Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Charmante dames gaan bruidsparen verrassen Agenda Felicitatiedienst io navolging op Amerikaans gebruik Volgende week vloeit geschenken stroom naar Veenendaal, Rhenen en Wageningen Oudervergadering Rijnschool te Eist Al zes jaar Goed geslaagd concert van De Veenzangers Dr. Engel sprak voor comité „Vraag en Antwoord 54" WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veen endaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Scherpenzeel föetzcruusiale WEKKERS 38e JAARGANG VRIJDAG 10 APRIL 1964 Nr. 29 Red ak tie en administratie: Parallelweg 10 - Vcenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lQnen) - Glro 563427 Redaktte: W- F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven btJ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VAL 1 ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent In de loop van de volgende week zullen de jongelui, die voornemens zijn in het huwelijksbootje te stap pen bezoek ontvangen, dat wel bijzonder welkom is. Charmante jongedames van de felicitatiedienst zullen de meest begeerlijke artikelen voor de (verbaasde) bruid uitstallen. En al dat heerlijks wordt ge heel gratis aangeboden. Overal in den lande werden de geüniformeerde weldoensters van de felicitatie dienst reeds met gejuich ontvangen. Nu zijn dan de bruidjes uit onze omgeving aan de beurt. Volgende week doorkruisen de „hostesses", gekleed in charmant blauw uniform met rood wit kraagje de plaatsen VEENENDAAL, RHENEN EN WAGENINGEN. De bruidjes ontvangen tevoren een kaartje waarop het bezoek wordt aangekondigd. Zorgt dat U thuis bent! De felicitatiedienst is al zes jaar op pad om overal in het land de bruidspa ren te verrassen. Sinds oktober 1957 doorkruisen rood-witte autootjes met voor en achter in feestelijk Iak- schrift het woord „Felicitatiedienst" ons land. De start vond plaats in Amsterdam met drie meisjes en twee auto's. Inmid dels heeft de felicitatiedienst een wijd vertakte organisatie opgebouwd. Honder den bruidjes in Nederland werden reeds bezocht. Acht tot tienmaal per dag biedt de „hostess" de geschenken van het Ne derlandse bedrijfsleven aan. Amerikaans Het idee komt men zou haast zeggen uiteraard uit Amerika. Vijf en twin tig jaar geleden werd daar de „welcome wagon" organisatie opgericht, die een prachtige reclamevorm vond in het ge ven van cadeaus. Geheel oorspronkelijk was de gedachte niet helemaal, want fn veel vroeger dagen was het bij de pio niers in het Wilde Westen al gebruike lijk hun nieuwe medeburgers een huif kar met geschenken tegemoet te sturen. In Europa vond deze gedachte navol ging want natuurlijk zijn ook hier de bruidjes ontvankelijk voor een prachtig geschenk. In West-Duitsland schijnt men het idee geheel te hebben overgenomen. De felicitatiedienst heeft uiteraard een commercieel karakter. Twintig merkfa brikanten verlenen hun medewerking aan deze instelling, die door een recla mebureau uit Leiden werd begonnen. Wat krijgt men? De bruidjes in Veenendaal, Rhenen en Wageningen, waarvan er tien per dag zullen werden bezocht vragen zich bij het lezen van dit artikel wellicht af: Wat zouden we allemaal krijgen? Welnu, het felicitatiepakket bevat o.m. een pakje koffie, een tube tomatenket chup, een plastic trommel met knacke- bröd, een rol beschuit in plastic trommel, een flesje koffiemelk, een doosje thee builtjes, een doosje sigaren en een fles bier met glas (deze twee geschenken voor de toeziende bruidegom.) Wanneer het cadeau is uitgereikt en de zaken uitgestald zijn begint het werk van de hostess pas. Zij is in staat een enor me warenkennis te spuien. Zij wijst de nog kersverse huisvrouw op de voor- en nadelen van bepaalde artikelen. Ook over woninginrichting, bloemschikken, etiquette enz. weet zij haar weetje. Uit bovenstaande blijkt dat de inhoud voor 80°/« gericht is op de bruid. Ervarings cijfers hebben geleerd dat hetzelfde per centage wordt besteed aan het huishou den. Per jaar worden ongeveer 35.000 bruidsparen verrast met geschenken die \n< 1960 b.v. een waarde