o£ PAUK REGEN JASSEN Fa. Alberti-Ravenhorst HERENMODES CONFECTIE maATSTOH OVERHEMDEN Veenendaal ontvangt Culemborgse Vriendenschaar D.O.V.O. - A.R.C Henk Bos (Mr. Bossini): Burgerlijke stand KERKDIENSTEN MARKTBERICHTEN SPORTPROGRAMMA ZATERDAGCLUBS K.N.V.B. VRIJAF A.s. zaterdag DINSDAGKOOPJES Raamwisser Schemerlampje Theebeurs Officiële bekendmaking Gevonden en verloren Ingekomen en vertrokken Wil beroepsgoochelaar worden in Duitsland *}- Doktoren- en Apothekersdiensten RPRRTE MODELLEN HOOFDSTRAAT 13 - TELEFOON 2037 - VEENENDAAL JEUGDDIENST Op zondag 26 april wordt in de herv. evang. „Sola Fide" een jeugddienst ge houden waarin zal voorgaan ds. C. M. Graafstal, Legerpredikant te Ermelo. Het thema van de preek is: Zeg maar ja, ook tegen de aarde. De jeugddienst begint om 9 uur. Als speciaalzaak vindt U bij ons een enorme collectie OVERHEMDEN in Wit-Streepjes en Ruitjes. Effen witte Shirts brengen wij in mouw lengte 3-4-5 en 6. Hoofdstraat 75 Veenendaal SCHERPENZEEL Op de woensdag gehouden markt wer den 1.025.000 eieren aangevoerd. De prijs per 100 stuks varieerde van f 9,75 - f 10,50 en die van henne-eieren f 8,tot f 10, De handel was slecht. Op de biggenmarkt bedroeg de aan voer 118 stuks en de prijs per stuk va rieerde van f 64,tot f 84,—. De handel v/as traag. Hou de bomen in ere, zee onze wet- houwer van openbare werken, de veurige week tegen de schooljongens. Dat was goed bedoeld van de wethouwer en ok de schooljeugd die op de nationale boom- plantdag de spaai in de grond heeft ge stoken zal op die dag mit de allerbeste veurnemens uitgerust geweest zijn. Allemaal braaf boompies in de grond zetten en dan later op z'n tijd es gaan kijken hoe ze op kommen, zou je van de jongelui denken. Mar de praktijk is jammer genog an ders. Ik vraag m'n eigen af, of d'r nou veur het planten van de bomen andere knapen angetrokke wurden dan degenen die ze mit dezelfde of nog meer ge-» noegens om zeep helpen. Ik ken me zo veurstellen, dat er een jongetjie zou kunnen zijn die de ene dag mit een vroom gezicht een jong boompie aan de aarde toevertrouwt en die de an dere dag in eendrachtige samenwerking met z'n kornuiten een reeds jaren ge vestigde boom de nek omdraait. O, dat gebeurt toch zeker niet? zei u Als u zo'n gedachte nog toegedaan was mot ik u een teleurstelling bezurgen. Het nekken van bomen en struiken gebeurt meestal op momenten waar je niet bij bent, mar ik en Bram hebben 'et dan toch mit eigen ogen zien afspelen. Er kwam een nog mar nietig ventjie an slenteren, dat z'n eigen een paar keer im een levenslustig berkeboompie slin gerde. Het berkie zwiepte een bietjie heen en weer en dat had ie waarschijnlijk net niet motten doen. Het boompie had z'n stammetje en z'n kruintjie stil motten houwen, mar hij slingerde fideel mit het ventjie mee. Dat maakte kennelijk de moordlust in het ventjie wakker. Hij had iets in z'n knuisten waar leven in zat, dat kon je merken. Hij begon het berkie an z'n haren naar benejen te halen. Eerst kos-tie één takkie te pakken krijgen, later twee en zo kwam ié langzaam mar zeker verder. De slach ting vurderde snel toen een angewaaide makker een handjie kwam helpen. Mit z'n tweeën hadden ze het berkie gauw in de kruin en het boompie