Autorijden leren? 15 WASCOMBINATIES tegen spotprijzen! 375.- BERKO ELECTRO BERKO ELECTRO asco Noodklokken over Washington timmerlieden metselaars grondwerkers opperlieden Horlogerie Van Manen een typiste Kijk, Ascot met de oude vertrouwde reitiigings-prijzen! WERKSTER D. v. d. Broek rrT*sussrJ&z xzszz Caravans HARDEV ELD Auto verhuur GeHa van Leeuwen ADVERTEREN DOET VERKOPEN GEBR. VAN SCHUPPEN'S RITMEESTER SIGARENFABRIEKEN N.V. VEENENDAAL een MEISJE, een MEISJE, Leewis n.v. bouwbedrijf van eijkelenburg Hoogstraat 28 - Telefoon 2521 Aan de ouders van de jongens die graag aan de slag willen: „drukken is een prachtig vak" ZZ1 - 5-s SSS5 -rssiv - - - - Drukkerij „De Gelderse Vallei'' autorijles M. VAN BEEK mijnjaShmeltye/if dfflAty'itfawie/i WATERDKHTmaken door A. W. de Ilaas vrachtwagen „JAWIKO" erkende rijschool Eanvoudlaan 10a, Veenendaal, Tel. 2983 aum MET VOLLEDIGE BERKO-GARANTIE GEMEENTE EDE .REINIGING GOEDKOOP en tóch zo goedl Veenendaa! Davidsplein 8 Tel. 2407 alle soorten grint en zand. J. DIEPEVEEN VAN GEND 6 LOOS VEENENDAAL In twee kantoorafdelingen zijn door huwelijk twee vakatures ontstaan, die wij graag zo spoedig mogelijk bezet zouden zien. Wij gunnen deze twee ledige plaatsen gaarne aan die meisjes, die meer dan „zo maar een kantoor baantje" zoeken, A. Wij zoeken voor de afdeling Loonadministratie dat van rekenwerk houdt, nauwkeurig is en bij voorkeur in het bezit van een Ulo-diploma. B. Op de Correspondentie-afdeling is er plaats voor dat gevoel heeft voor talen, kan typen en ook bij voorkeur een Ulo-diploma heeft en liefst over kantoorervaring beschikt. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de afdeling Personeelszaken, Kerkewijk 115 te Veenendaa VOOR UW autobekleding hemels en kappen NAAR AUTOBEKLEDERIJ Emmalaan 15 VEENENDAAL GARAGE Nieuweweg 41, tel. 2535 Veenendaal Lijkauto en 8-persoons auto's voor Begrafenis- rijden. SPECIAAL in BRILLEN Hoofdstr. 51 Veenendaal Wij vragen voor spoedige indiensttreding voor bouwwerken te Amersfoort. Wij verzorgen dagelijks eigen vervoer uit Rhenen, via Veenendaal, Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg naar Amers foort en terug. Op onze bouwwerken wordt in tarief ge werkt. Aanmelden dagelijks bij de projectleider in de aannemerskeet aan de Ringweg Randenbroek te Amersfoort of telefonisch onder nummer 03490 - 20253. PRONTO HOEK ZWAAIPLEIN Een kans leeriaar met Koog aangeschreven staat. lnteressant kranten, boeken, goiSe zxz£™~ - *ukker,i Parallelweg 10 Veenendaal Telefoon 08385-2022* Na 6 uur 3924 VERHUUR VERKOOP Dealer Wevo - Campers - Pafs bagagewagens. SPIJK Rhenen, tel. 08376-300 Amerongen, tel. 03434-2090 Een vertrouwd adres voor Jan Steenlaan 611 Veenendaal Telefoon 3726 VAMOR-diploma Sinds jaren erkend Talrijke geslaagden STOMERU BERTRIXSTR.37 TEL24I5 VEENENDAAL VOOR UW met auto's zijn wij SPECIAAL ingericht 4-8 pers. auto's disponibel. Tevens inlichtingen ver krijgbaar (ook 's avonds) Dr. Colijnstraat 47 en J. P. C. Leinweberstraat 79 N.V. v/h Fa. Wed. Kerkewijk 91 - Telef. 2848 Renault - Dauphine G. J. KOOPS Dr. Colijnstraat 27 II VEENENDAAL 15 gezinnen kunnen van deze BERKO aanbieding gebruik maken, wegens lichte transportschade. Wascombinaties Agitator met oliebad, waarop 2 jaar garantie. Mantel van roestvrij materiaal, met en zonder verwarming, met verchroomd of gecloxeerd bovenblad, incl. prachtige hornitex tafelblad, zonder inleve ring van oude machine nu v.a EDE, Maandereind 50 telefoon (08380) 30 59 VEENENDAAL, Patrimoniumlaan 45-47 telefoon (08385) 29 54 Bij de dienst van gemeentewerken bestaat gelegenheid tot plaatsing van Salarisgrenzen: f. 163,- (16 jr.) - f. 475,- max. per maand bruto, exclusief vakantietoelage en (eventueel) huurcompensatie. Vereist: het U.L.O.