Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Tweede Kamerlid Harmsen (Boerenpartij) besprak in Rhenen de hedendaagse landbouwpolitiek Voor de KANTONRECHTER Zeer vele boeren onder zijn gehoor Te hoge lasten Weer twee ongelukken op Rijksweg 12 Nederland en België samen naar de Zuidpool VSW huldigde jubilarissen en gepensioneerden 37e JAARGANG WOENSDAG 11 DECEMBER 1963 Nr. 98 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Staken Nieuws uit de omgeving TWEE ERNSTIG GEWONDEN Tweede ongeval Marktverlies EDERVEEN „JAAR VAN DE KALME ZON" Gezellige bedrijfsavond in OCB-gebouw Overweldigende belangstelling bij teraardebestelling van de heer H. van Leeuwen AMERONGEN Sint Nicolaasfeest Wat nu weer afLtieJk 7 RENSWOUDE ELST MULDER Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lUnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bfl de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie f 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent In de achterzaal van hotel „De Koning van Denemarken" sprak vrijdagavond de heer E. J. Harmsen, tweede kamerlid voor de Boerenpartij over het onderwerp: „He dendaagse landbouwpolitiek". Deze openbare vergadering werd door talrijke boeren uit Rhenen en omgeving bijgewoond. De zaal was dan ook bijna geheel bezet. Na nog eens te hebben herinnerd aan de laatste stembusuitslag, waarmee volgens de heer Harmsen het bewijs was geleverd van grote ontevredenheid in ons land in sommige kringen, viel spreker op talrijke punten het beleid van regering en parlement aan op de in de na-ocrlogse jaren gevolgde landbouwpolitiek. Spreker ging er in zijn betoog van uit dat de regering van plan is de kleine boeren zoveel mogelijk „op te ruimen". Onder kleine boeren verstaat men tegen woordig al bedrijven tot maximaal 30 ha. Dit gaat, aldus de heer Harmsen, ondér het mem van een verkeerde structuur in de bedrijven. „Wij stellen echter dat die structuur nog wel goed is, maar dat men onze kosten zover heeft opgeschroefd en dat men ons zo veel en zulk een hoge en onnodige lasten laat betalen, dat de uit dunning onder de kleine boeren op die manier wel een feit moet worden. De laatste klap in de portemonnaie van de kleine boer en ook van de middenstan der noemde spreker de 10% loonsverho ging die aanstaande is. Naar zijn mening is het beleid van lonen en prijzen de re gering voor een groot deel uit de hand gelopen. Men bewandelt slinkse wegen om de zaak kunstmatig in stand te hou den. Het CAO-systeem noemde hij fu nest. Er zullen zwarte lonen blijven en zo stelt men opnieuw oneerlijke praktij ken aan de orde. Hij was dan ook van mening dat de 10% loonsverhoging zeker geen oplossing zal brengen van de zwar te lonen. Bovendien stelde hij dat de 10% loonsverhoging in wezen geen loonsver hoging zal blijken te zijn. De boeren en de middenstand zullen opnieuw voor ho gere lasten komen te staan en deze groe pen zullen nu helemaal tussen wal en schip terecht komen. De heer Harmsen kon zich niet herinne ren dat er ooit stemmen uit de boeren waren opgegaan om te gaan staken. Dat was tot voor kort wel het geval, met na me uit de grote bedrijven. Hij haalde in dit verband aan een uitspraak van de O LUNTEREN Vrijdagmiddag werden in Lunteren twee nieuwe scholen ge opend t.w. de chr. lagere school aan de Schaepmanstraat en de chr. ulo school aan de Hertenlaan. Wegens ziekte van burgemeester Platteel werd de plechtige opening van beide nieuwe scholen verricht door de wet houder van Onderwijs der gemeente