mos heel diep buigen veur de heertjies. Het leken twee kleine sadissies, want het boompie mos nog es een buiging maken en nog es, tot ie niet meer kon. Hij knapte af en veur de twee kleine beultjies was toen de aar digheid d'r af. Ze trokken zich van het berkelijkie niks meer an en gingen weg... Een droevig veurval, al zijn d'r mis schien die zeggen: och, één zo'n boompie, waar maakt ie z'n eigen druk over. Dat zijn dan degenen waar weinig goeds van uit gaat. Ouweren misschien wel ou- wers die gien richting geven an de kinderen. Dat wil men wel mit de boomplantdag. Veuraf de jeugd opvoeden om narigheid achteraf te kunnen besparen. Narigheid veur de gemeente in de vurm van ver nielingen en narigheid veur de ouwers in de vurm van bekeuringen. En toch zal het leste wel 'es nodig we zen. Ik meen, dat de dienders zelfs tegen het lopen in parken en plantsoenen op kunnen trejen. Wurdt het gien tijd om het op grotere schaal te gaan doen? As het niet goedschiks mit een boom plantdag wil dan mar kwaadschikt mit het bonboekie, zou ik zo zeggen. Wout Blauwkous. De zaterdagclubs van de K.N.V.B. hebben zaterdag een vrije voetbal dag i.v.m. de interlandwedstrijd Nederland Frankrijk op het Quick Boys terrein te Katwijk. Wel zullen de afdelingsclubs in het strijd perk treden. Voor zondag is de wedstrijd tussen Rhenus en De Meern van groot belang. Veenendaal, dat al enkele weken in veiligheid is kan vrijuit spelen tegen het bezoekende Vriendenschaar uit Cu- lemborg. De gasten hebben evenmin belang bij de strijd, zodat een gemoe delijk partijtje voetbal kan worden verwacht. Veenendaal zal er echter een eer in stellen het hoger geklasseer de Vriendenschaar te kloppen. De zaterdagclubs DOVO, GVVV en VRC hebben een vrije voetbalmiddag. Er worden behalve de interland in Kat- TERREIN PANHUIS Aanvang 4.15 uur. wijk nog enkele selectiewedstrijden ge speeld, waar o.a. enkele spelers van GVVV van de partij zullen zijn. Voor Rhenus staan er zondag op Candia grote belangen op het spel. Het bezoekende De Meern moet met een nederlaag worden weggestuurd. De kans om de dans te ontspringen zit er nog in, maar puntenverlies stempelt de ploeg uit Rhenen tot degradatie-candi- daat. Oranje Wit zal in eigen huis waar schijnlijk maar net de baas blijven over R.K. Unitas uit Veenendaal. -K- Scherpenzeel is gastheer van Soes- terberg en mag met een gelijk spel te vreden zijn. De degradanten Achterveld en Rens- woude ontmoeten elkaar op het terrein van eerstgenoemde, waarbij de krach ten elkaar weinig zullen ontlopen. Voor Merino's is het aanpakken ge blazen. De D.S. ploeg krijgt zaterdag een wel zeer unieke kans om de dans te ontspringen. Het onderaan staande en reeds gedegradeerde Chef ana lijkt ons te zwak om Merino's van winst af te houden. Zou Merino's winnen en VVJ verliezen dan verlaten de Veenen- dalers de fatale voorlaatste plaats. NSVS kan de punten ook best ge bruiken. Of Musketiers zich echter zon der slag of stoot gewonnen zal geven kan worden betwijfeld. In ieder geval heeft NSVS het voordeel van eigen speelveld. ■fr SVP zal nog wel twee punten willen j veroveren nu Scherpenzeel op bezoek komt. Panter komt dan op de tweede 1 plaats te staan. Van groot belang zijn voorts de wed