Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Toekomstig winkelcircuit in kader van uitbreidingsplannen Voor de KANTONRECHTER Centrum winkeliers in Veenendaal geenqueteerd n*a*v*: Zilveren feest bij sportvereniging Amerongen Agenda Gebaseerd op verdubbeling bevolking rond 1980 Maquette Bezwaren van Ged. Staten tegen gas- combinatie Noord Veluwe subtiel ELST EDERVEEN 37c JAARGANG WQENSDAG 18 DECEMBER 1963 Nr. 100 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhencn Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpcnzeel Groei Prognoses Parkeerprobleem Peiling „Wc staan niet te trappelen om de eer" zegt Utrechts gasbedrijf /lironüinff Utrecht, Amersfoort, Zeist, Culemborg, Zuid-Oosthoek van groot belang arpliek Afwachten MULDER Bedaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktle: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzcn op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent HET gemeentebestuur van Veenendaal wendde zich enige maanden geleden tot het Economisch Tech nologisch Instituut voor Utrecht met het verzoek een rapport op te stellen over de toekomstige winkelbehoefte in Veenendaal in het kader van de stedebouwkundige uitbreidingsplannen. Het E.T.I. zond hierna aan de winkeliers in het centrum een enquêteformulier, dat acht vragen bevatte, teneinde een juist inzicht in de situatie te verkrijgen. Naar aanleiding van deze enquètering had het E.T.I. in samenwerking met de winkeliersvereniging „Handel en Nijverheid" dinsdagavond een verga dering belegd in Hotel De Korenbeurs om zich nader te bezinnen op de toekomstplannen en de winkel- behoefte die zich bij een grote bevolkingsaanwas zal openbaren. Waarom alleen de winkeliers uit het centrum bijeen waren bleek overduidelijk na beschouwing van een maquette, voor in de zaal geplaatst, waarop de stede- bouwkundige Ir. van Embden in een schaal van 1 op 1000 de verschillende uit breidingsplannen had weergegeven. Die uitbreidingsplannen omvatten grotendeels het gebied ten oosten van de Hoofdstraat met de parallel lopende Tuinstraat als mede de nieuwe wijken Schrijverspark en Engelenburg. De maquette toonde een projecte ring van verschillende parkeer plaatsen voor een totaal van 750 auto's, die de benauwende parkeer situatie in de Hoofdstraat zouden moeten ontlasten. Deze parkeer- gelegenheden werden gespreid en zelfs over de Grift gepland, juist bij de plaats waar het nieuwe zwembad/annex sporthal zal ver rijzen. Ook zullen een tweetal doorbraken tot stand komen. De plannen omvatten een verbreding van de J. G. Sandbrinkstraat als toegangsweg tn* de nieuwe wijken alsook een passage naar de Tuinstraat, die midden in de Hoofdstraat werd gepland. Een brug over de Grift zal de wijk En gelenburg ontsluiten. Overigens betekent deze maquette slechts een schetsplan waarlangs het gemeentebe stuur in nauwe samenwerking met de planologen werkt De plaats van het nieuwe raadhuis en een nieuw postkan toor kunnen echter wel als definitief wor den beschouwd. De voorzitter van „Handel en Nijver heid", de heer Ant. de Ruiter, zette uit een dat het gemeentebestuur een inzicht wil verkrijgen over de winkelbehoefte in de toekomst. Veenendaal groeit en de verwachting is dat deze groei zal doorzet ten, reden waarom de winkeliers uit het centrum thans bijeen waren want de groei van morgen moet nu al worden onder kend en bestudeerd. De heer de Ruiter drong aan de enquête van het E.T.I. te