Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Veenendaalse gemeenteraad besloot over te schakelen op GOEDKOPER AARDGAS Gasfabriek aam Kerkewijk moet verdwijnen WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Agenda AMERONGEN Bestuur Nieuwewegse school recipieerde i.v.m. eeuwfeest Voorbereidingen Volkskerstzang in volle gang Politieberichten ELST 37e JAARGANG VRIJDAG 13 DECEMBER Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel NIEUW BEDRIJF OP INDUSTRIETERREIN Zes gemeenten Gemeenten aandeelhouders Provincie tegen WIST U getteuuiaie PRISMA V> r Kookpannen Getreuzel Godsdienstonderwijzer J. Gaasbeek legt functie neer Prijsopdrijving WAARDE f 17,50 4 WJ 045670 Zeer velen kwamen gelukwensen EERSTE LUSTRUM R.K. WILLIBRORDUS- SCHOOL WORDT OPGEHEVEN Kerstwijdingsdienst in Ned. Herv. Kerk Buurtvereniging zette traditie voort Cult. Nat. Hist. Ver. gaat bij pottenbakker op bezoek BROUWER Redaktie ca administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (21qnen) - Giro 563427 Redaktie: >V. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven b$f de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kont raktprq zen op aanvraag Minimum per advertentie 5,—- Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent Met bijzondere complimenten aan het adres van burgemeester en wethouders voor de voorbereidende werkzaamheden heeft de Veencndaalse gemeenteraad gisteravond besloten over te schakelen op aard gas. Veenendaal is de eerste van de zes bij deze nieuwe vorm van gasvoorziening geinteresseerde ge meenten, die tot dit besluit kwam. De andere gemeenten zijn Amerongen, Leersum, Rhenen, Scherpen zeel en Woudenberg. De raden van deze gemeenten zullen van de betreffende colleges van b. en w. een voorstel voorgeschoteld krijgen, dat gelijkluidend is aan het Veenendaalse voorstel. Als het voorstel door alle betrokken gemeenten wordt aangenomen en de goedkeuring van gedeputeerde staten hierop wordt verkregen is nier aan een direct voordeel voor de verbruikers van het gas verbonden, n.l. verla ging van de gasprijs. Burgemeester mr. dr. J. Hazenberg was bijzonder voorzichtig met exacte uitlatin gen daaromtrent. Hij was bang voor misverstanden, maar durfde toch wel spreken van een niet onaan zienlijke daling van de gasprijs. En om dan toch tot een meer concrete omlijning te komen: voor het ge voel van burgemeester Hazenberg al wilde hij zich persé niet aan deze uitspraak binden zou het een verlaging van ongeveer 10°/o kunnen zijn. Verdere consequenties van het voorstel zijn: De gemeenten sluiten zich aan bij de N.V. Novegas, die voor de distribuë- ring van het gas zorgt. Een eigen dis tributiebedrijf is daardoor niet nodig. De gemeenten behoeven geen investe ringen te doen voor de ombouw op aardgas en aansluiting van nieuwe woonkernen; de enige investering zal bestaan in het deelnemen als aandeel houder in het kapitaal van de N.V. Voor de gemeente Veenendaal bete kent dit een aankoop van 22 aandelen van 1000 gulden, waarop 20 procent moet worden gestort, een investering dus van 4400, de N.V. Ned. Gasmij te Veenendaal wordt met personeel overgenomen door de N.V. Novegas. De gemeente Veenendaal heeft hierbij nog een voorwaarde gesteld, n.l. dat de gasfabriek aan de Kerkewijk zal verdwij nen. Veenendaal wil de eigendommen en de grond daar overnemen en zal daarte genover industrieterrein tegen kostprijs beschikbaar stellen voor de vestiging van het nieuwe aardgasdistributiebedrijf. Aan het uiteindelijke voorstel, zoals het nu in Veenendaal is aangenomen en in de andere gemeenten nog ter tafel komt is een langdurige