Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken 1963 GLEED VOORBIJ 1964 (nog) EEN ONBESCHREVEN BLAD 777p lis Volle Oude Kerk Hervormde bij Kerstwijding Jeugdraad De trein gaat steeds vlugger! Vanavond na half tien geen vervoer meer Buitenlanders vieren in ans midden Oud en Nieuw Vriendelijk trpliek EDERVEEN RENSWOUDE SCHERPENZEEL RHENEN 37e JAARGANG DINSDAG 31 DECEMBER 1963 103 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Schcrpenzeel MULDER Bedaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Re dak tie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven btf de agentschappen van „De Vallei" ln plaatsen van verschoning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprOzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Abonnementsprijs 1,95 per kwartaal Losse nummers 25 cent SCHOKKEND Nog enkele uren en het |eer 1963 is one ontglipt! Tegelijk met de twaalf klokslagen heffen we onze glazen en wensen elkaar „veel heil en zegen". In de uren daar voor glijden de beelden van 1963 nog even aan ons oog voorbij. Een bewogen jaar wordt afgesloten. Schokkende feiten uit het vandaag beelndlgde jaar zullen door geschiedschrijvers worden geboekstaafd. In de annalen van weerkundigen is 1963 opgetekend als het jaar van de strengste winter van deze eeuw. Voorts zal ons na geslacht tijdens de geschiedenisles het |aartal 1963 worden voorgehouden l.v.m. de recente gebeurtenissen In Amerika waar de President door een moordenaarshand werd getroffen. Ook voor ieder persoonlijk laat het nu af gelopen jaar haar sporen en Indrukken achter. Vreugde en lead werden dooreen gemengd. In materieel opzicht bracht 1963 voor velen voorspoed en welvaart, maar bij anderen overheersten de zorgen on sloop het verdriet binnen. Oudjaarsavond heeft voor elk persoonlijk andere herinneringen. In onze mijmerin gen zien we evenwel het vervlogen jaar 1963 onhorroepelijk In het dal van het verleden wegglijden, waara wij boor devol plannen en wensen de berg van het (nog) onbekend 1964 gaan bestijgen. Terwijl wij op echt Hollandse wijze, met fluitende sirenes, beierende klokken, oliebollen en een dronk de jaarwisseling beleven zullen temidden van ons een aantal buitenlanders afscheid nemen van 1963 en in een voor hen vreemde.omgeving 1964 binnengaan. Voor sommigen is er geen wee moed aanwezig, omdat hun gezinnen bij hen zijn, voor anderen komt er wel een vleugje heimwee om de hoek kijken als zij vrij eenzaam in het kille Holland de feestdagen moeten doorbrengen. Ook in onze omgeving treffen we hen aan. De Italianen, Spanjaarden, Duitsers, Fransen, Engelsen. Een aantal van hen werd door ons be zocht en gevraagd naar hun indrukken, tijdens deze feestdagen opgedaan, waarbij de gewoonten in eigen vaderland of geboortestreek te berde kwamen, die soms gelijk, maar ook anders zijn dan in Nederland. Op Rembrandtlaan 47 in Veenen daal ontmoeten wij de bijna 70-jarige Engelse heer Reginald Jones, al enkele jaren hier in Holland. De heer Jones geeft eerst een compliment weg want na vele reizen over de gehele aardbol in Holland neergestreken .vindt de Nederlanders de vriendelijkste mensen REGINALD JONES (69) Hollandse sigaren van allen. De viering van jde feest dagen? Nou dat verschilt maar weinig met de Engelse gebruiken, zegt de heer Jones. Alleen gaat het wat uitbundiger en zijn de meeste mensen ook niet zo hokvast. Als de klokken slaan in Lon den, met de grote Big Ben aan het hoofd, spoedden de Londenaren zich de straat op en galmt het over de straten „Een happy New Year". Men opent de deuren om (symbolisch) het oude jaar te laten verdwijnen en het nieuwe binnen te laten. Het afsteken van vuurwerk is on bekend in Engeland, althans met oud en nieuw. Wel zijn de straten vol zoals