Nieuwsblad voor Veenendaal Omstreken Bungalowpark ten zuiden van Bergweg Grebbeberg beleefde grootse motorcross op Hemelvaartsdag Agenda Volop spanning WAAR IS DE VALLEI-RIKS? Uitgave: drukkerij „De Gelderse Vallei" Veenendaal advertenties Verschijnt tweemaal per week in: Veenendaal Amerongen Eist Rhenen Achterberg Overberg De Haar Ede Kade Maanderbuurt Ederveen ffenswoude Scherpenzeel NA GOEDKEURING VAN PROVINCIALE INSTANTIES KOMT: Tussen Kerke wijk en Beukenlaan BROUWER CfytixTE mmnki 0s£ Talrijk publiek leefde mee met spannende strijd om overwinning AMEROM GEJN f 5,— WAARD WIST U va. 38 JAARGANG VRIJDAG 8 MEI 1964 Nr. 37 Redaktie en administratie: Parallelweg 10 - Veenendaal Tel. 0 8385-2022 (2 lflnen) - Giro 563427 e Redaktie: TV. F. ter Hoeven Advertenties en abonnementen kunnen ook worden opgegeven bQ de agentschappen van „De Vallei" in plaatsen van verschijning VALLEI Advertentieprijs per mm 15 cent Speciale kontraktprijzen op aanvraag Minimum per advertentie 5,— Rubriek Vraag en Aanbod 1-10 woorden 1,50, elk woord meer 10 cent Bij de provinciale commissie voor uitbreidingsplannen te Utrecht ligt een groots opgezet Vee- nendaals plan ter bestudering: het Plan Salamander. De stedebouwkundige Ir. v. Embden heeft aan de bergrand in het zuiden van de gemeente een plan geprojecteerd waarbij voor mensen met een ruimere beurs gelegenheid is tot het bouwen van de in deze tijd zo populaire bungalows. Op de Kerkewijk zullen twee nieuwe zijwegen in westelijke richting worden aangelegd. De eerste weg komt langs het pand Kerkewijk 206, de volgende 300 meter zuidelijker. Beide wegen doorsnijden de Beukenlaan. Hiertussen worden een aantal rondwegen aange legd, gemarkeerd door groenstroken en een park. Er is ruimte voor het bouwen van een 60 tal bungalows in het duurdere genre. Naar men ons mededeelde heb ben zich al een behoorlijk aantal ge gadigden gemeld, die op deze mooie bosrijke strook grond hun bungalow willen neerzetten. De grond is nog geen eigendom van de gemeente Veenendaal. Onderhande lingen over de aankoop zijn in volle gang. Particuliere bouwondernemingen zullen misschien een kansje krij gen, maar zullen zich dan toch eerst tot de gemeente moeten wenden, die de gehele zaak bouwrijp moet maken. V/anneer er toch bouw- firma's geïnteresseerd zouden zijn, zou men mogelijk tot een zekere samenwerking kunnen komen. Vooralsnog ligt het in de bedoeling dat de gemeente de bungalows bouwt en verkoopt voor eigen bewoning. Het staat wel vast dat men over een zeer ruime beurs moet beschikken om een dergelijke bungalow te gaan bouwen en bewonen. De juiste koopprijzen zijn nog niet bekend, maar het staat wel vast dat die prijzen „bijzonder peperig" zijn. Het object is bedoeld als bungalow- pai-k, zodat er geen eenvoudige wo ningen of bouwkaswoningen zullen verrijzen. Dat zou voor het Bouwfonds een veel te kostbare geschiedenis wor den, zo werd verklaard. Het wachten is dus nu op de pro vinciale instanties. Maar ambtelijke Vanavond komt Boerenkapel en deelt Grote Onbekende cheques uit Ter afsluiting van de voorjaarsactie van de Veenendaalse Winkeliersver. speelt een Boerenkapel op verschillen de hoeken in het centrum. Bovendien zal de Harmonie „Caecilia" een mars door het dorp