studie op het stuk van de gasvoorziening voorafgegaan. De zaak begon te draaien in het najaar van 1960 toen de Ned. Gasmij te Veenen daal aan de raden van de gemeenten in het leveringsgebied om wijziging en ver lenging van de concessie vroeg. De be treffende gemeenten lieten zich uitvoerig en deskundig voorlichten, doch het gehe le rapport werd achterhaald door de vondst van de gasbel bij Slochteren, waardoor de distributie van puur aardgas zonder meer de voorkeur kreeg. Met een eigen regionaal bedrijf van de gemeenten gezamenlijk zou men in de landelijke distribuering van aardgas een te zwakke positie innemen. Men zocht daarom naar aansluiting bij één van de in deze omgeving werkzame regionale or ganen. De keus viel op de N.V. Novegas, welke maatschappij gas inkoopt, transporteert en rechtstreeks aan de verbruiker verkoopt. Aandeelhouders zijn reeds een tiental Ve- luwse gemeenten en de provincie Gelder land. De directie van deze maatschappij is opgedragen aan de N.V. Gamog te Zut- phen, waardoor een combinatie is ont staan van nu reeds 34.000 aansluitingen. Bovendien is reeds overgeschakeld op aardgas. Een gezond bedrijf, waarvan slechts publiekrechtelijke lichamen aan deelhouders mogen zijn, aan welke hoog stens 6 procent dividend mag worden uit- geweerd. De rest van de winst komt uit sluitend ten goede aan de afnemers o.a. door verlaging van de tarieven. Met 22 aandelen wordt de gemeente Veenendaal een belangrijke participant in het bedrijf; volgens het voorstel zullen de andere vijf gemeenten in totaal 17 aandelen kopen. Gedeputeerde Staten van Utrecht, wier mening reeds werd gepeild, nemen een dat de Veenendaalse jeugd waar schijnlijk TOCH de schaatsen kan onderbinden? dat deze pret zal plaats hebben op een weiland tussen Grebbeweg en Groeneveldselaan? dat vele dieren (waakhonden) door hun bazen in de kou worden ge laten? dat een pony, op een weiland aan het spoor, geen last had van de kou? dat deze pony's juist in de frisse lucht moeten verkeren? dat de bewoners van een nieuw huis aan de Zonnebloemstraat wel in de kou zaten? dat hun schoorsteen was verstopt door een gevallen metselsteen? voor betere uurwi 3UN6WANS Si PONTIC QMEGft SÉ H0QF0STR 91*.VEENENDAAL afwijkend standpunt in. Kort gezegd, heeft dit college bezwaar tegen het te ver >buiten het provinciale verband tre den bij deze vormen van samenwerking en aansluiting. Desondanks besloten de zes gemeenten unaniem geen wijziging in hun eenmaal ingenomen standpunt te brengen. Deze mededeling deed burgemeester Hazenberg voor het voorstel in behande ling kwam. Omtrent het tijdstip van ver wezenlijking van de plannen kon spreker geen positieve toezeggingen doen. Wel kon hij zeggen, dat in de andere vijf ge meenten zal worden getracht nog deze maand tot een besluit te komen, terwijl het streven van de N.V. Novegas erop gericht is om zo snel mogelijk tot uit voering van het project te komen. De enige, die nog een bezwaar zag was de heer Joh. v. Hardeveld. De kwaliteit van het gas is naar zijn mening dusdanig, dat de kookpannen en dergelijke sneller Joh. v. Ilardevcld ex P.v.d.A. nog bezwaar versleten zijn, hetgeen de voorzitter niet ontkende* Maar daar stond volgens de laatste tegenover, dat de maatschappij consequent tracht gas te leveren tegen een zo laag mogelijke prijs. De „woningbouwnota", die b. en w. eens per halfjaar uitgeven, was voor mevr H. Buddingh-de Vries Lentsch (VVD) aanlei ding om een enkele opmerking te plaat sen. Zij meende, dat het verkrijgen van nieuwe toewijzingen afhankelijk is van de realisering van vorige toewijzingen. Wat de premiebouw