Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken IN EEN ..WITTE.. WERELD HAAST-HEBBEN ZIJ ZINGEN KERSTLIEDEREN TERWIJL GEWEREN OP HEN GERICHT ZIJN... Sfeer in Rust- en Ziekenhuizen ademt Kerstgebeuren Kerstbeleven In de zwaarst bewaakte gevangenis ter wereld 37e JAARGANG Nr. 102 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhencn Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel „En zij kwamen met haast, en vondenhet Kindeke, liggende in de kribbe" Mensen als levende „schietschijven" Redaktlo en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaa! Tel. 0 8385-2022 (2 lQnen) - Giro 563427 Redaktle: W- F. ter Hoeven - Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bü de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschyniiyj VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent KERSTFEEST De Kerstkaarsen zijn ontstoken. Vanuit het jagend tempo van alledag trekt ieder zich terug in de intieme gezinssfeer. In deze beslotenheid wordt het blijde Kerstgebeuren herdacht. Aloude Kerstliederen klinken op onder fraai opge tuigde Kerstbomen, kortom, de komende Kerstdagen dragen een' intiem, feestelijk karakter, waarbij ieder op zijn wijze de geboorte van het Kind van Bethlehem tot zich laat doordringen. In verband met de naderende Kerstdagen hebben ivij de verpleegden opgezocht in rust- en ziekenhuizen, niet in het minst zijn onze gedachten uitgegaan naar hen, die thuis aan hun ziekbed zijn gekluisterd. De sfeer in die inrichtingen ademt nu al het naderende Kerstgebeuren. Zangkoren brachten al Kerstliederen ten gehore. Kersttakken of hulst is aangebracht boven de bedden. Alles is in gereedheid gebracht om Kerstfeest 1963 ook voor de verpleegden tot een echte Kerstbelevenis te maken. Ook een jongere patient uit dit Vee- nendaalse ziekenhuis, de 17-jarige Henk Diepeveen, vond het (en prachtig Kerst feest. De zusters zongen mooi, de dokters begeleidden de zang gevoelvol. Hoewel Henk uiteraard de Kerstdagen liever in huiselijke kring zou vieren, ziet hij deze dagen toch met vreugde tegemoet, omdat ze er hier veel aandacht aan schenken volgens Henk. De Volkskerstzang uit de ga rage kwam prachtig door vond Henk. Het zullen best „fijne" dagen worden, ook hier in het Julianaziekenhuis aldus deze jongeman. OUDJES WERDEN VERRAST In het Rusthuis in Rhenen waren de bejaarden en hun verzorgsters zater dagmiddag in de conversatiezaal bijeen om daar te worden verrast door twee vrouwelijke officieren van het Leger des Heils, die hen een - praktisch ontil bare - fruitmand kwamen aanbieden en aan de zusters eveneens een Kerst geschenk overhandigden. Kapiteine D. C. J. Mekke uit Vee nendaal overhandigde de grote fruitmand aan Rhenens oudste, Opoe Bijkerk, met enkele hartelijke woorden, wijzende op de grote waarde die de geboorte van Chris tus voor ons leven heeft. Hij werd arm opdat wij rijk zouden zijn, zo sprak de kapiteine. Zr. v. d. Made, staande tussen haar oudjes, nam de gaven glimlachend over en zorgde voor de verdelmg. De Rhe- nense kleuters zorgden ervoor dat er genoeg kaarsen waren voor de Kerst boom die verlicht moet worden. Dins dagmiddag zullen die kaarsen, wanneer de Kerstliederen klinken, worden ont stoken. Volgens de heer Hendrik Boonzaayer (83), die vorig jaar het Kerstfeest mee maakte, was dat een feestelijk gebeu ren. Men veelt de binding met elkaar als men gemeenschappelijk Kerstfeest viert De kerkdienst, 's avonds voor de kerst is altijd vol toewijding en bezieling, aldus de heer Boonzaayer die al 50 jaar in Rhenen woont en afkomstig is uit Vee nendaal. Zusters zongen In het Julianaziekenhuis te Veenen daal werd reeds vrijdagavond het Kerst feest in intieme kring gevierd en vol gens de patiënte mevr. van Amerongen (70), was dit wel zeer indrukwekkend. De zusters zongen de kerstliederen, terwijl enkele doktoren zorgden voor de muzika le omlijsting op orgel, fluit en viool. Mevr. Van Amerongen, die deze week een ongeval overkwam, zei dat ze zeer ontroerd was over de viering van het Kerstfeest in het ziekenhuis. Een mens heeft niet al leen spijs voor het lichaam nodig maar ook voor de ziel, zo formu leerde deze patiënte de belevenis van Kerstfeest. Rhenens oudste inwoonster, mevr. Bijkerk (95) ontvangt uit handen van de Kapiteine Mekke van het Leger des Heils een prachtige fruitmand. In het midden de directrice. Laat ons het Kerstfeest niet beleven als feest van kaarsjes en van wijn, van zachte liedjes en van lichtjes, van eten en gezellig zijn. 