Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Koude Paasdagen hielden velen binnenshuis Voor de KANTONRECHTER MILITAIRE OEFENING MET EXPLOSIEVEN Agenda Verkeer minder druk dan vorig jaar Paaswijdingen Nieuws uit de omgeving JTLelis trpliek Concert Mannenkoor „De Veenzangers" Forumavond A.R.-Kiesvereniging ELST Wat nu weer...? EDERVEEN 38e JAARGANG WOENSDAG 1 APRIL 1964 No. 26 Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede - Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel Paasvuren Paasrit M.A.C. Veenendaal trok 150 deelnemers Ongeluk Paaszangdienst op Slot. de Bruïneplein RAADSZITTINGEN WEINIG ATTRACTIEF C.H.U. EN A R. ROND TAFEL BIJSTAND WET Raadszittingen S amen werking Uit het politierapport van Eist MULDER fl Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Redaktie: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bij de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktpryzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Het koude, gure weer tijdens de Paasdagen lokte niet tot uitgaan. Er was dan ook geen sprake van een massale uittocht van automobilisten zoals in voorgaande jaren het geval was. Typerend was dat reeds in de vroege middaguren van Tweede Paasdag de in ons land aanwezige Duitsers weer naar de „Hei mat" terugkeerden. Op Rijksweg 12 vloeide de verkeersstroom van west naar oost, waarbij twee van de drie auto's het bekende witte (Duitse) nummerbord droegen, 's Avonds trokken veel landgenoten weer in westelijke richting. Toch was de intensiteit van het verkeer beslist geringer dan vorig jaar waarbij echter dient te worden bedacht dat Pasen dit jaar drie weken vroeger viel dan in 1963. Ondanks de koude waren er Eerste Paasdag nog enkele honderden mensen aanwezig bij de interkerkelijke Paaszang dienst, waaraan, deelgenomen werd door de muziek van het Leger des Heils en trompetters van de Scheepjeswolharmo- nie. In Rhenen werd op de vroege Paas- morgen een Paasreveil gehouden in de Cunerakerk, dat vooral door jongeren werd bezocht. In Veenendaal waren nog behoorlijk wat deelnemers aanwezig bij de Paasrit van de Motor en Automobielclub, on danks de trieste weersomstandigheden. Ook in de omliggende plaatsen werd Pasen 1964 meest binnenshuis gevierd. Een enkele moedige wandelaar waagde zich in de nog kale bossen rond Ameron gen en Eist. Te De Klomp vlamde op Tweede Paas dag een groot Paasvuur op. Zelfs enke le automobilisten stopten even om de vlammen door de hoge berg takken te zien dartelen. Enkele honderden jonge lui waren op de rode gloed afgekomen en schaarden zich in de donkere avond rondom het vuur. Ook in Rhenen werd een groot Paasvuur ontstoken nabij de Kastanjelaan waarbij de belangstelling eveneens vrij groot was. Het is een op merkelijk verschijnsel dat het ontsteken van een Paasvuur (een oud heidens ge bruik) steeds meer opgang beleeft, want De jaarlijkse Paasrit van de Motor en Autoclub „Veenendaal" werd ook dit jaar een succes. Ondanks het vrij koude weer met een fijne motregen, verschenen er 150 deelnemers aan de start bij La Montagne. Het traject van de Paasrit was 40 km lang en deskun dig uitgezet door de heren B. van Koo- ten en D. Bos. In de route waren enkele probleempjes verwerkt. De deelnemers moesten o.a. het aantal krenten raden dat in een groot krentenbrood was verwerkt. Ook het speuren naar de Paashaas, die nergens te vinden was, bleek een amusante bezigheid. De Paashaas was er in feite ook niet. Het was een gezel lige oriëntatierit. De jury moest zich lange tijd beraden om tot de uiteinde lijke prijstoewijzing te komen. De prij zen bestonden ook ditmaal weer uit grote hoeveelheden Paaseieren. De totaaluitslag was: Auto's: 1. A. Beebink 6 strafp.; 2. J. van 't Veen, Veenendaal 19 strafp.; 3. J. Hoesen, Veenendaal 24 strafp.; 4. Van Zomeren, Eist 28 strafp.; 5. A. Boers, Veenendaal 49 strafp.; 6. Jeppe, Ede 53 strafp.; 7. A. v. d. Kraats, Veenendaal 56 strafp. Bromfietsen: 1. G. Bos, Soest 18 strafp.; 2. Van de Bank, Soest 19 strafp. 