d&ÜB$9L pootdb J As, UtifóarK.- o^slélcei* ELEKTRISCH KOKEH PERSOONLIJKE LENINGEN In Australië twaalfduizend scheerders gevraagd ELEKTRO TECHN. BEDRIJF „DE LELIE" Rijschool C. v. d. Berg „DE VALLEI" UW BLAD m ANWB verwacht 2000 kamperende gasten tijdens Pinksteren Berg en Bos in Apeldoorn wordt voorzien van tijdelijke accomodatie KONING ARTHURS MOEDIGSTE MAN is een Vergeten figuur nu gaat het elektrisch en vbl-automatisch eVenals Veilig gemakkeiyk goedkoop snel en zindel yk by aankoop Van een elektrisch fornuis geVen v/y Vyf gulden Voor elke oude pun. u kunt zoveel oude pannen inleveren als u nieuwe koopt VRAAGT INLICHTINGEN BIJ DE P U.E.M OF UW INSTALLATEUR Wist u dat u gratis een half jaar1 lang een compleet "fornuis met pannen op proef kunf krijgen ELEKTRO-MOTOREN DIESEL-BRANDSTOFPOMPEN DYNAMO'S STARTMOTOREN Grote voorraad ONDERDELEN VOOR EEN GOEDE WASVERZORGING Wilt u spoedig in 't bezit zijn van UW RIJBEWIJS Wiaapckantoqü- FRMEULEN- (Van onze correspondent in Australië) Er staan in Australië minstens 158 miljoen „klanten" te wachten op een extra 12.000 scheerders die er tekort zijn om aan het klantenaanbod te voldoen. De klanten: 158 miljoen schapen. De scheerders: handige kerels, die niet opzien tegen een hard, wel wat vunzig karwei, dat echter goed betaald wordt, zodat het mogelyk is een flink gedeelte van het jaar van de seheervermoeienissen uit te rusten. Dezer dagen is in Sydney een conferen tie gehouden vanwege Grazos Co-opera tive Ltd., welke de grootste „scheeror- ganisatie" ter wereld is. Om het met een cijfér te zeggen, deze organisatie zorgt er voor dat jaarlijks tussen de zes en zeven miljoen schapen in Australië van hun wol worden ontdaan. Gezien de 158 miljoen die een dergelijk lot hebben te ondergaan, lijkt het aantal van plm. zeven miljoen niet zo groot, doch het is niettemin een hele organi satie om al die scheerders aan te trekken, te transporteren en onderdak te doen ge ven. Maar ook Grazcos is in nood gekomen door gebrek aan scheerders en men weet op dit moment nog niet hoe aan scheer ders te komen. Want, wat hebben 158 miljoen schapen voor nut, als er geen mensen zijn om hen van de wol te ontdoen En dit laatste is een economisch le vensbelang voor Australië. Gevangenen-werk Dat schapenscheren was oorspronke lijk werk van de gevangenen, voor wie het helemaal geen pretje was. Want de zweep kwam er toen voor hen nog oij te pas. Ook de inboorlingen waren ingescha keld bij dat werk. Op armzalige fietsen, soms in met een paard bespannen sulkie, legden zij de af standen af van de ene schapenfokkerij naar de andere. Het scheren gebeurde toen nog mid dels de gewone apparaten. Een „old timer" herinnert zich nog thans, dat zijn vader belast was om de schapenscheerders middels de karwats bezig te houden. Doch met het voortgaan der tijden, ver anderde ook dat, al ging het met felle strijd gepaard. Er zijn in het achterland van Australië zelfs hele farms voor in brand gestoken. Het gebeurde op de Darling River, dat een boot met wol geladen in brand werd gezet. Veel is er ook op het gebied van de schapenscheerderij in Australië veran derd. „Click go the shearers" Er is een „nationaal'' scheerderslied dat ik telkens weer hoorde als ik bij de grote „wolslag" op een schapenfokkerij naar het fascinerende werk keek. Dat is „Click go the shearers'' en ver telt over het leven in de scheerschuur, waar zang en drank de gezelligheid bij het werk moet brengen. De farmer moest zorgen dat de scheer- ploeg voedsel en slaapplaats kreeg; de rest was aangenomen werk. Een goede machine-scheerder kan per dag een kleine 200 schapen behandelen, waarvoor ruim tien pound, dus bijna hon derd gulden wordt betaald. Er zit wel variatie in