SKF viert 50 jarig jubileum met receptie Waarom 99 percent van de lakens van katoen zijn? Personeel krijgt gratificatie Vooruitgang Textielarbeidersbond „De Eendracht" viert 45 jarig jubileum Ontstaan ELST VRAAG EN AANBOD VIERDE BLAD „DE VALLEI" VRIJDAG 8 MEI 1964 Nr. 37 Te koop Aangeboden Te huur Gevraagd Woningruil Diversen Stamslabonen zonder draad H. VAN DIJK Ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de SKF kogellagerfabriek zal op woensdag 14 mei a.s. des namiddags van 3-5 uur een receptie worden aange boden In Hotel De Wageningse Berg. Het personeel zal in de morgenuren de her denking vieren. Dinsdagavond zal het gehele personeel een gratificatie in ont vangst mogen nemen. Het bedrag van de gratificatie varieert al naar gelang men langer of korter bU SKF in dienst was. Mede ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan werd door SKF een gedenkboek uitgegeven met als omslagtitel „De zaak is rond". Het gedenkboek geeft een duidelijk overzicht van^de vooruitgang van de techniek. De automatisering geduren de de laatste halve eeuw wordt onder de loupe genomen. Uiteraard wordt aan de geschiedenis van de jubileren de SKF aandacht geschonken. Het is een SKF man geweest die in 1914 aan de Technische Hogeschool te Delft het eerst lezingen gaf in de toepassing van het wentelleger, zo wordt vermeld. Want: de kennis daaromtrent was ook maar niet in het minst verbreid en wat betreft de fijnere achtergronden van de toepassing ervan tastten zelfs de meeste oudere ingenieurs volkomen in het duister. Dus moesten de SKF mannen niet alleen op voet van ge lijkheid met hen kunnen spreken, maar zelfs met een aanvaardbare over redingskracht. Spoedig zagen ook vooruitstreven de fabrikanten het nut van wentel- legers in en konden SKF mannen aanwijzingen geven bij de ombouw van papiermachines, chocolade-con ches, textielspillen, ruw- en kaard- machines, dagbladpersen, draaiban ken en boormachines, watergema len, trams, bruggen, cutterzuigers, kranen, rijdende pontjes en wat niet al. Tot ongeveer 1930 draaide nog vrij wel niets in het leven van de door snee man of vrouw, om wentellegers, behalve dan de fiets en in een enkel geval de luxe-auto met misschien de naaimachines. In de eerste crisisjaren ontstond een teruggang in de verkoop, maar in 1934 kwam er een grote op leving. De fabrieken in Zweden, Enge land en Duitsland draaiden in 1936 op volle capaciteit. Ook in de Tweede Wereldoorlog steeg de produktie van de wentellegers. Engeland nam zeer veel af. Enkele gebracht en daarmee gesitueerd op een prachtig centraal punt, dat, gelegen aan een hoofd verkeersader, gemakkelijk en snel valt te bereiken van alle delen van het land uit. Voor de situering van de fabriek alhier golden nog andere factoren: Veenendaal ligt ver genoeg van de zee om atmosferische invloeden op het wentelleger-staal uit te slui ten en het bezat ten tijde van de vestiging een voldoende groot arse naal van arbeidskrachten, die, niet gehinderd door een andere scholing, zich zouden kunnen specialiseren in de zo nodige precisie-controle. SKF blijft in opmars na 50 jaar van voortdurende mechanisering en voor uitgang. Gezien vanuit de toekomst mogelijkheden is „de