betreft, nu, had zij een aanmerkelijke teruggang in het aan tal toegewezen woningen gezien 1961: 198 woningen, 1962: 86 en 1963: 40. Zij schreef dit toe aan het getreuzel van een bouw maatschappij die in het Schrijverspark „opereert". Mevr. Buddingh-de Vries Lentsch V.V.D. teruggang in woningtoewijzing Over die maatschappij zijn genoeg woorden gevallen, aldus de voorzitter en het nakaarten heeft nu geen zin meer. In het vervolg zal iets dergelijks moeten worden voorkomen. Op 1 januari a.s. zal de heer J. Gaas beek, godsdienstonderwijzer van de Herv. gemeente te Veenendaal, zijn werk neerleggen. Dit besluit heeft de heer Gaasbeek moeten nemen na een ernstige ziekte aan het begin van dit jaar. De heer Gaasbeek heeft de Herv. ge meente van Veenendaal 28 jaar lang gediend. Zijn werk bestond voorname lijk uit catechetisch onderwijs, het af leggen van huisbezoeken, terwijl hij ook het ziekenhuisbezoek deed. De Herv. gemeente zal de heer Gaas beek op 9 januari a.s. een afscheids receptie aanbieden. Uit mededelingen van wethouder R. Koppenberg bleek, dat men de toewij zing voor 1964 aan woningwetwoningen „kwijt kan" in de punt achter het schrij verspark, daar waar Valleistraat en Om leidingskanaal samenkomen. De contin genten 'voor premie- en vrije sectorbouw gaan naar De Engelenburg. Van nagenoeg iedere fractie kwam een woordvoerder in het geweer tegen het voorstel van b. en w. om een stukje grond te kopen tegen wat men noem de een absurde prijs. Een perceeltje, dat niet nader kan worden aangeduid, omdat van het aankoopvoorstel niets uit de stukken bleek. Het geheel is echter ook zonder nadere situatieaanduiding het vermelden waard. Het ging om een minuscuul stukje grond dat de gemeente nodig heeft voor de uit voering van een uitbreidingsplan en meer precies: voor het aanleggen van een weg. Dc eigenaresse vroeg voor het lapje 18 duizend gulden, wat voor de commissie van het grondbedrijf aanleiding was om zich unaniem tegen de transactie te ver zetten. Niettemin stelden b. en w. voor tot aankoop over te gaan. laten aankomen, hetgeen de voorzitter uit voerig uit de doeken deed. De gehele raad stemde tegen, met uit zondering van de drie wethouders die al was met dan maar voor de vorm voor stemden. Ditmaal is de Valleiriks niet ge vonden, na te zijn uitgegeven bq Sigarenmagazijn Stomphorst, Nieuweweg, Ederveen. Indien de nieuw uit te geven riks met het nummer voor a.s. donderdag 12 uu,r op ons kantoor wordt ingeleverd ontvangt men de vinderspremie. LEGER DES HEILS Op vele plaatsen in de grote steden zijn de bekende „Kerstpotten" van het Leger des Heils weer op straat ver schenen. De opbrengst hiervan is be stemd voor Kerstviering met zieken, bejaarden en kinderen. Bovendien wordt telkenjare een bepaalde groep mensen (in 1962 de vuurtorenwachters) verrast. Aangezien het onmogelijk is om in alle plaatsen deze Kerstpotten te plaat sen bestaat ook de mogelijkheid een bedrag over te maken op girorekening 4401 t.n.v. het Leger des Heils te Am sterdam. In onze omgeving zijn geen Kerstpotten aanwezig. Tijdens de feestelijke receptie in „De Korenbeurs" moest het bestuur van de 100 jarige Nieuwewegseschool vele gelukwensen in ontvangst nemen. Oud-burgemeester Bakker en zijn echtgenote complimenteren het bestuur, dat de felicitaties glimlachend aanvaardt. Op de foto: Het schoolbestuur, bestaande uit de heren: (v.l.n.r.) W. van Leeuwen, S. P. J. Maas, W. v. d. Weerd, J. Kroesbergen, P. N. van Galen (voorzitter), A v. d. Bosch, G. v. d. Kraats, P. G. van Ojik en P. van Eden. Geheel rechts het hoofd der school de heer A. Visser. L. R. A. Ester