maken. Het winkelende publiek wordt aan geraden uit te kijken naar de Grote Onbekende, die in de deelnemende za ken (kenbaar aan een bruin biljet waar op het opschrift Moederdag) aan de ko pers cheques uitdeelt waarop speciale geschenken voor Moeder kunnen wor den gekocht. VEENENDAAL SPEELDE GELIJK TEGEN HOLLAND Op Hemelvaartsdag werd de zondag j.l. afgelaste wedstrijd Holland-Veenen- daal gespeeld aan de Thorbeckelaan in Zuilen. Het einde kwam met een 1-1 gelijke stand. Door linksbinnen Riet veld nam Holland 'voor rust een 1-0 voorsprong. Na rust wist C. Hensen uit een strafschop, toen linksbuiten De Gooyer werd gehaakt, de partijen op gelijke voet te brengen. Door dit re sultaat, waardoor Holland en Veenen- punten, waardoor Holland en Veenen daal de derde en vierde plaats delen. FORUMBIJEENKOMST VROUWENBOND P.v.d.A. De afd. Veenendaal van de Vrouwen bond van de PvdA hield vrijdagmiddag een geslaagde forumbijeenkomst in het NVV gebouw. Voorzitster was mevr. Van Barneveld-Scholten. In het forum hadden o.m. zitting wethouder Koppen berg, de heer Hannink, districtsbe stuurder De Eendracht en 2 dames. Allerlei vragen op politiek gebied pas seerden het forum. Ook werd het be kende t.v. px-ogramma „Zo is het" enz. uitvoerig besproken. Door het succes van vrijdagmiddag aangemoedigd wil het bestuur een dergelijke forumbijeen komst nog eens herhalen. N D S 1930 Makelaars- en Assurantiekantoor Kanaalweg 2 - Veenendaal Telef. 08385-2918, na 6 uur 3325 Alle verzekeringen Financieringen Hypotheken Koop en verkoop van onroerend goed Taxaties molens plegen nog wel eens langzaam te malen, zodat het tijdstip van het be gin der werkzaamheden nog niet be kend is. Plan Rembrandtlaan Een tweede gemeentelijk uitbrei- dinsplan is het plan Rembrandtlaan, ten zuiden van de spoorlijn. Ook hier is de grond nog geen gemeente-eigen dom. Het plan behelst de bouw van een aantal bejaardenwoningen. Deze woningen zullen in twee verschillende typen worden gebouwd. Aan de oost kant komen een aantal eenvex-diepings- huizen, meer westelijk zijn een aantal woningen met meer woonlagen gepland. Ook is ruimte gelaten voor een speel weide en geheel aangeleund aan de weg naar de Geer is gelegenheid voor bij zondere bebouwing b.v. kerk of scho lenbouw. Ook hier wachten de gemeentelijke autoriteiten op de goedkeuring van G.S. Het groeiende Veenendaal heeft de plannen voor de toekomst uitge stippeld, een bewijs van voortvarend heid en progressiviteit. Bovengenoemde uitbreidingsplannen zijn gericht op een meer speciale wo ningvoorraad (bungalows en bejaarden woningen), maar de 1200 woningzoe kenden van Veenendaal zien uiteraard hunkerend uit naar de bouw van ge wone, betaalbare woningen. De plan nen Engelenburg, 't Hoorntje en Dra gonder bieden daarbij aan minder draagkrachtige plaatsgenoten de kans om eerlang een eigen dak boven het hoofd te mogen hebben. Maquettes. Het plan Salamander waarop duidelijk de twee zijwegen vanaf de Kerkewijk in westelijke richting. Het plan Rembrandtlaan, waarin ruimte voor be jaardenwoningen in een en twee woonlagen. i PUK lEMBfUNDïUA* SCHAAl 1:1000 :r< v w ZJ ïtiïsÊ-- spalier GROTE DRUKTE OP HEMELVAARTSDAG Aangetrokken door het fraaie weer waren gisteren Hemelvaartsdagdui zenden mensen op