Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Eerste paal voor nieuwe harderij S.K.F. de grond in V Agenda Schooljeugd plantte 26 jonge meidoorns in Sehr ij verswij k Veenendaalse vestigingen in de Betuwe WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Zesde Jeugdvierdaagse wordt voorbereid Automobielbedrijf Kirpestein bestaat vijftig jaar RENSWOUDE Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen Renswoude Schcrpenzeel BROUWER Jfeei9üUe/ 38e JAARGANG VRIJDAG 17 APRIL 1964 Nr. 31 Rcdaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal TeL 0 8385-2022 (2 lijnen) - Giro 563427 Bedaküe: W. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kannen ook worden opgegeven bj) de agentschappen van „De Vallei" In plaatsen van verschijning VALLEI ADVERTENTIES Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5, Rubriek Vraag cn Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Nieuw gebouwencomplex op 211 heipalen Dinsdagmiddag heeft de heer H. A. Lundberg, directeur van de S.K.F. de eerste van de 211 palen in de grond gelheid voor het nieuw te bouwen bedrijfs- complex. Dit complex zal onder meer een nieuwe harderij bevatten, die een sterk aandeel moet leveren in de plannen om de dagproduktie die op het ogen blik circa 14.000 legers bedraagt, op 25.000 te brengen. De bouw van deze harderij is tevens noodzakelijk geworden omdat de uit rusting de laatste jaren is uitgebreid met een roloven en de beschikbare ruimte hierdoor ongetwijfeld te klein is geworden. UITBREIDINGSPLAN De bestaande harderij heeft ook niet de meest ideale vorm voor het verkrij gen van een zo goed mogelijke afvoer van warmte en dampen en voor de ver versing van lucht. Vorig jaar heeft men zowel in Go thenburg als in Veenendaal de moge lijkheden bestudeerd hoe men in de toe komst nieuwe uitbreidingen ter hand kan nemen. Er is een uitbreidingsplan opgesteld dit werd ook in tekening werd gebracht dat volledig rekening houdt met de ligging van de huidige ge bouwen en dwars- en langstraten. De nieuwe uitbreidingsmogelijkheden vallen precies in het algemene uitbreidings plan. De nieuwe harderij waar dinsdag de eerste paal voor geheid werd, zal een voorbouw hebben waarin de kantoren, laboratoria, kleed- en sanitairruimten in ondergebracht zullen worden. De eigen lijke harderij krijgt een breedte van 36 m en een lengte van 30 m. Het gehele ge bouw wordt opgetrokken in één enkele overspanning, vanuit een staalskelet. Capaciteit In de nieuwe harderijhal komt een kelder, die afgedekt wox-dt met stalen platen op een draagbalkenconstructie. Hierin zullen de hardingstanks en enige hulpapparatuur in ondergebracht wor den. De hal is bestemd om in totaal 6 ovens te bevatten, n.l. drie schudovens en drie rolovens. De produktie kan met deze uitrusting op 40.000 legers per dag gebracht worden. Men houdt echter nu al rekening met de mogelijkheid dat ook deze produktiecapaciteit in de toekomst niet meer toereikend blijkt. Aan het oos telijke einde van het gebouw zal men dan weer opnieuw kunnen gaan uitbrei den. De nieuwe harderij zal verrijzen op 211 palen met een lengte van 1214 meter. Badmeester Rompes gaat naar Leiden De heer J. W. Rompes, die gedurende zeven jaar de leiding heeft gehad in het Veenendaalse „Bergbad", is door burge meester en wethouders van Leiden be noemd tot chef-badmeester. De heer Rompes zal in die functie te werk wor den gesteld in het nieuwe gemeentebad „De Vliet" te Leiden, dat in mei of juni a.s. zal worden opgeleverd. De juiste datum van indiensttreding van de heer Rompes is daarom nog niet bekend. Sportstichting in oprichting Het ligt in de bedoeling om in Veenen daal een Stichting Sportbelangen in het leven te roepen. Deze stichting zal dan het nieuwe Sportpark gaan beheren maar bovendien als overkoepelend orgaan optreden in alle sportaangelegenheden. De geprojec teerde Sporthal zal dus eveneens ressor teren onder het Stichtingsbestuur. Dat bestuur zal worden samengesteld uit par ticulieren. Momenteel is nog niet bekend welke personen deel zullen uitmaken van het Stichtingsbestuur. Wel zal de voor dracht voor de oprichting van deze Sport stichting in de eerstvolgende raadsver gadering worden aangeboden. OUDERAVOND CHR. B.L.O.