AR. prijsopdrijving Prijsopdrijving, zei de heer L. R. A. Ester (AR); voor 18 duizend gulden is het tracé van de weg te veranderen, mevr. Buddingh; niet meer in dwangpositie la ten brengen, de heer Bastmeijer (CH); kortom, de gehele raad kwam ertegen in opstand. Wethouder C. N. van Kuijk zei, dat de zienswijze van b. en w. overeenstemde met die van de raad en hij had er geen behoefte aan te proberen de raad om te praten. Om juridische redenen moest men het echter op een besluit van de raad Woensdagavond hield het bestuur van de 100-jarige Nieuwewegseschool een receptie in hotel „De Korenbeurs", waarbij een zeer groot aantal personen voor al uit onderwijskritiiJën, het bestuur kwamen complimenteren. De voorzitter, de heer P. N. van Galen, moest vele handen schudden en gelukwensen in ont vangst nemen. Onder degenen die kwamen felici- te bevonden zich o.a. het voltallig col lege van b. en w. en vrijwel alle plaat selijke hoofden van scholen. De plaatse lijke predikanten gaven eveneens acte de presence. Vier Ned. Herv. predikan ten t.w. dr. C. Graafland, ds. A. Wis- gerhof, ds. D. v. d. Berg en ds. P. de Jong brachten het bestuur hun geluk wensen over. Vanwege de Ger. Kerk waren ds. D. van Enk en ds. J. Over- duin aanwezig, terwijl ds. C. Langbroek de Chr. Ger. Gem. vertegenwoordigde. De Inspectie Amersfoort van het Rijkstoezicht op het Onderwijs liet zich vertegenwoordigen door de hoofdin specteur, de heer M. A. C. Lindeman uit Amersfoort. KERSTAVOND Dinsdagavond a.s. wordt in de Chr. Ger. kerk aan de Beatrixstraat een kerstzangavond gehouden, waaraan muzikale medewerking wordt verleend door het zangkoor Chrigeza o.l.v. W. J. Hornsveld uit Ede en de organist van de kerk, Bob van Stempvoort. De Schriftlezing geschiedt door ds. J. Keuning, terwijl ds. C. Langbroek een Kerstmeditatie zal verzorgen. Voor de vijfde maal zullen donderdag 19 december duizenden Veenendalers hun stem mengen in de gezamenlijke en massale Volkskerstzang in de grote garage van N.V. de Haas. Het comité Volkskerstzang is deze dagen druk in de weer met de voorbereidingen. Om nu werkelijk iedereen in de gelegenheid te stellen deze Volkskerstzang mee te maken is een regeling gemaakt voor invaliden en bejaar den zodat die van een zitplaats verzekerd zijn. Voor het eerst worden er dit jaar geen speciale uitnodigingen verzonden, omdat feitelijk iede.reen uitgenodigd wordt. De Volkskerstzang wordt geopend door het lezen van het Kerstevangelie uit Lucas 2. Dit zal geschieden door de burgemeester van Veenendaal, mr. dr. J. Hazenberg, door een maatschappe lijk werkster, een brigadier van politie en een scholiere. De meditatie wordt ditmaal verzorgd door dr. C. Graafland, Ned. Herv. pre dikant te Veenendaal. Organist is de heer B. van Stempvoort. De algehele leiding heeft de heer G. van Zanten. Tien koren zullen de zang ondersteu nen: het Veenendaals Meisjes- en Kna penkoor; Ons Meisjeskoor van de N.H. Groen van Prinstererschool; de Gitaar band van het Leger des Heils van het korps Veenendaal; Blokfluit-ensemble van het muziekinstituut Van Zanten en van de muziekschool Ars Musica; het VeenendaalB Dameskoor; Mannenkoor De Veenzangers; Ritmeester Mannen koor; Kerkkoor Sola Fide en het koor van de Chr. Vrouwenbond. Een aantal solisten zal de Lofzangen van Maria en van Simeon psalmodië rend zingen. Dit is het ten gehore bren gen van de onberijmde tekst op een, wat men zou kunnen noemen „ver hoogde spreektoon". Deze wijze van zingen is al zeer oud en was reeds in gebruik bij de eerste Christengemeen te, die dit had overgenomen uit de Eredienst in de Synagoge. De