Bevrijding van Veenendaal Tempo óraop Ae Vijand hield lang stand in zelf gegraven stellingen avrfcfts Frontnieuws ij zijn geroepen tot dienst aan de medemens DERDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 8 MEI 1964 Nr. 37 Deze week werd alom in het land herdacht dat ons volk in de meidagen van 1945 werd be vrijd van het knellende juk van een meedogenloze bezetter. De bevolking van Veenendaal moest de beker tot de onderste druppel drinken. Terwijl 95% van ons land juichend en opge- gen van blijdschap de bevrijders al had verwelkomd, was de Hollandsche S.S. in deze omge ving nog bezig een schrikbewind uit te voeren. De vijand verschanste zich in loopgraven op Prattenburg, die zij zelf in der haast hadden gegraven. Vandaar uit werd Veenendaal geterro riseerd in de dagen van 5 tot 10 mei 1945. Hollands opbouw DS. D. J. VAN DIJK EMERITUS PREDIKANT Bedankt voor beroep Emeritaat Ds. Jac. van Dijk niet naar N.C.R.V. Kerkelijke cijfers Gereformeerde organisten vergaderen in Veenendaal Vermanend woord Eenheid Kerken te laag verzekerd Dr. C. Graafland spreekt voor jeugd De r.k. (over)doop van Prinses Irene Ds. Tukker weer beroepen De kerk bouwt DR. J. G. THOOMES Besef Dienst Tradities Positief Dogmatiek Tijdens de bezetting verscheen in Veenendaal een stencil waarop de laat ste frontberichten waren weergegeven. Uit het allerlaatste nummer van front- nieuws gedateerd 7 mei 1945 citeren wij De conferentie tussen Generaal Blaskowitz, Prins Bernhard en de Engelsche Luitenant- Generaal Voaks werd zaterdagmiddag j.l. in Hotel de Wereld te Wa- geningen gehouden. Toen eindelijk in Wa- geningen een schrijf machine was bezorgd kon aldaar het gemaak te contract van de ca pitulatie in Nederland worden geratificeerd. Tegengesproken moet worden het gevangen nemen van Max Blok zijl daar deze fanatie keling nog heeft ge sproken van de „ves ting Holland". De Grebbelinie en Noord-Holland zullen heden door de Britse en Amerikaanse troe pen worden bezet. Koning Leopold van België is in Zwitser land aangekomen. Z.M. hoopt spoedig in Bel gië terug te keren. Het wordt nog slechts een kwestie van uren geacht voordat de al- geheele Duitsche over gave een feit is. Duit sche afgevaardigden en leden van de Duitsche generale staf zijn in het Russische hoofdkwartier aangekomen teneinde de voorwaarden te vernemen, waarop de Vereenigde Volkeren de overgave van Duitschland willen aanvaarden. Britsche en Ame- rikaansche Generaals zijn reeds daar aanwezig. Zondagmiddag vond te Luneburg een bijeenkomst plaats van 4 uren waarop afgevaardigden van het Duitsche leger dat voor Montgomery capituleerde op de hoogte werden gesteld van de vol ledige capitulatie voorwaarden. Volgens Radio Oranje heeft de Hollandsche S.S. zich in Veenen daal ingegraven. De „Heeren" heb ben bü Veenendaal een aanval ge daan op voor de burgers bestemde voedselconvooien. Door de lucht en over land werden gisteren weer grote hoeveelheden voed sel voor het Westelijk deel van ons land aangevoerd. De opmars der ge allieerde troepen werd zelfs met opzet vertraagd om de voedselcolonnes voor rang te geven. Vliegende forten lieten eveneens opnieuw voedsel vallen. Van Geelkerken is bij de Nederland- sche S.S. gegaan. worden ontwapend. De Hollandsche verraders in de S.S. zullen in Neder- landsche concentratiekampen worden ondergebracht. Elk ogenblik kan thans de algeheele Duitsche capitulatie worden verwacht. Het 3e Amerikaansche leger dringt volgens berichten van heden 11.45 uur Ons landje is nu waarlijk vrij, Gij allen treedt nu aan, Blijf nu niet laks en onbeslist Van op een afstand staan. Komt, nu de handen-uit de mouw, Pakt aan met frisschen moed, Ons Holland moet weer opgebouwd Met zeer bekwamen spoed. Als ieder nu het zijne doet Doet ieder ook zijn plicht, En