Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Eenheid der Kerken op bredere basis Agenda Comité „Vraag en Antwoord 54" bepleitte: In januari grote openbare vergadering Zaak van het hart Gouden huwelijk WAAR IS DE VALLEI-RIKS? St. Nicolaas doet veel inkopen in V'daal Itilltil'/ftlWIlfö Politieberichten DE KLOMP LYNDON B. JOHNSON De 36ste president AMERONGEN Levensgevaarlijk en dronken achter stuur 37e JAARGANG VRIJDAG 29 NOVEMBER 1963 Nr. 95 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Activiteiten AMATEURAVONDEN 12,50 WAARD TD 128560 H. de Gooijer - 40 jaar bij Pehavee - met goud onderscheiden Programma van eeuwfeest Nieuwewegse school REEDS DUIZENDEN SPECULAASPOPPEN UITGEREIKT DE HELD VAN 2b Imposante Japanse Camerashow van Artifoto Veenendaalse ballonnen reikten over IJzeren Gordijn' Problemen bij en onder de tunnel aan de Klomp Feest bij het Groene Kruis Vijf jaar rijbewijs kwijt Nog niet genoeg WIST U BROUWER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 ïynen) - Giro 563427 Redaktle: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzcn op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Het comité „Vraag en Antwoord 54" besprak donderdagavond in besloten vergadering de concretisering van hetgeen ieder Christen in zijn Bijbel wordt voorgehouden: „Dat zij allen een zijn", waarbij dit comité, bestaande uit zes leden van verschillende kerken, beoogt de bevordering van de Eenheid der Kerken. Daar dit streven landelijk door vele Christenen wordt voorgestaan wil het comité ook in Vee nendaal naar mogelijkheden zoeken om door nauwer contact met elkaar, de weg naar elkaar te vinden. Het bleek uit de besprekingen, die een hartelijk, maar gezien de ernst van de materie een doordringend karakter had den, dat de aanwezigen de roeping en de verantwoordelijkheid voelden om de plannen, die er ook hier bestaan, nader uit te werken. Gesteld werd dat de Een heid der Kerken niet een zaak is van het verstand, maar van het hart. Het moet van binnenuit komen. De mensen moeten letten op hetgeen hen bindt, maar niet wat hen scheidt, Het is een kwestie van geloof, zo werd gesteld. Wij dienen met onze gaven en krachten aan dit verant woordelijk doel te werken. De een heid is feitelijk een eis. Als we niet een zijn, is dat zonde. Met deze principiële uitspraken gaf het comité tot bevordering van de Eenheid der Kerken, met het doel de bevordering van de Eenheid der Kerken in Christus, een samenvatting van hun streven en ook van hun reeds ontwikkelde en nog te ondernemen activiteiten. Om het interkerkelijk karakter door te voeren zal op iedere bijeenkomst de voorzitter bij toerbeurt uit een lid van een verschillend kerkgenootschap worden gekozen. In principe wenst het comité aan haar doelstellingen meer uitbreiding te geven door meer sympathyserenden aan te trekken eveneens uit verschillende ker ken afkomstig. In landelijk verband kwam men tot gezamenlijk gebed voor de Eenheid, het jeugdwerk werd gezamen lijk ondernomen en waar de situatie al verder was doorgevoerd kwam men zelfs tot gemeenschappelijke diensten. Ook in Veenendaal zal een brede basis moeten bestaan tussen Christenen van verschillende richtingen. Het creëren van gespreksgroepen kan mogelijk tot verdere ontplooiing bijdragen. Er is iets groeiende, ook in plaatse lijk verband. Dat zijn verblijdende tekenen, zo werd op de bespreking gezegd. Was de vorige eeuw de eeuw van scheiding, de huidige eeuw is die van het zoeken naar de Christelijke Eenheid. TENTOONSTELLING .ORANJE BOVEN' IN DEN HAAG IS HEDEN OPEN Donderdagochtend werd in het Gemeen temuseum in Den Ilaag de laatste hand gelegd aan de tentoonstelling „Oranje Boven", welke daar 's avonds zou wor den geopend. Foto: Een kostuum, dat Koning Willem I gedragen heeft als Rid der van de Kousenband, wordt geschikt. De huidige generatie staat anders te genover de gescheidenheid der Christe nen, dan vorige. Wij moeten de jongeren in deze opvatting stimuleren en uitgaan van de gedachte „aanvaardt elkander", onder welke titel reeds een boekwerk verscheen. Hoewel de organisatorische Eenheid der Kerken misschien nog ver in 't ver schiet ligt en mogelijk zelfs door de ge neratie van thans niet zal worden aan schouwd, meent het comité toch dat het leggen van het fundament momenteel reeds geboden is. Als was het slechts om een klimaat te scheppen, waarop een na der tot elkaar komen, mogelijk is. Wy moeten ons gaan oriënteren op het terrein van eikaars opvattingen en in broederlijke sfeer de verschil len bespreken, zo werd door het comi té verklaard. Teneinde dan die doelstellingen dichter te benaderen en dit werk in Veenendaal een steviger basis te geven, heeft het comité gemeend stappen te ondernemen die het fundament kunnen ondersteunen. Een correspondentie met plaatselijke pre dikanten werd gevoerd, waarvan het comité de antwoorden bereids inwacht. In landelijk verband zijn er grotere ac tiviteiten. Zo zal er in januari '64 een persconferentie worden gehouden en voorts vier regionale congressen. Vandaag, 29 november 1963, herdenken de heer en mevrouw H. Wesselo-Anbcek de dag dat zy 50 jaar geleden met el kaar in het huwelyk traden. Het echtpaar geniet nog een redelijke gezondheid en de bruidegom, die met 72 jaar even oud is als de bruid, oefent zijn jarenlange beroep van schoenmaker nog steeds uit. De heer en mevrouw Wesselo hebben 6 kinderen en 13 kleinkinderen; twee dochters wonen met hun echtgenoten en kinderen in Canada. Bij de vele geluk wensen, die hen zonder twijfel deze da gen zullen bereiken voegen wij gaarne de onze. In de kantine van de Kon. Scheepjes- wolfabrieken zullen ook deze winter, evenals voorheen, weer amateuravonden worden gghouden. De eerste avond is op 20 december a.s., de volgende in januari en februari van het volgend^aar. De finale wordt in maart 1964 gehou den. Dan zullen de winnaars van de drie „voorronden" optreden. Men kan zich op geven bij de heer A. van de Weerd, Schrijverspark 89, telefoon 3593 of bij de portier van de Kon. Scheepjeswolfabrie- ken. In Veenendaal wil het comité in de 2e helft van januari een openbare vergadering beleggen, waarbU zowel een Hervormde als een Gereformeer de predikant, hun visie geven op het onderwerp „De Eenheid der Christe nen." De plaats van deze samenkomst is nog niet bekend. De sprekers zjjn ds. Poot uit Driebergen, Ned. Herv. predikant en ds. Lugtigheid uit Maarn Geref. predikant. Bewogen door de gescheidenheid en ervan overtuigd dat deze zaak een gees telijke zaak is, waarbij ieder zijn per soonlijke verantwoording beseffe, wil het comité van zes voortbouwen aan de uit eindelijke toekomst Van Christus Kerk, waarvan de Eenheid der Kerken een schakel is, die alle gelovigen moet samen binden tot onderlinge liefde en tot eer van Gods Koninkrijk, zo luidt de eind conclusie van deze doordringende be spreking in gebouw Eltheto op donder dagavond. Ditmaal is de Valleiriks niet ge vonden, na te ztfn uitgegeven by Drogisterij Wcstra, Rhenen Indien de nieuw uit te geven riks met