Zwaar weer op til BEVRIJDING De telegrammen O, P, Q, en A, B, en C Herinneringen aan de Mobilisatie 1939 -1940 De bange jaren 1930-1940 ELST Volleybal competitie vrijwel ten einde SCHERPENZEEL Veel belangstelling op ouderavond Pr. Wilhelminaschool SCHOOLREISJE TWEEDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 8 MEI 1964 Nr. 37 Vóórmobilisatie en mobilisatie Herstel van het leger Stellingbouw Z 66 Het bittere einde Berichten van majoor Sas Water en ijs Het onweer nadert Gehavende Oranje-Wit-ploeg verloor met 4-0 van Maluka Muda VOLLEYBAL VCV had redelijk seizoen Belang van kind Mooi resultaat (Vervolg van v,rydag 1 mei 1964) De vóórmobilisatie omvatte de commandanten der oorlogsonderdelen, kwartier makers, menagemeesters, koks, hoefsmeden, rijwielherstellers e.d. Zij moesten de kernen der oorlogsonderdelen vormen en de eventueel volgende algemene mobilisatie voorbereiden. Die kwam op 28 augustus. Telegram C luidde: „Alge mene mobilisatie. Eerste mobilisatiedag 29 augustus 1939". In werkelijke dienst kwamen de lichtingen 1924 t.e.m. 1938, 15 lichtingen. De lichting 1939 ivas reeds onder de wapenen. In de mobilisatiecentra waar de ker nen der oorlogsonderdelen reeds aan wezig waren, werden de opkomende groot-verlofgangers gekleed, uitgerust en bewapend en de grotere en kleinere oorlogseenheden mobiel gemaakt. Tot opperbevelhebber van Land- en Zeemacht werd de chef van de Gene rale Staf J. H. Regnders benoemd, op 6 februari 1940 opgevolgd door Generaal H. G. Winkelman. De eerste besloot van de in vredes tijd voorbereide concentraties (opstel lingen die het leger na mobilisatie gaat innemen) ,de Concentratie Blauw tot uitvoering te brengen. Die voltrok zich op 1, 2 en 3 september, zodat in de avond van 3 september de Nederlandse strijdkrachten haar opstellingen had den ingenomen. Zowel de algemene mobilisatie als de concentratie verlie pen gunstig. Op 3 september toen En geland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog verklaarden en ons land midden in het oorlogsgebied kwam te liggen, was ons leger volledig gemobiliseerd en geconcentreerd. Het oorlogsleger was veel te zwak: onvoldoende geoefend en uitgerust en slecht van kader voorzien. Ook de dis cipline liet te wensen over: de soldaten geloofden niet in een komende oorlog. Gelukkig werd ons land er niet direct in betrokken, maar eerst acht maan den later. Om de achterstand in te halen moest er hard gewerkt worden, maar deze was te groot om in enkele maanden in gelopen te worden. De uitbreiding van de luchtoorlog en het vormen van pa rachutetroepen in het buitenland eis ten bovendien bewaking van de vlieg velden door afzonderlijk op te richten troepen. Om de organisatie te bespoe digen werden o.a. 11 batterijen naar de Grebbeberg gezonden. Vele andere Artillerie-onderdeel op oefening. maatregelen werden genomen, zodat het bereikbare werd verwerkelijkt, maar op 10 mei 1940 was de grote ach terstand uiteraard geenszins ingehaald. De Maas- en IJsellinie waren echter wat de kazematten voor lichte en zwa re mitraileurs, de hindernissen en ver sperringen aangaat, vrijwel voltooid. De mobilisatie bracht in Veenendaal, liggend in de Grebbelinie, een onge kende bedrijvigheid. Deze linie zou een belangrijke rol gaan spelen in de krijgs bedrijven. In het zuiden was zij ver lengd tussen Rijn en Waal door de Be- tuwestelling en tussen Waal en Maas door de Maas-Waalstelling. Men ontwierp een plan om in de Grebbelinie een ijle linie van giet stalen kazematten en scherf vrije be- tonkazematten, zogenaamde stekelvar kens, te bouwen. De levering van stalen schietkasten, deuren e.d. voor de on derkomens verliep echter traag, zodat de Grebbe- en Betuwestelling eerst in oktober 1940 