Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Morgenmiddag officiële heropening van Groene Kruis-gebouw te Amerongen D e Wereld van WEEK-tot-WEEK Aeenda Politieberichten Burg. Hazenberg reikt echtpaar Diepe veen sleutel over van nieuwe woning /"WAAR IS DE VALLEI-RIKS? ELST Gezonde jeugd bracht St. Nic. geschenken naar gehandicapte kinderen AMERONGEN RENSWOUDE 37e JAARGANG VRIJDAG 6 DECEMBER 1963 Nr. 96 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Edervcen Renswoude Scherpcnzeel BROUWER Huis aan Zonnebloemstraat was 2000ste van Patr. Bouwver. Verrassend Naam Geschenk voor het Groene Kruis De heer H. van Leeuwen directeur N.V. Hollandia Tricotagefabr. hedenmorgen overleden Veenendaalse voetballer door politierechter bestraft E.H.B.O. nieuws NOBEL WERK VAN JEUGD RODE KRUIS Uitreiking Sportvereniging gaat feest vieren Vrije wandelaars Hemur Enge won 'Qetzcruuhale DAMES Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Vcenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Deze maand werd, precies tien jaar geleden te Amerongen het vvijkgebouw van het Groene Kruis of ficieel geopend. In de loop van deze tien jaar is wel duidelijk gebleken, dat hoewel het gebouw modern en naar de eisen des tijds werd ingericht, toch niet meer aan de steeds groeiende behoefte aan zaken de volksgezondheid betreffende voldeed. Er moest dus uitgebreid worden. Temeer daar het aantal inwoners der gemeente, dus ook het aantal leden van het Groene Kruis toenam. Momenteel zijn er zo'n 1000 ge zinnen lid van deze Kruisvereniging, totaal omvattende ongeveer 4000 mensen. Na rijp beraad besloot het bestuur tot uitbreiding over te gaan. Er werd een opdracht verstrekt aan architect C. M. Ploeg te Ame rongen en toen alle vergunningen er waren en de financiën geregeld (een lang niet eenvoudig karwei) werd aan de fa. van Lienden te Amerongen de bouw opgedragen. Uitwendig is het opvallend dat het gebouw door deze aanbouw, geheel in dezelfde stijl en met dezelfde steen uit gevoerd, een veel kloeker indruk maakt. Het is een gebouw met allure geworden. Door deze uitbreiding is men nu in staat aan langgekoesterde wensen tege moet te komen. In het nieuwe gedeelte is op de begane grond een uitstekende ruimte gekomen voor een kleutercon sultatiebureau, met moderne boxen. Een eveneens belangrijke verbetering is de bouw van een tweede dokterskamer. Hierdoor wordt het thans mogelijk dat een tandarts regelmatig in het wijkge- bouw spreekuur gaat houden. Eens per week zal tandarts Smit te Leersum hier zijn praktijk doen. Nu er in Amerongen momenteel in het geheel geen tandarts meer is, voorziet dit in een grote be hoefte. De wachtkamer werd vergroot en ook de ruimte voor het baby-consultatie bureau kreeg een uitbreiding. De hoog- tezonkamer was tot nu toe maar een benauwd hokje. Er is een grote kamer hiervoor gemaakt met een prachtige vloer, waarin een aantal kleuters tege lijk bestraald zal kunnen worden. Een andere langgekoesterde wens kan in vervulling gaan, nl. een ruimte voor ultra korte golf bestraling. De oude hoogtezonkamer, vergroot weliswaar, gaat hiervoor nu dienst doen. Het appa raat zelf staat op het verlanglijstje voor het cadeau uit de gemeente. Wie weet? Een feit is dat een dergelijke appara tuur dringend gewenst is voor de be handeling en genezing van verschillen de ziekten, o.a. rheuma. Nu moet men steeds naar een ziekenhuis om deze be handeling te ondergaan. Dinsdagavond