strijden in de 3e klas. DVSA (zaterdag) gaat in Woudenberg het kleine kansje verdedigen. Verliezen de Amerongers dan is de kans definitief verkeken en zal Woudenberg zeer waarschijnlijk met de titel gaan strijken. Sportclub Rhenen, slechts 1 puntje achterstand op Woudenberg mag daar om geen misstap maken en zal Soes- terberg in het vliegersdorp een neder laag gaan bezorgen. zeer solide raamwisser, met schuimrubber, handig in 't gebruik ook voor autobezitters en spaart bovendien een zeemlap. A QC De prijs is slechts gezellig staand lampje, geheel van plastic met drukschakelaar, zeer geschikt als nachtkast- lampje, diverse kleuren. ~i or Koopjesprijs -L.OQ flinke maat, uitgevoerd in diverse frisse kleuren plastic, voorzien van stevige beugel en gevuld met kapok, houdt uw thee uren warm. A C/V Extra prijs Alleen dinsdag 28 april Hoofdstr. 7 - Tel. 3103 - Veenendaal Gemeente Veenendaal WIJZIGING VUILNIS AFH A ALDIENST In verband met de feestelijkheden ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Koningin wordt op 30 april a.s. geen huisvuil afgehaald. De overige diensten blijven in die week ongewijzigd. BEKENDMAKING De burgemeester van Veenendaal maakt bekend: dat: a. hij bij zijn besluit van 16 maart 1964, nr. 10484, goedgekeurd door gedepu teerde staten van Utrecht d.d. 8 april 1964, 3e afdeling, nr. 828B/1004, het tekenen van bepaalde van burgemees ter en wethouders en van hemzelf uit gaande, in zijn genoemde besluit na der omschreven, stukken respectieve lijk heeft opgedragen aan de gemeen te-secretaris en de chef van afdeling 1 der secretarie; b. zijn onder a. genoemde besluit van 16 maart 1964 in werking zal treden met ingang van 25 april 1964. Veenendaal, 24 april 1964. De burgemeester voornoemd: J. Hazenberg. HERIJK VAN MATEN EN GEWICHTEN Burgemeester en wethouders van Vee nendaal wijzen belanghebbenden er op, dat de keuring en herkeuring van maten gewichten en meetwerktuigen in deze gemeente zal plaatsvinden in een lokaal van de W. van de Westeringhschool aan de Prins Bernhardlaan nr. 47 alhier op dinsdag 28 april 1964 van 10.0012.00 uur en van 13.0016.00 uur; woensdag 29 april 1964, vrijdag 1 mei 1964, maan dag 4 mei 1964 en dinsdag 5 mei 1964, van 9.3012.00 uur en van 13.00—16.00 uur en op woensdag 6 mei 1964 van 9.30 12.00 uur en van 13.0015.30 uur. Aan de herijkplichtigen zullen door de dienst van het IJkwezen zoveel als mo gelijk is oproepingen worden uitgereikt, vermeldende het tijdstip, waarop de ma ten, gewichten en meetwerktuigen ter herkeuring aangeboden kunnen worden. Men houde zich, in zijn eigen belang, aan dit tijdstip. De verplichting tot herkeuring blijft bestaan, ook al wordt geen oproeping ontvangen. Voor het overige wordt verwezen naar de op de gebruikelijke plaatsen in deze gemeente aangebrachte bekendmaking. Veenendaal, 23 april 1964. Burgemeester en wethouders voornoemd: de secretaris, Van Manen, de burgemeester, J. Hazenberg. Gemeente Rhenen WIJZIGING WARENMARKT Burgemeester en wethouders van Rhe nen brengen ter openbare kennis dat de warenmarkten van 30 april en 7 mei in verband met de viering van Koninginne dag en Hemelvaartsdag zullen worden gehouden op de daaraan vooraf gaande woensdagen 29 april en 6 mei, telkens