f 5695,- ,doet C. DROST dab is F11 Setter ^\j Setter Set PAK0-RHENEN dekhnsck koke*.- Tentoonstelling in Veenendaal tijdens week van fotografie AANRIJDINGEN 1963 was gunstig jaar voor V.V.Z. ATTENTIE! Toch ook Veenendaalse winkeliers voor maandagsluiting f? ARAM ARAM vraagt: ELEKTRO TECHN. BEDRIJF ADVERTEREN DOET VERKOPEN klej-kef nog. Opening door burgemeester Mr. Dr. Hazenberg „Wat betaalt u nu voor uw kousen?"' 13e Capitulatierit Dieven waren actief AUTO UNION 0000 DKW MAAK 'N ONTDEKKINGSRIT BIJ: FA. W. WAAYENBERG Uitkeringen werden uitgebreid Gunstig DE LEZER HUURT OF KOOPT EEN NIEUWE P.A.F. caravan bij caravanbedrijf „LEERSUM" H. Slijkhuis, autorijles M. VAN BEEK Telefoon 3726 KUNSTGEBITTEN W. J. Veldhuizen langer S s. -y- met nylons Fa. L. HEY RENSWOUDE Prijzen op Koninginnedag DE GROTE OPSTAND PAKO-RHENEN ELEKTRO-MOTOREN DIESEL-BRANDSTOFPOMPEN DYNAMO'S STARTMOTOREN Grote voorraad ONDERDELEN Boslaan 17 Veenendaal Telefoon 3364 Vrijdagavond heeft de burgemeester van Veenendaal, mr. dr. J. Hazenberg op de Markt de fototentoonstelling geopend, die is georganiseerd in verband met de week van de fotografie van 1 tot 9 mei a.s. De voorzitter van de Veenendaalse fotoclub Camera Obscura, de heer J. H. van Schuppen verwelkomde o.m. de burgemeester en wethouder A. de Ruiter. In zyn toespraak vestigde hij de aan dacht op de vele mogelijkheden van de fotografie. „Iemand die pas begint zal nog wei eens bij de pakken neerzitten, maar wie blijft volhouden bereikt resultaten die grote voldoening schenken. Het is niet nodig zich te vervelen. Trek er met 'n fototoestel op uit en de tijd is goed besteed", aldus de heer Van Schuppen. Tot besluit vertelde de voorzitter iets over de ontwikkeling van de fotografie. Ongeveer 400 jaar geleden werd de eerste foto gemaakt. De belichtingstijd voor het maken van een opname be droeg toen acht uur. Van hetzelfde ob ject waaraan de Fransman Niepse zo veel tijd besteedde is nu een opname gemaakt met een belichtingstijd van een duizendste seconde. Wel een bewijs dat er in de loop der eeuwen wat ver anderde op fototechnisch gebied. Burgemeester Hazenberg sprak zijn waardering uit over de vele en goede De mevrouw aan wie ik dit vroeg, lachte raadselachtig. „Meer dan vroeger", zei ze, „maar vroeger wa ren ze duurder." „Hoe bedoelt u?", vroeg ik. „Vroeger kocht ik goed kope nylons. Die waren altijd vlug kapot. Elke week tenminste een paar." Ik knikte instemmend. „Maar nu betaal ik iets meer voor extra sterke wandelnylons. Het re sultaat? Dit paar hier draag ik al een week of zes." „Zes weken?", herhaalde ik verbaasd, „maar dan zijn ze zeker „Nee hoor", zei de mevrouw, „prachtige wandelny lons. Kijk maar!". Ik keek met ogen vol twijfel„Maar hoe kan dat?" vroeg ik verbaasd. Die extra sterke wandelnylons (ein delijk de oplossing voor het pro bleem van de hoge nylon-rekening) heten: DANLON SOLID (met naad) of DANLON BOULEVARD (naad loos). Ze kosten f2.95. Verkrijgbaar bij uw textielhandelaar: FA. F. v. d. BOSCH Hoofdstr. 12 - Veenendaal - tel. 3078 De Capitulatierit van de Wage- ningse Automobiel Club wordt dit jaar voor de dertiende maal ver reden en wel op zaterdag 9 mei a.s. De route leidt voor een groot deel over onze onvolprezen Veluwe, door bos en heide en biedt de ge legenheid te genieten van prach tige vergezichten. Er wordt gereden in drie klassen. De A-klasse krijgt een kaartleesrit over 180 km, die met een gemiddelde snel heid van 36 km per uur moet worden afgelegd. De A-klasse is bedoeld voor deelnemers met een behoorlijke erva ring. De B-klasse is voor rijders met min der ervaring. De deelnemers krijgen in deze klasse eveneens een kaartleesrit, met een lengte van 150 km en een ge middelde snelheid van 