stond de auto van de heer G. M. uit Rhenen geparkeerd op de markt. De 14-jarige M. B. liep met de fiets aan de hand op het trottoir, waar bij de fiets tegen de auto viel. Er ont stond lichte schade aan de auto, die in onderling overleg werd geregeld. Woensdagavond 6 uur reed de 19-jarige A. van B. uit Ede met zijn bromfiets over de Buurtlaan-oost. Hij lette niet op de stilstaande bestelauto van de PUEM, bestuurd door G. R. uit Veenen daal. Met een sleutelbeenfractuur en een zware hersenschudding werd de bromfietser naar het Julianaziekenhuis te Veenendaal overgebracht. Woensdagavond moest de 30-jarige C. H. wonende aan de Flulterstraat toen hij met zijn bromfiets, komende uit de rich ting van de Geerseweg, op de Molen straat reed, plotseling uitwijken voor het 5-jarige meisje G. V. dat plotseling de weg overstak. De bromfietser viel over het kind heen en bleef op het weg dek liggen. Per Rode Kruisauto werd de heer H. naar het Julianaziekenhuis overgebracht. Hij had een diepe hoofd wond en een schedelbasisfractuur op gelopen toen hij bij zijn val tegen een hek was gebotst. Woensdag reed de heer E. H. uit Leiden als bestuurder van een personenauto, komende uit de richting Utrecht, de af rit van Rijksweg 12 af in de richting Veenendaal. Hij verzuimde daarbij voorrang te geven aan een uit de rich ting De Klomp komende personenauto, bestuurd door de heer van V. uit Rens woude. Bij de botsing, die erop volgde, werden beide auto's licht beschadigd. GESLAAGD Bij de gehouden examens te 's-Gra- venhage slaagden voor het Staatsexa men Handwerken, akte U, de dames: R. van Schuppen, A. Visser en S. Ba- rendsen uit Veenendaal. Bij de gehouden examens te Utrecht slaagden voor het Staatsexamen Han denarbeid Jeugdleidster-diploma B, de dames: J. Pikkert, D. Verweij, A. Bou werman. Ze ontvingen hun opleiding aan de modevak- en kunstnijverheidsschool van de dames A. en M. Schuyt te Ede. N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties Op de bovenverdieping is een moder ne flatwoning gebouwd voor de 2e ver pleegster, die tot nu toe in het dorp moest wonen. Er werd een garage ge bouwd voor 2 auto's. Als zaterdag a.s. de burgemeester dit vergrote, men kan haast wel zeggen geheel verbeterde gebouw gaat openen, zal dit voor de bestuursleden, die stuk voor stuk al hun kracht en inspanning hebben gegeven om het zover te krij gen, een ogenblik van grote betekenis zijn. Maar niet in de allereerste plaats voor het bestuur. Het grootste belang bij al deze verbeteringen heeft de Ame- Het geheel verbouwde Groene Kruisgebouw te Amerongen, dat morgen (zaterdag) middag op feestlyke wyze wordt heropend. Woensdag we,rden aan 28 toekomstige bewoners van een juist gereedgekomen blok woningen aan de Zonnebloemstraat, in het complex 't Hoorntje, de huis sleutels uitgereikt. Een van die uitreikingen kreeg een apart en feestelijk tintje. De woning op nummer 16 was namelijk precies de 2000ste, die door Patrimoniums Bouwvereniging in verhuur werd gegeven. Het echtpaar Diepeveen, dat deze woning zal betrekken, was 's morgens nog onwetend over dit feit, maar kon 's- middags om vier uur de gelukwensen van het gemeentebestuur en van het be stuur van de bouwvereniging in ontvangst nemen. Het gemeentebestuur was vertegen woordigd door de burgemeester, mr. dr. J. Hazenberg, alsmede de drie wethou ders De Ruiter, Van Kuyk en Koppen berg. Voorts waren bij deze feestelijke sleuteluitreiking