flinke vrl. kracht BERKO laat U profiteren, door lage prijzen wegens enorme inkoop! BERKO ELECTRO De Frisia Wolspinnerij N.V. f 100,- tot f300,- terug 'n COMPRESSOR KOELKAST Kronprinz metalen haardroogkap 'n vierkante agitator wasmachine SCHOONMAAKTIJD VERLICHTING VERNIEUWEN RUTON HANDMIXER Voor T.V. RADIO, WASMACHINES, CENTRIFUGES en VERLICHTING Het beste, meest gesorteerde en goedkoopste adres!!! Jaarvergadering van afd. Veenendaal van het Roode Kruis KERKDIENSTEN Algemeen Bestuur Ledental Inzamelingsactie Postzegelactie Gebouw Lectuurdepot Roodc Kruiscorps Materieel Bloedtransfusie en plasmadienst Jeugd Roode Kruis Boottochten Henri Dunanthuis Welfarewerk Weekenders voor méér dan het weekend! Piet Kieviet in Kernploeg KNSB Doktoren- en Apothekersdiensten Hemelvaartsdag KERKEWIJK 8 VEENENDAAL vraagt voor spoedige indiensttreding: voor de verzorging van de kantoren en ter assistentie in de kantine. De werktijden zijn in overleg te regelen. Aanm. kunnen geschieden tijdens de kantooruren bij de afdeling Personeelszaken. voor uw oude wasmachine of centrifuge bij aankoop van een WASAUTOMAAT o.a. A.E.G., Castor, Zanker en andere merken 130 liter inhoud BERKO PRIJS f 298,- 150 BERKO PRIJS f 398,- 210 BERKO PRIJS f 538,- Ook diepvrieskisten v.a. f 598,— met 5 jaar garantie Haardrogers v.a. f 19,50 Theelichten 8,75 Strijkijzers 9,75 Koffiemolens 14,95 Broodroosters 16,80 Mixers 37,50 El. Kookplaten 9,95 Reisdompelaars 6,— 6-T ransistor-radio's geheel compleet 39, El. Bakovens (wonderpan) 38,65 Combinatie-kachel- droogrek 37,50 met oliebad, waarop 2 jaar garantie, met lichte transportschade, nu f 250,— Met verwarmingf 275,— Idem met pomp en verwarming f 298,— Mooie triangels 5-lichts kronen Handstofzuigers Sledestofzuigers v.a. f 5,50 22,50 27,50 49,50 99,00 'n CENTRIFUGE BAUKNECHT CENTRIFUGE CASTOR CENTRIFUGE RUTON KOFFIEMOLEN Patrimoniumlaan 45-47 VEENENDAAL Tel. 08385-2954 EDE Maandereind 50 Tel. 08380-3059 De vergadering werd geopend door de voorzitter dhr. A. H. van Pijpen. Hij memoreerde hierin dat het een goed jaar geweest is voor het Rode Kruis. Er was veel aktie van de colonne, m.n. de verzorging van de vakantieweek voor chronische zieken op de Thijmse Berg, de boot tocht van de Henry Dunant", de hulpverlening bij vele wandeltochten en andere aktiviteiten. Het ledental is wel iets gedaald maar toch nog altijd relatief hoog. vergeleken bij de rest van het land. De secretaris J. H. van Schuppen bracht het jaarverslag uit (zie hier bij). De penningmeester dhr. R. Zilstra bracht verslag van de finan ciën. Het jaar 1963 kon worden afgesloten met een voordelig saldo, mede door de hulp van particulieren en verenigingen die steunden. Bij de bestuursverkiezing werd dhr. Zil stra herkozen en in de plaats van de af tredende secretaris werd gekozen mej. C. Duizer. Verder werd meegedeeld dat aan mej. G. Ensink de zilveren gesp voor 30 jaar trouwe dienst is uitgereikt. De bloedplasma-avonden worden slech ter bezocht dan vorige jaren. Vele men sen die toezegden te zullen komen kwa men toch niet opdagen. Dit zal moeten veranderen. Opgeroepen werd zoveel mogelijk dit goede werk te steunen. De jaarlijkse col lecte is eind mei. Vorig jaar was onze afdeling geëindigd als 3e in het district. Dit kan in 1964 minstens 2e worden. Aan het eind van de avond werd af scheid genomen van dhr. J. van Harde- veld, die 27 jaar lang veel werk in de collonne heeft verzet, en van dhr. J. H. van Schuppen die 6 jaar lang het secreta risschap heeft