30 km per uur. Voor de A- en B-klasse wordt gereden op topografische kaarten, schaal 1 50.000. Beginnelingen en rijders, bij wie het genoeglijkheidselement boven al gaat, krijgen een kans in de C-klasse. Dit wordt een oriëntatierit over 80 km met een gemiddelde snelheid van 24 km per uur. Voor de beste prestaties in de drie klassen zijn prachtige bekers en ande re prijzen'beschikbaar. Bovendien ont vangt iedere geklasseerde deelnemer een blijvende herinnering aan deze rit. De start vindt plaats bij Restaurant „Koningstafel" op de Grebbeberg te Rhenen vanaf 13.00 uur. Ook de finish en prijsuitreiking vinden hier plaats. Reglementen worden op aanvraag toegezonden door het sekretariaat van de Wageningse Automobiel Club, Die- denweg 79 te Wageningen, telefoon 08370-3617. Op Koninginnedag 's avonds om half twaalf deed G.E.B. aangifte dat er een luchtfilter uit zijn bromfiets was gesto len, die hij nabij garage Schoonhoven op de Industrielaan had neergezet. De politie stelt een onderzoek in. C. van H. uit Veenendaal deed vorige week aangifte dat zijn bromfiets was ver dwenen. Hij had de brommer niet afge sloten geplaatst bij het voetbalterrein aan de Bergweg. foto's die op de expositie aanwezig zijn. Zelf ben ik maar een beginnend ama teur, maar door hetgeen ik nu zie moet ik beamen dat de spreuk: „Fotograferen verrijkt het leven", waar is. Ik hoop dat velen zich tot deze mooie hobby aangetrokken zullen voelen en er een voldoening schenkende ontspanning in zullen vinden, aldus de burgemeester. Bij de geëxposeerde foto's trokken de inzendingen van de heer Stolp uit Scherpenzeel veel aandacht. Bijzonder geslaagd was de studie van een vrou- wekop en een colonnade op verschil lende manieren afgedrukt. Van de heer A. Schellevis zagen we een fraaie muur decoratie en van de heren Bloeme en Meyer kleurenfoto's met over het alge meen een zeer goede kleurweergave. De tentoonstelling is geopend 's avonds van 8-10 uur, zaterdag van 2-6 uur en duurt tot a.s. zaterdagavond. Vorige weck kwamen op de hoek In- dustrielaan-Kerkewijk twee wielrijders met elkaar in botsing. Mej. T. de H. kwam te vallen en bekwam schaafwonden aan haar rechterarm. De andere fietser G. van H. mankeerde niets. De fietsen werden behoorlijk beschadigd. Vorige week kreeg de pluimveehande laar S., terwijl hij met zijn auto op de Brinkersteeg reed een opvliegend steen tje door de voorruit. Er ontstond een behoorlijk gat in de ruit. Vrijdagavond gebeurde op Rijksweg 12 onder de gemeente Veenendaal een niet ernstig verkeersongeval. De bestuurder van een Duitse personenauto de heer G. De voorzitter van de Veenendaalse fotoclub, oud burg. Van Schup pen, houdt een toe spraak waarin o.m. burg. Hazenberg en weth. De Ruiter (bei den links van hem) worden verwelkomd. H. J. Gnuske uit Hamburg wilde, komen de uit een file, de voor hem rijdende auto inhalen. Hij kwam daarbij in bot sing met een autobus, die naar links moest uitwijken. De Duitse automobilist raakte de macht over het stuur kwijt en raakte een langs de weg staand bermpaaltje. Er ontstond slechts materiële schade. Kop lamp en voorspatbord werden vernieud. In de bocht nabij de R.K. begraafplaats op de Nieuweweg raakte de automobilist van G. door te hoge snelheid in een slip. Door de zware regenval was het weg dek zaterdagmiddag bovendien spekglad. De heer van G. afkomstig uit Lunteren vloog naar het linkerweggedeelte en de auto draaide een halve slag om. Een na derende personenauto, bestuurd door de heer D. P. uit Den Haag kwam in botsing met de slippende Edenaar. Beide auto's werden zwaar beschadigd en moesten met een kraanwagen worden weggesleept. Twee personen werden licht gewond. Zondagmiddag verleende de automobi list B. uit