Piccadilly Circus, Oxford Street enz. Tot diep in de nacht klinken nieuwjaarsliederen op. Men viert de wisseling van oud en nieuw met „singing en dancing", aldus de heer Jones. Het Is echter niet zo leuk dat nieuwjaarsdag een gewone werkdag is, waardoor velen lang niet fit op hun werk verschijnen. Wel gaat men op die dag vroeger naar huis en feest men 's avonds nog wat door. De heer Jones kan zeer goed wennen in ons land en ook in Veenendaal, want, zo zegt hij „je hebt hier de beste siga ren ter wereld en dan zo goedkoop." Uitslapen Felipe Torres Lucas (26) en zijn jonge Spaanse vrouw Carmen Carceles Fran co (22) hebben hun domicilie bij de fam. v. d. Pol, Kostverloren 54 in Veenen daal. Beiden zijn werkzaam op een grote Veenendaalse fabriek. Felipe is al 22 maanden in onze streek, maar Car men kwam zes weken geleden pas uit het zonnige zuiden. Zij willen hier in Holland het fundament leggen voor hun gezin, want de werkgelegenheid is goed en het werk bevalt ook. Alleen met deze feestdagen zou het jonge echtpaar wel eens even om het hoekje willen kijken, hoe het met de familie in Sa- badell (20 km van Barcelona) gesteld is De Spanjaarden vieren deze dagen in familie en vriendenkring. Op het getal wordt niet gelet. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, wordt daar in praktijk gebracht. Met de kerstdagen is de hele familie bijeen, eigenlijk meer dan met oud en nieuw. Men gaat in de kerstnacht naar de „kathedraal" en blijft dan de ge hele nacht op. Geschenken worden uitgewisseld en feestelijke dranken genuttigd. Kerstbomen zijn wel op gesteld, maar de uitbeeldingen van de gebeurtenis, zoals een Kerststal, treft men veel meer aan. Op eerste kerstdag slaapt men uit, tot 's middags 2 uur. Ook met oud en nieuw zit de familie aan de feestdis, maar niet zo lang als met de kerst. Het wordt dan hoogstens drie uur. Noord-Spanje kent ook een witte kerst, want terwijl er vorig jaar een meter sneeuw lag, wisten Felipe en Carmen te vertellen dat er nu al weer een halve meter was gevallen. Het jonge echtpaar wil in de zomer weer eens even teruggaan om de fa milie te bezoeken en Spaans te eten. Hoewelze hebben de Hollandse pot al leren waarderen, zelfs boerenkool met worst wil er wel in. Een keer per week vertrekt er een brief vanaf Kost verloren naar de verwanten in Spanje, waar eigenlijk de harten van het sym- patieke jonge echtpaar naar blijven uit gaan. Er is maar een werkelijke feestdag, want op 2e kerstdag wordt gewoon gewerkt. Oudjaarsavond is een nor male avond, de meeste mensen gaan om 10 of 11 uur naar bed. Wordt het echter 12 uur dan wenst men elkaar een gelukkig nieuwjaar, maar men blijft toch niet doorfeesten. Dat feest wordt met nieuwjaar wel ge houden. Men trekt van huis tot huis en vooral vrienden en buren worden ge nodigd om het nieuwe jaar met een borrel of een glas wijn te bezegelen. De jeugd gaat op die dag naar een restaurant of danszaal en de vreugde laait hoog op, want in tegenstelling met de gang van zaken in Engeland, is nieuwjaarsdag bij de Fransen een vrije dag. Het is fijn in Frankrijk, maar ik kan het hier ook best uithouden zegt de rustige kleermaker Alain Brunet. Toneel en dans Mevrouw Grada van Geunz. Duitse van origine, is deze feestdagen bij haar zuster in de Schokkingstraat te Vee nendaal op bezoek. Zij is afkomstig uit de omgeving van Koblenz. In haar woonplaats, een stadje met 8000 in woners beginnen de Weihnachtsfeesten met klokgelui. Dat is al op 24 dec. om vier uur in de middag, zo vertelt mevr. Het jonge Spaanse echtpaar FELIPE en CARMEN onder een Hollandse kerstboom in hun kosthuis b(j de fam. v. d. Pol Geen vuurwerk Alain Brunet (29) woont met zijn vrouw en zes kinderen op de Franseweg in Eist en oefent het beroep van