zaak nog niet rond". Maar een zaak, die wel rond mag worden genoemd is dat SKF in die 50 jaar een ondergeindustrialiseerd land door haar wetenschap, haar dienstver lening, haar kwaliteitsprincipe, haar vertrouwen in de toekomst mede ge holpen heeft de Nederlandse industrie te laten draaien zoals ze draait in 1964. S.K.F. kogellagersfabriek vanuit de lucht gezien. Luchtfoto Aerocarto omdat katoenen lakens licht en goed handelbaar zijn (700 gram per tweepersoons laken). Ze kunnen vele ke ren in het heetste water gekookt worden en ze zijn in een wip schoon en droog. omdat katoenen lakens zo goedkoop zijn. Ook in de was, die buiten de deur gaat, is katoen erg voordelig. omdat een flanellen laken (flanel is immers ook ka toen) 's winters een extra warme bescherming tegen reumatiek geeft en omdat een graslinnen zomerlaken ook al van katoen) heerlijk koel en hygiënisch is. omdat katoenen lakens een „moderne" traditie zijn. Ieder jaar opnieuw is er iets nieuws, nu eens pastel kleuren, dan weer grappige borduursels of randjes op een stralend witte ondergrond. Het katoenen beddegoed en de katoenen no-iron pyama van deze foto zijn met een katoenen St. Gall-kantstroot afgezet. personeelsgetallen van voor en na de oorlog. In 1932 werkten er bij het SKF concern over de gehele wereld onge veer 15.000 mensen, in 1952 was dat aantal bijna 36.000 en in 1964 55.000. Kortom, de wentellegerindustrie is een kern-industrie geworden. SKF vestigde zich in 1952 ook in Nederland en wel in Veenendaal. Omstreeks 1954 werden het hoofdverkoopskantoor en de magazijnen daarvan, daarvoor al tijd gevestigd te Amsterdam, naar de nieuwe Veenendaalse gebouwen over- Zaterdagavond a.s. wordt in het Verenigingsgebouw a. d. Eikenlaan een feeste lijke bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de tex tielarbeidersbond „De Eendracht" afd. Veenendaal. Een groot aantal jubilarissen, 19 in totaal, zullen worden gehuldigd vanwege hun 40 jarig of 25 jarig lidmaat schap. Dertien leden van de Eendracht bleven de vakbond 40 jaren trouw, een zestal zal worden gehuldigd wegens 25 jarig lidmaatschap. Zjj ontvangen het gouden of zilveren insigne van het N.V.V. De 25 jarigen bovendien nog het in signe van de Eendracht. De landelijke voorzitter de heer Theo de Jong uit Am sterdam komt voor deze huldiging naar Veenendaal over. Er is een gevarieerd jubileumprogramma gepland met medewerking van o.m. Rene van Vooren, Jos Carpay, De Ofmano's, Marianne van Amstel, Nicky Noble, De Valentina's. Het belooft een zeejr feestelijke avond te worden voor de Eendrachtfamilie. De beddespreien en de stoeltjesovertrek zijn gemaakt uit eenzelfde zware kwaliteit katoen. Het opvallende van deze slaapka mer echter, is het stijlvolle effect, dat ver kregen is door een paar meter van de ka toenen gordijnstof extra te kopen en dit als een wandgobelin achter het bed te spannen. De thans 650 leden tellende afdeling van de Alg. Bond van Textiel- en Kle- dingarbeiders „De Eendracht" werd op 7 jan. 1919 opgericht. Tot de eerste be stuursleden behoorde o.m. de heer Joh. van Hardeveld, die jarenlang voorzit ter van de afdeling was. De laatste ja ren heeft de heer Van Hardeveld, die thans nestor is van de