«HET ANKER» Piet van Beek SIMON DE WIT BANK KINGSIZE MAN Bronciiï letten Magazijn Deze week zeer voordelige aanbiedingen Ds. P. M. BreugemKerk moet levende kerk worden Hcnoy Jansen AMERONGEN SCHERPENZEEL Woninginrichting ADVERTEREN DOET VERKOPEN Varitex elastieken kousen kwaliteit en pasvorm 159.- Veenendaal Honderden dames tricot-Nylon blouses Zeer mooie damesmantels, Alpacastoffen, met bijpassende japon voor f 79,95 Grote partij vtouwen japonnen Schattige meisjes mantelpakjes f 29,95 I 39,95 GEVRAAGD KIRPESTEIN a. JONGEMAN als assistent-boekhouder b. JONGSTE BEDIENDE Gordijnen worden voor U gemaakt en gehan gen. Tapijten voor U gelegd. Gratis voorlichting. Ie klas meubelfabrieken waar U maar kunt uit zoeken, te kust en te keur. Bel 2039 en Uw opdracht wordt vakkundig verzorgd. EXTRA AANBIEDING DOBBY- stof 120 br. was en kleurecht f 2.98 per meter. Emmalaan 28 - Veenendaal - Telefoon 2039 SIMON DE WIT'S S-MARKT enige cassières <17 tot 23 jaar) een le verkoopster 07 tot 23 jaar) een verkoopster 07 tot 23 jaar) een verkoper os tot 25 jaar) een mannelijke bediende <17 tot 23 jaar) enige leerling bedienden os tot 17 jaar) een verkoopster een verkoper 08 tot 25 jaar) een verkoopster 06 tot 19 jaar) Nutsleden bezochten Delta- nieuwe telefoonaansluiting Hervormde modaliteiten spraken over hereniging Onder supervisie van de provin ciale kerkvisitatie heeft gisteren avond een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de Herv. Gemeente te Veenendaal en de Herv. Noodgemeente „Sola Fi de". De beraadslagingen gingen over de - toekomstige - positie van „Sola Fide" en een mogelijke hereniging met de Herv. Gemeente van Vee nendaal. Van de zijde van de Herv. Ge meente namen aan het gesprek o.m. deel de vijf predikanten en verte genwoordigers van de Centrale ker keraad en de wijkkerkeraden. Na mens „Sola Fide" waren aanwezig: ds. A. A. Bos. de noodkerkeraad en het dagelijks bestuur. Ds. Jac. van Dijk spreekt op Koninginnedag Op de avond van Koninginnedag zal in de Chr. Geref. Kerk, Hoofd straat, een interkerkelijke bijeen komst worden belegd. Tijdens die bijeenkomst zal de be kende Herv. predikant, ds. Jac. van Dijk te Nijkerk het woord voeren. Voorts zullen medewerking verlenen de Geref. ds. J. Overduin en de Chr. Geref ds. J. Keuning. Het orgel zal die avond worden bespeeld door Si mon C. Jansen. Nieuwe bestuursleden bij „Sola Fide" Tijdens de dinsdagavond j.l. ge houden gemeentevergadering van de Herv. (nood)gemeente „Sola Fide" is afscheid genomen van de bestuurs leden H. M. van Schuppen en J. Oskam. De heer H. M. van Schup pen is vanaf de oprichting, gedu rende 27 jaar, lid van het bestuur geweest. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen de heren J. Carsouw, A. H. van Pijpen, A. S. Hoekstra en L. ten Napel. Kerk geen snoepwinkel in religieuze waren De Veenendaalse ds. J. Overduin schrijft in een voorpagina-artikel van het Geref. Centraal Weekblad over „Het onveranderlijke evangelie in deze moderne tijd." Daarin zegt ds. Overduin onder meer: „Zonder eerste en dagelijkse berekening redt de kerk het niet om invloed met haar boodschap in de wereld te krijgen. Maar de kerk redt het evenmin door zichzelf te degraderen tot een snoepwinkel, die voorziet in alle mogelijke religieuze behoeften, of tot een speciaalzaak in het artikel „medemenselijkheid" en „solidariteit". De kerk zou nog veel meer spe- cialité's kunnen voeren, waarbij al lerlei dominees van een bepaalde kleur en voorkeur de alleenverte genwoordiging hebben. Al zou de kerk daarmee nog zoveel succes heb ben (waar ik intussen niets van ge loof), dan zou de wereld nog geen steek geholpen