- SCHOLEN Woensdagavond 22 april a.s. wordt in de Chr. b.l.o.-scholen aan de Geerseweg een Ouderavond gehouden. Spreker is de heer D. Baas, oud-hoofd van de chr. b.l.o. school te Hoogeveen over „Van school en dan?" Verder zal een der leerkrach ten, de heer D. J. Brouwer dia's van de schoolreisjes van vorig jaar vertonen. Vooraf is er gelegenheid in de klassen het werk van de kinderen te bekijken. FORUMBIJEENKOMST VROUWENBOND P.v.d.A In het kader van de 1-meiviering orga niseert de Vrouwenbond van de P.v.d.A. afdeling Veenendaal een forumbijeen komst in het N.V.V.-gebouw aan de Tuinstraat. Op deze bijeenkomst, die in de middag-uren wordt gehouden, zal als spreekster optreden mevrouw S. M. H. Freriks-v. d. Berg, lid van de gemeente raad van Utrecht. De dames kunnen daarna vragen stel len aan de inleidster en aan een forum dat wordt gevormd door P.v.d.A.-leden uit Veenendaal en omgeving. Eiermarkt: aanvoer 116.000 stuks. Prij zen van f 10,50 tot f 12,voor de grote eieren en van f8,50 tot f 10,voor de kleine exemplaren. Alles per 100 stuks. Handel redelijk. Biggenmarkt: aanvoer 30 stuks. Prijzen van f 75,tot f 95,per stuk. Handel matig. S I N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08388-2918, na 8 uur 3328 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties De directeur van S.K.F., de heer H. A. Lundberg (rechts) heit de eerste van de 211 palen voor de nieuwe hardery van de S.K.F. de grond in. Woensdagmiddag werd in het kader van de landelijke Boomplantdag door 120 leerlingen van de Rehobothschool en de W. v. d. Westering school een groot aan tal (26) jonge meidoorns geplant tussen de flatgebouwen in het Schrijverspark. Bij deze boomplantmiddag werden de kinderen deskundig bijgestaan door per soneel van Gemeentewerken. Bij de planting waren verder aanwezig de korps chef van de gemeentepolitie, de heer W. C. H. Dekker, wethouder Ant. de Ruiter, de hoofden van scholen de heren Van Dalen en Ridderhof, en Ir. W. L. Jansen namens Staatsbosbeheer. Met enthousiasme zetten de kinderen de spade in de grond en stampten de aarde aan. De 26 jonge bomen werden in drie verschillende groepen geplant. Ne gen stuks voor de Erasmusflat, acht voor de Roemer Visscherflat en weer ne gen voor de Reviusflat. Na de planting vertrokken de kinde ren naar gebouw Eltheto, waar inspec teur Dekker een pedagogische toespraak hield. De inspecteur wees de kinderen op de schoonheid van de natuur en gaf hen de raad om zuinig te zyn op al dat schone. „Die bomen, die jullie nu ge plant hebben, dat zijn jullie bomen. Iedere boom kostte een tientje zodat jullie dus voor 260, in de grond hebben gepoot. Wees er dan ook zuinig op, dan kun je er van meegenieten als ze gaan groeien". De kinderen ontvingen ieder een reep chocolade en een inzetplaat van het co mité Jeugdnatuurwacht, die er een wedstrijd aan gaat verbinden. Iedere school mag de vijf mooiste tekeningen inzenden, waarna er prachtige prijzen worden uitgeloofd. Vaantjes De inspecteur reikte daarna aan wet houder De Ruiter twee vaantjes uit, één bestemd voor de wethouder zelf, de tweede voor de dienst gemeentewerken. De vaantjes droegen de inscriptie: Boomfeestdag 8 april 1964. Dat zou kun nen duiden op een onjuistheid, maar het lag aanvankelijk in de bedoeling de Boomplantdag op 8 april te houden. Men wilde het echter tegelijk met de hele Nederlandse jeugd doen en daarom werd de datum naar 15 april verzet. Wethouder De Ruiter richtte zich tot de jeugd met een beroep om geen afval op straat te gooien. „Vroeger