Natuurbescherming verzet zich tegen bebouwing in „gat" aan de Berg Setter Set Stuk grond van 10 ha eigendom van Julianaziekenhuis Afgraving 1? Aan stuwcomplex te Amerongen wordt hard gewerkt DVSA verstevigde koppositie ZO STAAT UW CLUB ERVOOR: DERDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 17 APRIL 1964 Nr. 31 Kalkrijk Gebruik Bezwaren doet langer rnet nylons IN DE NIEUWE ROSELLA KLEUREN Fa. L. HEY Natuurreservaat Streekplan Uitstuif van R.K. Instuif werd groot sukses Interessant filmprogramma De sluis Jeugdappcl met onderwerp Waarvoor leven we? Resultaten schietvereniging „Prins Hendrik" VOLLEYBAL Belangrijke wedstrijd voor heren van VCV 2 Mars - VCV 2 Onrustige Zenuwen? Enige tijd geleden kocht het bestuur van het Julianaziekenhuis het stuk grond aan de Cuneraweg, by oudere Vecnendalers bekend als „het schuine veld". Het stuk grond, 10 ha groot, was voordien eigendom van de Erven Wed. Vonk. Het is duide lijk dat het bestuur van het ziekenhuis zekere plannen had toen deze transactie tot stand kwam. Waarschijnlijk gingen deze plannen in de richting van het bouwen van 'n zusterhuis of recreatieve doeleinden. Tot op heden kwam er evenwel nog niets concreets uit de bus omdat er van de zijde van de natuurbescherming ernstige bezwaren rezen tegen bebouwing. Het gebied geniet bijzondere aandacht omdat het als een z.g. A-gebied »s aangemerkt, d.w.z. een beschermd stuk grond, met zeer bijzondere begroeiing. Bovendien staat het stuk grond op het uitbreidingsplan van de gemeente Rhenen als een bosgebied aangegeven. Het „schuine veld" was vroeger een hooggelegen stuk grond, uitloper van de Utrechtse Heuvelrug. In de dertiger ja ren werd door de jeugd beslag gelegd op dit mooie, hoge terrein om er „wilde" voetbalwedstrijden te organiseren. Ook zag men overal groepen jongens, die er het kaartspel beoefenden. Tot aan de mo bilisatie in 1939 werd er een druk ge bruik van gemaakt. In oktober 1939 kwamen er tien tallen zandauto's aanrijden, die het gehele „schuine veld" doorkruisten en duizenden kubieke meters zand afvoerden naar de stellingbouw langs de Grift in het Noorden van Veenendaa l. Het verkeer met die zandauto's was dermate intensief dat het wegdek van de Kerkewijk geheel stukgereden werd. Er bleef niet anders over dan een zand- afgraving zo dacht althans de leek op natuurgebied. Natuurvorsers merkten direct op dat er na enkele jaren een zeer bijzondere plan tengroei was ontstaan op de bodem van het zandgat. De natuur had haar werk gedaan. Zaden van de mooiste planten werden door de wind meegevoerd en vonden juist in dat zandgat een geschikte voedingsbodem. Deze bodem, waarin een z.g. „kleileemschol" aanwezig was bleek namelijk zeer kalkrijk te zijn, een prach tige gelegenheid voor de uitbundige groei van de meest uitzonderlijke planten. Doordat deze kalkrijke bodem een harde ondergrond heeft kan er geen water doordringen, ook al een gunstig aspect voor het uitbotten van de planten. Er ontstond zo een zeldzaam bodem profiel dat eigenlijk uniek is in ons land. Deze gesteldheid komt feitelijk alleen voor bij de z.g. „kliffen" aan de Westkust van Friesland. Geen klei- bodem, maar een zandige leembodem met een hoog kalkgehalte. Bij genomen proeven waarbij bodem profielen werden gestoken