't Is alles stemmingsvol en teder, Van kindeke en wiegelijn Mijn God, de Kerstnacht is iets anders dan stille zang en kaarsenschijn. Het is zo groots, zo onuitsprekelijk een kindje, ja maar welk een macht, wij vieren kerstfeest omdat ieder zich boven ach, zo'n kindje-acht. Het ligt zo weerloos in zijn kribje, zo hulp'loos in de donk're stal, Zó durft men wel aan Hem geloven, maar niet aan wat Hij wezen zal. Laat ons het Kerstfeest zó beleven: Dat Jezus op de wereld kwam en alle ziel aan zich verplichtte, toen Hij de schulden op zich nam. Zo machtig, door geen stem te zeggen. Zo groot was deze liefdedaad, dat nu geen denneboom, geen kaarsjes maar Christus ons voor ogen staat. Hij die straks eens zal wederkeren, als alles, alles is vol-end, en Hij nu sterk, als Heer en Koning ons noodt tot Kerstfeest, na 't Advent. A. H. Henk Diepeveen (17) al weken verpleegd in het Julianaziekenhuis onder een Kerstgravure met klokken in de hal van het ziekenhuis. LUCAS 2 16 In het Amerongse rusthuis „De Ridder hof" woont de rasverteller oud-zeeman, de heer Privee, hier met onderscheidingen gesierd, onder de Kerstster in de hal van „Ridderhof" Kerstverhaal sloeg in In het prachtige, moderne rusthuis „De Ridderhof" in Amerongen hangt de Kerstster bij de ingang. De direc trice Zr. Ten Geuzendam, leidt ons door de ruime gangen, waar aan beide kanten de bejaarden in afzonderlijke kamers wonen. Zij leven dus wel apart, maar met Kerstfeest verenigen de be woners van de Ridderhof zich om het feest van Christus' geboorte te vieren. Donderdag zong er reeds een koor uit Rhenen in de zeer moderne conversatie- zaal. Dinsdagmiddag is er een Kerst meditatie en pas eerste Kerstdag zin gen de bewoners gezamenlijk Kerst liederen. (zie verder pag. 4) HA A S T Wie heeft er tegenwoor dig geen haast Iedereen wordt voortgejaagd en men kan er op rekenen als men iemand vraagt om ergens behulpzaam te zijn bij iets, dat men hoortgeen t ij d In de Bijbel komen we ook in aanraking met mensen, die haast hebben. Dat bracht hun werk niet met zich mee. Het hoeden van de kudde was een werk, waar „haast" contrabande was. En toch hebben de herders nu haast! En wel zulk een haast dat ze hun werk het hoeden en bewaken van de kudde in de steek laten. Dat laten ze aan God over. Nu, dan gaat het altijd goed! Deden we dat wat meer, dan zou er meer tijd overschieten voor het haasten om onzes levens wil. En waarom dan nu die haast? Ze hadden gehoord: „U is heden geboren de Zaligmaker". En deze boodschap zette hen in vuur en vlam. Deze boodschap greep hen aan, drong diep in hun ziel en deed daar Zijn werk, zó, dat zij haast kregen om tezien! U is geborendat is kort en goed het Evangelie. Machtige heersers zijn gewend op mo menten van wereldhistorische betekenis tot hun onderdanen een boodschap te richten. En met ademloze spanning heb ben we er naar geluisterd. Maar hoe wereldschokkend en wereldbe- slissend zulk een boodschap ook mag zijn, ze zinkt toch als onbeduidend menselijk gestamel in 't niet bij het woord, dat in de kerstnacht door de Koning der Ko ningen gericht wordt tot Zijn onderdanen: U is heden geboren de Zaligmaker. Al de volheid van Zijn ontzaggelijk God delijk wezen; al de mogelijkheden van Zijn Goddelijk denken en doen, van Zijn willen en kunnen, van Zijn liefdehart en van Zijn machtige rechterhand liggen op gesloten in dat éne woord: Zaligmaker. In dat éne woord komt de grote God in beweging niet om ons te verdelgen, wat Hij naar recht kon doen maar omzalig te maken! Zaligmaken! Van dat woord moet U niets afdoen. Weeg het maar eens op zijn volle ontzaggelijke