zijn met het evan gelie naar de Schriften. Gelukkig begint er al een beetje (maar nog veel te weinig) kentering te komen in de gedachte bij velen, dat de beste predikant de meest vlotte jongen is, die zoveel mogelijk het evangelie achter de hand houdt, zodat hij kan genieten van een be hoorlijke populariteit bij de wereld". En verder: „De kerk mag nooit een snoepwinkel in algemeen-religieuze waren worden. De kerk mag nooit een boodschap „naar de mens" bren gen. Niet de tijdgeest noch de mo derne mens noch de religieuze smaak noch de eigentijdse filosofie heeft uit te maken wat de inhoud van de boodschap van de kerk moet zijn. Er is en blijft maar één Opdracht gever, Jezus Christus, Die ons het evangelie in handen heeft gelegd", aldus ds. Overduin. Bediening H. Doop In de vorige week woensdag ge houden wij kkerkeraads vergadering van de noordgemeente van de Ned. Herv. Gem. in Veenendaal is uit voerig gesproken over de zaken rondom de Bediening van het sacra ment van de Heilige Doop. De wijkkerkeraad heeft zich op het standpunt gesteld dat wanneer er geen blijken van kerkelijk mee leven zijn en ook een praktiserende geloofsovertuiging niet aanwezig is, de Doop beter kan worden uitge steld. De kerkeraad kan er immers - mede in het geestelijk belang van de betrokkenen - niet aan meewer ken dat het jawoord klakkeloos wordt uitgesproken. Men wil op ie dere doopzitting navraag dienaan gaande doen. De kerkeraad is zich er evenwel van bewust dat zij niet kan oordelen over het inwendige van de mens maar wil alles doen wat in zijn vermogen ligt om het sacrament heilig te houden. De kerkeraad te kende hierbij aan dat dit geen nieuw besluit is, maar het is opnieuw door sproken. Op de vergadering werd tevens vastgesteld dat na de doopzitting geen aanmeldingen meer kunnen worden aangenomen, bijzondere ge vallen - zoals terugkeer uit het zie kenhuis e.d. - uitgezonderd. Vredeskerk krijgt nieuw plafond In de Vredeskerk is men op het ogenblik druk in de weer om het plafond te verbeteren en te ver fraaien. Volgende week hoopt de timmerman klaar te komen, ter wijl ook de schilder nog wel een week nodig zal hebben. De kerkgangers zullen dus op zijn minst nog wel twee weken met de steigers in de kerk zitten. Nu valt pas goed op hoe lelijk het vroegere plafond was. De vezelplaten die de kerk vroeger ontsierden was oor logsmateriaal, terwijl het plafond „zo lek als een mandje" was. Indertijd heeft men er al rekening mee gehouden dat het noodmate riaal te zijner tijd vervangen zou moeten worden en hier en daar een verfraaiing zou moeten worden aan gebracht. Nu de werkzaamheden in volle gang zijn blijkt duidelijk - door de tegenstelling tussen oud en nieuw - hoe fraai de kerk straks opgeknapt zal zijn. „De Plaatsbekleder" meest opzienbarende literatuur in godsdienstige kringen van het ogenblik Het toneelstuk „De Plaatsbekle der" dat op 3 april in ons land in première ging blijkt het meest op zienbarende stuk literatuur te zijn dat op het ogenblik bij de gelovigen van alle richtingen in de belang stelling staat. In dit toneelstuk beschuldigt de schrijver Hochhuth paus Pius XII ervan in de jongste wereldoorlog geen stelling genomen te hebben te gen het Nazi-dom en nooit zijn af keuring tegenover de gehele wereld heeft laten horen ten opzichte van de afslachting van de joden in de concentratiekampen. In het Centraal Weekblad van de Gereformeerde kerken in Nederland van deze week staat een uitvoerige recensie van het stuk zoals het in de Nederlandse vertaling is gebracht. In dit artikel wordt voorop gesteld door de schrijver dat we dankbaar moeten zijn dat het Nieuw Rotter dams Toneel