opgewekt wordt dan die taak, Met heldenmoed verricht. Wij hebben onze les geleerd, Ook onze tol betaald, En, elke scheidsmuur van voorheen Moet nu een neergehaald. Wij, kind'ren van hetzelfde volk, Bezitten 't zelfde doel, Ons Vaderland moet opgebouwd, Dat geeft een blij gevoel. Komt allen nu met man en macht, Al werkend zij aan zij, Ons Vaderland moet opgebouwd, Ons Vaderland is vrij.' Ondanks verschil in rang en stand, Van gaven en van kracht, Er moet nu groote eenheid zijn, Want eendracht vormt een macht. Komt haalt nu elke scheidsmuur neer, Dan zijn we waarlijk sterk, En laat nu onze leuze zijn: Om Godeswil, Bid en Werk. Eindelijk weer behoorlijk voedsel! Weet U het nog? In deze tijd van overvloed zou men het bijna vergeten! Admiraal Donitz gaf zondagavond aan de schepen, die onder Duitsch bevel varen, opdracht hun schepen niet tot zinken te brengen. Zondagmiddag werd de Amerikaan sche vlag gehesen aan Hitiers eigen vlaggestok te Berchtesgaden. Zij werd halfstok gehesen ter eere van President Roosevelt. Generaal Patton is met zijn troepen op minder dan 80 km van Praag ver wijderd. Sandau aan de Elbe werd door Rus sische troepen veroverd. Met ingang van morgen, dinsdag 8 mei, des middags om 3 uur zullen door dë Nederlandsche zender Herrijzend Nederland de namen en voormalige adressen van bevrijde Nederlandsche politieke gevangenen uit de Duitsche concentratiekampen worden omgeroe pen. De Duitsche troepen in Denemarken en Nederland zullen in Duitschland Geallieerde tanks in de Hoofdstraat van Veenendaal. De bevrijdingsvreugde kent geen grenzen meer. Tsjecho-Slowakije binnen. Het capitulatiecontract met Noorwe gen is reeds ondertekend. Hedenavond zal de Engelsche Koning per radio zijn volk toespreken. Per dag wordt het voedsel voor West- Nederland voortaan vergroot. Elke dag zullen thans 2500 ton voedsel worden aangevoerd. Hedenochtend zijn de Roode Kruis- colonnes uit Den Bosch vertrokken naar Rotterdam en Den Haag. 40.000 Duitschers zijn vanmorgen de Elbe overgestoken en hebben zich bij de Amerikaansche troepen overgege ven. In Londen is het kabinet bijeenge roepen in verband met de elk oogen- blik te verwachten algeheele over gave. Dit was het frontnieuws van 7 mei 1945 besloten met een oproep tot onze plaatsgenoten, die als volgt luidde: VEENENDALERS Van officieele zijde vernemen wij dat elke Veenendaler zich voor- loopig aan drie belang rijke punten heeft te houden t.w.: rust, orde en medewerking aan de juiste voedsel verdee ling. Aan de voedselpositie wordt hard gewerkt. Er zijn reeds voorraden hier. De distributie werd gestagneerd om dat men bevreesd was voor in beslagname door de S.S. De aan voer wordt waarschijn lijk vandaag nog ver dubbeld. Iedere burger moet medewerken om tot een juiste toestand te geraken. Niemand mag zich vergrijpen aan Duit sche- of andermans goederen. Bij overtre ding hiervan zullen strenge straffen wor den toegepast. Dit is het laatste nummer van „Front nieuws", zo werd het stencil besloten. Onze plaatsgenoot, de heer T. van Beek, plaatste in het laatste nummer van „Front nieuws" het boven staande gedicht: CIJFERS Statistieken brengen soms vvonderlyke feiten voor de dag. Zo is er in Frankrijk nu een statistiek verschenen waarin men kan zien dat er in dat land één artiest is op elke 1.000 in woners, één geestelijke op elke 500 en één militair op elke 150. Het is maar gek verdeeld in deze wereld. JAPAN (1) Is dit nog de 20ste eeuw. Of zitten we al in de 21ste? vraagt men zich in Japan af. Binnen kort lopen er treinen naar het vliegveld in Tokio met een snel heid van 200 km per uur, gaat een geautomatiseerd schip te water dat zichzelf redt, en de tyd van de drukknop ïykt z'n eind te naderen. Men hoeft in de lift nog maar met zyn vinger naar een verlicht cijfer te wij