Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Heeft U nog iets te wensen r WAAR LS DE VALLEI-RIKS? Jonge Veenendaler op Kerstdag verongelukt! J. F. TAK Op oudjaarsavond na negen uur geen vervoer meer! 36e JAARGANG VRIJDAG 28 DECEMBER 1962 Nr. 102 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Vèenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Op de drempel van het nieuwe jaar vroegen wij een aantal vrouwen: Hoe denken de VROUWEN over het „leiderschap van de MANNEN RHENEN VOOR HET NIEUWE JAAR WAARSCHUWING EDERVEEN metalen kruiken of warm waterzakken 25,— WAARD 40 F 014341 WOENSDAGKRANT Assurantie-, Hypotheek- en Woningbureau BROUWER WEKKERS Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 ltfnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bö de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 4,50 Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden ƒ1,elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 15 cent j interesseert me niet zoveel, maar wat er vóór alles moet komen is: meer ont spanning voor onze jongeren!". Ziezo, dat waren ze! Valt het u mee of tegen, heren der schep ping? In ieder geval weet u op oudejaarsavond waar u aan toe bent. En dat nu was de bedoeling van deze reportage. „WIJ MANNENzei de stevig gebouwde heer, compleet met vervaarlijk uitziende snor en bijkans kogelvrije bolhoed - en hij sloeg zich vol trots op de borst - „ik zegWIJ MANNEN maken de dienst uitKijk maar om je heenDe gemeenteraden? Allemaal mannen! De politie? De per- soneelchefs? De predikanten? De burgemeesters?Juist, meneerallemaal MANNEN Tja, in zekere zin had de snorreman gelijk. Laten we in onze eigen omgeving rondkijken en het valt di rect op dat we „geregeerd" worden door mannen, in ieder geval althans voor meer dan negentig procent Op een enkele uitzondering na, bestaan de gemeenteraden in onze eigen streek uit mannen. Vraag op vrijwel alle bedrijven naar de personeelschef ener komt een man. Krijg je een bekeuring of wordt je geattendeerd op een wets-overtreding het is wéér de (geüniformeerde) man. En zo zouden we nog lang door kunnen gaan. Maarhoe denken al die duizenden vrouwen uit onze streek over het „leiderschap" der mannen. Doen de heren de.r schepping het naar hun mening goed? Denken ze: houden zo of: laat het veel te wen sen over. En omdat „wensen" bij uitstek een bezigheid is die wij allemmaal bij de viering van oud en nieuw betrachten, zijn wij er op uit getrokken om eens een aantal vrouwen de eerlijke vraag te stellen: „HOE VINDT U, DAT WIJ MANNEN, HET DIT JAAR GEDAAN HEBBEN?" Een HUISMOEDER uit Veenen daal: „Jaik vind dat ze het prima ge daan hebben. Tenslotte is dit geen vrouwenwerk want wij behoren ons vol ledig in te schakelen voor ons gezin. Er zijn natuurlijk altijd weer mensen die kri tiek hebben op hetgeen de .leiders' doen, maar dan denk ik altijd maar: de beste stuurlui staan aan wal. Iets afkammen gaat heel makkelijk. Zeggen hoe het niét moet is ook eenvoudig, maar hoe het wél moet dót is de kunst! Neeals u mijn eer lijke mening vraagt: ik heb respect voor al die mannen. Ik doe het ze niet na!" X—X—X Een HOTELHOUDSTER uit Rhe nen: „Ik vind dat een bijzonder moeilijke vraag. Of de mannen het goed gedaan hebbenTjaachter de scher men regeren tóch de vrouwen, hé? Needaar lacht u om, maar dat is toch inderdaad zoIk geloof dat vrouwen in een heleboel dingen een be ter inzicht hebben. Een vrouw kan veel vernuftiger zijn, als u voelt wat ik be doel. Mijn nieuwjaarswens zou ik zo willen formuleren: Er moet tussen de mannen onderling veel meer samenwerking ko men enmen dient zich veel meer aan gemaakte afspraken te houden. Daar wordt vaak de hand mee gelicht.... zo is het toch, nietwaarAls vrouw zijnde moet je soms hard vechten tegen de man nen-leiding en mijn wens is, dat vooral dit laatste veel soepeler wordt!" Uiterlyk HJkt het