kleer- ALAIN BRUNET (29) Familiefeest maker uit. Hij is afkomstig uit het Zuidfranse stadje Po, vlak bij de Py- reneeen. Sedert 1961 is de lange don kere Fransman in ons land. Het feest van oud en nieuw wordt in Frankrijk niet zo intens gevierd als hier in Hol land, volgens de heer Brunet. Het gaat er misschien een beetje af. Vroeger hoorde je nog wel eens de knallen van vuurwerk, maar de laatste jaren ver dwijnt dit gebruik. De kerstdagen zijn wel echte feestdagen. Over en weer worden cadeaus uitgewisseld, het is dan een echt familiefeest met goed eten en drinken. Dat gaat de hele kerstnacht door. Men blijft gezellig bijeen onder de kerstboom en gaat maar weinig bui tenshuis. Van Geunz. Om vijf uur gaat men naar de kerk, terwijl om zes, zeven uur de Weihnachtsmaaltijd wordt aangericht. Wijn en gebak, vis en vlees vormen wel de hoofdingrediënten. Met allerlei spelen wordt de avond gevuld, waarna men om 10 uur weer naar de kerk gaat. De kerst dagen zijn rustige, huiselijke dagen in Duitsland, zegt mevr. Geunz. Met oud en nieuw is men uitbundiger. Onder de tonen van harmoniekorpsen wordt feest gevierd op pleinen en in straten. De verenigingen zijn op oud jaar actief, vooral met toneel en dans. Ook wordt er veelvuldig geschoten, de knallen van vuurwerk zijn niet van de lucht. Op nieuwjaarsdag roept men el kaar de goede wensen toe. Zelfs geheel onbekenden wensen elkaar op straat een gelukkig nieuwjaar. In de kerken wordt het lied gezongen „Nun danket allen Gott". Mevr. Van Geunz kan het best in Holland vinden. Er gaat hier een zekere rust van de mensen uit, vindt deze dame. Vrouwen blijven thuis Op het adres Eikenlaan 13 in Rhenen treffen we de jonge Italiaan Azarro Carmel (26), die afkomstig is van het eiland Sicilië. Zijn wieg stond in Ra- gouse op 380 km van de hoofdstad Pa lermo. Azarro is 27 maanden in Holland en werkt op een fabriek in Veenendaal. Bij de familie Capelleveen heeft hij een uitstekend kosthuis, waar hij graag ver toeft. Azarro is vrijgezel, maar kan het wel redden in het „kille" Holland. De temperatuursovergang was wel groot zegt deze donkere zuiderling. Dat brengt ook in de viering Vifti de feestdagen verschillen met zich mee. Hier zit men bij de kachel, maar in Italië feest men buitenshuis. Vooral de mannen gaan op stap en spelen kaart of anderzins in café's of restaurants. De vrouwen blijven thuis. Op kerstnacht gaan de Sicili- anen naar de kerk en keren dan in de familiekring terug om het kerst feest te vieren. Ook hier geldt, hoe meer er zijn, hoe feestelijker de stemming. Feestjes met 40, 50 man zijn geen uit zondering. Oudjaar wordt in Italië ook vrij uitbundig gevierd. De schepen in de haven van Messina laten hun stoom fluiten horen, klokken beieren en de mensen stromen de straat op. De ge hele nacht wordt doorgefeest. Uitslapen is er niet bij, want op nieuwjaarsdag gaat men gewoon door. Men bezoekt soms familie, maar gaat toch meer naar sportwedstrijden, voorstellingen of iets dergelijks. AZARRO CARMEL (26) Klimaat Italië beter Hoewel de Sicilianen zeer gehecht zijn aan hun familie, gaan de mannen een andere weg dan de vrouwen. Tele visiekijken is er niet bij, er zijn op ge heel Sicilië misschien 12 of 13 toestellen zegt Azarro. Men beleeft daar alles in de buitenlucht of in het café. Thuis worden de maaltijden gehouden, waar moeder de vrouw soms het eten voor 40, 50 man moet klaarmaken, omdat de gehele familietak op visite was. Azarro kan best in Holland wennen, alleen het klimaat, nee geef me dan Sicilië maar... Zo zullen ook zij, die in geheel andere streken werden geboren, temidden van ons het nieuwe jaar 1964 ingaan. Moge het voor hen en voor ons allen een jaar van voorspoed, vreugde, maar bovenal vanvrede zijn. De burgemeester