liepen er sloten door het dorp waarin allerlei oude rommel werd geworpen. Nu hebben we fraaie wegen en lanen en daar mogen we trots op zijn, aldus de wethouder. De „De dienst van gemeentewerken be steedt jaarlijks zo'n 150.000 aan het opruimen van vuil en afval, dus die doet haar best. Nu komt het op jullie aan al les zo schoon mogelijk te houden". Verder deed Wethouder de Ruiter nog een verzoek horen om de straatlan taarns te sparen want in Veenendaal wordt jaarlyks voor duizenden guldens stukgegooid. „Houdt de bomen, die jullie nu ge plant hebben, in ere, dan zul je later eens zien hoe mooi ze zijn geworden. We zullen in onze plaats steeds meer huizen moeten bouwen. Want als jullie ouder zijn geworden komen jullie ook vragen om een huis. Alleen woningen bouwen zou later uitdraaien op een grote steen- j massa. Daarom maken we overal par- ken en planten bomen in die parken. Wij j hopen dat jullie verstandige kinderen bent en al die voorzieningen in ere zult houden", zo besloot wethouder De Rui ter. Tot slot werd vanwege Staatsbosbe heer een korte natuurfilm vertoond waarna de kinderen werden getrakteerd. MEJ. ARNOLDUSSEN 60 JAAR BIJ ONDERWIJS UNIEK VERSCHIJNSEL IN NEDERLAND Mej. C. H. Arnoldussen Dinsdag wapperde onze driekleur vrolijk voor de Kon. Julianaschool aan de Kerkewijk. Menigeen vroeg zich bij het passeren af of het bestuur van die school zich in de datum had vergist en dacht dat de maand april al ten einde was. Dit vlaghijsen had echter wel een zeer speciale reden. Een der onderwijskrach ten, Mej. C. H. Arnoldussen herdacht op 14 april het feit dat zij 60 jaar lang haar beste krachten aan het onderwijs had gegeven. Een uniek verschijnsel in de Nederlandse onderwijswereld. Ondanks haar leeftijd (78) is mej. Arnoldussen nog onvermoeid bezig de Veenendaalse kinde ren de nodige school en levenswijsheid mee te geven. In intieme kring werd dit weer zeer bijzondere jubileum gevierd. Jongen ernstig gewond op Nieuweweg Woensdagmiddag om half vier gebeur de op de Nieuweweg ter hoogte van de oprit naar Rijksweg 12 een vrij ernstig verkeersongeval waarbij de 13 jarige jongen Gerard S. ernstig werd gewond. De knaap reed met zijn fiets op de Nieuweweg in noordelijke richting. Plot seling begon hij te slingeren, waarbij een achteropkomende auto, bestuurd door de heer G. uit Apeldoorn, de jongen aan reed. Hij bleef bewusteloos midden op de weg liggen. Nadat dokter Remme de eerste hulp had verleend werd het jeug dige slachtoffer naar het Julianazieken- huis. gebracht. Zijn toestand bleek ernstig te zijn. De Ritmeester Sigarenfabrieken N.V. overwegen aan het eind van dit jaar een nieuwe fabriek te bouwen in Kesteren. Een produktieafdeling van dit bedrijf is reeds in Kesteren ondergebracht in het voormalige stationskoffiehuis. Dit moet echter als een noodoplossing wor den gezien want als het nieuwe fabrieks gebouw gereed is zal die afdeling daar heen verhuizen. Naar verluidt overwegen ook andere Veenendaalse bedrijven ves tiging in de Betuwe teneinde daar on derafdelingen onder te brengen. In het huidige stadium kunnen hierover nog geen mededelingen worden gedaan. Aanmelding voor kinder spelen op zaterdag 2 mei Zoals bekend worden op zaterdag 2 mei a.s. op verschillende punten in Vee nendaal kinderspelen georganiseerd nog in het kader van de feestelijkheden op Koninginnedag. Het is nu reeds zaak zich voor deelname en medewerking aan de te houden kinderspelen aan te melden. Dit kan geschieden op: vrijdag 24 april voor de kinderspelen op het Slot. de Bruineplein van 7 tot 8 uur bij. Westersingel 135 Talmastraat 6 Slot. de Bruinestraat 3 Jan Steenlaan 29-1 Sav. Lohmanstraat 129 Lindelaan 12. Voor de spelen aan de Valleistr., Buurt- laan enz. op maandag 20 en dinsdag 21 april van 4 tot 6 uur bij: G. H. van Baren, Buurtlaan W.42. Voor de omgeving Zandstraat, Achter kerkstraat op maandag 20 en woensdag 22 april van 6.30 tot 8 uur op het D.O. V.O.