-diploma of een daar aan gelijk te stellen opleidingsniveau en, zo mo gelijk, praktische ervaring als typiste. Sollicitaties gaarne binnen een week na ver schijning van dit blad in te zenden aan de direc teur van gemeentewerken, Oude Arnhemseweg 2 te Ede. Met WOLF-gereedschappen werkt U in de tuin gemakkelijker en vlugger. De grond zonder moeite culti veren, hem fijn verkruimelen, rationeel zaaien, de planten aanaarden, los en luchtig houden, onkruid wieden, alles gaat zo eenvoudig en vlug met WOLF-gereedschappen. Gron dig werk tot dicht langs de planten, zonder te bukken, zonder inspanning, WOLF-ge- reedschappen worden gewoon getrokken! WOLF-cultivator vanaf Fl. 7,05 Verst. WOLF- cultivator Fl. 16,15 WOLF-handfrees Fl. 14,85 WOLF-zaaimachine Fl. 35,- WOLF-aanaarder Fl. 8,50 WOLF-tandschoffel Fl. 7,45 Laat de vooruitstrevende WOLF-gereedschappen vrij blijvend in Uw eigen tuin demonstreren en vraag ook ons WOLF-prospectus, dat alle bijzonderheden over de gehele collectie bevat: Voor Veenendaal en omst.reken HOOGSTRAAT 7 VEENENDAAL U kunt het zelf zien. Nog meer kleding hangt in onze tjokvolle winkels. Nog meer mensen gaan dagelijks over onze drempels. Nog meer service geven wij door snelle en perfecte reiniging. Wij handhaven ook de oude prijzen voor suède-rtmiging, verven, stoppage, triploneren en hef reinigen van tapijten, gordijnen enz. D TE KOOP zwarte grondv UITGRAVEN VAN BOUW PUTTEN Telefoon 3459 - Veenendaal vraagt voor het schoonhouden van haar kantoor een voor 1 dag per week Aanmelden Stationsplein 4. Veenendaal. Als ze hem haar hand reikt, beeft hij en durft de kostbaarheid bijna niet in zijn onwaardige jongenshand te nemen. Als hij haar stem hoort, klopt zijn hart zo hevig, dat de omstanders het moeten horen. Ze glimlacht. Ze is dit gewend. Dat wil zeggen, in deze hevige mate heeft ze nog nooit een man verliefd gezien. Hij zal flauwvallen als ze hun eerste kus wisse len. O, maar voorlopig komt het niet zo ver. Een kus, dat betekent een verloving. En de stakker zou niet weten hoe hij met een huwelijksaanzoek voor de dag moest komen. En dat is maar goed ook. Hij is een goeie jongen en rijk, schatrijk. Ze zou de rijkste vrouw van New Engeland zijn. Dat is zeker wel het overdenken waard. Maar hij is onbeduidend, zoals veel nakomelingen van grote voorvade ren. Hoe stoerder het voorgeslacht, hoe weker het nakroost. Het schijnt een wet te zijn door de natuur ingesteld. Nee, hij betekent niet veel en zal zeker nooit iets betekenen in de wereld van de man. En er zijn zoveel dappere en vernuftige man nen om haar heen. Ze vreest, nee, ze weet zeker, dat ze zich bij William vervelen zal. „Tot ziens, meneer Sprague," zegt ze en tot de koetsier: „Doorrijden." Haar vader schijnt teleurgesteld. „Zou je graag een rijke schoonzoon heb ben?" vraagt ze. Ze zijn zo intiem samen, dat ze een dergelijke ongewone, voor die tijd arrogante vraag van docther aan vader wel kan stellen. „Ik wil je alleen gelukkig zien, m'n lieve ling." Hij drukt haar hand en glimlacht haar toe. En ondertussen overlegt hij hoeveel geld hij nodig zal hebben voor de komende diners. Het is nu wel duide lijk, dat de Lincolns van het Witte Huis geen trefpunt van de society zullen weten te maken. Des te beter voor hem. Zijn huis zal de taak van de presidentswoning moeten overnemen. En wie is daar beter voor schikt dan Kate „Gelukkig, vader, kan ik alleen zijn als jij op de plaats zit die je volgens je capaciteiten toekomt." „Met een vrouw als jij, mijn meisje. Maar je zult de man moeten volgen die je trouwt. Dan ben je voor mij verloren." „Nooit, vader, nooit zal ik voor jou ver loren zijn. Ik blijf bij je. En mijn man zal moeten wonen waar ik woon." Hij zwijgt, een moment bedrukt. Is dat de taal van een liefhebbende vrouw Maar, zo stelt hij zich gerust, ze weet nog niet wat liefde is. Haar hart slaapt nog. „Ik heb gisteren met kolonel Hooker kennis gemaakt," zegt ze peinzend. „Jo seph Hooker. Hij was ook aan het station