gereed konden zijn, de Waal-Lingestelling nog later: januari 1941 Een bekend geworden commando post in de Grebbelinie was Z 66, waarover Henri van Hoof in 1940 een boeiend verhaal heeft geschre ven. Deze post lag in het Batterij- deel zuidelijk van de spoorweg en nabij het fietspad naar de Juffers- dijk, waar destijds een naaldbos groeide, later in akkers veranderd. Loopgraven met gestutte wanden, vloeren van latten, toiletten, ka mertjes slingerden zich door de heuvel van de Batterij. De soldaten, met stellingbouw onbe kend, konden het werk niet af. Men riep daarom de hulp in van mechani sche middelen, burgerarbeiders en bur gerfirma's. Er werd gegraven en gere den, getimmerd en gezaagd, geverfd met carbolineum en gewit. Als mollen werkten de arbeiders zich door de Bat terij heen. Karavanen van zandauto's brachten centenaarslasten grond uit het Schuine veld aan de Cuneraweg, het Gat aan ven hakten om de watervlakte als versperringsmiddel te behouden, 's Morgens opengehakt, vroren ze 's avonds weer toe, een ware Sisy- phusarbeid. Ook remde de vorst de stellingbouw en de veldoefeningen. In maart 1940 was de stellingbouw zóver gevorderd, dat wekelijks twee dagen gebouwd werd en vier dagen aan oefeningen besteed konden worden. Op 10 mei waren de stellingen geschikt ter verdediging. Zij waren echter niet bestand tegen een voortgezette beschieting met projec tielen met mijnwerking. Daarvoor zou uitvoering in beton nodig zijn geweest, maar - behalve de genoemde gietstalen kazematten en stekelvarkens, die ge reed gekomen waren - waren geen ver dedigingswerken in beton uitgevoerd. Begin november 1939 werd de inter nationale toestand zo dreigend, dat ko ning Leopold van België in de late avond van 7 november plotseling een bezoek bracht aan Koningin Wilhel- mina en beide vorsten telegrafisch hun diensten om te bemiddelen aanboden. De spanning steeg ten top, maar na enige dagen bleek het Duitse offensief in het westen niet door te gaan. Majoor G. J. Sas was toen onze mili taire attaché in Berlijn, een intieme vriend van kolonel Hans Oster, sous chef van de Duitse contraspionagedienst en felle anti-nazi. Sas hoorde van hem de plannen voor een grootscheepse aan val op het westelijk front, die op 12 november zou gedaan worden. Toen het offensief op die zondag niet door ging, stond onze regering wantrouwend tegenover de berichten van Sas, die tel kens die winter zijn waarschuwingen Op 10 mei, kort na half 4, kwamen de eerste berichten binnen van grens overschrijdingen bij,Kerkrade en Vaals en om 4 uur cirkelden reeds een groot de Berg, naar het noorden en oosten van Veenendaal, waar een mozaïek ont stond van stellingdijken, die Van Hoof geniale vallen ter vernietiging, gruwe lijke venijnigheden noemt, samengevat in een meesterlijk web van hout en zand, van beton en ijzer. „Uitkijkposten rekten hun stalen nekken tot bóven boomtoppen. Prikkeldraadversperringen zigzagden om en rond alles heen, tele foonleidingen doorkruisten de lande rijen en wiegden op groene palen boven het wijde water, dat onder zijn vreed zaam oppervlak vele dodelijke hinder nissen verborgen hield." Vóór de mobilisatie was reeds beslo ten de afwatering van de Gelderse Vallei te verbeteren door het uitdiepen en verbreden van de Grift en de grach ten van de Grebbestelling en door het graven van een kanaal om Amersfoort, het Valleikanaal, uitmondend in de Eem, een afwatering die tegelijkertijd een versperring voor pantserwagens zou vormen. Grote kommen werden bovendien ge ïnundeerd en tankgrachten gegraven, waarvan nog een restant aan de Klom- persteeg te vinden is. Men kon in het najaar van 1939 soms amper langs de Buurtsteeg naar Ede fietsen. De weg binnendoor naar Wageningen