prinI* BéDé superslagerijen Scxot HUIBERS UNIEKE GELEGENHEID HUIBERS Bergweg 15 Veenendaal - Telefoon 2623 Het wordt weer zomer en daarom heeft voor U een ZONDER ENIGE VERPLICHTING ZONDER ENIGE KOSTEN geldig tot 1 ME11964 S. J. van WIJK - Pr. Bernhardlaan 22 - Tel. 3029 - Veenendaal Ant. de Ruiter afwezig ELKE DAG JESDAG Schoonmaak Drog. REIN KOK net MEISJE Weekend reclame Maandag reclame Dinsdag reclame Woensdag reclame Donderdag natuurlijk gehaktdag WERKSTER Te koop: Te huur: pakhuisknecht Onze prachtige voorjaarscollectie J0R0 BAZAR Nu kunt u geheel gratis zelf ervaren hoe groot en hoe talrijk de voordelen zijn van de Erres was automaat! Wilt u profiteren van deze bijzondere aanbieding, zendt u dan vóór 30 april 1964 onderstaande bon in. PETRONELLA Alberta Meijer Hendrik Marinus van Beek Francina van Ginkel HERMANUS PHILIPPUS WILLEMSEN Dirk Jan van Veenendaal H. A. MEURS van 9 t/m 12 april l Dirk Jan van Veenendaal GERRIT HASSELAAR rit Dirk Geri Hardeman G. van Beek gaat u schoonmaken, behangen witten en schilderen Mevr. VAN SCHUPPEN EEN NIEUWE COLLECTIE Dames zomerpyama's; o.a. ook 3-delig" Zomer nachthemden Zijden shawls, effen en gekleurd Zomer handschoenen in diverse kleuren Ook zijn wij goed gesorteerd in KLEUTER- GOED Pracht runder rollade, mager O CO Fijne ham A QO Vele huisvrouwen hebben hiervan al reeds geprofiteerd Speklapjes A OO Heerlijke Saksische leverworst A fifi Haché-poulet, mager 1 CO 500 gram IjvU Boterham worst A CO Verse braadworst, zeer fijn gekruid 1 CO Gebraden gehakt A CO 1 heel kg heerlijk VLEESGEHAKT, O CA SPAAR UW KASSABONNEN, ZIJ HEBBEN WAARDE VOOR U WIJ KUNNEN NIET ANDERS EN MOETEN ONZE ZAAK DOOR VER BOUWING EVENTJES SLUITEN TOT ZIENS, IN ONZE NIEUWE ZAAK NOODWONING A. C. BEYER N.V. FA. B. VAN REE VOOR VAKWERK H.J.M.KLIJ&EN (jl ONDER* IJ J RUK/TOEZICHT L GEDIPLOMEERD /CHOENHER/TELLER GORTSTRAAT 53 „Afscheid dokter C. P. Engel" Kersvers ontvangen Het sukses artikel voor de schoonmaak een maand lang de volautomatische wasmachine bij U thuis op proef. l i I I I I l f 1675,- FAMILIEBERICHTEN Op 2e Paasdag werden wij verblijd met de geboorte van ons dochtertje en zus je L. v. Manen M. v. Manen- Doleweerd Catrientje Riesje Rietje Hoogstraat 28 Voor uw bewijs van deel neming, ontvangen na het overlijden van mijn gelief de vrouw echtgenote van Albertus Cornelis Klomp betuig ik u mijn hartelijke dank. A. C. Klomp Rhenen, april 1964 Utrechtsestraatweg 10 en hebben de eer U, mede namens wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waar van de voltrekking zal plaats vinden D.V. op woens dag 8 april a.s. des middags 12.00 uur ten gemeente huize te Renswoude. Kerkelijke bevestiging in de Ned. Herv. Kerk te Rens woude des namiddags 12.30 uur door de weleerwaarde heer ds. L. van de Peut. Gelegenheid tot feliciteren: op de trouwdag 's middags van 3.00 - 4.30 uur in Café-Restaurant „De Hof" te Rens woude. Toekomstig adres: Dorpsstraat 17, Renswoude. Na een langdurig en smartelijk lijden is heden van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorg zame vader en grootvader in de ouderdom van 69 jaar. Hij ruste in vrede. G. E. Willemsen-van den Akker J. Willemsen W. Willemsen-van de Haar Lia - Herman - Truis - Barbara Veenendaal, 1 april 1964 W. C. Beeremansstraat 52 De begrafenis zal plaats vinden zaterdag 4 april 1964 te 12 uur op de algemene begraafplaats te Veenendaal. Vertrek van het sterfhuis te 11.30 uur. Diep geschokt geven wij u kennis van het plot seling overlijden van onze werknemer, de heer Hij was gedurende negen jaar een van onze trouwe medewerkers. Zijn grote ijver en plichts betrachting zal bij ons in dankbare herinnering blijven. Eist (U.), 1 april 1964 Direktie N.V. Aannemings- en Wegenbouwbedrijf v/h P. Henzen HJZn. KINDERARTS Met leedwezen geven wij u kennis van het plot seling overlijden van onze collega de heer Zijn ijver en werkkracht zal ons altijd tot voor beeld blijven. Wij zullen zijn nagedachtenis in hoge ere houden. Eist (U.), 1 april 1964 Gezamenlijk personeel van N.V. Aannemings- en Wegenbouwbedrijf v/h P. Henzen HJZn. Heden nam de Here tot onze diepe droefheid, na een kort ziekbed, van ons weg onze innig ge liefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader weduwn. van Hestrina van Lienden in de ouderdom van 84 jaar. Kinderen, behuwd-, klein en achterkleinkind Veenendaal, 1 april 1964 Middelbuurtseweg 3 De begrafenis zal D.V. plaats hebben op zater dag 4 april a.s. om 15 uur op de begraafplaats te Veenendaal. Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan alle vrienden en kennissen voor de vele bloemstukken en fruitmanden, alsmede alle be woners van de Beatrixstraat voor het prachtige cadeau dat ik mocht ontvangen bij mijn thuis komst uit het sanatorium. Mevr. A. v. d. Poel-van Nieuwamerongen DANKBETUIGING Hierdoor danken wij allen voor het medeleven betoond gedurende de ziekte en bij het overlijden van Veenendaal, 1 april 1964 Benedeneind 24 Fam. J. Hardeman DANKBETUIGING Voor uw vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van onze geliefde echtgenoot, vader, behuwd-, groot- en overgrootvader betuigen wij onze oprechte dank. Uit aller naam: Wed. M. van Beek-van Soest Amerongen, april 1964 Utrechtsestraat 39 Wij willen u gaarne daarbij helpen en stellen onze vakkennis tot uw beschik king. Er is een grote sortering voorradig in BORSTELWERK - SPONZEN en ZE MEN - SCHOONMAAK- en POETS MIDDELEN - BEHANG enz. Alleenverkoop van JUWEEL WONDERWIT - JUWEEL PLASTIC ENAMEL VERF. Hoogstraat - Veenendaal - Telefoon 08385-2656 GEVRAAGD: Hoofdstraat 102 - Veenendaal HOOGSTRAAT 12 VEENENDAAL TELEFOON 08385-2627 Zandstraat 55 Veenendaal Adr. v. Ostadelaan 33-35 Tel. 3017Tel. 3652 500 gram fcjUU 200 gram UjVtJ 500 gram VjVU 200 gram UjÖO 200 gram UjUO 500 gram IjUU 200 gram UjOÖ MET GRATIS KRUIDEN fcjWV Patrim.laan 46 - Veenendaal - Telefoon 3262 TE KOOP 4x8 meter en 2 kippenhokken Parallelweg 89 VEENENDAAL Telefoon 3857 FR1BOURG-BEAUREPAIRE-VEEN ENDAAL vraagt voor het schoonhouden van kantoren in de avonduren. Sollicitaties zowel schriftelijk als mondeling te richten aan ons adres: Rozenstraat 19, Veenen daal. Kerkewijk 110 - Veenendaal Tel. (08385) 2252-3900 EEN PRACHTIGE VILLA aan de Kerkewijk te Veenendaal. Bin nenkort leeg te aanvaarden. EEN BEWOONDE WONING aan de Fluitersstraat te Veenendaal. EEN WOON- EN WINKELHUIS aan de Dijkstraat te Veenendaal. EEN STUKJE GRASLAND groot halve hectare, aan de Dragon- derweg. EEN WOONHUIS aan de Bergweg te Veenendaal. EEN WOONHUIS aan de Bruine Engseweg te Rhenen. EEN WOONHUIS met bedrijfsruimte te Veenendaal aan de Valleistraat. GEVRAAGD EEN EIERHANDEL Burg. v. d. Boschstraat 88 AMERONGEN Si Het comité herinnert aan de receptie op zaterdag 11 april a.s., des middags van 16.00 tot 17.30 uur in hotel „De Korenbeurs" te Veenendaal. is een enorm sukses, zowel door de spe ciale artikelen, alsook door de uiterste prijzen. Autopeds vanaf 4,75; driewielige fiets jes alle prijzen; poppenwagens vanaf 2,98; rolschaatsen vanaf 3,50 enz. Kapspiegels, borstelhangers, bijzettafels, lectuurbakken, boekenrekken, alle soor ten sieraden, moderne kop en schotels, bloempotten, bloemvazen, papierbakken, enz. enz. Stalen trap, 5 treden, met emmerhaak en plateau, geen f 49,maar f 24,75. plastic emmers, afwasbakken, grote sort, zeemlappen. Werk nu met D.C. Fix, het zelfplakkende plastic. Zeil voor kasten, kastpapier, tafelzeil - ook met wollen rug -, werkdoekjes, stofdoeken enz. enz. en natuurlijk GRATIS ZIL VERZEGELS! OOK „BRABANTIA" EN „TOMADO" ARTIKE LEN VINDT U IN DE Davidsplein 9-10 - Telefoon 08385-2617 4*QK OP BETAALZEGELS v. .-.ïv.v.v.v.v Ik heb belangstelling voor de ERRES VOL-OTO WASAUTOMAAT en verzoek u daarom vrijblijvend om: inlichtingen over de Erres Vol-oto 1 maand gratis de Erres Vol-oto op proef. (hokje naar keuze zwart maken) NAAM: STRAAT: WOONPLAATS: De ERRES VOLOTO WASAUTOMAAT: dé automaat met een speciaal programma voor de fijne was een speciaal compleet kort voorwasprogramma een onbeperkt aantal andere mogelijkheden op de standaard wasprogramma's een centrifuge met uitermate grote droogcapaciteit Deze bon uitknippen en in open enveloppe, gefrankeerd met 5 cent, opsturen aan: ..v;. x-x-::xox-xvx

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 10