willen steunen in het algemeen belang en gaf daarna het woord aan burgemeester Mr. Dr. J. Hazenberg. De burgemeester verklaarde dat het thans ging over de toekomst van Veenen daal en haar bevolking. De bestaande be bouwing moet worden opgevangen in een regulair plan en wij willen op dit mo ment speciaal de behoeften afmeten, die in de toekomst zullen ontstaan. Uitbrei dingsplannen zijn feitelijk prognoses en zo'n plan is een schatting. Dat plan staat niet definitief vast, maar blijft in bewe ging. Vele planologen werken met het jaar 1980 als basis van uitgang. Plaatselijk wordt gedacht aan een verdubbeling van het aantal inwoners in dat jaar. „Dan zal de woningcontingentering overigens wel een ander tempo moeten vertonen", zo merkte de burgemeester ironisch op. De vraag is: Hoeveel kerken, hoeveel scholen, gymnastieklokalen en andere gebouwen van openbaar nut zullen er moeten verrijzen? Hoe zal het vraagstuk van het verkeer worden geregeld? En actueel is op deze avond de vraag: Hoeveel winkels zijn no dig bij zo'n grote aanwas van de bevol king zo vroeg de burgemeester. Te wei nig winkels zou verkeerd zijn, want dan gaat de bevolking zich misschien elders oriënteren. Teveel winkels zou de zaak overtrekken. Ook moet worden gerekend met de plaats, die Veenendaal de laatste tientallen jaren inneemt als koopcentrum van de streek. Sprekend tot de winkeliers vroeg de burgemeester zich af hoe het centrum moet worden meegetrokken in de ontwik keling. Deskundigen zijn van mening dat het centrum niet mag worden „vermoord" Dat kan door teveel winkels te plannen, waardoor de trek uit het koopcentrum wordt gehaald. Primair is volgens de burgemeester om zo veel mogelijk ruimte te scheppen voor parkerende auto's. Hel parkeerprobleem noemde de burgemeester zeer urgent. Als men niet zal zorgen voor parkeerruimte hoe krankzinnig duur dat ook moge zijn als men dit parkeerprobleem ver onachtzaamd, zal dit de doodsteek zijn voor een koopcentrum als Veenendaal. Het aantal auto's neemt steeds toe en zal sneller toenemen. Niet alleen de binnenkant van het zakendoen is belangrijk, maar evenzeer de bui tenkant, waarmee het parkeren van de auto van een cliënt nauw sa menhangt, aldus burgem. Hazen berg. De onderdelen van de plannen zijn niet belangrijk, men moet mikken op een goed gemiddelde van een verantwoorde planning en daarom steunt het gemeente bestuur de enquête van het E.T.I. zo be sloot de burgemeester zijn uiteenzetting. Namens het E.T.I. sprak de heer Boozaat, die erop wees dat het instituut zeer wel op de hoogte is van de landelijke cijfers omtrent behoeften en bestedingen van de bevolking. Het doel van de enquête is een juist beeld te verkrijgen van de situ atie in Veenendaal. Het zou gemakkelijk zijn te stellen dat bij een verdubbeling van de bevolking simpelweg een verdub beling van het aantal winkels wenselijk is. Ook en vooral rekening houdend met de regionale funktie die Veenendaal ver vult als streekcentrum is het noodzakelijk dat wij om een juist inzicht te krijgen met een aantal gegevens op de hoogte zijn. Reden waarom de heer Boozaat de middenstanders verzocht hun enquêtefor mulier volledig en nauwkeurig in te vul len. Door een aantal aanwezigen werden n.a.v. het besprokene, vragen gesteld, die door burgemeester Hazenberg tot tevre denheid werden beantwoord. In verband met de a.s. feest dagen zullen de verschynings- data van ons blad worden ge wijzigd. Op