was in het geheel niet te berijden: er golfde een wijd meer. Wij moesten een grote omweg maken om Wageningen te be reiken en zijn er wel eens aan de Kraatsweg gaan kijken: een desolate aanblik van een onafzienbare water vlakte die tot aan de laatste boerderij, als een blokhuis wakend daar liggend, reikte, een indruk die ons mistroostig deed terugkeren De strenge en lange winter van 1939 op 1940 stremde de inundaties en tankgrachten tot eindeloze ijsvelden, waarin de soldaten dagen lang sleu- herhaalde. Het offensief bleef steeds uit. Dr. J. G. de Beus, gezantschaps secretaris te Berlijn, heeft deze episode verhaald in het eerste deel van De Be zetting door dr. L. de Jong (1961). Toen de lange en bange winter voor bij was, werden wij opgeschrikt door de plotselinge Duitse aanval op Dene marken en Noorwegen. Onze misbare vliegvelden werden omgeploegd of door het plaatsen van auto's en putringen versperd. Twee regimenten kwamen uit de vesting Holland naar de Grebbe- en Betuwe stelling. De inundaties werden ver breed, maar de lage waterstand vóór en tijdens de oorlogsdagen belette dit. Op 24 april scheen het directe gevaar weer enigszins geweken, sommige ver loven werden 27 april weer toegestaan. Begin mei waarschuwde het Vati- caan voor een aanval binnen enke le dagen. Hans Oster bevestigde dit en noemde als datum 8 mei. Alle verloven werden ingetrokken. Zonder incidenten ging echter 8 mei voorbij. Toen Sas 10 mei noemde, werd hij wéér niet geloofd. In de avond van 9 mei echter omstreeks 5 uur kwamen bij het Algemeen Hoofd Kwartier ver ontrustende berichten binnen, die de opperbevelhebber deden besluiten per telex het bericht uit te zenden: „Van de grens komen zeer verontrustende berichten binnen. Weest derhalve he dennacht bijzonder op Uw hoede." In de late avond vertrokken de ingekwar tierde militairen in Veenendaal naar hun bestemming. Het Grebbekerkhof waar maandag j.l. de gesneu velde jongens uit 1940 werden geëerd en herdacht. aantal Duitse vliegtuigen boven Den Haag en wierpen in slecht Nederlands gestelde pamfletten uit. De Duitsers bombardeerden daarop de nieuwe Alexanderkazerne, het barakkenkamp Waalsdorp en andere objecten. Majoor Sas kreeg toch gelijk. De avond tevoren had hij nog in allerijl door de telefoon gezegd: „Morgenoch tend, bij het aanbreken van de dag. Hou je taai!" D. Philips. VERBETERING Inplaats van „milde kim" gelieve men in het vorige artikel te lezen „wilde kim". AL GAUW NA DE RUST MOESTEN ZIJ MET 10 MAN VERDER SPELEN Na enig geharrewar omtrent het al of niet doorgaan van deze match in Bar- neveld werd om 2.15 uur toch de af trap gedaan door de Elstenaren, die de handicap hadden, dat spil Ursinus doel man v. Rotterdam (die bij het streek duel nogal ernstig aan de hand gebles seerd raakte) moest vervangen. Hierdoor kwam Bos op de spilplaats en S. Veenendaal op de linksbuiten plaats. Het werd echter al gauw duide lijk dat de Elstenaren het heel erg moeilijk zouden krijgen tegen deze kleine maar beweeglijke Maluka-Muda ploeg, die zich onder een gestadig neer stromende regen in dit naderende mod- derballet beter staande konden houden dan de Oranje-Witters. Hulde echter aan doelman Ursinus, die op werkelijk briljante wijze gewaagde duiken in de modder, nam om zijn heiligdom voor doorboring te behoeden. Na ongeveer 26 min. moest ook hij echter zwichten voor een schot van de Maluka linksbinnen die na een aanval over links van enkele meters afstand niet faalde, 1-0. Tien minuten later een soortgelijke aanval over rechts, voor dat men echter de kans had te blok keren gaf de Maluka rechtsbuiten een voorzet die over alles heen Maluka's linksbuiten bereikte en met een sim pele hoodbeweging werd 2-0 aangete kend. Oranje-Wit