Ede, de heer W. Weigraven. EDE De gemeente Ede passeerde per 31 okt. de grens naar 63.000 inwoners. Door een toename in de maand okt. met 328 personen werd deze grens overschreden. Het juiste aantal was per 31 okt. 63.223. BARNEVELD Ds. Eysenga, Ned. Herv. predikant te Barneveld zal op don derdag 12 dec. officieel afscheid ne men van de hervormde gemeente. Op zondag 15 dec. houdt ds. Eysenga zijn afscheidspredikatie in de avonddienst. Ds. Eysenga is benoemd tot predikant voor buitengewone werkzaamheden en zal als legerpredikant werkzaam zijn. De bevestiging zal plaats hebben op zondag 22 dec. in de voormiddag- dienst door luit.-kol. Ds. W. Rijnsbur ger uit Amersfoort. WAGENINGEN: De 7-jarige Willem Westland waagde zich vrijdagmiddag met een vriendje op het (zwakke) ijs van de Stadsgracht. Hij zakte daarbij door het ijs. Het vriendje was zo ge schrokken dat hij pas zaterdagavond alles vertelde. De familie Westland verkeerde de gehele vrijdagavond en zaterdag in radeloosheid en liet per radio de vermissing van de kleine Willem omroepen. Zaterdagavond vond de politie het lijkje in de Stads gracht. Friese Maatschappij voor Landbouw en nog enkele andere organisaties. Hij was van mening dat de boeren het water wel tot aan de lippen moet staan wil men over staking gaan spreken. Hij verklaar de zelf tegenstander te zijn van deze wij ze van rechtverkrijging. Sprekende over de melkprijs zou hij niets liever willen zien dan dat de geleide economie een halt werd toegeroepen. De Rijksweg 12 heeft zondagmor gen weer haar slachtoffers opge ëist. In een kwartier tijds gebeur den er twee ongelukken, waarbij acht personen gewond raakten en naar het Julianaziekenhuis wer den overgebracht. Van twee van hen werd de toestand ernstig ge noemd. Bij het viaduct over de Kooiweg ge beurde het eerste en ernstigste ongeluk. Een personenauto, bestuurd door de 45- jarige heer E. uit Amstelveen kwam, waarschijnlijk door te slippen, op de rand van het viadukt terecht en stortte naar beneden, zes meter de diepte in. De wa gen raakte tijdens de val een aantal bo men, werd drie meter omhooggeslingerd en kwam terecht bij een aantal kleine boompjes aan de Kooiweg. Van de auto bleef niets meer over dan een verschrom pelde hoop metaal. De vier inzittenden waren, voor de auto tot stilstand kwam, reeds uit de wagen geslingerd. Het ergst was mej. E. uit Amsterdam eraan toe. Zij was bewusteloos, had een diepe hoofd wond en een hersenschudding. De drie overigen, de bestuurder de 45 jarige heer E. alsmede de twee andere inzittenden, de 23-jarige heer B. en de 32 jarige heer H. beiden uit Amsterdam hadden niet zul ke ernstige kwetsuren. Met enkele ge kneusde ribben en hoofdwonden werden zij naar het Julianaziekenhuis overge bracht. De ziekenauto uit Veenendaal, die het vervoer van de gewonden van het eerste ongeluk naar het ziekenhuis verzorgde, moest, terwijl deze nog op de Kooiweg was enkele kilometers verderop weer hulp verenen. De 35-jarige Amerikaan K., wo nende te Amsterdam, was met zijn per sonenauto geslipt. De bestuurder van deze auto bleek er ernstig aan toe. Met een schedelbasisfractuur werd hij naar het Julianaziekenhuis overgebracht. Zijn vrouw en Z kinderen moesten met schaaf wonden eveneens in het ziekenhuis worden behandeld. ZONDAGSCHOOL IN SCHRIJVERS PARK Dank zij het OCB-bestuur kon er met ingang van zondag 8 dec. jJ. zondags school worden gegeven in het OCB ge bouw bij het postkantoor. Alle kinderen van 4 tot 12 jaar zijn alsnog welkom. De