van ruim f 800.000,vertegenwoordigden. HARTELIJK WELKOM IN MEXICO. H.M. de Koningin en Z.K.H. Prins Bern- hard worden hartelijk verwelkomd door president Adolpho Lopez Mateos na hun aankomst op het vliegveld van Mexico City. Adressen Wie komen in aanmerking voor een ca deau van de felicitatiedienst? In feite al len, die in ondertrouw zijn gegaan, uiter aard voor zover zij in een der plaatsen waar de organisatie werkt, woonachtig zijn. Van de gemeenten ontvangt de dienst de adreslijsten waarvoor jaarlijks f 15.000,betaald wordt. Al die paren worden aangeschreven, zij krijgen een fraai uitgevoerd felicitatieal bum thuis bezorgd en dan maken de hos tesses hun afspraken voor een bezoek. Het komt wel voor dat, om welke reden dan ook de bruid op het afgesproken tijdstip niet thuis is. In zo'n geval komt de hostess 's avonds nog eens terug. Welkom Hoewel de organisatie een licht com mercieel karakter heeft worden de char mante jongedames, waarvan er zo'n 35 op pad zijn overal hartelijk ontvangen. Zij komen immers niet om wat te verko pen, maar ze komen wat brengen. Vanuit een grote witte doos, die uit de koffer ruimte van het autootje wordt gehaald, tovert de hostess de begeerlijke zaken op de tafel. De presentatie is vlot en hartelijk. De hostess heeft meestal nog wel even tijd voor een kopje koffie en een gezellig praatje. Het bezoek duurt meestal een klein uurtje. Meestal zyn de bruidjes zeer content met het aangeboden pakket. Maar de bruidegom die dus met bier en sigaren wordt verwend behoeft er niet afzqdig by te zitten. Ook aan hem kan de hostess zeer deskundige voorlichting geven, voornamelijk over de inrichting van hun nieuwe woning. Wanneer wij de elders behaalde succes sen als maatstaf nemen dan wacht de fe licitatiedienst Nederland ook in Veenen daal, Rhenen en Wageningen een dank bare taak. Wij zouden de jonge bruids paren willen aanraden: Zorg dat U thuis bent wanneer de charmante fee bij U aanbelt. Het is de moeite waard! j In een zeer goed bezet verenigingsgebouw vond gisteravond de uitvoering plaats van het mannenkoor „De Veenzangers" met medewerking van het Veenendaals Dameskoor en de organist Guus Jansen. Het podium, met planten en bloemen versierd, zag er feestelijk uit geheel in overeenstemming met het altijd weer feestelijke gevoel dat ontstaat, als men na maandenlange studie eindelijk met een goed programma voor het voetlicht kan komen. Ongetwijfeld moet het voor de uitvoerenden en de dirigent Gijsbert van Zanten een grote voldoening zijn, dat het concert in bijna alle onderdelen zo goed geslaagd is. Dinsdagavond werd in de kleine zaal van Eltheto weer een vergadering belegd vanwege het plaatselijke comité „Vraag en Antwoord 54" dat de Eenheid der Kerken beoogt. Na opening door de heer C. van Genderen volgden enkele me dedelingen omtrent het te houden congres op 30 mei a.s. in Arnhem. Ruim 25 Veenendalers zegden reeds toe het congres te bezoeken. Hierna hield dokter C. P. Engel op deze „werkavond" van het comité een lezing naar aanleiding van het ver schenen boekwerk „Aanvaardt elkan der". Spreker zei dat onze belijdenis niet moet zijn een zienswijze, maar het moet zijn een zijnswijze. Wat is belij den zo vroeg dokter Engel. Het ant woord is simpel: Confessie of toestem men. De jeugd wordt geconfronteerd met de H. Schrift. Zij moet „toestem men." De kerk heeft in menselijke taal na gesproken wat Gods Woord zegt. De kerk bestaat evenwel uit mensen die teveel onder woorden willen brengen. Men wil zelfhandhaving en een eigen mening vasthouden. Het is de grote vraag in hoeverre de kerk iets zwart op wit moet stellen. De kerk moet de hoofdzaken van de secundaire zaken weten te scheiden. Het gaat om de beleving van het ge loof, niet om de zienswijze van ons kerkmensen. In de kerk kan beslist ruimte zijn voor verschillende menin gen. Een oplossing is moeilijk aan te AANRIJDING OP KRUISPUNT Woensdagmorgen om 7 uur vond op het kruispunt Hoofdstraat-Zandstraat een aanrijding plaats. De bromfietser S. uit Voorthuizen wachtte voor het stoplicht en werd van achteren