probeerde terug te ko men, maar de Elster voorwaartsen mis ten enkele keren grandioos. Kort hier na flcot de scheidsrechter voor rust, er waren nog 5 a 6 minuten te spelen, waarvoor hij in de rust verontschul digde door op zijn totaal beslagen en vochtige horloge te wijzen. Na de thee kreeg Oranje-Wit echter al gauw een tegenslag, want KL v. Burken raakte na 5 min. al geblesseerd en werd vervangen door A. Terscheg- gert. Maar dit zou niet de laatste tegen slag zijn want enkele minuten later verdraaide spil Bos bij een stevige charge van de Maluka-middenvoor zijn knie zodanig, dat ook hij na nog even op de linksbuiten plaats gestaan te heb ben het veld ruimde en Oranje-Wit deze tweede helft met één man minder verder moest spelen, omdat er in elke speelhelft slechts één veldspeler ver vangen mag worden. De Oranje mannen gingen echter moedig door en schiepen zich zelfs en kele kansen. Dat daarna Maluka zijn numerieke meerderheid nog eens uit drukte in twee doelpunten was op zich zelf geen verdienste. Oranje-Wit heeft deze competitie waardig besloten en tegelijkertijd ge toond dat er met de club uit Eist in de toekomst terdege rekening gehouden zal moeten worden. De volleybalcompetitie behoort zo langzamerhand voor geheel Nederland tot het verleden. De Vcenendaalse ploegen hebben zich ook dit jaar behoorlijk geweerd en vooral bg VCV was het een seizoen met vele up en downs. De heren draaiden voor treffelijk, terwijl bij de dames de zaak nog niet helemaal is beslist. Het hoofdteam van de dames moet n.l. a.s. zaterdag nog naar Utrecht om aldaar in de Jaarbeurs degradatiewedstrijden te spelen. Grote vraag is: kan VCV voltallig uitkomen. Als dit wel het geval is dan moeten deze wedstrijden een niet al te grote opgave voor de Veenendalers zijn. De ervaring en routine, opgedaan in het jarenlange verblijf in Nederlands topvolleybal, zal voor hen ongetwijfeld de doorslag kunnen geven. In VCV-kringen is men dan ook zeer optimistisch gestemd en rekent men op een goede afloop. De Kapitein geeft kaart- instructles aan zijn man schappen. IIEREN Zoals gezegd draaiden de herenploegen van VCV zeer behoorlijk en met iets meer geluk zou naast het kampioenschap van de junioren tevens meer ruimte zijn geweest tot vreugde als de heren-I niet op het be slissende moment door de knieën waren gegaan en de heren-II in de eerste helft van de competitie niet steeds met enkele andere spelers had behoeven uit te ko men. Vooral voor de laatste ploeg zou dit zonder meer een promotie betekend hebben. Heren-III deden wat van van hen werd verwacht en deden in de derde klas een behoorlijke duit in het zakje. Deze altijd vechtlustige formatie heeft de gehele competitie voor de meest verras sende resultaten gezorgd, zowel in posi tieve als in negatieve zin. Volledigheids halve volgen hier de standenlijsten, bij gewerkt tot 2 mei. Ie klas. 1. Cito-2 24—43 2. VCV-1 24—37 3. Shot-1 23—36 4. Polonia-2 24—33 5. Valboval-3 2328 6. Cito-3 24—27 7. Phylos-1 24—23 8. Olympia-1 2423 9. USS-1 24—17 10. Olympia-2 2415 11. Nijenrode-1 2413 12. Athlon-1 24— 6 13. Set-Up 124— 4 De wedstrijd Valboval-3 tegen Shot-1, waarvan de uitslag nog niet bekend is, is dus doorslaggevend voor een eventuele tweede plaats voor VCV. 2e klas. 1.