Veenendaalse gemeenteraad en ex-wethouder van de ze gemeente, zich wat teruggetrokken uit het verenigings- en vakbandswerk, dit vanwege zijn gevorderde leeftijd. Hij wilde dit werk gaarne aan jongere krachten overgeven. Een andere stuwende kracht, die 45 jaar geleden mede de stoot gaf tot de oprichting van „De Eendracht" was wijlen de heer H. Rebergen, later even eens gemeenteraadslid. De Eendracht begon in die koude wintermaand van 1919 met 30 le den. Twee maanden later waren het er al 60. Op 30 dec. van het op richtingsjaar was het ledental al verdubbeld tot 120. Daarna gaf de ontwikkeling een voortdurend stijgende lijn te zien. Kort voor de oorlog waren 280 Veenendalers lid van De Eendracht. Tijdens de be zetting was De Eendracht een der eer ste verenigingen, die zichzelf liqui deerden omdat geen nazi-inmenging werd geduld. Maar na de bevrijding was De Eendracht ook weer een der eersten, die actief werden. Ook de na oorlogse periode gaf een stijging in het ledental te zien tot 650 nu. Dit aantal is evenwel niet geheel maatgevend voor wat betreft het aan tal arbeiders dat bij De Eendracht in Veenendaal is aangesloten, want er werden intussen ook in de omliggende plaatsen afdelingen opgericht. Zowel in Rhenen als in de Betuwe werden af delingen gevormd. De 45 jarige afdeling Veenendaal van De Eendracht heeft zich steeds zeer ac tief op het terrein van de arbeiders organisatie getoond. Enkele jaren ge leden kreeg De Eendracht in de per soon van de heer H. W. Hannink een eigen districtsbestuurder. Vermeldenswaard is nog dat de nu jubilerende afdeling eigenlijk de derde is. In 1906 en in 1913 werden al eens aarzelende pogingen gedaan een afde ling op te richten, hetgeen ook wel lukte, maar beide malen was de ver eniging een kort bestaan beschoren. De activiteiten van De Eendracht strekken zich dus uit over een ver spreid gebied, dat geheel door de heer Hannink wordt bewerkt. Vele leden van De Eendracht werken in Veenendaal, maar wonen ook el ders in de omgeving. In de loop der jaren hebben vele be stuursleden hun krachten aan het vak bondswerk gegeven. Er waren niet min der dan 7 voorzitters, 4 secretarissen, 7 penningmeesters, een groot aantal af delingsbestuurders, wijkagenten, fa- briekscommissie en O.R. leden en leden van propagandaclubs. Een groot aantal werkers spande de uiterste krachten in voor De Eendracht. Zonder anderen tekort te doen mo gen de namen van Joh. van Hardeveld en F. J. van Barneveld (nog onlangs gehuldigd vanwege zijn 40-jarig jubi leum in het bedrijf waar hij werkt) wel genoemd worden. Zij, en vele anderen zetten zich in voor de verbetering van de omstandigheden der werknemers. De resultaten van dit pionierswerk zijn in onze hedendaagse maatschappij da gelijks op te merken. Het huidige bestuur van de 45-jarige afdeling van De Eendracht bestaat uit de heren: C. Smit, voorz.; J. v. Eden, secr.; M. Methorst, penningm.; F. J. v. Barneveld, onbezoldigd hoofdbestuur der; H. Bouman; G. Bouman; G. van Dijk; v. d. Haar; Kalter; W. v. d. Pol en v. d. Weyde. UITSLAGEN P.V. DE INSTUIF Wedvlucht vanaf Bergen op Zoom ge houden op 3 mei 1964. In concours 265 duiven. Gebr. Briennessen 1, 2, 17, 19, 20, 25; C. v. d. Berg 3, 