invaliden en bejaarden, die een zitplaats wensen, kunnen zich hiervoor opgeven vanaf maandag 16 december bij de volgende adressen: Boekhandel Davelaar, Hoofdstraat 41; Boekhandel Kleefsman, Zandstraat 3 en Patrimoni umlaan 22. Tenslotte wijst het comité nog met klem op de te houden collecte. De on kosten van het comité zijn behoorlijk en bedragen meer dan f 1000,Men hoopt dat allen zullen bijdragen om deze onkosten te bestrijden. Ook kunt U eventuele gaven storten op het giro nummer 350546 van de penningmeester van het comité, de heer Th. A. Slijde- rink, Van Hogendorpstraat 18, Veenen daal. Talrijke bloemstukken sierden de bo venzaal van De Korenbeurs, waardoor deze drukbezochte receptie een feeste lijk cachet kreeg. Dinsdagmorgen had op de Nieuweweg een aanrijding plaats tussen een vrachtauto, bestuurd door G.G.V. uit Doorn en een personenauto bestuurd door C. van H. uit Ede. De vracht autobestuurder stopte achter een bakfiets om voorrang te geven aan een naderende autobus. Van H. reed echter door en botste tegen de vracht auto op. Beide voertuigen liepen schade op. Op het rijwielpad aan de Kerkewijk ter hoogte van de Rembrandtlaan sneed de wielrijder J. R. uit Veenen daal zijn plaatsgenote, mej. G. v. d. H. De fietser J. R. kwam daarbij te val len en liep een bloedende hoofdwond op en een verwonding aan zijn neus. Hij moest zich onder behandeling van een bedrijfsarts stellen. Door de politie werd aangehouden mevr. M. R. geb. H., die ervan werd verdacht bij haar buren geld te heb ben weggenomen. Een bedrag van 600,werd vermist. De vrouw heeft een volledige bekentenis afgelegd. Zij verklaarde gedurende de laatste maanden regelmatig geld bij de buren te hebben weggenomen. VEENENDALERS BOEKTEN SUCCES IN IJS WEDSTRIJD Woensdagavond werden te Bodegraven landelijke ijswedstrijden georganiseerd, waaraan o.a. de Veenendalers J. en A. Overeem deelnamen. Zij behaalden op de 50.000 meter een goed resultaat door in dit landelijk gezelschap resp. als zesde en achtste te eindigen. KERSTWIJDINGSAVOND VAN NCVB De afd. Veenendaal van de Ned. Chr. Vrouwenbond houdt op dinsdagavond 17 dec. een Kerstwijdingsavond in gebouw 't Trefpunt aan de Dennenlaan. De kerst liturgie en de meditatie zal worden gele zen door de presidente mevr. I. Bos-Dik- ken, afgewisseld met koor en samenzang. Na de pauze zal de heer E. de Kuiper uit Zeist een aantal dia's vertonen en deze nader toelichten. Per 1 januari a.s. zal de R.K. Wil- librordusschool aan de Nieuweweg worden opgeheven. De 36 leerlin gen zullen worden overgeheveld naar de Salvatorschool aan de Patrimoniumlaan. De reden van de opheffing is het gering aantal leerlingen, waarvan in de naaste toekomst nog 7 de school zouden verlaten. Het hoofd der school, de heer H. A.M. Haggenburg, heeft intussen een betrek king aanvaard aan de H. Hartschool te Arnhem. De heer Haggenburg, die voor de KVP zitting heeft in de Veenendaal se gemeenteraad, zal echter voorlopig in Veenendaal blijven wonen, zodat er dus geen vakature in de raad ontstaat. Er is sprake geweest van de bouw van een nieuwe R.K. school in de nieu we wijken, de Schrijverswijk of de En gelenburg, maar dit is momenteel nog niet te verwezenlijken. De Salvatorschool, die dus een uit breiding ondergaat, zal er een zesde leerkracht bij krijgen. De Willibrordusschool werd in 1930 gesticht. Van het begin tot 1959 was de heer Van Soest als hoofd dezer school werkzaam. De heer Van Soest over leed in 1959 en werd opgevolgd door de heer Haggenburg. De heer Philips is reeds vanaf 1937 onderwijzer en zal nu met de kinderen meegaan naar de Sal vatorschool. In