Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Voor de KANTONRECHTER In nieuw Bejaardentehuis is ruimte voor alle gezindten Agenda MAN STAK HOOIBERG VAN SCHOON VADER IN BRAND Engeland bouwt bemande raket Geen onderscheid Culemborgse Korpschef van Politie twee dagen in verzekerde bewaring SUCCES SINT NICOLAAS-ACTIE DUURT VOORT Aldus Ds. A. Vroegindewey, voorzitter van Stichtingsbestuur Verongelukt in middenberm 37e JAARGANG WOENSDAG 4 DECEMBER 1963 Nr. 96 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Met de eigenschappen van een vleermuis Opening vermoedelijk mei 1964 Onbewoonbaar verklaarde woning uitgebrand Auto bij afrit Rijksweg 12 over de kop Nieuws uit de omgeving Volgorde Ruimte OUD VEENENDALER REEDS DUIZENDEN POPPEN UITGEREIKT MULDER Kosten TWEE DODEN OP RIJKSWEG 12 Wat nu weer ft Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeyen Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzcn op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden f 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent „Een spookachtig wapen", dit zeggen de Britse deskundigen over het nieuwste product van de Engelse vliegtuigindustrie, de supersonische bommenwerper TSR- 2. Achter deze codenaam gaat een vliegtuig scSuil, dat vrijwel in niets meer ge lijkt op wat op dit moment door het luchtruim beweegt. Behalve dan misschien de raketten. De TSR-2 lijkt meer op een enorme raket, voorbestemd om een sa telliet in een baan om de aarde te brengen, dan op een bommenwerper. Drie kwart van de lange slanke romp wordt gevormd, zo lijkt het door de spitse neus. Pos aan het eind, achter de twee brede lucht inlating en voor de straalmotoren, dagen twee kleine, deltavormige vleugels op. Dit „vliegtuig" zal, zo menen de des kundigen, de Royal Air Force een nieuw slagvaardig wapen in handen geven, dat geen gelijke in de wereld zal vinden.De grootste kracht schuilt in de veelzijdigheid. De TSR-2 zal op een hoogte van ruim tien kilometer kunnen voortsnellen, terwijl de meters 2500 kilometer per uur aanwijzen, maar ook enkele luttele meters boven het aard oppervlak kunnen koersen met een snelheid, die dan nog altijd boven de van het geluid, dus boven de duizend kilometer per uur ligt. Voor een ge vechtsvliegtuig is dit bijzonder belang rijk. Onder sommige omstandigheden - boven gebieden bijvoorbeeld, waar de vijand over geleide projectielen be schikt - kan het heel ongezond zijn op grote hoogten, al is het dan nog zo snel te vliegen. Zou men eenmaal gevangen zitten in de radarbundels van de vijand, dan lijkt een ontsnapping onwaar schijnlijk. Direct boven de grond echter is de radar machteloos, het vliegtuig kan zich verschuilen in de schaduw van moeder aarde. Het grote probleem tot nu toe is steeds geweest, dat een laagvliegend vliegtuig, zeker als het sneller dan het geluid vliegt, toch nooit laag genoeg kan komen, doordat het anders een Ds. A. Vroegindewey Naar aanleiding van gerezen vragen, o.m. ook in de laatstgehouden be-over 4e grens op Ilhcnens gebied, grotingsvergadering van de Vecnendaalse gemeenteraad, naar welke maatstaven de opnamen in het in aanbouw zijnde, fraaie, moderne rusthuis aan de Kerkewijk, zullen worden behandeld, wendden wij ons tot de voor zitter van het Stichtingsbestuur, Ds. A. Vroegindewey, Ned. Herv. predi kant te Veenendaal. In hoofdzaak verklaarde Ds. Vroegindewey dat het rusthuis voor alle mensen toegankelijk is, dus in feite voor de bejaarden van alle gezindten of levensbeschouwing. De brandweren van Veenendaal en Rhenen werden zondagmiddag gealarmeerd voor een hooibergbrand vlak bij La Montagne aan de Berg, achter de woning van de Heer Versteeg. Deze woning ligt juist