-terrein. Voor de Parallelweg, Boslaan enz. op vrijdag 24 april van 6.30 tot 8 uur in de Chr. Nat. school I aan de Coniferenlaan. WAARDE f 30,— De Valleiriks werd deze week weer niet gevonden. De riks werd uitgegeven by Modehuis Speciaal, Patrimoniumlaan, Veenendaal. Deze weck komt weer een nieuwe riks in de roulatie met het nummer 2 US 0800251 Wanneer u ons deze riks voor don derdagmorgen 12 uur toont ont vangt U prompt de vinderspremie. DS. VAN DE BERG BEROEPEN Ds. D. v. d. Berg, Ned. Herv. predikant ontving een beroep naar de hervormde gemeente van Giessendam-Neder Har- dinxveld. KNAAPJE ZEER ERNSTIG GEWOND BIJ AANRIJDING Donderdagmorgen werd de 7-jarige Gertje v. d. Brink toen hij op weg naar school midden op de Hoofdweg stond te praten en daarna onverhoeds de weg overstak gegrepen door een passerende vrachtauto van de fa. K. uit Utrecht. De jongen werd tegen het wegdek gesmakt en met zeer ernstige hoofdwonden bij dokter Rademaker binnengedragen. Nadat eerste hulp was verleend werd het jeugdige slachtoffer naar het Julia- naziekenhuis te Ede overgebracht. Gis teravond was zijn toestand levensgevaar lijk. De leiding van de Instuif is in deze dagen reeds druk bezig de zesde Jeugd vierdaagse, die in de week van 4 t/m 7 augustus zal worden gehouden, voor te bereiden. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal deelnemers (afkomstig uit alle delen van het land) behoorlijk groter zal zyn dan vorig jaar dat toen 600 bedroeg. Rondom deze Jeugdvierdaagse worden plannen gemaakt om de deelnemers ook gedurende de morgen- en avonduren leuke ontspanningsuren te bezorgen. Men wil in de morgenuren verschil lende spelen organiseren en zwemwed strijden, waar de Veenendaalse Zwem- club zich geheel voor in wil zetten, 's Avonds is er een filmvoorstelling en wordt getracht een goochelaar (Mr. Bossini?) te laten optreden. Tenslotte zal er een soort pantomime- spel worden georganiseerd. In welk ge bouw al deze activiteiten zullen plaats vinden is momenteel nog niet bekend. Kamperen is troef Voor de kampeerweken, die de In stuif in de komende zomer gaat organi seren blijkt een overgrote belangstelling te bestaan. Zo zelfs, dat deelname aan de eerste kampeerweek niet meer mo gelijk is. In totaal 50 kinderen in de leeftijd van 11 tot 13 jaar zullen in de week van 8 t.e.m. 15 aug. een prettige vakantieweek tegemoet gaan in een goed uitgerust zomerkamp te Putten op de Veluwe. Dit kampeercentrum „De Heihaas" ligt in een prachtige omge ving, niet ver van het station Putten. Het kampeerterrein is voorzien van keu- rige wasgelegenheden, toiletten, water- I leiding enz. I Een speciale hoek van het terrein is voor de Veenendaalse kampeerders be stemd. Op het terrein bevindt zich een kampwinkel waar 's avonds ook wel programma's worden geboden. Er wordt in tenten gekampeerd. Koninklijke onderscheiding voor werknemers van V.S.W. Vijf werknemers van de Kon. V.S.W. werden dinsdag begiftigd met een Ko ninklijke onderscheiding wegens 40-jari- ge trouwe dienst. In een speciale plech tigheid speldde Burgemeester Mr. Dr. J. Hazenberg hen de medaille op de borst. De Heren E. J. van Dijk en J. Kroesber- gen ontvingen de zilveren medaille ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau, terwijl de Heren H. van Ravenswaay, W. van Soest en H. Slotboom diezelfde me daille in brons kregen. Tijdens de plechtigheid, die plaatsvond in het directiekantoor werden de jubila rissen o.m. toegesproken door de Direc teur van de Kon. V.S.W. de Heer L. M. Bonnike. Enkelen van hen die thans de onder scheiding ontvingen werden in december van het vorig jaar reeds gehuldigd in een speciaal daartoe belegde feestavond in het O.C.B.