bleek dat de eerder genoemde „kleileemschol" 1,80 me ter diep is. Hierdoor kan het water niet tot de onderkant doordringen en blijft het voortbestaan gehandhaafd. De zeld zaamste planten en zeer unieke padde stoelen, die verder in ons land niet voor komen, tieren welig in de vroegere zand- afgraving aan de Berg. In voorgaande jaren werd het stuk grond gebruikt voor het houden van Roode Kruisoefeningen en hield een hondendressuurclub er haar dresseerwed- strijden. Thans ligt dat stukje natuur ongerept tussen twee verkeerswegen. Vóór de aankoop door het Julianazie kenhuis had ook Staatsbosbeheer belang stelling voor dit stukje natuurgebied. De prijs die deze instelling kon bieden was Hoofdstraat 45, Telefoon 2165 Frans Halslaan 26 Telefoon 3044 BENOEMD Tot agent van gemeente-politie is per 15 april j.l. benoemd de heer E. J. Hen driks uit D enBosch. POSTDUIVEN WEER DE LUCHT IN De postduivenliefhebbers zullen in de komende weken weer kunnen genieten van hun sport daar de wedvluchten weer beginnen. Wekelijks zal er een concours worden gehouden. Als voor-africhting zal „De Luchtreiziger" op a.s. zaterdagmid dag een oefenvlucht houden vanaf Tiel. Inkorven geschiedt zaterdagmiddag tus sen 2 en 3 uur. Verder is er op 25 april een vlucht naar Hedel en op Koninginne dag wordt op Breda gevlogen. Bij de te houden vlucht op Bergen op Zoom be ginnen de punten te tellen voor de kam pioenschappen waarvoor weer hard zal zal worden gestreden. Een druk seizoen voor de duivenliefhebbers. Wij wensen hen alvast veel geluk. echter bij lange na niet zo hoog als het Julianaziekenhuis aan de Erven Vonk aanbood. De natuurbeschermingswacht zal uiter aard blijven ijveren voor het bewaren en beschermen van deze grond, gezien het feit dat steeds meer natuurgebied aan bouw activiteiten wordt opgeofferd. Men heeft dus grote bezwaren tegen bebou wing op deze grond in het gat en zal indien nodig het Ministerie van O.K. en W. op de situatie wijzen. Op het uitbreidingsplan van de ge- Historische foto van de omgeving rond het „gat" aan de Berg. Rechts het huidige natuurre- servaat dat toen nog bekend stond als het „schuine veld". Dui delijk waarneem baar is (licht ge kleurd het gras veldje, een pleister plaats voor vele jon ge Veenendalers. De weg omhoog is de weg naar Eist, die toen nog een zand weg was. Twee wandelaars lopen de Berg af, blijkbaar (toen al) om te gaan winkelen of mark ten in Veenendaal. De man duwt een karretje of kruiwa gen zich uit. Zijn vrouw is gehuld in de traditionele boe zelaar. Links een deel van Pratten- burg. In de verte moet Veenendaal liggen, maar op de ze foto uit de oud heid is nog niets te bekennen van flatbouw en nieuwbouw in het hui- meerite Rhenen staat het gebied aange merkt als natuurreservaat, zodat het mo menteel ONMOGELIJK is hierop te bouwen. Naar men ons van gemeentewe ge meedeelde is dat uitbreidingsplan mo menteel in Beroep bij de Kroon zodat niet kan worden gezegd wat er in de toekomst zal gebeuren. Het gemeentebe stuur van Rhenen zond in 1959 een schrij ven naar de Directeur van de Provinciale Planologische Dienst waarbij nadrukke lijk werd gesteld dat bebouwing niet mo gelijk was. Indien het wegens de zeld zame planten, die hier voorkomen moge lijk is dit terrein een bijzondere