Wageningen komende van de Buurtlaan-Oost geen voorrang aan de bromfietser V. uit Scherpenzeel op het kruispunt Buurtlaan-Stationsstraat. Er ontstond een botsing waarbij de auto zwaar beschadigd werd en de brom fiets geheel ontzet. De bromfietser en zijn duo-passagiere kwamen te vallen en lie pen schaafwonden op. Na verbonden te zijn door dokter Hey uit de Klomp kon den zij naar hun woning worden overge bracht. Maandagmorgen reed de 2-jarige Erik K. met zijn fietsje het trottoir af op de Patrimoniumlaan. De bromfietser R., die juist voorbijkwam kon het kind niet meer ontwijken. De kleine viel op het wegdeg en kwam praktisch aan de overkant van de weg terecht. Dokter Pilon constateer de slechts lichte verwondingen. Maandagmiddag om 12 uur slipte de heer'B. met zijn auto in de Tuinstraat waardoor hij tegen een schutting botste achter de tuin van mevr. van V. De schutting begaf het. De auto werd licht beschadigd. „PRATTENBURG" Amateurfoto-inzending (L. Bloeme) Snelle, comfortabele en laaggeprijsde familie wagen met enorme kofferruimte voor bagage van 5 personen. Felle motor met laag benzine verbruik. Veilige voorwielaandrijving. Inspectie beurten om de 10.000 km. Veel ruimte voor 5 personen. Airconditioning, verwarming en defrosters. Gesynchroniseerde 4-versnellings- bak. Stuurschakeling. Sublieme wegligging. DEALER VOOR Veenendaal - Rhenen - Eist - Achterberg - Amerongen - Leersum - Overberg en Val- keüheide. Dr. Slot. de BruVnestraat 3 - Tel. 08385-2771 VEENENDAAL Vrijdagavond hield de V.V.Z. (Vereniging voor Ziekenhuisverplcging) haar leden vergadering in het O.C.B.-gebouw. De vergadering werd op de gebruikelijke wijze geopend door de Voorzitter, de heer Tj. v. d. Wal. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende heren E. Rebergen en D. ter Hoeven herkozen. In de plaats van de heer G. Kroesbergen die zyn functie als bestuurslid neerlegde werd gekozen de heer W. Bcckerman. Een voorstel tot contributieverhoging voor de vrijwillig verzekerden, dus niet voor de aanvullend verzekerden met f 0,17 werd aangenomen. Er werd besloten studie te maken van een verdergaande uitbreiding van diverse verstrekkingen, zoals o.a. de kosten voor gehoorapparaten, orthopedische schoenen, glazen ogen enz. Dr. C. P. Engel, die onlangs zijn artsen praktijk beëindigde werd als geestelijke vader van de V.V.Z. tot Ere-lid van de vereniging benoemd. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek dat 1963 een gunstig jaar was voor de V.V.Z. Hoewel er iets meer kosten waren dan in het voorgaande jaar was het saldo bevredigend. Doordat de al<- gemene ziekenfondsen m.i.v. 1 januari j.l. de verpleegdagen hebben verhoogd van 70 dagen tot 1 jaar heeft het bestuur van V.V.Z. gemeend de aanvullend verzeker den nieuwe verstrekkingen te geven. Besloten werd om met ingang van 6 jan. voor de aanvullend verzekerden een tegemoetkoming te geven bij gezinsver zorging tot f 60,per jaar, 30 dagen a f 2,per dag, echter uitsluitend op me disch advies. Dat het bestuursbesluit juist is geweest moge blijke uit het feit dat vanaf 6 januari tot heden al 495 dagen zijn uitbetaald tot een bedrag van f 990, In 1963 werden verder de uitkeringen voor brilmonturen en gebitten verhoogd. Voor de groep vrijwillig verzekerden werden de uitkeringen voor specialis tische hulp, voor medische foto's en ge neesmiddelen en verband aanmerkelijk verhoogd. In het afgelopen jaar werd door V.V.Z. Voor Sportvrienden in en om Veenen daal was Koninginnedag 1964 een zeer bijzondere dag. De door de Vallei georga niseerde voetbalwedstrijd tussen een Veens elftal en een streek elftal uit de omtrek kan volgens mij zeer geslaagd genoemd worden. De stemming was er direct al goed in door de medewerking