er misschien op dat de heren der schepping één hechte gemeen schap vormen, maar niets is minder waar. De onderlinge naijver, het via een ander mans rug omhoog proberen tc komen enz. (moet u eens op de politiek letten) liggen niet in mijn lijn. Als de leiding overgehe veld zou worden naar de vrouwen, zou ook niet alles koek en ei zijn, maar er zou myn inzien veel meer gevoel in lig gen!" X—X—X Een NAAISTER uit Ederveen: „Daar geef ik liever geen antwoord op. Voor mij zijn alle mannen zo'n beetje het zelfde. Als ze 't niet goed doen, dan wor den ze vanzelf op hun vingers getikt doorvrouwen!" X—X—X Een TEENAGER uit Veenendaal: „Ik zou het niet beter kunnen, echt niet. Het lijkt me wel goed om de lei ding half om half te houden, voor de helft mannen dus, en voor de helft vrouwen. Waarom? Nou, er zijn een heleboel dingen dien een vrouw fijner aanvoelt. Allemaal vrouwen is niks. Dat is niets voor vrouwen, die zijn daar toch niet voor? Als de mannen aan het roer blijven, dan moeten ze wel eens zorgen, dat we in onze omgeving wat meer en betere ontspanning kunnen vinden". X—X—X Hotelhoudstcr LOES VAN ESSEN (Rhenen) veel vernuftiger X—X—X Een BOERIN uit Renswoude: „Ik heb nooit iets te regeren gehad als in 't huishouden en in vind het best zo als ze 't gedaan hebben. Of het beter ge gaan zou zijn wanneer de vrouwen de leiding gehad zouden hebben? Néé.... da's niks waardvrouwen bin veel ba- ziger en kattiger. Ik vind 't best zo als 't gegaan is. Niks te wensen, niks te ver langen". X—X—X Een BOEKHOUDSTER uit Ame rongen: „Wilt u die vraag nog eens herhalen, want ik snap nog niet helemaal, wat u bedoelt. U komt er zo onverwacht mee de deur invallen Of de mannen het goed gedaan hebben Ja, ik vind van wel. In die dingen hebben de mannen veel meer inzicht. Vrouwen horen thuis, voor al als je getrouwd bent". X—X—X Echtgenote van GEMEENTE RAADSLID uit Renswoude: „Of ze 't goed gedaan hebben Ja.... en.... neen. Als de vrouwen in vele dingen meer medezeggenschap zouden hebben, zou ik een goed ding vinden. Je moet dan natuurlijk wel vrouwen hebben die ontwikkeld zijn. Allemaal vrouwennee, ik geloof dat dan de een boven de ander uit zou willen. Man nen zijn veel harder heOver wensen gesproken: ik zou graag willen dat Rens woude een beetje meer industrie kreeg, zodat de mensen hier in eigen dorp kun nen blijven werken". X—X—X Een TYPISTE uit Eist: „Als ik eerlyk moet zijn - nee, dan heb ben de mannelijke leidinggevende figuren het er niet zo best afgebracht dit jaar. Gravin VON ILSEMANN uit Amerongen: „DE IDEALE COMBINATIE IS HALF OM HALF. VROUWEN ALLEEN, DIE KOMEN BIJ ELKAAR OM TE KLET SEN, ZO ZIE IK HET. OP FIFTY-FIF- TY BASIS ZOU MEN ELKAAR KUN NEN AANVULLEN, OOK AL OMDAT EEN VROUW VEEL MEER OP HAAR GEVOEL AFGAAT EN EEN MAN VEEL ZAKELIJKER IS. IK GELOOF WEL DAT DE MANNEN HET GOED GEDAAN HEBBEN. VOOR HET NIEU WE JAAR MOETEN ZE PROBEREN DE MOOIE BOSSEN TE SPAREN, HET HUIZENPROBLEEM OP TE LOSSEN EN - DAT ZOU IK BIJNA VERGE TEN - DAT DE NAALD WEER IN ERE HERSTELD WORDT". Gravin Von Ilsemann- Van Aldenburg Ben- tinck. op fifty-fifty basis X—X—X Een KOOKSTER uit Eist: „Mannen zijn ook maar mannen en als de, vrouwen de baas zouden worden, dan zou er, geloof ik, niet veel veran deren. Alhoewel.ze zouden er best tussen kunnen. Weer eens wat anders hé! Wensen heb ik fjenoeg. Er is hier voor ons helemaal geen ontspanning. Er moet iets gezelligs komen. Een bios, of een gezellige gelegenheid. Politiek Raadslid-echtgenote MEVR. ZWEERS (Renswoude) mannen zijn har der TWEE BOTSINGEN DIE WONDERWEL GOED AFLIEPEN Mede door de gladde wegen heeft het verkeer in de achter ons liggende dagen weer een zware tol geeist. Naast een dodelijk ongeval op eerste kerstdag waarbij de 23-jarige P. v. Scliuppen het leven ver loor, deden zich verschillende andere aanrijdingen voor. Aanzienlijke materiële schade en verschillende