van 13.30 - 17.00 uur. Rhenen, 22 april 1964. Burgemeester en wethouders van Rhenen, De secr. W. C. Pieters De burg. L. Bosch v. Rosenthal De burg. L. Bosch v. Rosenthal Gemeente Rhenen STILLE OMGANG GREBBEBERG Ter aanvulling of de officiële bekend making van vorige week betreffende de stille omgang op maandag 4 mei 1964, vertrekt uit het Kon. Elisabethplantsoen achter het gemeentehuis om 19.15 uur (en niet zoals sommige bladen hebben vermeld om 9.15 uur) brengen wij nader ter kennis van de ingezetenen dat in te genstelling tot vorige jaren de herden king als beëindigd wordt beschouwd na de rondgang langs de graven op het mi litaire kerkhof. De terugtocht zal dus niet meer in ge organiseerd verband geschieden. Rhenen. 20 april 1964. Burgemeester en wethouders van Rhenen, De secr. W. C. Pieters Een doublé herenpolshorloge m. zwart bandje;. 1 gele paraplu; 1 glas van zonne bril met clip om op gewone bril te be vestigen; 1 blauw jongens jack; 1 veel kleurige lap stof, streepmotief1 huis sleutel; 1 groen-rood geruite linnen tasje met speelgoed; 1 ring met 3 sleutels en plaatje, waarop naam A. van Ginkel; 1 doublé damespolshorloge met doublé schakelarmband; 1 rijksdaalder; 1 Opel- wieldop; 1 grijs-blauwe linker dames schoen; 1 grijs lederen linker kinderhand schoen; 1 beige damesportemonnee met inh., w.o. foto en zilverzegels; 1 paar rol schaatsen; 1 jonge zwarte poedel; 1 paar zwarte damesglace's; 1 bruin-zwarte Pinster met gele halsband; 1 bruine hond; 1 lichte stofjas; 1 halskettinkje met imi tatie parels; 1 muntbiljet; 1 verfkrabber; 1 sjaal met zwarte stippen; 1 bruine le deren herenportemonnee met inh.; 1 grij ze jongensjas met capuchon; 1 groene parapluhoes; 1 werkschrift met school- notities. In dezelfde periode zijn de navolgende voorwerpen als verloren aangegeven: 1 vuilnisemmer no. 5070; 1 donker blauwe kinderwant; 1 grijs wandelwa gentje; 1 speelgoedauto; 2 muntbiljetten; 1 zakje met de naam „La Mode", met inh.; 1 autoped; 1 bankbiljet; 1 rubberen tegelhamer; 1 bruin lederen herenporte monnee met inh.; 1 zwarte regenbroek; 1 benzinedop met schroefdraad en slot; 1 beige dames knipportemonnee met flink bedrag aan geld; 1 rode damesportemon nee met inh. w.o. 25 foto's; 1 Rabies hon denpenning; 1 vergunningsbewijs no. 1510 geldig voor 5 ton laadvermogen; 1 zwarte rechter dameshandschoen; 1 zwart damesvest; 1 lederen etui met oor- spiegel; 1 etui'met 10 sleutels; 1 blauw jongensrijwiel; 1 groen-gele damesporte monnee met inh. w.o. 2 sleutels en hals ketting. RHENEN Vertrokken: Hendrika Remerie, naar Hillegom; Wouter Blankestijn naar Leer- sum; Sonja van Lenten naar Utrecht; Petrus H. J. Lutterman naar 's-Graven- hage; Hendrikus van Wees naar Nijme gen; Cornelis A. Peperkamp naar Ren- kum. AMERONGEN Ingekomen: G. Schouten-van de Vegte en J. G. van de Vegte, van Utrecht, Clift- wijk 7; W. Prins, van Heemskerk, J. van Zutphenweg 4; A. Henken-van de Lage- maat, van Woudenberg, Eindseweg 5; B. van der Heijden-Rijksen, van Vleuten-De Meern, Industrieweg noord 10; A. Hoek- sema, van Rotterdam, Rijksstraatweg 24; P. van der Kraan, van Bunnik, Ta bakslaan 16; G. J. M. Wittenberg van Doorn, Pr. Beatrixlaan 29. Vertrokken: C. Cohen van Kon. Julia- nalaan 