Vrijdagmiddag werd de Veenendaalse brandweer gealarmeerd voor een felle uitslaande brand in het perceel 2e Ach- terkerkdwarsstraat 8, een onbewoon baar verklaarde woning, bewoond door het gezin Heikamp. De brandweer, die zeer snel met de ne velspuit arriveerde bestreed direct met twee stralen de vuurhaard, maar kon niet verhinderen dat de oude woning gro tendeels uitbrandde. Veel van de inboe del van de fam. H. ging verloren. Uit de belendende percelen werd het huisraad naar buiten gebracht, hoewel het vuur zich niet uitbreidde. Mevr. H. was bij de buren op bezoek toen de brand uitbrak. De vermoedelijke oorzaak is een lek in de oude schoorsteen. De heer H. was tegen brandschade verzekerd. Hoewel de rook ontwikkeling nog lange tijd aanhield kon de brandweer na een uur weer inrukken. Vrydrgmiddag omstreeks vijf uur vond juist bij de afrit naar Veenendaal op Rijksweg 12 een verkeersongeluk plaats, waarbij gelukkig geen persoonlijke onge lukken gebeurden. De automobilist, de heer A. uit Arn hem, moest plotseling afremmen en werd toen in de middenberm gedrukt. Daarbij sloeg de auto over de kop en kwam op de andere zijde van de rijbaan terecht Gelukkig naderden op dat moment geen andere auto's, zodat de wagen niet werd geramd. Een passerende automobilist, die over een zwaailicht op zijn auto beschik te, waarschuwde het andere verkeer voor het ongeluk, waardoor men vaart kon minderen. De auto van de heer A. werd zwaar beschadigd, maar hijzelf bleef won der boven wonder ongedeerd. EDE: In de oude hervormde kerk werd vorige week het 150 jarig bestaan van het Koninkrijk herdacht. Het comité nationale feestdagen nam de organisatie op zich. Burgemeester Platteel belichtte in een toespraak de nationale waarden. Vele burgerlijke en mil. autoriteiten waren aanwezig. Muzikale medewerking verleenden Stoffel van Viegen, orgel, de sopraan Koosje Zomer en Enka's Mannenkoor o.l.v. Jan Coljé. BARNEVELD: In Barneveld worden momenteel acties op touw gezet om de toren van de N.H. Kerk in de schijnwerpers te zetten. Plaatselijk Belang bracht reeds veel geld bijeen, dank zij het bedrijfsleven en gaat thans door met een speldjesactie, een insigne waarop de toren is afgebeeld. De toren van „Jan van Schaffelaar" is over enige tijd dus ook in de verre omtrek zichtbaar. WAGENINGEN: In Wageningen is een revolutie in de patat-wereld ont ketend. De exploitant van een snel- buffet heeft een nieuw procédé ont dekt met een geheel andere samen stelling en ingrediënten. De conser vatieve aardappel is nu overbodig ge worden. Het nieuwe produkt kreeg de naam Franse patat. Hoewel het rusthuis niet als een spe cifiek hervormd bejaardentehuis moet worden aangemerkt, staat het evenwel onder toezicht van de landelijke Stichting van hervormde bejaardentehuizen. Maar hier in Veenendaal zal niet gevraagd wor den: „Ben je hervormd of gereformeerd of anderszins", zo zei ds. Vroegindewey. In volkomen vrijheid biedt dit bejaar dentehuis ruimte voor ALLE oude men sen uit onze plaats en als men wil zelfs van daarbuiten. Er wordt geen onder scheid gemaakt. Wel zal de vrijheid van beslissing betreffende de opname blijven resorteren bij het bestuur van de Stich ting. Bovendien zal het stichtingsbestuur er voor waken dat de openbare orde of de openbare zedelijkheid wordt gehandhaafd, aan welke reglementen de toekomstige bewoners zich dienen te onderwerpen. Wat de prioriteit of de urgentie van opna me betreft, verklaarde ds. Vroegindewey dat zulks zal geschieden naar volgorde v;.n binnenkomst van de aanvragen. Wie zich het eerst opgeeft wordt dus het eerst behandeld. Daarbij wordt evenmin gelet op de levens beschouwing of gezindte van de aanvrager. Trouwens, deze