de opvoering van het stuk heeft aangedurfd. Aangedurfd, vooral ook omdat het stuk bij de opvoering in Berlijn en daarna in verscheidene andere landen voor het nodige rumoer heeft gezorgd. Met de schuldvraag: Heeft de plaatsbekleder van Christus wel ge daan wat van hem mocht en moest worden verwacht?, is de Reforma torische Christenheid niet op een prettige manier tot een antwoord gekomen - zo wordt in het bewuste artikel gezegd. „Wij kunnen niet achter deze plaatsbekleder wegschuilen. Het is onrechtvaardig als men denkt dat daarmee de schuld is „thuisge bracht". Alle christenen - en ook niet zij alleen - moeten zich hier een rekening gepresenteerd zien". Ds. P. M. Breugem (34) is de eerste predikant van Achterberg. De hervormde gemeente, voorheen onderdeel van Rhenen, werd in 1946 als zelfstandige ge meente geïnstitueerd. Ds. van Viegen, thans te Overberg, diende de gemeente als godsdienstonderwijzer, maar mocht later door een speciale beschikking zowel het Woord als de Sacramenten bedienen. Ds. Breugem, de huidige jonge predi kant was dus de eerste predikant die door de zelfstandige gemeente beroepen werd. Uit twee ontvangen beroepen nam kandidaat Breugem, die in het dorp Kethel in het Westland woonde, dat naar Achterberg aan. Ds. Breughem be hoort tot de modaliteit van de Geref. Bond in de hervormde kerk. Platteland Ds. Breugem woont nu twee jaar in de nieuwe, moderne pastorie vlak bij de kerk. Hoewel Achterberg als een kleine gemeente moet worden aange merkt is de hervormde gemeente steeds groeiende en omvat thans 800 zielen, verspreid over een uitgestrekt gebied dat loopt vanaf het Juliana- Ds. P. M. Breugem ziekenhuis tot aan de Nude in de rich ting Wageningen. Achterberg is een specifieke plattelandsgemeente, maar mede door de moderne communicatie middelen doen de moderne invloeden zich ook hier gelden volgens Ds. Breugem. De jeugd trekt per brom fiets naar omliggende plaatsen en komt overal mee in aanraking. Toch blijft het mooie van zo'n plattelands gemeente dat de predikant zicht heeft op de gemeente en iedereen kent. Hierdoor is er ook meer respect voor de predikant en heeft zijn woord meer gezag dan in de steden. Problemen Ik geef toe dat er in de steden meer problemen bestaan, die ook genuan ceerder zijn" aldus Ds Breugem. „Dat weet ik overigens uit ervaring, want twee dagen in de maand werk ik in Delft als bijstand in het pasto raat. Mijn arbeidsterrein ligt daar in de wijk van Ds. v. Rootselaar, die echter spoedig naar Barneveld ver trekt. De houding tegenover de we reld is zowel in Delft als in Achter berg dezelfde. Diegenen, die menen dat Achterberg zoiets als een „ach tergebleven gebied" is, slaan de plank volkomen mis", volgens Ds. Breu gem. „Hoewel Achterberg uitgespro ken orthodox is komen er langzaam ook moderne invloeden naar voren. De invloed van de wereld in deze moderne tijd is overal groot. Er ko men andere krachten en machten op. De Reformatie betekent echter dat men telkens weer, in elke tijd, moet reformeren of hervormen. Dat geldt zeer zeker voor onze tijd. Wanneer men leeft uit een beginsel, dat na verloop van tijd een lege inhoud heeft, blijft er niets over", zo zegt Ds. Breugem. „De kerk moet levende kerk worden," dat is bittere noodzaak. Waarden „Vroeger had men in Achterberg waarden, die voetstoots werden aan genomen. De jongere mensen nemen die waarden niet meer zo voetstoots aan. Het „lopen" naar de kerk houdt men soms nog vast. Maar ik heb lie ver dat men op de fiets komt dan thuisblijft," aldus Ds. Breugem. „De grootste waarde is dat de Heere waard is gediend te worden naar Zijn Woord. Secundaire zaken zijn