aanwezig de gemeente secretaris, de heer D. van Manen, als mede de heer Stuivenberg, directeur van Gem. werken. Het voltallige be stuur van Patr. Bouwvereniging gaf eveneens acte de presence. De burgemeester, toetredend op de (bejaarde) toekomstige bewoners van Zonnebloemstraat 16 sprak over het verrassende element in deze plechtig heid. „Ik neem tenminste aan dat u vanmorgen nog niet op de hoogte was", zo sprak de burgemeester. „Hoewel ik niet de uitgesproken man ben voor eerste steenleggingen e.d. voelde ik wel veel voor deze plechtigheid, omdat dit juist een verwezenlijking betekent van de voornemens die er bestonden. Deze woningen betekenen een sierlijk object en men moet toch wel over een zekere ruimheid van geest beschikken om een dergelijk project in deze vorm te creëeren", aldus de burgemeester. Zich extra wendend tot het echtpaar Diepeveen vond de burgemeester dat deze familienaam in Veenendaal geen onbekende is. Er komt dus een echt Veens gezin in deze nieuwe woning. Van ouder op kind doet deze naam „Veens" aan. De burgemeester wees erop dat de zon, die overigens niet teveel aanwezig is in ons land, precies in de huiskamer schijnt. Dit huis is een verrijking voor de gemeente en een veraangenaming voor de mensen die de bewoners zullen worden. De burgemeester besloot zijn korte toespraak tot de fam. Diepeveen met de woorden „Dat dit huis een TE HUIS mag worden, dan pas kan van een geslaagde bewoning worden ge sproken." Hierna werd aan het echtpaar Diepe veen namens de gemeente een boeket bloemen aangeboden, terwijl ook Patr. Bouwvereniging haar wensen met een cadeau liet vergezellen. Later vond in hotel La Montagne nog een intieme herdertking plaats, waarbij Patr. Bouw vereniging het feit van het uitgeven van de 2000ste woning herdacht. rongse bevolking, die hierdoor gebruik zal kunnen en mogen maken van een gebouw dat in alles geheel ten dienste staat van de preventieve volksgezond heidszorg, dus met andere woorden, ten dienste van die bevolking zelve. De grote kosten die deze verbouw meebracht, in totaal zo'n 70.000, zijn het uitgeven dubbel en dwars waard. Het jubileum-comité heeft maandag j.l. haar laatste vergadering gehouden. Met vreugde heeft men kunnen vast stellen dat de inzameling volledig aan de verwachtingen heeft voldaan. Het cadeau dat het bestuur zo gaarne zou willen hebben kan worden aangeschaft. Er blijft zelfs nog wat geld over, dat zeker nuttig besteed zal worden. On zerzijds zouden wij graag willen wijzen op de stoelen in de hal. Een aantal mo derne stoeltjes zou hier zeker op zijn plaats zijn. Het comité hoopt dat alle collectanten zaterdagmiddag om half drie in het clubhuis bij de plechtig heden aanwezig zijn. In de leeftijd van 51 jaar overleed he denmorgen in het Chr. Streekziekenhuis te Bennekom, de heer H. van Leeuwen, Directeur van de N.V. Hollandia Trico- tagefabrieken te Veenendaal. De heer van Leeuwen werd in Veenen daal geboren en bewoog zich op velerlei gebied. Hij was een vooraanstaande fi guur in het kerkelijk leven en bekleedde gedurende een rseks .an jaren het ambt van ouderling in de gereformeerde kerk. Hij was lid van de Rotary-club en be stuurslid van de fabrikantenvereniging. In landelijk verband was de heer van Leeuwen lange tijd bestuurslid van de Ned. Ver. van Tricot- en Kousenfabri kanten. Ook was de overledene lid van het Verbond van Prot. Chr. Werkgevers. De teraardebestelling zal plaats hebben op