3. J. Sukkel, Veenendaal 42 strafp. OTTERLO. Vandaag, woensdag 1 april, werd het beeldenpark bij het rijks museum Kröller-Müller te Otterlo (Nationale Park De Hoge Veluwe) weer voor het publiek opengesteld. Voor groepen die het park bezoeken wordt op verzoek tevoren een in structiefilm vertoond. EDE. Aan de Louise Henriëttelaan in het Beatrixpark te Ede verrees een nieuw Gereformeerd bejaardencen trum „Het Maanderzand". Vorige week werd het moderne gebouw on der grote belangstelling geopend. LEERSUM. In Leersum zullen deze zo mer weer 36 woningen worden ge bouwd, waarvan 24 woningwetwo ningen en 12 premie woningen. De premiewoningen zullen worden ge bouwd in blokken van vier en zijn bestemd voor plaatselijke woning zoekenden. SOEST. In Soest werd de eerste steen gelegd voor een nieuw Hervormd kerkgebouw. De eerste steenlegging werd verricht door ds. J. Fokkema aldaar. Tel. 3184 Hoofdstr. 511 V'daal ook in Ede en Lunteren werden grote Paasvuren ontstoken. Op de oude Rijksweg aan de Klomp was het verkeer vooral 's avonds vrij in tensief. 's Middags gebeurde er juist bij het kruispunt naar Veenendaal een on geval, waardoor twee personen vrij ern stig werden gewond en naar het Juliana ziekenhuis werden overgebracht. Het ongeluk gebeurde doordat de heer B. uit Utrecht geen voorrang verleende aan de heer K. uit Velp. Beide bestuur ders werden licht gewond, maar de res pectievelijke echtgenoten liepen ernsti ger kwetsuren op. En nu maar hopen dat Hemelvaartsdag en Pinksteren zonnige feestdagen mogen worden want deze Paasdagen brachten een minimum aan zonneschijn. Het eerste kievitsei in de gemeente Veenendaal is vrijdagmorgen door twee Edese jongelui gevcmden in een weiland achter de Rouweveldseweg in de omgeving van van „de Hel". De knapen - de 12-jarige Gerrit en de 10-jarige Henk van der Zandschulp, Detmarlaan 11 te Ede - waren twee dagen te laat voor de landelijke primeur. Samen met hun vader hebben de jongens het ei vrijdagmiddag om kwart over één aan de burgemeester van Veenendaal, Mr. Dr. J. Hazenberg, aangeboden Van bevoegde zijde vernemen wij, dat dezer dagen in de omgeving van Veenen daal en Rhenen een militaire oefening zal worden gehouden. De juiste datum staat nog niet vast, omdat het kunnen houden van de oefening afhankelijk is van diverse factoren. Er zal namelijk worden geoefend in het laten exploderen van de ladingen van enkele soorten geleide projectielen (o.a. de Honest John). Voor de veiligheid van de bewoners van de wijde omgeving moet men de juiste plaats kiezen en ook een bepaalde windrichting afwachten. Vrij zeker is het, dat de oefeningen worden gehouden aan de voet van de Utrechtse Heuvelrug aan de Veenendaalse kant. De enorme explo sies weerkaatsen dan tegen de bergrand en de vochtigheidsgraad van lucht en bo dem op die plaats dempen de luchtdruk zeer sterk. Gevaar is er voor de bewoners van Veenendaal en Rhenen dan ook niet bij. Wel zullen de wegen in de nabijheid van het oefenterrein worden afgesloten en moet men