deze lonen, mede afhankelijk van soort van schapen, wol kwaliteit enz. Lastige klanten De schapenscheerders kennen trouwens ook hun gemakkelijke en lastige klanten. Daar zijn kostbare exemplaren zoals de fokrammen, die met bijzondere zorg ge schoren dienen te worden. Dat gebeurt niet machinaal, doch op de ouderwetse manier. Daarvoor geldt uiteraard weer een ge heel andere betaling. Bovendien zijn er bepaalde vaklieden die zich met het scheren van de elite rammen en schapen belasten. Het verschil in scheren betreft voor namelijk de richting waarin wordt ge schoren, Met de handmachine, staat het dier gewoonlijk op de vier poten, terwijl bij machinaal scheren het in zithouding wordt behandeld. De wol wordt van buik tot rug „gepeld". Er zyn onder de schapenscheerders vermaarde namen van vakmensen en recordhouders. Eric McGee behoort b.v. tot de beste kracht van Grazcos, die in hoofdzaak in het gebied van Boonoke in het zuidelijke gedeelte der staat Nieuw Zuid Wales de schapen de jaarlijkse beurt geeft. „Gentlemen"-scheerders. Overigens heeft het mechanisch sche ren niet alleen wat snelheid betreft een verandering gebracht, doch het werk is ook minder smerig. Er zijn allerlei hulpmiddelen bij geko men en de moderne scheerder is in zijn werk een „gentlemen" geworden. Het is een soort van industrie, goed georganiseerd. Maar niettemin is het een werk dat niet iedereen aantrekt. Ik heb hier en daar in scheerploegen ook weieens een enkele „verdwaalde" Nederlander aangetroffen; één van hen was eertijds zelfs kapper van beroep. Het is vooral uit financieel oogpunt dat het schapenscheren de Australiërs aan trekt, voor de immigrant is dat meestal iets van de romantiek die er van uitgaat. Doch gewoonlijk is die er al te spoedig af, want het is een hard, haastend werk. Men trekt in ploegen van farm tot farm. Gewoonlijk maken die scheerploegen zelf hun overeenkomsten met de farmers; bij Grazcos doet de n.v. dat en zendt dan de scheerders uit en rekent vijf pennies, dus plm. 15 cent per geschoren schaap voor kosten van transport, organisatie enz. Bijzonder de farmers in de staten Queensland en Nieuw Zuid Wales hebben dezer dagen geklaagd dat zij in moeilijk heden raken, doordat geen scheerders ko men opdagen. Volgens de deskundigen op dat gebied, moeten er ogenblikkelijk 12.000 scheer ders bij komen en 1.300 per jaar, teneinde hun aantal op peil te houden. Australië heeft nu een record aantal van 158 miljoen schapen bereikt, hetgeen 2V2 miljoen is sinds 1960. De woloogst hangt thans van de scheer ders af. ENGELSEN DAMPEN ER NOG FORS OP LOS t In 1953 rookten de Engelsen sigaretten, sigaren en tabak tot een totaal bedrag van 8.374 miljoen. In 1963 was dit bedrag gestegen tot 12.850 miljoen. Het aandeel van de sigaretten in dit gewel dige bedrag was 11 miljard gulden. Dit is niet alleen een gevolg van toe name van de consumptie van tabak in verscheidene vormen, maar ook van de verhoging van de accijns. Naar de hoe veelheid gemeten was 1961 het topjaar: totaal ging toen in Groot-Brittannië on geveer 139 miljoen kg tabak de lucht in. In 1963 was dit cijfer rond 137 miljoen kg- Tot dusver schijnt de twijfel over de vraag, of roken gevaarlijk is voor de ge zondheid geen grote rol te spelen. Of het moet zijn, dat de grote toename van het aantal sigaretten met mondstuk en filter een aanwijzing in de richting van zekere ongerustheid is. In 1959 was 10% van de sigaretten-omzet voorzien van een filter, in 1963 was dat cijfer al 31% en van deze ongeremde groei is het einde niet te voorzien. w*A Verschijnt als bijlage van het streekblad „DE VALLEI" onder redactie van Tante Jos. Correspondentie te richten aan Tante Jos, per adres Parallelweg 10 - Veenendaal. DE