aangereden door een personenauto bestuurd door de heer B. uit Ede. Er ontstond slechts lichte schade zowel aan de auto als aan de bromfiets. geven. Wij vragen om de voortgang van Gods Koninkrijk. Verwachten we dit of wachten we slechts af? Wij die nen er ernst mee te maken zo conclu deerde dokter Engel. De bijeenkomst had een levendig karakter vooral toen het onderwerp in discussie werd gegeven, waaraan vele aanwezigen deelnamen. Wandeltocht van Prinses Beatrixschool De wandelsportvereniging van de Prinses Beatrixschool zal zaterdag 18 april de jaarlijkse wandeltocht orga niseren. Hoewel deze mars eigenlijk een speciale jeugdmars is, zullen ook dit maal senioren kunnen deelnemen. Daar dit de eerste lustrum-wandel tocht is heeft het bestuur gemeend van de gewone gang van zaken af te wijken en de deelname voor iedereen open te stellen. Er hebben reeds een groot aan tal verenigingen ingeschreven, niet al leen uit Veenendaal, maar ook ver daarbuiten. De start is om 2 uur vanaf de Bea trixschool. De route loopt via Achter kerkstraat, Geerseweg, Veenendaal- Zuid langs het terrein van de voetbal vereniging Veenendaal verder de Ame- rongse bossen in. Begonnen werd met het „Ecce, Quo- modo moritur justus" van Jakob Handl, ter nagedachtenis aan de overleden ere-voorzitter, de heer J. M. H. van Schuppen. De huidige ere-voorzitter, de heer H. Stoffels, dankte hiervoor het bestuur en de dirigent uit naam van de familie Van Sfcnuppen. Het lied, waarvan de vertaling luidt: „Zie hoe de rechtvaardige sterft, en niemand begrijpt het. Flinke mannen worden weggerukt, en niemand over weegt dat de rechtvaardige wordt weg genomen om hem voor ongeluk te be hoeden. In vrede zullen wij hem ge denken. Zijn plaats is bereid in vrede en zijn woning in Sion" werd door de aanwezigen staande aan gehoord. Het koor vervolgde met werkjes van Ingegneri en Palestrina, werkjes die wel zeer hoge eisen stellen aan zuiver heid en homogeniteit van klank. Hoe wel niet vlekkeloos waren ze het aan horen toch zeker waard. Van de tien koorwerken voor de pauze willen wij er nog twee noemen. De negro-spiritual „Steal away", waarin de heer v. d. Bovenkamp ge voelvol de solo zong, was desondanks niet geslaagd door de slechte bewer king van J. Kort. Dat de schoonheid van het negerlied mede in zijn eenvoud schuilt, schijnt voor sommige mensen onaanvaardbaar. Het „Ticinesi son bravi solda", een Italiaans soldatenliedje, klonk bijzonder goed. Eigenlijk is het jammer, dat het programma niet meer van dergelijke liedjes bevatte. De meisjes met donkere haren blijken niet slechts Italiaanse soldaten, doch ook nuchtere Veenzan gers tot grote daden te inspireren. De voor gemengd koor bedoelde stukken klinken in een uitvoering met mannen- i koor vaak wat zoet. Soldaten- en drink liederen lijden niet aan dit euvel. Hier- in kun je als man nog eens getuigen van het heimwee naar de goede oude tijd van onze drinkende en dobbelende voorvaders, onaantastbaar als je bent temidden van veertig lotgenoten en te gelijkertijd ook weer vertederend door je zwarte pak, teken van onherroepe lijke capitulatie. De zang van de Veenzangers werd onderbroken door orgelspel van Guus Jansen, die op zijn hammond-orgel al lereerst een vertolking gaf van het „Ave Maria" van Bach in de bewer king van Gounod. Het was ontroerend en we hebben even stilletjes gehuild; daarna drong het tot ons door, dat dit het Ave Maria van Gounod in de be werking van Guus Jansen was. Het lijkt mij niet helemaal eerlijk om met dit nummertje de heer Bach te belas ten. Meer genoegen verschafte de na de pauze gespeelde selectie van melo dieën uit de „Czardasfürstin". Dit ter inleiding op het gezamenlijk optreden van de Veenzangers en het Veenen daals Dameskoor. Het programma bevatte bekende ko ren uit opera's van Verdi, Bizet en Of fenbach. Dit gezamenlijk optreden slaagde zeer goed; er werd geanimeerd en met zichtbaar genoegen gezongen Afgelopen dinsdag kwamen de ouders van de Rijnschool te Eist in speciale ver gadering bijeen ter bespreking van het koninginnefeest. Veel aandacht