de oorlogstijd was de school inge richt voor het onderbrengen van eva- cué's en zieken. Na de bevrijding werd de school provisorisch opgeknapt, maar in 1959-'60 volgde een volledige moder nisering van het interieur. Het gebouw zal in de toekomst dienen voor het R.K. Jeugdwerk. Er was woensdagavond in de Ned. Herv. kerk niet veel belangstelling voor de kerstwijdingsdienst georganiseerd door het Ned. Bijbelgenootschap afd. Eist. De op?;et van het geheel wa3, 'zoals ds. Stekelenburg het kernachtig uitdrukte: De mensen even stil te laten staan in de dagelijkse maalstroom om ze alvast iets van Kerstmis te laten proeven De hoofdschotel van het programma was de kerstcantate „Osanna in Excelsis" van J. Nouta. De uitvoerenden waren het koor Eben Haëzer, J. v. Voorthuizen tenor, Mevr. Linde sopraan en Leo van Stempvoort or gel. Daaromheen was voldoende gelegen heid tot samenzang en een meditatie door ds. Stekelenburg. Het geheel stond onder leiding van de koordirigent L. P. v. Voorthuizen. KERSTWIJDINGSSAMENKOMST NED. CHR. VROUWENBOND Dinsdagavond 17 dec. om 7.45 uur houdt de afd. Eist (Utr.) van de „Ned. Christen Vrouwenbond" een Kerstwij- dingssamenkomst in gebouw „Pniël". Ongetwijfeld zal het op deze avond weer niet aan belangstelling ontbreken. ER ZIT MUZIEK IN De aktie „Er zit muziek in" ten bate van de muziekvereniging „Crescendo" heeft een goed verloop. De organisa toren horen overal positieve geluiden en de ophaaldienst van oud papier doet glimlachend haar werk. Volgende week gaan een aantal collectanten de straat op, om de bevolking via een lijstcollecte in de gelegenheid te stellen nog meer steun aan „Crescendo" te geven. Jaren geleden, omstreeks 1946, toen Eist nog een kleine gesloten gemeen schap was, had elke buurt in Eist zijn buurtvereniging. De bewoners die van éénzelfde buurtvereniging lid waren, organiseerden feesten, versierden de straten enz. In de loop der jaren ver slapten de vele contacten en werden de verenigingen opgeheven. Eén van die verenigingen, de buurt vereniging Franseweg is blijven be staan. Ook haar activiteiten zijn danig ingekrompen, alleen omstreeks de Sin terklaastijd wordt de vereniging weer razend actief. Zo ook afgelopen dinsdagavond toen in zaal Sportlust op uitbundige wijze de verjaardag van St. Nicolaas gevierd werd. Traditiegetrouw was ook nu de Goedheiligman naar Eist gekomen om zich te laten toezingen en om pakjes uit te delen. Na zijn vertrek kwamen de grote mensen weer aan hun trekken; voor hen traden op de goochelaar Bos- sini, conferencier Bert van Schaik en het humoristisch duo „The Grazy's". Aan het einde van de avond was er nog een bal met medewerking van „The Red White and Blue Stars" uit Eist. Op dinsdagavond 17 dec. en woens dagavond 18 dec. ontvangt de Elsterse pottenbakker, de heer T. van Spanje, de leden en introducé's van de „Cult. Nat. Hist. Ver. Zuid-Oost-Utrecht". Het ligt in de bedoeling na een in leidend praatje van de heer Pezarro, nader kennis te maken met de heer Van Spanje en zijn boeiende vak. Omdat op een grote schare belang stellenden gerekend wordt, zijn er twee avonden gepland. De belangstellenden wiens achternamen met de letters A t/m K beginnen, zijn de eerste avond welkom en de personen met de begin letters L t/m Z van hun achternaam gaan de tweede avond op bezoek. PAPIERACTIE ONS GENOEGEN Zaterdagmiddag a.s. gaan leden van de muziekvereniging „Ons Genoegen" weer rond om oud papier op te halen, waarvan de opbrengst dient voor o.a. het instrumentenfonds. Men wordt ver zocht het papier klaar te zetten, zodat dit zo weggehaald kan worden. Wel wordt