verzorgd. Beiden kregen aangeboden een verzilverde sigarendoos met het embleem van het Rode Kruis. Uit het uitgebreide jaarverslag van de secretaris van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis ontlenen wij de vol gende gegevens: Alvorens een opsomming te geven van al de feiten en activiteiten van de afde ling Veenendaal van het Ned. Rode Kruis is het goed eerst even afstand te nemen en te beginnen met het Rode Kruiswerk in zijn algemeenheid. In deze tijd van toenemende welvaart is het gevaar groot dat men alleen aan zichzelf denkt en niet aan de ander voor wie het leven niet over rozen ging. Aan de ander, die het slachtoffer werd van de grcte tegenslagen die het leven voor hem heeft gebracht. Wil het leven in onze gemeenschap leefbaar blijven dan zal men zeker naar deze mensen om moeten zien, voor wie het leven moeite, zorg en lijden bete kende. Daarom kunnen we verheugd zijn dat in het Rode Kruis aan de lijdende mens een helpende hand wordt geboden, zo wel nationaal als internationaal. Ook in Veenendaal bestaat een werkende afde ling, die een ideaal heeft waarvoor zij zich inzet. Bij het Rode Kruis kan een ieder terecht, welke levensovertuiging hij er ook cp na houdt en welke capacitei ten hij ook heeft. Er bestaat echter het gevaar dat het Rode Kruiswerk routinewerk dreigt te worden. Men is eraan gewend en er ont staat verslapping en een vermoeienis die het Rode Kruiswerk dreigen te onder graven. Met klem moet erop worden aan gedrongen het elan erin te houden, niet te verslappen, spontaan hulp te bieden waar het gevraagd wordt. Zo kan het werk van de afdeling in Veenendaal flo reren. Het bestuur heeft in het afgelopen jaar zijn taak voortgezet en heeft hiervoor vijfmaal langdurig vergaderd. De samen stelling van het bestuur werd gewijzigd in die zin dat de Voorzitter, de heer J. J. Welle, die naar elders vertrok na veel voor de afdeling te hebben gedaan af scheid moest nemen en opgevolgd werd door de heer A. H. van Pijpen. Na meer dan 30 jaar deel te hebben uitgemaakt van het bestuur heeft ook mej. G. van Schuppen afscheid genomen, zij werd opgevolgd door mevr. Koomen. Er werd 1 ledenvergadering gehouden op 16 april waar de Kringcommissie on derscheidingen in zilver uitreikte aan de scheidende bestuursleden. Tevens werden onderscheidingen uitge reikt aan colonneleden voor 10 en 20-jari- ge trouwe dienst. Het ledental bedroeg per 1 januari 1964: 3275. Een kleine teruggang sinds eind 1962. Toen bedroeg het aantal leden 3380. De contributie heeft opgebracht f 4209,45. Dat is gemiddeld f 1,29 per lid. Ondanks het feit dat het ledenaantal is terugge lopen ligt de afdeling Veenendaal nog ver boven het landelijk gemiddelde. Dank zij aller medewerking was de gehouden inzamelingsactie succesvol In 196Z was de opbrengst f 6956,terwijl thans een bedrag van f 7393,werd be reikt. Per inwoner is dat 30,6 cent tegen 29,1 cent in 1962. Hiermede is 132*/o bereikt van het streefbedrag dat door het hoofdbestuur was vastgesteld. In de naaste omgeving kwam de afdeling hiermee op de vijfde plaats in 1962 en thans in 1963 op de derde plaats achter Bunschoten-Spakenburg en Scherpenzeel. Landelijk werden de cijfers 15,3 cent per inwoner en 65,8*/» van het streefbe drag bereikt. In 1963 werd een postzegel-serie door de P.T.T. uitgegeven ten bate van het Rode Kruis. Onder leiding van mevr. van Pijpen is een plaatselijke actie ge voerd, waarbij ook de scholen een rol hebben gespeeld. Er is in Veenendaal voor een bedrag van