vrijdag 20 december komt „De Vallei" met een nor maal vrijdagnummer uit. Het speciale Kerstnummer zal op dinsdag 24 december verschijnen terwijl op 27 december ons blad niet verschijnt. Op dinsdag 31 december zal „De Vallei" uitko men met het Oudjaarsnummer. Wjj verzoeken onze adverteer ders en correspondenten hun co- pie hiervoo,r zo vroeg mogelijk in te zenden. TOEZEGGING VAN BEROEP OP DS. TUKKER Door de centrale kerkeraad van de Ned. Herv. Kerk werd, ter vervulling van de zesde predikantsplaats, een toe zegging van beroep uitgebracht op ds. W. L. Tukker, Ned. Herv. predikant te Katwijk aan Zee. Zoals bekend maakt het college van Ged. St&ten van Utrecht be zwaren tegen de aansluiting van de gemeenten Veenendaal, Rhenen, Amerongen, Lecrsum, Woudenberg en Scherpcnzeel bij de N.V. Maat schappij tot gasvoorziening Noord-Veluwe, kotweg Novegas. Ged. Staten wensen een regionale opbouw binnen de provincie, waarbij de Zuid-Oosthoek eigenlijk dient te worden ingevoegd. Af thans reeds aan 7 hoofdplaatsen t.w. O Woerden, Soest en Baarn en waarom zou Een voorlichtingsambtenaar ter provin- de Zuid-Oosthoek van onze provincie nu ciale griffie, die wij hierover benaderden, haar heil op de Veluwe gaan zoeken, zo vond de bezwaren van G.S. logisch. In de zei de woordvoerder. We leveren z.g. provincie Utrecht verzorgt de Gasbedrijf- „Gekraakt gas" waarbij het aantal calo- centrale Nederland de levering. Teneinde riën van 8000 op 4000 wordt gebracht. Wij Voor de 5e maal zal thans de ge zamenlijke volkskerstzang gehou den worden in de garage De Haas. Zeker niet minder dan in voor gaande jaren is het organisatie comité er in geslaagd de mede werking van veel zijden te ver krijgen voor een breed opgezet doch tevens zeer „belijnd" pro gramma. Gaarne wek ik een ieder op aan de samenkomst op donderdag avond a.s. deel te nemen. 16 december 1963, J. Hazenberg KERSTFEESTVIERING VAN CPB. De afdeling Veenendaal van de christe lijke plattelandsvrouwen en meisjesbond houdt op donderdag 19 dec. een kerst feestviering in hotel „De Korenbeurs". Een zangkoortje, samengesteld uit de leden zal enkele Kerstliederen zingen uit de Kerstliturgie van de C.P.B. Het Kerst verhaal zal worden verteld door mevr. H. Klem-van Ginkel. De oude gasfabriek aan de Kcrkewyk, die bin nenkort uit het dorps beeld zal verdwijnen. De nieuwe gasfabriek zal op een geheel an der punt, namelijk op het industrieterrein ver rijzen. WIE IS DE MOOISTE? Op vrijdag 20 en zaterdag 21 dec. houdt de postduivenver. „De Instuif" voor de derde keer in haar bestaan een grote postduivententoonstelling in de zaal van Sportlust. Er wordt een inzending ver wacht van ongeveer 200 duiven, die door landskeurmeesters, meest uit Nijmegen afkomstig, op hun kwaliteiten zullen wor den getest. BOTSING BIJ DE DEFENSIEWEG Zaterdagmiddag kwamen op de Veenen- daalseweg, nabij de Defensieweg twee auto's met elkaar in botsing. De automobi liste, mevr. R. uit Leersum, wilde een voor haar rijdende auto, bestuurd door de heer V. uit Amerongen, inhalen, juist op het moment dat laatstgenoemde bezig was de Defensieweg op te rijden De auto van mevr. R. werd zwaar beschadigd en moest worden weggesleept. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor thans regionaal tot een goede afronding van het gebied binnen de provincie te ko men dient volgens G.S. de levering via bovengenoemde centrale de voorkeur te hebben. Nadrukkelijk stelde deze zegsman van de prov. griffie dat G.S. alleen een voorkeur uitspraken vóór de regionale Utrechtse levering, maar géén definitieve uitspraak in deze richting heeft gedaan. De bezwaren die wij hebben tegen de aansluiting op het Veluwse net zijn slechts subtiel. In januari zullen de uitvoerige raadsbesluiten van de betrokken vijf ge meenten door G.S. nader worden bestu deerd. Dat wil niet zeggen dat de goed keuring persé zal worden onthouden. De gasbedrijfscentrale te Utrecht ver klaarde desgevraagd dat voor een beter werkschema een aansluiting van de Zuid- Oosthoek op dit regionale bedrijf binnen de prvoinciegrenzen uiterst belangrijk is. De gasbedrijfcentrale Nederland levert Zo nadert de automobilist, komende uit zuidelijke richting Veenendaals winkel centrum. De nieuw geprojecteerde uit breidingsplannen zullen voldoende par keerruimte scheppen (voor 750 auto's) om de huidige situatie in het centrum te ont lasten. Twee doorbraken aan de rechter zijde, w.o. een voetgangerspassage, zullen de bezoekers van het centrum naar de parkeerplaatsen en de nieuwe woonwijken leiden. VANAVOND KERSTWIJDING VOOR DE BEJAARDEN Het Ontspanningscentrum Bejaarden OCB heeft alle Veencndaalse bejaarden uitgenodigd ter bijwoning van een Kerst- wjjdingsavond die vanavond (woensdag avond) in gebouw Eltheto zal worden ge houden. Medewerking aan deze Kerst wijding verlenen: Het mannenkoor „De Vcenzangers" o.l.v. de heer G. van Zan ten: Mej. Cobi Diepeveen, sopraan, terwijl de cerw. heer J. M. Meyer zal mediteren over „Een blijde boodschap voor de zacht- moedigen". Er gaat voor de bejaarden een speciale bus lopen, zodat de oudjes niet bij koude, mist of gladheid behoeven te gaan lopen. De route van de bus is als volgt: Parallel weg, hoek Kerkewijk om 6.40; Parallelweg overweg Brinkersteeg 6.43; Boslaanplein 6.46; Bergweg, hoek Kerkewijk 6.50; Slo- temaker de Bruineplein, postkantoor 6.53; Adr. van Ostadelaan, hoek Rembrandt- park 6.56; Patrimoniumlaan hoek Sav. Lohmanstraat 7.00 uur; Gebouw Eiken laan 7.05; Eltheto 7.07; Achterkerkstraat hoek Kostverloren 7.10; Zandstraat, hoek Gortstraat 7.12; Munnikenweg, Luxor 7.15; Nieuweweg, hoek Holleweg 7.18; Prins Bernhardlaan, hoek Buurtlaan 7.20; Prins Bernhardlaan hoek Mulderslaan.7.23; Pr. Bernhardlaan voor N.V. Hollandia 7.25; Eltheto 7.30 uur. Enige weken geleden vond de officiële herdenking plaats van het 25-jarig bestaan van de sportvereniging Amerongen. Zaterdag werd deze gebeurtenis in meer in tieme kring voor de leden nog eens feestelijk herdacht, 's Middags werd begonnen met een bijeenkomst in het Clubhuis van een 150-tal jeugdleden van de vereniging. Na een kort openingswoord van voorzitter H. van Rliee, volgde een vlot program ma, gebracht door Henk Bosnia uit Amersfoort. Uitbundig plezier had de jeugd om zijn creatie Clown Piper, zoals hij zei een broer van Pipo. Ook het snelfeke- m nen ging deze clown goed af. Zijn ze grollen brachten de kinderen in een homerisch gelach. Ook Van A., expediteur te Woudenberg, stond vrijdag voor het Wagenings kan tongerecht voor de balie omdat hij een van zijn werknemers met een melk tankauto had laten rijden, waarvan de stuurinrichting ondeugdelijk en de tank niet onwrikbaar bevestigd was. Ik wist, dat de fusépennen ver nieuwd moesten worden en ik had daar over al een afspraak met de garage ge maakt. 