dinsdag 10 dec. op de Alg. Begraaf plaats te Veenendaal. C.P.B. HIELD VERGADERING De afdeling Veenendaal van de Chr. Plattelandsvrouwen en Meisjesbond hield donderdagavond een vergadering in hotel Vonk. De opkomst was bijzon der goed; ook konden enkele aanwe zige dames als nieuw lid worden ge noteerd. Tijdens deze vergadering werd aan de aanwezigen de Kerstliturgie voor de Kerstfeestviering uitgereikt. Na de pauze demonstreerde mej. Meyer het goed gebruiken van Maggi en Nes café produkten. Voor deze demonstra tie toonden de dames veel belangstel ling. Na een traktatie werd de geani meerde vergadering op de gebruikelijke wijze besloten. Ds. v. d. BERG BEROEPEN Ds. D. v. d. Berg, Ned. Herv. predi kant te Veenendaal ontving een beroep van de Hervormde Gemeente te Bar- neveld in de vacature Ds. B. Eysenga. Burgemeester Hazenberg reikt echtpaar Diepeveen de huissleutel over by het betrek ken van hun nieuwe woning aan de Zonnebloemstraat. Deze nieuwbouwwoning was de 2000ste, door Patrimoniums Bouwvereniging gebouwd. WAARDE 15,— Ditmaal is de Valleiriks niet ge vonden, na te zyn uitgegeven by van Raay's textielhandel Dorpsstraat, Renswoude Indien de nieuw uit te geven riks met het nummer No. 5 SA 061459 voor a.s. donderdag 12 uur op ons kantoor wordt ingeleverd ont vangt men de vinderspremie. Voor de politierechter te Arnhem, mr. H. E. Ras, stond woensdag te.recht de 33-jarige A. v. d. H. uit Veenendaal, stopperspil van de voetbalver. NSVS. Van d. H. werd ervan beschuldigd op 14 sept. j.l. tydens de voetbalwedstrijd NSVS-Valleivogels zijn tegenstander de rechtsbuiten van Valleivogels Van B. twee tanden te hebben uitgeslagen. De wedstrijd had tot kort voor het einde een normaal verloop, maar toen ue Scherpenzelers vlak voor tijd de winnende goal maakten en de stand op 3-2 brachten heeft v. d. H. zich op gewonden en Van B. tegen zijn mond geslagen met het bovenvermelde ge volg. De Arnhemse politierechter vond het gedrag van v. d. H. hoogst onsportief, temeer omdat hij geen berouw toonde van zijn wangedrag. Van d. H. verde digde zich door te verklaren dat hij in een reflexbeweging had gehandeld. De eis luidde f 125,boete of 25 da gen, maar de rechter vond termen aan wezig het vonnis te verlagen tot f 75, of 15 dagen omdat v. d. H. reeds door de KNVB een schorsing van zes weken was opgelegd. NIEUWE SCHEIDSRECHTERS AANGESTELD Door de afdeling Utrecht van de KNVB zijn deze week 75 nieuwe scheidsrechters aangesteld. Onder hen zijn twee Veenen- dalers, t.w. de heren P. van Hardeveld, Schrijverspark 1122 en H. Rebergen, Nieuweweg 163. De afdeling Eist van de Kon. Ned. Ver. voor E.H.B.O. is een vereniging die altijd zeer aktief is. Niet alleen voor „leken" worden cursussen gehouden, ook de gediplomeerde leden zijn steeds in de weer hun kennis te verrijken en te verbeteren. Zo werd vorige week een dia-avond gehouden in het Wijkgebouw over het zenuwstelsel, terwijl volgende week dinsdagavond twee ploegen van de af deling in Veenendaal mee gaan dingen naar de „Vallei-beker" beschikbaar ge steld door het Nieuwsblad „De Vallei" voor de winnaar van de „Vallei-EHBO- wedstrijden". Het bestuur roept gediplomeerde le den en cursisten op aanwezig te zijn. In de eerste plaats om de ploegen mo rele steun te geven en in de tweede plaats om zelf te leren van een ander mans prestaties of fouten. „RIJNBODE" VERLIET VOOR HET EERST DE „PERSEN" De leerkrachten en leerlingen van de