gewonden waren er het gevolg van. Het dodelijk ongeval deed zich op eerste kerstdag voor in de Hoofdstraat, 's middags om kwart voor vier. De 23- jarige ongehuwde bromfietser P.v.S. kwam van de Markt afrijden en sloeg de Hoofdstraat in. Even voorbij de voetgangersoversteekplaats stak hij plotseling de weg over, net op het mo ment dat de Veenendaalse automobilist H.v.d.B. hem van achteren genaderd was. Ontwijken was niet meer mogelijk en de bromfietser werd in volle vaart Boekhoudster MEJ. SLOTBOOM (Amerongen) vrouwen thuis geschept. Zwaar gewond werd hij over gebracht naar het ziekenhuis waar hij drie uur later overleed. Bij het afrijden van het busstation bij de Salvatorkerk kwam vrijdagavond een bus in botsing met de bromfietser S., die klem kwam te zitten onder de bus. Wonder boven wonder mankeerde hy niets, hoewel de bromfiets zwaar beschadigd werd. Vrijdagnacht viel het de politie op dat een auto min of meer door de Hoofdstraat laveerde. Het bleek de 27- jarige Veenendaler C.D. te zijn die on der invloed was. Zijn rijbewijs werd terstond ingetrokken. H Een van de ongevallen die wonder wel goed afliepen, was de kettingbotsing zondagmiddag op de Kcrkewjjk. Drie auto's geraakten ter hoogte van de Stationssingel betrokken bij een ket tingbotsing. De achterste auto, die zeer snel reed en waarin twee jonge man nen en vier meisjes zaten, verloor de macht over het stuur, ramde in volle vaart een lichtmast en kwam aan de andere kant van de rijbaan pas tot stilstand. Tijdens deze levensgevaarlijke caprio len, werden twee inzittende uit de auto geslingerd. De chauffeur, de 21-jarige v.d.D. uit Alphen a.d. Rijn, liep een beenbreuk op. Zowel hij als alle overige inzittenden werden naar het ziekenhuis overgebracht. Behalve de chauffeur, konden ze later allen huiswaarts keren. Dr. Annot verleende eerste hulp. De auto werd zwaar beschadigd. 9| De tweede deed zich maandagavond voor op Ryksweg 12. Ook hier hadden de gevolgen talloze keren ernstiger kunnen z(jn. Op de parkeerstrook stond namelijk een personenauto stil in verband met een defekt aan de benzineleiding. De bestuurder, iemand uit Utrecht, was bezig om dit defekt te verhelpen, ter wijl zijn vrouw achter in de auto bleef zitten. Uit de richting Utrecht naderde een andere auto, waarvan de bestuurder last had van tocht. Onder het rijden probeerde hij de kieren dicht te stop pen met kranten en kwam zo onge merkt met een snelheid van rond 100 km. op de parkeerstrook rijden, in dit geval recht op de stilstaande auto af. Toen de onvoorzichtige automobilist weer naar voren keek zag hij plotse ling de stilstaande auto. Met een hevi ge ruk naar links aan het stuur schoot hij op centimeters na voorbij, doch kon niet voorkomen dat zijn achterwiel de defekte auto raakte. Deze werd meters naar voren gedrukt, echter zonder dat iemand letsel opliep. In RHENEN kwam zaterdagmorgen het 12-jarige meisje ter H. met haar fiets de Eikenlaan afrijden. Zij wilde bij de Julianastraat de bocht nemen doch merkte toen dat haar remmen weigerden. Zij reed rechtdoor tegen een huis en vernielde vier ruiten. Het meis je werd licht gewond. Dat ze niet kon remmen kwam door bevriezing van de remkabels. Ter hoogte van het vakantiecen trum Henken in OVERBERG reed de aannemer V. uit Renswoude met zijn Volkswagen tegen een lichtmast. De auto sloeg over de kop en werd zwaar beschadigd. De bestuurder kwam met de schrik vrij. (Ingezonden). VEILIG VERKEERSCURSUS Op donderdag 3 januari 1963, start dc veilig verkeerscursus in Veenendaal, georganiseert door de afd. Veenendaal van het verbond voor veilig verkeer. De cursus wordt gegeven in de instruc tiezaal van de brandweerkazerne aan de Industrielaan te Veenendaal. Aan vang 20.00 uur. Elders in dit blad vindt U een aanmel dingsformulier. Door dit ingevuld te sturen aan het secretariaat, Hoofdstr. 