van het muziek corps „Caecilia" en na het spelen van ons Volkslied volgde de aftrap door onze Burgemeester. Het verslag van deze wedstrijd heeft U al gelezen in dit blad neem ik aan. De bedoeling van mijn schrijven is dan ook om de organisatoren van deze wed strijd namens alle spelers en zeker ook vele toeschouwers te danken voor de pri ma organisatie en ik spreek de wens uit, dat deze voetbalwedstrijd nog vele jaren onder Uw leiding mag worden herhaald als besluit van Koninginnedag. C. Drost een schenking gedaan aan het Juliana- ziekenhuis, groot f 1000, De belangstelling op deze ledenverga dering was gering, waaruit blijkt dat de leden kennelijk een groot vertrouwen in het bestuur stellen. Kon. Julianalaan 54, Tel. 03434-1790 Vóór en néseizoen extra korting op onze huur prijzen. Een vertrouwd adres voor Jan Steenlaan 61' Veenendaal O VAMOR-diploma Sinds jaren erkend ■S Talrijke geslaagden REPARATIES Sneller, beter en goedkoper! A. VAN MANEN Rijksstraatweg 61a Eist (Utr.) - Tel. 08377-288 Bij aankoop van minimaal f 2,50 aan naalden, garen, olie enz. een SINGER SPELDJE gratis. Voor een Singer naaima chine, breimachine, schrijf machine en koelkast, ook steeds voorradig inruil naaimachines. Singer handnaaima chines v.a. f 35, Singer trapnaaima- chines v.a. f 60, Singer elektrische naaimachines v.af 125,— Alles onder volledige ga rantie. Ook voor reparaties (alle merken), inruil, taxatie en financiering naar: Alleen Singervertegen- woordiger voor Veenen daal en omstreken: Wilhelminastraat 53, Tel. 08385-3573 Naar aanleiding van een geplaatst artikel betreffende de proefwinkelsluiting op maandag in de textielzaken, reageerden een aantal plaatselijke winkeliers. Zij hebben het enquêteformulier van de Mitex, de federatie van middenstanders, op positieve wijze ingevuld. Deze textielwinkeliers sluiten zich volkomen bij de aktie aan en zien in de sluting op maandag grote voordelen zowel zakelijk als aan de kant van hetj personeel. Wij willen ook als middenstanders wel eens een vrije dag hebben om ons te ontspannen, zo vertelde ons een dezer winkeliers. Je kunt in deze jachtige tijd niet altijd de boog gespannen laten. Bo vendien is het rouleersysteem vooral voor kleinere winkeliers niet zo aantrekkelijk. Men vreest dat als het voorstel in na burige plaatsen navolging vindt het pu bliek b.v. op de vrije woensdagmiddag als de kinderen thuis van school zijn in die plaatsen haar inkopen zal doen. Ook in de vakantietijd zal het publiek op woensdagmiddagen in de omgeving terecht kunnen en dat zal waarschijnlijk een groot succes worden. In Amsterdam blijken de meningen ook verdeeld. In de omgeving van de Kalver- straat en het centrum waar dus de gro tere zaken zijn gevestigd is men geen voorstander. In de buitenwijken echter wel. Het bleek voorts dat er overal in de lande en ook in Veenendaal al enkele IN DE NIEUWE ROSELLA KLEUREN Hoofdstraat 45, Telefoon 2165 Frans Halslaan 26 Telefoon 3044 zaken zijn, die op maandagochtend al reeds gesloten waren. Voor een sluiting op zaterdagmiddag bleken deze Veenen daalse winkeliers niet zo geporteerd om dat de mensen dan juist tijd hebben om te gaan winkelen. Al met al zal een definitieve maandag sluiting in de textiel hier en daar wel weerstanden wekken, maar naar men ons van verschillende zijden verklaarde is deze sluiting in de toekomst praktisch onafwendbaar. De deelnemers aan de op Koninginne dag gehouden speurtocht kregen een herinnering in de vorm van een broche met het wapen van Renswoude (de meisjesof twee autospeldjes (de jon gens). Bij de kinderspelen achter het kas teel kregen de volgende kinderen een prijs: Klas 1: Meisjes: Janny Pater le, Fia v. Wolfswinkel 2e, Annet v. Essen 3e en Ria Sanders 4e prijs. Jongens: Hans Rijnders le, Herman v. d. Kaa 2e, Hans v. 