in Rhenen en in Veenendaal de ramen van de huizen openzetten om BOTSING OP ZWAAIPLEIN Gistermiddag om vier uur reed de heer M. C. D. met zijn bestelauto van uit de Tuinstraat het Verlaat op. Juist op de kruising bij het Zwaaiplein na derde de automobilist v. d. V. uit Ede. Er onstond een botsing waarbij beide wagens werden beschadigd. BRANDJE WAS SNEL GEBLUST Nabij de Groen van Prinstererschool ontstond dinsdagmiddag een berm brandje, dat echter spoedig weer was geblust. De oorzaak van dit brandje is onbekend. glasschade te voorkomen. Doet men dit niet dan kan men geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden. Het tijdstip van de aanvang van de oefening zal uiteraard van te voren wor den bekendgemaakt. Zojuist bericht men ons, dat men vanmiddag met de voorbereidingen voor de oefeningen is begonnen. De explosies zullen plaatsvinden in het zgn. zandgat (van Schoonhoven) aan de Oude Veense Grindweg, de eerste hedenavond omstreeks 9 uur. TEVEEL PAASVOCHT Op tweede Paasdag werd de Vee- nendaler J. A. van E. op het politie bureau ingesloten. Hij had zich op deze feestdag kennelijk teveel met geest rijk vocht gelaafd. Na ontnuchtering werd van E. weer op vrije voeten ge steld. TREKKER TEGEN AUTO Op de hoek Prins Bernhardlaan - Mulderslaan ontstond gistermorgen om half acht een botsing tussen een trek ker met aanhanger van de fa. B. en een auto bestuurd door de heer H. van G. uit Lunteren. De trekker ging plot seling naar links, waardoor de automo bilist een botsing niet kon voorkomen. De auto kreeg geringe schade. Ondanks het gure weer waren velen op le Paasdag naar het Slot. de Bruïne plein gekomen voor de Paaszangdienst in de openlucht De dienst werd geopend door de muziek van het Leger des Heils, die de Dag der Opstanding ten gehore bracht Envoy W. Koopmans sprak daar na het welkomstwoord. Een drietal trompetters van de Scheepjeswolhar- monie begeleidden de zangnummers. Ds. J. Overduin, Ger. predikant, hield een toespraak over het thema: „De laatste vijand is overwonnen". Het slot woord werd gesproken door Ds. A. Bos, Ned. Herv. predikant. Wanneer „De Veenzangers" donderdag 9 april a.s. o.l.v. Gijsbert van Zanten hun uitgebreid en gevarieerd programma (zie ons vorige nummer) hebben afgewerkt en na de pauze in samenwerking met het „Veenendaals Dameskoor" bekende Operakoren gaan zingen, wordt hiermede een enkele jaren onderbroken traditie weer voortgezet. Naast „De Parelvissers" van Bizet en „Barcarole" van Offenbach worden niet minder dan vier Operakoren van de grote Italiaanse componist Verdi uitgevoerd. Deze koren vragen een gro te bezetting, b.v. grote groepen van soldaten, pelgrims, slaven, burgers. Verdi stelt deze koren in zijn opera's steeds duidelijk apart om een bepaal de gemoedstoestand, een verlangen, een klacht te realiseren en juist daar om zijn het zulke dankbare stukken voor zanger en luisteraar. De achtergrond van vele werken van Verdi is de Vrijheidsoorlog, de opstand tegen de onderdrukk'r^ Zo is het be kende „Slavenkoor" uit „Nebucadne- zar" een klacht, een verlangen naar hun vaderland van de naar Babel weg gevoerde Joden, maar ook een uiting van opstandigheid. Zeer begrijpelijk, dat Verdi als goed patriot juist deze teksten op muziek zette, omdat Italië zuchtte onder het juk van Oostenrijk en hij dus op deze gecamoufleerde wijze meehielp het verzet te vergroten. Een van zijn opera's „De slag om Legnano" verwekte zoveel patriot tische geestdrift, dat hij door de bezet ter werd verboden. Geen nood