f 3294,aan postzegels verkocht, waarvan f 2657,door eigen actie en voor f 637,aan loketverkoop. Het gebouw is tot augustus vorig jaar verhuurd geweest aan de Chr. Technische School en verder nog wel eens inciden teel verhuurd. Momenteel heeft een auto rijschool het gebouw in huur voor lx per week. De totale verhuur bracht f 1970,22 op. Het gebouw werd prima beheerd waarbij de naam van de heer Bolderman zeker vermeld mag worden. De stroom van lectuur die de heer van Ooyen en zijn helpers hebben verwerkt is in 1963 weer gegroeid n.l. van 4971 kg i in 1962 tot 5197 kg nu. Er werden 406 boeken opgehaald. Het rangnummer op de landelijke lijst is be- invloed door het feit dat men er in Den Haag nu pas achter kwam dat er in Vee nendaal naast het lectuurhuisje ook nog kastjes zijn, zodat men afdaalde tot rang nummer 95. De normale oefenavonden zijn met uit zondering van de vakanties, tweemaal per maand gehouden. De opkomst was op die avonden redelijk. Er werd 8 en 9 febru ari een bazar gehouden, waarvan de op brengst f 1700,bedroeg. Leden van de colonne hebben assisten tie verleend bij de viering van Konin ginnedag. de motorcross, de Avondvier daagse en andere wandeltochten en de tocht voor Guden van Dagen. Bij deze laatste tocht is voor het eerst gebruik ge maakt van de ambulance. Begin september is deze wagen overgedragen aan de co lonne. Bij de vakantieweek voor chronische zieken die op de Thijmse Berg was ge organiseerd, is door een aantal dames en heren zeer goede hulp verleend. Hetzelfde kan gezegd worden over de boottocht waar een aantal dames actief bij betrokken was. Er hebben in het afgelopen jaar twee droppings plaatsgevonden die eveneens een groot succes werden. Bij de wedstrijden te Zeist is de Vee- nendaalse colonne ook verschenen. Jam mer genoeg was het succes daar niet erg groot, maar hopelijk heeft men het een en ander geleerd. In september is er een excursie geweest naar de Van Nelle's fa brieken te Rotterdam. In december heeft zuster de Jong af scheid genomen van de colonne na jaren lang haar beste krachten te hebben ge geven als leidsters van de helpsters. Nadat men enkele jaren geleden was overgegaan tot de aanschaf van 45 nieuwe metalen brancards kon men in het af gelopen jaar de wens in vervulling zien gaan een eigen ambulance te hebben. De financiëring werd o.a. gevonden in de bovengenoemde bazar. In augustus werd de nieuwe wagen in gebruik genomen. In het afgelopen jaar vonden weer re gelmatig blcedafnamen plaats zowel in het Julianaziekenhuis als op de plasma- avcnden. Op 28 mei en 26 november wer den in de Ritmeesterkantine resp. 255 en 273 flessen bloed verzameld, dat is 99 fles sen minder dan in 1962. Deze dalende lijn dient in 1964 te worden opgetrokken en wel door een meer actieve overreding van de denors hun toezegging na te komen. Bij de transfusiedienst in het Juliana ziekenhuis stonden eind 1963 320 manne lijke en 71 vrouwelijke donors ingeschre ven. Het totaal aantal bloedafnamen be droeg 464. Er werden 14 nieuwe donors ingeschreven. Aan de gevraagde bloedafname kon dit jaar niet worden voldaan zodat een be roep op een aantal militairen te Ede moest worden gedaan. Tweemaal werd een avond georganiseerd waarop de uit reiking van Landsteiner Plaquettes en Penningen plaats had. In april werden uitgereikt 39 penningen en 3 plaquettes en in november 29 penningen en 2 pla quettes. Op 4 juli sluaagden 13 leerlingen van de Chr. Huishoudschool voor het B.