bestem ming te geven komt dit het gemeentebe stuur gewenst voor zo luidde dit schrij ven. Maar in 1959 was het gebied nog ei gendom van de Erven Vonk. Nu het Julianaziekenhuis eigenaar is geworden en er dus (uiteraard) bepaalde plannen mee zal hebben is de toestand dus wel wat gewij zigd. Feit is dat de natuurbescherming zal blijven ijveren voor het voortbestaan van het reservaat. Het is voor natuurweten schap een onvervangbaar terrein zo stelde men. Het laatste woord is hierover nog niet gesproken. Hopenlijk komt het tot een bevredigen de oplossing tussen de Natuurbescher mingswacht en het Julianaziekenhuis, een oplossing waardoor beide partijen hun plannen en ideeën kunnen verwezenlij ken. Een woordvoerder van Staatsbos beheer verklaarde desgevraagd dat het momenteel onmogelijk is dit stuk natuurreservaat te bebouwen. Niet alleen staat deze grond duidelijk te boek als beschermd reservaat in het uitbreidingsplan van de gemeente Rhenen, maar eveneens in het op gestelde Streekplan. Het uitbrei dingsplan van Rhenen werd door G. S. nog niet goedgekeurd, waarna men in beroep op de Kroon ging. Dit gold dus niet speciaal voor dat reservaat, maar voor andere aspec ten van het uitbreidingsplan Rhe nen. Dat dit plan nog eens op dit speciale punt zal worden gewijzigd kan wel uitgesloten worden geacht, want dan volgt hieruit dat ook het Streekplan moet worden veranderd. Maar zoals de zaken nu staan is be bouwing uitgesloten volgens deze zegsman. dige Veenendaal-Zuid. Op de achter grond het hotel „La Montagne", dat nadien ook een verandering en mo dernisering onderging. De „uitstuif", die Instuif „R.K. Jong Veenendaal" zaterdag 11 april naar An- geren heeft gemaakt is een groot sukses geworden. Zaterdagavond omstreeks half 7 werd met 'n groep enthousiaste jonge ren van byna 60 personen vertrokken vanaf de Saltatorschool. Op de bus had men 'n groot spandoek aangebracht met de tekst: „Instuif R.K. Jong Veenendaal stuift uit naar Ange- ren", wat onderweg al heel wat hilariteit veroorzaakte en vooral toen men luid zin gend het rustige Angeren tegen half 8 binnenreed. Het Jongerenkontakt Ange ren had daar haar uiterste best gedaan de zaal van café Publichhuizen zo sfeer vol mogelijk te versieren en was daar ook buitengewoon goed in geslaagd. Na de herkenningsmelodie van de bekende „Oscar White Jazzband" opende voorzit ter Ben Barten de feestavond met allen van harte welkom te heten met name de Instuif uit Veenendaal en de Jongeren- kontakten uit Oosterhout en Duiven. De Instuif uit Veenendaal zette haar wel komstlied in op de wijze van „Hand in hand, kameraden" en werd daarbij on dersteund door de hele zaal, zodat al direkt de stemming er goed in zat! De Oscar White Jazzband zorgde er verder op uitstekende wijze voor, dat de gezel lige sfeer er ook tot het eind van de avond in bleef. Door de afd. Duiven wer den nog bloemen aangeboden aan de sekretaresse van het Jongerenkontakt An geren mej. Lies van Onna wegens het enorm vele werk, dat zij op zo'n enthou siaste wijze voor het Jongerenkontakt ver richt had en waaraan ook voor een groot deel het sukses van deze avond te danken was. Aan de voorzitter van de Veenen- daalse Instuif Paul Philips, werd nog 'n platenbon aangeboden voor zijn vele be moeienissen