zondagsschool wordt gehouden van half 12 tot kwart over twaalf. Dit gaat uit van Interkerkelijke Zondagsschool Timotheus, Nieuweweg. regering wil nu niets weten van een verhoging van de melkprijs tot 35 cent. Zou men de geleide economie afschaffen dan zouden de boeren die 35 cent niet eerjs willen hebben. Nu wordt er jaarlijks een toeslag van 400.000.000,aan de boeren uitgekeerd. Hij wees er echter op dat het grootste deel van dit geld uit „boerenzak" afkomstig is. Hij noemde het een gedeeltelijke teruggave van wat men eerst had genomen. Scherpe aanvallen richtte spreker tot de heer Mansholt, die in EEG-verband de prijzen zo snel mogelijk wil opvoeren. Dit zal tot gevolg hebben, aldus de heer Harmsen, dat wij in drie jaar tijds 60.000.000,zullen moeten opbrengen om de boeren in Duitsland en Italië te steu nen. Hij noemde dit de zoveelste terug slag en hij merkte schamper op: „Daar gaat het parlement mee akkoord." Spre ker was van mening dat hier weer sprake is van een enorme kostprijs verhoging en een verlies van de markt die we nu mis schien in handen hebben. (Zie verder pag. 2) Ds. SCHIPPER NEEMT AFSCHEID Ds. K. Schipper Ned. Herv. predikant te Ederveen zal op zondag 5 jan. afscheid nemen van de gemeente te Ederveen we gens vertrek naar Middelharnis, waar Ds. Schipper op 12 jan. zal worden bevestigd. BEROEP OP Ds. TIMMER In verband met het a.s. vertrok van Ds. Schipper heeft de kerkeraad van de Ned. Herv. gemeente te Ederveen een beroep uitgebracht op Ds. A. J. Timmer van Elspeet. GEEN ANIMO VOOR ORANJE VERENIGING De pogingen van een aantal personen de oranjevereniging weer nieuw leven in te blazen, mislukten. Op de uitgeschre ven vergadering van maandagavond wa ren zes personen aanwezig, een te klein aantal om te starten. De initiatiefnemers zagen er daarom van af en het gevolg is dat de jeugd van Ederveen Koninginnedag weer elders zal moeten vieren. Veertien barre maanden lang zullen veertien Nederlandse en Belgische mannen in 1964/1965 doorbrengen op de vijandige vlakten van de Zuidpool. Hun doel is zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over ons trouwe hemellicht, de zon. Volgend jaar begint voor de zon een vreemde tijd. Een periode, waarin het opper vlak van de zon een min of meer rustig beeld zal geven en de zogenaamde zonne vlekken - uitbarstingen aan het oppervlak van de zon, waarbij waterstofbommen slechts onschuldige knalkurken zijn - veel minder frequent zullen voorkomen. Het is een ideale tijd voor onderzoekingen op tal van gebied. Vooral ook doordat nog maar kort geleden - in de jaren 1957/1958 - juist de meest bewogen tijd in het (geregistreerde) leven van de zon werd waargenomen. In deze periode werden de meeste zonnevlekken geteld sinds de mens tweehonderd jaren geleden begon met het systematische waarnemen van die gigantische gasbol, die miljoenen licht jaren van ons verwijderd is. De Zuidpool is een ideale plaats voor het doen van waarnemingen. De lucht is de zuiverste, welke op de gehele aarde te vinden is, volkomen vrij van stofdeeltjes, in het kader van het „Internationale vaar van de Kalme Zon" zullen op liefst 35 verschillende bases op de Zuidpool een dozijn landen hun beste wetenschapsmen sen inzetten voor het bestuderen van de zon. Of de Zuidpool nu ook zo'n ideale plaats voor mensen is? De veertien dap pere Belgen en Nederlanders, die 8 de cember vertrokken met de Deense ijs- breker Maga Dan uit de haven van Ant werpen, weten wat hun staat te wachten. Als zij aankomen eind januari zal het op de pool zomer zijn met tempera turen, welke best eens boven de 0 gra den kunnen komen. Maar geleidelijk zal het steeds kouder worden. De Russen, die 700 kilometer van de Belgisch-Nederland se nederzetting een basis hebben en daar- In een intieme bijeenkomst werden vrijdagavond in het O.C.B.