-diplo ma Jeugd R.K. Het examen werd afge nomen door dokter Harting. evenals in voorgaande jaren. Medio september zijn weer twee groepen gestart met een B. cursus. Begin oktober werd een begin ge maakt met de" zo langzamerhand traditio neel geworden Sinterklaasaktie, waaraan bijna alle Veenendaglse scholen mee werkten. Doordat dé Chr Technische school het hoogste bedrag had bijeenge bracht mochten enkele leerlingen van die school met de Jeugd R.K. meisjes diverse cadeaux gaan bezorgen op 5 december. Ongeveer 60 zieke of invalide kinderen konden hierdoor nuttige en passende ge schenken in ontvangst nemen in de vorm van kleding, schoeisel, abonnementen, leesboeken, speelgoed enz. Enkele jongeren mochten ook weer mee werken aan de bloedplasma-avonden. Ongeveer 40.000 postzegels werden ver zameld en doorgestuurd naar het Henry Dunanthuis. In november werden weer kalenders, door leerlingen van het Chr. Lyceum getekend en speciale nieuw jaarskaarten voorzien van tekeningen en groeten van leerlingen der Huishoudschool verstuurd naar diverse tehuizen en in stellingen in Nederland. Van de 18 aangemelde bootpatiënten zijn er helaas slechts 5 met de boottoch ten van de Henry Dunant mee geweest. Zij waren als steeds enthousiast over de goede verzorging en sfeer aan boord. Een patiënt uit Veenendaal, de heer van Veenendaal heeft weer een vakantie week in het Henry Dunanthuis doorge bracht. Ook hier was de verzorging en de sfeer bijzonder prettig. Het Welfarewerk wat tot nu toe wat stroef op gang kwam biedt nu wat nieuwe perspectieven. Een vijftal dames o.l.v. het nieuwe bestuurslid mevr. Koomen en van mevr. van Pijpen hebben een speciale welfarecursus gevolgd en vooruitlopend op de toekomst kan worden gezegd dat er meer patiënten voor dit werk zijn ge vonden en met hen op vakkundige wijze kan worden gewerkt, zo besloot de se cretaris van het Rode Kruis zijn uitge breid jaarverslag. Burgemeester Hazenberg reikt een fraai boeket bloemen over aan de aan voerder van het winnende elftal in het schoolvoetbaltournooi. het komende winterseizoen hoopt hij tot de uitverkorenen voor de Winter spelen te behoren. Hij zal er dan hard aan moeten trekken, want er zijn ster ke concurrenten aanwezig. Weekenders, dat 's een modehoofdstuk apart. Veel al horizontale strepen, smal of breed. BEL-O-FAST en zelfstrij kende kwaliteiten handhaven zich volkomen. Boordmodellen nog meer geperfectioneerd. Ook va riaties in verticale strepen en scnaduwruiten. Uit heel veel keus lukt kiezen altijd. Gemeente Veenendaal WIJZIGING VUILNIS AFHAALDIENST Op donderdag 7 mei a.s. (Hemel vaartsdag) wordt geen huisvuil afge haald. De overige diensten blijven on gewijzigd. Spelmoment uit schcolvoetbalwedstrijd. Het winnende team van de C.N.S. I in de aanval. ZANGUITVOERING VOOR BEJAARDEN Op woensdag 29 april gaf het Her vormd Evangelisatie Zangkoor „Con Amcre" een zeer geslaagde zanguit voering voor de Veenendaalse bejaar den in Eltheto. De zangvereniging o.l.v. haar dirigent de heer C. Budding bracht een op werkelijk hoog peil staande uit voering. dat deer de aanwezige be jaarden zeer werd gewaardeerd. Enke le tekende liederen werden gevoelvol gezongen. De declamatie van de heer M. Hendriks en mej. Riet Bruis viel eveneens in de smaak. Organist was de heer J. Haalbcom. De bejaarden lie ten duidelijk merken de uitvoering van „Cf n Amore" naar waarde te kunnen schatten. OPBRENGST ZOMERZEGELS Ec leerlingen van de Chr. Huishoud school brachten voor de actie zomer- zegels, die in de afgelopen week werd gehouden