't Voort 3e prijs. Klas 2: Meis jes: 1 Ria v. d. Bovenkamp; 2 Gerry Veldhuizen, 3 Marianna van Raay. Jon gens: 1 Evert Jan v. Ginkel, 2 Henk Rijnders, 3 Wim v. d. Brandhof. In de 3e klas vielen de prijzen toe aan Wim van Essen, Beppie Vink, Gert v. d. Broek en Anneke v. Wolfswinkel. Klas 4: Meisjes: 1 Rika Wuck, 2 Mary v. d. Fliert, 3 Ada van Eist. Jongens: 1 Joop Veldhuizen, 2 Cor v. d. Brandhof, 3 Charles van Rheenen. DOORN: Per 30 april werd de luit.-ko- lonel der Mariniers F. A. Teunisse benoemd tot commandant van de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. De overste woonde reeds sinds 1946 te Doorn. Hij was geruime tijd actief voetballer in het eerste elftal van DEV en is nog steeds lid van die vereniging. (58) „Bent U gezagvoerder op dit schip?" vraagt Aram snel. „Schipper Larsson, bijgenaamd de zee havik", stelt de ander zich grijnzend voor en spot tend neemt hij zijn hoed af. „En nu, vriend, zul je zien hoe ik ongewenste gasten ontvang op mijn schuit!!" „Maar ik ben niet gekomen om be gint Aram, die een gevecht wil vermijden, maar reeds heft de blonde reus zijn zwaard. „Geen praat jes!! Pak aan!!" brult hij en Aram kan de slag nauwelijks pareren. „Goed dan, Larsson, je hebt er om gevraagd!" snauwt hij dan nijdig terug en meteen doet Aram zijn eerste uitval. Razendsnel wijkt Larsson achteruit, vangt de slag op en wacht Opnieuw heft Aram zijn wapen, Larsson springt naar voren, zijn zwaard ketst tegen dat van Aram en scheert zo rakelings langs, dat Arams broek bij de knie door de scherpe kant wordt opengereten!! (wordt vervolgd) VOOR DE AFD. KUNSTNIJVERHEID MEISJES met ARTISTIEKE AANLEG voor de afd SCHILDEREMAILLE HANDIGE JONGENS v/d INSIGNE AFD, BESTEKAFDELING PERSONEEL v d AFD. TAFELGEREI FABRIEK PER*ONcEL voer ALLE AFDELINGEN PERSONFEl v d v*ALV\NISCHE AFD GRAVEERAFDELING LEERLING GRAVEUR volledige opleiding, zowel hand- als ma chine graveren KANTOOR PERSONEEL MNL. EN VRL. GEBODEN WORDT UITSTEKEND LOON, OPNAME IN PENSIOENFONDS, VERGOEDING REISKOSTEN EN AANDEEL IN DE WINST. VOORAL VOOR JONGEREN DIRECT EEN ZEER HOOG LOON EN GOEDE VOORUITZICHTEN. KOMT U EENS PRATEN OOK VOOR U HEEFT EEN PASSENDE EN GOEDBETAALDE WERKKRING! TELEFOON 08376-224 WU REPAREREN AL UW: (zo mogelijk een bruikleen-motor beschikbaar) nieuwe en Gebruikte motoren voorradig Levering van alle voorkomende Elektr. Apparaten en „TEN" autoradio's. Aanleg van Licht- en Kracht-installaties. W. DE KRUIJF ZUIVELSTRAAT VEENENDAAL TELEFOON 08385-2532 POSTDUIVENNIEUWS De E.V.P.V. „De Luchtreizigers" te Vee nendaal hield afgelopen week haar eerste wedvlucht vanaf Bergen op Zoom. De afstand was 105 km. De duiven werden losgelaten om 8 uur, de eerste duif meld de zich bij de heer H. v. Kooten reeds om 9.14 uur, de laatste prijsduif zat om 9.29 uur in de klok. De duiven kwamen in de regen thuis. De verdere uitslag is: H. v. Kooten 1, 11, 15, 16, 3Z, 33, J. Keiman 2, 31, T. Spies 3, 35, 40, 43; J. W. Kerseboom 4; G. Muller 5, 6, 8, 13, 18, 20; B. Versteeg 7; G. Tasse 9, 17, 19, 21, 28, 29, 34, 41, 44, 45; B. E. H. Schuurman 10, 42; H. Beyk 12, 14, 25, 37, 39; O. Nekeman 22; C. Methorst 23; H. Zwijnen 24; K. de Rui ter 26; W. Brouwers 30; W. Slotboom 36; G. J. Bovenschen 38. In de brief met folder die U onlangs van de P.U.E.M. hebt gekregen, werd U een modern electrisch fornuis met pannen 'n half jaar op proef aange boden! Dit kunt U ook krijgen via Uw in stallateur: P.U.E.M.-condities: Vlugge aflevering - Blijvende service Vlotte en nette aanleg Probeert U het ook eens! Wij geven U gaarne thuis of telefonisch alle gewenste inlichtingen.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 4