-SOS-3 22—37 2. VCV-2 22—35 3. Polonia-3 2233 4. Valboval-4 22—27 5. Mars-122—21 6. VCM-1 22—21 7. Vriendenschaar 22—21 8. SSVU-1 22—16 9. VVZ-2 22—14 10. USS-2 21—12 I. Gevu-1 22—11 12. Salvo-1 21—10 Een tweede plaats voor de VCV reserves dus. Als men bedenkt dat deze ploeg ver loren heeft van de no's 5 en 10 in de on gelukkige beginfase van de competitie, dan spreekt dat boekdelen. De wedstrijd USS-2 tegen Salvo-1 is voor deze klas nog van verstrekkende betekenis. Heren 3e klas. 1. DSO-2 19—33 2. Hercules-2 19—32 3. Polonia-4 1930 4. CGSI-1 19—23 5. Pioniers-1 1923 6. Vives-1 19—22 7. VCV-3 19—12 8. Salvo-3 19—10 9. Valboval-6 19— 8 10. SVC-2 19— 7 II. Polonia-6 100 Polonia-6 speelde in deze afdeling een halve competitie. De strijd om het kam pioenschap is tot op de laatste dag volop spannend geweest. De stand van de hoofdploeg-dames van VCV is reeds eerder door ons gepubli ceerd en zoals bekend moet a.s. zaterdag Wij mochten weer dit jaar gedenken, bevrijdingsdag, geen oorlog meer. De vijand werd uit 't land gedreven, 't bezettingsleed werd opgeheven. We kregen onze vrijheid weer. Maar, ach, hoe dankbaar wij herdenken, hoe groot ook onze vreugde zij: Eén vijand is wel uitgedreven, maar, velen zijn ons nog gebleven. Ons mensen hart is lang niet vrij. Want in ons woont de vrees, de hebzucht, het onrecht, het getveld, de haat. Wij zijn niet vrij van schuld en zonde, waaraan w'als slaven zijn gebonden, en wat zich toont in woord en daad. Vijanden die van buiten dreigen, zijn groot en machtig met elkaar. Maar sterker zijn de kwade machten, die in ons hart Uw wet verkrachten, die onheil brengen en gevaar. Bevrijdt ons, Heer, van deze krachten, doe onze ogen open gaan. Dat w'op ons pad Uw ster zien stralen en inzien dat wij schroom'lijk dwalen, al verder, God, bij U vandaan. Gij zijt de vrijheid en de vrede, die tot ons komt uit d' eeuwigheid. Ach, laat Uw Geest ons hart doorstromen, dan zal er waarlijk vrede komen. Eerst dan zijn wij geheel bevrijd. A. H. Gezicht op weiland achter Epskamp op de Kerke- wijk. Staat geheel onder water door inundatie van Grebbelinie. WEDVLUCHTEN Uitslag van de op zondag 3 mei door de SPV De Luchtpost gehouden wed vlucht vanaf Bergen op Zoom met 284 duiven, welke werden gelost om 8 uur. Afstand 105 km. T. Aarsen 1, 8; W. van Ede 2; T. v. d. Broek 3, 5; J. J. Voogt 4; J. van Oostrum 6; P. Wagensveld 7, 21; C. ter Burg 9; A. Marcus 10; A. Vos kuilen 11; H. Rustenhove 12; P. van Schaik 13, 16; W. Gijsbertse 14; C. van de Wetering 15; J. W. van Schaik 17; W. Wagensveld 19; A. Rustenhove 20; C. Gijsbertse 22; H. van Schaik 24; J. van Hardeveld 27; E. Blauwendraad 37; P. J. van Eist 40 en D. van Wijk 44. In de Pr. Wilhelminaschool aan de Geerseweg werd ouderavond gehouden, waarbij de ouders gelegenheid werd geboden het werk van hun kinderen te komen bezichtigen. Veel moois was daarbij te zien, vooral de versiering der lokalen met zelfgemaakte artikelen bood een leuke aanblik. Onder het genot van een kopje koffie kon er tevens gepraat worden met de leerkrachten over de diverse moeilijkheden van het aan hun zorgen toevertrouwde kroost. Na afloop opende het hoofd der School, de heer W. Bulsink, de eigenlijke ouderavond. Heel veel vaders en moeders gaven door hun aanwezigheid blijk mee te leven met het wel en wee van hun kinderen. Hierna werd opening van zaken ge geven en de resultaten die men bereikt had, weergegeven. Er zal een school reisje georganiseerd worden met als doel de Westerbouwing te Arnhem en zandverstuiving. Verdere mededelingen hierover zouden nog per circulaire be kend gemaakt worden. De heer D. Baas gaf een uiteenzet ting over het werk in het algemeen, waarbij hij vaak putte uit zijn rijke bron van ervaring. Nadat de heer D. Baas zijn referaat beëindigde met een opwekking aan de ouders vooral te zorgen voor een geregelde schoolgang van hun kinderen, werden er nog en kele vragen gesteld. Als laatste programma-punt vóór het einde van deze leerzame avond liet de heer D. Brouwer dia's zien van het vorige schoolreisje. Wij ouders weten allen wel, dat er (gelukkig) speciale scholen zijn voor minder of meer gehandicapte kinderen. Maar staan velen onder ons, vooral