het nummer voor a.s. donderdag 12 uur op ons kantoor wordt ingeleverd ont vangt men de vinderspremie. Veenendaals burgemeester, mr. dr. J. Hazenberg, heeft dinsdagavond in hotel La Montagne de ere-mcdaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nas sau, gespeld op de borst van onze plaats genoot, de heer H. de Gooijer. De heer De Gooijer werd deze koninklijke onder scheiding toegekend in verband met zijn 40-jarig dienstjubileum bij de N.V. Peha vee, thans gevestigd te Culemborg. De jubilaris kwam als 16-jarige in dienst van deze N.V. en heeft de groei van dit bedrijf, dat verreweg de langste tijd in Veenendaal was gevestigd, nage noeg geheel meebeleefd en aan de uit bouw meegewerkt. Thans is de heer De Gooijer procuratiehouder. Burgemeester Hazenberg memoreerde dit alles in zijn toespraak en bood de ju bilaris zijn beste gelukwensen aan. Dit werd eveneens gedaan door de heren P. N. Heij, voormalig directeur en H. G. Heij, huidig directeur van de N.V. Peha vee. De directie bood de jubilaris een t.v.-toestel aan. Bovendien bood de directie de jubilaris en zijn gezin na de officiële uitreiking een sfeervolle en feestelijke avond aan, waarbij talrijke genodigden vertegen woordigd waren. Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de Vrije Chr. School aan de Nieuweweg te Veenendaal, is een feestprogramma als volgt samen gesteld: Dinsdag 10 december a.s. wordt een herdenkingsdienst in de Oude Kerk op de Markt gehouden. De feestrede wordt uitgesproken door prof. dr. K. Dijk uit Driebergen, terwijl een historisch over zicht zal worden gegeven door het hoofd, de heer A. Visser. Het slotwoord wordt uitgesproken door ds. C. Lang broek, Chr. Geref. predikant te Vee nendaal. De dienst begint om half acht. GEBRUIKT KINDERPOSTZEGELS OP AL UW POST Op woensdag 11 december, recipieert het bestuur van de school in hotel „De Korenbeurs" des avonds van 7.30 tot 9 uur. Donderdag 12 december is er een bijeenkomst van oud-leerlingen en oud leerkrachten uit de tijd van de hoofden der school Mulder, Van Wijngaarden, Wijnveldt, Pieterson-Moens en Prins. Deze avond wordt in Eltheto gehouden. De jongere generatie van oud-leer lingen en leerkrachten uit de tijd van de schoolhoofden Ensink en Van de Naaf komen op vrijdag 13 december in Eltheto bij elkaar. Op het program ma van beide avonden staat o.a. de ver toning van een beeldstrip, die gemaakt is uit ongeveer 200 foto's uit vroeger jaren. Maandag 16 december worden de feestelijkheden rond dit honderdjarig bestaan afgesloten met Gen bijeenkomst van oud-leerlingen uit de tijd van de heer Visser. Ook in gebouw Eltheto. METAALLONJ/ IN 1964? Nu het overleg in de metaalindustrie is gestopt worden er gedurende de maand december door de vakbonden ledenvergaderingen uitgeschreven, waarop de leden zich moeten uitspre ken over het al dan niet aanvaarden van de tot nu toe bereikte resultaten. De C.M.B. afd. Veenendaal zal daartoe op dinsdag 3 december a.s. bijeenkomen in hotel „De Korenbeurs", aanvang 20 uur. De A.N.M.B. afd. Veenendaal zal half december vergaderen. Na zijn aankomst, op zaterdag middag j.l., heeft St. Nicolaas ve le Veenendaalse zaken bezocht om zijn cadeautjes te kiezen. Vooral de vrijdagavond en zaterdagmid dag waren hoogtepunten van de St. Nicolaasactie in Veenendaal. De daarop volgende werkdagen waren vooral in de middaguren vrij druk. Het bureau aan de Hoogstraat heeft een gro te toeloop te verwerken. Vele duizenden speculaaspoppen werden reeds afgehaald door mensen die 35 zegels