JARIGEN VAN DEZE WEEK 18 april Piet Vermeulen 18 99 M. Ligtrink (Renswoude) 19 99 Dickie Ariessen 19 99 Gretha Vink (Eist U.) 20 99 Arnold Pitlo (Eist U.) 20 99 Jan Gijsbertsen (Scherpenzeel) 21 99 Peter Lange 21 99 Dickie v. d. Dikkenberg 21 99 Jacob v. d. Brink 21 99 Cootje v. d. Brink 22 99 Beppie Gerritse (Rhenen) 22 99 Dikkie Bos 23 99 Joke Marcus (Renswoude) 23 99 Truusje Bos 24 99 Huib v. d. Meyden 24 99 Marie Louisa Kuypers (Rhe- nen) Alle jarigen van harte gefeliciteerd. ZILVERPAPIER EN CAPSULES Beste jongens en meisjes. Van de week is het een beetje tegen gevallen. Ik kreeg nl. maar heel weinig zilver papier en capsules, alleen van Inge Harmsen en kleuterschool „De Blok kendoos". Doen de anderen allemaal ook nog eens mee? Inge en de kinderen van „De Blokkendoos" natuurlijk heel hartelijk bedankt. Allemaal hartelijke groeten van mij en tot de volgende keer. Tante Jos. Zullen de vingerhoeden verdvvynen? Het ziet er naar uit, dat wij binnenkort iets anders zullen moeten gebruiken voor het spel „Zoek de vingerhoed", doordat de vingerhoeden schaarser en schaarser worden. De moderne vrouwen gebruiken lang niet zo vaak een vingerhoed als die van de vorige generatie. 's Werelds oudste vingerhoedenfabriek staat in West-Duitsland, dicht bij Stutt gart. Deze fabriek werd gevestigd in 1807 en maakte reeds miljoenen vingerhoeden voor praktisch ieder land te wereld. Maar de orders van het ogenblik zijn niet voldoende om aan alle mensen in het bedrijf werk te verschaffen. Een pop voor het jongste lid van de familie. Deze pop wordt gemaakt van wit ka toenen koord, bijvoorbeeld het soort, dat je gebruikt om een jurkje af te zetten. Het kan gemakkelijk worden gewassen als het vuil mocht zijn. Je hebt nodig twee stukjes koord van elk 40 cm lang en een stukje van 20 cm lang. Leg de twee lange stukken naast el kaar en leg daar een knoop in op onge veer 10 cm van de bovenkant (zie fig. 1). De knoop vormt het hoofd van de pop. Het koord, dat boven het hoofd uitsteekt, moet je dan uitpluizen en dat is dan het haar. Het korte stukje koord is bestemd voor de armen. Maak hierin een knoop aan elk eind. Leg het stukje dan tussen de twee andere, precies onder het hoofd. Daarna leg je een knoop in de twee onderste ein den, zodat de armen vast komen te zitten. Deze knoop vormt dan het lichaam van de pop (zie fig. 2). Aan de twee uiteinden van de „benen'' leg je nu ook nog een knoop en alles wat je nu nog hebt te doen is het schilderen van twee blauwe ogen en een rode mond op het gezichtje. De Phoeniciërs en hun reisverhalen. Wij zijn er wel zeker van, dat jullie in de geschiedenisles al eens iets hebben geleerd over de Phoeniciërs. Hun land was een smalle strook langs de Syrische kust. Het land leverde niet genoeg op, maar er was altijd nog de zee en het was er altijd zulk mooi weer, dat zelfs veraf gelegen eilanden gemakkelijk bereikbaar leken met boten, welke waren gemaakt van het cederhout uit de Libanon. Allereerst zeilden zij langs de kust van Palestina. Bij gelegenheid bereikten zij Egypte. Westwaarts zeilend kwamen zij op Cyprus, daarna in Griekenland en ver volgens op Sicilië, Malta en de Balearen en zelfs in Spanje en Noord-Afrika. Nog later zeilden zij naar Groot-Britannië en er wordt vermeld, dat zij amber vonden aan de Baltische kust. Maar het is niet helemaal zeker hoe ver de Phoeniciërs wel reisden, dat is een geheim, dat zij voor zichzelf bewaarden. Zij wensten geen concurrentie en daarom deden zij zeer geheimzinnig over hun reizen. Teneinde andere volken te doen terug schrikken voor het handeldrijven overzee, fantaseerden de Phoeniciërs de vreselijk ste verhalen over afschrikwekkende mon sters, die zeelieden bedreigden. Een van