echter, de opera kreeg een andere titel „Het beleg van Haarlem" en draaide weer rustig door onder het oog van de be zetter, die er helemaal geen erg in had, dat Verdi op zijn manier bezig was de Italianen samen te bundelen in hun streven het Oostenrijkse juk af te schudden. Verdi was als kind een arm jonge tje, door gestage arbeid leerde hij het handwerk van musicus. Oorspronkelijk met niet zoveel resultaat, pas bij de opvoering van „Nebucadnezar" werd hij in geheel Italië en later in geheel Europa beroemd. Hij heeft o.a. ook gewerkt in Parijs, Londen en St. Petersburg. Een en an der legde hem geen windeieren en zo was Verdi op zijn oude dag een ver mogend man. Dit gehele vermogen ge bruikte hij voor de bouw van een rust huis voor oude musici. Ook de toe komstige opbrengsten van zijn auteurs rechten bestemde hij hiervoor. Toen later zijn stoffelijk overschot naar dit huis werd overgebracht, wejrd ter nagedachtenis van de grote meester door een koor van 1000 mensen, onder leiding van de nog jeugdige Toscanini het „Sla venkoor" gezongen. Wanneer volgende week dus 2 koren worden gecombineerd ontstaat wel een vrij groot koor, maar nog niet zo groot als bij bovengenoemde gelegenheid. Het Het uit 45 leden bestaande mannenkoor „De Veenzangers" dat op 9 april haar jaarlijkse uitvoering geeft in het Ver enigingsgebouw aan de Eikenlaan. mannen- en dameskoor hebben op deze manier al verscheidene malen samen gewerkt en dus de nodige routine opge daan voor deze werken. Eigenlijk is hierdoor het Dameskoor ontstaan. Oor spronkelijk om de heren te assisteren bij gemengde operakoren. Later werd het een zelfstandige ver eniging, die, behalve de medewerking bij de mannen, nu ook veel ging zingen in ziekenhuizen en andere inrichtingen in en buiten Veenendaal, en werd een graag geziene gast in het Julianazieken- huis, het Revalidatiecentrum en Zonne huis in Doorn en Kamp Overberg. Ook werd zelfstandig wel eens een uitvoe ring gegeven, waarbij op hun beurt „De Veenzangers" weer medewerkten. Rest nog te vermelden, dat de bege leiding wordt verzorgd door Guus Jan sen, de voor een ieder bekende radio- Hammondorganist. Naar wij vernemen is dit min of meer een experiment. Voorheen werd" dit gedaan met piano- of orkestbegeleiding. Gezien de reputa tie van Guus Jansen lijkt dit experi ment zeer de moeite waard. Discutabel blijft echter of een orkest te vervangen is. Graag willen wij de dames en heren veel succes wensen voor dit concert, waarvoor naar men ons mededeelde, veel belangstelling bestaat. De bekende ham mondorganist Guus Jansen, die mede werking verleent bij de uitvoering van „De Veenzangers" De 20-jarige bankwerker A. J. L. uit Oosterbeek stond vrijdag samen met zijn 15-jarige broer C. L., landarbeider te Renkum, voor het Wagenings kantonge recht. Hij had zijn broer ap zijn brom fiets laten rijden hoewel hij wist, dat de jongen nog geen 16 jaar was en het dus nog niet mocht. Aan C. L. werd derhalve het rijden met de bromfiets ook ten laste- gelegd, dat het achterlicht van de brom mer niet had gebrand. Wat moet dat later worden als je je nu al zo weinig van de voorschriften aantrekt? vroeg rechter v. d. Brand streng aan de jongste van het tweetal, dat er schuldbewust bij stond. Onmiddellijk sprong A. J. L. voor,zijn broer in de bres. C had vrijdagsavonds toen hij bij mij in Oosterbeek op bezoek was geweest, de bus naar Renkum gemist en daarom had ik hem de bromfiets meegegeven, vertelde hij. Zaterdagsavonds, toen hij de brommer terug kwam