-gebouw. Collecte voor inventaris nieuwe Groene Kruisgebouw Zoals wy reeds uitvoerig meldden zyn in de afgelopen weken de werkzaamhe den aan het nieuwe Groene Kruisgebouw te Ederveen begonnen. Het wordt een prachtig gebouw, een sieraad voor het dorp Ederveen. Het is duidelijk dat de inventaris, die geheel op kosten van de plaatselijke af deling van het Groene Kruis komt, zeer hoog zijn. Daarom is er een noodcomité gevormd onder leiding van de dames mevr. Ruttenberg en mevr. Hey, dat zal pogen een inzameling te houden onder de gehele bevolking van Ederveen. Er zijn nog enkele dames (liefst gehuwde) nodig teneinde de te bezoeken wijken zo klein mogelijk te maken. Het ligt in de bedoe ling het ingezamelde geld namens de bevolking over te dragen als het Groene Kruisgebouw wordt geopend. Praktisch de gehele bevolking (ruim 740 gezinnen) is lid van het Groene Kruis zodat dus hoofdzakelijk leden zullen worden ge vraagd om een bijdrage. Viering gepaard met groots feestprogramma Deze maand op 24 april zal het vyftig jaar geleden zijn dat de heer J. J. Kirpestein een zaak in motorrijwielen opende. Op 24 april 1914 werd in Wageningen het bedrijf opgericht dat nu een halve eeuw later is uitgegroeid tot een gezond en dynamisch automobielbedryf. Automobielen waren echter in Wageningen geen onbekende vervoermiddelen meer in die dagen en de lieer Kirpestein schakelde er al spoedig op over. In het begin verkocht hy de merken Sunbeam en Overland. Het bedrijf verwierf zich in die jaren een goede naam en na tien jaar in 1924 nam de heer Kirpestein het dealerschap op zich van General Motors. In 1940 by het uitbreken van de oorlog werd de gestadige uitbreiding abrubt bnderbroken. Door het oorlogsgeweld van mei 1940 werd het bedrijf namelijk met de grond gelyk gemaakt. Tot 1945 moest de zaak, zo goed en zo kwaad als het ging, worden voortgezet in een noodgebouw. werd na het overlijden van de heer J. OPBOUW De bevrijding van ons land kwam en met man en macht werd er gewerkt om het autobedrijf weer op hetzelfde niveau te brengen als voor de oorlog. Het nood gebouw werd verwisseld voor een pand aan de Ritzema Bosweg. In de loop der jaren is men er in geslaagd een bedrijf op te bouwen dat kan bogen op een uitstekende reputatie. Helaas waren er ook downs in het bedrijf. In november van 1952 overleed de oprichter van het automobielbedrijf, de heer J. J. Kirpe stein. Achtendertig jaar lang had hij zijn beste krachten aan de zaak gege ven. Hij werd hierin altijd nauw bijge staan door zijn actieve echtgenote, mevr. E. Kirpesteinvan Heelsum. Niettegenstaande haar hoge ouderdom heeft mevr. Kirpestein nog altijd de ge- wonote zich dagelijks persoonlijk met de gang van zaken op de hoogte te stellen. De dagelijkse leiding van het inmid dels in een N.V. omgezette bedrijf Woensdagmiddag werden in de plant soenen in het Schrij verspark 26 jonge meidoorns in de grond gezet. Onder deskundig toezicht van gemeentewerken plantten de leerlin gen van de Reho bothschool en de W. v. d. Westeringschool de 26 bomen. J. Kirpestein overgenomen door zijn toen nog zeer jonge zoon Jan. Deze ontpopte zich al spoedig als een ener giek zakenman en een goed leider met bovendien de gave de juiste medewer kers aan te trekken. De oprichter van het bedryf de heer J. J. Kirpestein dit in 1952 overleed. De jonge Kirpestein bleek ook een brede visie wat de toekomst van het bedrijf betrof, te hebben. Al in 1940 had wijlen de heer J. J. Kirpestein plannen een zelfstandig nevenbedrijf in Veenen daal te beginnen. Het was zijn zoon J. C. G. Kirpestein die deze plannen rea liseerde. Steunpunt in Veenendaal Gm op een efficiëntere wijze service te verlenen aan de uitgebreide klanten kring in Veenendaal en naaste omgeving werd in 1955 het „Veenendaals Automo bielbedrijf N.V." gesticht. Dit bedrijf aan de Industrielaan in Veenendaal is een nevenbedrijf van het Automobielbe drijf Kirpestein te Wageningen. De be schikbare ruimte bleek al spoedig te klein, hoewel het bedrijf in behoorlijke