hadden opge plakt. St. Nicolaas blijft ook nog deze week in Veenendaal logeren, tot aan de dag van zijn verjaardag a.s. donderdag. De winkels zijn 's avonds tot 9 uur geopend, ook op woensdag 4 dec. a.s. De normale winkelsluiting op die dag vervalt dus en het publiek kan ook op de vooravond van de grote dag terecht. Zaterdag 30 november a.s. (morgen) draait de Cefa in gebouw Eltheto een film welke zich afspeelt in een buurt- school van het ruwe East End van Londen. Het verhaal begint als John Saunders een nieuwe leraar op die school zijn werk begint. Reeds de eer ste dag ontstaat er tumult in zijn klas. Brutale tegenspraak van de meisjes, hatelijkheden en geniepige streken van de jongens. Saunders glimlacht en blijft kalm. Op zekere dag wordt het echter ook hem te veel. Geirriteerd grijpt hij naar de stok en slaat er op los. Deze film laat zien hoe moeilijk de strijd is van een leraar die een pleidooi voert voor meer begrip en liefde je gens de jeugd die tussen de wal en het schip is geraakt. Volgens „De Rotter dammer" een boeiende, soms aangrij pende, maar ook met humor doortrok ken film. ffeeivdle Wandklokken voor betere uurwerken mam JEUGDAPPEL IN CHR GEREF. KERKGEBOUW Zaterdagavond a.s. wordt in de Chr. I Geref. kerk aan de Beatrixstraat te Veenendaal een jeugdappel gehouden. 1 Liturg is ds. J. Keuning, die zal spre ken over het onderwerp „En hij deed het niet". Organist G. Nachtegaal, de heer D. C. van Stempvoort zal declame- ren.Van kwart voor acht is er samen- zang. De fotohandel Artofoto hield deze week een interessante Japanse camerashow in hotel „De Korenbeurs", die vooral donderdag druk bezocht werd. De show toonde tal van nieuwe snufjes op foto- gebied, waarvan een inzinkbaar pro jectiescherm van Duitse makelij het al lernieuwste betekende. Dit teakhouten apparaat werd nog nergens vertoond en verbergt het ei genlijke scherm voor het oog. Overigens had Artifoto aan het geheel een echt Japans tintje gegeven door een char mante gastvrouw, van Japanse geboor te, voor de gasten te laten zorgen. De bovenzaal van „De Korenbeurs" was deze week in een fototuin veran derd en deze fotozaak legde met de in richting van de zaal, alle eer in. De balonnenactie van de winkeliers in Veenendaal-Zuid heeft een grote vlucht genomen. Er kwamen berichten binnen dat de balonnen van de Veenendaalse kinderen tot over het Uzeren gorden dre ven. De oplating zelf bleek zaterdagmiddag nogal verwarrend te zijn verlopen. De kinderen hadden de balonnen al in de morgenuren ontvangen en toen het tijd stip naderde was de regeling wat cha otisch, omdat de mensen elkaar verdron gen. Bij de organiserende winke.liers kwamen vele reacties binnen over aan komst van ballonnen, sommigen met persoonlijke brieven uit het buitenland. Er waren berichten uit Westfalen, uit Zeitz in Oost-Duitsland, uit Zwickau, maar ook uit Polen en zelfs uit TsJecho- Slowakije. De samenwerkende winkeliers hebben besloten de afzenders een klein pre sentje uit Holland te sturen. De actie sluit pas in januari, zodat nog niet bekend is welke ballon de verste reis heeft gemaakt. De heer G. H. A. uit Ede verzocht de politie toezicht te houden op het ge drag van sommige bromfietsers, die op zondagmiddag tegen kerktijd, de Sta tionsstraat in Noord onveilig maken en de kerkgangers hinderen. Op de hoek Vendelseweg-Nieuweweg had dinsdagmiddag een aanrijding plaats tussen een wielrijder, C. D. en een personenauto. De fietser moest ruimte laten voor een personenauto en wilde nadat deze