aangeraden dit niet te vroeg ge reed te zetten. RATTENBESTRIJDING Deze week is er weer een begin ge maakt met de jaarlijkse bestrijdings- actie van de bruine rat. Zoals gebruike lijk zijn tijdens de actieperiode gratis bestrijdingsmiddelen ten gemeentehuize verkrijgbaar, tot 1 januari a.s. Er zijn verschillende middelen be schikbaar. In de eerste plaats koekjes die een scilla extract bevatten. Deze blokjes zijn vrij ongevaarlijk voor men sen en andere huisdieren. Alleen knaag dieren dus ook konijnen sterven onher roepelijk aan dit vergift. Een de laatste tijd meer in de belang stelling komend middel is het zg. cuma rine. Dit poeder is zeer giftig. Bij het uitstrooien moet dan ook grote voor zichtigheid betracht worden. Het ge bruik van dit middel geeft echter veel betere resultaten. Bij ernstiger gevallen van rattenlast kan het uitleggen door personeel van de gemeente gebeuren. Het verdient wel aanbeveling de be strijding regelmatig te herhalen, daar anders de ratten weer terugkomen. JACHT ACHTER DE MEUTE Zaterdagmiddag a.s. zal het festijn van paarden en honden te Amerongen weer plaats vinden. In de uiterwaarden nabij het kasteel zal weer een jacht achter de meute gehouden worden, ten minste, als de weersomstandigheden dit toelaten. De leiding is weer in han den van de jagermeester, de heer Mod derman. Men start vanuit de Laan om twee uur. KOMT ALLEN TEZAMEN De Christen Vrouwenbond afd. Ame rongen houdt op woensdag 18 dec. de Kerstfeestviering in het zaaltje achter de Ger. Kerk. Het bestuur wekt de leden op dit Kerstfeest te bezoeken en verzoekt de leden om het fruit voor de zieken mede te brengen, alsmede een kaars voor de verlichting op het Kerst feest. AMERONGSE POLITIE AT WILD In verband met de verjaardag van de Sint hielden de politiemannen uit Ame rongen en Rhenen "met de reservisten een schietwedstrijd. Er werd met revol vers geschoten. Door de burgemeester van Rhenen waren een aantal stuks wild beschikbaar gesteld. Voor degenen die niet zo gelukkig" waren wild te be machtigen was er een speculaaspop. VEENENDAAL: vrijdag 13 dec. bijeenkomst oud-leerlingen, 100- jarige Nieuwewegseschool, geb. Eltheo, vertoning v. beeldstrips. Aanvang 8 uur. Vrijdag 13 dec. verg. CBTB afd. Veenendaal in hotel De Koren beurs. De heer A. v. 't Voort vertelt over reis naar Canada. Zaterdag 14 dec. dansavond in NVV-geb., Tuinstr. door „Jonge Strijd" aanvang 7.30 uur. Maandag 16 dec. bijeenkomst oud-leerlingen Nieuwewegse school in Eltheto, uit tijd van de heer Visser. Aanvang 8 uur. Dinsdag 17 dec. Kerstwijdings avond NCVB in Trefpunt, 7.30 u. Dinsdag 17 dec. Zangavond in Chr. Ger. Kerk, Beatrixstr., m.m.v. zangkoor Chrigeza'. RHENEN: vrijdag 13 dec. feest avond wandelver. De Vrolijke Jantjes, n.a.v. 15-jarig bestaan in Eigen Gebouw, aanv. 7.30 uur. Zaterdag 14 dec. v.m. 10 uur opening nieuwe clubhuis van Politiehondendressuurver. „Succes" in Leemkuil. Zondag 15 dec. Jeugddienst in Cunerakerk, aanv. 6.30 uur. Woensdag 18 dec. Begrotings vergadering gemeenteraad. AMERONGEN: vrijdag 13 dec. Nutsavond in Clubhuis. Films over aardgas en aardolie, aanv. 8 uur. Zaterdag 14 dec. Viering 25-jarig bestaan Sportver. Amerongen in het Clubhuis, 's Middags voor jeugdleden. Aanv. 's avonds 8 u. Zaterdag 14 dec. Ruilbeurs in zaaltje achter „Lievendaal" van 2.30 tot 4.30 uur. Maandag 16 dec. Kerstuitvoering Chr. Gem. koor „Asaf" in St. Andrieskerk om 8 uur. Woensdag 18 dec. Kerstfeest viering NCVB in zaal Ger. kerk 7.30 uur. ELST: dinsdag 17 dec. 7.45 uur Kerstwijding NCVB afd. Eist in geb. Pniël. 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1