91, naar Rhenen; J. van Vliegen, van Dooiweg 1, naar Driebergen. woerd ié aan: Wie zou Bossini nog nooit hebben entmeet? Op talrijke feestjes in Vee nendaal en omstreken was hij de man die de „clou" van het hele feest was. Bossini kan alles. Vijftien scheermesjes netjes aaneen geregen verdwijnen in zijn keelgat. Even later spuwt hg ze uit. Sierlijke duiven laat hij door de zaal vliegen. Konijnen komen uit een hoge hoed. Bankbiljetten worden verscheurd en een moment later weer geheeld. Kortom, het repertoire van Mr. Bos sini, bij de Burgelijke Stand inge schreven als Hendrik Bos, is onbe perkt. Hoe Henk Bos, die nu 37 jaar is, tot dit goochelen is gekomen, is een verhaal apart. Op school Hij zelf zegt: „Och, het ging eigen lijk vanzelf. Ik was als knaap op de Patrimoniumschool en liet daar klas genoten en meesters soms versteld staan. Want ik heb menig kunstje vertoond met dobbelstenen en siga retten. „Duivelskunsten" noemde mijn vader die dingen. Hij moest er niets van hebben. Nu het goochelen bijna mijn beroep geworden is, draait hij wat bij en is er zelfs wel een beetje trots op. Ik heb nooit aan voetballen, kaar ten of biljarten gedaan. Het was al leen maar goochelen. Als ik wel eens biljartte, sneuvelde er prompt een T.L.-buis", zegt Mr. Bossini spottend. Zo is hij nu eenmaal. Tijdens zijn op treden weet hij de meest humoristi sche en ongeloofwaardige dingen te vertellen. „Je moet het komisch bren gen. Dat „stille werk" ligt mij niet", onderstreept hij. Bruiloften Vanzelf kreeg Bos bekendheid. Op enkele bruiloften liet hij de gasten versteld staan door zomaar bankbil jetten van tien gulden in vier stuk ken te scheuren en even later hadden zijn rappe vingers de stukken weer geheeld. Hij nam de toepasselijke ar- tistennaam „Bossini" aan en trad nu ook voor verenigingen op. Even wordt Bossini serieus: „Weet u waar ik het liefste werk? In bejaarden tehuizen, revalidatiecentra enz. De ze mensen zijn van alles verstoken en ze kunnen toch zo hartelijk lachen als er een truc goed slaagt. Je brengt wat vrolijkheid bij deze gehandicap ten". In Duitsland „Ook het werken in Duitsland trekt mij aan. Waarom? Och, je bent daar niet zo bekend en ze waarderen je werk behoorlijk. Toen ik als lid van de „Veenzangers" meeging naar Duitsland, hebben ze me overgehaald enkele nummertjes weg te geven. Ik trad drie avonden achtereen op in Stiff Quernheim bij Hannover". Beheerste u de Duitse taal, die u toch nodig had ter begeleiding van uw optreden? vragen we. „Ik sprak daar half Veens, half Duits en het gekke was, dat ze me goed verstonden", vertelt Mr. Bos sini. „Later ging ik verschillende ma len naar Duitsland. Ik trad op in de kleine „Wirtschaft" maar ook in za len voor meer dan 1000 mensen. Er waren zelfs aanplakbiljetten aange bracht waarop mijn optreden werd aangekondigd. Je kunt daar in Duits land altijd verzekerd zijn van de me dewerking van een goede assistente. Die heb ik er soms bij nodig. Ze noemen me in Hannover „Herr Bossi ni", vertelt de heer Bos. „Het ligt in mijn bedoeling geheel over te schakelen en op contract in Duitsland te gaan werken. Als beroepsgooche laar. Je kunt daar het meeste ver dienen". Kritisch „De mensen zijn wel eens kritisch. Je ziet