auto was gepasseerd de Oranjestraat inrijden. Hij werd daarbij aangereden door een van de Vendelseweg komende auto, waarvan de bestuurder doorreed omdat hij mo gelijk niets heeft gemerkt van de aan rijding. De wielrijder werd niet ernstig verwond. Dinsdagavond botste de bromfietser A. K. tegen een passerende auto op de Rembrandtlaan. Nadat de automobilist P. J. van V. zich achter een geparkeerd auto had opgesteld trok hij op en kreeg toen een tegenligger voor hem. De achterop komende bromfietser bot ste tegen de linkerkant van de auto en kwam te vallen. Met ontvellingen aan zijn been en een hoofdwond werd K. naar zijn woning vervoerd. De auto kreeg schade, de bromfiets bleef heel. Dinsdagavond werd ingebroken in de kantine van het kleedlokaal van de voetbalvereniging „Veenendaal"^ Een ruit van 1.20 x 1 meter werd vernield. Er bleek snoep en limonade te zijn ont vreemd. Uit alles bleek dat men met kinderwerk te doen had. Nadat er vin gerafdrukken waren genomen werden twee kinderen aangehouden, het 12-ja- rige meisje J. V. en de even oude jon gen H. de K. Beide kinderen bekenden de vernieling te hebben aangericht. Voor de automobilist is de nauwe doorgang onder de tunnel te De Klomp een hele opgave. Het water dat op het wegdek staat, spat huizenhoog op. Het wegdek zelf verkeert in een zeer slech te toestand, vol kuilen en gaten. Nog erger is het voor de wielrijder en bromfietser die zich ook door de vrij nauwe tunnel moeten wringen. Zijn kleding wordt bespat en het gevaar om te vallen is niet denkbeeldig. Enkele weken geleden werd een nieuw verkeersbord geplaatst, waar door de wielrijders komende uit de rich ting Ederveen niet over het links ge- Lydon Baines Johnson, de 36ste president van de Verenigde Staten van Amerika werd 27 augustus 1908 te Stonewall in de staat Texas geboren als zoon van een ran cher, een boer. Hy kent uit jarenlange jeugdervaringen het landleven van de zuide lijke staten door en door. Al waren de Johnsons niet zo rijk als de Kennedy's, arm waren ze gewis ook niet. Zowel de vader als de grootvader van Lyndon Johnson be hoorden tot de aanzienlijke burgers en zetelden in het bestuur van de staat. Hun ranch was een zeer uitgebreide bezitting. Mafr dc jonge Lyndon wilde het ranch- leven uit. Hij zocht intellectueel werk. Hij stu deerde eerst voor leraar en ging later naar de universiteit om „hoger op" te kunnen gaan. Na afgestudeerd te zijn bereikte hij het begin hiervan, n.l. het ambt van secretaris van de bekende congresfiguur Richard Kleberg te Was hington. de stad waar zijn levensbe stemming lag. Dit begin werd nog ver sterkt door zijn huwelijk in 1934 met Claudia Taylor, dochter van een rijke rancher uit Marchall in Texas, in de regel lady Bird (vogeltje) genoemd, een bijnaam die haar kindermeisje haar in haar kinderjaren gaf. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, Lynda Bird, thans 19 jaar, en Lucy Baines, 16 jaar. Het nieuwe leven in het Witte Huis zal dus een iets oudere sfeer meebren gen dan het jonge gezin van de ver moorde president. In Washington trok de jonge politicus spoedig de aandacht van president Franklin D. Roosevelt, die hem tot leider maakte van het jeugd departement in Texas. legen rijwielpad mogen rijden, het geen uit verkeersoogpunt uit bezien juist is. Nu het gehele verkeer echter over de kuilen onder de tunnel wordt gevoerd lijkt de kans op valpartijen zeer groot, vooral des avonds. Een bij de tunnel geplaatste pomp, die het water moet verwerken schijnt defect te