52; W. v. Zetten 4, 39, 46; C. A. v. Doorn 5, 21; C. v. Viegen 6, 42, 48; M. Brouwer 7, 30, 31, 43, 22; D. Wijkniet 8, 33, 50; G. Drost 9; P. Terschegget 10, 14, 26; J. Swetse- laar 15; M. Boelhouwer 16; H. Doorn speek 18; G. Briennessen 23, 41; Jac. v. Kooten 27; H. Bouman 28, 32, 24; B. Vervat 29, 34, 38, 49; G. Hartman 13, 35; M. Riemsdijk 36, 37, 47, 51, 53; W. E. v. Laar 40, 45, 11, 12; H. Ederveen 44. Wat is frisser en uit nodigender dat een bed, dat opgemaakt is met zachte heldere katoenen lakens? Deze set is met een klassiek floraal mo tief geborduurd. Een baby in een ka- toenen droomwereldje. Het Spaans wiegje is ge drapeerd met broderie katoen. 1,50 per advertentie t.m. 10 woorden, elk woord meer II oent. Te koop prachtige meisjes en damesschoenen vanaf f 7,95 p. paar. Mach. Schoen makerij H. Klijsen, Gortstr. 53, Veenendaal. Te koop prima ze bands hand- en trapnaalmacblnes Fa Koomen Kerkewljk 17. Veenendaal. Te koop broeken, 45*/» wol, 55*/. terlenka ƒ29,75. Alleen bij v. Beek, Pr. Bernhard- laan 14, Veenendaal, Te koop: DKW 175 cc en televisie Erres. Prijzen rede lijk. Eenvoudlaan 34, Vee nendaal. Te koop z.g.a.n. Batavus Super Sport bj. '63. Klaas Katerstraat 48, Veenendaal. Te koop: z.g.a.n. kinderwa gen. Westersingel 35 I, Vee nendaal. Te koop: tweeling kinderwa gen. Br. onder nr. 3318 a. h. bur. v. d. blad. Het Bestuur van de afd. Veenendaal van de ABTK „De Eendracht" in de bloemen gezet tijdens het 40-jarig jubileum in 1959. Voorste rij: v.l.n.r. J. van Eden (secr.), Joh. van Hardeveld (toen Voorzit ter), M. Methorst (pen ningmeester), F. J. van Barneveld (onbezoldigd hoofdbestuurslid) en L. Weyers (bestuurslid). Achterste rij: H. W. Han nink (districtsbestuurder), G. van Dijk, K. Geerlofs, W. v. d. Pol en H. Bou- Te koop: i.g.st. z. Berini M 35 3 versn. J. Lagerweij, Cune- raweg 424, Gem. Rhenen. Wie wil Opel Kaptein 1952 ruilen voor 2 bromfietsen of bandrecorder met toebeta ling. Valleistraat 52, Veenen daal. Te koop: 2 opeis, 1 volkswa gen. Valleistraat 52, Veenen daal. Te koop of te ruil i.g.st.z. Ford 8 cill. 1954 voor kleine re auto. Pr. Bernhardlaan 55, Veenendaal. Te koop: enige meubelen, w. o. slaapkamerameublement, opklapbed, haard, vloerkle den, overgordijnen, vloerbe dekking enz. Acacialaan 5, Veenendaal. Te koop: voeraardappelen, desgewenst ook gestoomd. Gerritsen Fourages, Eder veen. Tel. 298. Te koop: Berini M 21, i.g.st. prijs f 60,Jan Steenlaan 6, Veenendaal. Te koop: slachthanen. A. Engelenburg. Stationsstraat 48, Veenendaal. Te koop: Divan met mooi pluche kleed. Boslaan 22. Veenendaal. Wegens omstandigheden te koop: DKW motor 250 cc, pas gereviseerd. Te bevr. za terdags en woensdagavonds J. Hasselaar, Zandheuvelweg 4, Veenendaal. Te koop: Jawa 175 cc. Billijke prijs. Engweg 17, Eist (U.). Te koop: buitenvolière met nachthok. Te bevr. J. v. El- dik, Verl. Acacialaan 25, Rhenen. Te koop: z.g.a.n. Phoenix damesrijwiel en 2 Gazelle meisjesfietsen 8-12 jaar. Schrijverspark 87 II, Veenen daal. Te koop scooters, Bella Zun dapp 200 cc, i.pr.st. Te bevr. Parallelweg 32, Veenendaal. Te koop: prima uitschuiftafel Parallelweg 82, Veenendaal. Te koop: prima snelbrommer, Rap 2 versn. t.e.a.b. desk. onderzoek