-gebouw aan de Tuinstraat een zestal jubilarissen van de Kon. V.S.W. gehuldigd, alsmede een twee tal 65 jarigen, die het bedrijf met pensioen verlieten. Zowel de jubilarissen als de gepensioneerden werden door de directeur van de V.S.W., de L««.i L. M. Bonnikc op hartelijk wijze toegesproken. Stralend, terzijde van hun echtgenoten, zaten de zes jubilarissen aan de feestdis. Het waren: C. v. d. Poel, wever, met 50 jarige dienst; J. Schoeman, wever (50 jaar); H. van Ravenswaay, wever (40 jaar); W. van Soest, appreteerder (40 jaar); E. J. v. Dijk spinner (40 jaar) en G. J. Gaasbeek, wever (25 jaar). De twee 65 jarigen, die de dienst van VSW verlieten waren de heren M. Hey en P. van Eden. Voor de huldiging door de directeur sprak de voorzitter van het huldigings comité de heer D. van Manen woorden van welkom tot de directie, tot de in dustriepredikant Ds. A. Terlouw en voorts tot de aanwezige districtsbestuurders van de vakbeweging de heren L. R. Ester en H. W. Hannink. Een laatste woord van Onder overweldigende belangstelling, vooral van relaties uit het bedryfs- leven, vond dinsdagmiddag de ter aardebestelling plaats van de heer H. van Leeuwen, in leven directeur van de N.V. Hollandia Tricot fabrieken te Veenendaal. In de Ger. Kerk (Vaartbrug) werd een rouwdienst gehouden, die geleid werd door de plaatselijke predikant ds. D. van Enk. In deze indrukwekkende en bewogen dienst beklemtoonde de predikant dat hier een gelovig Chris ten terug naar het Vaderhuis ging. De overledene was een dogmatisch man, een man van Zondag 1, waar de Enige troost voor de ziel wordt behandeld, van Zondag 10, waar gesproken wordt van Gods Voorzienigheid en van Zon dag 23 waar de catechismus vraagt: „Hoe ben ik rechtvaardig voor God." Na het (staande) zingen van Gezang 44 volgde zacht orgelspel, waarna de rouwstoet naar de Algemene Begraaf plaats vertrok. Na een sobere plechtig heid, waarin gezongen werd Psalm 43 vers 4 had de teraardebestelling plaats. Velen condoleerden de familie Van Leeuwen nog in de aula. Een broer van de overledene dankte voor de be langstelling. Onder de talrijke aanwezigen merk ten we o.a. op burgemeester mr. dr. J. Hazenberg, oud-burgemeester Bakker alsmede tal van fabrikanten en zaken relaties. welkom richtte de heer van Manen tot een „welbekende Nederlander" waarmee kennelijk de zeer bekende tekstdichter Clinge Doorenbos werd bedoeld, die later op de avond van zijn —niet geringe be gaafdheid op dat gebied blijk gaf. SLAGEN IS MOEILIJK In de loop van de avond, die werd bij gewoond door stafemploye's en afdeling chefs van VSW vond de huldiging van de jubilarissen plaats door de directeur van de Kon. VSW de heer L. M. Bonnike. De heer Bonnike herinnerde eraan dat dit het eerste lustrum betekent van de jaar lijkse feestavonden. Ik feliciteer het co mité hiermee maar ook het bedrijf aldus de heer Bonnike. Een Engelse vriend verklaarde eens „Als je in de textiel slaagt, slaag je overal" en daarop wil ik mij baseren zei de heer Bonnike zich tot de jubi larissen wendend. Een aantal onder ons is daarin geslaagd. Zij hebben het volgehouden, ondanks ve le moeilijkheden, die er ongetwijfeld wa ren. Onder de huidige, zich drastisch