zijn. Een en ander betekent een ver keersprobleem van de eerste orde. De aanbouw van het Groene Kruisge- bouw is bijna klaar. Er is echter nog een belangrijk feit te gedenken, n.l. het 40- jarig bestaan van de vereniging. In ver band hiermede zal het bestuur een re ceptie houden op zaterdagmiddag 7 de cember a.s. in het Clubhuis. Na afloop van de receptie begeeft het gezelschap zich naar het Wijkgebouw, waar door burg. Jhr. Mr. O. R. van den Bosch de officiële heropening zal worden verricht. Het is verwachten dat tijdens de receptie door het jubileumcomité het geschenk van de burgerij zal worden aan- gebodel. Wat dit zal zijn is nog een ge heim. Wel is zeker dat de inwoners bij zonder goed geofferd hebben. Verwacht wordt, gezien het feit dat deze vereniging in het maatschappelijk leven zo'n bijzondere plaats inneemt, dat velen van de gelegenheid zullen gebruik maken het bestuur te complimenteren. In ons verslag over de feestelijkheden wordt meer verteld over deze noodzake lijke aanbouw van het Wijkgebouw. In 1937 werd hij tot lid van het con gres gekozen. De tweede wereldoorlog riep hem onder de wapenen, evenals John Kennedy diende hij als luitenant bij de marine en verwierf voor betoon de dapperheid de zilveren ster. Na de oorlog aanvaardde hij een candidatuur voor de senaat en werd (in 1948) geko zen. Dat hij leidersgaven had bleek uit het feit, dat hij zeer spoedig de leider van de democratische fractie werd. Het werden jaren van hard werken, 18 uur per dag, verteltLyndon Johnson, zo hard en zo veel, dat hij in 1955 tege- volge van een hartaanval 6 maanden rust moest houden. Maar hij herstelde en hervatte zijn senaatswerk met de zelfde energie en volhardendheid, zij het wellicht iets voorzichtiger. In 1960 ging het tussen Kennedy en hem, wie de candidaat van de partij voor het presidentschap zou worden. Kennedy won en werd de officiële can didaat; maar deze vroeg Johnson di rect om naast hem candidaat voor het vice-presidentschap te worden, wat Johnson aanvaardde, met groot succes overigens voor beiden, want in de zui delijke staten en met name in Texas tellen de Johnsons duchtig mee. Als vi ce-president vervulde Johnson tal van opdrachten van de president, met name de vertegenwoordiging op de lange rei zen in 24 landen van Europa, Azië, Af rika en Zuid-Amerika, waar hij de ge legenheid kreeg zich goed in te wer ken in de over de gehele aarde ver spreide belangen van de Verenigde Sta ten. Overigens bleef hij als vice-presi dent enigszins op de achtergrond, zoals van de vice-president verwacht wordt. Thans brengt de noodlottige moord hem op de voorgrond en vraagt de wereld zich af, wat het bewind van de 36ste president in de naaste toekomst zal gaan betekenen. Ongetwijfeld zal er geen twijfel over bestaan, dat hij het beleid van zijn voorganger zal voort zetten, maar er zal ook verschil zijn. Vooreerst verwacht men, dat van de particuliere adviseurs, die Kennedy rondom zich verzamelde, verschillende plaats zullen maken voor persoonlijk met Johnson verbonden figuren, Rusk, Mc. Namara en Dillon behoren echter in elk geval tot de blijvenden. Ook de minister van justitie Robert Kennedy zal aanblijven. En voorts is de persoon van Johnson een andere dan de persoon Kennedy. Johnson is een minder brillant spreker, maar hij is vermaard om zijn politieke behendig heid, soepelheid en tactische gaven. In staat van openbare dronkenschap was een 33-jarige metselaar uit Ameron gen op 28 september door de politie aangehouden. By het opmaken