toegestaan. Km stand 8415. Tevens pekineesje reu, m. stamboom 10 mnd. Nieuweweg Z4, Veenendaal. Te koop: prima handnaai machine, 3 jaar garantie f 25,Singer naaimachine, elektr. in koffer, 3 jaar ga rantie f 95,Showroom naaimachines G. v. d. Garde, Gelderland 9, Veenendaal. Vrijdagsavonds tot 9 uur ge-, opend. Tel. (08385) 2332. Te koop Heinkei scooter bj. 1960. Pr. Bernhardlaan 147, Veenendaal. Te koop: mooie uitneembare kinderwagen. Rembrandtpark 56 III, Veenendaal. Te koop: Zundapp Bella scooter 1956, 200 cc. i.pr.st., t.e.a.b. Taverne, Brinker- steeg 20, Veenendaal. Te koop: de allernieuwste elektr. zig-zag naaimachines. Wereldberoemde merken, door vervoer licht bescha digd. 3 jaar garantie f 298, Showroom naaimachines G. v. d. Garde, Gelderland 9, Veenendaal. Geopend vrij dagsavonds tot 9 uur. Tel. (08385) 2332. Te koop: nieuwe zwaar ver zilverde cassette. Modern model, geheel compleet f 245,Br. onder nr. 3317 a.h. bur. v. d. blad. Te koop: combinatietent met uitgebouwde dichte luifel, plm. 7 mtr. lang. v. Alfen, Overstraat 29, Amerongen. Te koop: Opel Record 1956. Ziet er keurig uit. Vraag prijs f 1400,—. Te bevr. bij H. Dekker, Govert Flinck- straat 46, Veenendaal. Te koop: linnen kinderwagen kinderstoel, 2 fietszitjes met windscherm. Te bevr. J. Ha- ge, Rembrandtlaan 5, Vee nendaal. Te koop: toom biggen. Be nedeneind 14, Veenendaal. Te koop: Opel bestelwagen 1958. I.pr.st. met zijruiten. Fa. J. Knoppers en Zn., Burg. v. d. Boschstraat 11, Amerongen. Tel. (03434) 1460. Te koop: prachtige voorge- kiemde dubbele bolbegonia's verder bloeiende violen, afri kanen, begonia's en lopelia's enz. Hoofdweg 10, Ederveen. Tel. 260. Te koop prima NSU 200 cc. Rembrandtspark 36, V'daal. Te koop: jongensfiets, leef tijd 6-11 jaar. Te bevr. Tal- maplein 11, Veenendaal. Te koop: scooter Lambretta f 225,of ruilen voor brom fiets. Gortstraat 100, Vee nendaal. Te koop: prima Noordelingen J. Hardeman, Griftweg 6, De Klomp. Te koop: kinderledikantje, kinderstoel en herencostuum (nieuw). Rembrandtspark 34 I Veenendaal. Te koop: NSU super lux 200 cc, 20.000 km gereden. Billij ke prijs. Nieuweweg 117, Veenendaal. Te koop: prachtige jongens- en herenschoenen v.a. f 9,95 per paar. Mach. Schoenma kerij H. Klijsen, Gortstraat 53, Veenendaal. Te koop: bijna nieuwe Puch scooter, in ruil voor zeer goede bromfiets. Parallelweg 10, Veenendaal. Te koop: herensandalen, het oudste model, met neus en hiel tot de modernste voet- bed sandalen, p.p. f 13,50 ook voor jongens alle maten. Werkschoenen, instap, breed model en veter f 14,50 p.p. Schoenmakerij Valkenburg, Gortstraat 25, Veenendaal. Dames, eindelijk sandalets en slippers te koop waarvan dea riempjes niet los laten. Dus kwaliteit. Ook voor meisjes. Schoenmakerij Val kenburg, Gortstraat 25, Veenendaal, Te koop: 2 elektr. gitaren merk Höfner en Frames. Woudweg 10, Eist (U.). Speciale aanbieding, 10 auto rijlessen voor f 69,50 (bij contante betaling). Gratis ha len en brengen. Tevens VW's zonder chauffeur te huur. Bespreek vroegtijdig voor Uw vakantie. Ie Veenen daalse Autorijschool A. Kool, Schrijverspark 82, Veenen daal. Tel. 2414. Gevraagd: een meisje voor huish. Bezigheden in de apotheek. Apotheek