ze denken: Hoe doet hij dat nou? Hoe zit die truc in elkaar? Wat is de point? Honderden ogen zijn op je gericht, maar ik maak me nooit zenuwachtig. Als ik een lastige criticus ontmoet, die een opmerking maakt dat hij het wel „door" heeft, heem ik hem de volgende minuut in de maling. Het was jammer dat ik juist in het ziekenhuis lag toen ik zou optre den voor de T.V. in het programma „Onbekend Talent". Maar er zijn ge noeg andere plannen. Ik vertelde u dus al dat ik een paar jaar naar Duitsland wil, waar ik een contract kan krijgen, maar er is mij ook ge vraagd drie maanden in Brabant te komen werken. Daar heb ik al veel carnavalsavonden verzorgd. Dan be leef je wat", zegt Mr. Bossini schalks. „Als het feest op haar hoog tepunt komt, raak ik er volkomen in. Dan kunnen ze de gekste trucs ver wachten". Perfectie „Je moet je wel steeds omschake len. Er komen geregeld nieuwe trucs op de markt, zodat je het repertoire moet perfectioneren. Momenteel ben ik veel bezig met oosterse goochel trucs, want die konijnen uit een hoed toveren is al zo afgezaagd en boven dien zit je zwarte pak zo onder de haren van die beesten. Met de scheer mesjes blijf ik voorlopig wel door gaan. Ik slik er 15 tegelijk in, maar ik kan u vertellen dat het ontzettend veel inspanning en bloed gekost heeft voor ik dat onder de knie had". Daar gaat de telefoon. Even een onderbreking. „Ze bellen uit Was hington", zegt Mr. Bossini olijk. „Het blijkt dat er weer een feest programma moet worden verzorgd. Zo gaat dat hier maar door", zegt hij als hij terug komt. „Wat wilt u nog meer weten? Of het veel kost met die attributen en zo? Nou dat kan ik u verzekeren. Ik heb pas een stel nieuwe attributen aangeschaft en dat sneed er behoorlijk door". Henk Bos is momenteel werkzaam bij een groot autoverhuurbedrijf, maar zijn doel is wel om tot beroeps- goochelen te komen. „Ik wil helemaal in het cabaret en heb daar ook wel kans op. Weet u wie ik heel erg be wonder? Onze eigen kampioen Fred Kaps. Die heb ik in werkelijkheid wel eens gezien, maar ook op de t.v. Zover ben ik nog lang niet. Maar ik vorder wel steeds. Goochelen is mijn lust en mijn leven". Als wij vertrekken schudt Mr. Bos sini ons de hand en vraagt: „Hebt u uw portefeuille nog?" Wij schrikken en voelen haastig in de binnenzak. Hij was er nog, maar bij onze thuis komst inspecteerden wij ons colbert je. Je kunt immers nooit weten. Een klein pakje uitheemse sigaretten zat in een zijzak. Mr. Bossini had onge merkt kans gezien ons ertussen te nemen, overigens op een voor ons aangename manier. De Veenendaler Henk Bos alias Mr. Bossini zal nog meer naam maken. Voorlopig nog binnen onze landsgrenzen, maar het zit er volop in dat nog deze zomer honderden Duitsers gefascineerd zul len kijken naar de in nieuw costuum gestoken goochelaar „Herr Bossini". VEENENDAAL Geboren: Cornelia d.v. W. v. d. Poel en W. Henzen; Jan z.v. J. van Manen en E. E. Brinkman; Martinus z.v. A. Achter berg en B. Turkesteen; Elisabeth Ernes- tina d.v. A. Venema en A. de Boer; Jo hanna Cornelia Willemina d.v. W. van Engelenburg en J. Schreutelkamp; Frank Evert z.v. F. L. Nagy en W. Sukkel; Gerardus z.v. P. van de Pavert en H. Vonk; Eddie z.v. J. D. v. d. Berg en