brengen, werd hij aangehouden. Hoe laat reed hij vrijdags weg? vroeg mr. v. d. Brand. Om half elf, antwoordde de oudste verdachte. Dan kwamen er nog een paar bus sen na degene, die hij gemist had. Ook als het wel de laatste bus was geweest zou het geen excuus betekend hebben, maar nu was er helemaal geen enkele reden om een overtreding te begaan, vond de rechter. De bromfiets is in beslag genomen nietwaar? zei de officief, mr. Boekraad. Hij staat al van 1 februari af op het politiebureau in Oosterbeek beves tigde A. J. L. 't Was nog een goede bromfiets, als was hij vijf jaar oud. Ik had hem tweedehands voor f 80,ge kocht. —Knapen van rond vijftien jaar kun nen dikwijls geen weerstand bieden aan de verleiding van de bromfiets en zij realiseren zich niet, dat de bepalingen van de wetgever ook werkelijk zin heb ben. De verkeersveiligheid komt door die jeugdige bromfietsers, die met gedenatu- Op de forumavond die de A.R.-kiesvercniging dinsdagavond had belegd zijn onder meer twee punten sterk naar voren gekomen. Ten eerste werd op deze avond gesteld dat de raadszittingen door diverse voorbesprekingen en voorbereidend commissiewerk nog maar weinig meer spreken en er „geen vuur" meer inzit en ten tweede kwam de sa menwerking tussen de A.R. en de C.H.U. ter sprake. Het forum bestond o.a. uit de raadsleden L. R. A. Ester, E. C. Diepeveen en H. van Manen, onder voorzitterschap van oud-burgemeester A. Bakker. Wethouder C. N. van Kuyk opende de fo rumavond met 'n toelichting op de nieuwe Algemene Bijstandwet. Tussen deze wet die op 1 januari 1965 in werking zal treden en de oude armenwet zijn vele verschilpunten. Vooral principieel. Vroeger moest men de hulp van een ander als een gunst zien terwijl men er tegenwoordig een bepaald recht op laat gel den. De vraag kwam naar voren of er tegen woordig geen misbruik van gemaakt wordt. Men rekent op hulp en laat er zelfs recht op gelden. De mening van het forum was dat de nieuwe wet principieel gezien geen voor uitgang is. Een punt dat ter sprake kwam was ook het feit dat de tegenwoordige gemeenteraadsver gaderingen weinig aantrekkelijk meer zijn en er geen vuur meer in de discussies zit. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de gemeentevraagstukken eerst uitvoerig in de diverse commissies behandeld worden en de meeste problemen te gespecificeerd zijn. Komt het punt in de raad aan de orde dan gaat het als een hamerstuk door de „raads- molen". De vraag kwam tevens naar voren dat er niet veel verschil meer zou zijn tus sen een raadslid van een rechtse en een van een linkse fractie, maar hier was het forum het kennelijk niet mee eens. Iemand stelde het forum de vraag hoe het zat met een brief die de CHU en AR-kies- verenigingen van Velsen in 1962 aan alle kiesverenigingen in het land hadden verzon den om gezamenlijk de verkiezingsstrijd te voeren. Dit schrijven is toen door de AR en CHU in Veenendaal in de ijskast gezet om dat de verkiezingen toch al in een verge vorderd stadium waren gekomen. Thans heeft de AR zich tot de CHU gericht die zich bereid heeft verklaard met de AR aan de ronde tafel te gaan zitten en eventueel tot samenwerking te komen. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet concreet vastge steld. Met snelheid van 110 km per uur uit de bocht gevlogen Zaterdagavond om 11.30 uur vloog motorrijder K. uit Leersum, die ken nelijk wat alcoholhoudende drank op had, met een snelheid van 110 km per uur uit de bocht bij La Montagne. K. die in de bocht nog een auto wilde passeren, zag in laatste instantie dat dit niet meer ging en geraakte hierbij rechts naast de auto. K. kwam ten val en vloog tegen de afrastering van de heer A. op. Hij werd overgebracht naar het Julianaziekenhuis, waar bleek dat zijn verwondingen niet van ernstige aard waren. De politie maakte tegen K. proces-verbaal op. APELDOORN HEEFT SPECIAALZAAK IN TUINMEUBELEN Zaterdag 21 maart j.l. heeft Apel doorn een landelijke primeur beleefd. Op die dag werd ■.arnelijk Nederlands eerste speciaalzaak geopend voor exclu sieve tuinmeubelen. In deze speciaalzaak is een bijzonder uitgebreid assortiment tuinmeubelen te zien, zoals: schommelbanken, terras stoelen, tuinparasols enz. Een nieuwtje is de wijze waarop de tuinmeubelen worden gepresenteerd. De gehele ruimte is met planten, bloemen en tegels omgetoverd in een tuin waar door ze getoond worden in hun natuur lijke omgeving. De befaamde Meubelkeur-toonzalen in Apeldoorn die in korte tijd een be grip werden voor ieder die meubelen aanschaft, hebben met deze exclusieve „Garden Shop" opnieuw in de roos ge schoten:. BOEK. In de havenstad Southampton (Engeland) is een speciale verbran dingsplaats aangelegd voor boeken die door de douane niet in het land worden toegelaten wegens pornogra fische strekking. In de afgelopen drie jaar werden 826.454 pornografische paperbacks en 328.465 tijdschriften in beslag genomen en verbrand. HAND. Een marine-officier in Ecuador verloor zijn hand door een ongeval. Dezer dagen onderging hij een ope ratie waarbij hem een nieuwe hand werd aangenaaid. Deze hand was van een patiënt, die in datzelfde zieken huis juist was overleden. reerde motorrijwielen over de weg razen, echter danig in gevaar, betoogde de of ficier in zijn requisitoir. A. J. L. had verstandiger moeten zijn en niet de kat op het spek moeten binden. Hij was de oudere en droeg dus een grotere verant woordelijkheid. Ik zal daarom tegen hem ook een zwaardere straf eisen dan tegen C. L. en wel f 50,of 10 dagen en een verbeurd verklaring van de bromfiets. Tegen C., die nog zes maanden de tijd heeft om overtredingen te begaan eis ik een berisping. Rechter v. d. Brand ging, waar het het rijden zonder achterlicht betrof akkoord met de berisping. Voor het rijden met de bromfiets veroordeelde hij de jongste tot een voorwaardelijke tuchtschoolstraf van een maand met een proeftijd van twee jaar en de oudste tot een verbeurdver klaring van de brommer. (Zie verder pag 2) DS. JANSEN BEDANKTE VOOR BEROEP De kerkeraad van de Ned. Herv. Ge meente ontving heden het bericht dat de beroepen predikant ds. G. J. Jansen uit Benschop voor het beroep naar Ederveen heeft bedankt. Dit is reeds het derde beroep dat door de kerke raad (vergeefs) werd uitgebracht. VEENENDAAL Donderdag 2, vrijdag 3 en zater dag 4 april, in gebouw Eltheto: Renault Show 1964 van Fa. Ho- gendoorn; donderdag van 14-22 uur, vrijdag en zaterdag van 10- 22 uur. Donderdag 2 april: Raadsverga dering in De Korenbeurs, aan vang 8 uur. RENSWOUDE Zaterdag 4 april in gebouw Re- hoboth. Uitvoering muziekver. „Ons Genoegen", aanvang 7.30 uur. SCHERPENZEEL Zaterdag 4 april, v.m. 9 uur: Wedstrijden voor politiehonden op Lambalgen. Prijsuitreiking om 5 uur in „Marktzicht". 1922-1962 Assurantiekantoor Eig. R. R. MULDER Makelaar in Assurantiën Kerkewijk 167 - Veenendaal VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN (1e en 2e) FINANCIERINGEN auto's, motoren, enz. Telefoon 08385-3000

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1