturele zaken, André Malreux, heeft te Or leans de eerste steen gelegd van het huis waar Jeanne d'Arc in 1429 werd ontvangen (France Soir). OPWINDING. Een medisch onderzoek onder bridgespelers heeft aangetoond, dat tijdens hoogtepunten bij het bieden de hartslag van de spelers toe neemt tot 150 procent van normaal. Zoals bekend bestaat de heropgerichte Schietvereniging Willem Teil te Ameron gen 5 jaar. Overigens is dit een der oud ste verenigingen te Amerongen, want de totale leeftijd van deze energieke vereni ging is reeds 60 jaar. Maandagavond j.l. vond de opening plaats van een natio_ naai schietconcours dat ter gelegenheid van dit lustrum werd gehouden. Na een inleidend woord van de voor zitter de heer F. C. Magendans, opende de burgemeester Jhr. Mr. O. R. van den Bosch dit grote schietconcours. Door de leden van Willem Teil wordt vaak deel genomen aan wedstrijden elders. De voor zitter vond het daarom plezierig dat Wil lem Teil nu zelf eens als gastheer kon optreden. Het was hem echter wel dui delijk dat aan de organisatie van een dergelijk concour enorm veel werk vooraf gaat. Deze werkers dankte hij hartelijk voor alle moeite en zorgen. De heer Ma gendans sprak de hoop uit dat het festijn een sportief karakter zal mogen dragen. Vervolgens was het woord aan de bur gemeester. Deze heette de heren schut ters uit andere plaatsen welkom. Door het slechte weer zullen zij weinig van Amerongen zelf kunnen zien. De schiet vereniging draagt de romantische naam Willem Tell( doch voor het instandhouden van een vereniging is meer nodig dan de goede schutterskwaliteiten van de naam gever. Spreker wees nog op het grote verleden van vele schietverenigingen. Ook aan de Landstorm van voor de oorlog wijdde hij aandacht, alsmede aan de verzetsstrij ders in de laatste oorlog. Dit, omdat ver schillende leden ook in het verzet aktief waren geweest. Toch moet niet uit het oog worden verloren dat de schietsport voor een groot percentage een gezellig- lieidssport is. Spreker twijfelt er niet aan dat deze gezelligheid ook in deze zaal te vinden is. Vervolgens posteerde de bur gemeester zich met een karabijn achter het schietapparaat en opende het con cours door het lossen van 5 schoten. Voor dit concours zijn een groot aan tal prijzen beschikbaar gesteld. Er kwa men aanmeldingen binnen uit vele plaat sen, in totaal 33 verenigingen zullen aan het concours meedoen. volgende route is uitgestippeld: Hof, Overstraat, Molenstraat, Pr. Margrietstr., Kon. Julianalaan, Pr. Beatrixlaan, Koene straat, Imminkstraat, Burg. Jhr. H. van den Boschstraat, Nederstraat, Hof. Ho- penlijk heeft Zwarte Piet weer een flinke zak met strooisel bij zich. Aan de deelnemende winkeliers wordt verzocht de bonnen op 25 november a.s. af te halen bij de Rotterdamse Bank al hier. Zij krijgen dan meteen een raam biljet met de mededeling „Deelnemer Sint Nicolaasaktie". Alleen winkeliers met dit raambiljet mogen de bonnen uitreiken. Ondertussen zal er niet door alle win keliers aan deze aktie worden deelgeno men. Een aantal middenstanders, onder wie een achttal die gewoon zijn bij aan kopen in hun winkel waardezegels te ver strekken, had in de tijd dat deze aktie eigenlijk in het slob was geraakt, besloten zelf een aktie te houden. Ze besloten tij dens deze weken het uit te reiken aantal spaarzegels te verdubbelen. Het gaat hier om Animo zegels. Het is een gelukwens aan de Winke liersvereniging waard, dat deze zaak uit eindelijk toch voor elkaar is gekomen. Vanaf vandaag treedt de heer Drost, tot nu toe correspondent van ons blad in Amerongen, niet meer als zodanig op. In zijn plaats hebben wij de heer De Boer, Burg. v. d. Boschstraat 6 te Amerongen, telefoon 2612, bereid gevonden voortaan deze functie te vervullen. Tot hem kan men zich voortaan dus wenden voor alle zaken, die het nieuwsblad „De Vallei" betref fen. Uitgever en redactie van het nieuwsblad „De Vallei". Donderdagmorgen in alle vroegte is de heer Cornells Gerardus van de Grift in dc buurtschap Eist onder Amerongen met zijn bromfiets tegen een muur gereden. Het slachtoffer was op slag dood. De heer Van der Grift was op weg naar zijn werk, hij was n.l. chauffeur bij de NBM. Zijn dienst begon in Rhenen. Te ongeveer half zes reed hij in Eist met zijn bromfiets tegen een muur welke dwars op de weg staat, op hetzelfde mo ment dat op die plaats 2 vrachtwagens el kaar tegen kwamen. Het is niet meer na te gaan, hoe dit ongeval heeft kunnen plaats vinden. De heer Van de Grift laat een vrouw en 2 kleine kinderen na. In de gemeenschap was hij een bekende figuur. Hij was lid van verschillende verenigingen, o.a. de schietvereniging en de voetbalvereniging DVSA in welke vereniging hij een func tie had bij de zaterdagafdeling. Het slachtoffer was 36 jaar. f- sQetzoruutéctie WEKKERS hj.50 voor betere uurwerken HOOFDSTR 91 VEENENDAAL N D 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties -m

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1