't Was heus niet zo erg, dat er met die wagen niet meer veilig gereden kon worden, zei Van A„ verontwaar digd. Van die tank was zo hier en daar wel een lasje gescheurd, maar ook dat leverde geen gevaar op. Weet u eigenlijk wel wat voor straflijst u al hebt? vroeg rechter v. d. Brand, terwijl hij in het lijvige dossier bladerde. Sinds 1956 hebt u niet minder dan 38 overtredingen op uw naam staan. Een groot aantal overtredingen op de wet autovervoer goederen, op de rijtijdenwet en het rijtijdenbesluit, ver schillende artikelen van de wegenver keerswet en het wegenverkeersregle ment, etc. etc. U bent kennelijk iemand, die lak heeft aan wettelijke voorschrif ten, maar er komt een keer een einde aan het geduld van de justitie. Ik heb m'n materiaal in ieder ge val altijd prima in orde, betoogde ver dachte. Behalve deze keer dan toch, re pliceerde de rechter. Er wordt goed het oog op gehou den. maar er kan natuurlijk wel eens wat aan de aandacht ontsnappen, vond Van A. 't Was een ondeugdelijke auto, oordeelde de officier, mr. Leusink, en ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als de tank er afge vallen was. Bedenk wel, dat u voor misdrijf voor de rechtbank had moeten verschijnen wanneet in een dergelijk geval iemand letsel had opgelopen. Ge lukkig is het nu nog tijdig ontdekt. Eis 1000,voor ondeugdelijke stuur inrichting en 250,of 25 dagen voor de gebrekkige bevestiging van de tank. Ik weet zeker, dat de wagen geen gevaar op de weg opleverde, hield ver dachte koppig vol. De gebreken zijn integendeel zeer ernstig, weersprak rechter v. d. Brand en mede gezien de lange lijst voor gaande processen-verbaal veroordeel ik u tot twee maal twee weken hcchtenis- straf. Bij verstek werd K., rijwielhersteller te Oosterbeek, vrijdag voor het Wagenings kantongerecht veroordeeld tot 500,of 30 dagen. K. had op verzoek van een minderjarige jongen een andere carbura tor in diens brommer gezet. De bromfiets was door die wijziging een motorrijwiel geworden, waarvoor een rijbewijs en ken teken nodig waren. Tot nu toe werden in dergelijke geval len alleen de bromfietsrijders gerechte lijk vervolgd. Met deze principiële zaak is aan die toestand echter een einde ge komen. Voortaan wordt ook tegen de rijwielherstellers, die de verandering aan brengen, proces-verbaal opgemaakt. Aan K. was ten laste gelegd, dat hij door het verschaffen van het middel op zettelijk de overtreding van de minder jarige jongen had uitgelokt. De officier, mr. Pfeil, eiste een boete van 250,—. Rechter v. d. Brand ver dubbelde in zijn vonnis deze straf. De 21-jarige student A. uit Wagenin- gen maakte vrijdag geen vergeefse gang naar het kantongerecht in zijn woon plaats. Hij moest terecht staan omdat hij op de Stationsweg te Ede te hard gereden had, maar door een fout van het parket van de officier van justitie kwam hij er met vrijspraak af. In verdachtes dagvaarding was 4-wielig in plaats van 2-wielig motorrijtuig inge vuld en op het afschrift voor de kanton rechter was zelfs helemaal weggelaten met wat voor soort motorvoertuig A. ge reden had. De offitier achtte daarom het bewijs niet geleverd en vroeg vrijspraak. De rechter ging ermee akkoord. (Zie verder pag. 2) De heer Van Ree, voorzitter van sport vereniging Amerongen, kreeg van zijn vereniging een schommelstoel aange boden t.g.v. zijn 25-jarige jubileum. Op de foto: de heer Van Ree probeert zijn schommelstoel. Klaassen en Katrijn waren aanwezig met een avontuur dat er zijn mocht. Na de pauze, waarin de traditionele traktatie niet was