pad. Een stroom van auto's bewoog zich op de hoofdwegen. In onze omgeving was de drukte enorm. Uiteraard in Rhenen bij de motorcross, maar ook bij de pontveren stonden lange files auto's te wachten op overtocht naar de bloeiende Betuwe. In Veenendaal stond 's middags op de Kerkewijk een rij van een kilometer lengte voor het stoplicht. Het Bergbad dat voor het eerst open was trok mede dankzij de milde temperatuur zo'n 600 bezoekers. Ook op Rijksweg 12 en op de oude Rijksweg aan De Klomp was de drukte enorm. De verkeerspolitie had op alle punten handen vol werk. PIM JACOBS EN RITA REYS IN INSTUIF Dank zij een voortreffelijke samen werking tussen de leiding van De In stuif en de jazzclub Euterpe kan men de Veenendaalse jazzliefhebbers iets zeer bijzonders aanbieden. Op 23 mei zal het bekende trio Pim Jacobs met de zangeres Rita Reys een jazzavond verzox-gen in het gebouw van De In stuif aan de Industrielaan. Daar er in dit gebouw een geringe plaatsruimte is zullen de toegangskaarten waarschijn lijk in voorverkoop worden verkocht. Hierover volgen nog nadere gegevens. Meer dan 500 scholieren deden verkeersexamen Dinsdag namen 557 leerlingen van lagere scholen deel aan het Verkeers examen. Er werden 39 scholieren af gewezen. De Juliana van Stolbergschool aan de Nieuweweg experimenteerde dit jaar door het doen deelnemen van leerlin gen van de 5e klasse, met het oog op de reeds zwaar belaste zesdeklassers die in een opleidingsklas zitten en veel huiswerk moeten verrichten. Het bleek dat deze proef uitstekend is geslaagd omdat de jongere leerlin gen evengoede resultaten behaalden dan de hoogsteklas scholieren. 18 leer lingen slaagden met lof omdat zij geen enkele fout maakten. Hiervan waren er 11 van de Nieuwewegseschool, waar van 6 uit de vijde klas en 5 liit de zesde. Aan de 18 besten werd een insigne uitgereikt en een getuigschrift met lof. Ook zij, die slechts 1 fout maakten kregen de qualificatie „met lof". Dit waren er 59 in totaal, waarvan 23 van de Nieuwewegseschool. De diploma uitreiking vindt plaats op woensdag 14 mei in gebouw Eltheto, 's middags om 2 uur. Geslaagde Braderie De braderie op Koninginnedag t.b.v de ver. „Philidelphia" heeft het prachtige bedrag van f 1752,53 opgebracht. De naam van de pop was Anne Marie. Deze naam werd geraden door de fam. Tunt van de Schimmelpennickstraat. Het aantal krenten dat in een cake was verstopt was 1140. Fam. van Wijk van het Rem- brandtpark raadde het juiste aantal. De organisatoren van de braderie ver klaarden enorm te zijn geholpen door de opneming van de te houden braderie in het officiële programma van „Oranjedag". DS. v. d. BERG BEDANKTE VOOR BEROEP Ds. D. v. d. Berg, Ned. Herv. predikant te Veenendaal heeft vanmorgen bedankt voor het ontvangen beroep van de Her vormde Gemeente te Giessendam- Neder Hardinxveld. Hollandiawandelclub vierde feest Woensdagavond vierde de wandelclub „Hollandia Tricot" met 270 leden en ge nodigden haar 8-jarig bestaan. De heer Spanjerberg opende de feestavond op zijn bekende wijze. Het meisjeskoor o.l.v. de heer Tonny Spaan bracht op frisse manier een aantal liederen ten gehore, die bij het jeugdige publiek ten zeerste in de smaak vielen. Bij monde van de clubpresidente mevr. E. v. Ginkel-ter Haar