vroeger, daar niet min of meer scep tisch tegenover. Deze kinderen werden vroeger vaak beschouwd als een rem mende aanwezigheid in onze samen leving. Mochten er onder ons zijn, die hier nog aan twijfelen, laten zij zich dan maar eens verstaan met de men sen, die hun sporen op dit terrein reeds verdiend hebben. Het is wel verdrietig te moeten er kennen, dat er zelfs nu nog ouders zijn, die uit een soort valse schaamte hun feitelijk misplaatste trots - en dus eigen belang - laten prevaleren boven het belang van hun kind. Op de ge wone lagere scholen staan nog diverse kinderen dagelijks figuurlijk gespro ken „op hun tenen". Over de nasleep hiervan nog maar niet gesproken. Zo heeft de Pr. Wilhelminaschool 1 jongen op de Technische School kun de beslissing vallen in degradatiewedstrij den. De reservedames van VCV deden het dit jaar niet zo best. De derde klas is wel bijzonder laag voor een team dat straks de taak van de hoofdploeg moet gaan waarnemen. Helaas is in de damesafdeling van VCV niet zo dik bezaaid met talent hetgeen voor de toekomst zeker geen rooskleurige aanblik geeft. De stand: Dames 3e klas. 1. DSO-2 13—24 2. SVV-2 13—19 3. VCV-2 13—18 4. Vives-1 1316 5. SDO-2 13— 9 6. Olympia-2 78 7. CGSI-2 13— 3 8. Salvo-3 13— 0 Ook de overige verenigingen uit Vee nendaal kwamen behoorlijk voor de dag. De herenploeg van de KVSW „Weaving" heeft zich in de tweede helft van de com petitie behoorlijk hersteld van de zeer povere resultaten uit de eerste helft. Men heeft daardoor een zeker schijnende de gradatie weten te ontlopen. Opmerkelijk is het eerste optreden van de herenploeg van de SKF in de derde klas. Geen en kele thuiswedstrijd ging verloren, ter wijl uit de uitwedstrijden slechts enkele puntjes konden worden weggesleept. Niet temin een trots record „ongeslagen in eigen huis". DEOS debuteerde in de bond met een goede plaats in de middenmoot van de derde klas. De standen: Dames 2e klas. 1. CGSI-1 20—35 2. DSO-1 20—35 3. Salvo-1 20—30 4. Cito-3 20—20 5. SSVU 20—19 6. Weaving-1 2019 7. Shot-2 20—17 8. Athlon-320—12 9. Animo-1 2012 10. Phylos-2 20— 5 11. UVV-1 20— 4 Heren 2e klas. 1. Hercules-1 2241 2. SVC-1 22—35 3. Salvo-2 22—29 4. SVV-2 22—25 5. UPS-1 22—25 6. Valboval-522—24 7. Unitas-1 22—21 8. Phylos-2 21—17 9. Animo-1 2214 10. Weaving-1 22—10 11. USS-3 22— 4 12. Cito-4 21— 1 Heren 3e klas-D. 1. Shot-3 18—31 2. VVZ-3 18—25 3. USS-5 18—23 4. SCDE-1 18—19 5. SKF-1 18—18 6. Pol-5 18—18 7. SNS-1 18—16 8. VVV-1 10—13 9. Athlon-2 18— 7 10. UVV-2 18— 2 Heren 3e klas-B. 1. VCM-2 14—24 2. Boni-1 14—22 3. Tibra-1 14—21 4. Shot-2 14—18 5. DEOS-1 14— 9 6. De Valk 14—9 7. SSVU-3 14— 5 8. VVZ-4 14— 4 nen plaatsen. Dat dit besluit verant woord is, moge blijken uit de goede rapporten. Nog 2 jongens zullen weldra volgen. Verder volgen 3 jongens de avond-opleiding voor deze Technische School. Voorwaar een mooi resultaat en zeker een stimulans voor het onderwijzend personeel om met dit zo moeilijke werk door te gaan. Er wordt tevens aan voetbalcompetities gedaan, schoolzwem men en aan de Veilig Verkeersexamens (vorig jaar slaagden alle deelnemers). Daarom ouders van deze kinderen, volgt uw zoon of dochter op de voet. Dat is een geweldige morele steun voor hen, die uw kind dét trachten bij te brengen, wat voor ons als ouders on bereikbaar is. Voor het verlaten der school vrage men vooral het advies van het schoolhoofd. Daarna vindt bege leiding plaats door de Nazorg-Commis sie, hier ter plaatse onder leiding van onze industriepredikant, ds. A. Ter louw. Dit bestuur vormt de onmisbare schakel tussen de maatschappij en de ouders. Twee leerlingen van de Pr. Wilhelminaschool druk aan het werk.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 3