rond de oprichting van het Jongerenkontakt Angeren en met name voor het regisseren van het Passie-Paas spel „De Witte Vreemdeling". Het was reeds bijna middernacht toen de Vee- nendaalse Instuif jonger en voldaan huis waarts keerden na nog het Jongerenkon takt Angeren uitgenodigd te hebben op 2e Pinksterdag naar Veenendaal te komen. A.s. zondag 19 april gaat de filmcom missie, bestaande uit jongelui van In stuif „R.K. Jong Veenendaal" en de R.K. Jeugdvereniging „De Doortrekkers", aan de leden van beide verenigingen 'n aan trekkelijk filmprogramma aanbieden: voor de jongste leden van 6 t.e.m 14 jaar wordt 's middags om 14.15 uur. vertoond de avonturenfilm „RIDDER LANCELOT" en de leden van 15 jaar en ouder komen 's avonds om 19.30 uur aan bod met de prachtige film „DU BIST DIE WELT FüR MICH" met o.a. Rudolph Shock. Voor deze ouderen is er na afloop van het filmprogramma nog 'n gezellig sa menzijn met muzikale omlijsting ^oor de eigen discotheek. Een en ander wordt ge organiseerd in het R.K. Jeugdgebouw ,,'t Aquarium" can de Nieuweweg. Nu de weersomstandigheden voor de bouw weer gunstiger zijn ge worden wordt ook aan het stuwcomplex te Amerongen weer met alle kracht gewerkt. De bouw van deze stuw, als onderdeel van een geheel kanalisatieproject van de Rijn is voor de Nederlandse waterhuishouding van enorm belang. Zo zal bij het gereedkomen van alle drie geplande stuwcomplexen een goede watervoorziening van de Gelderse IJssel mogelijk zijn. Ook benedenstrooms zal de Rijn regelmatig op peil ge houden kunnen worden. Voor de scheepvaart zijn deze werken van zeer groot belang. Het bevaren van de Rijn geeft nu vaak grote moei lijkheden. Overigens is het verband nog veel gro ter, want de kanalisatie van de Rijn houdt direct verband met de uitvoering van het Delta plan. De gehele Hollandse waterbeheersing heeft hier belang bij. Voor de stuw bij Amerongen is dezelfde uitvoering gekozen als die bij Hagestein. Door de unieke vorm van de schuiven, worden deze vizierschuiven genoemd. Deze vizierstuw is een geheel nieuw systeem, volledig afwijkend van het tot nu toe gebruikelijke type. De mogelijkhe den van waterdoorlaat en gevolgen daar van zijn veel groter als bij de traditionele stuwen. Het water wordt gelijkmatiger over de rivier verdeeld en extra bodem versterking is niet nodig. De pijlers van de stuw, waartussen straks de half ronde deuren een plaats zullen krijgen zijn nu gereed en geven een bijzonder aspect aan het landschap. In totaal zijn er drie pij lers. De middenpijler, bestaande uit een voetstuk met 2 bogen is 12,5 meter breed. Alles is gemaakt van beton. Op zeer ingenieuze wijze worden de schuiven bediend en zal men straks net zoveel water kunnen doorlaten als men zelf verkiest. Hiertoe is een bijzondere installa tie ontworpen, waarmede men zeer precies de doorlaat kan regelen. In de middenpijler is bovendien nog een speciale installatie gedacht voor de verbetering van het zuurstofgehalte van het Rijnwater. In de pijlers aan de uiteinden zijn de nodige installaties eveneens te vinden. Speciaal de voorziening voor de belang rijkste bewoners van vadertje Rijn, de vissen, trekken de aandacht. Voor de glasaaltjes is er een klimgoot gemaakt en voor de andere vissen een vissluis. Naast dit