wij zigende omstandigheden, moeten wij oog blijven houden voor de menselijke ver houdingen in en buiten het bedrijf. Wij maken moderne produkten en zijn daar trots op aldus de heer Bonnike. In deze dynamische tijd zijn echter de verhoudin gen anders dan in de vroegere patriar chale verhoudingen. Men kent elkaar niet meer bij naam en toenaam. Het geheim is echter om onder deze omstandigheden gelukkig te zijn en te blijven. Wij moeten elkaar als mens tegemoet treden en el kaar vinden. De VSW kent dat geheim en hoe moeilijk het soms lijkt, wij moeten er mee doorgaan. Laten we elkaar in dit korte leven helpen en bijstaan want het leven is betrekkelijk. De heer Bonnike herdacht het overlij den van de heer H. van Leeuwen, di recteur van de N.V. Hollandia Tri- cotfabrieken, die ons hedenmorgen ontviel, pas 51 jaar oud. Een goed vriend ging heen en het kan een les voor ons zijn dat aan ons leven paal en perk is gesteld. Hierna sprak de heer Bonnike de zes jubilarissen toe, met een zeer persoonlijk woord tot elk van hen. Vanwege de di rectie werd hen een enveloppe met in houd overhandigd, terwijl de dames een doos bonbons in ontvangst mochten ne men. De zes jubilarissen van de Kon. VSW aan de feestdis, v.I.n.r.: G. J. Gaasbeek; H. van Ravenswaay; K. J. van Dyk; W. van Soest; C. v. d. Poel en J. Schoe man. Inzet: De bekende Nederlandse tekstdichter Clinge Doorenbos, die zjjn „dichterlijk aandeel" leverde aan het feestprogramma, hierhy begeleid door zyn echtgenote op de piano. De twee gepensioneerden ontvingen een cadeau. Hierna */&a de VSW-familie nog geruime tijd bijeen. Clinge Doorenbos vergastte de aanwezigen op een aantal originele maar ook actuele gedichten, waarbij hij door zijn echtgenote op de piano werd bege leid. De feestavond werd besloten met een gezellig bal o.l.v. het ensemble The Ham monds uit 'Veenendaal. NUTSNIEUWS Vrijdagavond 13 dec. a.s. komt het ac tuele onderwerp Aardolie en Aardgas ter sprake in een nutsavond in het Clubhuis. De afd. Voorlichting van de Shell Neder land NV verzorgt deze avond. De cause rie wordt toegelicht met dia's en films. Voor deze avond is er vrije toegang voor iedereen die interesse voor dit onderwerp heeft. Dit dus in tegenstelling tot andere avonden, waar een entree verschuldigd is. Door bijzondere omstandigheden kan een andere avond niet doorgaan n.l. de avond die eind december ten huize van de fam. Kingma gehouden zou worden. Deze avond wordt verschoven naar een latere datum. Ook de excursie naar de tentoonstelling Driemaal Verzet kan geen doorgang vinden. Dit door de geringe be langstelling. Op de openbare scholen te Ameron gen is het Sint Nicolaasfeest weer ge vierd. 's Morgens vroeg begaf de Goed heiligman zich naar de kleuterschool „Margriet", waar de kleutertjes hem reeds met angstige spanning verwacht ten. Zo angstig was het overigens niet want er stond een grote tafel met mooie cadeaus voor ieder kind gereed. De middag daarvoor ging het in optocht naar de Ireneschool waar een aantal leuke films vertoond werden door het hoofd, de heer Van Bergen. Na afloop van het bezoek aan de Margrietschool begaf de Bisschop zich naar de Ireneschool, waar een juichen de kinderschar» hem reeds opwachtte. De hoge gast die kennelijk wat last had van de winterkou, haastte zich naar binnen. Zelfs de grootste belhamels werden opvallend stil toen de Sint de klas betrad. Een praatjesmaker wist Piet vlug tot de orde te roepen. Nadat de Sint erop gewezen had hoe belangrijk het is de lagere