gewicht. Peil het op zijn onmetelijke diepte. Het maakt het le ven maar niet draaglijk zo van: „het Van alle dagen zijn de Kerst dagen de meest eenzame van het jaar in Alcatraz en het eiland is in die dagen het meest verlaten oord ter wereld. Op deze rots achtige vesting, die metershoog oprijst uit de Pacific bij de kust van Californië, brengen zo'n 285 van 's werelds meest misdadige schurken de Kerstdagèn door onder wel heel bijzondere tegen stellingen: Er worden Kerstlie deren gezongen, terwijl machi negeweren op hen gericht zijn... Om zeven uur 's morgens begint op Alcatraz de dag met klokgelui. Dan ontbijt om half aeht. Half negen be gint men te werken en om half twaalf is er een lunch. Half zes is het t(jd om weer in de ce.len te gaan en om half tien 's avonds gaan de lichten uit Maar Eerste Kerstdag wordt er niet gewerkt. Gouverneur Paul J. Madigan heeft bevolen, dat Eerste Kerstdag zo veel mogelijk als een „feestdag" moet worden doorgebracht, ook door de ge vangenen. De bewakers doen dan hun best de kapel en de hoofdingang zo stijlvol te versieren als hier maar mo gelijk is. Voorts liggen bij de kerstbo men kleine geschenkjes (meest tabak en suikerwerk) voor ledereen klaar. En zo zijn dus de bewakers en de ge vangenen ln een soort van vreemde vriendschap verbonden. Vreemd, om dat de schietgaten zijn bemand en scherpschutters nauwlettend de wal len afturen. De mitrailleurs zijn gela den en de schutters houden de wacht., want, wanneer men op Kerstdag meer vrijheid krijgt, zo redeneert men, is de kans ook groot, dat de gevangenen 'n poging zullen doen tot ontvluchten. Want vooral op zo'n dag realiseert de gevangene zich, dat hij veel mist! In Alcatraz mag trouwens geen ge vangene uit het oog worden verloren. Elk half uur worden er veiligheids maatregelen genomen. Men telefoneert dan o.a. met de controlekamer, de „hersenen" van de gevangenis. Deze kamer is gebouwd van dubbeldikke stalen platen en met kogelvrije ramen. Er staan machinegeweren opgesteld, gericht op de gevangenis. Bovendien kan deze kamer alleen maar van de li inenkant geopend worden. De con trolekamer heeft telefonische en ra diografische verbindingen met alle delen van de gevangenis. Ook is er een speciale radioverbinding met de kustwacht en een directe telefoonver binding met het hoofdkwartier van de F.B.l. te San Francisco. De gevangenen behoeven er niet aan te twijfelen ot de geweren wel zullen worden gebruikt. De gevan genen dragen namelijk op hun borst en hun rug een grote witte cirkel met een zwarte stip in het midden Zjj vormen dus een levende schiet schijf voor de scherpschutters bij iedere ontvluchtingspoging De bewakers vinden het overigens niet gemakkelijk om zomaar van de ene dag op de andere vriendelijk te gen de gevangenen te zijn. Deze zijn immers veroordeeld op grond van zeer misdadige feiten en velen hebben heel wat op hun geweten. De bewakers herinneren zich nog maar al te goed de beruchte twee daagse gevangenenopstand in mei 1946 Een gevecht, waaraan de mariniers en de leden van de kust wacht tenslotte met geweld een ein de hebben moeten maken. Twee be wakers sneuvelden en negen van hen werden ernstig gewond. Het is een wonder, dat nog nooit tij dens de Kerstdagen uitbreekpogingen door de gevangenen zijn ondernomen. Neem bijvoorbeeld Clyde Johnson, de bar' rover en revolverheid, die in 1949 door de FBI als staatsvijand nummer één werd beschouwd. Hij werd zelfs gevreesd door zijn mede-gevangenen op Alcatraz. Hij was daarentegen ook een man, die zes weken lang in het geheim - met als enige gereedschap een scheermesje - uit een stuk hout een bootje maakte voor een zoontje van een van de bewakers. Een jongen, die hij maar tweemaal had gezien Het afgelopen jaar werd Joe Pop Fusari vrijgelaten. Het was op de dag voor Kerstmis en hij had precies veer tig jaar gezeten. Van zyn mede-ge- vangenen kreeg de man driehonderd dollars en dat is zeer veel als inen weet, dat één dollar een weekloon is in Alcatraz. Het enige afwisselende tijdens de Kerstdagen zal voorts de