vergeten, kwam, hoe wel wat laat, Sint Nicolaas de zaal bin nen. Niet alleen de vereniging jubileer de, maar ook de voorzitter, de heer Van VOORAL ZATERDAG GROTE DRUKTE OP IJSBAAN Na enkele dagen geslot ente zijn ge weest vanwege het stukrijden op dinsdag avond was de ijsbaan in de Fliert te Ederveen zaterdagmiddag weer geopend en direct trokken drommen jongelui, ge wapend met hun Noren of Friezen in de richting van de baan. Honderden zwier den onder de tonen van vrolijke muziek over de ijsvlakte. De schaatsminnenden waren uit de gehele streek naar Ederveen gestroomd o.a. uit Veenendaal, Ede Bar- neveld, Scherpenzeel en andere plaatsen. Zondag was de baan gesloten en ont dekten we talrijke schaatsers(sters) die op het Spinnemeer een baantje trokken. kunnen Veenendaal en ook de andere ge meenten helpen tegen dezelfde prijs als Novegas. Onze lijn Is reeds doorgetrokken tot aan Doorn, dat door de Gasvoorziening Zeist en Omstreken wordt voorzien. Hoe logisch zou het nu zijn de lijn tot Amerongen, Rhenen en Veenendaal door te trekken, aldus werd verklaard. Wij zijn bovendien een publiekrechtelijk lichaam en Novegas is een particuliere onderne ming, een naamloze vennootschap. Elke mogelijkheid en elke prijs die Novegas biedt en vraagt kunnen wij ook realiseren. Wil men puur aardgas cp korte termijn, dan kan de centrale ook Veenendaal en omliggende gemeenten op korte termijn hieraan helpen. Wil Veenendaal direct gaan ombouwen op aardgas, dan staan wij gereed die plannen uit te werken „Overigens staan wij niet te trappelen om de eer" maar ge zien de logica van een opbouw binnen de provincie Utrecht, nemen wij het standpunt in dat je niet in Harderwijk hoeft te halen wat de eigen provincie biedt, zo besloot de vertegenwoordiger van de Gasbedrijfcentrale Nederland ons vraaggesprek. De heer Strubbe, directeur van de Vee- nendaalse gasfabriek, gaf het advies: wacht de loop der dingen rustig af. De gasfabriek wordt verkocht en het is on ze taak de fabriek te laten draaien tot de verkoop achter de rug is. Wat de nieuwe eigenaren doen is mij niet bekend en evenmin de prijs van het nieuwe aard gas. Wij wachten de ontwikkelingen maar af, zo zegt de heer Strubbe. VEENENDAAL: woensdag 18 de cember: Kerstwijding voor de Veenendaalse bejaarden in ge bouw Eltheto, onder auspiciën van het O.C.B. Medewerking verlenen: Mannenkoor De Veenzangers; Cobi Diepeveen, sopraan en eerw. heer. J. M. Meyer, meditatie. Aanvang 7.30 uur. Donderdag 19 dec. Grote Volks kerstzang in garage De Haas N.V. aan de Kerkewijk. Het Kerstevangelie wordt gelezen door burg. mr. dr. J. Hazen berg en drie andere personen. Kerstmeditatie door dr. C. Graafland, Ned. Herv. predi kant. Voorts zullen tien zang koren de massale zang onder steunen. Het geheel staat onder leiding van de heer Gijsbert van Zanten. Aanvang 8 uur. Donderdag 19 dec. Kerstfeest viering van afd. Veenendaal Chr. Plattelandsvrouwen en meisjes in De Korenbeurs. Aanvang half acht. DE KLOMP: woensdag 18 dec.: Gecombineerde vergadering in hotel Hupkes van C.B.T.B. en Geld. Mij van Landbouw. Aan vang 7.30 uur. SCHERPENZEEL: woensdag 18 dec. 18.30 uur openbare ver gadering gemeenteraad. Vast stelling gemeentebegroting 1964. Donderdag 19 dec.: Filalethus: Kerstfeestviering Ned. Chr. Vrouwenbond, 7.30 uur. 1922-1962 Assurantiekantoor Elg. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoran, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1