school goed te doorlopen, complimenteerde hij de prijswinnaars van de tekenwedstrijd en liet hij de beste tafeltennissers aan zich voorstellen. Door meisjes van de hoogste klassen werd een toneelstukje opgevoerd. Piet tastte goed in de zak met snoep. Tenslotte was er voor alle kinderen een leuk cadeautje. Des mid dags werd het feest voortgezet met de vertoning van films. Ook de Chr. Kleuterschool werd door de Sint niet vergeten. Hier arriveerde hij op woensdagmiddag. Ook vele moe ders waren van het feest getuige. Om de beurt mochten de kleuters bij de Sint komen waar zij een geschenk in ontvangst mochten nemen. Tot groot vermaak van de kinderen kreeg Piet een standje van de Sint, om dat hij zelf ook van de snoepjes nam. Voor de moeders van de eerste groep bestaat gelegenheid de foto's in de school te bekijken. door de naaste buren zijn, hebben in juli zelfs temperaturen van —93.7 gr. gemeten. Abnormaal zijn in juli, het hartje van de poolwinter, in ieder geval niet de tempe raturen van rond —50 graden Celsius. De tien Belgen en vier Nederlanders de natuurkundig ingenieurs J. Rietman en P. Buis, de KNMI-meteoroloog J. van Ameijde en de marine-radiotelegrafist P. Verschoor zullen op de pool een basis op richten in de nabijheid van het voormalig Belgische Koning-Boudewijn-kampemenï, dat in 1958 voor het laatst werd gebruikt. Aan boord van de Maga Dan zijn voorra den voor veertien maanden ingescheept: olie, koffie, drie „snowcats" (sterxe sneeuw-rupsvoertuigen), bergen voedsel in blik en dikke, warme kledingstukken voor de onderzoekers. De mannen zullen hun poolleven vrijwel geheel onder de sneeuw doorbrengen. De ervaringen heb ben uitgewezen, dat de ijskoude bikkel harde blizzards, de verschrikkelijke sneeuwstormen, de onderkomens geheel bedekken. Alleen de radiomasten, de waarnemingskoepel en de schoorsteen voor de dieselmotoren steken dan nog boven de witte wereld uit. De Belgisch-Nederlandse expeditie zal vooral metingen doen van weersomstan digheden, zonne- en radio-actieve stra ling, zwaartekracht, ionosfeer en pool- licht. De kosten van de reis worden ge schat op bijna twee miljoen gulden. Ne derland zal hiervan zeshonderdduizend gulden voor eigen rekening nemen. De Nederlandse marine heeft bovendien een heel belangrijke taak; zij zal de ontspan ning van de veertien mannen moeten ver zorgen. Aan boord van de Maga Dan zijn grote hoeveelheden boeken, gezel schapsspelen en films gebracht, afkomstig uit de voorraden van de Koninklijke Ma rine. Ontspanning is een heel belangrijke zaak als je veertien maanden lang op de pool zit. (Nadruk verboden) S- INGESNEEUWD. In 't noorden van Perzië raakten 750 personen inge sneeuwd op een bergpas. Op de pas bevonden zich 80 bussen en vracht auto's. Vijf personen zouden al dood gevroren zijn. In dat gebied sneeuw de het al 48 uur. KALKOEN. De Londense kalkoen fokkers beweren de grootste kal koen ter wereld te hebben gefokt. Het dier woog 28% kg en won ge makkelijk de wedstrijd van 1963 voor de zwaarste kalkoen van het jaar. -B- ROOF. 22 leden van de Galoeboe- stam in Noord Kenia werden ge dood door een andere stam, afkoms tig uit Ethiopië. De overvallers roofden 10.000 stuks vee van de Tydens de heropening van het Groene Kruis- gebouw te Amerongen overhandigden afge vaardigden van vele Amerongse verenigin gen een enveloppe met inhoud aan de voorzit ter van het Groene Kruis. De heer G. A. Dagnelie (voorgrond) neemt dankbaar de ve le spontane giften in ontvangst. Voor een volledig