een bedrag van f 1.424,77 bij een. Een prachtig resultaat. De Veenendaler Piet Kieviet is voor het seizoen 1964-1965 weer opgenomen in de Kernploeg van de Kon. Ned. Schaatsenrijdersbond. De eerste cen trale training wordt gehouden op 9 mei a.s. op het C.I.O.S. te Overveen o.l.v. de heer B. Holleboom. Kieviet heeft zich gedurende de laat ste maanden op een andere tak van sport (de wielersport) geworpen met het cog op een veelzijdige training. In VEENENDAAL: Dr. II. Bisschop, Kerke- wijk 86, Telefoon 2776. Zuider Apotheek. Dr. Slotemaker de Bruineplein 7. Telefoon 3714. RHENEN, Dr. Almekinders, Herenstraat 59. Telefoon 432. Apotheek Deys. Geopend van 11.30-12 uur. Buiten deze tijd alleen voor spoed- recepten. ELST, AMERONGEN, LEERSUM: prak tijken Bakker, v. d. Burg, Kars, Ossen- dorp en van Ommeren: geen speciale regeling. EDERVEEN, DE KLOMP, RENSWOUDE: Dr. Rademaker, Ederveen. Tel. 201. VEENENDAAL Julianakerk: 9.30 uur ds. P. de Jong. Vredeskerk: 9.30 uur dr. C. Graafland. Elim, Kade: Geen dienst. Geref. Kerk, Vaartbrug, 9.30 uur ds. Overduin. Chr. Geref. Kerk, Hoofdstraat: 9.30 uur ds. Keuning. Chr. Geref. Kerk, Beatrixstraat: 9.30 uur ds. Langbroek. Geref. Gem. Syn., geb. Eltheto: 11 uur ds. Verhoef uit Barneveld. Geref. Gem. in Ned., Fluitersstraat: 9.30 uur ds. Mallan. Geref. Kerk, geb. O.C.B.: 9.30 uur ds. Wielenga. Ned. Herv. Kerk, Sola Fide: 10 uur ds. Bos. R.K. Kerk, Willibrordkerk: 8 en 10.15 uur H. Mis; 5 uur Lof. R.K. Kerk, Salvatorkerk: 8 en 10.15 uur H. Mis; 7 uur Lof. RHENEN Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. C. L. Ver baas uit Monnikendam. Ned. Herv. (Geref.) Evang.: 10 uur ds. v. d. Berg uit Veenendaal. Geref. Kerk: 10.15 uur ds. De Vries uit Bennekom. Geref. Gem. Syn.: 10 uur leesdienst. Geref. Gem., Plantsoen: 10 uur lees dienst. Oud Geref. Gem.: 10 uur leesdienst. R.K. Kerk: 8 uur Vroegmis; 10.15 uur Hoogmis. ELST Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. Steke lenburg. Geref. Gem.: Woensdag 6 mei 7.15 uur ds. v. d. Woestijne. Hemelvaartsdag 9.30 uur leesdienst. Oud Geref. Gem.: 9.30 uur leesdienst. ACHTERBERG Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. Breugem. Oud Geref. Gem.: 10 uur leesdienst. AMERONGEN Ned. Herv. Kerk: 10 uur ds. Kaastra. Geref. Kerk: 10 uur ds. Zwaan. R.K. Kerk: 8.15 uur H. Mis. OVERBERG Ned. Herv. Kerk: 9 en 10.30 uur ds. Van Viegen. Oud Geref. Gem.: 10 uur leesdienst. RENSWOUDE Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. v. d. Peut. Geref. Kerk: 10 uur ds. Slingeberg. EDERVEEN Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur dhr. Mouw uit Apeldoorn. Geref. Gem.: 9.30 uur leesdienst. Oud Geref. Gem.: 9.30 uur leesdienst. SCHERPENZEEL Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. Cazander. Geref. Kerk: 10 uur ds. v. d. Veen. met wandstatief en extra staand statief, hoog droog- vermogen, thermisch beveiligd, f59,50. BERKO PRIJSf49,50 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff Nu de kachel uit is, voor de kille avonden een straler, badkamer- of ventilatorkachel of 'n radiator. BERKO PRIJS v.af 9f75 ff ff ff ff ff ff ff ff met beveiligde deksel, geheel emaille, nu f 99, 4 kg inhoud, met veiligheidsdeksel, f 258, BERKO PRIJSf 225,- met veiligheidsdeksel, 3Va kg, f 179, BERKO PRIJSf 149 met beveiligd deksel en gratis prachtige metalen ophangbeugel. Slechts f 19,75 met 3 snelheden, verkoop f42,50 Hierbij gratis prachtige mengkom, winkelwaarde f4.50

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 2