van Veenendaal en mevrouw Ilagenberg-de Jonge geven gaarne aan de ingezetenen gelegenheid tot het wisselen van gelukwensen op nieuwjaarsdag a.s. van 12.00 tot 13.30 uur in de boven zaal van hotel „De Korenbeurs". ZANG VAN URKER MANNENKOOR INDRUKWEKKEND Zeer groot was de belangstelling voor de dinsdagavond in de Oude Kerk (Markt) gehouden Kerstwijdingsdienst, uitgeschreven door de hervormde jeugdraad. Het aan gekondigde optreden van het Urker Mannenkoor „Hallelujah" was hieraan mede debet. De stoere Urkers lieten op doordringende en indrukwekkende wijze hun zwa re mannenstemmen door de oude kerk klinken, hetgeen de zeer talrijke aanwezigen uitermate boeide. MEVR. VAN GEUNZ ,Nun danket allen Gott" Ver over tijd kon de Kerstdienst pas beginnen. Vanuit het gebouw Eltheto moesten tientallen stoelen worden aange dragen om de mensen een zitplaats te bieden. De grote schare van aanwezigen werd intens stil toen de 100 forse Urkers het kerkgebouw betraden, uiteraard in Urker klederdracht. De Kerstdienst werd geopend door Ds. A. Vroegindewey die een gedeelte uit Lucas 1 las. Na samenzang uit Psalm 118 volgde het optreden van het Urker Man nenkoor. Een Latijnse versie op het Onze Vader van J. Nauta klonk machtig. Het koor, onder leiding van haar dirigent, de Heer Bode, imponeerde door een opmer kelijke frisheid, waarbij het leek of de zang van de Urkers over het IJsselmeer kwam aangewaaid. Ook de mannensolo van „Stille Nacht" werd onder intense stilte aangehoord, evenals het vluchtige nummer „Down by the riverside". Na dit boeiende optreden van de Urker zangers volgde een meditatie door Ds. D. v. d. Berg, Ned. Herv. predikant. Ds. v. d. Berg koos als onderwerp „Ge loofd zij de Heere", waarbij de predikant het ongeloof van Zacharias belichtte, maar later ook het grote geloof van deze priester Israels aanstipte. Zoals Zacharias in zijn lofzang liet ho ren: Een hoorn der zaligheid werd opge richt" zo had Christus aan zijn volk ge dacht en kwam op aarde om onze „ver lossing teweeg te brengen". Na nog een kort optreden van het koor werd de Kerstavond besloten met samen zang en een slotwoord door Ds. A. Vroeg- dewey. ERNSTIGE MOEILIJKHEDEN OP CYPRUS Zondag is het tot hevige gevechten ge komen tussen Turken en Grieken op Cy prus. Overal in de hoofdstad Nicosia klonk geweervuur. Op deze foto, welke enkele dagen eerder werd gemaakt, zien we de Cypriotische president, aartsbis schop Makarios in gesprek met de Turk se vice-president dr. Kutchuk tijdens een bijeenkomst in een dorpje in noord Cy prus, waar beide staatslieden de dorps aangelegenheden bespraken met de „Muhtat" een Turkse hoofdman van de gemeenschap daar. BRAND IN KALVERSCHUUR Dinsdagmorgen werd de Ederveense brandweer gealarmeerd voor een uit slaande brand in een kalverschuur op de boerderij van de heer van M. aan de On derweg. Bij aankomst bleek de brand te woeden in het bovengedeelte van de schuur, waar een hoeveelheid stro was opgeslagen. De 44 kalveren, die in de schuur waren on dergebracht, konden bijtijds worden ge red. De bovenverdieping verbrandde ge heel, waarbij een hoeveelheid stro ver loren ging. Ook de brandweer uit Ede nam aan het blussingswerk deel. ZONDAGSSCHOOL VIERDE KERSTFEEST Op de avond van de Tweede Kerstdag vierden de kinderen van de zondagsschool van de hervormde kerk hun Kerstfeest. Vele ouders waren met de kinderen meegekomen. De kerstavond werd voor namelijk gevuld met zang door de kin deren en een declamatorium. Twee meis jes zongen op gevoelvolle wijze „Er ruist langs de wolken". Zelfs de allerkleinsten kwamen met een bijdrage. De kinderen, die de zondagschool verlieten kregen een Bijbeltje en voorts alle kinderen een traktatie. Tot slot werd aan Ds. K. Schipper, die in het begin van 1964 