34 te Veenendaal, kunt U aan deze cur sus deelnemen. Duur der cursus 5 avonden (1 avond per week). Kosten 0.50 per avond. Als U vergeten bent het formulier in te zenden en U wilt toch aan de cur sus deelnemen, meldt U zich dan per soonlijk op 3 januari a.s. aan de brand weerkazerne. De afd. Veenendaal. RHENEN GENOOT VOLOP VAN SCHAATSSPORT Dank zij de plotseling ingevallen stren ge vorst kon schaatsminnend Rhenen zijn hart ophalen tijdens de Kerstdagen op de ijsbaan „De Blauwe Kamer". De ganse plas was in één grote ijsbaan veranderd en dat mag wel een zeld zaamheid worden genoemd, daar er meestal zwakke plekken in blijven door watervogels of door harde wind. Zaterdagmiddag lag de put nog open, zondagochtend was het één grote ijs vlakte. Het ijsclubbestuur zorgde op de eerste Kerstdag voor een provisorische verlichting en zo kon er ook 's avonds worden geschaatst. Velen hebben van deze gelegenheid tijdens de beide feest dagen gebruik gemaakt. NACHTDIENST IN DE VERWARMDE CUNERAKERK Op Kerstavond om half elf werd in de Cunerakerk van Rhenen de tradi tioneel geworden Kerstnachtdienst ge houden, in samenwerking tussen Her vormden en Gereformeerden. Dank zij het feit dat men juist gereed kwam met de reparatiewerkzaamheden aan de centrale verwarmingsinstallatie kon de dienst doorgang vinden in het monu mentale kerkgebouw. Gedurende een reeks van weken namelijk werden de diensten gehouden in het christelijke verenigingsgebouw „Irene" aan de Grutterstraat. Als liturg trad op de ge reformeerde predikant ds. H. Volten. De meditatie was voor de hervormde dominee N. Kooreman. Vocale mede werking werd verleend door de chr. zangvereniging „Eben Haëzer" o.l.v. de heer L. P. van Voorthuisen. Leo van Stempvoort werd op het machtige orgel begeleid door trompetgeschal. De kerk was ook nu weer tot de laatste plaats bezet. WOLTERS KAMPIOEN Peter Wolters, lid van de Rhenense IJsclub en deel uitmakende van de we kelijkse trainingsploeg op de kunst- baan in Deventer, is gisteren tijdens wedstrijden in Dodewaard kampioen geworden van hot gewest Gelderland van de K.N.S.B. op de korte baan he ren. Hij maakte een tijd van 50.3. POLITIE RHENEN KON RUSTIG KERSTFEEST VIEREN De groep Rhenen van de rijkspolitie hheeft een rustige Kerst kunnen vieren. Ongevallen waren niet te melden. De dienstdoende patrouille in de Kerst nacht had in het rapportenboek de aan tekening gesteld: „Het was met recht een Stille Nacht!". We zullen een andere weg moeten gaan, we hebben het eeuwen verkeerd gedaan, we zullen ons pantser kapot moeten slaan, en trachten elkander wat meer te verstaan. We zullen elkander de hand moeten reiken, niet langer de ..mindere broeder" ontwijken, elkander oprecht in de ogen kijken, en zorgen niet minder te zijn, dan we lijken. Hoe durven wij zó oojt voor God komen staan? we hebben het steeds weer verkeerd gedaan, Hoe zullen wij d'ogen ooit op durven slaan we zullen een andere weg moeten gaan. De weg van de éénheid, de vrede, de vriendschap, de weg van de zorg en de strijd voor elkaar, de weg van ontferming, vertrouwen, 't erbarmen, dat alles omvat in beschermend gebaar. De weg die de hemel ons nader zal brengen, de weg die ons leert, wat is zuiver en waar, de weg die ons leidt naar het licht en het leven, de weg die ons knielen leert voor Gods's altaar. De burgemeester van Veenendaal en mevrouw Hazenberg-de Jon ge geven gaarne aan de ingeze tenen gelegenheid tot het wisse- selen van gelukwensen op nieuw jaarsdag a.s., van 12.00 tot 13.30 uur, in de bovenzaal van hotel „De Korenbeurs". VUURWERK EN ALCOHOL Gaarne wil ik de bevolking van Veenen daal enige wenken ge ven om de feestdagen zonder on aangename verrassingen door te ko men. Hebt U nog I een kerst boom in Uw kamer? Overtuigt U dan of er geen brandgevaar door kaarsen en ver siering ontstaat. Houdt de aarde waarin U de boom hebt geplant goed vochtig; dan drogen de naal