o.l. „Rijnschool" hebben zich op het journalistieke pad gewaagd. Deze week is namelijk de eerste editie van de schoolkrant de „Rijnbode" verschenen. De lezer treft in dit periodiek verschij nende krantje verhalen, tekeningen, puzzels, mededelingen voor de ouders e.d. aan. Kortom het zorgt ervoor dat de jeugd met nog meer „plezier" naai school gaat. KERSTWTJDINGSDIENST De afd. Eist van het Ned. Bijbelge nootschap zal op woensdag 11 decem ber een Kerstwijding houden in de Ned. Herv. Kerk te Eist. Tijdens deze bij zondere dienst zal er gelegenheid zijn tot samenzang. De meditatie wordt ge houden door ds. A. Stekelenburg. Voorts verlenen hun medewerking het koor Eben Haëzer, de organist Leo van Stempvoort, de sopraan mevr. Linde en de tenor J. van Voorthuizen, ter wijl het geheel onder leiding staat van de dirigent de heer L. P. van Voort huizen. ALS PAPA. In Frankrijk houden 58 procent van de jon geren tussen 15 en 24 jaar er dezelfde politieke overtuiging op na als hun papa. Slechts 26 procent heeft beslist een an dere mening dan papa. 8 pro cent weet niets van een poli tieke overtuiging, ook niet van hun papa, en 8 procent heeft geen papa. VERKNIPTE TIJD Nog meer dan de Fransen zijn de Amerikanen verzot op statis tieken. Nu hebben ze weer uitgerekend dat een man in zijn mannenleven een tijd ge lijk aan 139 etmalen besteedt aan het scheren van zijn baard. In die tijd scheert hij elf meter baardhaar af. De Amerikaanse industrie vaart er wel bij, ze verkoopt elk jagr zo'n 18 miljoen scheerapparaten met zo'n vier miljard erin passende scheer mesjes en daarnaast nog zo'n 6 miljoen elektrische scheer apparaten. TOL. Die Amerikanen moe ten ook steeds weer wat nieuws hebben om zich mee te vermaken. Enige jaren ge leden ontpopten ze zich plot seling als hoepelmaniakken. Toen dat verveelde grepen ze terug naar de jo-jo. Nu is het plotseling de priktol die hen in begeestering heeft gebracht. De vraag naar dit speeltuig zo groot dat de fabrikanten niet aan de vraag kunnen vol doen, zodat er soms dagenlang geen tol te krijgen is. GEBOEID. Mogen ouders hun kind boeien en op bed vastbinden om haar deugd te beschermenDat is op 't ogen blik de vraag die het publiek in Keulen bezighoudt. Een echtpaar moet er voor de rechter verantwoording van afleggen dat 't op avonden als is het uitgaat hun 15-jarige dochter op bed vastbindt om te verhinderen, zoals het zegt, dat het deelneemt aan het dolcevita-leven in deze west- duitse stad. KLOK. Een 84-jarige man te Chicago, die al 84 jaar in de gevangenis zit wegens moord op zijn lerares, heeft gevraagd nu eindelijk in vrij heid te worden gesteld. De man heeft nog nooit een auto, een vliegtuig of een moderne stad gezien. Daarom hebben de autoriteiten eerst advies in gewonnen bij de directeur van de gevangenis. Deze heeft de invrijheidstelling afgeraden omdat de man door zijn lang durig opgesloten zijn niet meer de overgang naar de vrijheid goed zal doorkomen. „Hij zou, zegt de directeur, niet kunnen eten als hij niet eerst de klok van onze eetzaal had horen slaan. MEREL. De merels bren gen in Canada veel schade toe aan de oogst. De autoriteiten willen daaraan wat doen maar zonder ze te doden. Ze hebben nu een etentje voor deze vo gels laten maken dat een soort geboortebeperking bij hen zal veroorzaken. Of de diertjes het nieuwe menu lusten, is nog niet bekend. Dank zij het loffelijk initiatief van de leiders van het jeugd Rode Kruis, de