afscheid neemt van de hervormde gemeente, een boekwerk aangeboden door de heer G. Hendriksen, die de predikant tevoren dank bracht voor het vele werk dat Ds. Schipper voor de Ederveense jeugd en met name voor de Zondagsschool had verricht. KERSTTOURNOOI VAN KLAVERJASSERS De klaverjasvereniging „De Zwaan" or ganiseerde op 23 dec. j.l. een klaverjas- kersttournooi. De dedetailleerde uitslagen luidden: 1 Schoonbeek 5023 punten; 2 Mil 4548 pnt; 3 Meeter 4546 pnt; 4 Gijsbertsen 4545 pnt; 5 Rijnders 4212 pnt; 6 van Koo- ten 3963 pnt; 7 Hartog 3807 pnt; 8 v. d. Weert 3335 punten. KERSTZANGDIENST Zoals elk jaar was de belangstelling voor de gezamenlijke Kerstzangdienst welke op le kerstdag in de hervormde kerk werd gehouden weer overweldi gend. De dienst begon met het gezamenlijk zingen van de Lofzang van Zacharias. De liturgie was in handen van ds. L. v. d. Peut, Ned. Herv. predikant, terwijl ds. B. Slingenberg, Ger. predikant, de meditatie verzorgde. Voorts verleenden hun medewerking aan deze Kerstzangdienst het kinder koor „De Lofstem", de Chr. Gem. Zang vereniging „Con Amore" en een koper kwartet van de muziekvereniging „Ons Genoegen". Het orgel werd bespeeld door mej. G. Vedder. Het geheel stond onder leiding van de dirigent, de heer Joh. Wegen. De ijle kinderstemmen van de Lof- stem brachten op onroerende wijze een vertolking van „Stille Nacht". Na bijbellezing uit Psalm 111 volgde de koorzang met orgel en piston, waar na ds. Slingenberg zijn meditatie hield. Op werkelijk zeer hoog peil stond de solozang .Cantique de Noel' van Adams, gezongen door de heer B. v. d. Boven- kamp. Na een samenzang bracht het kinder koor een Kerstcantate. Met het geza menlijk zingen van „Ere zij God" werd de Kerstzangdienst besloten. KERTGAVEN VOOR ZIEKEN Traditiegetrouw werden door de leden van de plaatselijke afdeling van het Roode Kruis bij zieke ingezetenen kerstmandjes thuis bezorgd. In totaal werden 80 mand jes thuis en in de ziekenhuizen bezorgd. Zo lijkt het althans! Een stoot op de fluit, veel gesis en dan begon de cadans op de rails, steeds vlugger, vlugger, tot dut een vast rythme gevonden was. Weet u nog hoe u als kind uw eerste treinreis beleefde? Wat een avontuur.' Maar onze levenstrein lijkt wel steeds sneller te gaan en geen vast rythme te kunnen vinden. Wat was een jaar een onafzienbaar eind toen we kind waren, en wat gaat een jaar vlug voorbij nu we volwassen zijn en hoe ouder we worden des te vlugger lijkt de tijd te verstrijken! De cadans van de levens- trein lijkt wel steeds vlugger te gaan, 1940, 1950 1960, '61, '62, '63 en nu al weer '64. Toch is dat natuurlijk objectief niet waar. De klokken draaien niet vlugger dan vroeger. De aarde wentelt niet sneller om de zon. Een dag, een jaar duurt nog net zolang als toen we jong waren. Wat is er dan veranderd? Wij zelf! Toen we jong waren ging de trein niet vlug genoeg. Nu gaat hij ons veel te vlug. Hoe dat toch komt? Zou het wellicht hierin zitten dat we als kind dachten dat we in een vakantietrein terecht gekomen waren en we keken vol hoop en verwachting naar de toe komst uit. Maar nu hebben we veeleer ontdekt dat we in een deportatietrein zitten en we vrezen de toekomst meer dan dat we er naar uitzien, 's Zomers zien we wel eens zo'n vakantietrein rijden vol met stralende kindergezich tjes die gluren achter de ruiten en zwaaien met vlaggetjes. Maar in de oor log gingen over dezelfde banen de de portatietreinen vol met Joodse landge noten op weg naar de kampen des doods. En is de levenstrein waarin wij allen gezeten zijn geen deportatietrein? En daarom doet de Oudejaarsavond ons wat pijn. Want het einde van het jaar herinnert aan het einde van het leven, brengt ons weer in gedachten dat wij sterfelijke, vergankelijke