verslag van de feestelijke heropening zie pag. 2. Van de H., metselaar te Ede, was op de Kerkewijk te Veenendaal met een auto tegen een paal gebotst. Een mede- inzittende was daarbij ernstig gewond. Vrijdag verscheen Van de H. voor het kantongerecht te Wageningen. De man, die naast me zat, is ge lukkig weer helemaal genezen. Ik zei daar op de Kerkewijk juist tegen hem: Kijk daar eens een paar aardige meisjes lopen, en toen zat ik meteen tegen die paal. U hebt u dus bewust af laten lei den, concludeerde de officier. Inderdaad, gaf verdachte toe. Ik was helemaal fout. Eis 75,of 15 dagen. Ik heb zelf een schade van zes honderd gulden gehad en ik vraag u daarom om clementie, zei Van de S. U hebt het er toch wel erg bij laten zitten, vond rechter v. d. Brand. Maakt u er een gewoonte van u door meisje op de weg af te laten leiden? Helemaal niet, haastte verdachte zich te antwoorden. Ik vind de eis eigenlijk aan de lage kant, maar in verband met de grote schade, die u al geleden hebt, zal ik er voor dit keer nog niet boven gaan, be sliste de rechter. XXX Aan Van de W., los arbeider te Ede, werd vrijdag voor het Wagenings kan tongerecht ten laste gelegd, dat hij op de Kolkakkerweg te Ede met zijn brom fiets tegen een stilstaande personen auto was gebotst en dat onder de ver zwarende omstandigheid, dat hij kort tevoren alcohol gebruikt had. Ik had alleen 's morgens een flesje bier gedronken toen ik bij m'n zuster op kraamvisite was geweest, en 's mid dags tussen twee en zes uur tijdens het kaarten zes glazen bier, zei verdachte. Het ongeluk was anderhalf uur later en in die tussentijd had ik nog koffie gehad, zodat het aan die drank niet kan liggen, 't Was noodweer die avond en ik zat helemaal voorovergebogen over m'n stuur; daar kwam het door. Ik reed niet harder dan ongeveer 25 km per uur. Van de W., die bij de botsing een hersenschudding en een hoofdwond had opgelopen, was inmiddels weer genezen. Het kan zijn dat het door de regen kwam en in ieder geval is het dan toch een grote onvoorzichtigheid om zover voorover te gaan zitten, dat u min of meer op goed geluk rijdt. Daarnaast ben ik er echter van overtuigd, dat uw oplettendheid afgenomen is door het drankgebruik. Het was onvoorzichtig en onverantwoordelijk om na zoveel bier nog te gaan rijden. U kunt nu wel zeggen: Het waren maar zes glaasjes, maar men heeft vastgesteld, dat met ieder glas het reactievermogen afneemt, betoogde de officier van justitie in zijn requisitoir. Eis en vonnis luidden daarna 60, of 12 dagen. Dr. v. d. ENT SPREEKT Donderdag 12 dec. a.s. zal in gebouw Rehoboth, op uitnodiging van de Herv. jeugd ver. „Immanuel" spreken Dr. v. d. Ent uit Kootwijkerbroek. Het onderwerp dat behandeld zal worden is „Rome cn de reformatie". Allen zijn van harte welkom. TEVEEL VAN HET GOEDE In de nacht van zondag op maandag raakte ter hoogte van het Koetshuis op de Veenendaalsestraatweg een bestuurder van een volkswagen het spoor bijster. Hij wilde een voor hem rijdende personen auto inhalen, raakte laatstgenoemde wa gen en schoof over de weg en het fiets pad in de naastgelegen wal. De VW bestuurder had kennelijk teveel aan Bacchus geofferd, zodat hij, daar er een behoorlijke materiele schade aan de Volkswagen ontstond, nog wel eens aan dit „feestje met afloop" zal terugdenken. Galocboe's. Een kameelbrigade van de Keniase politie bracht later 4000 stuks vee terug. 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enx. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1