stuwcomplex is men bezig met de bouw van een schutsluis waar door straks de scheepvaart de stuw zal moeten passeren. Het is nu reeds goed te zien hoe een en ander straks gaat worden. De breedte van de sluis is acht tien meter. De lengte van de kolk 260 meter. Voor nieuwe scheepvaartmetho den zoals bijv. de duwvaart is deze sluis niet geschikt. De duwboten zullen hun weg langs de Waal moeten blijven vol gen. De sluis is zodanig ingericht dat slechts een klein gedeelte gebruikt be hoeft te worden als er weinig scheep vaart is. Dit is tijd- en waterbesparend. Voor de schippers is iedere sluis toch al een bron van ernstig oponthoud dus kost- prijsverhogend. De sluis is naast de stuw gemaakt Ook de constructie van de sluis- vloer en de sluismuren bestaat geheel uit beton. Als de verwachtigen uit komen zal de stuw nog dit jaar gereed komen. Ame rongen heeft dan een stuk van haar grondgebied moeten prysgeven, maar daarvoor in de plaats een gigantisch bouwwerk aan haar grens terugge kregen. Vast staat wel dat dit complex vele bezoekers uit binnen- en buitenland zal trekken. Reeds nu is de belangstelling zeer groot. Hier ziet men een goed voor beeld van Nederlandse ondernemingsgeest en Nederlandse bekwaamheid op het ge bied van de waterbeheersing. Onder de kundige leiding van Ir. Slagter wordt in Amerongen in de ware zin des woords iets groots verricht. De werkzaamheden aan de stuw te Ame rongen verkeerden vorig jaar oktober in dit stadium. Zal de stuw als alle ver wachtingen uitkomen nog dit jaar ge reed zyn? Belangrijke ledenvergadering van Groene Kruis Op woensdag 22 april a.s. houdt de af deling Veenendaal van het Groene Kruis een algemene ledenvergadering waarby belangrijke punten op de agenda staan. Zoals bekend lag het in de bedoeling het pand aan de Kerkewyk 30 te bestemmen als zusterhuis, maar dit voorstel gaat niet door. Het bestuur stelt thans de leden voor het gebouw te verkopen. Bij de bestuursverkiezing zijn aftredend en herkiesbaar Mevr. Valkhof-Klomp en dokter H. E. G. Pilno. In de bestaan de vakature van de heer J. J. Welle zal bovendien ook nog moeten worden voor zien. Het bestuur heeft al een nieuw be stuurslid voorgedragen, maar deze per soon moet nog worden benaderd. Het laatste agendapunt is een contributiever hoging, die in verband met de steeds stijgende kosten noodzakelijke wordt ge acht. Men is voornemens de voorgestelde contributieverhoging niet voor het einde van dit jaar of begin 1965 in te voeren. GROTE BELANGSTELLING VOOR EXCURSIES Naar aanleiding van een onlangs ge houden radio-causerie in het V.A.R.A. programma „Weer of geen weer" ont ving de Veenendaalse veldbioloog, de heer Adr. de Kleuver, talrijke reacties met het verzoek een excursie te leiden. Meer dan 500 personen verzochten de heer De Kleuver om hen de mooie om geving van Veenendaal te tonen. Naar aanleiding van al deze aanvragen was de bekende veldbioloog bereid de ex cursies te organiseren. Iedere zaterdag middag zal een groep natuurliefhebbers onder zijn leiding op stap gaan. De grootste trekpleister is het gebied rond de Leersumse plassen, maar er staan eveneens excursies naar Rens- woude, het nieuwe Werk en de Slaper dijk op het programma. Er zijn ook aanvragen binnengekomen een excur sie te organiseren