mensen zijn die allen slechts een poosje meerijden in de levenstrein. Alles wat we hebben en waar we van genieten hebben we slechts een poosje. Het jaar 1963 is al weer voorbij! Straks is ook ons leven voorbij! En wat dan? De oudejaarsavond doet pijn, er zijn genoeg verdovingsmiddelen voorhan den! U kunt u laten verdoven door al lerlei drukte, door gezelligheid, door traktaties, door sterke drank, door het programma van radio en televisie, zodat u de pijn vergeet! Maar verdovingsmiddelen zijn geen geneesmiddelen! Vroeg of laat keert de pijn terug, in alle felheid! Ik kan u maar één geneesmiddel aanbevelen en dat is dat u zich op oudejaarsavond blijft herinneren dat het Kerstfeest is geweest. In vele huizen staan nog de kerstbomen te stralen. Laat u die boom beslist nog staan en laat vooral op oudejaarsavond de lichtjes branden en kijkt u er goed naar opdat u weet dat het Licht van Christus met u gaat, het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. Christus is bij ons gekomen! Hij is ons al vooruit gereisd en Hij heeft mid den in het vernietigingskamp van de dood al een vrolijke speeltuin gereed gemaakt voor allen die op Hem hun hoop hebben gevestigd. De toekomst van deze wereld en de toekomst van onszelf mogen we veilig weten in Zijn Handen! Verschrikt het u dat de levenstrein zo vlug gaat? Maar denkt u dan nog steeds in een deportatietrein te zitten, op weg naar de dood? En hebt u nog steeds niet op Christus uw hoop ge vestigd? Hij leert ons te zijn als de kinderen en kinderen vinden het heerlijk in de trein te zitten en hoe vlugger het gaat, hoe mooier zij het vinden. Want zij vre zen de toekomst niet, maar zien er zelfs vol hoop naar uit! Hoor, zij zingen zelfs samen: Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren Hand, moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land! Toe, zingt u ook mee? A. A. BOS Teneinde de chauffeurs en conducteurs gelegenheid te geven de jaarwisseling te midden van hun gezin te kunnen doorbrengen besloten de directies van de openbare vervoermiddelen om hedenavond (Oudjaarsavond) na half tien geen bussen of trei nen meer te laten rtyden. Voor onze omgeving gelden de volgende tijden: SPOORWEGEN DE KLOMP De laatste trein in de richting Utrecht vertrekt vanaf de Klomp om 21.07 uur en de laatste trein in de richting Arnhem om half tien precies. BUSDIENSTEN DE HAAS Voor de bussen van de fa. de Haas geldt TELEFOONCELLEN VOOR RHENEN In dc jongste vergadering van de ge meenteraad van Rhenen braken verschil lende afgevaardigden tijdens de algemene beschouwingen voor de begroting van het komende jaar een lans voor plaatsing van telefooncellen. Wij vernemen dat de enige cel ter plaatse, die in het postkantoor, intensief wordt ge bruikt, waaruit kan worden afgeleid dat plaatsing van telefooncellen op verschillen de punten in de gemeente geen overbodige luxe zal zijn. Het aantal gesprekken dat in het postkantoor maandelijks wordt gevoerd bedraagt gemiddeld 700. dat er na negen uur op een enkele uit zondering na geen bussen meer ver trekken. De laatste bus naar Utrecht ver trekt uit Veenendaal om 20.40 uur. De laatste bus naar Ede gaat om 20.55 uur, maar de bus naar Eist maakt hierop een uitzondering. De laatste bus van Veenen daal naar Eist vertrekt om 21.57 uur. Vanuit Scherpenzeel gaat de laatste bus naar Barneveld om 21.10 uur. BUSDIENSTEN N.B.M. In de richting Rhenen gaat de laatste N.B.M. bus om 21.21 en in de richting Amersfoort om 22.20 uur. 1922-1962 Assurantiekantoor Elfl. R. R. MULDER Makelaar In Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal verZEKERen is ZEKERheid VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enx. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1963 | | pagina 1