Zuiders- ma, Hoofdstraat 53, V'daal. SEYFFER - EDE. Speciaal Meubelfabriek. Eig. J. M. van der Veer, Stationsweg 128, Ede. Wij kunnen plaatsen meubelmakers (evt. voor buitendienst), leerl. meubel makers, mach. houtbewer kers, werkman (voor alle voork. werkzaamheden). Aanm. dagelijks en maandag, woensdag en vrijdagavond van 7-9 uur aan de fabriek. Aangeboden uitneembaar zo merhuisje. Fred. v. d. Palts hof 40, Rhenen. B.z.a. hulp in de huishouding voor hele dagen. Br. onder nr. 3321 a.h. bur. v. d. blad. f 250,beloning voor hen, die jong echtpaar zonder kinderen aan vrije etage met keuken en toilet kunnen hel pen. Br. onder nr. 3289 a.h. bur. v. d. blad. Te koop gevraagd tegen ho ge prijzen huizen, boerde rijen en grond om op te bouwen. Brieven onder nr. 3028 aan het bur. van dit blad. Te koop gevraagd butagas- haardje. Br. onder nr. 3322 a.h. bur. v. d. blad. Nette jongeman zoekt kost huis met huiselijk verkeer, per 1 juni. Jan Steenlaan 811, Veenendaal. Verloren: zilveren hanger met aanhangende parel. Graag terug tegen beloning. „Erica" Boslaan 52, Ame- rongen. Tel 1250. Nog niet vergeten! f 100,— beloning voor degene die zeggen kan wie er vergif op het Dovo-voetbalveld gelegd heeft. De Koning, Panhuis 29, Veenendaal. Heer, 50 jaar, zoekt kennis making met dame van 40-50 jaar. Prot Godsdienst. Br. onder nr. 3320 a.h. bur. v. d. blad. Voor verduur van stoelen, dissen glas- en aardewerk naar J. Kool, Holleweg 3, Tel. 2463. Alles prima ma teriaal en gratis thuisbe zorgd. Huur: Philips TV voor f 25,95 per maand, zonder vooruitbetaling, maar met recht van koop. Morgen al bij U thuis? Bel dan (08300) 50087 (Ook 's avonds). Amerongen en Eist, doet Uw voordeel in deze dure tij den! Nu de vleesprijs van varkens omlaag gaat en de jonge groente in aantocht is, kunt U niet beter doen dan een diepvrieskluis te huren voor f 60,per jaar. Deze is geplaatst op het terrein van de heer Schouten, t/o 't Clubhuis Inl. bij: J. Brink man Hul 1, tevens bij de eigenaar over de vleesprij- zen L. W. Koen, Holleweg 1, Amerongen. Voor het huren van doop jurken, Stola's, petticoats, Hoofdstraat 108, Veenendaal. La Mode, Hoofdstraat 108, Veenendaal. Speciale dames- en heren bromfietsen te huur. Geheel automatisch, tevens enkele z.g.a.n. sport- en gewone rij wielen te koop bij D. W. Kulik. Hoofdweg 10, Eder veen. Tel. (08387) 260. Aangeboden huis, bev. kamer en suite, keuken, kelder. 3 sl. kamers, badk. en grote zolder voor liefst nieuw bouwwoning in Amerongen. Utrechtsestraatweg 53, Ame rongen. Weesp naar Rhenen. Aangeb. te Weesp, 3 kamerflat met douche. Gevraagd woning te Rhenen. Br. Sportparklaan 127, Weesp. Silver-match gasaanstekers, A. v. Walsem. Sigarenmaga zijn. Achterkerkstraat 26, Veenendaal. Tel. 3179. Wees zuinig op Uw haar, en laat het vakkundig behande len. Ga voor al Uw hout en verf waren, schoorsteenplaten, schuimruber, condensstrip naar de Houtspecialist, Pa trimoniumlaan 55, Veenen daal. Tel. 3520. „Ten Cate" nylons met en zonder naad vanaf f 1,75 voorjaarstinten 1964 ..Maron- Lido-Capri" een fabrieks merk van top klasse. Kou senhuis Tempo, Zandstraat 84, Veenendaal. Wasbare Latex muurverf, sneeuwwit, in bussen van 2,5 kg. f 4,50. Speciaal voor