werd be steed aan de argumenten, waarop de vertegenwoordigers van de School met de Bijbel het gezamenlijk programma hadden afgewezen. Men kon zich niet aan de indruk onttrekken, dat de levens beschouwelijke en culturele bezwaren door vele ouders van de christelijke school niet worden gedeeld. In dit ver band werd gewezen op persberichten, waarin gesproken werd van tegenstellin gen binnen deze school. Het standpunt van de School met de Bijbel wordt, zo concludeerde men bepaald door een klei ne groep behoudenden. Onverdiend wordt de indruk gewekt, dat de verdraagzaam heid in Eist erg klein is, doordat de vele verdraagzamen weinig invloed uitoefe nen. Er werd op gewezen, dat de muziek die bij een eerder gehouden feest ge speeld is, bij de gevoerde bespreking niet aan de orde is geweest. Dat dit punt nu tegenover de pers wel naar voren werd gebracht van de zijde van de christelijke school, maakte op de vergadering een vreemde indruk. Het is toch bekend, zo stelde men, dat deze muziek alleen voor verantwoordelijkheid kwam van het toen fungerende Oranje-comité. Tevoren was de muziek toen niet besproken en deze was ook niet op verzoek van de Rijn school gespeeld. Uitvoerig werd de vergadering meege deeld, hoe het gelopen is met de kwestie van de leerlingenwerving. Hoewel men van de kant van de Rijnschool overtuigd is van zijn gelijk, heeft men toch dit punt niet naar voren gebracht. Er is slechts geantwoord op verwijten van de School met de Bijbel. Het werd bijzonder vreemd gevonden, dat de vertegenwoor digers van de School met de Bijbel na dit verweer dit voor hen zeer belangrijke bezwaar verder onbesproken hebben ge laten. Overigens, zo stelde men, had men van deze zijde al bezwaren tegen een gezamenlijk optreden in de jaren voor het conflict hierover. Men kon zich overigens niet indenken, dat dit conflict een belemmering was om samen te spe len en niet om samen te zingen. Met nadruk werd gesteld, dat men de School met de Bijbel niet wenste te rin geloren. Dat bleek, zo vond men, uit het gematigde voorstel van de Rijnschool, dat immers sprak van spelen, zoals de christelijke school zelf ook ieder jaar houdt en niet van film of versierde op tocht. OVERBERG PLATTELANDSVROUWEN BIJEEN De Chr. Pllattelandsvrouwenbond zal op 15 april a.s. weer bij elkaar komen. Voor die avond is de P.U.E.M. uitgeno digd een kook- en bakdemonstratie te komen geven, hetgeen ongetwijfeld zeer leerzaam zal zijn. Verder is 13 mei a.s. gepland waarbij Mej. Hoeksema uit Heemstede is uitge nodigd om te komen spreken over: „Licht in donker Amsterdam". Over eventuele activiteiten in juni zul len dan nog nadere mededelingen volgen. Al met al zal men dan kunnen terugzien op een zeer actief verenigingsjaar. ZONDAGSSCHOOL BEGINT WEER Voor de goede gang van zaken delen wij u mede dat de zondagsschool in Overberg aanstaande zondag weer begint. PRIJSBEHEERSING EN PRIJSBEWUSTHEID In het kader van de prijsbeheersing en van de prijsbewustheid bij de con sument zijn door de Minister van Economische Zaken in overleg met de Minister van Jusittie enkele maatregelen genomen, waarvan de voornaam ste is de uitvaardiging van de Prijsaanduidingsbeschikking Goederen 1963. (Ned. Stcrt. d.d. 12 november 1963, no. 220). In het kort komt bedoelde beschikking hierop neer, dat een ieder, die in de uitoefening van enig bedrijf goederen aan particulieren te koop aan biedt, verplicht is die goederen, voor zover deze ter plaatse aanwezig zijn dan wel, voor zover het aanbieden door middel van monsters geschiedt, die monsters voorzien te doen zijn van een aanduiding van de prijs, tegen welke die goederen worden aangeboden. Uitgezonderd zijn: Goederen, vermeld in de Wet op de Omzetbelasting 1954 (Stbl. 558) tabel III, tabaksartikelen, -t— antiquiteiten, uit historisch, etnografisch, archeologisch of paleontologisch oogpunt voor verzamelingen van belaüg zijnde goederen, goederen welke door een kunstenaar zijn ontworpen en/of vervaardigd, gebruikte goederen, goederen, welke worden te koop aangeboden aan de huizen van vaste af nemers dan