daarbij van weinig waarde," zo verklaarde de Achterbergse predikant. Eenheid Ds. Breugem is voorstander van een zekere samenwerking tussen de ver schillende kerken. „De verdeeldheid is een stuk nood in de kerk. De een heid moet wel gezocht worden, maar in gereformeerde zin naar Schrift en Belijdenis. Tweemaal heb ik hier in Achterberg een begrafenis mogen leiden van personen, die tot de Oud- Ger. gemeente behoorden, omdat deze gemeente geen eigen predikant heeft. Beide malen verliep de plechtigheid in een goede verstandhouding en kon den wijwaardering hebben voor el- kaars standpunten." In Achterberg is geen christelijke school. Op de openbare school geeft Ds. Breugem dinsdagsmorgens gods dienstles gedurende 3 maal 1 uur. Het dagelijks leven in Achterberg is goed, rustig, vriendelijk. Toch zal Ds. Breu gem in de komende maanden een druk bezet arbeidsterrein erbij krij gen want na het vertrek van Ds. Ste kelenburg uit Eist zal de Achterbergse predikant als consulent van Eist op treden. Ds. Breugem besluit ons gesprek met de opmerking dat een predikant zich moet „geven" en zich volledig instel len op de gemeente. Wanneer hij het vertrouwen van zijn gemeenteleden heeft verworven kan hij de gemeente leiden en vormen. ANWB zet „Bloesem-routes" uit De ANWB zal in de provincie Utrecht tijdens de bloeitijd van de vruchtbomen twee „bloesem-routes" speciaal beweg- wtyxeren. De routes zullen als éénrich tingsverkeer worden uitgezet. De eerste ligt ten westen van Utrecht en loopt van Woerden via Harmeien naar IJsselstein, Oudewater en Linschoten. De tweede route ligt ten zuiden van Utrecht en loopt van Wijk bij Duurstede via Schalkwijk, Vreeswijk, Jutphaas en langs Bunnik, Werkhoven en Langbroek. Ten behoeve van degenen, die deze tochten willen rijden, zullen op de be staande wegwijzers opzetbordjes „Bloe semroute ANWB" worden aangebracht. Op de punten waar men van richting moet veranderen en een wegwijzer dat niet aangeeft, zal een zeshoekig wit „Bloesembordje" komen te staan van het model zoals de ANWB die gebruikt voor het bewegwijzeren van de toeristische rondritten. knie en enkelstukken munten uit door Ook aan huis Vakkundige behandeling Drogisterij en Fotohandel Zandstraat 7 Tel. 2472 SCHIETRESULTATEN Bjj de maandagavond gehouden onder linge wedstrijden werden de volgende resultaten bereikt: G. van der Horst, 98; W. v. Veenen daal, 98; H. den Uyl 95; R. Brinkman 93; P. v. d. Sigtenhorst 93; A. de Haas 92; J. de Greef 91; H. v. Veenendaal 91; J. Pakvis 90; A. Burgstede 89; C. C. Schuchardt 89; H. de Groot 88; G. Wijnbergen Jr. 86; A. H. Engelaar 85; J. de Haas 83; J. van Leeuwen 82; J. L. Engelaar 81 en W. Berkhof 78 punten. papieractie ons genoegen Er wordt nog even herinnerd aan de papieractie van Ons Genoegen. Zater dagmiddag komen de leden van het mu ziekcorps langs de huizen om oud papier op te halen. Men wordt verzocht de pak ken papier niet al te vroeg klaar te zet ten. Hoe meer papier hoe liever, want de vereniging heeft nog veel geld nodig voor allerlei doeleinden, o.a. vervanging enz. van muziekinstrumenten. werken en Brielle Het Nut is verleden week zaterdag een dagje uit geweest. Doel van de reis was een excursie naar de Deltawerken. Mede door het ideale voorjaarsweer is het een erg plezierige dag geworden. Door het prachtige weer werd de boot tocht naar en het bezoek aan de bouw put in het Haringvliet een bijzondere er varing. Tevoren had men een hiermede in verband staande expositie bezocht en werd via een film het hoe en waarom verklaard. Na de excursie werd het oude stadje Brielle bezocht, waar de lunch ge bruikt werd in het tot hotel omgebouwde