werd het echtpaar Spanjexberg dank gebracht voor hun nooit aflatende toewijding. Er werden aan het echtpaar Spanjerberg een aantal prachtige cadeaus aangeboden t.w. een zilveren kandelaar, een kristallen schaal op zilveren voet en een damast tafellaken. Hierna waren de jongeren nog geruime tijd zeer gezellig bijeen onder de tonen van de Jeugdband The Blue Sharks uit Ederveen en het Trio Spaan. Het ging er bijzonder ordelijk toe en het was een zeer geslaagd Hollandiafeest. HUIZEN WERDEN GESLOOPT Aan de Munnikenweg werden een klein aantal oude woningen gesloopt. Dit gebeurde in het kader van het uit breidingsplan en om een doorbraak naar het complex 't Hoorntje te be werkstelligen. Bergbad krijgt nieuwe badmeester In de plaats van badmeester J. Rom- pes, die per 1 juli een functie in het bad „De Vliet" te Leiden zal aanvaar den, is benoemd de heer D. Wouters uit Mijdrecht, thans badmeester in Pe- zie's Bad te Amstelveen. Badmeester Wouters zal met ingang van maandag a.s. zijn werkzaamheden in Veenendaal beginnen. De nieuwe badmeester zal op vrijdag 15 mei in zijn woonplaats Mijdrecht in het huwelijk treden met de zweminstructrice mej. Tinie Derks. NIEUWE HERVORMDE KLEUTERSCHOOL IN VEENENDAAL-NOORD Vorige week kwam de rijksgoed keuring af voor de bouw van een nieu we Hervormde kleuterschool in Vee- nendaal-Noord. Men verwacht spoedig met de bouw te kunnen beginnen. Deze kleuterschool wordt een tweeklassige school. De commissie voor de kleuter scholen was ervan overtuigd dat een derde lokaal noodzakelijk zal blijken, maar daarover moet door verschillende instanties worden beslist. De school zal verrijzen vlak naast de Hervormde lagere school, de Rehoboth- school aan de Emmalaan. Er waren be sprekingen over nieuwe kleuterscholen in Veenendaal-West en Centrum, maar deze plannen verkeren nog maar in het beginstadium. BIJEENKOMST „COMITÉ VRAAG EN ANTWOORD 54" Het plaatselijk comité „Vraag en Antwoord 54" dat de Eenheid der Ker ken beoogt belegt on dinsdagavond 12 mei a.s. een verg&d-.iiing in de kleine zaal van Eltheto. Dokter C. P. Engel zal spreken over het onderwerp „Aan vaardt elkander". Zaterdag 30 mei gaan een behoorlijk aantal Veenendalers naar het congres van „De Achttien", dat op die datum in Musis Sacrum te Arnhem wordt gehouden. JONGEREN UIT ANGEREN BRENGEN TEGENBEZOEK BIJ R.K. JEUGD Het R.K. Jongerencontact Angeren zal op Tweede Pinksterdag een tegen bezoek brengen bij de katholieke jeugd van Veenendaal. De muziek zal ver zorgd worden door The All Stars uit Doorwerth. GESLIPT DOOR OLIEVLEK Dinsdagavond kwam de motorrijder D. uit Renkum ten val toen hij juist voor de grote bocht op de Nieuweweg reed. Er lag een olievlek op straat en dat was de oorzaak van een slippartij. De motorrijder liep verwondingen op aan hoofd en armen. De motorfiets werd behoorlijk beschadigd. JEUGDVERKEERSSCHOOL IN 1965? De afdeling Veenendaal van Veilig Verkeer heeft pogingen aangewend de mobiele Jeugd verkeersschool naar Vee nendaal te krijgen in de a.s. zomer. Deze plannen slaagden evenwel niet omdat de agenda van de school voor dit jaar was volgeboekt. Men heeft nu gevraagd om in 1965 een datum voor Veenendaal te reserveren. Zaak van fa. Henk de Koning geheel gemoderniseerd Woensdag werd