keu kens en douchecellen. Zim merman en zn., Sandbrinks- straat 1, Veenendaal. Voor eerste klas zaaibonen om van te oogsten, v. d. Weerd, Pr. Bernhardlaan 58, Veenendaal. „Supp-hose" steunkous, geen vermoeide benen meer. Aan bevolen door H.H. doktoren. Een modieuze triomf op me dische gebied. Erkend Supp- hose specialiste. Het ge schenk op moederdag. Kou senhuis „Tempo" Zandstraat 84, Veenendaal. Wasmachines, wascombina- naties (vanaf f 95,—) met schoonheidsfoutjes door transport, zijn te bezichtigen aan de fabriek ook zaterdags van 10-12 uur. Industrieweg Zuid Amerongen. Grote sortering kinderhoed jes. La Mode, Zandstraat 108, Veenendaal. Volkswagenkleuren in han dige spuitbusjes, van f 6,50 en f 12,75. Fa. Zimmerman en Zn., Sandbrinkstraat 1, Vee nendaal. Het kopen van een bruids japon maken wij tot een feest. Het is een groot ge noegen onze exclusieve bruidsjaponnen te zien in onze speciale afdeling. Na tuurlijk bij Hein van Schup- pen. Hoofdstraat, Veenen daal. Brote voorraad Bamboe bo nenstaken. Hannisse, Achter kerkstraat 24, Veenendaal Tel. 3183. Lichtdrukken en fotoco- piëren, Artifoto, Hoofdstraat 84, Veenendaal Voor uw autobeklading is het juiste adres Autobeklederij D. v. d. Broek, Emmalaan 15, Veenendaal. Tel. 3285. Auto- en motorrijschool Du ring. gedipl. A.V.R. instruc teur met Ford Taunus 17 M, super stuurschakeling en Renault Dauphine, pook- schakeling. P/a J. Ballast. Klaas Katerstraat 77, Vee nendaal. Tel. 3505. Voor Flexa Plastic verf en wonderwit. Drog. de Helm. Dr. Slot. de Brulneplein 25. Tel. 2390, Veenendaal. Voor plaatwerk en uitdeu ken Gebr. Ploeg, Overberg, Tel. 03431-251. Voor al uw feesten, salade's. De best uitgeruste tankwa gen en de beste baardbrand- olie bezorgt Jan Henken, Ko_ ninginnelaan 37 te Veenen daal Tel 2361 Een flinke voorraad meube len, waarvan veel als nieuw vindt u steeds tegen zeer la ge prijzen in het Veense Ver koophuis. Hoogstraat 30, Tel. 2209. Loopt u te trappelen van de pijn. Blankesteijn rekt uw schoenen groot en klein. Blankesteijn, Elektr. Schoen makerij. Helling 14, Veenen daal. Haarbanden, bandeaux, shawls, handschoenen, cein tuurs. Kousenhuis „Tempo", Zandstraat 84, Veenendaal. Geef moeder een persoonlijk geschenk en dat haalt U na tuurlijk bij „Huize Chic". Patrimoniumlaan 13. Voor de feestdagen hebben wij voor onze klanten een leuke reclame. Vraag aan onze zaak! „Huize Chic", Pa trimoniumlaan 13. V'daal. Fa. Wed. J. Hannisse en Zn. Het oudst bekende adres voor: tuin-, bloem- en land- bouwzaden; vogelzaden, vo gelartikelen en vogels, alle benodigdheden voor de tuin. Achterkerkstraat 24, V'daal, Telefoon 3183. In voorraad behangcollektle 1964. Plaktafel beschikbaar. Afranden mogelijk. Stalen- boekjes in onze zaak ver krijgbaar. Drog. de Helm. Dr. Slot. de Brulneplein 25, Vee- H. A. Sol. Orthopaedie - bandages - steunzolen - breukbanden - korsetten - enz. Iedere donderdag van 2 tot 5 uur, zitting in Apo theek, Zuidersma, Hoofdstr. FLITS EXTRA VROEGE Widusa, Prelude, Wagenaars, Dubbele witte STOKSLABONEN ZON DER DRAAD Westlandia, Fijne tros Non plus Utra ZAADHANDEL Buurtlaan 50 W Veenendaal.

Digitale periodieken - Gemeentearchief Veenendaal

De Vallei | 1964 | | pagina 7