die verhalen vertelde over de cyclopen, de eenogige monsters op de eilanden rond Socilië, en over heksen, die mensen in varkens veranderden. Andere verhalen gingen over gevaar lijke kannibalen en over krachtige stro men, die de schepen in de diepten trok ken. De Phoenicische verhalen kan men terugvinden in de oude Griekse gedicht en, in het bijzonder in de Odyssee. De Grieken geloofden klaarblijkelijk in de De ANWB zal in tegenwoordigheid van naar schatting 2.000 kampeerders tijdens de aanstaande Pinksterdagen het 20-jarig bestaan van zyn mentorkorps vieren op de bosweiden van Berg en Bos te Apel doorn. De Bond heeft van de gemeente, die eigenaresse is van het park, speciale toe stemming gekregen om het terrein te voorzien van een tijdelijke accommodatie, verhalen, welke door de reizigers werden verteld, en de Phoeniciërs zullen zich daarover best hebben geamuseerd, want zij wisten, waar de verhalen vandaan kwamen! zoals sanitaire inrichtingen, voor maxi maal 2.500 kamperende gasten. Niet al leen de mentors ervaren kampeerders die de ANWB assisteren bij de vele taken op dit gebied zullen bij de feestelijk heden aanwezig zyn, ook vele honderden die eens deelnamen aan een van de AN- WB-kampen te Ommen, waar nieuwelin gen ervaring kunnen opdoen in het kam peren, hebben voor het vierde mentor lustrum in Berg en Bos ingeschreven. Dit jaar zal het honderdste Ommen-kamp worden gehouden. De ANWB grijpt dit aan ale tweede reden om het feestkamp te organiseren, dat op zaterdag 16 mei a.s. zal aanvangen en zal voortduren tot de avond van maandag 18 mei (tweede Pinksterdag) De bosweiden van Berg en Bos worden in gebruik genomen, omdat de ANWB verwacht dat tijdens Pinksteren alle fo- ficiële kampeerterreinen in Nederland zeer vol zullen zijn. De Bond acht het dan niet verantwoord een groot terrein te ont trekken aan de kampeerruimte in ons land. 11. Toen de koninginnen en de ridders in het kasteel aankwamen, legden zij ridder Lancelot in een koude kamer en 's avonds stuurden zij een mooi jong meisje naar hem toe met een maaltijd. De betovering was verbroken en ridder Lancelot was ontwaakt. „Vereerde ridder, wie bent U?" vroeg het jonge meisje. „Mijn schone jongedame," antwoordde ridder Lan celot, „ik heb me nog nooit in mijn leven zo verschrik kelijk naar gevoeld als op dit ogenblik." 12. „O, wat vind ik het vreselijk om dat te horen," zei het meisje. „Als U mij misschien zoudt willen hel- Bll-64 pen, dan zal ik proberen te ontdekken hoe U uit deze gevangenis kunt ontsnappen. Mijn vader heeft afge sproken, dat hij a.s. woensdag in een tournooi met zijn volgelingen de koning van Noord-Wales met diens volgelingen zal bestrijden. Als U aan de zijde van mijn vader zoudt willen vechten, dan zal ik U de volgende dag vrijlaten. Mijn vader is koning Bagdemagnus, die in het vorige tournooi werd verslagen door drie rid ders van koning Arthur." „Ik ken Uw vader wel," zei ridder Lancelot. „Hij is een edele koning en ik wil wel aan zijn zijde strijden. (wordt vervolgd) OetDT ALLC6N VOOR V€RBRUIK£RS IN HET VERZORCINGSGtBieD VAN DE P.U.E.tt. WIJ REPAREREN AL UW: (zo mogelijk een bruikleen-motor beschikbaar) NIEUWE EN GEBRUIKTE MOTOREN VOORRADIG Levering van alle voorkomende Elektr. Apparaten en „TEN" autoradio's. Aanleg van Licht- en Kracht-installaties. W. DE KRUIJF ZUIVELSTRAAT 5 VEENENDAAL TELEFOON 08385-2532 B. Hoogstede Veerweg 121 Wageningen Telefoon 08370-2665 neemt dan les bij de erkende A.V.R. Drift weg 23 B - Eist (Utr.) - Telefoon 08377-281 BILLIJK TARIEF Kerkewijk 110 - Veenendaal Tel. (08385) 2252-3900 KERKEWIJK 110 - VEENENDAAL Telefoon 08385 - 2252 - 3900 VERZORGT VOOR U VOOR ELK DOEL

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 4