de geheel gemoderni seerde Herenmode- en Confectiezaak van de fa. Henk de Koning op Patri- moniumlaan 46 heropend. Tevens werd een geheel nieuwe Damesmode- en Confectieafdeling aan de zaak toege voegd. Dit modehuis in Veenendaal-Zuid kan thans wedijveren met de meest moderne in haar branche. Fraaie vi trines zijn aangebracht, handige rek ken en het gehele interieur geeft een frisse en overzichtelijke aanblik. Talrijke zakenrelaties en cliëntèle kwamen de firma De Koning geluk wensen. Deze gelukwensen werden meest vergezeld van een bloemstuk, zodat de nieuwe winkel een feestelijk aanzien kreeg. In de avonduren kwam het bestuur van de Veenendaalse Winkeliersver eniging „Handel en Nijverheid" de heer De Koning complimenteren met de ge slaagde vernieuwing en modernisering van zijn zaak, die een aanwinst voor dit deel van Veenendaal betekent. Bij de vele gelukwensen die de firmanten ontvingen, voegen wij gaarne de onze. Een der renners komt ten val en komt bijna tussen de (ver schrikte) toeschouwers terecht. Talrijke liefhebbers van de motorsport hebben zich op Hemelvaartsdag naar Rhenen begeven, om daar op de Grebbeberg getuige te zijn van de voor de tiende maal door de MACRO georganiseerde Leccius de Ridder-Motorcross. Ook het weer werkte mede dit motorsportevenement tot een succes te maken en de vele duizenden die de tocht naar de Grebbeberg aanvaardden, hebben er zeker geen spijt van gehad want er was volop spanning. Door de leden van de MACRO is er veel werk verricht om terrein en alles in orde te brengen. Er was duidelijk aangegeven hoe het publiek het terrein van de cross kon bereiken en zo liep, mede dank zij het werk van de Rijkspolitie, alles heel vlot. Door de geluidsinstallatie kon men het ver loop van de diverse manches goed volgen. Er was dan ook volop spanning tijdens de vei'schillende races. Het publiek leefde volop mee met deze vaak sensationele strijd om de eerste plaats en als één van de Nederlandse deelnemers er in was geslaagd een plaats op te schuiven ging er een gejuich op. Door het sterke ren- nersveld was er van de spanning volop te genieten. Er waren ruim 90 deelnemers uit elf landen. De Engelsen waren een beetje onge lukkig, want tijdens de trainingsronden die in de ochtenduren werden gereden brak één van de renners van deze ploeg een been terwijl tijdens de race door een andere Engelsman een sleutelbeen werd gebroken. Verdere ongevallen bleven ge lukkig uit, zodat het Roode Kruis niet al te veel werk heeft behoeven te verrich ten. Opening door Ons Genoegen De muziekvereniging Ons Genoegen speelde tijdens de opening de Eurovisie- mars en het Wilhelmus. Vervolgens nam de strijd een aanvang met de 250cc. De uitslagen waren in deze klasse als volgt: CURSUS B.B. De eerstvolgende cux-susavond voor de BB te Amerongen wordt gehouden op 12 mei a.s. in Buitenlust. Cursus leider de heer Zuurbier te Doorn. Amerongen SCHIETNIEUWS Bij de onderlinge schietwedstrijden werden de volgende resultaten be haald: W. van Veenendaal 97, A. de Haas 96, J. Pakvis 95, G. Wijnbergen Jr. 93, H. den Uyl 92, W. Berkhof 92, P. v. d. Sigtenhorst 89, W. Egelaar 89, A. H. Engelaar 87, H. van Veenendaal 86, J. L. Engelaar 86, J. van Leeuwen 85, R. C. Brinkman 85, H. de Groot 