vertoning van een film zijn, ofschoon vele ge vangenen dit geen bijzonderheid vin den daar zij om de twee maanden een film te zien krijgen. En, als om half zes d. celdeur achter hen dichtgaat, scharen vele miljoenen mensen elders in de wereld zich om de tafel om Kersfeest te vieren. Voor de gevange nen i; de dag dan al voorbij. Zjj kun nen 's avonds slechts, ieder voor zich, terugdenken aan voorbije tijden voor- lat de gevangenisdeur voorgoed, ach ter hen sloot. Daarom is het goed, dal ook in Alcatraz Kerstfeest wordt ge vierd. Deze dag immers herinnert de gevangenen aan de menselijkheid, aan een toegenegen hart en het bewaar! vele gevangenen er voor, dat zij hur menselijkheid verliezen gaat welmaarNee, het leven wordt kort en goed zalig! Het wordt in alles goed. Goed tussen God en mij. Goed naar ziel en lichaam, voor tijd en eeuwigheid. Zó goed, dat ik er alles voor laat staan, alles in de steek laat voor dat éne: zalig! Goed tussen God en mij. Zo goed, dat er niets meer „zit". Ziet, dat is Kerstfeest! Nee, dat is maar niet soort stemming, een vrome sfeer. Er zijn mensen, die op kerstfeest met ..Stille nacht, heilige nacht" tevreden zijn. Die kerstfeest hebben, als hun ziel een enkele stonde meedeint op de heilige stemming van kerstfeest en jaareind. Het is met hen als op een schone zo meravond, wanneer de avondzon op de onmetelijke heide een eenzame wrakke hut ombundelt met haar laatste stralen. Maar aanstonds trekt dat licht weg en ja, dan is er toch niet meer dan de wrakke hut, die tegen kou en regen geen afdoende bescherming biedt. Zo gaat het met veler kerststemming: ze biedt niets tegen de harde werkelijkheid van ziekte en kruis. Er blijft van dit mooie kerstfeest niet anders over dan een paar stompjes kaars en wat vertrapte ver siering. Nee, kerstfeest is Gode zij dank méér, anders! Ja, inderdaad, het is anders. En dat hadden die herders verstaan. Verstaan hadden ze de boodschap van de engel en daarom komen ze. Met haast. Waar gaan ze heen? Naar Bethlehem om te zien wat hun van dit Kindeke gezegd is. Om zich zalig aan dit Kind te zien. En zij hébben gezien! Zij hebben zich zó- lig gezien! Waar gaat U met de kerstdagen hen? Wij? wij gaan naar Bethlehem. Waar kunnen we in deze akelig donkere we reld beter heengaan? En zij gingen met haast. En zij vonden. Ieder, die gaat naar Bethlehem, die vindt! U is heden geborenen zij kwamen met haast en vonden! U is geboren. Wat is een brief zonder adres? Als de Zaligmaker zonder adres geboren was hadden de herders niets aan Hem gehad. Maar nu Hij „U" geboren is wordt Hij voor hen dè Zaligmaker. Zo vinden zij Hem ook. Zo hadden ze Hem nodig. Zij konden niet buiten Hem, omdat zij wisten, dat ze zonder Hem dood waren; zonder Hem niet leven, laat staan ster ven konden. Wat gaat er achter dat kleine woordje U niet schuil? Een wereld van zonde en nood, van schuld en ellende, van vloek en oordeel. Wat is één zo'n man of vrouw, jongen of meisje een vreselijk stuk ver lorenheid. En dat zijn we allemaal. Dat U geldt óns. U dat zijn de armen, droeven, blinden, verlorenen en gezonkenen. Voor die men sen is de Zaligmaker geboren. Op dat ,U" bestaan geen uitzonderingen. En daarom: „Laat ons dan heengaan naar Bethlehem om te zien wat de Heere ons heeft ver kondigd." En zij gingen, met haast enzij von den! Zij vonden Jezus. En toen werden zij zalig. Voor altijd en eeuwig zalig. Waar gaat U met de Kerstdagen Heen? Ook naar Bethlehem? Wilt U dan een beetje haast maken? Want de tijd is maar heel kort. J. Keuning. De burgemeester van Vee nendaal en mevrouw Hazen berg-de Jonge geven gaarne aan de ingezetenen gelegen heid tot het wisselen van ge lukwensen op nieuwjaarsdag a.s. van 12.00 tot 13.30 uur, in de bovenzaal van hotel „De Korenbeurs" MEDEDELING Op vrijdag 27 december a.s. zijn alle gemeentelijke bureaus gesloten, behalve het bureau burgerlijke stand dat van 8.30 tot 9.30 uur voorm. uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorte en overlijden geopend is.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1