C. v. Kesteren; Anita d.v. H. H. G. Marris en C. A. M. v. d. Hoven; Lucia Johanna Theodora d.v. G. J. Groothedde en W. v. Amerongen; Marinus z.v. M. Drost en A. Jansen; Cornelis Gerrit z.v. A. v. d. Weerd en G. H. Kerstens; Maria Jacoba d.v. J. van de Scheur en P. Kampert; Nicolaas Leendert z.v. A. W. van Bergen Bravenboer en J. Gerritsen; Gerda d.v. H. Dekker en E. van Veldhuizen. Ondertrouwd; H. van Ginkel en H. Nagel; G. J. Hootsen en W. G. van Velt- huizen. Gehuwd: K. Bruijs en E. van Kooten; J. H. Teunissen en M. J. W. van Tuil; J. Klooster en E. van Doorn; J. van der Laak en U. E. Lutter; G. J. van Manen en J. C. de Kievid. Overleden: Arie van Eden, 55 jaar, on gehuwd (overl. te Rhenen); Dirk van Manen, 66 jaar, echtg. van D. van de Craats (overl. te Ede); Gijsbertje Drost, 86 jaar, wed. van K. Drost (overl. te Rhenen). RHENEN Geboren: Antonius Albertus, z.v. Her- manus Hendricus Schipper en Gesina Hendrina Kluitman; Cornelia, d.v. Leo van Soest en Cornelia Koster; Roelof Alexander Marinus, z.v. Karei de Kruijf en Jansje Cornelia Berendina van de Peppel; Sonja Ida Anna, d.v. Johannes Arnold Jozef Vuist en Catharina Euphe- mia Fleer; Maria, d.v. Louis Alain Bru- net en Pieternella Zandvliet; Jolanda Caroline, d.v. Sijbren de Haan en Johan na Diederika Kok; Cornelia Jemimma, d.v. Walter Lapong en Maria Wanma; Robert Jan, z.v. Jan Gerrit Blaas en An na Hermina Schurink; Naomi Martha, d.v. Semuel Asmuruf en Lea Antoh; Barend, z.v. Adrianus Jansen en Lutera Johanna Looijen; Hendrik Evert, z.v. Hendrik Gooijer en Lijntje Boone; Phi- lippina, d.v. Willem de Jong en Elisabeth Baars. Ondertrouwd: Karei Albertus Maria Pas en Adriana Gerredina Bijl; Jan Wil lem Henzen en Janna van den Ooster kamp. Gehuwd: Antonie van Veenendaal en Evertje Pluigers, beiden uit Rhenen. Overleden: Jacoba van Sandijk, 91 jaar geh. geweest met Hendrik van Beek; Gijsbertje Drost, 86 jaar, geh. geweest met Klaas Drost; Franciscus Johannes van Overbeek, 60 jaar, echtgenoot van Johanna Maria Wilmink; Frank Kramer, 60 jaar, ongehuwd. Elders geboren: te Wageningen: André Teunis, z.v. Alex Theodorus Spies en Andrina Johanna Jansen. AMERONGEN. Geboren: Geen. Overleden: Gerrit je Boesveld, echtge. van T. H. Mulder, 42 jaar. Ondertrouwd: Jan Ebbenhorst, 34 jr. en Christina Theodora Hendria Maria Voermans, 24 jr.; Dirk Stuijvenberg, 24 jr. en Machtelina van Veenendaal, 22 jr. Getrouwd: Willem van Apeldoorn, 26 jr. en Geertruida Rebergen, 24 jr. EDERVEEN DE KLOMP Geboren: Hendrikje G., d. v. H. Willi- benburg en G. Polman. Ondertrouwd: J. C. Nap en R. v. d. Brink. SCHERPENZEEL Geboren: Willemina, d.v. W. Nab en B. v. d. Berg, Ruwinkelseweg 7; Matthil- da, d.v. H. R. Bos en M. M. van Dijk, Brinkkanterweg 29. VEENENDAAL: Dr. W. Remme, Markt 10. Tel. 2061. Apotheek Zuidersma, Hoofdstraat 53, Tel. 2123. RHENEN: Dr. Wijchers, Achterbergse- straatweg. Tel. 328. Apotheek Deys. In het weekend alleen voor spoedgevallen. ELST, AMERONGEN, LEERSUM: Prak tijken Bakker, v. d. Burg, Kars, Ossen- dorp en van Ommeren: Dr. Th. C. Bak ker, Tel. 03434-1495. VEENENDAAL Zondag 26 april; Oudekerk: 9.30 u.: dr. C. Graafland; 5.00 u.: ds. D. van den Berg (H.D.) Julianakerk: 9.30 u.: ds. P. de Jong; 5 u.: ds. A. Vroegindeweij (H.D.) Vredeskerk: 7.00 u.: ds. D. van den Berg; 10.30 u.: ds. D. van den Berg; 5.00 u.: dr. C. Graafland (H.D.). Sionskerk: 9.30 u.: ds. A. Vroegindeweij; 5.00 u.: ds. P. de Jong (H.D.). Veeneind: 3.00 uur; ds. A. Vroegindeweij. Dijkstraat: 2.45 u.: dhr. J. Gaasbeek. Veeneind woensdag 29 april n.m. 7.30 uur Ds. Middelkoop van Zwolle. Woensdag 29 april: Julianakerk: 12.30 u.: ds. P. de Jong. (Huwelijksbevestiging van Jan Corne lis Nap en Rijkje van de Brink). „Elim" kade: Donderdag 30 april 7.30 u. ds. P. Bouw. Geref. Kerk, Vaartbrug: 9.15 u. ds. Over- duin; 5.00 u. ds. Koppe van Nijkerk. Geref. Kerk, Petrakerk: 9.30 u. ds. Koppe van Nijkerk; 5.00 u. ds. Overduin. Chr. Geref. Kerk, Hoofdstraat: 9.30 u. ds. Keuning; 5.00 u. ds. Keuning. Chr. Geref. Kerk, Beatrixstraat: 9.30 u. ds. Langbroek; 5.00 u. ds. Langbroek. Geref. Gem. Syn., Geb. Eltheto: 9.30 u. Leesdienst; 5.00 u. Leesdienst. Geref. Gem. in Ned., Fluiterstraat: 9.30 u. ds. Mallan; 5.00 u. ds. Mallan. Geref. Kerk, Geb. O.C.B.: 9.30 u. ds. Wie- lenga; 3.00 u. ds. Wielenga. Ned. Herv. Kerk, Sola Fide: 9.00 u. ds. Graafstal van Ermelo (Jeugddienst); 10.30 u. ds. Bos; 5.30 u. ds. Dijkhuis van Zeist. Ned. Prot. Bond: 10.30 u. da. Voetelink van Velp. R.K. Willibrordkerk: 8.00 en 10.15 u. H. Mis; 5.00 u. Lof. R.K. Salvatorkerk: 8.00 en 10.15 u. H. Mis; 7.00 u. Lof. Leger des Heils: 10.00 u. Wijdingsdienst; 7.30 u. Verlossingssamenkomst. Zaterdag 25 april a.s. 7.30 u. n.m. Avond stilte Petrakerk. Woensdag 29 april n.m. 8 uur O.C.B.-ge bouw. Opwekkingssamenkomst. Spre ker: J. E. v. d. Brink van Gorinchem. RHENEN Ned. Herv. kerk v.m. 10 uur Ds. Koore man 6.30 uur jeugddienst o.l.v. de heer J. G. Bouwman. Ned. Herv. (Ger.) Evang. v.m. 10 uur Dhr. van Leeuwen uit Utrecht en n.m. 5 uur Ds. Ottevanger uit De Bilt. Ger. Kerk v.m. 10 en n.m. 5 uur Ds. J. Ozinga uit Lunteren. Ger. Gem. (syn.) v.m. 10 en n.m. 5.30 uur leesdienst. Donderdag 20 april n.m. 7.30 uur Ds. van Haren uit Rijssen. Ger. Gem. Plantsoen v.m. 10 en n.m. 5.30 uur leesdienst. Oud. Ger. Gem. v.m. 10 en n.m. 6 uur leesdienst. Vrijdag 1 mei n.m. 7 uur Ds. Toes uit Kinderdijk. R.K. Ged. Kerk 8 uur Vroegmis, 10.15 uur Hoogmis en 7 uur Lof. Ned. Prot. Bond 10.30 uur Ds. W. F. Mon- né uit Zeist. ELST Ned. Herv. Kerk v.m. 9.30 en n.m. 6 uur Ds. Stekelenburg. Ger. Gem. v.m. 9.30 uur en n.m. 6 uur Ds. Mallan uit Veenendaal. Dinsdag 28 april n.m. 7.15 uur Ds. Ligtenberg uit Utrecht. Oud Ger. Gem. v.m. 9.30 en n.m. 6 uur lesdienst. Woensdag 29 april n.m. 7 uur Dhr. Kamp uit Utrcht. EDERVEEN Ned. Herv. Kerk v.m. 9.30 en n.m. 7 uur Dhr. Hoeksema. Ger. Gem. v.m. 9.30 en n.m. 6.45 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. v.m. 9.30 en n.m. 7 uur leesdienst. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk v.m. 9.30 en n.m. 6.30 uur Ds. v. d. Peut. Ger. Kerk v.m. 10 en n.m. 6.30 uur Ds. J. Firet. OVERBERG Ned. Herv. Kerk v.m. 10 en n.m. 6.30 uur Ds. van Viegen. Oud Ger. Gem. v.m. 10 en n.m. 6.30 uur leesdienst. Vrijdag 1 mei 7 uur Ds. v. d. Poel uit Ede. EDERVEEN, DE KLOMP, RENSWOUDE: Dr. J. H. Rademaker, Ederveen. Tel. 201. SCHERPENZEEL: Dr. M. Pon, Holevoet- plein. Tel. 03497-250.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 2