naar het natuurreser vaat „De Hel", hetgeen nog in beraad wordt gehouden. Twee Muloscholen uit Alphen a.d. Rijn verzochten een bezoek te mogen brengen aan een kalkzandsteenfabriek te Rhenen. Ook de D.A.F. club uit 't Gooi en de Ned. Reisvereniging wilden op zaterdagmiddag graag op excursie komen naar het gebied rond Veenen daal. Op Hemelvaartsdag komen er twee autobussen vanuit Apeldoorn naar Vee nendaal. Leden van de Kon. Ned. Hist. Vereniging uit die plaats zullen o.l.v. de heer De Kleuver een dagexcursie maken, waarbij 's morgens de Leer sumse plassen worden bezocht en na een lunchpauze in café De Hof doolt het gezelschap 's middags in de rustieke omgeving van Renswoude. Al met al een druk seizoen voor de excursieleider, maar de bewonderende blikken en uitroepen van hen, die van deze mooie excursies genieten, laten een dankbare herinnering achter. Zaterdag avond werd in de Chr. Ger. Kerk aan de Beatrixstraat een jeugd- appel gehouden waar circa 100 jonge ren aanwezig waren. Na gezamenlijk zingen van Gezang 110, dat vrij stunte lig werd meegezongen, kreeg ds. H. W. Eerland uit Amersfoort het woord. De predikant memoreerde even het bovengenoemde Gezang en zei dat het weer gebleken was dat men in de Chr. Geref. Kerk toch blijkbaar beter de Psalmen dan Gezangen weet te han teren. In zijn inleiding: „Waarvoor leven we?" merkte ds. Eerland op dat velen tegenwoordig niet leven, maar zij wor den geleefd. De Beatles zijn overal be kend, maar met de geestelijke zaken maakt men niet veel ernst. Vele oude re mensen met A.O.W. denken wel eons na over deze vraag: Waarom heb ik geleefd? Heeft mijn leven betekenis ge had of waren we slechts robots, en ge heel vermaterialiseerd? Als het alleen maar zo is: Opgaan, blinken en verzinken, is het droevig met ons mensen gesteld, aldus ds. Eer land. Wij worden het hele leven door geholpen. Er zijn overal instanties en inrichtingen voor. Velen zien echter het leven als een groot vraagteken. Tot slot wees inleider op het nut van het lezen van een goed en verantwoord boek. De Bijbel is daarbij ons richt snoer. Gods Woord maqkt het leven transparant, doorzichtig. In een rader werk zijn ook de kleine radertjes be langrijk. Als wij dat begrijpen heeft ons leven zin en inhoud. Het gaat om de voorbereiding voor hetgeen dat kómt en niet zozeer om hetgeen dat is, zo besloot ds. Eerland. Het Chr. Geref. zangkoor Chrigeza, o.l.v. de heer Hornsveld verleende haar gewaardeerde medewerking aan het Jeugdappel. Het koor bracht het num mer „Vergeefs gejaagd" voortreffelijk ten gehore. De organist, de heer N. v. d. Berg improviseerde zeer knap op het bekende stuk „Prière" van L. Boell- man. In verband met de interland-wedstrijd Nederland - Oostenrijk had DVSA jL zondag een vrije dag. Op verzoek van MSV '19 uit Montfoort werd evenwel als nog de wedstrijd DVSA - MSV19 ingelast. Ondanks een voortdurende druile rige regen was er nog vrij veel belangstelling voor deze wedstrijd. Door de regen was het terrein tamelijk glad geworden en mede door een spekgladde bal werden de spelers voor grote moeilijkheden gesteld. DVSA begon met de wind en regen tegen. Onmiddellijk zette DVSA er een hoog tempo in. Snelle, vlotte aanvallen werden zonder onderbreking opgezet, waardoor het Montfoortse