woonhuis van Maarten Harpertsz. Tromp. Veel bewondering had men hier voor het mooie interieur van de gerestaureerde N.H. kerk. De terugreis liep door het Botlekgebied, een imposant besluit van een mooie en interessante dag. Zoals dat heet, kwam men moe maar voldaan in Amerongen terug. OPBRENGST COLLECTE De te Amerongen gehouden collecte ten behoeve van Simavi bracht 396,65 op. Vorig jaar was het resultaat 375,60 derhalve een kleine staging. De heer W. Reede, Industrieweg Zuid nr. 14 te Amerongen, beambte van de Provinc. Electriciteits Mij, die tevens de enige plaatselijke begrafenisonderne ming beheert, is thans telefonisch be reikbaar onder nr. 034342176. ton ee li'it voer ing De toneelvereniging „Tonego" te Doorn bracht voor de inwoners van het bejaardenhuis De Ridderhof het toneel stuk „Familieproblemen" in de recrea tiezaal van het gebouw. Dankzij het uit stekende spel van deze amateurs is het een geslaagde avond geworden. De tek sten werden duidelijk uitgesproken, wat vooral in een kring van bejaarden erg belangrijk is. Iedereen leefde helemaal mee met de zeer menselijke problemen die in dit stuk werden behandeld. Na afloop sprak de directrice een kort dankwoord uit en werden aan de dames bloemen aangeboden. Voor de aanwezige bejaarden was het een prettige avond. deNHM biedt méér aan spaarders Sparen op een spaarrekening 3»/2% of spaardeposito 4% bij de N.H.M. betekent ook: veilig en vertrouwd sparen gemakkelijk sparen (geen geloop met boekjes) volledige bankservice geen kosten Vraag telefonisch toezending van onze spaarfolder. NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ Agentschap Veenendaal, Kerkewijk 61 Telefoon 3941 WERKBEZOEK PROVINCIAAL COLLEGE Vorige week vrijdagmorgen brachten de heren H. J. A. Verberk en H. M. Ol- denhof, beiden lid van het provinciaal college, mr. A. H. v. d. Wollenberg, chef tweede afdeling en G. K. O. Bos, com mies A ter provinciale griffie, een werk bezoek aan de gemeente Scherpenzeel. Na door burgemeester, mr. C. p. Hoyte- ma van Konijnenburg, beide wethouders en secretaris in de raadszaal te zijn ont vangen, werd namens het provinciaal bestuur in verband met het gereedko men van de verbouwing van het gemeen tehuis, door de heer Verberk, een schil derij „Stilleven met korenbloemen" van de te Amerongen wonende kunstschilder Emile Viegers aangeboden. Met enkele toepasselijke woorden werd door de bur gemeester aan elk der heren het produkt van de streek aangeboden, namelijk een doosje elk inhoudende 25 eieren en om het doosje een sierlijk bandje met de plaatselijke kleuren „blauw wit". Nadat over enkele aangelegenheden, zoals wo ningbouw en grondaankopen was gespro ken werd het bezoek afgesloten met een rondrit door het dorp waarbij de auto riteiten zich konden overtuigen van het vele werk dat reeds is verzet en nog moet worden uitgevoerd. Favoruiten en ■ruitjes alom in Europa. Ook voor maat 56 Natuurlijk! Fil d fil heeft het rijzig, rustig effekt van een uni stof, en close-up toch ruitjes twinkeling. Zo'n vondst verdient een bekroning En kreeg die ook. De grote 'B', het BRIXON-keur voor meestercoupe cn afwerking. Exclusief in onze kollektie. (Brixon costuums v.a. 148.