83, F. C. Magendans 78, C. C. Schuchardt 73 punten. De leden schutters wordt medegedeeld dat a.s. maandag de on derlinge zomerwedstrijden weer begin nen. Aller opkomst is dus gewenst. HONDENKEURING Maandag 11 mei a.s. wordt in het Berghuis te Amerongen door de afde lingen Utrecht en Amerongen van de Nederlandse Politiehonden Vereniging een voorkeuring gehouden. De bedoe ling van deze voorkeuring is, dat de honden voor bepaalde eigenschappen punten verkrijgen. Verkrijgt een dier een voldoende aantal punten dan mag het meedoen aan de keuring ter ver krijging van het predicaat politiehond, waarvoor een certificaat wordt uitge reikt. Worden niet voldoende punten behaald dan is deelname aan bedoelde keuring niet mogelijk. Als keurmeesters zullen optreden de heren Prattenbux-g te Zeist, Van der Laan te Driebergen, De Man te Leersum en Baj erna te Amersfoort. De toegang tot deze voor keuring, welke te 1.30 uur aanvangt is gratis. Perspectieftekening van de nieuv*/ geprojecteerde tweeklas sige kleuterschool in Veenen* daal-Noord. 1 F. Merks, Nistelrode (Zilveren Helm); 2 J. Boonen, België; 3 J. Lammers, Schijndel; 4 R. van Laar, Rhenen; 5 L. Martens, België. De Rhenenaar van Laar heeft in deze klasse laten zien dat hij op eigen terrein in staat is een behoorlijke prestatie te leveren, door zich als vierde te klasseren. Hij zal dit seizoen ongetwij feld nog wel meer van zich laten horen. De zijspanrace is ook altijd weer een spectaculair iets en zo was het ook deze middag. Ondanks de sterke tegenstanders derlanders in deze klasse de drie ere- uit Duitsland en België, wisten de Ne- plaatsen te bezetten en wel als volgt: 1 P. d. Bruin, Tilburg; 2 W. Albers, Zuidland; 3 G. Poel, Rotterdam; 4 Kuppe, Duitsland; 5 v. d. Linde, België; 6 G. Peschmann, Duitsland. Het knalstuk van de middag was na tuurlijk de strijd in de 500 cc klasse. On danks de hevige aanvallen van de Zwit ser Anders en de Belg Schauteden wist de Nederlander W. v. d. Elzen uit Gemert hier alle drie de manches op zijn naam te brengen en zo op overtuigende wijze als eerste te eindigen, waarmede hij tevens beslag wist te leggen op de Gouden Helm. De Zwitser R. Anders eindigde als tweede en de Belg Schauteden werd derde in deze klasse. De prijsuitreiking vond plaats in Hotel Paviljoen de Grebbeberg. Bewondering voor Rijkspolitie We kunnen vol bewondering zijn voor het vele werk dat adjudant Zijlstra met zijn mensen van de groep Rhenen van de Rijkspolitie, aangevuld met een aantal Rijkspolitiemensen die ter assistentie naar Rhenen waren gedirigeerd en tevens bij gestaan door wat personeel van de re serve Rijkspolitie. Het verkeer werd op voorbeeldige wijze daarheen geleid waar het zijn moest en wachten was er nage noeg niet bij. Ter vergemakkelijking van het werk had men de beschikking over een drietal Triavia vex-keerslichten die radiografisch op afstand konden worden ELST Aangereden Woensdag om 6 uur werd mevr. R. op de Veenendaalsestraat aangereden door een luxe wagen, toen zij onverwachts de straat wilde oversteken. De chauf feur remde geweldig maar kon een aanrijding niet meer voorkomen. Mevr. R. is naderhand voor een onderzoek naar het Juliana Ziekenhuis vervoerd. ELSTER KLEURVOGELVERENIGING GING DAGJE UIT In verband met het 