vlijt van de vele scholieren, die geld inzamelden, alsmede van de meisjes die de pakjes gereed maakten, hebben circa 60 chro nisch zieken en invalide kinderen een prettig St. Nicolaasfeest gehad. Reeds dinsdag leek de Chr. Huishoud school op een bijenkorf. Twintig meis jes, leerlingen van die school, waren met rappe handen bezig de pakjes en fruitbakken klaar te maken, bestemd voor de gehandicapte kinderen. Ook mej. Parlevliet en de heer Van Ben- them, leerkrachten van die school, wa ren druk in de weer met het klaarma ken van de pakjes en het opstellen van de lijsten met namen van de kinderen die de pakjes zouden ontvangen. De meisjes, ijverig bezig, waren 3e jaarsleerlingen van de Chr. Huishoud school en zij vormen tevens het jeugd- corps. Al de geschenken werden keurig gerangschikt en daarna in een fleurige St. Nicolaasverpakking gehuld. Alle Veenendaalse scholen hebben zich voor dit prachtige doel ingezet door het in zamelen van de gelden. Zowel de lagere als de middelbare scholen deden mee. De Chr. Technische school bracht het grootste bedrag op tafel en daarom mochten enkele jongens van die school mee met het Jeugd Rode Kruis om de pakjes uit te delen. Woensdagmiddag om vijf uur was het moment aangebroken om de met zorg samengestelde pakjes en fruitbakken naar de adressen van de invalide en zieke kinderen te brengen. De reacties waren wonderbaarlijk. Zowel de bren gers als de ontvangers (en dan vooral de ouders) waren soms diep ontroerd bij de blijheid die van de gezichten van de gehandicapte kinderen afstraalde, na het ontvangen van de St. Nicolaas- geschenken. De kinderen die de pakjes ontvingen wonen allen in de gemeente Veenen- Lccrlirgen van de Chr. Huishoudschool druk in de weer met het samenstellen van de pakjes met St. Nicolaasgeschcnken voor de Veenendaalse invalide en chronisch zieke kinderen. In verband met het 25-jarig jubileum van de sportvereniging Amerongen, waaraan ook in ons blad reeds uitvoe rig bij werd stilgestaan, zal er op zater dag 14 december a.s. voor de leden van de vereniging feest zijn in het Club huis. 's Middags komen de jeugdleden daar bijeen. Verschillende attrakties zullen aan het welslagen hiervan meewerken, o.a. een goochelaar, sneltekenaar, clown e.d. Ook is het mogelijk dat Sint Nico- laas op dit feest aanwezig zal zijn. In de avonduren is het dan de beurt voor de ouderen. Op de muziek van een bandje kan er gedanst worden. Voor deze avond zijn verschillende artiesten uitgenodigd. Het actieve bestuur van de wandel sportvereniging „De Vrije Wandelaars" (de bekende blauwtjes) heeft gemeend ook in het winterseizoen wat voor de leden te moeten doen. Er zullen dit jaar daarom een aantal contactavonden ge houden worden. De eerste avond vond dinsdag j.l. plaats in het Clubhuis. Dit keer was het een filmavond. Vooral een groot aantal jongeren was aanwezig om deze zeer gevarieerde films te aanschouwen. Ook een nieuwe film over stad en om geving van Rotterdam viel zeer in de smaak. De vereniging telt op het ogenblik 70 leden. Het bestuur wordt gevormd door de heren H. van Mourik, voor zitter, A. van Ommeren, secretaris en C. van Laar, penningmeester. Er wordt momenteel in 3 groepen gewandeld. En dat de Vrije Wandelaars hiermede veel succes hebben blijkt wel uit het feit dat in het afgelopen seizoen niet minder dan 14 prijzen in de wacht werden ge sleept. De volgende maand hoopt men weer een contactavond te beleggen. daal. De