gang van zaken was reeds gebruikelijk in het oude rusthuis en deze lijn wordt dus normaal doorgetrok ken aldus Ds. Vroegindewey. Er zin van enige discriminatie t.o.v. an dere kerken geen sprake zijn, en ik ben verheugd dit in dit verband te kunnen zeggen; een andere zienswijze zou in Christelijke zin onaanvaardbaar zijn vol gens Ds. Vroegindewey. De ruimte is jammer genoeg beperkt. Er kunnen in het mooie, nieuwe rusthuis 160 bejaarden worden gehuisvest, waarvan de meesten in verzorgingskamers worden on dergebracht. Daarenboven zijn er 28 flat jes voor zelfstandige bejaarden. De ziekenzaal heeft ruimte voor 15 bed den. Er zal bovendien ruimte worden ge laten voor conversatie en voor het hou den van kerkdiensten. Men heeft ons beloofd het project ln mei 1964 gereed te hebben, maar dat kun nen we niet als definitief beschouwen Het bleek een felle brand te zijn, waar bij de hooiberg geheel afbrandde. Het woonhuis van de heer V. liep geen schade op. De Rhenense brandweer was de gehele zondagmiddag in touw met de nablussing van het smeulende hooi. De schade be draagt circa drieduizend gulden. Nader vernemen wy dat de Rijkspolitie uit Rhenen de 28-jarige V., een schoon zoon van de heer V., heeft gearresteerd omdat hy ervan wordt verdacht de brand opzettelijk te hebben gesticht, terwijl zijn gehele schoonfamilie afwezig was. De jonge V leefde in onmin mei zjjn echtge note, zodat hier misschien van een (ove rigens vrij zinloze) wraakoefening sprake Is. V. heeft intussen een volledige beken tenis afgelegd. Het stadje Culemborg aan de Lek kreeg dezer dagen de volle aandacht van alle publiciteitsorganen door de geruchtmakende in bcwaringstelling van de plaatselijke Korpschef van Politie, de heer P. van Riescn. De officiële beschuldiging, die tegen de heer Van Riesen werd aangevoerd luidde: „het betrokken zijn in enige financiële on regelmatigheden", zoals de Officier van Justitie te Utrecht, Mr. W. H. Overbeek, het uitdrukte. Dikke rookwolken bemoeilijkten het werk van de Veenendaalse Brandweer bij de brand in de 2e Achterkerkdwarsstraat. Hier een lid van de brandweer in actie op de bovenverdieping. De burgemeester van Culemborg stelde vorige week een onderzoek in naar de juistheid van de vele ernstige klachten, die tegen de heer van Riesen waren geuit en besloot tot een disciplinair onderzoek. Vrijdag werd de Korpschef van Riesen in het paleis van Justitie te Amsterdam verhoord en ging de officier van justitie over tot de maatregel om de politiechef in staat van beschuldiging te stellen. Er waren voorts onenigheden tussen de Korpschef en zijn ondergeschikte de brigadier Van Tongeren, waarbij deze brigadier door zijn chef werd geschorst. De zaken waarvan de heer van Riesen wordt beschuldigd betreffen o.a. het feit dat hy als Inspecteur van Politie de benzine en onderdelen van zyn pri- vé-auto He declareren en in rekening bracht by de gemeente. Overigens is het onderzoek nog niet af gelopen. De officier van Justitie onder zoekt thans of hier sprake is van een zekere „nonchalance" of van een opzette lijke verrijking. In het laatste geval zal de vervolging ongetwijfeld worden voortgezet. Intussen is de heer van Riessen uit zijn functie geschorst en diens werkzaamheden worden nu verricht door Hoofdinspecteur B. D. Kalma. die deel uitmaakt van het Rotterdamse politiekorps. Intussen heeft deze zaak dergelijke pro porties aangenomen dat er in de Tweede Kamer vragen zullen worden gesteld aan gaande deze materie. Maandagochtend is de heer van Riesen weer in vrijheid ge steld. omdat de officier van justitie de preventieve hechtenis niet op hem van toepassing verklaarde. De thans 50-jarige politiechef