om afscheid te nemen van de Frémonts. Je weet toch, dat de president meneer Fremont tot majoor-generaal benoemd heeft 'k Denk, dat hij beter Joe Hooker had kunnen nemen. Dat is nog eens een man." „Hij zal Hooker nog niet nodig hebben. En Frémont maar al te zeer. Met zijn miljoenen kan hij zelf een legerkorps uit rusten. Bovendien kent hij het Westen. Hij zal de opstandige elementen daar we ten te bedwingen. „Hooker's tijd zal zeker komen. Zou hij geen beter generaal zijn dan die slome Mc Do well „Sloom of dapper, ze hebben hier geen van allen ervaring. Nooit geleerd een le ger te hanteren." „Hebben Beauregard en Johnston dat wel?" „Ze hebben in ieder geval in de Mexicaan se oorlog gevochten. En zijn altijd mili tair gebleven. Lee heeft pas nog een veldtocht in Texas geleid. Als je 't mij vraagt is Lee de „coming man". Een fijne kerel. Door en door aristocraat." „Jammer dat hij niet aan onze kant staat." „We hebben geen generaal die zich met hem meten kan, volgens Scott. Of het moest dan de oude heer zelf zijn." Ze lachen beiden. „Hij zal er niet voor te vinden zijn kolo nel Hooker een kans te geven?" „Als Lincoln dat wil, gebeurt het. Ten slotte is de president het hoofd van le ger en vloot." De minister kijkt eens van op zij naar het gezicht van zijn dochter. Hij heeft dadelijk gezien, dat Joseph Hooker haar niet onverschillig is. „Dan is het aan jou, vader, om Old Abe te bewerken." „Het ligt op de weg van de minister van oorlog." „Cameron. Maar wat doet hij? Een zwendel maken van legerleveranties." „Tut, tut, zou dat werkelijk waar zijn?" „Er wordt openlijk over gelachen. Dooi de vrouwen van de handelaren die zich nu al in opzichtige kleren steken." „Jullie vrouwen weten dikwijls meer dan wij," licht minister Chase. „Daar komt het rijtuig van de president. Hij toert een uurtje met zijn ega." Het rijtuig passeert hen en beiden bui gen en glimlachen beminnelijk. „Dat onmogelijke mens," sist Kate, „een schande dat we een slavenhoudster op het Witte Huis moeten hebben. Als Lin coln een sprankje eergevoel had, had hij zich met zo'n vrouw niet kandidaat kun nen stellen." „Nou, nou, dochtertje, ze is al meer dan twintig jaar getrouwd en de slaven ont wend. Zij kon niet helpen, dat ze in een plantersfamilie geboren werd." „Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En ze zit aan de bron van alle in lichtingen." „Lincoln is volkomen integer. En zijn vrouw is veel te dom om over de politiek te denken." „Maar haar familie zal er wel over den ken. Ze heeft drie halfbroers bij de re bellen. Een jonge zuster is getrouwd, diep in het Zuiden. Zullen ze madame President niet als inlichtingendienst in schakelen?" Chase lacht. „Waar hoor je zulk gerod del? Daar geloof je zelf niet aan." „In elk geval zal Lincoln zich met zo'n vrouw onmogelijk maken. Maar we zul len vier jaar geduld moet hebben." „En dan?" De minister laat het aan zijn dochter over uit te spreken wat hem zelf nog te vermetel voortkomt." „Ja dan?" Kate neemt zijn hand tussen haar beide handen en drukt die innig. „O, vader, jij hoort aan het hoofd van de Unie," fluistert ze hartstochtelijk. Hij legt het hoofd achterover en glim lacht, gestreeld. Als zij vertrouwen in hem heeft, kan hij niet falen. Dan mag hij niet falen. „Dochtertje, dochtertje," zijn stem krijgt een diepe klank, „zit je niet wat hoog te paard?" De ontroering om haar liefde overmeester hem. „Alles zou ik ervoor geven," zegt ze met een verbetenheid die hem ontstelt. Een ogenblik bekruipt hem een angst voor de toekomst van zijn kind. Heeft hij haar de leiding gegeven die een meisje nodig heeft? Heeft hij haar niet te jong gezelschapsplichten opgelegd, die haar in aanraking met de politiek brachten? „Och kom," zegt hij luchtig, „je trouwt en dan vergeet je vanzelf een oude va der." „Nooit zal ik meer van een andere man houden dan van jou." William