afmetingen werd opgezet. De uitbreiding van het pand werd in 1963 voltooid. Ook in Ede een der belangrijkste plaatsen uit het verkoopdistrict van Kirpestein was behoefte aan een steunpunt. In 1959 werd hier aan de Stationsweg een service-station ge opend. Nog betrekkelijk korte tijd geleden De grotere kinderen in de leeftijd van 14 t.e.m. 16 jaar gaan in de week van 18 t.e.m. 25 aug. naar hetzelfde zomer kamp in Putten. Voorgaande plannen om in Brabant te gaan kamperen zijn dus van de baan. Het werk van De In stuif mag zich in een stijgende belang stelling verheugen. De leiding verklaar de zelfs dat er nog nooit zoveel jongens en meisjes meededen als dit seizoen het geval is. Steeds weer komen er nieuwe lingen bij. Men is zelfs genoodzaakt clubs van 50 of meer jongeren te vor men. DAT KOMT ER VAN De elfjarige Evert Jan G. van de Oude Holleweg moest dinsdagavond zijn nieuwsgierigheid met een gebroken vin ger bekopen. Op het bedrijf van de Wolswinkel, even eens aan de Oude Holleweg bevond zich een elektrische bietenmachine, waarvoor bovengenoemde jongeman net iets te veel belangstelling toonde. Zijn gepruts bracht een en ander aan 't draaien en het gevolg was, dat één vinger een dus danige tik kreeg, dat deze brak. Hij mocht van geluk spreken, dat de machine niet stond ingeschakeld. OVERBERG BEJAARDENTOCHT 1964 Het comité „Autotocht Bejaarden" is de voorbereidingen voor de jaarlijkse auto tocht begonnen. Het is bekend dat het comité elk jaar begint met een huis aan huis collecte. Door het gemeentebestuur is aan het comité vergunning verleend voor deze collecte in de week van maandag 20 april t.e.m. zaterdag 26 april a.s. Deze jaarlijkse autotocht wordt niet aangeboden door het comité maar door de hele bevolking van Amerongen en Overberg. Het comité is maar het uitvoe rende orgaan. Om de tocht voor de Bejaarden ook dit jaar weer te do enslagen is de me dewerking van allen nodig. Daarom be veelt het comité deze collecte wederom van harte aan, zodat ook dit jaar weel een prachtige en onvergetelijke dag aan onze bejaarden kan worden aangeboden. Aan de bejaarden uit Overberg, die dit jaar aan de tocht wensen deel te nemen, wordt medegedeeld, dat zij zich kunnen opgeven aan de comitélelen tijdens de collecte. De heer J. G. G. Kirpesein die tegen woordig de leiding van het bedrijf heeft. in het voorjaar van 1964 werd er op de achter dit service-station liggende grond een noodgebouw geplaatst. In dit gebouw zal een reparatiewerkplaats on dergebracht worden. Zolang de bouw vergunning op zich laat wachten en de nieuwbouw nog niet gereed is, zal het nevenbedrijf in Ede hier gehuisvest zijn. Naast het service-station werd een showroom ontworpen. De bouw hiervan is praktisch voltooid. Skelterraces Voor de feestelijkheden, w.o. skelter races, wordt verwezen naar het pro gramma elder in dit blad. Het Automobielbedrijf Kirpestein heeft al een halve eeuw bewezen een gezond bedrijf te zijn. Vijftig jaar waarin het bedrijf uitgroeide tot een dynami sche automobielzaak. Als men het zo mag stellen dan kunnen ook de komen de vijftig jaar met vertrouwen tegemoet worden gezien. VEENENDAAL Zaterdag 18 april. Wandeltocht Prinses Beatrixschool, start om 2 uur vanaf de school. Zondag 19 april. Zondagavond zangdienst in Petrakerk m.m.v. ba riton Arie van Enk, Ger. Kerkkoor en organist J. M. Buddingh. 8 uur. Woensdag 22 april. Ledenvergade ring Groepe Kruis in gebouw Ge zondheid fzorg aan Eikenlaan. Aan vang 7 uur. Woensdag 22 april. Amateurmode show in „Eltheto" 8 uur. Donderdag 23 april. Vergadering C.P.B. in De Korenbeurs. 8 uur. AMERONGEN Zaterdag 18 april Papieractie van muziekvereniging „Ons Genoegen" SCHERPENZEEL Woensdag 22 april nm.m 7.45 uur Bijeenkomst C.J.B.T.B. in Geref. Ver. gebouw. Wandklokken voor betere uurwerken wmm EENENDAAL li UIHi

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1