zen en ruts daar ga je naar boven. In dit land zonder schryf- machines (de japanse taal telt 2300 lettertekens voor dagelyks gebruik) werkt een firma aan de constructie van een typema chine die typt „op het gehoor", dat wil zeggen hy brengt de dic terende menselijke stem in let ters op papier. JAPAN (2) In een fabriek van 240 meter lang te Nagoya werken alle employees in het wit. Want in het wit is men geneigd proper te werken en daardoor zorgvul diger, zegt de directie. Er komt elke tien seconden een motor fiets of scooter van de lopende band. De jongeren onder onze lezers hebben het al geraden: dat is de fabriek van Honda. In 1961 sloeg Honda met zijn mo toren alle records ter wereld en won een groot aantal races op de circuits van Europa en Ame rika. Soïchiro Honda, 57 jaar, is de zoon van een smid. Voor de oorlog had hij een garage die echter werd weggebombar deerd. In 1949 begon hij moto ren op te kopen uit de voorra den van het japanse leger. Dat wat het begin van zijn fortuin. Nu is door hem Japan het twee de land (achter Frankryk) wat betreft de produktie van 2-wie- lige vervoersmiddelen. „Japan", zegt Honda „heeft een achter stand in de produktie van auto mobielen". Daarom wil hij ook auto's gaan maken. Tot nu toe is hij niet met de produktie kun nen beginnen omdat hy niet ge noeg personeel kan krijgen voor de bezetting van een lopende- band-produktie-apparaat. JAPAN (3) De scholen in Japan beginnen elke morgen het eerste lesuur met een selectie van de radio- nieuwsuitzending van 8 uur. Deze selectie wordt gemaakt door een daarvoor geselecteerde leerlingenploeg. De leerlingen gaan in het middaguur niet naar huis maar krijgen op school een warme maaltijd (gra tis) Deze warme maaltyd wordt opgediend door een groep leer lingen, ook al weer in het wit (zie boven). VIE PRIVEE Johnny Halliday heeft het halcon van zyn appartement te Neuilly vol hoge groene planten laten zetten. „Ik wil", zei hy, „kunnen ontbijten en myn och tendgymnastiek doen zonder daarby door de buren te worden beloerd." TIP Deze zomer zal het weer in Frankryk mooier zijn in juni en juli dan in augustus en septem ber. Dat voorspelt het meteoro logisch instituut, aldus de heer Pierre Dumas, staatssecretaris voor het toerisme. Met en zonder naad Voorjaarstinten 1964 „Maron - Lido - Capri" KOUSENHUIS Zandstraat 84 Veenendaal Wegens het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftyd is door de provinciale kerkvergadering van Utrecht met ingang van 1 mei 1.1. emeritaat verleend aan ds D. J. van Dük, predikant van de Her vormde Gemeente van Eemnes Binnen in de classis Amersfoort. Ds Van Dijk werd op 14 juni 1898 te Veenendaal geboren. Hij studeerde aan de Nederlandse Zendings(hoge)school te Oegstgeest en aan de Rijks Universiteit te Leiden. Ds Van Dijk werd op 14 sep tember 1927 door wijlen ds M. Jongebreur, toen nog predikant te Veenendaal, te Vee nendaal geordend als zendeling leraar en diezelfde dag in aan afzonderlijke vergadering namens de Gereformeerde Zendings Bond uitgezonden als zendeling leraar naar het voormalige Nederlands Oost-Indië. Ds Van Dijk is in Indonesië ruim drieentwintig jaar werkzaam ge weest onder de Toradja's op Zuid-Midden Celebes en na zijn terugkeer in Nederland op 31 december 1950 werd hij op 15 april door ds M. Ottevanger, toen nog predikant te Leiden en thans emeritus predikant te De Bilt in Utrecht, bevestigd als pre dikant van de Hervormde Gemeente van Sint Annaland op het eiland Tholen. Op 22 januari 1956 verwisselde ds Van Dijk deze gemeente met die van Nieuwerkerk aan den IJssel in de classis en op 29 april 1962 werd hij door ds P. v. Dijk uit Eindhoven en ds J. de Lange uit Utrecht, zendingsdirecteur van de Gereformeerde Zendingsbond, bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente van Eemnes Binnen in de classis Amersfoort. Tijdens zijn ambtsbediening als zen deling leraar in het voormalige Ne derlands Oost-Indië was ds Van Dijk vele jaren voorzitter van de zendings arbeiders en penningmeester van de zen ding. Verder werden door hem op het zendingsterrein jeugdverenigingen opge richt en verschillende kerken gebouwd. Tijdens zijn ambtsbediening als predikant van de Hervormde Gemeente van Sint Annaland was ds Van Dijk o.a. kerkvisi- tator in de classis Zierikzee. Te Nieu werkerk aan den IJssel was hij kerk- visitator in de classis Gouda en lid van de classicale zendingscommissie in de classis Gouda. Thans is hij o.a. nog lid van het hoofd bestuur van de Gereformeerde Zendings bond; lid van de classicale zendingscom missie in de classis Amersfoort en lid van de Raad voor de Zending. Van zijn hand verschenen artikelen en bijdragen in „Alle den Volcke", in „De Waarheidsvriend", het orgaan van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en in het „Gereformeerd Weekblad". Tijdens zijn ambtsbediening als predi kant van de Hervormde Gemeente van Nieuwerkerk aan den IJssel gaf ds Van Dijk daar mede de stoot tot de oprichting van een bejaarden sociëteit en van een bouwcommissie voor een tweede kerk. Naar wij tenslotte nog vernemen blijft ds Van Dijk na zijn emeritaat voorlopig te Eemnes Binnen wonen. Hij zal( omdat hij te Eemnes Binnen nog enige tijd bijstand in het pastoraat hoopt te kunnen verlenen, voorlopig ook nog geen afscheid van zijn gemeente nemen. Ds. F. Mallan, predikant der Ge reformeerde Gemeenten in Neder land te Veenendaal heeft bedankt voor het beroep van de Gerefor meerde Gemeente te Bruinisse. De Herv. predikant ds. D. van den Berg bedankte voor het beroep naar Giesendam-Hardinxveld. Ds. H. J. Kouwenhoven, Geref. predikant te Wageningen, gaat op 1 juli a.s. met emeritaat. Ds. Kou wenhoven is op 19 juni 1894 te Gro ningen geboren. De radiospreker ds. Jac. van Dijk blijft aan de Hervormde Gemeente van Nijkerk verbonden. De N.C.R.V. had de bekende predikant benaderd om als vaste medewerker in bepaal de rubrieken op te treden. Deze functie zou dan te combineren zijn met werkzaamheden als predikant in de omgeving van Hilversum. Di verse moeilijkheden aan deze over gang verbonden konden echter niet worden opgelost, aldus „Kerk nieuws". In het jaarverslag van de Her vormde Noodgemeente „Sola Fide" te Veenendaal lezen we, dat het aan tal leden (adressen) van die ge meenschap op 31 december j.l. 759 bedroeg. In het afgelopen jaar wer den 60 kinderen gedoopt en 22 hu welijken kerkelijk bevestigd; 41 per sonen deden in „Sola Fide" geloofs belijdenis. De jaarvergadering van de lande lijke Gereformeerde organisten ver eniging wordt deze keer gehouden in Veenendaal. ,s Morgens in hotel De Korenbeurs en 's middags in de Petrakerk, waar uiteraard verschil lende bespelingen van het nieuwe orgel collegiaal en vakkundig zullen worden gevolgd. In „Onze Kerkbode" richt ds. A. Stekelenburg, Herv. predikant te Eist zich tot de jongemensen (en ouderen) om toch vooral voorzichtig heid in het verkeer te betrachten. Dit naar aanleiding van enkele ver keersongevallen in zijn gemeente. We mogen niet roekeloos zijn en ons leven of dat van een ander in de waagschaal stellen, vermaant de Els- ter predikant. Het comité „Vraag en Antwoord 54" te Veenendaal vergadert weer op dinsdag 12 mei in de kleine zaal van Eltheto. Dokter C. P. Engel zal dan het laatste hoofdstuk uit het boekje „Aanvaardt Elkander" van „de achttien" (Herv. en Geref. pre dikanten) behandelen. Tevens wordt opgewekt het regionale congres van „de achttien" in het Arnhemse Mu sis Sacrum op zaterdag 30 mei a.s. bij te wonen. In betrekkelijk korte tijd zijn drie Gereformeerde kerkgebouwen afge brand. In alle drie gevallen