doel vanaf het begin onder zware druk kwam te staan. Reeds na 10 minuten spelen was het middenvoor E. van Viegen, die een vlotte combinatie met een goed doel punt afwerkte, 1-0. MSV was even aangeslagen, waarvan middenvoor E. van Viegen gretig pro fiteerde en in de volgende minuut Ter afsluiting van het winterseizoen hield de schietvereniging „Prins Hen drik" een onderlinge wedstrijd op 12 meter vuurbuks, waarvan hieronder de resultaten. Klasse A.: W. Kroesbergen 96; H. v. Manen 94; F. Heikamp 91; C. v. Ame rongen 90; H. v. d. Brandhof 89; H. de Jong 87; G. v. Beek 84; J. Roks 84; C. J. v. Amerongen 76 punten. Klasse B.: A. v. Leeuwen 91; J. Boo gaard 81; C. J. v. Doorn 80; D. v. Beek 74 punten. De prijsuitreiking wordt gehouden tijdens de jaarvergadering op woens dag 22 april, 's avonds 8 uur in café Vonk. Vanavond trekt het tweede heren team van VCV naar Zeist om aldaar de laatste wedstrijd van de compe titie te gaan spelen tegen Mars 1. Van deze wedstrijd hangt voor de VCV re serves veel af. Bjj winst eindigt dit team n.l. vast op de tweede plaats in de tweede klasse, hetgeen niet alleen een zeer goed resultaat zal zijn, maar men behoudt daardoor de kans op pro motie. Dit laatste hebben de Veenendalers overigens niet in eigen hand. want dat hangt van andere factoren af. Deze ge hele promotie-affaire hangt af van de volgende punten. Allereerst moet geen ploeg van de afdeling Utrecht uit de overgangsklasse degraderen. Dit zit er overigens wel in want VVZ uit Utrecht en VIOS uit Amersfoort moeten in een beslissingswedstrijd nog uitmaken wie er overgangsklasser mag blijven. Degradeert VIOS, en promoveert Cito 2 uit Zeist naar de overgangsklas se dan verkrijgt VCV 2 automatisch het recht om met de nummer twee van de andere tweede klas en de nummer elf van de eerste klas promotiewedstrijden te spelen voor één plaats in de eerste klas. Als alles dus een beetje naar wens zal verlopen, dan biedt dat zeker aar dige perspectieven voor VCV 2. Maar allereerst zal dus vanavond moeten worden gewonnen van Mars. Morgenmiddag speelt het tweede da mesteam thuis om twee uur tegen Sal vo 3, terwijl het derde herenteam uit tegen Salvo 3 gaat spelen. Voor beide teams verwachten wij gunstige resul taten. DVSA een 2-0 voorsprong bezorgde. DVSA ging het nu meteen wat makke lijker opnemen. MSV kon nu eveneens in de aanval komen. Na een kwartier spelen resulteerde dit in een ver af standsschot van de Montfoortse mid denvoor, waarop de DVSA keeper zich kennelijk verkeek en te laat op rea geerde, 2-1. DVSA was meteen weer wakker ge schud. Een vlotte aanval sneed door de MSV verdediging en nu was het linksbinnen G. Blankestijn, die voor de afwerking zorgde. 3-1. Aldus 4 doel punten na een kwartier spelen en er zat een waar doelpuntenfestijn in. Het kwam zover niet MSV kwam er beter in en wist nu DVSA beter in bedwang te houden. De strijd werd nu vrijwel gelijkopgaand met snelle aanvallen van weerszijden. Mijnhardfs Zenuwtobletten In de 40e minuut werd de MSV rechtsbinnen vrij gelaten bij een hoge voorzet. Rustig kon deze speler de bal over de DVSA keeper in de uiterste hoek koppen, 3-2. Opnieuw zette DVSA een serie aanvallen op. Juist voor de pauze zag middenvoor E. van Viegen kans zich tussen enkele Montfoortse