Sprague en zijn vrienden hebben hun eigen koks meegenomen. Maar na enkele dagen vinden die niets meer wat hun kunst waard zou zijn. Huisvrouwen houden als wijze maagden de olie bran dende in de lampen en hebben de winkels leeggekocht. Ook het glacéhandschoenen regiment moet het met legerkost stellen, volksvoedsel van gezouten varkensvlees en grof brood. Ze zijn jong en hongerig en al spoedig zijn ze vergeten hoe ze vroeger hun kok een standje maakten als het gebraden kuiken niet mals, de cham pignons niet fris waren. Een van de mi nisters komt onder de indruk van zo grote ascese. „Er zijn geen grenzen aan de mogelijkheden die zo'n leger zal bie den," verklaart hij trots. Terwijl er in het Capitool op studentikoze wijze pret wordt gemaakt, zit Lincoln in zorg. Zijn partijgenoten eisen, dat hij nu, dadelijk, de afschaffing der slavernij af kondigt. Hij weet, dat dit de fout van zijn leven zou zijn. De slavenhoudersstaten aan de randen van het Noorden zijn de Unie nog trouw gebleven. Maryland en Kentucky zijn niet naar het Zuiden over gelopen. Viriginia heeft zich afgesneden. Maar westelijk van de bergrug de Alle- ghanies, in West Virginia, is de bevolking op de hand van het Noorden. Oost Ten nessee is twijfelachtig. Hij moet vóór al les zorgen hier vrede mee te houden. Generaal Mc Dowell ziet zich voor grote moeilijkheden geplaatst. Hij heeft zijn handen vol met de organisatie van het leger. Om Washington worden kampementen opgeslagen en de troepen daarheen over gebracht. Ze moeten van een volledige uitrusting worden voorzien. Die nog geen uniform hebben, worden gekleed in de blauwe, die voortaan de kleur van het Noorden zal zijn. Bataljons worden ge drild op open stukken grond, waaraan in Washington geen gebrek is. De stad ont waakt 's morgens met het geschal van de reveille. Troepen straatjongens marche ren met de soldaten mee, zoals door alle eeuwen heen straatjongens gedaan heb ben. Ze zijn dol op trommels en hoorn- muziek. Negerbedienden staan langs de weg te kijken, verbaasd, hoopvol. Nog vóór de natie zich ervan bewust is, dat ze tegen de „merkwaardige instelling" stijdt, weten de negers, dat Lincoln hun de vrijheid zal bezorgen. Het is hun ge loof, zoals ze geloven aan Lincoln's Al machtige God. Generaal McDowell heeft een onmoge lijke taak. Op het Capitool vergaderen de heren oorlogvoerders en eisen, dat hij nu en snel Virginia binnentrekt en een over winning behaalt waarmee het lot van het Zuiden beslist zal zijn. Hij waarschuwt, dat het onmogelijk is. Het leger is niet voldoende uitgerust; de officieren zijn de moeilijke kunst een marcherende troep in gevechtslinie te brengen niet meester. De opperbevelhebber Scott meent, dat zijn generaal te zwaar op de hand is. De Zuidelijken staan immers voor dezelfde problemen. De generaal werpt tegen, dat hij niet eens kaarten van het terrein be zit. Stafkaarten zijn op mysterieuze wijze verdwenen uit de archieven van het mi nisterie van oorlog. Toevallig tegelijk met de vele ambtenaren, die hun koffers heb ben gepakt en naar Richmond zijn ge gaan om de voorlopige president Jeffer son Davis hun diensten aan te bieden. Minister Chase, de minister van finan ciën, wordt ongeduldig. Het leger kost de natie iedere dag een enorm bedrag; hij wil nu wel eens waar voor zijn geld zien. Ook de president wordt ongerust. Beau regard ligt op twintig mijl afstand van de Potomac; wie kan rustig slapen met zo'n bedreiging voor Washington? Bo vendien, de termijn van drie maanden voor de vrijwilligers loopt ten einde; vóór die tijd moet er een overwinning zijn behaald. De wegen zijn droog en goed be rijdbaar. Geen tegenwerpingen meer, maar op naar Richmond. „Op naar Richmond!" Het leger, de stad neemt de kreet over. Het wordt de battle-cry van deze eerste veldtocht. (Wordt vervolgd)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 10