-) VAN SCHUPPEN HOOFDSTRAAT öy VEENENDAAL schietresultaten Uitslagen van de deze week door de le den van de schietvereniging Scherpen zeel geschoten onderlinge competitie: C. Valkenburg 93; P. van Engelenburg 92; M. Berendse 91; J. Koudijs en N. Klum- penaar 88; A. van Dusschoten en H. Be rendse 87; A. van Eist en R. v. d. Burgt 84; J. ten Broek 81; H. Pater 80; E. van Setten, J. Koot en E. v. d. Werk 77. BOOMPLANTDAG Onder toezicht van onderwijzend perso neel en gemeentewerklieden van de ge meente Barneveld, werden woensdagmid dag in het kader van de boomplantdag. door leerlingen van de hoogste klassen van de Donner-, Prinses Beatrix- en Besselaarschool van de Glindhorst op een stuk braakliggende bosgrond, gelegen b(j de boerderij Langelaar, op de grens Scher- penzeel-Barneveld, een driehonderdtal- denneboompjes geplant. Voorafgegaan door een geluidswagen kwamen de 75 kinderen het feestelijk met vlaggen ver sierde terrein opgemarcheerd. Vervolgens werden zij door burgemees ter Van Diepeningen hartelijk welkom geheten, waarbij hij wees op het doel van deze boomplantdag. Dagelijks kan men in de krant lezen over de door de jeugd aangebrachte vernielingen, aldus de burgemeester, doch als achtergrond heetf dit ten doel de jeugd korter bij de natuur te brengen en de meisjes en jon gens die van de natuur houden moge Hoestdrank in tabl«tvorm.95CT doordrongen worden, ook in de toekomst respect te hebben voor alles wat leeft en groeit. Spreker bracht dank aan de ei genaresse van het landgoed mej. Rooyaards, die eveneens aanwezig was, voor de gelegenheid om de jeugd de bomen te doen planten. Op het terrein waren o.m. aanwezig de echtgenote van burgemeester Van Die peningen, de rentmeester van de familie Rooyaards, de heer Houterman, de wet houder van openbare werken van de ge meente Barneveld, de heer E. Zandber gen, de adj. directeur gemeentewerken, de heer J. Wiersma, de heer Blok van de grondmij en de heer Bij, opzichter ge meentewerken. Nadat door de kinderen gezamenlijk het boomfeestlied was gezongen, werden on der deskundig toezicht van bos- en ge meentearbeiders de boompjes geplant, waarna zij werden getracteerd op een verfrissing en een reep chocolade. Na afloop sprak de burgemeester een dankwoord tot de kinderen en sprak hierbij de hoop uit dat zij nog eens meerdere malen zouden terug komen om het resultaat van hun planten te zien. Bij het verlaten van het terrein kre gen de kinderen uit handen van mej. Rooyaards nogmaals een rolletje snoep. (met poesje) met jabot en kant, korte mouw 4 95 en 3/4 mouw f 5,95 t/m maat 53 Marine-jasje met ruit rokje, maat 80 t/m 105 Soli, met uitvoerige in lichtingen aan N. V. Automobielbedrijf Prof. Ritsema Bosweg 1 WAGENINGEN Mil. dienstplicht reeds vervuld hebbende Ulo-opleiding en praktijk dipl. boekhouden of hiervoor stu derend. Met vakantie afspraken kan rekening worden gehouden. In onze over enige tijd te openen S-markt te Wageningen kunnen nog geplaatst worden ervaring wordt niet verlangd, aangezien het bedrijf een volledige opleiding verzorgt. Verder kunnen geplaatst worden in de afdeling KRUIDENIERSWAREN met verantwoordelijkheid voor de afdeling fijne vleeswaren. met als speciale taak de verzorging van de afdeling delicatessen. gevraagd wordt: enige ervaring in het kruideniersvak. degelijke opleiding tot verkoper en bij gebleken geschiktheid tot afdelings- of filiaalchef. Afdeling HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ervaring in deze branche strekt tot aanbeveling. Afdeling GROENTE EN FRUIT ervaring in deze branche strekt tot aanbeveling, maar is geen vereiste. De aanstelling geschiedt volgens gunstige arbeidsvoorwaarden zoals: goed loon, balanspremie, gratis bedrijfskleding, 5-daagse werkweek enz. Persoonlijk aanmeelden op woensdag 29 april a.s. 's middags van 3 tot 5.30 uur en 's avonds van 7 - 8.30 uur in hotel „De Korenbeurs", Markt 13 te Wageningen. Eventuele schriftelijke aanmelding te richten aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 2 te Zaandam. (16 TOT 20 jaar)

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 6