is ook gebleken dat de kosten van herbouw aanzienlijk hoger zullen liggen dan de uitgekeerde schadevergoeding door de brandverzekering. De Stich ting Steun Kerkbouw van de Ge reformeerde kerken wijst daarom - middels het „Centraal Weekblad" - zowel de plaatselijke kerkeraden als de commissies van beheer op de noodzaak de bedragen van de brand verzekeringen regelmatig aan te pas sen aan de stijgende kosten van herbouw. De Hervormde predikant dr. C. Graafland te Veenendaal is een van de sprekers op de bondsdag van de Herv. Gereformeerde jongeren, die wordt gehouden op tweede Pinkster dag. Plaats van samenkomst is dit jaar de eierhal te Barneveld. Naör aanleiding van de (over)doop van Prinses Irene door kardinaal Alfrink stelt ds. N. Kooreman in het contactblad voor Hervormd Rhe- nen, dat z.i. de kardinaal op de hoogte moet zijn geweest van het feit, dat de prinses in de oorlogs jaren in Londen is gedoopt. En hij verbindt hieraan de con clusie, dat blijkbaar alles in het ge heim moest gebeuren. En dat, ook al wordt het tegendeel beweerd, de doop in een Protestantse kerk be diend door Rome niet wordt erkend. Op deze manier, aldus ds. Koore man, gaan we er wel heel erg aan twijfelen of er binnen de Roomse kerk iets aan het veranderen is! Een smartelijke ervaring die het Protes tantisme in deze maanden heeft op gedaan, volgens ds. Kooreman. Voor de tweede maal in korte tijd is een toezegging van beroep uit gebracht op de Katwijkse ds. W. L; Tukker door de Centrale Hervorm de Kerkeraad van Veenendaal. Dit ter voorziening in de zesde predi kantsplaats. De planningscommissie van de Herv. Gemeente te Veenendaal heeft de kerkeraad van de westwijk voor gesteld de (nood) Sionskerk t.z.t. over te plaatsen naar de westwijk. Het noodgebouw kan daar dienst doen als wijkcentrum en als kleu terschool. De wijkkerkeraad gaat in beginsel met de plannen akkoord, als deze de definitieve oplossing van het vraagstuk naar vergaderruimte in de westwijk niet in de weg staan. Ook hebben een kerkelijk cen trum in de toekomstige wijk „De Engelenburg" en een kerk of een kapel in ,,'t Hoorntje" de aandacht van de planningscommissie. Eind mei was de stand van de Herv./Geref. kerkbouwaktie te Leer- sum rond f 16.000,In de maand april werd bijna f 12.000,bijeen gebracht in vorm van bijdragen, renteloze voorschotten, enz. De medewerkers van het bouw fonds van de Veenendaalse Herv. Gemeente gaan weer aktief worden. Na de instelling van het fonds een jaar geleden werd door de gemeente leden een jaarlijkse vaste bijdrage van f 12.500,toegezegd. In verband met de vele op han den zijnde bouwaktiviteiten gaan de wijkcommissies binnenkort weer op pad om te trachten nieuwe in schrijvers voor een jaarlijkse bij drage te werven. Dr. J. G. Thoomes is in Veenendaal geen onbekende. Behalve op onderwijs gebied - hij is hoofd van de Kon. Julianaschool - beweegt dr. Thoomes zich op het theologisch vlak.-In 1947 promoveerde hij tot doctor in de theologie. Meermalen treedt dr. Thoomes in kerkdiensten op, zowel in de plaatselijke Hervormde Noodgemeente als buiten Veenendaal. Zelfs in het buitenland (Zwitserland) beklimt dr. Thoomes de kansel. Hoewel begiftigd met een zeer diepgaande theologische kennis bemint dr. Thoomes de eenvoudigheid, zowel in het spreken als in zijn levenshouding. Sprekende over de moderne in vloeden zowel in kerk als maat schappij constateert dr. Thoomes structuurwijzigingen. Velen nemen afstand van de kerk, vooral in het oude West-Europa, maar in andere werelddelen worden jonge kerken geboren. Wij hebben altijd gemeend dat onze zienswijze en houding de juiste was, maar misschien kunnen we in de toekomst nog veel leren van de jonge Christenen in de ont wikkelingslanden. Ondanks de statistische achteruit gang van het ledental