wel hetzij in de uitoefening van markthandel, straathandel of handel te water, hetzij op een veiling. Het is van het grootste belang, dat aan de inhoud van bedoelde prijs aanduidingsbeschikking Goederen 1963 streng de hand wordt gehouden. Ik raad dan ook een ieder, maar speciaal hen die in enig bedrijf goederen aan particulieren verkopen, aan van een en ander goede nota te nemen, daar een streng toezicht zal worden uitgeoefend. Er zal, bij overtreding, zonder waarschuwing proces-verbaal worden opgemaakt. Eventuele nadere inlichtingen kan men bekomen aan het Bureau van Politie. De Hoofdinspecteur van Politie, W. C. H. Dekker. - UW Drukke afscheidsreceptie van Ant. de Ruiter Woensdagmiddag nam de heer Ant. de Ruiter, die zich uit zyn zaak heeft te ruggetrokken, in een speciale receptie in de Korenbeurs afscheid van zyn cliënten i vrienden en relaties. Het bleek overduidelijk dat de heer Ant. de Ruiter een grote plaats in het zaken leven innam. Zeer velen, zowel uit Vee nendaal als daarbuiten kwamen de heer en mevr. de Ruiter de hand drukken. Onder de aanwezigen waren veel plaat selijke winkeliers, het college van B. en W. en vertegenwoordigers van de fabri kantenvereniging w.o. de voorzitter de heer L. M. Bonnike. De heer de Ruiter heeft de leiding van zijn textielzaak overgedragen aan zijn kinderen. Zijn maatschappelijke functies zal de heer de Ruiter blijven vervullen. WAARDE f 27,50 Dc Valleiriks werd ook deze week riet gevonden. De riks werd uit gegeven by Bloemenhandel S. Drost, Herenstraat Rhenen. Deze week komt weer een nieuwe riks in de roulatie met het nummer 6 UU 013265 Wanneer u ons deze riks voor don derdagmorgen 12 uur toont ont vangt U prompt de vinderspremie. Caecilia blies mars bij huwelijk van collega Enkele muzikanten van de Vccnendaalse Harmo nie „Caecilia" waren vrijdagmiddag present by het huwelijk van hun collega-muzikant Her man van 't Hooft met mej. Lina Roks uit Eist. Dit huwelijk werd vol trokken op het stadhuis te Rhenen, op ht bordes waarvan „Caecilia" zich had geposteerd. In een stromende regen brach ten de Veenendaalse mu zikanten het toepasselijke nummer „De optimisten" ten gehore. Bij deze huwelijksplech tigheid was de belang stelling zeer groot. De heer van 't Hooft is af komstig uit Veenendaal en is van beroep auto plaatwerker. met nauwgezette en vakkundige bege leiding van Guus Jansen. Het komt tegenwoordig niet zo vaak meer voor. dat in een gemengd koor de mannen even sterk vertegenwoor digd zijn als de dames. Dit was nu het geval en het gaf aan de koorklank bijzondere charme. Het hoogtepunt was waarschijnlijk wel Bizet's Parelvissers. Aan het slot van de avond betuigde de heer Schouten, voorzitter van de Veenzangers, zijn dank aan het dames koor en aan de heren Guus Jansen, „bas" Van de Bovenkamp en Gijsbert van Zanten. Ook het publiek was dank baar. getuige het vele hartelijke ap plaus dat alle uitvoerenden ten deel viel. J. van de Putte. VA. voor betere uurwerken H00FDSTP 91 - VEENENDAAL IIIII GESLAAGD VOOR WIJK- is Jc*1 JI>Üjk1»DTijl Op 8 april j.l. slaagden in het Juliana- ziekenhuis te Veenendaal voor de aante kening Kraamverpleging de zusters J. T. v. d. Berg, P. C. Koeman, W. Kuperus en A. Westerhof. S I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor BROUWER Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties VEENENDAAL Zaterdag 11 april, hotel De Ko renbeurs van 4-5.30 uur n.m.: Af scheidsreceptie dr. C. P. Engel. Zaterdag 11 april: Jeugdappel in Chr. Ger. Kerk Beatrixstraat. Spreker ds. H. W. Eerland uit Amersfoort, aanvang 8 uur. Zaterdag 11 april: Deelname van R.K. Instuif Jong Veenendaal aan Jongerencontact te Angeren. Ver trek vanaf Salvatorschool om 6.15 uur. In de week van 13 t.e.m. 17 april jaarlijkse Emmabloemcollecte. Woensdag 15 april: 2.30 tot 3 uur Bocmplantmiddag in Schrijvers park. Woensdag 15 april: U.S.O. con cert in Ver. gebouw Eikenlaan. Aanvang 7.30 uur. OVERBERG Woensdag 15 april: Vergadering CPB in School met de Bijbel, aanvang 7.30 uur.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1