P. van Riescn was gedurende enkele jaren in de 2e Wereldoorlog en vlak daarna werkzaam bij het po litiekorps te Veenendaal. Direct na de bevrijding was hij werk zaam bij de afdeling Veenendaal van de P.O.D. (Politieke Opspo ringsdienst). De Sint Nicolaasactie van de Veenendaalse Winkeliersvereniging „Handel en Nijverheid" zal nog voortduren tot en met zaterdag 7 dcc. a.s. Het St. Nicolaasbureau aan de Hoogstraat (Polderhuis) is in verband hiermede ook op maandag 9 dec. nog geopend voor het uit reiken van de heerlijke speculaaspoppen. Het publiek wordt erop at tent gemaakt om, indien dit door de winkelier verzuimd wordt, naar de bonnen te vragen. Het is bekend dat 35 zegels, geplakt op een daar voor verkrijgbaar opplakvel, recht geven op een grote speculaaspop. Er werden reeds duizenden speculaaspoppen uitgereikt en mede door dit enorme succes en om het publiek nog even langer te laten profite ren is de actie met enkele dagen verlengd. J., melkhandelaar te Oosterbeek, had op de Graaf van Rechterenweg in zijn woonplaats het portier van zijn bestel auto geopend, terwijl een wielrijdster bezig was hem te passeren. Het meisje kwam in botsing met de autodeur, viel en werd aangereden door een andere auto, die haar juist inhaalde. Ze be kwam onder meer een sleutelbeen- en een bekkenfractuur. Het meisje is gelukkig inmiddels genezen, vertelde J. vrijdag voor het Wagenings kantongerecht. Ik heb een gesloten auto en misschien kwam het daardoor, dat ik haar helemaal niet aan heb zien komen. Het kan ook zijn, dat ik erg gespannen was, want ik had juist bericht gekregen, dat mijn moeder ern stig ziek was. De auto heb ik wel ge zien, maar omdat hij voldoende afstand hield bij het passeren, opende ik het portier vast, terwijl ik met uitstappen wachten wilde tot hij voorbij was. U had er beter aan de rechterkant uit kunnen gaan, vond rechter v. d. Brand. U moet natuurlijk vele malen per dag in- en uitstappen en het zou dus nog wel eens kunnen gebeuren, 80, of 16 dagen, eiste de officier van justi tie, mr. Leusink. Het heeft maar een haar gescheeld of u had voor de rechtbank in Arnhem terecht gestaan voor het veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel door schuld, zei v. d. Brand, die daarna con form de eis vonniste. XXX Van B., groentehandelaar te Opheus- den, stond vrijdag voor het Wagenings kantongerecht omdat hij met zijn auto op de Geertjes weg te Wageningen niet voldoende rechts gehouden had in een bocht naar links, terwijl bovendien de rechter achterband zover afgesleten was, dat de canvaslagen zichtbaar wa ren. Een botsing met een tegemoet ko mende auto was het gevolg geweest. Er kwam onverhoeds een tegenlig ger door de bocht. Doordat er takkebos- sen op de hoek lagen zag ik hem te laat, verdedigde verdachte zich. Als het zicht op een of andere wijze belemmerd wordt moet u bijzon der voorzichtig zijn en juist extra goed rechts gaan rijden. Dat argument is dus zeker niet ontlastend voor u, antwoord de rechter v. d. Brand. De auto werd voor de zaak ge bruikt en uit zuinigheid hadden we er nog geen nieuwe band op laten zetten, vervolgde Van B. Dat is dan wel een zuinigheid ge weest, die de wijsheid bedroog, merkte mr. v. d. Brand op. De eis luidde daarna 40,of 8 da gen voor het niet voldoende rechts rij den en 60,of 12 dagen met onttrek king aan het verkeer van dc in beslag genomen band voor de slechte toestand, waarin deze band verkeerde. Ik begrijp wel, dat het geen voor delige zaak voor verdachte is geweest, maar hij heeft het er zelf toch ook wel erg bij laten zitten, vond de kanton rechter. Vonnis 2 x 50,alsmede de ge vraagde onttrekking aan het verkeer. (Zie verder pag. 2) 1922-1962 Assurantiekantoor Elfl. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen Is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon J 08385-3000 omdat de bouw afhankelijk is van de weersomstandigheden van a.s. winterpe riode. Over de financiële zijde kon ds. Vroeg indewey in dit stadium nog geen concrete gegevens verstrekken. De gehele exploita tie-opzet is nog niet geregeld. Wel stelde Ds. Vroegindewey nadrukkeiyk dat dit bejaardencentrum geen commerciële in stelling is en de bewoners dus tegen de kostprijs een plaats in het rusthuis zul len krijgen. De voorbereidingen in organisatori sche zin, zijn momenteel reeds volop aan de gang. De toekomstige directri ce Zr. Sterk zal zich geheel inzetten, ook als de tyd van installatie naby is. Tenslotte hoopte ds. Vroegindewey dat dit rusthuis er toe zal bijdragen dat onze bejaarden, althans in natuurlijk opzicht, een onbekommerde en rustige oude dag zullen mogen beleven. HET NIEUWE BEJAARDENTEHUIS TE VEENENDAAL IN AANBOUW. Dit Rust huis met een zeer moderne styi, hoopt men in mei volgend jaar in gebruik te kunnen nemen. Op de Rijksweg 12 tussen Vee nendaal en Maarsbergcn in de ge meente Amerongen is zondagmor gen een Duitse auto met vier in zittenden de middenberm ingere den en over de kop geslagen. Een onbekende automobilist (die is doorgereden) zwenkte plotseling naar links, terwijl de Duitse auto bezig was te passeren. De gevolgen van het ongeluk waren zeer ernstig. De 51-jarige heer W. Kuhn uit Bochum (Duitsland), die de auto be stuurde, en zijn 31-jarige dochter werden uit de wagen geslingerd en kwamen er onder terecht. Zij werden op slag gedood. Mevrouw Kuhn kreeg een zenuwschok, terwijl de verloofde van de dochter licht werd gewond, zy konden beiden later op de dag het ziekenhuis verlaten. Nog steeds is de identiteit van de automobilist, die deze ernstige aanrijding veroorzaakte, niet bekend. Hij reed snel weg in de richting Utrecht. De toevallig passerende hoofdcommis saris van Politie uit Arnhem was een der eersten die bij de onheilsplek hulp ver leende. P. VAN RIESSEN Oud-Veenendaler wisse ondergang tegemoet gaat tegen hoogspanningskabels of andere snel op duikende obstakels. De Britse technici hebben hiervoor nu een oplossing ge vonden. (Zie verder pag. 2) Twisten verboden. De politie te Me- dan (Sumatra) heeft 30 studenten die in het geheim op een nummertje „twisten" waren betrapt aangehou den. Zij kregen een terechtwijzing wegens „ongepast gedrag". ■B Afgetuigd. Een Italiaanse sportjour nalist kreeg zaterdagmiddag twee oorvijgen van de profvoetballer Luis Suarez, die momenteel voor Interna- zionale (Milaan) uitkomt, omdat de journalist in zijn sportblad zich met de privé-aangelegenheden van Suarez had bemoeid. De journalist diende een aanklacht in. ■BOffer. Een 18-jarig meisje in Saigon heeft zich zondag in brand gestoken op dezelfde wijze als door enkele Boedhistische monniken gebeurde tij dens de religieuze crisis in Zuid- Vietnam. ■B Ijsbergen. Nog nooit kwamen er ijs bergen voor de kust van Argentinië. Uit Buenos Aires wordt gemeld dat men de ijsbergen thans heeft waar genomen. Zij dreven van de zuidpool af naar het noorden. VEENENDAAL Woensdagavond 4 dec.: Uitreiking St. Nicolaascadeaus aan invalide en chronisch zie ke kinderen in het kader van actie Jeugd Rode Kruis. RHENEN Vrijdag 6 dec.: Openbare vergadering van afd. Rhenen Bedrijfsvrijheid in de Landbouw in hotel De Koning van Denemarken. Spreker do heer E. J. Harmsen uit Hoen- derlo, lid 2e Kamer voor de Boerenpartij. Onderwerp: „He dendaagse Landbouwpolitiek". Aanvang half acht. naast de apotheek V TeL Hoofdstr. 81 Vdaal

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1