12%-jarig bestaan organiseerde de Elster Kleurvogelvereni- ging een gezellig dagje uit. Men vertrok 's morgens half acht met twee bussen waarin 80 leden in de richting Dx-iebergen verdwenen. Bij Driebergen zette men koers naar Den Haag en Wassenaar, waar men tegen 10 uur arriveerde. Het Wasse- naarse vogelpark met de prachtige Louis- hal en de meest zeldzame vogels was een openbaring voor deze vogelminnende ver eniging. Vooral de dansende en pratende langsnavel kakatoe uit Zuid-Australië stond in de belangstelling. Na deze vogel show, die eigenlijk te vlug voorbij was, kwamen de bloembollen aan de beurt. In Noordwijk stopte men even om wat te eten en te drinken. Om ongeveer 3 uur gingen ze verder om te genieten van de prachtige bollenstreek. In die bollenstreek was men ooggetuige van het prachtige bloemencorso dat van uit de bussen fantastisch te volgen was. Na al dat kleurrijke wérd het echter tijd om weer huiswaarts te gaan. Onderweg stopte men nog in Austerlitz, waar wederom wat te eten en te drinken was. Ondanks het slechte weer was er de juiste stemming en heeft men genoten, wat beslist een compliment betekent voor de organisatoren van deze goed voorbe reide reis. bediend, terwijl men eveneens de be schikking had over een zestal portofoons (draagbare zenders/ontvangers). Zeer goed werk deden ook de politie mensen te paard. Wat het verkeer be treft had de politie niet alleen de vele voertuigen te verwerken die de cross als doel hadden, maar er waren ook vele mensen die naar Ouwehands Dierenpark gingen, waarbij nog degenen kwamen die naar de bloeiende Betuwe gingen of er vandaan kwamen. VEENENDAAL Vrijdag ff mei: 8.30 Optreden van Boerenkapel en Caecilia in kader van Voorjaarsaktie Winkeliersver. Zterdag 9 mei: Op vier plaatsen in Veenendaal Kinderspelen in het kader van feestelijkheden Oranje dag. Van 2 tot 5 uur n.m. Zaterdag 9 mei: Jubileumavond n.a.v. 45-jarig bestaan ABTK „De Eendracht" in Ver. gebouw a.d. Eikenlaan. Aanvang 7.30 uur. maandag 11 mei: Schoolzwemmen in Bergbad. Dinsdag 12 mei: 7.30 uur geb. Eltheto. Bijeenkomst Comité „Vraag en Antwoord 54". AMERONGEN Maandag 11 mei: Keuring Politie honden in het Berghuis. Aanvang half twee 's middags, dinsdag 12 mei: Cursusavond B.B. Buitenlust. Aanvang 7.30 uur. SCHERPENZEEL Donderdag 14 mei: Herdenking 25-jarig bestaan Vrijwillige Brand weer. Aanvang 7.30 uur. De Vallieriks die vorige week werd uitgegeven bq Schoenhan- del v. Engelenburge, Achterberg werd niet gevonden. Het bedrag groot f32,50 zal worden overge maakt aan het Comité dat voor de Chronisch Zieken een fqne vakantie op de Thqmse berg or ganiseert. De nieuwe riks draagt het num mer: 4 WT 049248 Indien U de riks voor donderdag 12 uur op ons kantoor inlevert ontvangt U prompt de vinders premie. dat er op Hemelvaartsdag een val partij voorkwam tijdens de motor cross te Rhenen? dat er in Veenendaal geen rijders ten val kwamen? dat op de cross in Veenendaal wel een jongen van het talud viel? dat dit de 13-jarige knaap Van D. was? dat hij daarbij zijn rechterarm brak? dat dit ongeval precies op z'n ver jaardag gebeurde? 1jc— föetzcrutoéale- WEKKERS hj>50 voor betere uurwerken H00FDSTR 91 VEENENDAAL i|

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 1