Veenendaalse kinderen die verpleegd worden in inrichtingen, zoals b.v. de Johanna Stichting, Bartiméus, de Hoogstraat enz., kregen ook een ge schenk, dat voorlopig aan de ouders werd afgedragen, maar bij het eerste bezoekuur aan hun kinderen wordt ge geven. De organisatoren vonden deze uit reiking zeer treffend, vooral om te zien hoe de gezonde jeugd zich inspande voor zieke en invalide kinderen. Het is wel eens goed dat de gezonde kinderen met hun neus op de levensomstandig heden van deze kinderen worden ge drukt, zo verklaarde de leider van de actie van het Jeugd Rode Kruis. Overigens zit het Veenendaalse Jeugd Rode Kruis na deze actie niet stil. Men is nu al bezig met het tekenen van nieuwjaarsgroeten voor bejaarden, ter wijl b.v. leerlingen van het chr. Lyceum kalenders tekenen voor bejaardente huizen en dergelijke instellingen. Tot slot kan worden vermeld dat men voornemens is om volgend jaar ook een lerares van de B.L.O.-school in de actie te betrekken, omdat deze veel met der gelijke gehandicapte kinderen in aan raking komt. SCHIETCONCOURS GESLOTEN Het door Willem Teil gehouden na tionale schietconcours werd dinsdag avond afgesloten. Nu is het wachten op de bekendmaking van de prijzen. Het is nog niet bekend wanneer dit zal plaats vinden. Het concours heeft veel belangstel ling getrokken van verenigingen uit vele plaatsen. Er zal nog heel wat re kenwerk aan te pas komen om de uit slag vast te stellen. De eerste wedstrijd met winst voor deze korfbalvereniging is er. Zaterdag middag speelde Hemur Enge een uit wedstrijd tegen Telstar uit Hoevelaken. Deze strijd werd met 6-3 gewonnen door Hemur Enge. In het begin leek de strijd er voor Amerongen niet zo rooskleurig uit te zien, want Telstar wist al in 5 minuten een voorsprong te nemen, doch de ge lijkmaker volgde spoedig. De ruststand was 5-2 voor de Amerongse ploeg. Na de rust wisten beide ploegen nog een punt te behalen, zodat de eindstand 6-3 was. Aanstaande zaterdag is er weer een uitwedstrijd. Nu tegen de korfbalclub Avanti uit Woudenberg. OPBRENGST BAZAR De door de Afdeling Renswoude van het Ned. Roode Kruis gehouden bazar heeft ca f 1500,netto opgebracht. Dat dit mooie resultaat bereikt werd is in hoofdzaak te danken aan het werk van het Comité voor deze bazar, de hulp van de medewerkers(sters) en de vele giften van de bevolking. VEENENDAAL Zaterdag 7 dec. 's middags 3 uur. Orgelbespeling in Chr. Ger. kerk. Beatrixstraat. Org.: H. Pomp uit Veenendaal en G. Nagtegaal uit Amerongen. Dinsdag 10 dec. Herdenkingsdienst in Oude kerk. Markt n.a.v. het 100 jarig bestaan Vrije Chr. School aan de Nieuweweg. Spre kers: prof. Dr. K. Dijk uit Drie bergen; Ds. C. Langbroek. Chr. Ger. Pred. te Veenendaal en his torisch overzicht door Hoofd der school, de heer A. Visser. Aanv. van de dienst 7.30 u. n.m. Woensdag 11 dec. n.m. 7.30 tot 9 u. In Hotel „De Korenbeurs" re ceptie van bestuur Nieuweweg- se school n.a.v. het eeuwfeest van deze school. AMERONGEN Zaterdag 7 dec. n.m. 2.30 uur. Of ficiële heropening Groene Kruis gebouw door burgemeester Jhr. Mr. O. R. v. d. Bosch. ELST Woensdag 11 dec. n.m. 8 uur. Kerst- wijdingsdienst Ned. Bijbelgenoot schap in N.H. kerk. Meditatie door ds. A. Stekelenburg. EDERVEEN Maandag 9 dec. 7.30 u. café Markt- zicht. Oriënterende bespreking oprichting Oranjevereniging. 3UN6W9NS PRISMA PONTIAC OMEÖft voor betere uurwerken

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1