verdedigers door te wringen en de bal over de totaal verraste keeper in het net te plaatsen en aldus een fraaie hattrick te scoren, 4-2. Na de hervatting was het direct he lemaal mis met DVSA. Ondanks het voordeel van wind en regen werd er nu zeer slordig gespeeld. Het plaatsen werd steeds slechter en er was van enig verband haast geen sprake meer. MSV '19 kreeg daardoor steeds meer vat op het spel en kon zelfs een lichte meerderheid veroveren. Onbegrijpelijk was het dan ook dat het tot de 25e minuut in de tweede helft duurde, voordat de middenvoor eindelijk op nieuw tegen scoorde, 4-3. De spanning was volkomen terug. Nog slechter werd er door DVSA ge speeld en het begon er werkelijk be denkelijk uit te zien. Een omzetting in de voorhoede bracht ook geen uitkomst. Met inspanning van alle krachten moest DVSA verdedigen en zich bepalen tot razend snelle uitvallen. Bij één van de ze uitvallen, 8 minuten voor het einde, maakte MSV hands in het strafschop gebied. Penalty! Aanvoerder Breeschoten belastte zich met deze strafschop. De Montfoortse keeper stopte echter het schot, doch had zich te vroeg bewogen. Midden voor E. van Viegen nam de strafschop opnieuw en laag vloog de bal in het net, 5-3. De strijd was hiermede be slist. Nog deed MSV pogingen de stand te wijzigen, doch zover kon een nu hersteld DVSA zich rustig verweren. Met een zwaar en moeilijk bevochten 5-3 zege legde DVSA opnieuw beslag op beide puntjes. DVSA heeft nu een wat royale voor sprong van 4 punten op Voorwaarts uit Utrecht, doch heeft ook een wed strijd meer gespeeld. DVSA behoudt echter wel uitermate gunstige kansen op de thans fel begeerde kampioens titel. 3e klasse D. KNVB BVC 18 32 Vriendenschaar 18 22 Holland 18 21 Veenendaal 18 19 Saestum 18 19 HMS 18 17 VVY 18 17 Hercules 18 16 LVV 18 15 JSV 18 14 CDN 18 13 Amsvorde 18 8 2e klasse B. KNVB z.m.c. IJsselmeervogels 19 29 Quick Boys 20 29 Noordwijk 19 24 GVVV 18 23 Excelsior '31 18 22 CSCA 17 20 Kozakken Boys 18 18 Zwaluwen V16 16 Zuidvogels 19 16 Voorwaarts 17 15 SDCP 18 11 Hoogvliet 19 9 Enter Vooruit 18 4 AFD. UTRECHT ZONDAG le klas B. DVSA 17 27 Voorwaarts 16 23 Bunnik 16 20 Maarssen 16 18 De Meern 15 17 Minerva 16 .14 MSV '19 16 13 R.K. Stormv16 12 DEV 15 11 Wijk bij D16 11 Rhenus 15 8 2e klasse A. KNVB z.m.c. NDSM 18 28 Zwart Wit '28 20 28 SHO 19 26 Huizen 19 25 Spakenburg 10 24 SSS 8 23 DOVO 19 18 's-Gravenzand. s.v18 16 Ter Leede 19 15 Apeldoorn 19 14 Genemuiden 20 13 Heerjansdam 19 9 ZCFC 18 7 3e klasse Oost KNVB z.m.c. Go Ahead K. 18 28 Nunspeet 18 26 Be Quick '28 17 25 WVF 16 16 Bennekom 15 14 Vroomshoopse Boys 17 14 DOS '37 17 14 Sparta '57 16 13 Elb. s.c17 12 Owios 15 11 VRC 16 9 2e klasse A: Veense Boys 16 30 Soesterberg 14 20 Scherpenzeel 15 17 Oranje Wit 13 13 Austerlitz 15 14 R.K. Unitas 14 13 Maluku Muda 13 10 Achterveld 14 5 Renswoude 14 4 AFD. UTRECHT ZATERDAG le klas 2e klas A. 19 24 Vel. Boys 18 29 17 23 18 24 18 23 16 21 17 22 SVP 16 20 18 20 TOV 17 20 19 18 18 20 19 18 16 15 19 18 11 17 17 DEV 17 10 18 14 Veslaco 17 9 •18 13 Dolderse B 17 7 6 3e klasse A: Sova 3e klasse B. 17 30 17 29 17 25 16 26 17 21 21 17 19 21 17 18 20 16 16 Soesterberg 17 15 16 16 SVMM 18 13 16 13 15 11 16 6 4 17 2 14 4 2

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 5