in verschil lende kerken ziet dr. Thoomes geen achteruitgang in het religieus besef. We mogen gerust zeggen dat er in ieder menselijk wezen religieuze be hoeften schuilgaan. Ik kan niet aan nemen dat er werkelijke atheïsten zijn. Men komt soms in aanraking met mensen, die zich buitenkerke lijk noemen, maar die een volkomen onverwachte kijk hebben op uiter lijke zaken, maar ook op de bele ving. De kerk moet onder het oog zien dat religiositeit opgaat in de hu- manitas-idee. Wat zijn we geweest voor de zwakkeren? Prof. van Stempvoort wees erop dat wij ge roepen zijn tot dienst aan de mede mens. De Blijde Boodschap, die door Christus is verkondigd moet resul teren in dienst aan de naaste, aldus dr. Thoomes. Heb God lief boven alles en Uw naaste als Uzelf, zo luidt het gebod. Wanneer de kerk zich op deze taken zou werpen zou zij overal een enorme goodwill ont moeten. De kerk moet er niet voor terug deinzen te breken met hetgene dat oud en vertrouwd is. Tradities kun nen zeer zeker waarde bezitten, maar traditionalisme is volkomen fout. Ik hoorde eens de opmerking: In onze kerk zijn de laatste 60 jaar geen gezangen meer gezongen. Dit probleem kent men in het buiten land in 't geheel niet. Zowel in En geland, Duitsland of Zwitserland zingt de gemeente uit de kerkelijke liederenbundel. Wanneer ik in Zwitserland preek geef ik lied nummer zoveel aan de gemeente op. Dat kan dan óf een gezang óf een psalm zijn. Wij kun nen van heel wat kramp bevrijd worden als we nalaten over deze dingen te polemiseren. De Bijbel zegt het eenvoudig: We mogen God loven met psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Het is verheugend dat men in Veenendaal er prijs op stelt bij een kerk te behoren, zegt dr. Thoomes. Iets anders is evenwel of men ook een levend lidmaat van die kerk is. Het is een positieve factor in Vee nendaal dat kerk en geloof nog een enorme betekenis hebben. Daar kun nen we niet dankbaar genoeg voor zijn. Innerlijk is er evenwel een schraalte op te merken. Wij zitten meest verschanst in ons eigen mi lieu en hebben weinig contact. On bekend maakt dan onbemind. Er moet toch een prettige verstand houding mogelijk zijn, waarbij men de ander volkomen ernstig neemt. Wij willen nog wel eens naar een andere kerk gaan en proberen dan datgene te vinden wat we zelf kun nen accepteren, zonder aan zelfkri tiek te doen. Oecumenisch denken is dat men de ander serieus neemt. Wij behoeven daarbij niet al te idea listisch te zijn, want er komt geen Wereldkerk. Maar wij dienen het oog te slaan op het Hemels Jeruza lem, de stad die fundamenten heeft. We lezen in het laatste Bijbelboek dat Johannes verwonderd uitroept: „En ik zag geen tempel in haar." Hoewel ik de dogmatiek, het theo logisch denken, hoog acht, mag men elkaar niet met dogma's om de oren slaan, aldus dr. Thoomes. In de dog matiek is de veelkleurige rijkdom van de openbaring Gods opgesloten. Er zijn in wereldverband verschil lende waarderingen op te merken. De Oosterse kerken in opkomst zijn gefascineerd door het vraagstuk van de Drie-eenheid. Wij Westerlingen denken meer scholastisch en bena drukken de rechtvaardigmaking. Ook het leerstuk der verkiezing is een der meest verheven dogma's waartegenover wij met grote schroomvalligheid hebben te staan. Wij dienen echter primair Gods Koninkrijk te verwachten. Daarbij moet er een hartelijke gunning zijn tegenover de ander. Wij mogen niet oordelen, maar moeten bidden en strijden. Wij zien immers aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Dr. Thoomes zou de Rijkdom van het Evangelie op de voorgrond willen stellen, waarbij zij die tot verschillende kerken behoren, el kaar kunnen vinden, verstaan en broederlijk de hand reiken. Dr. J. G. Thoomes

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 5