den niet zo snel uit, zijn zij min der brandbaar en vallen minder uit. Geeft na de feestdagen de boom mee aan de gemeentereiniging zodat de jeugd geen „fikkie" kan maken. Let U op het vuurwerk dat Uw kin deren met „Oud en Nieuw" afste ken? Ieder jaar vallen er een aan tal slachtoffers, die met een pijn lijke ervaring het nieuwe jaar in gaan. Dat U „Oud en Nieuw" wilt vieren met een glaasje is Uw goed recht, maar drinkt U niet indien U nog moet rijden! Laat U dan liever voor die keer met een taxi thuis bren gen! Hoeveel kans hebt U anders niet op een ongeluk? De Inspecteur van Politie W. C. H. Dekker GEMEENTE EDE INENTING TEGEN KINDER VERLAMMING Op de hierna genoemde plaatsen en tijdstippen zal gelegenheid worden ge geven tot het ontvangen van inentin gen tegen kinderverlamming en wel voor: a. kinderen, die een oproepings- kaart hebben ontvangen; b. kinderen, die door ziekte of andere oorzaak ach ter gekomen zijn op het normale inen tingsprogramma. Plaats en tijdstip van inenting: Ede, donderdag 10 januari 1963 van 15.00 tot 16.15 uur in het G.G.D.-gebouw, Brouwerstraat 3; Ederveen, dinsdag 22 januari 1963 van 14.00 tot 14.30 uur in de consistoriekamer van de Ned. Herv. Kerk; Wekerom, dinsdag 22 januari 1963 van 15.00 tot 15.30 uur in het Groene-Kruisgebouw. Mocht uw kind nog niet tegen kin derverlamming zijn ingeënt of geen volledige inenting hebben ontvangen, neemt u dan contact op met de ge meentesecretarie (afd. bevolking, loket 5), opdat u alsnog een oproepingskaart toegezonden krijgt. Men dient bij de inenting over te leg gen: voor de kinderen, bedoeld onder a., de voor deze inenting ontvangen op roepingskaart; voor de kinderen, be doeld onder b., de vroeger ontvangen oproepingskaart; voor de kinderen, die geboren zijn in 1959 of daarna, boven dien het oranje inentingsboekje. Voor: in diverse prijzen naar Hoofdstraat 106 - Tel. 2576 Veenendaal Blijkens een landelijke regeling zullen de openbare middelen van vervoer - bussen en treinen - op Oudjaarsavond na negen uur na genoeg stilgelegd worden. Dit om het bus- en treinpersoneel even eens in de gelegenheid te stellen het Oud-en-nieuw in huiselijke kring tc vieren. Voor onze omgeving gelden de vol gende bepalingen: BUSDIENSTEN DE HAAS: Tot 9 uur 's avonds vertrekken de bussen normaal in alle richtingen. De ze diensten worden tot het eindpunt uitgereden zodat het er in feite op neerkomt dat na 9 uur 's avonds geen enkele bus meer uit Veenendaal ver trekt. Alleen de bus van 21.57 uur naar Eist maakt hierop een uitzondering. Deze ene dienst na negen uur zal dus wel gereden worden! BUSDIENSTEN NB.M.: Hetzelfde geldt voor de NBM-bussen met dien verstande dat er na 9.30 uur 's avonds niet meer van de beginpunten vertrokken wordt. SPOORWEGEN DE KLOMP: De laatste trein in de richting Utrecht vertrekt op Oudejaarsavond om 21.07 uur ende laatste trein in de richting Arnhem 21.30 uur. BUSDIENSTEN E.A.T.O.: De laatste verbinding op Oudejaars avond van Rhenen naar de Betuwe (Tiel) is de bus van 21.30 uur. De Valleiriks werd vorige keer uitgegeven by Radio Baliegoyen te Rhenen en niet ontdekt. De premie is zodoende gestegen tot VIJFENTWINTIG GULDEN. De nieuw uit te geven riks is ge nummerd met: By inlevering op ons bureau vóór a.s. donderdagmiddag 12 uur wordt de premie a contant uit betaald. Wij maken er onze lezers op at tent dat de eerstvolgende Vallei normaal verschijnt op: WOENSDAG 2 JANUARI A.S. Adverteerders en corresponden ten worden dringend verzocht de copy voor deze editie uiterlijk maandag 31 december a.s. in ons bezit te doen stellen. De uitgevers. Alle verzekeringen Hypotheken Verkoop vaste goederen Woningbeheer Taxaties Beëdigd als makelaar en taxateur Veenendaal, Kanaalweg 2 - Tel. 2918 föetzcruusiale VA. hj.50 voor betere uurwerken HOOFDSTR. 91 VEENENDAAL 111 III

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1