van het pro ces-verbaal kwam toen aan het licht dat hy in deze toestand een auto had be stuurd. Diverse getuigen was dit opgevallen toen de man in de Imminkstraat te Amerongen v.reemde toeren uithaalde. Onder ede vertelde een van hen voor de Utrechtse politierechter wat hy daar had gezien. Er was een auto gestopt bij het pompstation in die straat, die naar la ter bleek, bestuurd werd door verdachte Diens metgezel met wie hij de hele avond al gelijk had opgedronken en die alles had betaald scheen boos te zijn geworden omdat het betalen van de benzinerekening ook op hem neerkwam. De metselaar werd hierop ook kwaad en maakte zijn passagier duidelijk dat hij verder kon gaan lopen. Het kwam zelfs tot handgemeen, waarbij de met selaar zijn metgezel de auto uitwerkte. Deze was hierop weggelopen. Niet ver van het benzinestation was het dat de man, die even te voren uit de auto was gegooid, werd aangereden door dezelfde wagen, zo wist een ooggetuige te ver tellen. Hij met nog iemand anders wa ren toegeschoten om de gevallen man te helpen. Het bleek achteraf nogal mee te vallen afgezien van enkele kleer scheuren en schaafwonden. Nietemin was het voor dit feit dat het O. M. verdachte onder verdenking van poging tot doodslag in voorlopige hech tenis had genomen. Aangezien er hier voor niet voldoende bewijs kon worden aangevoerd werd van een vervolging op deze basis afgezien. Na de aanrijding was verdachte doorgereden, doch kort nadat de omstanders het slachtoffer op de been hadden geholpen, kwam hy teruggereden. Hy joeg hen met zyn auto weer een doodschrik op het lyf door op hen in te ryden en plotseling te stoppen. Zijn bijzonder gevaarlijke en roekeloze gedrag kon verdachte ter zitting niet verklaren, ook al omdat hij zich van wege de grote hoeveelheden bier, die hij had gedronken, niet veel kon herinne ren. Het was volgens de politierechter wel bijzonder onwaarschijnlijk dat de bewuste aanrijding een volslagen abuis was geweest. Veel aannemelijker leek hem dat verdachte op die manier zijn woede had afgereageerd. Een regelmatig drinker, zeiden de persoonsrapporten. Dit keer was hij gaan drinken uit huiselijke moeilijkhe den. „Nogal een pover recept om dan te gaan drinken." vond de officier van justitie. Hij eiste negen weken gevan genisstraf, waarvan acht voorwaarde lijk met toezicht van het consultatie bureau, een boete van 100,en vijf jaar intrekking van het rijbewijs. De politierechte vonniste verdachte op: zeven weken gevangenisstraf waar van vijf voorwaardelijk met drie jaar proeftijd, een boete van 70,en vijf jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. dat naast de Salvatorkerk aan het eind van de Patrimoniumlaan een R.K. pastorie wordt gebouwd dat men reeds met het grondwerk van dit project is begonnen dat de aannemer de uitgegraven cultuurgrond transporteert naar een ander door dezelfde aannemer uit te voeren object dat de grond daar wordt gebruikt voor tuinaanleg dat het toeval wil, dal deze grond wordt gestort rond het Herv. Be jaardencentrum in afbouw Zaterdag 30 november: 7.30 uur Ingebruikname nieuwe orgel in de Petrakerk. Ds. J. Over- duin, Geref. predikant, heeft de leiding. Zaterdag 30 november: Jeugdap pel in de Chr. Ger. Kerk, Bea trixstraat, Liturg is ds. Keu ning. Het onderwerp is „En hij deed het niet". Vanaf kwart voor acht samenzang. Zaterdag 30 november: in hotel „De Korenbeurs", muziek- en dansavond van Jazzclub „Eu terpe". Aanvang acht uur. S I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1